Kiszel Tünde

Meg akarták mérgezni Kiszel Tündét!

Meg akarták mérgezni Kiszel Tündét!

A nap­tár­díva azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­pil­lan­totta az ételt!

A nap­tár­díva azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­pil­lan­totta tá­nyér­ján az ételt! Ettől bi­zony nem la­kott jól..

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket.

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket. Idén Eu­rópa volt a fő úti cél.

Ezt is megértük: Kiszel Tünde királynőt segített a trónra

Ezt is megértük: Kiszel Tünde királynőt segített a trónra

Ha hisszük, ha nem, Ki­szel Tün­dé­nek van ér­zéke a szép­hez, és erre már bi­zo­nyí­ték is akad.

Ha hisszük, ha nem, Ki­szel Tün­dé­nek van ér­zéke a szép­hez, és erre már bi­zo­nyí­ték is akad.

Sármos férfiak pezsgőztették Kiszel Tündét!

Sármos férfiak pezsgőztették Kiszel Tündét!

Jó­képű férfiak vet­ték körül...

A nap­tár­díva ext­rém módon ün­ne­pelte név­nap­ját! Jó­képű férfiak vet­ték körül, akik­kel na­gyon jól érezte magát!

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

Így tetoválta ki egy férfi hátát Kiszel Tünde!

Így tetoválta ki egy férfi hátát Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva el­ké­pesztő dol­got tett! Ezt senki sem gon­dolta róla! A férfi össze­szo­rí­totta fo­gait, de ki­bírta a fáj­dal­mat!

A nap­tár­díva el­ké­pesztő dol­got tett! Ezt senki sem gon­dolta róla! A férfi össze­szo­rí­totta fo­gait, de ki­bírta a fáj­dal­mat!

Külföldi fiatalok fogdosták szilveszterkor Kiszel Tündét!

Külföldi fiatalok fogdosták szilveszterkor Kiszel Tündét!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség el­ké­pesztő hely­zetbe ke­ve­re­dett!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség el­ké­pesztő hely­zetbe ke­ve­re­dett az év utolsó éj­sza­ká­ján! Tom­bol­tak a hor­mo­nok!

Kiszel Tünde lánya Palvin Barbi nyomdokaiba lép?

Kiszel Tünde lánya Palvin Barbi nyomdokaiba lép?

Ki­szel Tünde lá­nyát neves mo­dell­ügy­nök­ség fe­dezte fel. Az sem ki­zárt, hogy si­ke­res kar­rier elé néz.

Ki­szel Tünde lá­nyát neves mo­dell­ügy­nök­ség fe­dezte fel. Az sem ki­zárt, hogy si­ke­res kar­rier elé néz, ugyanis kül­föl­dön is sze­retné magát ki­pró­bálni.

Beteg gyerekeknek vitt ajándékot Kiszel Tünde

Beteg gyerekeknek vitt ajándékot Kiszel Tünde

Se­gíti az el­eset­te­ket.

A nap­tár­díva fon­tos­nak tartja, hogy is­mert em­ber­ként se­gítse az el­eset­te­ket.

Megfagysz? Ez a Kiszel Tünde galéria biztos felmelegít!

Megfagysz? Ez a Kiszel Tünde galéria biztos felmelegít!

...így vagy úgy biz­to­san.

...így vagy úgy biz­to­san. A lé­nyeg, hogy ide kat­tintva át­fogó képet kap­hatsz a nap­tár­díva tény­ke­dé­sé­ről a kez­de­tek­től nap­ja­in­kig.

Hoppá: Drasztikusan lefogyott Kiszel Tünde - Fotó

Drasztikusan lefogyott Kiszel Tünde!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ségre alig lehet rá­is­merni! El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ségre alig lehet rá­is­merni! El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Exkluzív képek Kiszel Tünde vadonatúj naptárából!

Exkluzív képek Kiszel Tünde vadonatúj naptárából!

A mé­dia­sze­mé­lyi­ség újabb ka­len­dá­ri­um­mal ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­góit.

A mé­dia­sze­mé­lyi­ség újabb ka­len­dá­ri­um­mal ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­góit.

Csodálatos dekoltázzsal lepte meg a rajongóit Kiszel Tünde!

