Koós János

Így döntött az özvegy Koós János házával kapcsolatban

Így döntött az özvegy Koós János házával kapcsolatban

Az im­po­záns XII. házat elő­ször 195 mil­lió fo­rin­tért hir­dette meg, de kész a komp­ro­misszumra.

Az im­po­záns, XII. ke­rü­leti házat elő­ször 195 mil­lió fo­rin­tért hir­dette meg, de kész a komp­ro­misszumra.

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Párja nél­kül még ennél is ne­he­zebb hely­zet­ben lenne.

Párja nél­kül még ennél is ne­he­zebb hely­zet­ben lenne, az el­en­ge­dés ugyanis hosszú fo­lya­mat.

Romlott a helyzet, ezt tette Koós János özvegye

Romlott a helyzet, ezt tette Koós János özvegye

Az asszony egyre ke­vésbé akar ta­lál­kozni má­sok­kal, az éle­tét tel­je­sen ki­tölti a gyász.

Az asszony egyre ke­vésbé akar ta­lál­kozni má­sok­kal, az éle­tét tel­je­sen ki­tölti a gyász.

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt.

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt. Ki­lá­tás­ta­lan­nak látja az éle­tét.

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

A ma­gyar hu­mo­rista je­len­leg egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pont­ban gyó­gyul, de fe­le­sége nem tudja meg­óvni a rossz hí­rek­től.

Romokban Koós János özvegye

Romokban Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Előkerült a videó, ilyen volt utolsó koncertjének próbáján Koós János

Az éne­kes a fel­vé­tel alap­ján jól volt, ren­ge­te­get vic­ce­lő­dött.

Az éne­kes a fel­vé­tel alap­ján jól volt, ren­ge­te­get vic­ce­lő­dött, jól érezte magát Csong­rádi Ka­tá­val és a csa­pat­tal.

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Koós János halála: így dolgozza fel édesapja elvesztését Koós Réka

Üzent a ra­jon­gók­nak.

A nép­szerű éne­kes te­me­tése szerda dél­után volt a Far­kas­réti te­me­tő­ben. Lánya, Réka most üzent a ra­jon­gók­nak.

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Így néz ki Koós János sírja a temetés után

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től.

Már­cius 20-án bú­csúz­tak a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­től. A Far­kas­réti te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Döbbenet Koós János temetése után, özvegye oda se tudott menni a sírhoz

Döbbenet Koós János temetése után, özvegye oda se tudott menni a sírhoz

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól, sem­mi­hez sincs ereje.

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól, sem­mi­hez sincs ereje. Egye­lőre nem tu­dott el­bú­csúzni fér­jé­től.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor.

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor.

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Ezért nem vett részt Koós János temetésén Verebes István

Több év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte őket.

A híres szí­nészt sok év­ti­ze­des ba­rát­ság kö­tötte Ko­ós­hoz, de nem ment el a bú­csúz­ta­tásra, bár a be­szé­det ő írta.

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Szerda dél­után ha­tal­mas tömeg előtt végső bú­csút vet­tek sze­ret­tei, tisz­te­lői, pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai Koós Já­nos­tól.

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta össze­törve ér­ke­zett...

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gyen fér­jé­től Koós Já­nos­tól.

Újabb részletek Koós János temetéséről, kiderült, ki mondja a búcsúbeszédet

Újabb részletek Koós János temetéséről, kiderült, ki mondja a búcsúbeszédet

Ki­szi­vár­gott, hogy ki írja meg, il­letve ki mondja majd el a bú­csú­be­szé­det a mű­vész szer­dai te­me­té­sen.

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Legendák kísérték utolsó útjára Koós Jánost

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe.

Csa­ládja és tisz­te­lői mel­lett szá­mos egy­kori kol­léga és barát ér­ke­zett a Far­kas­réti te­me­tőbe.

Itt vannak az első fotók Koós János temetéséről

Itt vannak az első fotók Koós János temetéséről

Ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak.

A Far­kas­réti te­me­tő­ben ezek­ben a per­cek­ben bú­csúz­nak a 81 éves ko­rá­ban el­hunyt le­gen­dás éne­kes­től.

Fotók a temetőből: Így készülnek Koós János temetésére

Fotók a temetőből: Így készülnek Koós János temetésére

Bajor Imre mellé te­me­tik.

A Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak sírja mind­össze 15 mé­terre lesz Bajor Im­réé­től, de a másik nagy ne­vet­tető, Hofi Géza nyug­he­lye sincs messze.

Újabb részletek derültek ki Koós János temetéséről, ezt kéri a család

Újabb részletek derültek ki Koós János temetéséről, ezt kéri a család

Édes­apja, Koós János te­me­tése rész­le­te­i­ről posz­tolt Koós Réka szom­ba­ton.

Édes­apja, Koós János te­me­tése rész­le­te­i­ről posz­tolt Koós Réka szom­ba­ton.

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

A Fe­renc­vá­ros a Vidi el­leni ta­lál­kozó előtt bú­csú­zott el a tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész, Koós Já­nos­tól.

A Fe­renc­vá­ros a Vidi el­leni ta­lál­kozó előtt bú­csú­zott el Koós Já­nos­tól. Meg­ható pil­la­na­tok.

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Egy hete zokog a magyar legenda, beszélni is alig tud

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni...

Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni kol­lé­gája és ba­rátja ha­lál­hí­rét. Egy hete csak a vi­de­óit nézi és fo­lyik a könnye.

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Min­den kor­osz­tály sze­rette.

A né­hány napja el­hunyt le­gen­dát min­den kor­osz­tály sze­rette, a leg­nép­sze­rűbb pro­duk­ci­ó­i­val bú­csúz­tatja őt a Ze­ne­bu­tik.

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Megszólalt Koós János özvegye, ezért nem tudott elbúcsúzni férjétől

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét a vi­lág­ban.

Le­súj­totta férje vá­rat­lan ha­lála. Na­gyon hi­ány­zik neki a mű­vész, nél­küle nem ta­lálja a he­lyét.

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

Részleteket közölt a család Koós János temetéséről

A vá­rat­la­nul el­hunyt tánc­dal­éne­kest két hét múlva he­lye­zik örök nyu­ga­lomra Bu­da­pes­ten.

A Ripost úgy tudja: Ide temetik Koós Jánost

A Ripost úgy tudja: Ide temetik Koós Jánost

El­árul­ták, hol lesz pon­to­san a Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak végső nyug­he­lye.

Egy benn­fen­tes el­árulta, hol lesz pon­to­san a Tánc­dal­fesz­ti­vál ki­rá­lyá­nak végső nyug­he­lye.

Elképesztő történetek: Koós Jánosnak a humor és a nevetés volt az élete

Elképesztő történetek: Koós Jánosnak a humor és a nevetés volt az élete

A szom­ba­ton el­hunyt éne­kes lét­eleme volt a humor.

A szom­ba­ton el­hunyt éne­kes lét­eleme volt a humor.

Sosem látott fotók kerültek elő Koós Jánosról

Sosem látott fotók kerültek elő Koós Jánosról

A le­gen­dás éne­kes fel­hőt­len jó­kedve és vi­dám­sága min­dig át­ra­gadt má­sokra is.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Koós Já­nos­ról csa­ládja és kol­lé­gái mel­lett ra­jon­gói is meg­em­lé­kez­tek, sokan a leg­jobb pil­la­na­ta­i­val nosz­tal­gi­áz­nak. A éne­kesre nem is lehet más­ként em­lé­kezni, hi­szen fel­hőt­len jó­kedve és vi­dám­sága át­ra­gadt má­sokra is, hu­mor­est­je­i­vel az egész or­szá­got szó­ra­koz­tatta.

Első látásra szerelem: így ismerkedett meg feleségével Koós János

Első látásra szerelem: így ismerkedett meg feleségével Koós János

Mi­e­lőtt Koós János be­le­sze­re­tett volna Dé­kány Sa­rol­tába, meg­for­dult Tor­dai Teri és Fodor Zsóka ol­da­lán is.

Koós János meg­for­dult Tor­dai Teri és Fodor Zsóka ol­da­lán is.

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Megrázó szavak, előre látta saját halálát Koós János

Majd' min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta.

A le­gen­dás éne­kes szinte min­den ba­rát­ját el­bú­csúz­tatta már, Aradszky László te­me­té­sén pedig döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott.

