Koós János

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Több év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte őket.

A híres szí­nészt sok év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte Ko­ós­hoz, de nem ment el a bú­csúz­ta­tásra, bár a be­szé­det ő írta.

Döbbenet Koós János temetése után, özvegye oda se tudott menni a sírhoz

Döbbenet Koós János temetése után, özvegye oda se tudott menni a sírhoz

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól, sem­mi­hez sincs ereje.

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól, sem­mi­hez sincs ereje.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor.

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor.

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Szerda dél­után ha­tal­mas tömeg előtt végső bú­csút vet­tek Koós Já­nos­tól.

Szerda dél­után ha­tal­mas tömeg előtt vet­tek végső bú­csút Koós Já­nos­tól, akit egy or­szág ked­velt.

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Szá­mos kol­léga és barát ér­ke­zett.

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek az éne­kes­től.

Itt vannak az első fotók Koós János temetéséről

Itt vannak az első fotók Koós János temetéséről

Ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 81 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes­től.

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg...

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gyen fér­jé­től Koós Já­nos­tól.

Újabb részletek Koós János temetéséről, kiderült, ki mondja a búcsúbeszédet

Újabb részletek Koós János szerdai temetéséről, kiderült, ki mondja a búcsúbeszédet

Ki­szi­vár­gott, hogy ki írja meg, il­letve ki mondja majd el a bú­csú­be­szé­det.

Ki­szi­vár­gott, hogy ki írja meg, il­letve ki mondja majd el a bú­csú­be­szé­det az el­hunyt nagy ne­vet­tető és tánc­dal­éne­kes szer­dai te­me­té­sen a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

Meg­ható pil­la­na­tok.

A Fe­renc­vá­ros a Vidi el­leni ta­lál­kozó előtt bú­csú­zott el a tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész, Koós Já­nos­tól.

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Min­den kor­osz­tály sze­rette.

A né­hány napja el­hunyt le­gen­dát min­den kor­osz­tály sze­rette, a leg­nép­sze­rűbb pro­duk­ci­ó­i­val bú­csúz­tatja őt a Ze­ne­bu­tik.

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála. Na­gyon hi­ány­zik neki a mű­vész, és mint mondta, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét a vi­lág­ban.

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

A vá­rat­la­nul el­hunyt tánc­dal­éne­kest két hét múlva he­lye­zik örök nyu­ga­lomra Bu­da­pes­ten.

A vá­rat­la­nul el­hunyt tánc­dal­éne­kest két hét múlva he­lye­zik örök nyu­ga­lomra Bu­da­pes­ten.

A Ripost úgy tudja: Ide temetik Koós Jánost

A Ripost úgy tudja: Ide temetik Koós Jánost

El­árul­ták, hol lesz pon­to­san a Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak végső nyug­he­lye.

Egy benn­fen­tes el­árulta, hol lesz pon­to­san a Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak végső nyug­he­lye.

Sosem látott fotók kerültek elő Koós Jánosról

Sosem látott fotók kerültek elő Koós Jánosról

Ko­rábbi ké­pe­i­vel nosz­tal­gi­á­zunk.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Koós Já­nos­ról csa­ládja és kol­lé­gái mel­lett ra­jon­gói is meg­em­lé­kez­tek, sokan a leg­jobb pil­la­na­ta­i­val nosz­tal­gi­áz­nak.

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Az éne­kes szinte min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta, Aradszky László te­me­té­sén pedig döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott.

A le­gen­dás éne­kes szinte min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta már, Aradszky László te­me­té­sén pedig döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott.

Elképesztő titok, ezt biztosan nem tudtad Koós Jánosról

Elképesztő titok, ezt biztosan nem tudtad Koós Jánosról

Min­dig po­zi­tí­van gon­dol­ko­zott.

Min­dig po­zi­tí­van gon­dol­ko­zott.