Csodálatos dekoltázzsal lepte meg a rajongóit Kiszel Tünde!

A nap­tár­dí­vát sze­ren­csés al­kat­tal ál­dotta meg a ter­mé­szet, ezt pedig meg is mu­tatta.

Így készültek az iskolakezdésre a honi sztárok és gyermekeik

Így készültek az iskolakezdésre a honi sztárok és gyermekeik

Újra be­csön­get­tek az is­ko­lá­sok­nak.

A ma­gyar sztár­vi­lág­ban is be­csön­get­tek csü­tör­tö­kön a gye­re­kek­nek.

Partra vetette a medence Kiszel Tünde óriási melleit!

Partra vetette a medence Kiszel Tünde óriási melleit!

Süt­teti for­más ido­mait!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség él­vezi a nyár min­den pil­la­na­tát! Most is a me­dence part­ján süt­teti for­más ido­mait!

Itt a nyár! Strandolni vitte hatalmas melleit Kiszel Tünde!

Itt a nyár! Strandolni vitte hatalmas melleit Kiszel Tünde!

Exk­lu­zív fotók ké­szül­tek róla!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség­ről exk­lu­zív fotók ké­szül­tek nya­ra­lása al­kal­má­val! Így még egé­szen biz­to­san nem lát­tad Tün­dét!

Szexéhes férfi nyomult a görög tengerparton Kiszel Tündére!

Szexéhes férfi nyomult a görög tengerparton Kiszel Tündére!

Cso­dá­la­tos nya­ra­lásra in­dult kis­lá­nyá­val és nő­vé­ré­vel Ro­doszra, ahol el­ké­pesztő hely­zetbe ke­ve­re­dett!

Cso­dá­la­tos nya­ra­lásra in­dult kis­lá­nyá­val és nő­vé­ré­vel, ahol el­ké­pesztő hely­zetbe ke­ve­re­dett!

Bizarr: lánya telefonját csekkolja Kiszel Tünde

Bizarr: lánya telefonját csekkolja Kiszel Tünde

Anya­orosz­lán­ként vé­del­mezi lá­nyát.

Anya­orosz­lán­ként vé­del­mezi lá­nyát.

Így úsztatja kebleit a kortalan Kiszel Tünci

Így úsztatja kebleit a kortalan Kiszel Tünci

Ha­zánk de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­sége a ma­gyar ten­ger part­ján pi­hent.

Ha­zánk de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­sége a ma­gyar ten­ger part­ján pi­hent rá a va­sár­napra, ami­kor is megint egy szép­ség­ver­se­nyen zsű­ri­zik. A lé­nyeg nem ez, hanem az "ikrek"!

Ijesztő: Férfiak támadtak rá az utcán Kiszel Tündére!

Ijesztő: Férfiak támadtak rá az utcán Kiszel Tündére!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­sé­get ko­moly at­ro­ci­tás érte, ami­kor hét­vé­gén éj­szaka sé­tált ha­za­felé az utcán.

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­sé­get at­ro­ci­tás érte, ami­kor hét­vé­gén éj­szaka sé­tált ha­za­felé az utcán.

Bréking! Kiszel Tünde nem hisztizett a fodrásznál

Bréking! Kiszel Tünde nem hisztizett a fodrásznál

Sőt pót­haja nincs.

Pót­haja nincs, de imádja a ro­man­ti­kus fil­me­ket. Most meg­mond­juk, miről sze­ret be­szél­getni, mi­köz­ben épp a haját glan­col­ják.

Magyar sztárok, akikről hatalmas hazugságokat terjesztettek!

Magyar sztárok, akikről hatalmas hazugságokat terjesztettek!

Szá­mos hazai hí­res­ség­ről ka­pott szárnyra va­lami el­ké­pesztő kamu pletyka, amit sokan el­ké­pedve ol­vas­tak.

Ezt nem hiszed el! Kiszel Tünde ad tanácsokat II.Erzsébetnek!

Ezt nem hiszed el! Kiszel Tünde ad tanácsokat II.Erzsébetnek!

Ki­szel Tünde el­árulta, mi a si­ke­res Fa­ce­book oldal titka!

