Kóbor János

Meglepő vallomást tett a 76 éves Kóbor János

Meglepő vallomást tett a 76 éves Kóbor János

Az Omega front­em­bere őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan áll az idő mú­lá­sá­hoz.

Az Omega front­em­bere őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan áll az idő mú­lá­sá­hoz.

FRISS HÍREK

Ezt üzente Kóbor Jánosnak a lengyel Sztárban Sztár énekese

Ezt üzente Kóbor Jánosnak a lengyel Sztárban Sztár énekese

Antek Smy­ki­ewicz min­den vágya, hogy ta­lál­koz­zon az Omega front­em­be­ré­vel.

Megmutatta álomszép otthonát a legendás magyar zenész

Megmutatta álomszép otthonát a legendás magyar zenész

Kóbor János és fe­le­sége, Zsóka tíz évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy lá­nyuk miatt új ott­hont ke­res­nek.

Kóbor János és fe­le­sége, Zsóka tíz évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy lá­nyuk miatt új ott­hont ke­res­nek.

Részletesen beszámolt nászéjszakájáról Kóbor János

Részletesen beszámolt nászéjszakájáról Kóbor János

A temp­lomi es­kü­vőre is sor ke­rült.

Tíz éve már hi­va­ta­lo­san el­vette sze­rel­mét, most a temp­lomi es­kü­vőre is sor ke­rült.

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Oltár elé ve­zette gyer­meke any­ját.

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Fura dolgokat mond nemrégiben született unokájáról Kóbor János

Kóbor nem repes az öröm­től, hogy a má­so­dik unoka is meg­ér­ke­zett...

Kóbor nem repes az öröm­től, hogy a má­so­dik unoka is meg­ér­ke­zett, sőt még a kis­lány ne­vé­vel sem tu­dott meg­ba­rát­kozni.

Megmutatta luxushajóját Kóbor János, ebben él nyáron családjával

Megmutatta luxushajóját Kóbor János, ebben él nyáron családjával

Az éne­kes egy hétre egye­dül ma­radt, mert fe­le­sége és kis­lá­nya el­uta­zott.

Az éne­kes egy hétre egye­dül ma­radt, mert fe­le­sége és kis­lá­nya az olasz ten­ger­par­ton nya­ral­tak. Ezt per­sze nem bánta Kóbor János, aki na­gyon jól elvan a Ba­la­to­non hor­gonyzó vi­tor­lás ha­jó­ján.

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Csa­ládja új tag­gal bővül.

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így az éne­kes im­má­ron két­sze­res nagy­pa­pa­ként él­vez­heti a min­den­na­po­kat.

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Kóbor János elő­ször a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját érezte ci­ki­nek ün­ne­pelni.

Kóbor János elő­ször a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján érezte úgy, hogy ciki ün­ne­pelni a szü­le­tés­nap­ját. De, mint akkor, most sem hagy­ták az Omega tag­jai és a ba­rá­tai, hogy el­ma­rad­jon a buli.

Kóbor János: Mi lesz, ha Somló és Laux után én leszek a következő?

Kóbor János: Mi lesz, ha Somló és Laux után én leszek a következő?

Be­töl­tötte a 75. élet­évét az Omega együt­tes front­em­bere. Emi­att sötét gon­do­la­tok fog­lal­koz­tat­ják.

Be­töl­tötte a 75. élet­évét az Omega együt­tes front­em­bere. Egyál­ta­lán nem is akart ün­ne­pelni.

Állapotáról vallott Kóbor János

Állapotáról vallott Kóbor János

A Kos­suth-díjas éne­kes azt sem tudja, mikor volt utol­jára beteg!

A Kos­suth-díjas éne­kes azt sem tudja, mikor volt utol­jára beteg! Éppen ezért le­pő­dött meg annyira rosszul­lé­tén!

Újabb milliókra számíthat az Omega a lopás miatt

Újabb milliókra számíthat az Omega a lopás miatt

Fi­zet­het az amcsi so­ro­zat...

Mi sem bi­zo­nyítja job­ban, hogy az Omega ze­ne­kar­nak a világ él­me­ző­nyé­ben lenne a helye...

Aggódnak zenésztársai Kóbor János egészségéért

Aggódnak zenésztársai Kóbor János egészségéért

Az Omega front­em­be­rét influ­enza dön­tötte le a lá­bá­ról! A 74 éves éne­kes nem haj­landó el­menni az or­vos­hoz.

Autóbalesetet szenvedett Kóbor János: Megszólalt az énekes!

Autóbalesetet szenvedett Kóbor János: Megszólalt az énekes!

