Kovács Kati

Múltjáról vallott Koncz Zsuzsa, vele osztozott az ágyán

Múltjáról vallott Koncz Zsuzsa, vele osztozott az ágyán

Na­gyot té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy Ko­vács Kati és Za­lat­nay Sa­rolta a ri­vá­li­sai vol­tak.

Na­gyot té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy Ko­vács Kati és Za­lat­nay Sa­rolta a ri­vá­li­sai vol­tak.

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni...

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni kol­lé­gája és ba­rátja ha­lál­hí­rét. Egy hete csak a vi­de­óit nézi és fo­lyik a könnye.

Visszatérnek a nagy öregek az Ifiparkba: Nagy buli lesz

Visszatérnek a nagy öregek az Ifiparkba: Nagy buli lesz

Idén lesz, hogy har­mad­szorra lép­nek fel a na­gyok az Ifi­park szín­pa­dán. Már min­denki na­gyon várja.

Idén lesz, hogy har­mad­szorra lép­nek fel a na­gyok az Ifi­park szín­pa­dán. Már min­denki na­gyon várja.

Soha nem hallott részleteket árult el családjáról Kovács Kati

Soha nem hallott részleteket árult el családjáról Kovács Kati

Ko­vács Kati őszin­tén me­sélt a csa­ládi éle­té­ről, és az is ki­de­rült, miért eszik ismét húst.

Ko­vács Kati őszin­tén me­sélt a csa­ládi éle­té­ről, és az is ki­de­rült, miért eszik ismét húst.

Kiderült a különös szerelmi kapcsolat: Kovács Kati nem hitt a fülének

Kiderült a különös szerelmi kapcsolat: Kovács Kati nem hitt a fülének

A szí­nész nem tit­kolja to­vább, hogy éve­ken át áb­rán­do­zott az éne­kes­nő­ről!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész nem tit­kolja to­vább, hogy éve­ken át áb­rán­do­zott az éne­kes­nő­ről!

Nem csitul a harag: Zalatnay nem lép föl az év buliján

Nem csitul a harag: Zalatnay nem lép föl az év buliján

Fe­léledt a régi harag...

A ra­jon­gók és a me­ne­dzser sze­rint is a le­gen­dás éne­kesnő ké­ré­sére nem hív­ták meg Cinit a ha­tal­mas retro bu­liba.

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság, hi­szen a képen egyik fi­a­tal kol­lé­gá­já­val lát­ható.

Könnyek között vallott Kovács Kati: nehéz volt színpadra állnia

Könnyek között vallott Kovács Kati: nehéz volt színpadra állnia

Ko­vács Kati csa­lád­ja­ként te­kin­tett tánc­dal­fesz­ti­vá­los kol­lé­gá­ira.

Ko­vács Kati csa­lád­ja­ként te­kin­tett tánc­dal­fesz­ti­vá­los kol­lé­gá­ira, akik közül sokan már nin­cse­nek ve­lünk.

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

A szí­nész ka­me­rák előtt val­lotta be, ki volt az a hí­res­ség, aki ko­ráb­ban el­ra­bolta a szí­vét.

A szí­nész ka­me­rák előtt val­lotta be, ki volt az a hí­res­ség, aki ko­ráb­ban el­ra­bolta a szí­vét.

Meglepő titok: Neki köszönheti sikerét a magyar színésznő

Meglepő titok: Neki köszönheti sikerét a magyar színésznő

Per­sze a szí­nésznő átütő te­het­sége egyéb­ként sem ma­radt volna fel­fe­de­zet­len...

Per­sze a szí­nésznő átütő te­het­sége egyéb­ként sem ma­radt volna fel­fe­de­zet­len, de mégis ennek a vé­let­len­nek kö­szön­heti a zajos si­kert!

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Nemet mon­dott a le­he­tő­ségre...

Az éne­kesnő volt a tál­dac­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, mégis nemet mon­dott a le­he­tő­ségre, hogy a régi le­gen­dák­kal lép­jen fel.

Idáig fajult a vita: Zalatnay Cini miatt mondott nemet Kovács Kati

Idáig fajult a vita: Zalatnay Cini miatt mondott nemet Kovács Kati

Most már biz­tos, hogy nem lép szín­padra a Tánc­dal­fesz­ti­vál ju­bi­le­u­mon Ko­vács Kati. Pedig Cini bé­kü­lési szán­dék­kal hívta meg.

Nem hittünk a szemünknek: Sosem látott fotó a fiatal Kovács Katiról

Nem hittünk a szemünknek: Sosem látott fotó a fiatal Kovács Katiról

Te ki­ta­lá­lod, kivel mo­so­lyog a ka­me­rába?

