Korda György

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

80 éves lett a tánc­dal­éne­kes!

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

A le­gen­dás éne­kes­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy kar­ri­erje ele­jén nem sok tá­mo­ga­tást ka­pott.

A le­gen­dás éne­kes­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy kar­ri­erje ele­jén nem sok tá­mo­ga­tást ka­pott.

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Nem min­den­napi há­zas­sági aján­la­tot ka­pott az éne­kes.

Nem min­den­napi há­zas­sági aján­la­tot ka­pott az éne­kes.

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott a mi­nisz­ter­el­nök gesz­tu­sá­tól.

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni.

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni és gon­do­san ügyel rá, hogy ba­rát­nőit is távol tartsa Gyuri bá­csi­tól.

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­nek könny szö­kött a sze­mébe, ami­kor meg­kapta Orbán Vik­tor kö­szön­tő­le­ve­lét.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­nek könny szö­kött a sze­mébe, ami­kor meg­kapta Orbán Vik­tor kö­szön­tő­le­ve­lét.

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. De­cem­ber­ben kez­dő­dik a játék.

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. A mű­vész úrról sokan tud­ják, hogy nem csak a hang­já­val bánik mes­te­rien, hanem az asz­tal­nál is meg­állja a he­lyét.

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

A Korda há­zas­pár­nak min­denki gra­tu­lált a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Nagy álmuk vált va­lóra.

A Korda há­zas­pár­nak min­denki gra­tu­lált a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Nagy álmuk vált va­lóra.

Régi titkot árult el magáról Balázs Klári

Régi titkot árult el magáról Balázs Klári

Ba­lázs Klári fi­a­ta­lon fo­tó­mo­dell­ként dol­go­zott...

Ba­lázs Klári fi­a­ta­lon fo­tó­mo­dell­ként dol­go­zott, mint ki­de­rült egy ha­tal­mas fel­ké­rést uta­sí­tott vissza..

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót egy unal­ma­sabb estén.

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót egy unal­ma­sabb estén.

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

A le­gen­dás éne­kes már az első perc­től tudta, hogy Klá­rika lesz a fe­le­sége. Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el.

A le­gen­dás éne­kes már az első perc­től tudta, hogy Klá­rika lesz a fe­le­sége. Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el.

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a pom­pás sztár­gá­zsit kapó hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Ha­tal­mas bu­lira ké­szül­nek.

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön. Rá­adá­sul nem is egyre!

Az intenzív osztályon tért meg Korda György

Az intenzív osztályon tért meg Korda György

Az éne­kes egé­szen három évvel ez­előt­tig nem volt hívő...

Az éne­kes egé­szen három évvel ez­előt­tig nem volt hívő, de a kór­házi ágyon Isten ke­zébe tette a sor­sát és biz­tos benne, hogy jól dön­tött.

Korda György elárulta: így békíti ki Klárikát

Korda György elárulta: így békíti ki Klárikát

A há­zas­pár el­árulta a hosszú, bol­dog há­zas­ság tit­kát. Kor­dáék már 4 év­ti­zede van­nak együtt jóban-rossz­ban. Most ma­gán­életi tit­kok­ról val­lot­tak.

A há­zas­pár el­árulta a hosszú, bol­dog há­zas­ság tit­kát. Kor­dáék már 4 év­ti­zede van­nak együtt jóban-rossz­ban. Most ma­gán­életi tit­kok­ról val­lot­tak.

Kipakolt Balázs Klári, ezt teszi az arcával, hogy fiatalos maradjon

Kipakolt Balázs Klári, ezt teszi az arcával, hogy fiatalos maradjon

Az éne­kesnő ren­ge­te­get kon­cer­te­zik a fér­jé­vel, ezért kü­lö­nö­sen fon­tos szá­mára, hogy min­dig a leg­jobb for­má­ját nyújtsa.

