Korda György

Hatalmas elismerést kapott Korda György

Hatalmas elismerést kapott Korda György

Nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte Korda Györ­gyöt. Szer­dán meg­kapta a Bu­da­pest dísz­pol­gára címet, amely­ben nyolcan ré­sze­sül­tek.

Nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte Korda Györ­gyöt. Szer­dán meg­kapta a Bu­da­pest dísz­pol­gára címet, amely­ben nyolcan ré­sze­sül­tek.

FRISS HÍREK

Kifakadt Balázs Klári, hihetetlen, milyen pofátlan üzenetet kapott

Kifakadt Balázs Klári, egészen pofátlan üzenetet kapott

Egy "ra­jongó" úgy gon­dolta, mivel Korda György­nek és Ba­lázs Klá­ri­nak sok pénze van, iga­zán ad­hatna abból a sztár­pár neki is.

Pusztító hőség: komoly döntést hozott a Korda házaspár

Pusztító hőség: komoly döntést hozott a Korda házaspár

Ba­lázs Klári azt mondja, ez az idő­já­rás min­den­kit meg­vi­sel, kor­tól füg­get­le­nül.

Ba­lázs Klári azt mondja, ez az idő­já­rás min­den­kit meg­vi­sel, kor­tól füg­get­le­nül.

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Korda Györ­gyöt La­ti­no­vits Zol­tán te­rem­tette le, de az éne­kes bók­ként őrzi a sza­va­kat.

Korda Györ­gyöt La­ti­no­vits Zol­tán te­rem­tette le, de az éne­kes bók­ként őrzi a sza­va­kat.

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Korda Györ­gyöt nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte, fe­le­sé­gé­vel együtt ün­ne­pel.

Korda Györ­gyöt nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte, fe­le­sé­gé­vel együtt ün­ne­pel.

Balázs Klári olyat mondott, amit régen maga sem hitt volna el

Balázs Klári olyat mondott, amit régen maga sem hitt volna el

Egy jós min­dent előre meg­mon­dott.

Egy jósnő min­dent pon­to­san fel­vá­zolt a mos­tani éle­té­ből, de az éne­kesnő ki­ne­vette.

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

Volt va­laki, aki se­gí­tett neki.

A le­gen­dás éne­kes­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy kar­ri­erje ele­jén nem sok tá­mo­ga­tást ka­pott. Mégis volt va­laki, aki se­gí­tett neki, és aki­nek aztán a ké­sőbbi si­ke­reit kö­szön­hette.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor.

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor. Ők in­kább ott­hon, egy­más kö­zött em­lé­kez­tek meg el­hunyt ba­rát­juk­ról.

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Nem min­den­napi há­zas­sági aján­la­tot ka­pott, de ked­ve­sé­nek is le­he­tő­sége lett volna más­hol ke­resni a bol­dog­sá­got.

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Orbán Vik­tor is fel­kö­szön­tötte.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­nek könny szö­kött a sze­mébe, ami­kor meg­kapta Orbán Vik­tor kö­szön­tő­le­ve­lét.

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott a mi­nisz­ter­el­nök gesz­tu­sá­tól.

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

Igazi örömhír: nagy bejelentést tett Balázs Klári

Nagy álmuk vált va­lóra.

A Korda há­zas­pár­nak min­denki gra­tu­lált a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Nagy álmuk vált va­lóra.

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Ha­tal­mas össze­gért játsz­hat­nak.

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. Az éne­kes­ről sokan tud­ják, hogy nem csak a hang­já­val bánik mes­te­rien.

Régi titkot árult el magáról Balázs Klári

Régi titkot árult el magáról Balázs Klári

Ba­lázs Klári fi­a­ta­lon fo­tó­mo­dell­ként dol­go­zott...

Ba­lázs Klári fi­a­ta­lon fo­tó­mo­dell­ként dol­go­zott, mint ki­de­rült egy ha­tal­mas fel­ké­rést uta­sí­tott vissza..

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a pom­pás sztár­gá­zsit kapó hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Megtudtuk, újabb részletek a magyar sztárpár titkos esküvőjéről

Megtudtuk, újabb részletek a magyar sztárpár titkos esküvőjéről

Egy hó­nap­pal az el­jegy­zés után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket.

Egy hó­nap­pal az el­jegy­zés után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket.

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni...

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót egy unal­ma­sabb estén.

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

Kitálalt a magyar sztárpár: durva, hogyan jöttek össze

Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el.

