Kökény Attila
FRISS HÍREK

Beletörődött az ítéletbe Kökény Attila, de megterheli a pénzbírság

Beletörődött az ítéletbe Kökény Attila, de megterheli a pénzbírság

"Bár to­vábbra sem tar­tom magam bű­nös­nek, jobb ez, mintha fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kap­tam volna."

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Az éne­kes nem ag­gó­dik, jól­le­het, az ügyész sú­lyos­bí­tást kért az ese­té­ben, mert a pénz­bír­sá­got ke­ve­sellte.

Az éne­kes nem ag­gó­dik, jól­le­het, az ügyész sú­lyos­bí­tást kért az ese­té­ben, mert a pénz­bír­sá­got ke­ve­sellte.

Fordulat Kökény Attila vesztegetési ügyében, nagy bajba került a sztár

Fordulat Kökény Attila vesztegetési ügyében, nagy bajba került a sztár

Fog­hatja a fejét a Me­gasztár egy­kori ezüst­ér­mese.

Fog­hatja a fejét a Me­gasztár egy­kori ezüst­ér­mese. Lehet, nem ússza meg pénz­bün­te­tés­sel...

Hivatali vesztegetés miatt elítélte a bíróság Kökény Attilát

Hivatali vesztegetés miatt elítélte a bíróság Kökény Attilát

Az éne­kesre egy­mil­lió fo­rin­tos pénz­bün­te­tést szab­tak ki, az íté­let nem jog­erős.

Az éne­kesre egy­mil­lió fo­rin­tos pénz­bün­te­tést szab­tak ki, az íté­let nem jog­erős.

Óriási örömhír: 44 évesen nagypapa lesz Kökény Attila

Óriási örömhír: 44 évesen nagypapa lesz Kökény Attila

Ős­szel már uno­káz­hat!

Két hete még arról akarta meg­győzni fe­le­sé­gét, hogy vál­lal­ja­nak újabb gye­re­ket, most ki­de­rült: ős­szel uno­kája szü­le­tik.

Óriási öröm a magyar sztár családjában, elkelt a lánya

Óriási öröm a magyar sztár családjában, elkelt a lánya

Egy videó is ké­szült az ese­mény­ről, az apuka pedig büsz­kén osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val!

Egy videó is ké­szült az ese­mény­ről, az apuka pedig büsz­kén osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val!

Komoly a baj: Szteroiddal kezelik a magyar énekest

Komoly a baj: Szteroiddal kezelik a magyar énekest

A hideg téli napok és per­sze a ren­ge­teg kon­cert ala­po­san meg­vi­selte a nép­szerű éne­kest. Most egy da­ra­big biz­to­san kí­mél­nie kell magát.

A hideg téli napok és per­sze a ren­ge­teg kon­cert ala­po­san meg­vi­selte a nép­szerű éne­kest. Most egy da­ra­big biz­to­san kí­mél­nie kell magát.

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek.

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek.

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek az év utolsó napjaiban

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

42 évesen nagypapaszerepre készül a magyar énekes

Bár a nép­szerű éne­kes fi­a­tal még nagy­szü­lő­nek, egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy a kö­zel­jö­vő­ben uno­kája szü­les­sen. Sőt, na­gyon él­vezné!

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

A cél, hogy minél több egyedi dí­szí­tésű ter­mosz­bögre ta­lál­jon gaz­dára.

A kam­pány célja, hogy minél több egyedi dí­szí­tésű ter­mosz­bögre ta­lál­jon gaz­dára, az így be­folyt összeg­ből az ala­pít­vány fi­a­tal, hát­rá­nyos hely­zetű te­het­sé­geit tá­mo­gat­ják.

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Nagy dobásra készül a hét magyar szívtipró énekes!

Nagy dobásra készül a hét magyar szívtipró énekes!

Va­do­natúj klip­ben ze­nél­nek együtt.

A va­do­natúj klip­ben Kö­kény At­tila, Fred­die, Gás­pár Laci, Ta­kács Ni­ko­las, Oláh Gergő, Gi­tano és Emi­lio zenél együtt.

Exkluzív fotók, így köszöntötte gyönyörű lányát Kökény Attila

Exkluzív fotók, így köszöntötte gyönyörű lányát Kökény Attila

Ki­zá­ró­lag a Ri­pos­tot en­gedte be!

Óri­ási szü­le­tés­napi par­tit tar­tott fe­le­sé­gé­nek és lá­nyá­nak Kö­kény At­tila! A nép­szerű éne­kes ki­zá­ró­lag a Ri­post ka­me­rá­ját en­gedte be!

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék.

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Csontsoványra fogyott a magyar énekes!

Csontsoványra fogyott a magyar énekes!

Ehhez nagy lel­ki­erő kel­lett!

A nép­szerű éne­kes el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Ehhez nagy lel­ki­erő kel­lett!

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól...

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól, amit hó­na­pok óta nö­veszt!

Luxus hajóútra viszi családját Kökény Attila

Luxus hajóútra viszi családját Kökény Attila

Ba­rá­tai is el­kí­sé­rik őket.