Korda György nagyon kiborult, nem hitt a szemének, amikor ezt meglátta

Korda György nagyon kiborult, nem hitt a szemének, amikor ezt meglátta

A nép­szerű éne­kes vérig sér­tő­dött, Ba­lázs Klá­ri­val együtt ér­tet­le­nül áll az eset előtt...

Elképesztő fotó került fel az internetre Balázs Kláriról, nézd meg!

Elképesztő fotó került fel az internetre Balázs Kláriról, nézd meg!

Korda György és fe­le­sége Spa­nyol­or­szágba uta­zott. A 79 éves éne­kes Marb­el­lán fo­tózta le Klá­ri­kát.

Korda György és fe­le­sége Spa­nyol­or­szágba uta­zott. A 79 éves éne­kes Marb­el­lán fo­tózta le Klá­ri­kát.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el...

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

A páros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Hamis je­gye­ket árul­nak egy deb­re­ceni kon­certre, ami nem is lesz meg­tartva: az éne­kes­pá­ros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Az ame­ri­kai csa­ló­banda most ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adó­pá­ro­sá­nak ne­vé­vel élt vissza. Korda György fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

To­vább dagad a bot­rány az in­ter­ne­tes jegy­üzé­rek körül. Az ame­ri­kai csa­ló­banda most ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adó­pá­ro­sá­nak ne­vé­vel élt vissza. Korda György nem hagyja annyi­ban: fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Az éne­kes egy­ál­ta­lán nem szá­mít­hat kül­föl­dön élő gyer­me­kére, uno­ka­hú­gá­val azon­ban na­gyon jó a kap­cso­lata.

Az éne­kes egy­ál­ta­lán nem szá­mít­hat kül­föl­dön élő gyer­me­kére, uno­ka­hú­gá­val azon­ban na­gyon jó a kap­cso­lata.

Így néz ki most a Korda-villa

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most a Korda-villa

Korda György ró­zsa­dombi ott­ho­ná­ban látta ven­dé­gül a Mokka stáb­ját.

Ma ün­nepli 79. szü­le­tés­nap­ját Korda György, aki ró­zsa­dombi ott­ho­ná­ban látta ven­dé­gül a Mokka stáb­ját.

Nagy nap a mai Korda György életében

Nagy nap a mai Korda György életében

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt a Ri­post­nak.

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt a Ri­post­nak.

Komoly döntést hozott Korda György

Komoly döntést hozott a legendás énekes, Korda György

Me­gál­la­po­dást kö­tött fe­le­sé­gé­vel, Ba­lázs Kl­lá­ri­val a Villa Korda jö­vő­jét il­le­tően Korda György. A 79 éves éne­kes a Ri­post­nak be­szélt a "szer­ző­dés" rész­le­te­i­ről.

Me­gál­la­po­dást kö­tött fe­le­sé­gé­vel, Ba­lázs Klá­ri­val a Villa Korda jö­vő­jét il­le­tően az élő le­genda, Korda György. A 79 éves éne­kes a Ri­post­nak be­szélt a "szer­ző­dés" rész­le­te­i­ről, s ma­gá­ról a ró­zsa­dombi épü­let­ről, amely va­ló­ság­gal új­já­szü­le­tett az el­múlt idő­szak­ban.

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát. A sztá­rok el­árul­ták mi­lyen aján­dé­kok­kal lepik meg a sze­ret­te­i­ket és mennyit köl­te­nek idén ka­rá­csony­kor.

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát. A sztá­rok el­árul­ták mi­lyen aján­dé­kok­kal lepik meg a sze­ret­te­i­ket és mennyit köl­te­nek idén ka­rá­csony­kor.

Balázs Klári kifakadt a stúdióban: Dehogy haldoklom!

Balázs Klári kifakadt a stúdióban: Dehogy haldoklom!

Ámu­latba ej­tette az Esti Frizbi fel­vé­te­lé­nek kö­zön­sé­gét, ami­kor be­lib­bent a stú­di­óba.