A Kos­suth-díjas éne­kest nyo­maszt­ják az em­lé­kek!

A Kos­suth-díjas éne­kest nyo­maszt­ják az em­lé­kek!

Megmutatta unokája arcát Kóbor János

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya szült.

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Becsapódott a repülő a földbe, amin Kóbor János ült

Becsapódott a repülő a földbe, amin Kóbor János ült

Az Omega foly­tatja tur­né­ját.

Az Omega együt­tes ta­vas­szal foly­tatja tur­né­ját, több szlo­vá­kiai és né­met­or­szági fel­lé­pé­sük is lesz. De hív­ják őket Auszt­rá­li­ába és Ame­ri­kába is.

A kamerák előtt árult el titkokat Kóbor János Benkő László állapotáról

A kamerák előtt árult el titkokat Kóbor János Benkő László állapotáról

A le­gen­dás ze­nész a Mokka há­zi­gaz­dá­i­nak be­szélt ze­nész­társa hogy­lé­té­ről.

A le­gen­dás ze­nész a Mokka há­zi­gaz­dá­i­nak be­szélt ze­nész­társa hogy­lé­té­ről.

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Az Omega front­em­bere re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Kóbor János elfogadta, hogy sosem látja többé az ellopott pénzt

Kóbor János elfogadta, hogy sosem látja többé az ellopott pénzt

A Omega le­gen­dás front­em­bere úgy gon­dolja, hogy soha nem kerül rend­őr­kézre az a bű­nöző, aki más­fél hete be­tört hozzá.

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a le­gen­dás ze­ne­kar.

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a le­gen­dás ze­ne­kar. A Kos­suth-díjas együt­tes­ből saj­nos már nem le­he­tett ott az egyik ala­pító Laux Jó­zsef, aki osz­tály­tár­sá­val, Kóbor Já­nos­sal ál­modta meg a ban­dát.

Nagy veszélyben volt Kóbor János: az éjszaka közepén rabolták ki!

Nagy veszélyben volt Kóbor János: az éjszaka közepén rabolták ki!

Az éne­kes há­zába az éj­szaka leple alatt tör­tek be a rab­lók, je­len­tős összegű kész­pénz­től sza­ba­dítva meg Kó­bort.

Megtaláltuk Kóbor János hasonmását!

Megtaláltuk Kóbor János hasonmását!

Hi­he­tet­len, de igaz! A Ri­post utá­na­járt a dol­gok­nak...

Hi­he­tet­len, de igaz! Az Omega éne­kese egy­szer csak arra lett fi­gyel­mes, hogy saját ma­gá­val áll szem­ben. Az egyik ra­jon­gója, aki nagy tisz­te­lője Kóbor Já­nos­nak, a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít rá! A Ri­post utá­na­járt a dol­gok­nak...

E miatt a videó miatt törtek be Kóbor Jánoshoz

E miatt a videó miatt törtek be Kóbor Jánoshoz

Aho­gyan arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, tol­vaj járt az éne­kes­nél, amíg a csa­lád aludt.

Aho­gyan arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, szom­bat haj­nal­ban be­sur­ranó tol­vaj járt az Omega éne­ke­sé­nek ott­ho­ná­ban, mi­köz­ben a csa­lád aludt. Ez a videó se­gít­hette a tet­test!

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

A Balaton közepén vészelik át a meleget a hazai hírességek

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Van va­lami ti­tok­za­tos bája a Ba­la­ton­nak, mivel a forró na­po­kon szám­ta­lan ma­gyar sztár lá­to­gatja.

Kényszerleszállást hajtott végre Kóbor János repülőgépe!

Kényszerleszállást hajtott végre Kóbor János repülőgépe!

A nép­szerű éne­kes hát­bor­zon­gató hely­zetbe ke­rült: le­áll­tak a re­pülő haj­tó­mű­vei, amin ült! Tel­je­sen ki­ké­szül!

A nép­szerű éne­kes hát­bor­zon­gató hely­zetbe ke­rült: le­áll­tak a re­pülő haj­tó­mű­vei, amin ült! Tel­je­sen ki­ké­szül!

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban Benkő László, de bíz­nak a fel­épü­lé­sé­ben.

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék.

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Kiderült a titok: Erre költi a Kanye Westtől nyert milliót Kóbor János!

Kiderült a titok: Erre költi a Kanye Westtől nyert milliót Kóbor János!

Kí­no­san érzi magát a ki­ala­kult hely­zet miatt az éne­kes, aki­hez egy­előre még nem ju­tott el az összeg, ami a hírek sze­rint meg­il­leti.