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

Megható szavakkal mond köszönetet Koós János lánya

A va­sár­napra vir­ra­dóra el­hunyt le­genda csa­lád­ját el­árasz­tot­ták rész­vét­üze­ne­tek. Réka most né­hány meg­ható sor­ban kö­szöni meg az együtt­ér­zést.

Megrázó vallomás, ezt mondta halála előtt Koós János

Megrázó vallomás, ezt mondta halála előtt Koós János

Nem bí­zott abban, hogy fel­épül.

Bár a le­gen­dás tánc­dal­éne­kes utolsó fel­lé­pé­sén fáj­dal­mak­kal küz­dött, a szín­pa­don el tudta rej­teni küz­del­mét.

Elképesztő titok, ezt biztosan nem tudtad Koós Jánosról

Elképesztő titok, ezt biztosan nem tudtad Koós Jánosról

A va­sár­nap tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Koós János min­dig po­zi­tí­van gon­dol­ko­zott az élet­ről.

A va­sár­nap tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Koós János min­dig po­zi­tí­van gon­dol­ko­zott az élet­ről.

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Megtudtuk, régóta titkolta betegségét Koós János

Szom­bat este hunyt el az ikon.

Szom­bat este tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok egyik leg­na­gyobb ikonja, Koós János.

Titokban műtötték: kiderült, mi okozta Koós János halálát

Titokban műtötték: kiderült, mi okozta Koós János halálát

A csa­lád ké­sőbb ad tá­jé­koz­ta­tást.

A csa­lád ké­sőbb ad tá­jé­koz­ta­tást. És a te­me­tés­ről is akkor nyi­lat­koz­nak majd.

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Szívszorító, itt az utolsó videó Koós Jánosról

Be­teg­sége el­le­nére a ha­lála előtti utolsó he­tek­ben is dol­go­zott a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya.

Be­teg­sége el­le­nére a ha­lála előtti utolsó he­tek­ben is dol­go­zott a Tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya.

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

Szívszorító videó: ilyen állapotban volt a halála előtt Koós János

A nép­szerű éne­kes feb­ruár végén még vic­ces anek­do­tá­i­val szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get Ja­kup­csek Gab­ri­ella mű­so­rá­ban.

Megható, így búcsúzott Koós Jánostól a Ferencváros

Megható, így búcsúzott Koós Jánostól a Ferencváros

A zöld-fe­hé­rek nagy szur­ko­lója volt.

A 81 éves ko­­rá­­ban el­­hunyt Koós János a zöld-fe­hé­rek nagy szur­ko­lója volt.

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san be­tölti a nyolc­van­egye­dik élet­évét.

Megszólalt a magyar énekes: Elvisnél is népszerűbb volt külföldön

Megszólalt a magyar énekes: Elvisnél is népszerűbb volt külföldön

Koós János da­la­i­val be­járta a vi­lá­got és min­den­hol ha­tal­mas si­kert ara­tott. A ma­gya­rok ja­nu­ár­ban lát­hat­ják őt újra.

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Csendes, visszafogott szilveszterre készül a legendás magyar énekes

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei, ami­kor egyet­len nap alatt akár 10 fel­lé­pése is akadt.

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei, ami­kor egyet­len nap alatt akár 10 fel­lé­pése is akadt. A mű­vész nem csak múl­tat idé­zett, de az idei év utolsó nap­já­ról is őszin­tén me­sélt.

Megindító vallomás, így emlékezik Koós János Aradszky Lászlóra

Megindító vallomás, így emlékezik Koós János Aradszky Lászlóra

Máig kép­te­len túl­tenni magát ba­rátja el­vesz­té­sén Koós János!

Máig kép­te­len túl­tenni magát ba­rátja el­vesz­té­sén Koós János! Már több mint nyolc hó­napja tá­vo­zott az élők so­rá­ból Aradszky László, de Koós még ma is min­den al­ka­lom­mal oda­int neki, ha Ba­la­ton­fűz­főn jár.

Lesújtó hírt közölt orvosa Koós Jánossal

Lesújtó hírt közölt orvosa Koós Jánossal

A min­dig jó­kedvű éne­kes csak két do­log­tól lesz szo­morú. Az egyik, ha eszébe jut el­vesz­tett ba­rátja, Bajor Imre, a másik, ha pró­bálja fel­emelni a kezét.