A brit ki­rálynő aktív kö­zös­ségi éle­tet él, így ki mást sza­ba­dít­hat­nánk rá ta­nács­adó­nak, mint az első számú nap­tár­dí­ván­kat. Hi­szen ha va­laki, ő tudja, mi a si­ke­res Fa­ce­book-oldal titka.

Váratlan fordulat: A mezőtúri Rambo mellkasáról eltűnt a Kiszel tetoválás

Váratlan fordulat: A mezőtúri Rambo mellkasáról eltűnt a Kiszel tetoválás

Csa­ló­dott test­őré­ben Ki­szel Tünde, aki­nek arc­képe le­ke­rült a be­vál­la­lós férfi mell­ka­sá­ról.

Vigyázzon mindenki! Kiszel Tündével vernek át a neten!

Vigyázzon mindenki! Kiszel Tündével vernek át a neten!

Fu­tó­tűz­ként ter­jed egy át­ve­rés!

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten az a poszt, mi­sze­rint a nap­tár­díva kü­lö­nös módon gaz­da­go­dott meg, és ez a le­he­tő­ség min­denki szá­mára adott.

Tovább gyűrűzik a botrány Vujity Tvrtko körül!

Tovább gyűrűzik a botrány Vujity Tvrtko körül!

Ami­óta a pén­­tek reg­­geli Mokka élő adá­­sá­­ban egy­más­nak esett a mű­­sor­­ve­­zető és Berki Krisz­­tián, egyre töb­ben tá­mad­ják Tvrt­kot.

Ami­óta a pén­­tek reg­­geli Mokka élő adá­­sá­­ban egy­más­nak esett a mű­­sor­­ve­­zető és Berki Krisz­­tián, egyre töb­ben tá­mad­ják Tvrt­kot. A mű­sort Ki­szel Tünde sem hagyta szó nél­kül!

Lebukott! Fiatal fiú csókolgatta Kiszel Tündét az éjszakai bárban!

Lebukott! Fiatal fiú csókolgatta Kiszel Tündét az éjszakai bárban!

Tün­dét nap­tár­de­di­ká­lás köz­ben kap­ták len­cse­végre.

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­sé­get nap­tár­de­di­ká­lás köz­ben kap­ták len­cse­végre. A fel­vé­te­len jól lát­szik: egy fiú szo­ro­san ölel­geti Tün­dét, és csó­ko­kat ad a nya­kára.

Titkos hódoló lepte meg Kiszel Tündét!

Titkos hódoló lepte meg Kiszel Tündét!

Gyö­nyörű vi­rág­csok­rot aján­dé­ko­zott a nap­tár­dí­vá­nak egy rej­té­lyes ide­gen, aki min­dent meg­tesz, hogy el­csa­varja a fejét. Tünde mé­lyen hall­gat az ér­zel­mes férfi ki­lé­té­ről.

Gyö­nyörű vi­rág­csok­rot aján­dé­ko­zott a nap­tár­dí­vá­nak egy rej­té­lyes ide­gen, aki min­dent meg­tesz, hogy el­csa­varja a fejét. Tünde mé­lyen hall­gat az ér­zel­mes férfi ki­lé­té­ről.

Ledobta ruháit Kiszel Tünde testőre

Ledobta ruháit Kiszel Tünde testőre

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség mo­so­lyogva pó­zolt pőre test­őré­vel...

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség mo­so­lyogva pó­zolt pőre test­őré­vel, aki bal mel­lére te­to­vál­tatta a nap­tár­díva arc­ké­pét.

Ezekkel a trükkökkel hajt Kiszel Tündére izmos celebhódolója

Ezekkel a trükkökkel hajt Kiszel Tündére izmos celebhódolója

Pum­ped Gabo to­vább ost­ro­molja.

A nap­tár­dí­vá­nak na­gyon jól estek Pum­ped Gabo bók­jai, de nem tudja ko­mo­lyan venni ud­var­lá­sát. A fiú tőle szo­kat­lan esz­kö­zök­kel igyek­szik meg­hó­dí­tani.

Nem hiszed el, ki Kiszel Tünde új udvarlója!

Nem hiszed el, ki Kiszel Tünde új udvarlója!