A le­gen­dás éne­kes már az első perc­től tudta, hogy Klá­rika lesz a fe­le­sége.

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön.

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön. Rá­adá­sul nem is egyre!

Kipakolt Balázs Klári, ezt teszi az arcával, hogy fiatalos maradjon

Kipakolt Balázs Klári, ezt teszi az arcával, hogy fiatalos maradjon

Az éne­kesnő ren­ge­te­get kon­cer­te­zik a fér­jé­vel, ezért kü­lö­nö­sen fon­tos szá­mára, hogy min­dig a leg­jobb for­má­ját nyújtsa.

Korda György nagyon kiborult, nem hitt a szemének, amikor ezt meglátta

Korda György nagyon kiborult, nem hitt a szemének, amikor ezt meglátta

A nép­szerű éne­kes vérig sér­tő­dött, Ba­lázs Klá­ri­val együtt ér­tet­le­nül áll az eset előtt...

Korda György elárulta: így békíti ki Klárikát

Korda György elárulta: így békíti ki Klárikát

A há­zas­pár el­árulta a hosszú, bol­dog há­zas­ság tit­kát. Kor­dáék már 4 év­ti­zede van­nak együtt jóban-rossz­ban. Most ma­gán­életi tit­kok­ról val­lot­tak.

A há­zas­pár el­árulta a hosszú, bol­dog há­zas­ság tit­kát. Kor­dáék már 4 év­ti­zede van­nak együtt jóban-rossz­ban. Most ma­gán­életi tit­kok­ról val­lot­tak.

Az intenzív osztályon tért meg Korda György

Az intenzív osztályon tért meg Korda György

Az éne­kes egé­szen három évvel ez­előt­tig nem volt hívő, de a kór­házi ágyon Isten ke­zébe tette a sor­sát és biz­tos benne, hogy jól dön­tött.

Az éne­kes egé­szen három évvel ez­előt­tig nem volt hívő, de a kór­házi ágyon Isten ke­zébe tette a sor­sát és biz­tos benne, hogy jól dön­tött.

Elképesztő fotó került fel az internetre Balázs Kláriról, nézd meg!

Elképesztő fotó került fel az internetre Balázs Kláriról, nézd meg!

Korda György és fe­le­sége Spa­nyol­or­szágba uta­zott. A 79 éves éne­kes Marb­el­lán fo­tózta le Klá­ri­kát.

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Az ame­ri­kai csa­ló­banda most ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adó­pá­ro­sá­nak ne­vé­vel élt vissza. Korda György fel­je­len­tést tett.

Ezért lesz nehéz nyara a Korda házaspárnak

Ezért lesz nehéz nyara a Korda házaspárnak

Nincs egy sza­bad hét­vé­géje sem a nyá­ron Korda György­nek és Ba­lázs Klá­ri­nak, de min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­bír­ják a ke­mé­nyebb na­po­kat.

Nincs egy sza­bad hét­vé­géje sem a nyá­ron Korda György­nek és Ba­lázs Klá­ri­nak, de min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­bír­ják a ke­mé­nyebb na­po­kat.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

Hamis je­gye­ket árul­nak egy deb­re­ceni kon­certre, ami nem is lesz meg­tartva: a páros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Hamis je­gye­ket árul­nak egy deb­re­ceni kon­certre, ami nem is lesz meg­tartva: az éne­kes­pá­ros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Az éne­kes egy­ál­ta­lán nem szá­mít­hat kül­föl­dön élő gyer­me­kére, uno­ka­hú­gá­val azon­ban na­gyon jó a kap­cso­lata.

Komoly döntést hozott Korda György

Komoly döntést hozott Korda György

Me­gál­la­po­dást kö­tött fe­le­sé­gé­vel, Ba­lázs Klá­ri­val.

Me­gál­la­po­dást kö­tött fe­le­sé­gé­vel, a Villa Korda jö­vő­jét il­le­tően Korda György. A 79 éves éne­kes a Ri­post­nak be­szélt a Ba­lázs Klá­ri­val való "szer­ző­dés" rész­le­te­i­ről.

Így néz ki most a Korda-villa

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most a Korda-villa

Korda György ró­zsa­dombi ott­ho­ná­ban látta ven­dé­gül a Mokka stáb­ját.

Ma ün­nepli 79. szü­le­tés­nap­ját Korda György, aki ró­zsa­dombi ott­ho­ná­ban látta ven­dé­gül a Mokka stáb­ját.