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Szom­bat este hunyt el az ikon.

Szom­bat este tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok egyik leg­na­gyobb ikonja, Koós János.

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek.

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek. Réka most né­hány meg­ható sor­ban kö­szöni meg az együtt­ér­zést.

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Élete utolsó he­te­i­ben is dol­go­zott.

Be­teg­sége el­le­nére a ha­lála előtti utolsó he­tek­ben is dol­go­zott a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya.

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Megrázó vallomás, ezt mondta halála előtt Koós János

Megrázó vallomás, ezt mondta halála előtt Koós János

Bár a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes utolsó fel­lé­pé­sén fáj­dal­mak­kal küz­dött, a szín­pa­don el tudta rej­teni küz­del­mét.

Bár a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes utolsó fel­lé­pé­sén fáj­dal­mak­kal küz­dött, a szín­pa­don el tudta rej­teni küz­del­mét.

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

A nép­szerű éne­kes feb­ruár végén még vic­ces anek­do­tá­i­val szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get Ja­kup­csek Gab­ri­ella mű­so­rá­ban.

A nép­szerű éne­kes feb­ruár végén még vic­ces anek­do­tá­i­val szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get Ja­kup­csek Gab­ri­ella mű­so­rá­ban.

Megható, így búcsúzott Koós Jánostól a Ferencváros

Megható, így búcsúzott Koós Jánostól a Ferencváros

A zöld-fe­hé­rek nagy szur­ko­lója volt.

A 81 éves ko­­rá­­ban el­­hunyt Koós János a zöld-fe­hé­rek nagy szur­ko­lója volt.

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János.

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Akár 10 fel­lé­pése is volt egy este.

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei, ami­kor egyet­len nap alatt akár 10 fel­lé­pése is akadt.

Lesújtó hírt közölt orvosa Koós Jánossal

Lesújtó hírt közölt orvosa Koós Jánossal

A min­dig jó­kedvű éne­kes csak két do­log­tól lesz szo­morú.

A min­dig jó­kedvű éne­kes csak két do­log­tól lesz szo­morú. Az egyik, ha eszébe jut el­vesz­tett ba­rátja, Bajor Imre, a másik, ha pró­bálja fel­emelni a kezét. A bal kar­ját ugyanis ta­va­lyi bal­esete óta nem tudja fel­emelni.

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san be­tölti a nyolc­van­egye­dik élet­évét.

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san be­tölti a nyolc­van­egye­dik élet­évét.

Megszólalt a magyar énekes: Elvisnél is népszerűbb volt külföldön

Megszólalt a magyar énekes: Elvisnél is népszerűbb volt külföldön

Koós János da­la­i­val be­járta a vi­lá­got és min­den­hol ha­tal­mas si­kert ara­tott. A ma­gya­rok ja­nu­ár­ban lát­hat­ják őt újra.

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Be­rú­gott a köz­jegyző, ami­kor az éne­kes szü­le­tett. Koós János csak kacag a dol­gon.

Be­rú­gott a köz­jegyző, ami­kor az éne­kes szü­le­tett. Koós János csak kacag a dol­gon.

Bajor özvegyét nem érdekli férje barátja

Bajor özvegyét nem érdekli férje barátja

A le­gen­dás elő­adó 80. szü­le­tés­napi kon­cert­jén vi­deo­fel­vé­te­lek­kel em­lé­ke­zett meg Bajor Im­ré­ről és Hofi Gé­zá­ról. Bár a ko­mi­ku­sok öz­ve­gyeit meg­hív­ták, egyi­kük sem je­lent meg az esten!

A le­gen­dás elő­adó 80. szü­le­tés­napi kon­cert­jén vi­deo­fel­vé­te­lek­kel em­lé­ke­zett meg Bajor Im­ré­ről és Hofi Gé­zá­ról. Bár a ko­mi­ku­sok öz­ve­gyeit meg­hív­ták, egyi­kük sem je­lent meg.