Pum­ped Gabo ve­tett rá sze­met.

A nap­tár­dí­vát Pum­ped Gabo sze­retné meg­hó­dí­tani, hi­szen le­nyű­göz­ték őt Tünci telt ido­mai. A Ri­post­nak el­árulta, ho­gyan csapná neki a sze­let.

Online szatírok akarják elcsábítani Kiszel Tündét

Online szatírok akarják elcsábítani Kiszel Tündét

Vá­lo­gat­hat a pasik közül a nap­tár­díva.

Bőven vá­lo­gat­hatna ren­ge­teg hó­do­lója közül, még sincs pár­kap­cso­lata. Erő­sza­kos, per­verz férfiak zak­lat­ják a sze­rel­mük­kel.

Sebestyén Balázs élő adásban alázta meg Kiszel Tündét

Sebestyén Balázs élő adásban alázta meg Kiszel Tündét

Nem kí­mél­ték a Mor­ning Show-ban.

Se­bes­tyén Ba­lázsék nem kí­mél­ték Ki­szel Tün­dét a hétfő reg­geli Mor­ning Show-ban. Syl­ves­ter Stal­lone kap­csán ke­rült elő a nap­tár­díva neve.

Gyermeke apját akarja visszakapni Kiszel Tünde

Gyermeke apját akarja visszakapni Kiszel Tünde

Ki­szel Tünde még min­dig sze­rel­mes.

Ugyan vágyna már egy igazi kap­cso­latra Ki­szel Tünde, még­sem nyi­tott az új sze­re­lemre. A nap­tár­díva el­árulta, hogy egyet­len férfi ka­pott he­lyet a szí­vé­ben.

Kiszel Tünde válogatós, ezért nincsen senkije

Kiszel Tünde válogatós, ezért nincsen senkije

A nap­tár­díva szí­vét sokan pró­bál­ják meg­hó­dí­tani, de mind­hi­ába. Ki­szel Tünde túl vá­lo­ga­tós és igé­nyes.

A nap­tár­díva szí­vét sokan pró­bál­ják meg­hó­dí­tani, de mind­hi­ába. Ki­szel Tünde túl vá­lo­ga­tós és igé­nyes, ha a part­ne­ré­ről van szó.

Úrnőmnek szólítja Kiszel Tündét a testőre, mellére varratta az arcát!

Úrnőmnek szólítja Kiszel Tündét a testőre, mellére varratta az arcát!

A szil­vesz­teri for­ga­tag­ban buk­kan­tunk Tün­dire, aki egy ba­ráti tár­sa­ság­ban...

A szil­vesz­teri for­ga­tag­ban buk­kan­tunk Tün­dire, aki egy ba­ráti tár­sa­ság­ban bú­csúz­tatta az óévet.

Ezek a sztárok kényszeresen hazudnak a korukról

Ezek a sztárok kényszeresen hazudnak a korukról

El­ké­pesz­tően hiúak.

A sztá­rok nem­csak rend­kí­vül is­mer­tek, de el­ké­pesz­tően hiúak is. Ezért töb­ben meg­rög­zöt­ten ha­zud­nak, ha a szü­le­tési évük szóba kerül.

Nincs annyi pia, hogy Kiszel Tünde elárulja a korát

Nincs annyi pia, hogy Kiszel Tünde elárulja a korát

Ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját.

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját. De hogy hány éves? Újra fel­tet­tük neki a kér­dést!

Kit szeretnél egy éven át nézegetni?

Kiszel Tünde, Zséda, vizilapdás fiúk vagy szexis lányok! Válassz, kit szeretnél egy éven át nézegetni!

Több­féle le­he­tő­ség­ből is vá­laszt­hatsz, ha el­len­áll­ha­tat­lan vá­gyat érzel arra, hogy az év min­den nap­ját egy ce­leb­bel tölt­sed. Ki­szel Tünde, Zséda, ví­zi­lab­dás szép­fiúk, Miss Ba­la­ton lá­nyai

Több­féle le­he­tő­ség­ből is vá­laszt­hatsz, ha el­len­áll­ha­tat­lan vá­gyat érzel arra, hogy az év min­den nap­ját egy ce­leb­bel tölt­sed.