Komoly elhatározásra jutott Klárika miatt Korda György, így döntött

Komoly elhatározásra jutott Klárika miatt Korda György, így döntött

A tánc­da­lok ki­rá­lya ko­moly ki­kö­tést tett, ami­től egyet­len fel­lé­pé­sén sem haj­landó el­térni. Jól pél­dázza ezt egy jövő évi gi­ga­buli.

Nagy nap a mai Korda György és Balázs Klári életében

Nagy nap a mai Korda György és Balázs Klári életében

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt rész­le­te­ket a Ri­post­nak.

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt rész­le­te­ket a Ri­post­nak.

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát.

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát. A sztá­rok el­árul­ták mi­lyen aján­dé­kok­kal lepik meg a sze­ret­te­i­ket és mennyit köl­te­nek idén ka­rá­csony­kor.

Balázs Klári kifakadt az stúdióban: Dehogy haldoklom!

Balázs Klári kifakadt: Dehogy haldoklom!

Ámu­latba ej­tette a stú­dió ven­dé­geit.

Ámu­latba ej­tette az Esti Frizbi fel­vé­te­lé­nek kö­zön­sé­gét, ami­kor be­lib­bent a stú­di­óba. Tö­ké­le­tes kül­se­jére sokan rá­cso­dál­koz­tak,

Elege van a hazugságokból, kitálalt a betegségről Balázs Klári

Elege van a hazugságokból, kitálalt a betegségről Balázs Klári

A hat­vanöt éves éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

A hat­vanöt éves éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Balázs Klári vallomása: Így próbálom meggyógyítani a férjem!

Balázs Klári vallomása: Így próbálom meggyógyítani a férjem!

Gyuri bá­csit le­dön­tötte a be­teg­ség a lá­bá­ról!

Gyuri bá­csit le­dön­tötte a be­teg­ség a lá­bá­ról!

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György és Ba­lázs Klári jö­vőre kerek év­for­du­lót ün­ne­pel. De van, ami­től ki­rázza őket a hideg.

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Erre senki sem szá­mí­tott! Év­ti­ze­des sztori ke­rült fel­színre, amit mind­ed­dig tit­kolt a nép­szerű éne­kes há­zas­pár!

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik azok a hí­res­sé­gek is, akik­nek va­lót­lan ha­lál­híre rázta meg az em­be­re­ket.

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik azok a hí­res­sé­gek is, akik­nek va­lót­lan ha­lál­híre rázta meg az em­be­re­ket.

Váratlan bejelentést tett Balázs Klári

Váratlan bejelentést tett Balázs Klári

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött, pedig talán már nagy­szü­lők let­tek az el­múlt évek alatt.

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött. Pedig talán már nagy­szü­lők let­tek az el­múlt évek alatt.

Korda György több százezret költött Balázs Klárira

Korda György több százezret költött Balázs Klárira

Te­nye­rén hor­dozza Klá­ri­kát az éne­kes!

Az is­mert olasz di­vat­márka da­rab­ja­i­val lepte meg szü­le­tés­nap­ján Korda György fe­le­sé­gét. Te­nye­rén hor­dozza Klá­ri­kát az éne­kes!

Balázs Klári elárulta fogyásának okát

Balázs Klári elárulta drasztikus fogyásának okát. Nincs visszaút!

Az éne­kesnő azt mondja, sen­ki­nek sem mon­daná el, ha rákos lenne.

Egy reg­geli mű­sor­ban Ba­lázs Klári csont­so­vá­nyan és rövid haj­jal je­lent meg. Az éne­kesnő azt mondja, nincs semmi baj, de azt sen­ki­nek sem mon­daná el, ha rákos lenne.

Aggódva súgnak össze a rajongók: mi történhetett Balázs Klárival?

Aggódva súgnak össze a rajongók: mi történhetett Balázs Klárival?

Na­gyon várta az Esti Frizbi kö­zön­sége Korda Györ­gyöt és Ba­lázs Klá­rit.

Na­gyon várta az Esti Frizbi kö­zön­sége Korda Györ­gyöt és Ba­lázs Klá­rit a műsor szer­dai fel­vé­te­lén, ám a há­zas­pár az utolsó pil­la­nat­ban le­mondta a fel­vé­telt.