Ámu­latba ej­tette az Esti Frizbi fel­vé­te­lé­nek kö­zön­sé­gét, ami­kor be­lib­bent a stú­di­óba.

Komoly elhatározásra jutott Klárika miatt Korda György, így döntött

Komoly elhatározásra jutott Klárika miatt Korda György, így döntött

A tánc­da­lok ki­rá­lya ko­moly ki­kö­tést tett, ami­től egyet­len fel­lé­pé­sén sem haj­landó el­térni. Jól pél­dázza ezt egy jövő évi gi­ga­buli.

Elege van a hazugságokból, kitálalt a betegségről Balázs Klári

Elege van a hazugságokból, kitálalt a betegségről Balázs Klári

A hat­vanöt éves éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Erre senki nem számított: váratlan bejelentést tett
Balázs Klári

Erre senki nem számított: váratlan bejelentést tett Balázs Klári

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött, pedig talán már nagy­szü­lők let­tek.

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik ezek a hí­res­sé­gek is...

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik ezek a hí­res­sé­gek is...

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György és Ba­lázs Klári jö­vőre kerek év­for­du­lót ün­ne­pel. De van, ami­től ki­rázza őket a hideg.

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Erre senki sem szá­mí­tott! Év­ti­ze­des sztori ke­rült fel­színre, amit mind­ed­dig tit­kolt a nép­szerű éne­kes há­zas­pár!

Aggódva súgnak össze a rajongók: mi történhetett Balázs Klárival?

Aggódva súgnak össze a rajongók: mi történhetett Balázs Klárival?

Na­gyon várta az Esti Frizbi kö­zön­sége Korda Györ­gyöt és Ba­lázs Klá­rit.

Na­gyon várta az Esti Frizbi kö­zön­sége Korda Györ­gyöt és Ba­lázs Klá­rit a műsor szer­dai fel­vé­te­lén.

Korda György több százezret költött Balázs Klárira

Korda György több százezret költött Balázs Klárira

Az is­mert olasz di­vat­márka da­rab­ja­i­val lepte meg szü­le­tés­nap­ján Korda György fe­le­sé­gét.

Az is­mert olasz di­vat­márka da­rab­ja­i­val lepte meg szü­le­tés­nap­ján Korda György fe­le­sé­gét. Te­nye­rén hor­dozza Klá­ri­kát az éne­kes!

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Meg­döb­bentő oka van!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

Balázs Klári nem áll le: Hajvágás után ezúttal mást nyíratott

Balázs Klári nem áll le: Hajvágás után ezúttal mást nyíratott

Meg­sza­ba­dult a fö­lös­le­ges szőr­től!

Mihez is kezd­he­tett volna va­sár­nap dél­után Korda György fe­le­sége? Meg­sza­ba­dult a fö­lös­le­ges szőr­től! Mind­eb­ben a na­gyon jó­képű Tomi volt se­gít­sé­gére!

Balázs Klári elárulta drasztikus fogyásának okát. Nincs visszaút!

Balázs Klári elárulta drasztikus fogyásának okát. Nincs visszaút!

Az éne­kesnő azt mondja, nincs semmi baj, de azt sen­ki­nek sem mon­daná el, ha rákos lenne.

Egy reg­geli mű­sor­ban Ba­lázs Klári csont­so­vá­nyan és rövid haj­jal je­lent meg. Az éne­kesnő azt mondja, nincs semmi baj, de azt sen­ki­nek sem mon­daná el, ha rákos lenne.

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár­nál jú­nius 23-25 kö­zött.

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Őszin­tén me­sél­tek a sze­rel­mük­ről.

Korda Györ­gyöt egy­kor az or­szág leg­na­gyobb nő­csá­bá­szá­nak tar­tot­ták. Ha­ma­ro­san azon­ban 40 éves há­za­sok lesz­nek Klá­ri­ká­val.

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele.

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele.