Hoppá: Ezt mondja Kóbor János kislányának a Jézuskáról!

Hoppá: Ezt mondja Kóbor János kislányának a Jézuskáról!

Az Omega éne­kese el­árulta, ők más­képp ké­szül­nek fel a ka­rá­csonyra, mint egy át­la­gos csa­lád!

Lezárult az Omega és Kanye West pere, először szólalt meg Kóbor János

Lezárult az Omega és Kanye West pere, megszólalt Kóbor János

Pres­ser Gábor ta­valy má­jus­ban pe­relte be Kanye Wes­tet.

Pres­ser Gábor ta­valy má­jus­ban pe­relte be Kanye Wes­tet a Gyöngy­hajú lány jog­ta­lan fel­hasz­ná­lása miatt.

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Riasztórendszerrel védi otthonát és családját Kóbor János!

Riasztórendszerrel védi otthonát és családját Kóbor János!

Kor­szerű vé­delmi tech­no­ló­gia...

Kor­szerű vé­delmi tech­no­ló­gi­á­val sze­relte fel ott­ho­nát! A Kos­suth-díjas éne­kes sze­retné meg­vé­deni ér­té­keit és csa­lád­ját!

Megalázó: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Kóbor Jánosnak!

Megalázó: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Kóbor Jánosnak!

Az éne­kes el­árulta, hi­he­tet­le­nül kevés nyug­dí­jat kap az ál­lam­tól!

Az éne­kes el­árulta, hi­he­tet­le­nül kevés nyug­dí­jat kap az ál­lam­tól!

Kóbor János tragikus körülmények között vesztette el a szerelmét

Kóbor János tragikus körülmények között vesztette el a szerelmét

Az éne­kes 1956-ról szóló dalát szív­fa­csaró tör­té­net ih­lette.

Az éne­kes 1956-ról szóló dalát szív­fa­csaró tör­té­net ih­lette.

Lelkileg összetört Kóbor János

Lelkileg összetört Kóbor János

Ne­gye­dik ze­né­szét, ba­rát­ját ve­szí­tette el, pon­to­san más­fél év alatt.

Tör­té­nete talán leg­szo­mo­rúbb évét zárja az Omega, a le­gen­dás együt­tes front­em­bere csa­pata ne­gye­dik tag­ját ve­szí­tette el igen rövid idő, alig más­fél év alatt.

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Megdöbbentő kijelentés: Kóbor János nem hisz a gyógyszerekben!

Az éne­kes­nek kis­lá­nya a szeme fénye, de nincs ki­fe­je­zet­ten olyan dolog, ami­vel vi­gyázna az egész­sé­gére.

Végre bevallotta: Ettől fiatalodott meg a 72 éves Kóbor János!

Végre bevallotta: Ettől fiatalodott meg a 72 éves Kóbor János!

A gyász el­le­nére ki­tűnő for­má­ban van, mi több, mintha év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból!

Az Omega le­gen­dás éne­kese az utóbbi idő­szak­ban mély de­presszi­óba esett, több ba­rát­ját is el­ve­szí­tette. A gyász el­le­nére ki­tűnő for­má­ban van, mi több, mintha év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból!

Alaposan meglepte Kóbor Jánost a lánya

Alaposan meglepte Kóbor Jánost a lánya

Léna ál­lí­tó­lag va­sár­nap is menne az is­ko­lába, ha te­hetné. Az Omega front­em­bere nem érti, eddig ilyen­ről még nem­igen hal­lott. A gye­rek egyre több fej­tö­rést okoz neki.

Imád is­ko­lába járni Kóbor János lánya, a már nem is olyan kicsi Léna ál­lí­tó­lag va­sár­nap is menne, ha te­hetné. Az Omega front­em­bere nem érti.

Képtelen feldolgozni barátai halálát Kóbor János

Képtelen feldolgozni barátai halálát Kóbor János

Ne­he­zen vi­seli a hét­köz­na­po­kat.

Pár héten belül két ba­rát­ját is el­vesz­tette Kóbor János. Ne­he­zen vi­seli a hét­köz­na­po­kat, nincs olyan nap, hogy ne gon­dolna Som­lóra és La­uxra.

Képtelen feleszmélni a gyászból Kóbor János!

Képtelen feleszmélni a gyászból Kóbor János!

Sosem lesz képes fel­dol­gozni ezt a vesz­te­sé­get!

Az Omega front­em­be­ré­nek még min­dig el­csuk­lik a hangja, ha el­hunyt ba­rát­já­ról be­szél. Azt mondja, sosem lesz képes fel­dol­gozni ezt a vesz­te­sé­get!