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

Balázs Klári nem áll le: Hajvágás után ezúttal mást nyíratott

Balázs Klári nem áll le: Hajvágás után ezúttal mást nyíratott

Mihez is kezd­he­tett volna va­sár­nap dél­után Korda György fe­le­sége? Meg­sza­ba­dult a fö­lös­le­ges szőr­től!

Mihez is kezd­he­tett volna va­sár­nap dél­után Korda György fe­le­sége? Meg­sza­ba­dult a fö­lös­le­ges szőr­től!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Ba­lázs Klári és Korda György nyíl­tan be­szélt jö­vő­beli ter­vük­ről.

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Őszin­tén me­sél­tek a sze­rel­mük­ről.

Korda Györ­gyöt egy­kor az or­szág leg­na­gyobb nő­csá­bá­szá­nak tar­tot­ták. Ha­ma­ro­san azon­ban 40 éves há­za­sok lesz­nek Klá­ri­ká­val.

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból.

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele. Más fe­le­ség talán zsör­tö­lődne ezért, ő azon­ban na­gyon büszke az éne­kesre.

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele. Más fe­le­ség talán zsör­tö­lődne ezért, ő azon­ban na­gyon büszke az éne­kesre.

Kordáék felháborodtak: Senkit sem rúgtunk ki!

Kordáék felháborodtak: Senkit sem rúgtunk ki!

El­ké­pedt a Korda há­zas­pár.

El­ké­pedve ér­te­sült a hí­rek­ről a Korda há­zas­pár, mi­sze­rint ki­rúg­ták a szál­lo­dá­ju­kon dol­gozó ki­vi­te­le­ző­ket. A fel­újí­tás las­san kész, de sen­kit sem bo­csá­tot­tak el.

Elhagyják az országot Korda Györgyék

Elhagyják az országot Korda Györgyék

Ren­ge­teg ener­gi­á­ju­kat emész­tette fel ott­ho­nuk szé­pít­ge­tése.

Ren­ge­teg ener­gi­á­ju­kat emész­tette fel az ott­ho­nuk szé­pít­ge­tése, ezért dön­töt­tek a pi­he­nés mel­lett.

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Nincs kiút: Bezárkózott otthonába Korda György

Nincs kiút: Bezárkózott otthonába Korda György

A nép­szerű éne­kes napok óta kény­szer­pi­he­nő­jét tölti. Nem örül a ki­ala­kult hely­zet­nek!

A nép­szerű éne­kes napok óta kény­szer­pi­he­nő­jét tölti. Nem örül a ki­ala­kult hely­zet­nek!

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Rá­adá­sul pont a szü­le­tés­nap­ján!

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Nem hiszed el, mit kért születésnapjára Korda György

Nem hiszed el, mit kért születésnapjára Korda György

Két ké­rés­sel for­dult Klá­ri­ká­hoz!

A nép­szerű éne­kes 78. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból egy­szerre két kü­lön­le­ges ké­rés­sel for­dult Ba­lázs Klá­ri­hoz!

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Ennek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Korda Gyuri bácsi: Sosem csaltam meg Klárikámat!

Korda Gyuri bácsi: Sosem csaltam meg Klárikámat!

Har­minc­négy éve él bol­dog há­zas­ság­ban Ba­lázs Klári és Korda György, akik idén meg is erő­sí­tet­ték es­kü­jü­ket.

Har­minc­négy éve él bol­dog há­zas­ság­ban Ba­lázs Klári és Korda György, akik idén meg is erő­sí­tet­ték es­kü­jü­ket.

Intim helyzetben kapták rajta Balázs Klárit

Intim helyzetben kapták rajta Balázs Klárit

Ő csak egy ká­véért in­dult haj­nal­ban...

Klá­ri­kát saját ott­ho­ná­ban érte kel­le­met­len meg­le­pe­tés a minap. Ő csak egy ká­véért in­dult haj­nal­ban, de nem szá­mí­tott a vá­rat­lan lá­to­ga­tóra...

Balázs Klári kifakadt: nem könnyű most otthon az élet

Balázs Klári kifakadt: nem könnyű most otthon az élet

Klá­rika igyek­szik meg­kí­mélni a fér­jét.

Nagy mun­kába fo­gott a Korda há­zas­pár, ami­nek sok ide­ges­ke­dés és vita a kö­vet­kez­mé­nye. Klá­rika azon­ban igyek­szik meg­kí­mélni a fér­jét.