Így sminkeli magát óriásmellű milffé Kiszel Tünde!

Így sminkeli magát óriásmellű milffé Kiszel Tünde!

Meg­mu­tatta, hogy válik egy szu­per smink­kel pil­la­na­tok alatt szexi anyu­kává.

Meg­mu­tatta, hogy válik egy szu­per smink­kel pil­la­na­tok alatt szexi anyu­kává.

Olyan Kiszel Tünde képeket mutatunk, hogy az agyad eldobod!

Olyan Kiszel Tünde képeket mutatunk, hogy az agyad eldobod!

Az or­szág Tün­ci­kéje 2016-ban már ti­zen­ötö­dik al­ka­lom­mal dobja pi­acra a saját ne­vé­vel fém­jel­zett ka­len­dá­ri­u­mot.

Túl merész Kiszel Tünde lányának új fotója

Túl merész Kiszel Tünde lányának új fotója

14 éve­sen ez egy ki­csit sok.

A 14 éves Do­na­tella a pó­zo­lás mű­vé­sze­tét tö­ké­le­te­sen el­ta­nulta édes­any­já­tól. Leg­utóbb egy cir­kusz po­rond­ján fo­tóz­ták a ka­maszt.

Megható fotóval emlékezik Kiszel Tünde az elhunyt Göncz Árpádra

Megható fotóval emlékezik Kiszel Tünde az elhunyt Göncz Árpádra

Meg­osz­totta em­lék­köny­vé­nek egyik leg­ked­ve­sebb be­jegy­zé­sét.

Szo­mo­rúan osz­totta meg ra­jon­gó­i­val em­lék­köny­vé­nek egyik leg­ked­ve­sebb be­jegy­zé­sét a nap­tár­díva, aki­nek még húsz évvel ez­előtt adott in­ter­jút az ok­tó­ber 6-án el­hunyt egy­kori köz­tár­sa­sági elnök.

Mi történt Kiszel Tünde arcával? - Fotók

Mi történt Kiszel Tünde arcával? - Fotók

Alig is­merni rá Ki­szel Tün­dére. Va­lami egé­szen meg­vál­to­zott a meg­je­le­né­sén. Mi egy­előre csak ta­lál­gatni tu­dunk, hogy mi lehet az.

Alig is­merni rá Ki­szel Tün­dére. Va­lami egé­szen meg­vál­to­zott a meg­je­le­né­sén. Mi egy­előre csak ta­lál­gatni tu­dunk, hogy mi lehet az.

Belvárosi tér lett Kiszel Tündéből

Belvárosi tér lett Kiszel Tündéből

Ér­de­kes fotót osz­tott meg ma­gá­ról a bu­gyi­ki­rálynő. Ki­szel Tün­dét szü­le­tés­napja al­kal­má­ból egy iga­zán kü­lön­le­ges aján­dék­kal lep­ték meg ba­rá­tai.

Ér­de­kes fotót osz­tott meg ma­gá­ról a bu­gyi­ki­rálynő. Ki­szel Tün­dét szü­le­tés­napja al­kal­má­ból egy iga­zán kü­lön­le­ges aján­dék­kal lep­ték meg ba­rá­tai.

Tudja fokozni! Újabb meglepő fotók Kiszel Tündéről

Tudja fokozni! Újabb meglepő fotók Kiszel Tündéről

An­gel­ina Jolie-ra akart ha­son­lí­tani.

Bi­zo­nyára már min­denki lá­tott egy olyan képet a bu­gyi­gyűjtő mé­dia­sztár­ról, ami aztán a re­ti­ná­jába égett. Itt az újabb fo­tó­so­ro­zat, amit nehéz lesz el­fe­lej­teni.

Ennél bizarrabb kép már nem lesz Kiszel Tündéről!

Ennél bizarrabb kép már nem lesz Kiszel Tündéről!

Kü­lön­le­ges jel­mezt hú­zott.

A nap­tár­díva egy gye­rek­di­vat-show ven­dége volt a hét­vé­gén. Ahová kü­lön­le­ges jel­mez­ben ér­ke­zett, hogy min­denki rá fi­gyel­jen.

