koholák alexa
FRISS HÍREK

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

ÉNB Alexa 35 ezerért árulja a 300 forintos csodakarkötőt!

Kar­kö­tők áru­sí­tá­sába kez­dett.

Két­ség­be­esett em­be­re­ket hi­te­get­nek a gyó­gyu­lás re­mé­nyé­vel.

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Nem állnak le: Tovább szédít Koholák Alexa kamuklinikája

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló "spi­ri­tu­á­lis köz­pon­tot"...

Bár a Ri­post so­ro­zat­ban buk­tatta le a jó­hi­szemű em­be­rek pén­zét sza­bá­lyo­san el­ra­boló köz­pon­tot...

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Ha fel­la­poz­zuk Cur­tis ön­élet­rajzi köny­vét, ér­de­kes szí­ne­ze­tet kap Alexa fel­aján­lása.

Ha fel­la­poz­zuk Cur­tis ön­élet­rajzi köny­vét, ér­de­kes szí­ne­ze­tet kap Alexa fel­aján­lása.

Sebestyén Balázs kiakadt: durván kiosztotta a kamuklinikás Alexát

Sebestyén Balázs kiakadt: durván kiosztotta a kamuklinikás Alexát

A rá­diós a Ri­post cikke kap­csán csü­tör­tök reg­gel szó­lal­tatta meg Alexát.

A rá­diós a Ri­post cikke kap­csán csü­tör­tök reg­gel élő adás­ban szó­lal­tatta meg Alexát.

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Ko­ho­lák Alexa ér­tet­le­nül áll az el­múlt napok tör­té­né­sei és la­punk le­lep­lező cikke előtt, jól­le­het, konk­rét vá­la­szo­kat még most sem tu­dott adni sem­mire.

Elképesztő, mit művelt élő adásban a kamuklinikát működtető RTL-sztár

Elképesztő, mit művelt élő adásban a kamuklinikát működtető RTL-sztár

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a Ri­post hét­fői le­lep­lező cikke, amely­ben arról ír­tunk, az RTL volt sztárja, Ko­ho­lák Alexa és férje mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­nak pénzt ki­szedni az em­be­rek­ből azzal hi­te­getve, hogy ké­pe­sek - havi fi­xért - gyó­gyí­tani a rákot és a cu­kor­be­teg­sé­get. A téma kap­csán a Music FM Ön­in­dító című reg­geli rá­dió­mű­so­rá­ban kér­ték szá­mon a hí­res­sé­get, miért is gon­dolja úgy, hogy van joga árulni a cso­dát.

Kiszivárgott a hír, a volt RTL-sztár kamuklinikáján köthet ki Curtis?

Kiszivárgott a hír, a volt RTL-sztár kamuklinikáján köthet ki Curtis?

A rap­per sze­ret­tei fel­ke­res­ték a volt té­vést...

A rap­per sze­ret­tei fel­ke­res­ték a volt té­vést, hogy a ze­nész spi­ri­tu­á­lis úton gyó­gyul­has­son ki a drog­füg­gő­sé­gé­ből. Ám ál­lí­tó­lag a szö­veg­mondó szán­déka és aka­rata nél­kül mindez kevés, Cur­tis el­ha­tá­ro­zá­sára is szük­ség van a vál­to­zás­hoz.

Életet veszélyeztető kamuklinikát működtet az RTL volt sztárja

Életet veszélyeztető kamuklinikát működtet az RTL volt sztárja

El­ké­pesztő mód­szer­rel csal ki pénzt az em­be­rek­ből az RTL volt sztárja.

El­ké­pesztő mód­szer­rel csal ki pénzt az em­be­rek­ből az RTL volt sztárja, Ko­ho­lák Alexa és 26 évvel idő­sebb férje. Az ál­ta­luk ve­ze­tett "spi­ri­tu­á­lis köz­pont­ban" azt ígé­rik az em­be­rek­nek: havi fi­xért meg­gyó­gyít­ják őket a cu­kor­be­teg­ség­ből vagy akár a rák­ból is. A Ri­post le­buk­tatta a szél­há­mos­sá­got.