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kesnő és éne­kes. Így bu­liz­tak ők annak ide­jén!

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kesnő és éne­kes. Így bu­liz­tak ők annak ide­jén!

Csak őszintén: Szerelmi életükről vallottak Kordáék

Csak őszintén: Szerelmi életükről vallottak Kordáék

Nem vár­nak egy­más­tól ka­ma­szos he­vü­le­tet a sze­re­lem­ben, de nem hagy­ják, hogy el­szür­kül­jön a kap­cso­la­tuk.

Nem vár­nak egy­más­tól ka­ma­szos he­vü­le­tet a sze­re­lem­ben, de nem hagy­ják, hogy el­szür­kül­jön a kap­cso­la­tuk.

Rendőrség kereste a feleségét lefejező Korda Györgyöt

Rendőrség kereste a feleségét lefejező Korda Györgyöt

Talán is­me­red a tör­té­ne­tet, talán nem, de az biz­tos, hogy ez a leg­ke­mé­nyebb hazai bul­vár sztori.

Talán is­me­red a tör­té­ne­tet, talán nem, de az biz­tos, hogy ez a leg­ke­mé­nyebb hazai bul­vár sztori.

Hoppá: Elhagyja az országot a Korda házaspár!

Hoppá: Elhagyja az országot a Korda házaspár!

El­tű­nik fér­jé­vel a ten­ge­ren­túlra!

Ba­lázs Klári el­árulta, miért tűnik el fér­jé­vel a ten­ge­ren­túlra! Min­denki bízik benne, ha­ma­ro­san vi­szont­lát­hat­juk őket!

Itt az igazság! Ezért nem született gyermeke a Korda házaspárnak

Itt az igazság! Ezért nem született gyermeke a Korda házaspárnak

Ami­óta világ a világ, Ba­lázs Klári és Kora György gyer­mek­te­len­sége fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt.

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla.

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla, aki gyer­me­ke­i­vel ér­ke­zik min­den ős­szel. idén azon­ban majd­nem csú­nya véget ért a lá­to­ga­tás.

Kifakadt Korda György az őt ért gúnyolódások miatt

Kifakadt Korda György az őt ért gúnyolódások miatt

Szí­vére vette a csú­fo­ló­dá­so­kat...

A nép­szerű ma­gyar éne­kes igen­csak a szí­vére vette, hogy csú­fot űzött be­lőle a nép­szerű ma­gyar sztár.

Gyászolnak Kordáék

Gyászolnak Kordáék

A Fó­kusz ri­por­tere, Fürge Anett 41 éve­sen, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el. A nép­szerű éne­kes há­zas­pár, Korda György és Ba­lázs Klári ma Fa­ce­book-ol­da­lán bú­csú­zott tőle, fel­idézve közös pil­la­na­ta­i­kat...

A Fó­kusz ri­por­tere, Fürge Anett 41 éve­sen, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el. A nép­szerű éne­kes há­zas­pár, Korda György és Ba­lázs Klári ma Fa­ce­book-ol­da­lán bú­csú­zott tőle, fel­idézve közös pil­la­na­ta­i­kat...

A Korda-házaspár újra boldog a hitvesi ágyban

A Korda-házaspár újra boldog a hitvesi ágyban

Vissza­köl­töz­tek óbu­dai vil­lá­jukba.

Vissza­köl­töz­tek óbu­dai vil­lá­jukba, és mint mond­ják, sok­kal ké­nyel­me­sebbé vált így az éle­tük: ele­gük volt már az ide-oda mász­ká­lás­ból.

Ezért adták el Kordáék velencei házukat, ide költöznek

Ezért adták el Kordáék velencei házukat, ide költöznek

Korda György és Ba­lázs Klári, hát­ra­hagyva ko­rábbi ott­ho­nu­kat, a ve­len­cei Korda-vil­lát, most Bu­dára köl­töz­tek.

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Sok pletyka kelt szárnyra a hazai sztár­pár ve­len­cei lu­xus­vil­lá­já­nak el­adá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Sok pletyka kelt szárnyra a hazai sztár­pár ve­len­cei lu­xus­vil­lá­já­nak el­adá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Fájó szív­vel lép­tek to­vább, de tud­ják, hogy mind­ket­tő­jük­nek jobb lesz így.

Fájó szív­vel lép­tek to­vább, de tud­ják, hogy mind­ket­tő­jük­nek jobb lesz így.