A min­dig jó­kedvű éne­kes csak két do­log­tól lesz szo­morú. Ha eszébe jut el­vesz­tett ba­rátja, Bajor Imre, a másik, ha pró­bálja fel­emelni a kezét.

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Döbbenet, Koós Jánosnak kétszer van születésnapja

Az éne­kes csak nevet a dol­gon...

Be­rú­gott a köz­jegyző, ami­kor az éne­kes szü­le­tett. Koós János csak kacag a dol­gon.

Bajor özvegyét nem érdekli férje barátja

Bajor özvegyét nem érdekli férje barátja

Szü­le­tés­napi kon­cert­jén Koós János sírva em­lé­ke­zett meg Bajor Im­ré­ről...

A le­gen­dás elő­adó 80. szü­le­tés­napi kon­cert­jén vi­deo­fel­vé­te­lek­kel em­lé­ke­zett meg Bajor Im­ré­ről és Hofi Gé­zá­ról. Bár a ko­mi­ku­sok öz­ve­gyeit meg­hív­ták, egyi­kük sem je­lent meg Koós János ese­mé­nyén.

Fontos döntést hozott Dobó Kata, ezt tette

Fontos döntést hozott Dobó Kata, ezt tette

Sokan ma is meg­le­pőd­nek azon, hogy mi­lyen el­ha­tá­ro­zás mel­lett dön­tött.

Sokan ma is meg­le­pőd­nek azon, hogy mi­lyen el­ha­tá­ro­zás mel­lett dön­tött a szí­nésznő.

Koós Jani újra megmutatta, hogyan kell jót mulatni

Koós Jani újra megmutatta, hogyan kell jót mulatni

Együtt éne­kel­tek a sztá­rok­kal a nézők.

Fan­tasz­ti­kus han­gu­lat volt szom­bat este a Papp László Sport­aré­ná­ban, a kö­zön­ség együtt éne­kelt az 50 éves a tánc­dal­fesz­ti­vál fel­lé­pő­i­vel.

Szívszorító, Koós János így emlékezik meg Bajor Imréről

Szívszorító, Koós János így emlékezik meg Bajor Imréről

A szí­nész már­cius 9-én, pén­te­ken lenne 61 éves. Tánc­dal­éne­kes ba­rátja ma is kép­te­len fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

A szí­nész már­cius 9-én, pén­te­ken lenne 61 éves. Tánc­dal­éne­kes ba­rátja ma is kép­te­len fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Koós János eltűnt feleségét keresi

Koós János eltűnt feleségét keresi

Már 45 éve nem látta első fe­le­sé­gét, akit sze­retne minél előbb fel­ku­tatni.

Az éne­kes már 45 éve nem látta első fe­le­sé­gét, akit sze­retne minél előbb fel­ku­tatni.

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

Koós János kikészült, reagált a súlyos vádakra

Nem tudta szó nél­kül hagyni kol­lé­ga­nője rossz­in­du­latú ál­lí­tá­sait! De vajon mi az igaz­ság?

Nem tudta szó nél­kül hagyni kol­lé­ga­nője rossz­in­du­latú ál­lí­tá­sait! De vajon mi az igaz­ság?

Koós János teljesen összetört, ki sem mozdul otthonából

Koós János teljesen összetört, ki sem mozdul otthonából

Egy­más után veszti el ba­rá­tait.

Egy­más után ve­szíti el ba­rá­tait a le­gen­dás éne­kes, amit egyre ne­he­zeb­ben visel.

Megalázó, nem hiszed el, mennyi nyugdíjat kap Koós János

Megalázó, nem hiszed el, mennyi nyugdíjat kap Koós János

A nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szülő éne­kes őszin­tén kí­vánja, hogy más ne ke­rül­jön ha­sonló hely­zetbe.

A nyolc­va­na­dik szü­le­tés­nap­jára ké­szülő éne­kes őszin­tén kí­vánja, hogy más ne ke­rül­jön ha­sonló hely­zetbe.

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Betegség miatt aggódnak a rajongók Koós Jánosért

Az éne­kes még egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta, pedig erre utol­jára évek­kel ez­előtt volt példa.

Az éne­kes még egy vi­déki fel­lé­pé­sét is le­mondta, pedig erre utol­jára évek­kel ez­előtt volt példa.

