Kulcsár Edina

Kiderült Kulcsár Edina titka: e-mail fiókot rejteget a férje elől

Kiderült Kulcsár Edina titka: e-mail fiókot rejteget a férje elől

A mű­sor­ve­zető és férje sem­mit nem tit­kol egy­más elől, még egy­más te­le­fon­ját is meg­néz­he­tik.

A mű­sor­ve­zető és férje sem­mit nem tit­kol egy­más elől, még egy­más te­le­fon­ját is meg­néz­he­tik.

FRISS HÍREK

Elvesztette a türelmét: Bankban balhézott Kulcsár Edina

Elvesztette a türelmét: Bankban balhézott Kulcsár Edina

Kul­csár Edina vég­te­le­nül tü­rel­mes.

Kul­csár Edina vég­te­le­nül tü­rel­mes te­rem­tés­nek tartja magát, de van úgy, hogy nála is el­sza­kad a cérna.

Történelmi esemény a Hősök terén, a sztárok is részt vettek az elsőn

Történelmi esemény a Hősök terén, a sztárok is részt vettek az elsőn

Ma ren­dez­ték meg elő­ször a Nem­zeti Fu­tó­ver­senyt, ame­lyen mos­tan­tól min­den évben bárki el­in­dul­hat.

Ma ren­dez­ték meg elő­ször a Nem­zeti Fu­tó­ver­senyt, ame­lyen mos­tan­tól min­den évben bárki el­in­dul­hat.

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Ijesztő fotó: Szétrobbantak az erek Kulcsár Edina lábában

Ijesztő fotó: Szétrobbantak az erek Kulcsár Edina lábában

Kul­csár Edina comb­ját ré­misztő vér­alá­fu­tá­sok bo­rít­ják. A mo­dell el­árulta, hogy mi ennek az oka.

Kul­csár Edina comb­ját ré­misztő vér­alá­fu­tá­sok bo­rít­ják. A mo­dell el­árulta, hogy mi ennek az oka.

Rajongója követelte Kulcsár Edina életét

Rajongója követelte Kulcsár Edina életét

A mű­sor­ve­zető fé­lel­me­tes hely­zetbe ke­rült nem­ré­gi­ben.

A mű­sor­ve­zető fé­lel­me­tes hely­zetbe ke­rült nem­ré­gi­ben, ami­kor meg­ke­reste őt egy nő, aki el­ké­pesztő vá­gya­i­ról szá­molt be te­le­fo­non ke­resz­tül.

Ez aztán fájhatott: Csúnyán megsérült Kulcsár Edina

Ez aztán fájhatott: Csúnyán megsérült Kulcsár Edina

Kul­csár Edina sokat vál­lalt egy­szerre.

Kul­csár Edina lehet, hogy túl sokat vál­lalt egy­szerre. A csi­nos mo­dell alig bír lábra állni.

Mi történt az arcával: Fel sem ismertük Tápai Szabinát

Mi történt az arcával: Fel sem ismertük Tápai Szabinát

Tápai Sza­bina es­kü­vőre ké­szül, ezért ment el smin­kes­hez. A kér­dés az, hova tűnt Sza­bina?

Tápai Sza­bina es­kü­vőre ké­szül, ezért ment el smin­kes­hez. A kér­dés az, hova tűnt Sza­bina?

Komoly problémával küzd Kulcsár Edina, kés alá kellett feküdnie

Komoly problémával küzd Kulcsár Edina, kés alá kellett feküdnie

Úgy dön­tött, hogy egy kül­földi kli­ni­kán meg­műt­teti magát.

A mű­sor­ve­ze­tőt gyer­mek­kora óta za­varja az orra, ami sok gon­dot oko­zott szá­mára, ezért úgy dön­tött, hogy egy kül­földi kli­ni­kán meg­műt­teti magát.

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Különleges felajánlást tett Kulcsár Edina, megválik esküvői ruhájától

Különleges felajánlást tett Kulcsár Edina, megválik esküvői ruhájától

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő is tá­mo­gatja Mi­halik Enikő és az UNICEF Ma­gyar­or­szág gard­rób­vá­sá­rát.

Kulcsár Edina most tényleg bepipult

Kulcsár Edina most tényleg bepipult

A be­jegy­zé­sé­ből az is ki­de­rül, hogy már nem elő­ször ká­ro­sí­tot­ták meg.