Korda György húzta ki a gödörből a baki miatt kirúgott műsorvezetőt

Korda György húzta ki a gödörből a baki miatt kirúgott műsorvezetőt

A há­zas­pár és a TV2 mű­sor­ve­ze­tője a ge­ne­rá­ciós kü­lönb­ség el­le­nére rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal.

Baleset: orvost kellett hívni Korda Györgyhöz

Baleset: orvost kellett hívni Korda Györgyhöz

El­árulta, mi­lyen sze­ren­csét­len­ség tör­tént vele leg­utóbbi kon­cert­jén.

El­árulta, mi­lyen sze­ren­csét­len­ség tör­tént vele leg­utóbbi kon­cert­jén.

Aggódnak a rajongók Korda György miatt

Aggódnak a rajongók Korda György miatt

Igen las­san lép­kedve, fe­le­sé­gébe, Ba­lázs Klá­riba ka­pasz­kodva ment egy té­vé­fel­vé­telre Korda György. Ra­jon­gói egy­ből ki­szúr­ták, és vá­laszt vár­nak arra, nincs-e baj?

Igen las­san lép­kedve, fe­le­sé­gébe, Ba­lázs Klá­riba ka­pasz­kodva ment egy té­vé­fel­vé­telre Korda György. Ra­jon­gói egy­ből ki­szúr­ták, és vá­laszt vár­nak arra, nincs-e baj?

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Gyuri bácsi három éve nem hó­dol­ha­tott egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lyé­nek be­teg­sé­gei miatt.

Gyuri bácsi három éve nem hó­dol­ha­tott egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lyé­nek be­teg­sé­gei miatt. Most azon­ban el­há­rult az aka­dály és újra "nye­regbe száll­hat".

34 éve házasok Kordáék! Elképesztő ajándékot kapott férjétől Klárika!

34 éve házasok Kordáék! Elképesztő ajándékot kapott férjétől Klárika!

A nép­szerű há­zas­pár kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pelt ked­den! Gyuri bácsi meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ke­dett fe­le­sé­gé­nek.

Félelmetes: A terror miatt marad el Kordáék nászútja!

Félelmetes: A terror miatt marad el Kordáék nászútja!

Ha­laszt­ják a mé­zes­he­te­ket!

36 év há­zas­ság után úgy dön­tött a há­zas­pár, hogy má­sod­jára is ki­mondja a bol­do­gító igent. A Ri­post­nak el­árul­ták, a mé­zes­he­tek saj­nos el­ma­rad­nak!

Korda György nem fél a haláltól, ez az utolsó kívánsága

Korda György nem fél a haláltól, ez az utolsó kívánsága

A nép­szerű éne­kes sosem sza­kadna el fe­le­sé­gé­től. Úgy ter­vezi, örökre Klá­rika mel­lett ma­radna.

A nép­szerű éne­kes sosem sza­kadna el fe­le­sé­gé­től. Úgy ter­vezi, örökre Klá­rika mel­lett ma­radna.

Megmutatta esküvői ruháját Balázs Klári

Megmutatta esküvői ruháját Balázs Klári

Ba­lázs Klári és Korda György 34 évvel első es­kü­vő­jük után most újra örök hű­sé­get fo­gad­tak egy­más­nak. Klá­rika sze­rint ket­tő­jü­ket tény­leg csak a halál vá­laszt­hatja el.

Ba­lázs Klári és Korda György 34 évvel első es­kü­vő­jük után most újra örök hű­sé­get fo­gad­tak egy­más­nak. Klá­rika sze­rint ket­tő­jü­ket tény­leg csak a halál vá­laszt­hatja el.

Képtelen kiheverni gyerekkori traumáját Balázs Klári

Képtelen kiheverni gyerekkori traumáját Balázs Klári

El­ha­tal­ma­so­dott rajta a fé­le­lem.

Régi meg­ráz­kód­ta­tás kí­sérti Korda György fe­le­sé­gét. Klá­rika egy lag­zin vett részt, ami újból fel­idézte élete leg­ször­nyűbb em­lé­két.

Balázs Klári újra igent mondott Korda Györgynek!

Balázs Klári újra igent mondott Korda Györgynek!

Har­minc­hat év után új lagzi.

Har­minc­hat év há­zas­ság után a le­gen­dás páros úgy dön­tött, meg­erő­sí­tik es­kü­jü­ket. A jeles ese­ményre a Má­tyás-temp­lom­ban ke­rült sor.