Szívszorító, Koós János így emlékezik meg Bajor Imréről

Szívszorító, Koós János így emlékezik meg Bajor Imréről

Már­cius 9-én, pén­te­ken lenne 61 éves.

A le­gen­dás szí­nész már­cius 9-én, pén­te­ken lenne 61 éves.

Fontos döntést hozott Dobó Kata, ezt tette

Fontos döntést hozott Dobó Kata, ezt tette

Sokan ma is meg­le­pőd­nek azon, hogy mi­lyen el­ha­tá­ro­zás mel­lett dön­tött a nép­szerű szí­nésznő. De Kata nem bánt meg sem­mit!

Sokan ma is meg­le­pőd­nek azon, hogy mi­lyen el­ha­tá­ro­zás mel­lett dön­tött a nép­szerű szí­nésznő. De Kata nem bánt meg sem­mit!

Koós János eltűnt feleségét keresi

Koós János eltűnt feleségét keresi

Az éne­kes már 45 éve nem látta első fe­le­sé­gét, akit sze­retne minél előbb fel­ku­tatni. Koós Já­nos­nak nagy szük­sége lenne az el­tűnt asszonyra, hogy va­lóra váltsa egy álmát....

Az éne­kes már 45 éve nem látta első fe­le­sé­gét, akit sze­retne minél előbb fel­ku­tatni. Koós Já­nos­nak nagy szük­sége lenne az el­tűnt asszonyra, hogy va­lóra váltsa egy álmát....

Szívszorító vallomás: ezért volt szomorú Koós János születésnapja

Szívszorító vallomás: ezért volt szomorú Koós János születésnapja

No­vem­ber 20-án, hét­főn ün­ne­pelte 80. szü­le­tés­nap­ját a 60-as évek Tánc­dal­fesz­ti­vál­jain fel­tűnt nagy ne­vet­tető.

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

De vajon mi az igaz­ság?

Nem tudta szó nél­kül hagyni kol­lé­ga­nője ál­lí­tá­sait! De vajon mi az igaz­ság?

Koós Jani újra megmutatta, hogyan kell jót mulatni

Koós Jani újra megmutatta, hogyan kell jót mulatni

Fan­tasz­ti­kus han­gu­lat volt szom­bat este a Papp László Sport­aré­ná­ban, a kö­zön­ség együtt éne­kelt az 50 éves a tánc­dal­fesz­ti­vál fel­lé­pő­i­vel.

Fan­tasz­ti­kus han­gu­lat volt szom­bat este a Papp László Sport­aré­ná­ban, a kö­zön­ség együtt éne­kelt az 50 éves a tánc­dal­fesz­ti­vál fel­lé­pő­i­vel. Koós János zárta a bulit, aki el­mondta: vég­te­len bol­dog­sá­got ér­zett, ami­kor látta, ahogy az 50-60 éves da­lokra még ma is tom­bol­nak az em­be­rek.

Megalázó, nem hiszed el, mennyi nyugdíjat kap Koós János

Megalázó, nem hiszed el, mennyi nyugdíjat kap Koós János

A nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szülő éne­kes őszin­tén kí­vánja, hogy más ne ke­rül­jön ha­sonló hely­zetbe.

A nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szülő éne­kes őszin­tén kí­vánja, hogy más ne ke­rül­jön ha­sonló hely­zetbe.

Koós János teljesen összetört, ki sem mozdul otthonából

Koós János teljesen összetört, ki sem mozdul otthonából

Egy­más után ve­szíti el ba­rá­tait a le­gen­dás éne­kes, amit egyre ne­he­zeb­ben visel.

Egy­más után ve­szíti el ba­rá­tait a le­gen­dás éne­kes, amit egyre ne­he­zeb­ben visel.

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta.

Az éne­kes még egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta, pedig erre utol­jára évek­kel ez­előtt volt példa.