Gyász: könnyes szemmel áll színpadra Kóbor János!

Gyász: könnyes szemmel áll színpadra Kóbor János!

Ne­he­zen megy az el­en­ge­dés a Kos­suth-díjas mű­vész­nek. Min­den pil­la­nat­ban eszébe jut az óri­ási vesz­te­ség.

Ne­he­zen megy az el­en­ge­dés a Kos­suth-díjas mű­vész­nek. Min­den pil­la­nat­ban eszébe jut az óri­ási vesz­te­ség.

Presser Gábor: Tomi nélkül vacakabb hely lett a világ!

Presser Gábor: Tomi nélkül vacakabb hely lett a világ!

Somló Tamás bát­ran és hő­si­e­sen küz­dött a vég­ze­tes kór ellen, de ma haj­nal­ban szer­ve­zete vég­leg fel­adta a küz­del­met.

Somló Tamás bát­ran és hő­si­e­sen küz­dött a vég­ze­tes kór ellen, de ma haj­nal­ban szer­ve­zete vég­leg fel­adta a küz­del­met. Pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai bú­csúz­nak tőle.

Sztárok, akik a hitel szörnyű csapdájába estek

Sztárok, akik a hitel szörnyű csapdájába estek

Ki­lá­tás­ta­lan hely­zetbe ke­rül­tek.

Össze­szed­tük azo­kat a hazai hí­res­sé­ge­ket, akik fel­vett hi­te­lük miatt ke­rül­tek bajba.

Kóbor János: Tudom, hogy fel fog épülni Somló!

Kóbor János: Tudom, hogy fel fog épülni Somló!

Az Omega éne­kese pon­to­san tisz­tá­ban van vele, min megy most ke­resz­tül a ze­nész.

Hamisak az Omegát körüllengő hírek

Hamisak az Omegát körüllengő hírek

Ha­zug­ság a hír, mi­sze­rint az Omega együt­tes tel­je­sen fel­osz­lik.

Ha­zug­ság a hír, mi­sze­rint az Omega együt­tes tel­je­sen fel­osz­lik, és az sem igaz, hogy ki­rúg­ták az egyik alap­ta­got.

Kóbor János: Nem eszik ilyen forrón a kását

Kóbor János: Nem eszik ilyen forrón a kását

Viták min­dig is vol­tak és lesz­nek.

A ze­ne­kar tag­jai to­vábbra is együtt dol­goz­nak, viták min­dig is vol­tak és lesz­nek. Nem lesz sem­mi­féle pe­res­ke­dés,mi már helyre tet­tük a dol­go­kat.

Kirúgták az egyik ősomegást!

Kirúgták az egyik ősomegást!

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből, nem sok­kal az Ora­tó­rium-kon­cert előtt. A ze­ne­kar­ban rég­óta forr­nak az in­du­la­tok. El­árul­juk a balhé okát!

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből, nem sok­kal az Ora­tó­rium-kon­cert előtt. A ze­ne­kar­ban rég­óta forr­nak az in­du­la­tok. El­árul­juk a balhé okát!

Kóbor János visszaszólt legendás zenésztársának

Kóbor János visszaszólt legendás zenésztársának

Nem tet­szet­tek neki Szö­ré­nyi sza­vai.

Kóbor János a saj­tó­ból ér­te­sült róla, hogy Szö­ré­nyi Le­ven­té­vel nin­cse­nek jóban, és hogy a ze­nész nem iga­zán ked­veli őt.

Magyar sztárok, akik jóval fiatalabb párt választottak maguknak

Magyar sztárok, akik jóval fiatalabb párt választottak maguknak

Szá­mos hazai hí­res­ség nem fog­lal­ko­zik a nagy kor­kü­lönb­ség­gel, és nem a saját kor­osz­tá­lyá­ban ta­lálta meg élete pár­ját.

Áll a bál az Omegánál: Kóbor János reagált az őt ért vádakra

Áll a bál az Omegánál: Kóbor János reagált az őt ért vádakra

Elő­ször szó­lalt meg a le­gen­dás rock­ze­ne­kar front­em­bere, aki egy­ál­ta­lán nem fél attól, hogy be akar­ják pe­relni.

Elő­ször szó­lalt meg a le­gen­dás rock­ze­ne­kar front­em­bere, mióta ki­de­rült, hogy a banda fel­osz­lott.

Kóbor János kislánya különleges iskolába jár - Videó

Kóbor János kislánya különleges iskolába jár - Videó

A 8 éves Léna egy ame­ri­kai is­ko­lába jár, de dél­utá­non­ként egy ma­gyar­ta­nár is fog­lal­ko­zik vele.