Limuzinnal utazgat az esőben Kiszel Tünde

Limuzinnal utazgat az esőben Kiszel Tünde

Do­na­tel­lá­val li­mu­zinba pat­tan­tak és egy di­vat­be­mu­ta­tóra in­dul­tak.

Kis­lá­nyá­val, Do­na­tel­lá­val li­mu­zinba pat­tan­tak és egy di­vat­be­mu­tató felé vet­ték az irányt. Ki­szel Tün­dé­nek már nem elég jó a taxi vagy egy szimpla jármű az esős idő­ben.

Ha egy karrier beindul: Kiszel Tünci lánya lett Zala megye szépe

Ha egy karrier beindul: Kiszel Tünci lánya lett Zala megye szépe

Mér­he­tet­len büsz­ke­ség­gel adta hírül a "de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség", hogy ka­masz­lá­nya be­fu­tott.

Kiszel Tünde szó szerint vette, hogy itt a vénasszonyok nyara

Kiszel Tünde szó szerint vette, hogy itt a vénasszonyok nyara

A tőle meg­szo­kott­hoz ké­pest elég öre­ge­sen öl­tö­zött fel a "de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség", de leg­alább az év­szak­hoz re­me­kül passzolt az outfitje.

Megautóztatta a Duna fölött óriási dekoltázsát Kiszel Tünde

Megautóztatta a Duna fölött óriási dekoltázsát Kiszel Tünde

Tünde szé­gyen­lős­sé­gét fél­re­téve, egész Bu­da­pest­nek meg­mu­tatta ha­tal­mas mel­leit.

Kiszel Tünde undorítónak nevezte Baukó Éva fotóját!

Kiszel Tünde undorítónak nevezte Baukó Éva fotóját!

A nap­tár­dí­vá­nál ki­ütötte a biz­to­sí­té­kot a szőke bot­rány­hősnő a trá­gár­sá­gá­val. Tünde sem ker­telt.

A nap­tár­dí­vá­nál ki­ütötte a biz­to­sí­té­kot a szőke bot­rány­hősnő a trá­gár­sá­gá­val. Tünde sem ker­telt.

Menő vagy ciki? Ezek a legfurcsább dalok, amiket a celebekről írtak!

Menő vagy ciki? Ezek a legfurcsább dalok, amiket a celebekről írtak!

Berki Krisz­ti­ánt, Hajdú Pé­tert, de még Ki­szel Tün­dét is meg­éne­kel­ték. Vajon ra­jon­gás­ból szü­let­tek ezek a szá­mok?

Partra vetette a Körös Kiszel Tünde hatalmas melleit!

Partra vetette a Körös Kiszel Tünde hatalmas melleit!

Meg­már­tó­zott a fo­lyó­ban.

Tünde az el­múlt napok ká­ni­ku­lá­já­ban csob­bant egy na­gyot a Körös fo­lyó­ban, ám ami ez­után kö­vet­ke­zett, azt min­den­ki­nek ér­de­mes lát­nia!

Rózsaszínű limuzinban iszogatott 14 éves kislányával Kiszel Tünde!

Rózsaszínű limuzinban iszogatott 14 éves kislányával Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva imádja be­le­vetni magát az éj­sza­kába.

A nap­tár­díva imádja be­le­vetni magát az éj­sza­kába. Leg­utóbb lá­nyá­val, Do­na­tel­lá­val együtt élt át má­mo­ros pil­la­na­to­kat egy lu­xus­au­tó­ban. Ezt neked is lát­nod kell!

Ilyen csinos bikiniben Kiszel Tünde lánya!

Ilyen csinos bikiniben Kiszel Tünde lánya!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség féltve óvja a kis­lá­nyát az ud­var­lók­tól, hi­szen Do­na­tella még csak 14 éves. Ennek el­le­nére anya és lánya meg­mu­tat­ták ma­gu­kat für­dő­ru­há­ban.

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség féltve óvja a kis­lá­nyát az ud­var­lók­tól, hi­szen Do­na­tella még csak 14 éves.

Kiszel Tünde hasonmás lett a szépségkirálynő 2. udvarhölgye

Kiszel Tünde hasonmás lett a szépségkirálynő 2. udvarhölgye

Ér­tet­len­kedve oszt­ják meg az in­ter­ne­te­zők egy lány fo­tóit, és azt kér­dez­ge­tik: hogy lehet, hogy ko­rona ke­rült a fe­jére?