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Ba­lázs Klári és Korda György nyíl­tan be­szélt jö­vő­beli ter­vük­ről.

Ba­lázs Klári és Korda György nyíl­tan be­szélt jö­vő­beli ter­vük­ről.

Kordáék felháborodtak: Senkit sem rúgtunk ki!

Kordáék felháborodtak: Senkit sem rúgtunk ki!

El­ké­pedve ér­te­sült a hí­rek­ről a Korda há­zas­pár, mi­sze­rint ki­rúg­ták a szál­lo­dá­ju­kon dol­gozó ki­vi­te­le­ző­ket.

El­ké­pedve ér­te­sült a hí­rek­ről a Korda há­zas­pár, mi­sze­rint ki­rúg­ták a szál­lo­dá­ju­kon dol­gozó ki­vi­te­le­ző­ket. A ze­nész­há­zas­pár las­san be­fe­jezi a fel­újí­tást a budai in­gat­lan­ju­kon, ám azt ál­lít­ják: sen­kit sem bo­csá­tot­tak el a fel­újí­tást végző gár­dá­ból.

Elhagyják az országot Korda Györgyék

Elhagyják az országot Korda Györgyék

Ren­ge­teg ener­gi­á­ju­kat emész­tette fel az ott­ho­nuk szé­pít­ge­tése, ezért dön­töt­tek a pi­he­nés mel­lett. Spa­nyol­or­szágba utaz­nak.

Ren­ge­teg ener­gi­á­ju­kat emész­tette fel az ott­ho­nuk szé­pít­ge­tése, ezért dön­töt­tek a pi­he­nés mel­lett. Spa­nyol­or­szágba utaz­nak.

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból.

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Nincs kiút: Bezárkózott otthonába Korda György

Nincs kiút: Bezárkózott otthonába Korda György

A nép­szerű éne­kes napok óta kény­szer­pi­he­nő­jét tölti. Nem örül a ki­ala­kult hely­zet­nek!

Korda Gyuri bácsi: Sosem csaltam meg Klárikámat!

Korda Gyuri bácsi: Sosem csaltam meg Klárikámat!

Me­g­újí­tot­ták há­zas­sági es­kü­jü­ket.

Har­minc­négy éve él bol­dog há­zas­ság­ban Ba­lázs Klári és Korda György, akik idén meg is erő­sí­tet­ték es­kü­jü­ket. A két éne­kes ma is sze­rel­mes egy­másba.

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Rá­adá­sul pont a szü­le­tés­nap­ján!

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Nem hiszed el, mit kért születésnapjára Korda György

Nem hiszed el, mit kért születésnapjára Korda György

Két ké­rés­sel for­dult Klá­ri­ká­hoz!

A nép­szerű éne­kes 78. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból egy­szerre két kü­lön­le­ges ké­rés­sel for­dult Ba­lázs Klá­ri­hoz!

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kes.

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kesnő és éne­kes. Így bu­liz­tak ők annak ide­jén!

Intim helyzetben kapták rajta Balázs Klárit

Intim helyzetben kapták rajta Balázs Klárit

Klá­ri­kát saját ott­ho­ná­ban érte kel­le­met­len meg­le­pe­tés a minap. Ő csak egy ká­véért in­dult haj­nal­ban...

Klá­ri­kát saját ott­ho­ná­ban érte kel­le­met­len meg­le­pe­tés a minap. Ő csak egy ká­véért in­dult haj­nal­ban, de nem szá­mí­tott a vá­rat­lan lá­to­ga­tóra...

Csak őszintén: Szerelmi életükről vallottak Kordáék

Csak őszintén: Szerelmi életükről vallottak Kordáék

Nem vár­nak egy­más­tól ka­ma­szos he­vü­le­tet a sze­re­lem­ben, de nem hagy­ják, hogy el­szür­kül­jön a kap­cso­la­tuk.