A sztár­anyuka be­jegy­zé­sé­ből az is ki­de­rül, hogy már nem elő­ször ká­ro­sí­tot­ták meg.

Sztárok üzennek a szeretteiknek anyák napja alkalmából

Sztárok üzennek a szeretteiknek anyák napja alkalmából

Május első va­sár­nap­jára már zöldbe borul a ter­mé­szet, és nincs ember, aki­nek az or­go­na­il­lat­ról nem az anyák napja jutna eszébe.

Május első va­sár­nap­jára már zöldbe borul a ter­mé­szet, és nincs ember, aki­nek az or­go­na­il­lat­ról nem az anyák napja jutna eszébe.

Durva fotó: Balesetet szenvedett Kulcsár Edina

Durva fotó: Balesetet szenvedett Kulcsár Edina

Ki sem moz­dult, ott­hon tör­tént meg a baj. Az eset­ről fotót is posz­tolt a csi­nos anyuka.

Ki sem moz­dult, ott­hon tör­tént meg a baj. Az eset­ről fotót is posz­tolt a csi­nos anyuka.

Ismét megválasztják Magyarország Szépét

Ismét megválasztják Magyarország Szépét

Min­den évben meg­vá­laszt­ják a leg­szebb lányt.

Min­den évben meg­vá­laszt­ják a leg­szebb lányt, aki kép­vi­sel­heti a vi­lág­ver­se­nyen Ma­gyar­or­szá­got.

Fiatal szépség Kulcsár Edina húga

Fiatal szépség Kulcsár Edina húga

A mű­sor­ve­zető be­mu­tatta a nagy­kö­zön­ség­nek egyik fél­test­vé­rét, Renit.

A mű­sor­ve­zető be­mu­tatta a nagy­kö­zön­ség­nek egyik fél­test­vé­rét, Renit, aki­vel tel­jes kö­zöt­tük az össz­hang.

Beszóltak a netezők: Nem hagyta magát Kulcsár Edina

Beszóltak a netezők: Nem hagyta magát Kulcsár Edina

Kul­csár Edina nem akar meg­fe­lelni.

Kul­csár Edina nem tud és nem is akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni.

Kiakadtak a rajongók: Mi történt Kulcsár Edina arcával

Kiakadtak a rajongók: Mi történt Kulcsár Edina arcával

Edina fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Kul­csár Edina fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot. A mo­dell sze­rint, nincs ezzel semmi baj, hi­szen ő sem tö­ké­le­tes.

Hatalmas örömhírt jelentett be Kulcsár Edina, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt jelentett be Kulcsár Edina, mindenki gratulált

Az is­mert szép­ség büsz­kén új­sá­golta el a hírt a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Az is­mert szép­ség büsz­kén új­sá­golta el a hírt a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte.

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte.

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ha­ma­rabb akar­tak ki­köl­tözni.

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott. Vár­ha­tóan ekkor tud majd köl­tözni a csa­lád az új ott­ho­nukba.

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Őszinte vallomás: ezért veszekszik egymással Kulcsár Edina és férje

Őszinte vallomás: ezért veszekszik egymással Kulcsár Edina és férje

Egy hosszú nap után Edina és Csuti is ki­en­gedi a fá­radt gőzt.

Egy hosszú nap után Edina és Csuti is ki­en­gedi a fá­radt gőzt.

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

El­árulta, mi a baja.

A csi­nos mű­sor­ve­zető napok óta nem osz­tott meg fotót ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon, most el­árulta ennek az okát.

Ez durva, hátborzongató telefonhívást kapott Kulcsár Edina

Ez durva, hátborzongató telefonhívást kapott Kulcsár Edina

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő meg­döb­benve me­sélt a tör­tén­tek­ről, arról, hogy ki hívta fel és mit akart tőle.

Ijesztő fotó: Ennyire hullik a haja Kulcsár Edinának

Ijesztő fotó: Ennyire hullik a haja Kulcsár Edinának

Kul­csár Edina soha nem ál­lí­totta ma­gá­ról, hogy tö­ké­le­tes. Neki is van­nak prob­lé­mái.

Kul­csár Edina soha nem ál­lí­totta ma­gá­ról, hogy tö­ké­le­tes. Neki is van­nak prob­lé­mái.