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek? Ennek jár­tunk utána!

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

Van va­lami bája a Ba­la­ton­nak.

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Három éve ment el Bajor Imre: Koós nem hajlandó kimenni a temetőbe!

Három éve ment el Bajor Imre: Koós nem hajlandó kimenni a temetőbe!

A szí­nész ki­tö­röl­he­tet­len em­lé­ke­ket ha­gyott maga után.

A szí­nész ki­tö­röl­he­tet­len em­lé­ke­ket ha­gyott maga után, leg­jobb ba­rátja a mai napig gon­dol rá.

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Három éve hunyt el a Kicsi Hu­szár.

Három éve lesz, hogy a Kicsi Hu­szár fel­adta a da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­vel való küz­del­met. Koós Já­nost el­kí­sér­tük Fü­lére, ahol a nya­ra­kat együtt töl­töt­ték.

Szomorú hírek érkeztek a műtéten átesett Koós János állapotáról

Szomorú hírek érkeztek a műtéten átesett Koós János állapotáról

Bár azt re­mélte, hamar fel­gyó­gyul ki­sebb bal­ese­té­ből, nem így tör­tént.

Bár azt re­mélte, hamar fel­gyó­gyul ki­sebb bal­ese­té­ből, nem így tör­tént.

Megoldódott a rejtély: Ezért adta el fülei házát Koós János!

Megoldódott a rejtély: Ezért adta el fülei házát Koós János!

Az éne­kes a mér­he­tet­len gyász miatt bo­rult ki! Nem érezte jól magát a vi­déki ház­ban!

Az éne­kes a mér­he­tet­len gyász miatt bo­rult ki! Nem érezte jól magát a vi­déki ház­ban!

Így kell tovább élnie a vállműtéten átesett Koós Jánosnak!

Így kell tovább élnie a vállműtéten átesett Koós Jánosnak!

Meg­tud­tuk, hogy halad a gyó­gyu­lása!

A 79 éves éne­kes bal­ese­tet szen­ve­dett, meg kel­lett ope­rálni. Meg­tud­tuk, hogy halad a gyó­gyu­lása!

Alig kap nyugdíjat Koós János: Elárulta, ki a felelős!

Alig kap nyugdíjat Koós János: Elárulta, ki a felelős!

Innen már nincs visszaút!

A 79 éves éne­kes mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült mások mu­lasz­tása miatt! Innen már nincs visszaút!

Mi történt? Féláron kínálják Koós János koncertjegyeit!

Mi történt? Féláron kínálják Koós János koncertjegyeit!

Potom pén­zért lehet hoz­zá­jutni az éne­kes kon­cert­je­gye­i­hez! Ki­de­rült, miért ilyen ol­csók!

Potom pén­zért lehet hoz­zá­jutni az éne­kes kon­cert­je­gye­i­hez! Ki­de­rült, miért ilyen ol­csók!

Ezért képtelen kimenni Szécsi Pál sírjához legjobb barátja, Koós János!

Ezért képtelen kimenni Szécsi Pál sírjához legjobb barátja, Koós János!

43 évvel ez­előtt, 30 éve­sen hunyt el az éne­kes­le­genda!

43 évvel ez­előtt, 30 éve­sen hunyt el az éne­kes­le­genda!

Így szórakoztatott a szilveszteri bohózatokban Koós János!

Így szórakoztatott a szilveszteri bohózatokban Koós János!

A nagy ne­vet­tető min­dig fel­dobta a han­gu­la­tot, az évek során szá­mos té­vé­mű­sor­ban szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get.

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk.

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk Bajor Imre, aki ma ün­ne­pelné ke­re­ken 60. szü­le­tés­nap­ját.

Koós azt terjeszti, Aradszky törte el a vállát!

Koós azt terjeszti, Aradszky törte el a vállát!

A két éne­kes rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ebbe pedig a foly­to­nos vic­ce­lő­dés is be­le­tar­to­zik.