Rendőrség kereste a feleségét lefejező Korda Györgyöt

Rendőrség kereste a feleségét lefejező Korda Györgyöt

Ez a leg­ke­mé­nyebb bul­vár sztori...

Talán is­me­red a tör­té­ne­tet, talán nem, de az biz­tos, hogy ez az első és egy­ben leg­ke­mé­nyebb bul­vár sztori a hazai "plety­ka­tör­té­ne­lem­ben"...

Balázs Klári kifakadt: nem könnyű most otthon az élet

Balázs Klári kifakadt: nem könnyű most otthon az élet

Nagy mun­kába fo­gott a Korda há­zas­pár, ami­nek sok ide­ges­ke­dés és vita a kö­vet­kez­mé­nye. Klá­rika azon­ban igyek­szik meg­kí­mélni a fér­jét.

Nagy mun­kába fo­gott a Korda há­zas­pár, ami­nek sok ide­ges­ke­dés és vita a kö­vet­kez­mé­nye. Klá­rika azon­ban igyek­szik meg­kí­mélni a fér­jét.

Hoppá: Elhagyja az országot a Korda házaspár!

Hoppá: Elhagyja az országot a Korda házaspár!

Ba­lázs Klári el­árulta, miért tűnik el fér­jé­vel a ten­ge­ren­túlra! Min­denki bízik benne, ha­ma­ro­san vissza­tér­nek!

Ba­lázs Klári el­árulta, miért tűnik el fér­jé­vel a ten­ge­ren­túlra! Min­denki bízik benne, ha­ma­ro­san vi­szont­lát­hat­juk őket!

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla.

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla, aki gyer­me­ke­i­vel ér­ke­zik min­den ős­szel. idén azon­ban majd­nem csú­nya véget ért a lá­to­ga­tás.

Gyászolnak Kordáék

Gyászolnak Kordáék

Ba­lázs Klári és Korda György kö­zös­ségi ol­da­lán vett bú­csút a ri­por­ter­től.

Ba­lázs Klári és Korda György kö­zös­ségi ol­da­lán vett bú­csút a ri­por­ter­től.

Itt az igazság! Ezért nem született gyermeke a Korda házaspárnak

Itt az igazság! Ezért nem született gyermeke a Korda házaspárnak

Az éne­kesnő most el­mondja a va­lódi okot.

Ami­óta világ a világ, Ba­lázs Klári és Kora György gyer­mek­te­len­sége fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt. Az éne­kesnő most el­mondja a va­lódi okot.

A Korda-házaspár újra boldog a hitvesi ágyban

A Korda-házaspár újra boldog a hitvesi ágyban

Vissza­köl­töz­tek óbu­dai vil­lá­jukba, és mint mond­ják, sok­kal ké­nyel­me­sebbé vált így az éle­tük.

Vissza­köl­töz­tek óbu­dai vil­lá­jukba, és mint mond­ják, sok­kal ké­nyel­me­sebbé vált így az éle­tük. - 77 éve­sen elég volt már az ide-oda mász­ká­lás­ból - mondta Gyuri bácsi, és Klá­rika is na­gyon örül, hogy to­vább ma­rad­hat­nak az ágy­ban reg­ge­lente.

Ezért adták el Kordáék velencei házukat, ide költöznek

Ezért adták el Kordáék velencei házukat, ide költöznek

Korda György és Ba­lázs Klári, hát­ra­hagyva ko­rábbi ott­ho­nu­kat, a ve­len­cei Korda-vil­lát, most Bu­dára köl­töz­tek.

Korda György és Ba­lázs Klári hát­ra­hagy­ták ko­rábbi ott­ho­nu­kat, a ve­len­cei Korda-vil­lát.

Kifakadt Korda György az őt ért gúnyolódások miatt

Kifakadt Korda György az őt ért gúnyolódások miatt

Szí­vére vette a csú­fo­ló­dá­so­kat...