Három éve ment el Bajor Imre: Koós nem hajlandó kimenni a temetőbe!

Három éve ment el Bajor Imre: Koós nem hajlandó kimenni a temetőbe!

A szí­nész ki­tö­röl­he­tet­len em­lé­ke­ket ha­gyott maga után, leg­jobb ba­rátja a mai napig gon­dol rá.

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Ezért sírta el magát Koós János barátja, Bajor Imre házánál

Három éve hunyt el a Kicsi Hu­szár.

Három éve lesz, hogy a Kicsi Hu­szár fel­adta a da­ga­na­tos be­teg­sé­gé­vel való küz­del­met. Koós Já­nost el­kí­sér­tük Fü­lére, ahol a nya­ra­kat együtt töl­töt­ték.

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek?

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek? Ennek jár­tunk utána!

Fájdalmak gyötrik, megkínozták a műtéten átesett Koós Jánost

Fájdalmak gyötrik, megkínozták a műtéten átesett Koós Jánost

A műtét óta fél év sem volt ele­gendő a tel­jes fel­épü­lés­hez!

A műtét óta fél év sem volt ele­gendő a tel­jes fel­épü­lés­hez!

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Szomorú hírek érkeztek a műtéten átesett Koós János állapotáról

Szomorú hírek érkeztek a műtéten átesett Koós János állapotáról

Bár a 79 éves éne­kes azt re­mélte, hamar fel­gyó­gyul ki­sebb bal­ese­té­ből, saj­nos nem így tör­tént.

Megoldódott a rejtély: Ezért adta el fülei házát Koós János!

Megoldódott a rejtély: Ezért adta el fülei házát Koós János!

Mér­he­tet­len gyász...

Az éne­kes a mér­he­tet­len gyász miatt bo­rult ki! Nem érezte jól magát a vi­déki ház­ban!

Mi történt? Féláron kínálják Koós János koncertjegyeit!

Mi történt? Féláron kínálják Koós János koncertjegyeit!

Potom pén­zért lehet hoz­zá­jutni...

Potom pén­zért lehet hoz­zá­jutni az éne­kes kon­cert­je­gye­i­hez! Ki­de­rült, miért ilyen ol­csók!

Koós azt terjeszti, Aradszky törte el a vállát!

Koós azt terjeszti, Aradszky törte el a vállát!

Foly­ton vic­ce­lőd­nek egy­más­sal.

A két éne­kes rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ebbe pedig a foly­to­nos vic­ce­lő­dés is be­le­tar­to­zik.

Így kell tovább élnie a vállműtéten átesett Koós Jánosnak!

Így kell tovább élnie a vállműtéten átesett Koós Jánosnak!

A 79 éves éne­kes bal­ese­tet szen­ve­dett, meg kel­lett ope­rálni. Meg­tud­tuk, hogy halad a gyó­gyu­lása!

A 79 éves éne­kes bal­ese­tet szen­ve­dett, meg kel­lett ope­rálni. Meg­tud­tuk, hogy halad a gyó­gyu­lása!

Alig kap nyugdíjat Koós János: Elárulta, ki a felelős!

Alig kap nyugdíjat Koós János: Elárulta, ki a felelős!

Innen már nincs visszaút!

A 79 éves éne­kes mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült mások mu­lasz­tása miatt! Innen már nincs visszaút!

Ezért képtelen kimenni Szécsi Pál sírjához legjobb barátja, Koós János!

Ezért képtelen kimenni Szécsi Pál sírjához legjobb barátja, Koós János!

43 évvel ez­előtt, 30 éve­sen hunyt el az éne­kes­le­genda! Koós János a mai napig nem tudta fel­dol­gozni ba­rátja ön­gyil­kos­sá­gát.

Így szórakoztatott a szilveszteri bohózatokban Koós János!

Így szórakoztatott a szilveszteri bohózatokban Koós János!

A nagy ne­vet­tető min­dig fel­dobta a han­gu­la­tot.

A nagy ne­vet­tető min­dig fel­dobta a han­gu­la­tot, az évek során szá­mos té­vé­mű­sor­ban szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get.

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk Bajor Imre, aki ma ün­ne­pelné ke­re­ken 60. szü­le­tés­nap­ját.