A két éne­kes rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ebbe pedig a foly­to­nos vic­ce­lő­dés is be­le­tar­to­zik.

Műtéte óta fájdalmaktól szenved Koós János!

Műtéte óta fájdalmaktól szenved Koós János!

A nép­szerű éne­kes egyre job­ban érzi magát az ope­rá­ció óta, de el­árulta, még nem épült fel tel­je­sen.

A nép­szerű éne­kes egyre job­ban érzi magát az ope­rá­ció óta, de el­árulta, még nem épült fel tel­je­sen.

Nem hiszed el, kire hasonlít Koós Réka!

Nem hiszed el, kire hasonlít Koós Réka!

A szí­nésznő sza­kál­lat ra­gasz­tott a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi elő­adá­sán. Tom­boló si­kert ara­tott elő­adása, majd a zsűri meg­ál­la­pí­totta, kire ha­son­lít a leg­job­ban...

A szí­nésznő sza­kál­lat ra­gasz­tott a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi elő­adá­sán. Tom­boló si­kert ara­tott elő­adása, majd a zsűri meg­ál­la­pí­totta, kire ha­son­lít a leg­job­ban...

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

1974-ben já­runk, éppen...

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kesnő és éne­kes. Így bu­liz­tak ők annak ide­jén!

Váratlan vallomás: Kibékült Bajor Imre özvegyével Koós János!

Váratlan vallomás: Kibékült Bajor Imre özvegyével Koós János!

Közel három éven ke­resz­tül nem be­szélt egy­más­sal a nép­szerű éne­kes és az el­hunyt szí­nész öz­ve­gye.

Házassága különös részleteiről rántotta le a leplet Koós János!

Házassága különös részleteiről rántotta le a leplet Koós János!

45 évvel ez­előtt kel­tek egybe!

45 évvel ez­előtt kelt egybe az éne­kes és fe­le­sége. Ér­de­kes tit­ko­kat árul­tak el há­zas­sá­guk­ról!

Megrendítő: Születésnapján omlott össze Koós János!

Megrendítő: Születésnapján omlott össze Koós János!

Hét­főn ün­ne­pelte 78. szü­le­tés­nap­ját a nép­szerű éne­kes, aki szív­szo­rító per­ce­ket élt át!

Hét­főn ün­ne­pelte 78. szü­le­tés­nap­ját a nép­szerű éne­kes, aki szív­szo­rító per­ce­ket élt át!

Kínos: Ezért kellett megváltoztatnia a nevét Koós Jánosnak!

Kínos: Ezért kellett megváltoztatnia a nevét Koós Jánosnak!

Ha­ma­ro­san be­tölti 79. élet­évét...

Ha­ma­ro­san be­tölti 79. élet­évét a nép­szerű éne­kes. Kínos tit­kot árult el a jeles al­ka­lom kap­csán! Ezt biz­to­san nem tud­tad eddig Ko­ós­ról!

Csillapíthatatlan Koós János gyásza! Sírva fakadt a temetőben!

Csillapíthatatlan Koós János gyásza! Sírva fakadt a temetőben!

Nem képes ki­he­verni a vesz­te­sé­get...

Soha nem lesz képes ki­he­verni a vesz­te­sé­get az éne­kes, ami ha­tal­mas űrt ha­gyott a szí­vé­ben.

Mi történt? Ezért folyt a könnye hétvégén Koós Jánosnak!

Mi történt? Ezért folyt a könnye hétvégén Koós Jánosnak!

A nép­szerű éne­kes fo­ci­láz­ban ég!

A nép­szerű éne­kes fo­ci­láz­ban ég! El sem moz­dul a kép­er­nyő elől az EB alatt, és a fe­szült­ség oly­kor-oly­kor fur­csa módon hat rá!

Elképesztő: Részegség miatt írták el Koós János anyakönyvi kivonatát!