A nép­szerű ma­gyar éne­kes igen­csak a szí­vére vette, hogy csú­fot űzött be­lőle a nép­szerű ma­gyar sztár.

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Sok pletyka kelt szárnyra a hazai sztár­pár ve­len­cei lu­xus­vil­lá­já­nak el­adá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Fájó szív­vel lép­tek to­vább.

Véget ért egy va­rázs­la­tos, me­se­beli idő­szak Korda György és fe­le­sége éle­té­ben. Fájó szív­vel lép­tek to­vább, de tud­ják, hogy mind­ket­tő­jük­nek jobb lesz így.

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Gyuri bácsi három éve nem uta­zott.

Gyuri bácsi három éve nem hó­dol­ha­tott egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lyé­nek be­teg­sé­gei miatt. Most azon­ban el­há­rult az aka­dály.

Aggódnak a rajongók Korda György miatt

Aggódnak a rajongók Korda György miatt

Fe­le­sé­gébe, Ba­lázs Klá­riba ka­pasz­kodva ment egy té­vé­fel­vé­telre Korda György. Ra­jon­gói egy­ből ki­szúr­ták, és vá­laszt vár­nak arra, rend­ben van-e az egész­sége?

Fe­le­sé­gébe, Ba­lázs Klá­riba ka­pasz­kodva ment egy té­vé­fel­vé­telre Korda György.

Korda György húzta ki a gödörből a baki miatt kirúgott műsorvezetőt

Korda György húzta ki a gödörből a baki miatt kirúgott műsorvezetőt

A há­zas­pár és a TV2 mű­sor­ve­ze­tője a ge­ne­rá­ciós kü­lönb­ség el­le­nére rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal.

Baleset: orvost kellett hívni Korda Györgyhöz

Baleset: orvost kellett hívni Korda Györgyhöz

El­árulta, mi­lyen sze­ren­csét­len­ség tör­tént vele leg­utóbbi kon­cert­jén.

El­árulta, mi­lyen sze­ren­csét­len­ség tör­tént vele leg­utóbbi kon­cert­jén.

Korda György nem fél a haláltól, ez az utolsó kívánsága

Korda György nem fél a haláltól, ez az utolsó kívánsága

A nép­szerű éne­kes sosem sza­kadna el fe­le­sé­gé­től. Úgy ter­vezi, örökre Klá­rika mel­lett ma­radna.

A nép­szerű éne­kes sosem sza­kadna el fe­le­sé­gé­től. Úgy ter­vezi, örökre Klá­rika mel­lett ma­radna.

34 éve házasok Kordáék! Elképesztő ajándékot kapott férjétől Klárika!

34 éve házasok Kordáék! Elképesztő ajándékot kapott férjétől Klárika!

A nép­szerű há­zas­pár kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pelt ked­den!

Gyuri bácsi meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ke­dett fe­le­sé­gé­nek.

Megmutatta esküvői ruháját Balázs Klári

Megmutatta esküvői ruháját Balázs Klári

Korda György 34 év után újra el­vette sze­rel­mét.

Korda György 34 év után újra el­vette sze­rel­mét.

Rátámadtak Kordáékra! Balázs Klári váratlan vallomása...

Rátámadtak Kordáékra! Balázs Klári váratlan vallomása...

Pró­bál­ják el­en­gedni a fülük mel­lett a bántó meg­jegy­zé­se­ket, ám ez nem min­dig olyan könnyű.

Félelmetes: A terror miatt marad el Kordáék nászútja!

Félelmetes: A terror miatt marad el Kordáék nászútja!

36 év há­zas­ság után úgy dön­tött a há­zas­pár, hogy má­sod­jára is ki­mondja a bol­do­gító igent. A Ri­post­nak el­árul­ták, a mé­zes­he­tek saj­nos el­ma­rad­nak!

36 év há­zas­ság után úgy dön­tött a há­zas­pár, hogy má­sod­jára is ki­mondja a bol­do­gító igent. A Ri­post­nak el­árul­ták, a mé­zes­he­tek saj­nos el­ma­rad­nak!