Élő adásban szólta el magát az RTL egykori sztárja a kamuklinikáról

Élő adásban szólta el magát az RTL egykori sztárja a kamuklinikáról

Nem ta­gadta, hogy öt­ezer fo­rin­tért árul­ják a cso­dát a kli­ni­ká­ju­kon.

A hí­res­ség az Ön­in­dí­tó­ban nem ta­gadta, hogy öt­ezer fo­rin­tért árul­ják a cso­dát a kli­ni­ká­ju­kon. Több kér­désre azon­ban nem tu­dott meg­nyug­tató vá­laszt adni.

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexa nem akar meg­fe­lelni.

Ko­ho­lák Alexa soha többé nem akar meg­fe­lelni sen­ki­nek, sza­ba­don akar élni.

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Fé­lel­me­tes pro­duk­ciót lát­ha­tunk pén­te­ken este.

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

Felvállalta, ezért hízott meg Farkas Alexa

Felvállalta, ezért hízott meg Farkas Alexa

A Csak show és más semmi sztárja nem ta­kar­gatja magát. Meg­mu­tatta plusz­ki­lóit.

A Csak show és más semmi sztárja nem ta­kar­gatja magát. Meg­mu­tatta plusz­ki­lóit.

Koholák Alexa megdöbbentő dolgot vallott be az édes hármasukról

Koholák Alexa megdöbbentő dolgot vallott be az édes hármasukról

Far­kas Ko­ho­lák Alexa ma­gya­rá­za­tot ad arra, hogy egy lelki ve­ze­tő­nek miért más az élete.

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Le­zárta az előző kap­cso­la­tát.

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy vég­le­ge­sen le­zárja az előző kap­cso­la­tát.

Pikáns részletek: Így él édes hármasban a TV2 sztárja

Pikáns részletek: Így él édes hármasban a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexát tá­mad­ják.

Ko­ho­lák Alexát so­ka­kat ir­ri­táló élet­vi­tele miatt tá­mad­ják, ám ez egy­ál­ta­lán nem ér­dekli a TV2 sztár­ját.

Drasztikus döntés, komoly orvosi beavatkozásra készül a TV2 sztárja

Drasztikus döntés, komoly orvosi beavatkozásra készül a TV2 sztárja

A fi­a­tal szép­ség 26 évvel idő­sebb férje mel­lett döb­bent rá arra, hogy ko­ránt sem elé­ge­dett a je­len­legi kül­se­jé­vel, ezért kés alá fek­szik.

Döbbenetes fordulat, szőke nővel osztozik idősebb férjén a TV2 sztárja

Döbbenetes fordulat, szőke nővel osztozik idősebb férjén a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexa öröm­mel él együtt egy dögös szőke nővel.

Ko­ho­lák Alexa öröm­mel él együtt egy dögös szőke nővel.

Életveszélyes produkcióval nyűgözték le a zsűrit Baronits Gáborék

Életveszélyes produkcióval nyűgözték le a zsűrit Baronits Gáborék

Ba­lázs And­rea könnyes szem­mel nézte végig a pro­duk­ciót. Erre min­den oka meg­volt, a végén vas­taps volt a ju­ta­lom.

Drámai vallomás, összeomlott Koholák Alexa: durva, mit tett magával

Drámai vallomás, összeomlott Koholák Alexa: durva, mit tett magával

Durva tör­té­ne­tet me­sélt a Csak show és más semmi sztárja. Szo­morú, amin ke­resz­tül ment.

Félelmetes: nagy dobásra készül Koholák Alexa

Félelmetes: nagy dobásra készül Koholák Alexa

Ko­ho­lák Alexa a Csak show és más semmi má­so­dik adá­sá­ban ko­moly pro­duk­ci­ó­ban mu­tatja meg magát.

Ko­ho­lák Alexa a Csak show és más semmi má­so­dik adá­sá­ban ko­moly pro­duk­ci­ó­ban mu­tatja meg magát.

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

A Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

A Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Kiderült, ez a dögös műsorvezető a TV2 műsorának új sztárja

Kiderült, ez a dögös műsorvezető a TV2 műsorának új sztárja

A Csak show és más semmi újabb ver­­seny­­ző­­jé­t is meg­is­mer­het­jük. Itt a videó róla.