Elképesztő: Részegség miatt írták el Koós János anyakönyvi kivonatát!

Itt a nyár: a sör és a hű­sítő fröccsök ideje! A jó ke­dé­lyű éne­kes egy fur­csa szto­rit ele­ve­ní­tett fel az ital kap­csán!

Koós János kitálalt Bajor Imre özvegyéről

Koós János kitálalt Bajor Imre özvegyéről

Hosszas hall­ga­tás után most végre el­árulta a le­gen­dás éne­kes, miért ha­ra­gu­dott meg a nép­szerű szí­nész öz­ve­gyére.

Hosszas hall­ga­tás után most végre el­árulta a le­gen­dás éne­kes, miért ha­ra­gu­dott meg a nép­szerű szí­nész öz­ve­gyére.

Gyomorforgató szenvedély! Védett állatra vadászik Koós János!

Gyomorforgató szenvedély! Védett állatra vadászik Koós János!

Elő­jön­nek a csi­gák a bok­rok alól, be­gyűjti őket, el­ké­szíti, és meg­eszi!

Elő­jön­nek a csi­gák a bok­rok alól, be­gyűjti őket, el­ké­szíti, és meg­eszi!

Elképesztő: Gyerekként alkohollal itatták a szülei Koós Jánost!

Elképesztő: Gyerekként alkohollal itatták a szülei Koós Jánost!

A 78 éves éne­kes imádja a bort, de csak mér­ték­kel! Most azt is el­árulta, mikor fo­gyasz­tott szeszt éle­té­ben elő­ször.

Nagy a titkolózás Bajor Imre sírhelye körül!

Nagy a titkolózás Bajor Imre sírhelye körül!

A szí­nész­nek nin­csen méltó sír­em­léke.

A szí­nész más­fél éve hunyt el, ám a mai napig csak egy egy­szerű fejfa áll a sír­ján. A kér­dés az, vajon mikor kap már méltó sír­em­lé­ket.

Fájdalmas válásáról vallott Koós János!

Fájdalmas válásáról vallott Koós János!

Az éne­kes és fe­le­sége 45 évvel ez­előtt há­za­sod­tak össze. A kö­zelgő év­for­duló al­kal­má­ból egy sú­lyos ti­tokra is fény de­rült!

Az éne­kes és fe­le­sége 45 évvel ez­előtt há­za­sod­tak össze. A kö­zelgő év­for­duló al­kal­má­ból egy sú­lyos ti­tokra is fény de­rült!

Koós János megrendítő titka: Mindennap sírok!

Koós János megrendítő titka: Mindennap sírok!

Azt mondja, az em­ber­nek kor­tól és nem­től füg­get­le­nül ki kell mu­tat­nia az ér­zel­meit, más­kü­lön­ben meg­be­teg­szik a lelke és a teste.

A nép­szerű éne­kes ki­csit sem szé­gyelli könnyeit. Azt mondja, az em­ber­nek kor­tól és nem­től füg­get­le­nül ki kell mu­tat­nia az ér­zel­meit, más­kü­lön­ben meg­be­teg­szik a lelke és a teste.

Koós János nem segít Bajor özvegyén

Koós János nem segít Bajor özvegyén

A más­fél éve el­hunyt Bajor Imre öz­ve­gye ko­moly ne­héz­sé­gek­kel küzd.

A más­fél éve el­hunyt Bajor Imre öz­ve­gye ko­moly ne­héz­sé­gek­kel küzd, de a régi ba­rá­tok közül nem min­denki tud vagy akar se­gí­teni neki.

Koós János többször volt már a halál torkában

Koós János többször volt már a halál torkában

A fagy ré­misztő em­lé­ke­ket hoz elő.

A kö­zelgő fa­gyos idő ré­misztő em­lé­ke­ket éb­reszt az éne­kes­ben, aki frászt kap a csú­szós utak­tól.