Képtelen kiheverni gyerekkori traumáját Balázs Klári

Képtelen kiheverni gyerekkori traumáját Balázs Klári

Korda György fe­le­sége egy lag­zin vett részt, ami újból fel­idézte élete leg­ször­nyűbb em­lé­két.

Korda György fe­le­sége egy lag­zin vett részt, ami újból fel­idézte élete leg­ször­nyűbb em­lé­két.

Kis Grófo maga mögé utasította Kordáékat!

Kis Grófo maga mögé utasította Kordáékat!

A le­gen­dás sztár­pár csak be­me­le­gí­tett a bu­li­bá­ró­nak.

A le­gen­dás sztár­pár csak be­me­le­gí­tett a bu­li­bá­ró­nak, de a szín­pad mö­gött már szent volt a béke.

Kínos bakit követtek el Korda Györgyék rovására

Kínos bakit követtek el Korda Györgyék rovására

Több tisz­te­let járna nekik.

Korda György és Ba­lázs Klári csu­pán Kis Grófo elő­ze­ne­kara lesz­nek egy fesz­ti­vá­lon, ám leg­in­kább a szer­ve­zők hi­bája nem tet­szik a le­gen­dás éne­ke­sek­nek.

Balázs Klári újra igent mondott Korda Györgynek!

Balázs Klári újra igent mondott Korda Györgynek!

Har­minc­hat év há­zas­ság után a le­gen­dás páros úgy dön­tött, meg­erő­sí­tik es­kü­jü­ket. A jeles ese­ményre a Má­tyás-temp­lom­ban ke­rült sor.

Har­minc­hat év há­zas­ság után a le­gen­dás páros úgy dön­tött, meg­erő­sí­tik es­kü­jü­ket. A jeles ese­ményre a Má­tyás-temp­lom­ban ke­rült sor.

Szerelmi vallomással köszöntötték a 77 éves Korda Györgyöt

Szerelmi vallomással köszöntötték a 77 éves Korda Györgyöt

Elő­ke­rült az éne­kes gye­rek­kori fo­tója, rá­adá­sul még egy meg­ható sze­relmi val­lo­más is szebbé va­rá­zsolta Korda György szü­le­tés­nap­ját.

Elő­ke­rült az éne­kes gye­rek­kori fo­tója, rá­adá­sul még egy meg­ható sze­relmi val­lo­más is szebbé va­rá­zsolta Korda György szü­le­tés­nap­ját.

Itt a bizonyíték! Kicsattan az egészségtől Korda György

Itt a bizonyíték! Kicsattan az egészségtől Korda György

Rossz­in­du­latú pletyka ke­rin­gett az el­múlt hó­na­pok­ban.

Rossz­in­du­latú pletyka ke­rin­gett arról az el­múlt hó­na­pok­ban: az éne­kest mű­teni kell no­vem­ber­ben.

Ezért nem kell műteni Korda Györgyöt

Ezért nem kell műteni Korda Györgyöt

Újra ki­tűnő egész­ség­nek ör­vend a nép­szerű éne­kes.

Újra ki­tűnő egész­ség­nek ör­vend a nép­szerű éne­kes, aki a ren­ge­teg fel­lé­pés mel­lett ke­mé­nyen spor­tol is. Edző­gép se­gít­sé­gé­vel for­málja has­iz­mát.

Így küzd férje életéért Balázs Klári

Így küzd férje életéért Balázs Klári

Kü­lön­le­ges mód­szer­rel igye­kez­nek meg­előzni a fer­tő­zé­se­ket.

Be­kö­szön­tött ha­zánk­ban a hideg idő­szak, nya­kun­kon az influ­en­za­sze­zon. A Korda há­zas­pár egy kü­lön­le­ges mód­szer se­gít­sé­gé­vel igyek­szik meg­előzni a fer­tő­zé­se­ket.