Köböl Anita

Elképesztő történet, kismama akarta kirabolni Köböl Anitát!

Elképesztő történet, kismama akarta kirabolni Köböl Anitát!

A mű­sor­ve­zető Bar­ce­lo­ná­ban járt.

Bar­ce­lo­ná­ban járt, ahol a ren­ge­teg cso­dás él­mény mel­lett kel­le­met­len ta­pasz­ta­la­tok is érték.

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, esős és sze­les őszt?

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, sálba bur­ko­ló­zós, esős és sze­les őszt?

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

A Mok­ká­ban őszin­tén be­szélt a sza­kí­tás oka­i­ról.

Párja 4 hónap után el­je­gyezte őt, és már az es­kü­vőt is ter­vez­get­ték.

Ez igen, szokatlanul szexi képet posztolt a TV2 gyönyörű műsorvezetője

Ez igen, szokatlanul szexi képet posztolt a TV2 gyönyörű műsorvezetője

A csi­nos tévés ki­hasz­nálja a hét­vé­gét és csob­ban egyet a stran­don.

A csi­nos tévés ki­hasz­nálja a hét­vé­gét és csob­ban egyet a stran­don.

Ő lesz a TV2 új műsorvezetője! Vasárnap délután debütál!

Ő lesz a TV2 új műsorvezetője!

Va­sár­nap dél­után Köböl Anita új mű­sor­ve­ze­tő­tár­sá­val kö­szönti a né­ző­ket a csa­tor­nán!

Kínos tévedés, ezzel a csinos műsorvezetővel boronálták össze Berkit

Kínos tévedés, ezzel a csinos műsorvezetővel boronálták össze Berkit

A ba­ki­val kap­cso­lat­ban meg­szó­lalt az is­mert tévés a Ri­post­nak.

A ba­ki­val kap­cso­lat­ban meg­szó­lalt az is­mert tévés a Ri­post­nak. Ki­fe­je­zet­ten ked­ve­sen, hu­mo­ro­san vette az aka­dá­lyo­kat, re­ak­ci­ója sokak szá­mára pél­da­ér­tékű lehet.

Köböl Anita üzent: Elég volt az értelmetlen plasztikai műtétekből!

Köböl Anita üzent: Elég volt az értelmetlen plasztikai műtétekből!

A mű­sor­ve­zető sze­rint a sztá­rok­nak nem sza­badna téves képet ki­ala­kí­tani a fi­a­tal lá­nyok­ban.

Önkielégítéssel megtarthatod a partnered, vallja a magyar műsorvezető

Önkielégítéssel megtarthatod a partnered, vallja a magyar műsorvezető

Köböl Anita blog­ján gyak­ran kap kö­ve­tő­i­től intim kér­dé­se­ket.

Köböl Anita blog­ján gyak­ran kap kö­ve­tő­i­től intim kér­dé­se­ket, me­lye­ket aztán pi­ron­ko­dás nél­kül meg is vá­la­szol...

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra a Ripost postásán keresztül

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak a hí­res­sé­gek!