Kemény kritika: ezért támadják Kulcsár Edinát

Kemény kritika: ezért támadják Kulcsár Edinát

Ko­moly meg­jegy­zé­se­ket ka­pott az is­mert szép­ség, ennek el­le­nére ked­ve­sen re­a­gált a hoz­zá­szó­lá­sokra.

Ko­moly meg­jegy­zé­se­ket ka­pott az is­mert szép­ség, ennek el­le­nére ked­ve­sen re­a­gált a hoz­zá­szó­lá­sokra.

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte.

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte, azóta pedig meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox is, aki be­ara­nyozza a min­den­nap­jait.

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Kul­csár Edina sze­ret anyuka lenni.

Kul­csár Edina na­gyon sze­ret anyuka lenni. Ha­ma­ro­san el tudná kép­zelni, hogy kis­test­vért szül­jön Med­ox­nak.

Parkolás közben ordították le Kulcsár Edinát

Parkolás közben ordították le Kulcsár Edinát

Kul­csár Edina meg­óvja kisfiát.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő min­den­től meg­óvná kisfiát, ám mindez mit sem ér, ha mások meg­gon­do­lat­la­nok.

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

Nem kí­mé­lik őket a téli be­teg­sé­gek.

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek.

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

Kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol.

A szép­ség­ki­rálynő kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol.

Nincs túl jól: Legyengült Kulcsár Edina immunrendszere

Nincs túl jól: Legyengült Kulcsár Edina immunrendszere

Kul­csár Edina kép­te­len meg­gyó­gyulni, mire job­ban lenne, ismét le­be­teg­szik. A mo­dell rá­jött, mi a baja oka.

Kul­csár Edina kép­te­len meg­gyó­gyulni, mire job­ban lenne, ismét le­be­teg­szik. A mo­dell rá­jött, mi a baja oka.

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett.

A csi­nos mo­dell meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett a kisfia ke­resz­te­lője után, amit most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tott.

Exkluzív fotó: megkeresztelték Kulcsár Edina kisfiát

Exkluzív fotó: megkeresztelték Kulcsár Edina kisfiát

De­cem­ber­ben ke­resz­tel­ték a szü­lő­ket.

Edina és férje, Csuti de­cem­beri ke­resz­te­lője után teg­nap kisfiuk, Medox is át­élte az ün­nepi pil­la­na­to­kat.

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

A három hó­na­pos kisfiú élete első ka­rá­cso­nyát ün­ne­pelte a szü­le­i­vel, fo­tója lát­tán tel­je­sen meg­ha­tód­tak a ra­jon­gók.

Megfáztál? Kulcsár Edina férje elárulja, mi a megoldás

Megfáztál? Kulcsár Edina férje elárulja, mi a megoldás

Kü­lön­le­ges prak­ti­kát árult el Csuti.

Kü­lön­le­ges prak­ti­kát árult el Csuti.

Különleges fotó: büszkén mutatta meg szülés utáni alakját Kulcsár Edina

Különleges fotó: büszkén mutatta meg szülés utáni elképesztő alakját Kulcsár Edina

El­ké­pesztő for­má­ban van a szép­ség­ki­rálynő.

Hi­he­tet­len for­má­ban van a szép­ség­ki­rálynő. Bár sorra kapja a bó­ko­kat a kö­zös­ségi ol­da­lán meg­osz­tott fotók kap­csán Kul­csár Edina, ő maga még nem elé­ge­dett az alak­já­val.

Így ünnepeltek a sztárok

Így ünnepeltek a sztárok

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk és a világ sztár­jai is meg­mu­tat­ták, ho­gyan ün­ne­pel­tek.

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk és a világ sztár­jai is meg­mu­tat­ták, ho­gyan ün­ne­pel­tek.

Sosem látott tinikori fotó került elő Kulcsár Edináról!

Sosem látott tinikori fotó került elő Kulcsár Edináról!

A fotót Edina édes­anyja osz­totta meg.

A fotót Edina édes­anyja osz­totta meg, és jól lát­szik rajta, hogy a mo­dell kis­lány­ként is el­ké­pesz­tően gyö­nyörű volt.

Megkeresztelték Kulcsár Edinát, mától megváltozik az élete

Megkeresztelték Kulcsár Edinát, mától megváltozik az élete

Fér­jé­vel együtt áll­tak a ke­reszt­víz alá.

A nép­szerű mo­dell nagy napja éppen a szü­le­tés­nap­ján jött el, fér­jé­vel együtt áll­tak a ke­reszt­víz alá.