El­ma­rad a szo­ká­sos ka­rá­cso­nyi buli Kö­ké­ny­ék­nél, mert At­tila most min­den ere­jé­vel az első nagy­kon­cert­jére ké­szül.2010 férfi hangja na­gyon izgul.

Árgus szemekkel figyeli kamaszlányát Kökény Attila

Árgus szemekkel figyeli kamaszlányát Kökény Attila

Egyál­ta­lán nin­csen könnyű dolga a ma­gyar éne­kes­nek. Ti­zen­hét éves lá­nyá­ért bom­la­nak a pasik.

Egyál­ta­lán nin­csen könnyű dolga a ma­gyar éne­kes­nek. Ti­zen­hét éves lá­nyá­ért bom­la­nak a pasik.

Kamerák előtt kínozta meg Kökény Attilát felesége

Kamerák előtt kínozta meg Kökény Attilát felesége

Ke­mény fáj­dal­mai vol­tak.

A TV2 leg­újabb mű­so­rá­nak ked­véért ve­tette alá magát egy ke­mény fáj­dal­mak­kal járó ki­hí­vás­nak az egy­kori me­ga­sztá­ros.

Segítséget kér az ismert magyar énekes! Fizetne is érte

Segítséget kér az ismert magyar énekes! Fizetne is érte

Kö­kény At­tila el­hagyta a te­le­fon­ját.

Ag­gódva osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán a hírt Kö­kény At­tila, mi sze­rint pén­tek este el­hagyta a mé­reg­drága te­le­fon­ját.

Hamarosan nagypapa lesz Kökény Attila?

Hamarosan nagypapa lesz Kökény Attila?

Az éne­kes leg­idő­sebb fia meg­ta­lálta az iga­zit. A fi­a­ta­lok hi­va­ta­lo­san is sze­ret­nék össze­kötni az éle­tü­ket. At­tila meg­súgta, jö­vőre akár már ér­kez­het az első unoka is.

Az éne­kes leg­idő­sebb fia meg­ta­lálta az iga­zit. A fi­a­ta­lok hi­va­ta­lo­san is sze­ret­nék össze­kötni az éle­tü­ket. At­tila meg­súgta, jö­vőre akár már ér­kez­het az első unoka is.

Unokaöccsével csókolózott Kökény Attila

Unokaöccsével csókolózott Kökény Attila

A nép­szerű éne­kest kínos pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre. A csa­lád­apa azon­ban igye­ke­zett ma­gya­rá­za­tot adni a tör­tén­tekre...

A nép­szerű éne­kest kínos pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre. A csa­lád­apa azon­ban igye­ke­zett ma­gya­rá­za­tot adni a tör­tén­tekre...

Szexajánlatokkal bombázzák Kökény Attilát

Szexajánlatokkal bombázzák Kökény Attilát

Az éne­kes fe­le­sége vá­la­szol rájuk.

Az éne­kes fe­le­sége vá­la­szol a kétes tar­talmú le­ve­lekre, kap­cso­la­tukra azon­ban nin­cse­nek rossz ha­tás­sal a sze­rel­mes üze­ne­tek.

Öccse védi meg a hűtlenkedéstől Kökény Attilát

Öccse védi meg a hűtlenkedéstől Kökény Attilát

A me­ga­sztá­ros egy­szer már en­ge­dett a csá­bí­tás­nak, és meg­csalta a fe­le­sé­gét. A fél­re­lé­pés pedig azóta is kí­sérti.

A me­ga­sztá­ros egy­szer már en­ge­dett a csá­bí­tás­nak, és meg­csalta a fe­le­sé­gét. A fél­re­lé­pés azóta is kí­sérti, ezért a test­vére min­dig vele van, ne­hogy meg­is­mét­lőd­jön a csú­nya eset.

Félmeztelenül feküdt Dér Heni mellett Kökény Attila - Fotó

Félmeztelenül feküdt Dér Heni mellett Kökény Attila - Fotó

Fél­re­ért­hető póz­ban pi­hen­tek.

Fél­re­ért­hető póz­ban szelfi­zett a szexi éne­kesnő, aki va­sár­nap dél­utáni szi­esz­tá­ját a Me­gasztár­ban fel­tűnt Kö­kény At­ti­lá­val töl­tötte.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek 1.rész

Va­ló­színű, hogy a sztá­rok szí­ve­sen el­fe­lej­te­nék eze­ket a pro­duk­ci­ó­kat, de mi na­gyon sze­ret­tük nézni.

Most, hogy a Sz­tár­ban sztár har­ma­dik éva­dát néz­zük, eszünkbe jut­nak olyan át­ala­ku­lá­sok, ame­lyek szinte a re­ti­nánkba égtek. Va­ló­színű, hogy a sztá­rok szí­ve­sen el­fe­lej­te­nék eze­ket a pro­duk­ci­ó­kat, de mi na­gyon sze­ret­tük nézni.

Palvin Barbarának kihívója akadt? Modell lesz Lagzi Lajcsi lánya!

Palvin Barbarának kihívója akadt? Modell lesz Lagzi Lajcsi lánya!

Ga­lam­bos Bogi fé­nyes kar­rier előtt áll.

So­káig élt édes­apja ár­nyé­ká­ban, Ga­lam­bos Bog­lár­kára azon­ban most fény­űző mo­dell­kar­rier vár­hat.