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk Bajor Imre, aki ma ün­ne­pelné ke­re­ken 60. szü­le­tés­nap­ját.

Nem hiszed el, kire hasonlít Koós Réka!

Nem hiszed el, kire hasonlít Koós Réka!

A szí­nésznő sza­kál­lat ra­gasz­tott a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi elő­adá­sán.

A szí­nésznő sza­kál­lat ra­gasz­tott a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi elő­adá­sán. Tom­boló si­kert ara­tott elő­adása, majd a zsűri meg­ál­la­pí­totta, kire ha­son­lít a leg­job­ban...

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

1974-ben já­runk, éppen...

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kesnő és éne­kes. Így bu­liz­tak ők annak ide­jén!

Műtéte óta fájdalmaktól szenved Koós János!

Műtéte óta fájdalmaktól szenved Koós János!

A nép­szerű éne­kes egyre job­ban érzi magát az ope­rá­ció óta, de el­árulta, még nem épült fel tel­je­sen.

A nép­szerű éne­kes egyre job­ban érzi magát az ope­rá­ció óta, de el­árulta, még nem épült fel tel­je­sen.

Váratlan vallomás: Kibékült Bajor Imre özvegyével Koós János!

Váratlan vallomás: Kibékült Bajor Imre özvegyével Koós János!

Közel három éven ke­resz­tül nem be­szélt egy­más­sal a nép­szerű éne­kes és az el­hunyt szí­nész öz­ve­gye.

Közel három éven ke­resz­tül nem be­szélt egy­más­sal a nép­szerű éne­kes és az el­hunyt szí­nész öz­ve­gye.

Megrendítő: Születésnapján omlott össze Koós János!

Megrendítő: Születésnapján omlott össze Koós János!

Hét­főn ün­ne­pelte 78. szü­le­tés­nap­ját...

Hét­főn ün­ne­pelte 78. szü­le­tés­nap­ját a nép­szerű éne­kes, aki szív­szo­rító per­ce­ket élt át!

Kínos: Ezért kellett megváltoztatnia a nevét Koós Jánosnak!

Kínos: Ezért kellett megváltoztatnia a nevét Koós Jánosnak!

Ha­ma­ro­san be­tölti 79. élet­évét...

Ha­ma­ro­san be­tölti 79. élet­évét a nép­szerű éne­kes. Kínos tit­kot árult el a jeles al­ka­lom kap­csán! Ezt biz­to­san nem tud­tad eddig Ko­ós­ról!

Hoppá: Kitálalt a népszerű színésznő Koós Jánossal való viszonyáról!

Hoppá: Kitálalt a népszerű színésznő Koós Jánossal való viszonyáról!

A két mű­vész nem tit­kolja to­vább, hogy volt közük egy­más­hoz!

A két mű­vész nem tit­kolja to­vább, hogy volt közük egy­más­hoz! A nép­szerű éne­kes és a köz­ked­velt szí­nésznő kel­le­mes em­lé­ke­ket idéz­tek fel!

Csillapíthatatlan Koós János gyásza! Sírva fakadt a temetőben

Csillapíthatatlan Koós János gyásza! Sírva fakadt a temetőben

Soha nem lesz képes ki­he­verni a vesz­te­sé­get az éne­kes, ami ha­tal­mas űrt ha­gyott a szí­vé­ben.

Soha nem lesz képes ki­he­verni a vesz­te­sé­get az éne­kes, ami ha­tal­mas űrt ha­gyott a szí­vé­ben.

Házassága különös részleteiről rántotta le a leplet Koós János!

Házassága különös részleteiről rántotta le a leplet Koós János!

45 évvel ez­előtt kelt egybe az éne­kes és fe­le­sége. Ér­de­kes tit­ko­kat árul­tak el há­zas­sá­guk­ról!

45 évvel ez­előtt kelt egybe az éne­kes és fe­le­sége. Ér­de­kes tit­ko­kat árul­tak el há­zas­sá­guk­ról!

Innen tudja majd Koós János, ha közeledik az elmúlás!

Innen tudja majd Koós János, ha közeledik az elmúlás!

Ag­gódni kell érte?

A 78 éves éne­kes arról val­lott: egy­ér­telmű jelek utal­nak arra, ami­kor ag­gódni kell érte! Vajon van ok erre je­len­leg?