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Kulcsár Edina irtó dögösen készül a karácsonyra

Kulcsár Edina irtó dögösen készül a karácsonyra

Az új­don­sült sztár­anyuka még a fa­dí­szí­tés­nek is meg­adta a mód­ját, piros mi­ni­ru­há­ban va­rá­zsolt ün­nepi han­gu­la­tot a la­kásba.

Az új­don­sült sztár­anyuka még a fa­dí­szí­tés­nek is meg­adta a mód­ját, piros mi­ni­ru­há­ban va­rá­zsolt ün­nepi han­gu­la­tot a la­kásba.

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

A mo­dell­nek a kis­ba­bája szü­le­tése óta fel­tűnt, hogy sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

Intim fotó: kisfiát szoptatja Kulcsár Edina

Intim fotó: kisfiát szoptatja Kulcsár Edina

Elege van a rossz­in­du­latú plety­kák­ból.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt min­dig meg­ta­lál­ják. Elege van a rossz­in­du­latú plety­kák­ból.

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina kisfia mindenkit levesz a lábáról

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina kisfia mindenkit levesz a lábáról

A szép­ség­ki­rálynő kisfia vi­dá­man in­dí­totta a reg­gelt. Ahogy el­néz­zük, van is oka az örömre a gyö­nyörű anyu­ká­nak.

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Már egy­szer ki­mondta az igent.

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent.

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

A múlt­ban ke­zel­ték félre, emi­att je­len­leg is el­vi­sel­he­tet­len, nem szűnő fáj­dal­mak gyöt­rik.

Elképesztő gyerekkori fotó, ilyen aranyos kislány volt Kulcsár Edina

Elképesztő gyerekkori fotó, ilyen aranyos kislány volt Kulcsár Edina

A szép­ség­ki­rálynő már ak­ko­ri­ban is nagy ál­lat­ba­rát hí­ré­ben állt.

A szép­ség­ki­rálynő már ak­ko­ri­ban is nagy ál­lat­ba­rát hí­ré­ben állt.

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

No­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

Megható fotó, így még sosem láttad Kulcsár Edinát és babáját

Megható fotó, így még sosem láttad Kulcsár Edinát és babáját

Anya és kisfia így tölti a dél­utánt.

A cso­da­szép édes­anya és bájos kisfia is ki­dőlt dél­után. A nem min­den­napi pil­la­na­tot Edina nagy­ma­mája örö­kí­tette meg.

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat...

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat sar­kallja üze­net­ben győ­ze­lemre Berki Krisz­ti­ánt. Nem szív­ből szo­rí­ta­nak az izom­ce­leb­nek, csu­pán re­mény­ked­nek...

Sosem látott videó, ilyen egy átlagos reggel Kulcsár Edináéknál

Sosem látott videó, ilyen egy átlagos reggel Kulcsár Edináéknál

Csuti sokak örö­mére meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Csuti sokak örö­mére meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox. Edina és férje, Csuti éle­tük leg­jobb dön­té­sé­nek tart­ják a ba­ba­vál­la­lást, főleg, hogy ezzel Edina déd­nagy­ma­má­já­nak régi álmát is va­lóra vált­hat­ták.

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Imádja a kisfiát, Med­oxot.

Csuti imádja szep­tem­ber­ben szü­le­tett kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Szü­lés előtti és utáni képet posz­tolt.

Szü­lés előtti és utáni kép­pel je­lent­ke­zett a sztár­anyuka. A vég­ered­mény egy­sze­rűen sze­xin bű­bá­josra si­ke­rült! Több mint 60 ezren ked­ve­lik a két fotót.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Nyolc másodpercig bírta: ezért sántikál Kulcsár Edina

Nyolc másodpercig bírta: ezért sántikál Kulcsár Edina

Kul­csár Edina ugyan már jó for­má­ban van a szü­lés után, de van, amit még nem kel­lene eről­tetni. Ez pont az!

Kul­csár Edina ugyan már jó for­má­ban van a szü­lés után, de van, amit még nem kel­lene eről­tetni. Ez pont az!

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina a családjával

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina a családjával

Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot, bár kisfiuk egy ki­csit el­ha­lasz­totta az éb­re­dést.

Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot, bár kisfiuk egy ki­csit el­ha­lasz­totta az éb­re­dést.

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Vic­ces ked­vé­ben volt.