Te ki­ta­lá­lod, kivel mo­so­lyog a ka­me­rába a nyolc­va­nas évek­ben ké­szült port­rén?

Koncertjén békülne Kovács Katival Zalatnay

Koncertjén békülne Kovács Katival Zalatnay

A két éne­kesnő kö­zött azóta fa­gyos a vi­szony, hogy Cinit 2004-ben három év bör­tönre ítél­ték csa­lás miatt.

A két éne­kesnő kö­zött azóta fa­gyos a vi­szony, hogy Cinit 2004-ben három év bör­tönre ítél­ték csa­lás miatt.

Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati!

Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati!

Hi­he­tet­len, hogy már 73 éves!

Hi­he­tet­len, hogy az éne­kesnő már 73 éves! El­árulta, hogy tartja fit­ten és egész­sé­ge­sen magát!

Fájdalmas vallomás: már soha nem lehet édesanya Kovács Kati

Fájdalmas vallomás: már soha nem lehet édesanya Kovács Kati

Hiába pró­bál­ko­zott húsz éven át.

Hiába pró­bál­ko­zott húsz éven át min­den­nel, a sors nem adta meg neki az anya­ság örö­mét.

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt, hogy meg­él­hesse az anya­ság örö­meit.

Friss: Kórházba került Kovács Kati!

Friss: Kórházba került Kovács Kati!

A Kos­suth-díjas éne­kes­nő­ről ag­gasztó hírek ér­kez­tek!

A Kos­suth-díjas éne­kes­nő­ről ag­gasztó hírek ér­kez­tek! Min­denki bízik benne, hogy nincs nagy baj!

Fotó a múltból: Így nézett ki huszonnégy éve Kovács Kati

Fotó a múltból: Így nézett ki huszonnégy éve Kovács Kati

A nép­szerű éne­kes­nőt az Egri Tánc­dal­fesz­ti­vá­lon kap­ták len­cse­végre, ahol ezüst­ér­mes­ként áll­ha­tott a do­bo­góra.

A nép­szerű éne­kes­nőt az Egri Tánc­dal­fesz­ti­vá­lon kap­ták len­cse­végre, ahol ezüst­ér­mes­ként áll­ha­tott a do­bo­góra.

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

Mi történt? Nem hajlandó beszedni a gyógyszereket Kovács Kati!

Ki­de­rült: az ő pén­zé­ből bi­zony nem gaz­da­go­dik meg a gyógy­szer­ipar!

Kitálalt a kórházbotrányról Kovács Kati: Még ne temessenek!

Kitálalt a kórházbotrányról Kovács Kati: Még ne temessenek!

Fel­há­bo­rí­tó­nak tarja, hogy ál­hí­rek­kel akar­ják őt kel­le­met­len hely­zetbe hozni!

Megtörte a csendet Kovács Kati! Ettől fiatalodott meg...

Megtörte a csendet Kovács Kati! Ettől fiatalodott meg...

A Sz­tár­ban sztár va­sár­nap esti adása óta meg­kez­dőd­tek a ta­lál­ga­tá­sok, mi tör­tén­he­tett az éne­kes­nő­vel...

A Sz­tár­ban sztár va­sár­nap esti adása óta meg­kez­dőd­tek a ta­lál­ga­tá­sok, mi tör­tén­he­tett az éne­kes­nő­vel...

Szédületesen megfiatalodott a 71 éves Kovács Kati!

Szédületesen megfiatalodott a 71 éves Kovács Kati!

A Kos­suth-díjas éne­kes­nő­ről egy ren­dez­vé­nyen ké­szí­tet­tek fotót. Hi­he­tet­le­nül néz ki!

Egy hete képtelen aludni Kovács Kati!

Egy hete képtelen aludni Kovács Kati!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő igazi sport­imádó! Az olim­pia fe­ne­kes­tül fel­for­gatta az éle­tét!

Hihetetlenül megfiatalodott a 71 éves Kovács Kati

Hihetetlenül megfiatalodott a 71 éves Kovács Kati

Az ifjú kol­le­gi­nája, Tol­vai Reni mel­lett sem mon­da­nánk meg, hogy mennyi idős.

A legszebb dalok anyák napjára

A legszebb dalok anyák napjára

Az or­gona és öle­lés mel­lett ze­né­vel is el­mond­hatja ér­zé­seit

Az or­gona és az öle­lés mel­lett ze­né­vel is el­mond­hatja ér­zé­seit édes­any­já­nak. Íme né­hány iga­zán szép dal ehhez.