Vic­ces ked­vé­ben volt Kul­csár Edina férje, Csuti. Min­denki rajta nevet.

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Kul­csár Edina egy haj­nö­vesztő ké­szít­mény rek­lám­arca lett, de ak­ci­ója in­kább vissza­tet­szést és fel­há­bo­ro­dást kel­tett.

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Egész nap a kisfia mel­lett lenne.

Edina el­mondta, leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére ko­moly csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak.

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Az új­don­sült kis­mama most már tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet, ennek el­le­nére bol­do­gabb nem is le­hetne.

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Min­denki oda­van a kis Med­oxért.

A szép­ség­ki­rálynő csa­lád­já­ban tel­jes a bol­dog­ság, min­denki oda­van a kis Med­oxért.

Ez a véleménye a sztároknak a szülés után szórakozó Kulcsár Edináról!

Ez a véleménye a sztároknak a szülés után szórakozó Kulcsár Edináról!

A fi­a­tal anyu­kát ren­ge­teg bán­tás érte ami­att, mert a szü­lés után né­hány nap­pal meg­je­lent egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen.

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

El­ké­pesztő fel­ada­tok­ban eddig sem volt hi­á­nya a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­i­nak.

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban.

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban, ami­óta nem­ré­gi­ben vi­lágra hozta első gyer­me­két, aki­vel el­sza­kít­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ezt meg hogy csi­nálta?

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a pom­pás sztár­gá­zsit kapó hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Gólyahír, megszületett Kulcsár Edina kisfia, íme az első fotó

Gólyahír, megszületett Kulcsár Edina kisfia, íme az első fotó

A szép­ség­ki­rálynő vi­lágra hozta első kisfiát, Med­oxot! Több rész­le­tet is el­árult a szü­lés­ről.

A szép­ség­ki­rálynő vi­lágra hozta első kisfiát, Med­oxot! Több rész­le­tet is el­árult a szü­lés­ről.

Vizsgálatra megy férjével a várandós Kulcsár Edina

Vizsgálatra megy férjével a várandós Kulcsár Edina

Mind­ket­ten na­gyon vár­ják a kis­ba­bát.

Mind­ket­ten na­gyon vár­ják a kis­baba ér­ke­zé­sét!

Ez durva: Kulcsár Edina ezt is bevállalta

Ez durva: Kulcsár Edina ezt is bevállalta

A gyö­nyörű kis­ma­má­ban tom­bol a ver­seny­szel­lem...

A gyö­nyörű kis­ma­má­ban oly­annyira tom­bol a ver­seny­szel­lem, hogy szó nél­kül ne­ki­ug­rott a kissé gusz­tus­ta­lan fel­adat­nak.

Teljesen kiakadt a magyar szépségkirálynő, súlyos döntést hozott

Teljesen kiakadt a magyar szépségkirálynő, súlyos döntést hozott

Most, hogy meg­is­merte a kö­zös­ségi média árny­ol­da­lát, in­kább vissza­vesz.

Most, hogy meg­is­merte a kö­zös­ségi média árny­ol­da­lát, in­kább vissza­vesz... Né­hány kom­men­te­lő­ből na­gyon elege lett.

Folytatódik az ádáz küzdelem: Ők harcolnak mától a TV2 képernyőjén

Folytatódik az ádáz küzdelem: Ők harcolnak mától a TV2 képernyőjén

Máris itt van­nak a ki­hí­vók, akik hét­fő­től bir­tokba ve­szik a kony­hát.

Máris itt van­nak a ki­hí­vók, akik hét­fő­től bir­tokba ve­szik a TV2 kép­er­nyő­jét, hogy meg­pró­bál­ják le­főzni egy­mást és meg­főzni a zsű­rit.

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

A csi­nos kis­mama bár­mi­kor éle­tet adhat első gyer­me­ké­nek, ám még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

A csi­nos kis­mama össze­tartó csa­lád­ban nőtt fel, déd­na­gyija részt vett az ő fel­ne­ve­lé­sé­ben.

Ez igen, hatalmasat villantott a várandós Kulcsár Edina

Ez igen, hatalmasat villantott a várandós Kulcsár Edina

A ma­gyar mo­dell nem­so­kára szül.

A ma­gyar mo­dell nem­so­kára meg­szüli első gyer­me­két, ám ter­he­sen is ugyan­olyan gyö­nyörű, mint előtte.