Váratlan vallomás! - Megváltotta a sírhelyét Kiszel Tünde!

Váratlan vallomás! - Megváltotta a sírhelyét Kiszel Tünde!

Sok a terve, de eszébe jut az el­mú­lás.

Ki­szel Tünde elő­ször a Ri­post­nak me­sélt a meg­ren­dítő dön­té­sé­ről.

Lakása közelében akar nyugodni Kiszel Tünde!

Lakása közelében akar nyugodni Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva ér­zé­keny ti­tok­ról rán­totta le a lep­let! Ugyan nem fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás gon­do­lata, mégis gon­dos­ko­dott a saját te­me­té­sé­ről.

A nap­tár­díva ér­zé­keny ti­tok­ról rán­totta le a lep­let! Ugyan nem fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás gon­do­lata, mégis gon­dos­ko­dott a saját te­me­té­sé­ről.

Kiszel Tünde luxussal kérkedik - Videó

Kiszel Tünde luxussal kérkedik - Videó

Igen­csak ki­pa­kolt mel­lek­kel, szembe szél­ben szeli a ba­la­toni ha­bo­kat a nap­tár­díva és erre rop­pant büszke is. A fe­dél­zetre lánya, Do­na­tella is el­kí­sérte.

Igen­csak ki­pa­kolt mel­lek­kel, szembe szél­ben szeli a ba­la­toni ha­bo­kat a nap­tár­díva és erre rop­pant büszke is. A fe­dél­zetre lánya, Do­na­tella is el­kí­sérte.

22 éves tinisztár csapja a szelet Kiszel Tündének!

22 éves tinisztár csapja a szelet Kiszel Tündének!

Leg­alábbis abban a vi­de­ók­lip­ben, amit Tünci és lánya sze­rep­lé­sé­vel ké­szí­tett Szabyest, a tinik leg­újabb bál­vá­nya.

Leg­alábbis abban a vi­de­ók­lip­ben, amit Tünci és lánya sze­rep­lé­sé­vel ké­szí­tett Szabyest, a tinik leg­újabb bál­vá­nya.

Kínos! Íme a photoshopbajnok celebek legdurvább retusbakijai

Kínos! Íme a photoshopbajnok celebek legdurvább retusbakijai

A sztá­rok több­sége haj­la­mos el­fe­lej­teni, hogy a ke­ve­sebb néha több! Már ami a fil­te­re­ket il­leti.

Dukai Regina görög álomnyaralása

Dukai Regina csődmentes görög álomnyaralása

A szexi ce­leb­mo­dell sem­mit sem ér­zé­kelt a krí­zis­ből

A szexi ce­leb­mo­dell sem­mit sem ér­zé­kelt a Gö­rög­or­szá­got sújtó krí­zis­ből, min­den este Ri­han­nára rázta for­más fe­ne­két a csődbe ment or­szág­ban.

Elszigetelte magát a világtól Kiszel Tünde

Elszigetelte magát a világtól Kiszel Tünde

Bosszantó prob­léma ne­he­zíti Ki­szel Tünde nya­ra­lá­sát.

Bosszantó prob­léma ne­he­zíti Ki­szel Tünde nya­ra­lá­sát, aki szinte egy­ál­ta­lán nem tudja tar­tani a kap­cso­la­tot a kül­vi­lág­gal, ez a tény pedig ret­te­ne­te­sen el­szo­mo­rítja.

Kebelháború Kiszel Tünde és Baukó Éva között!

Kebelháború Kiszel Tünde és Baukó Éva közt!

Együtt szó­ra­ko­zott a két ke­bel­csoda.

A két celeb úgy tűnik, egész jóban van, sőt, mind­ket­ten sze­re­tik ki­tenni ami­jük van. De vajon ki a dö­gö­sebb?

Mi lesz velünk?
Kiszel Tünde ki akar szállni a médiából!

Kiszel Tünde ki akar szállni a médiából!

Ak­kora igaz­ság­ta­lan­ság érte, hogy úgy dön­tött: min­dent felad. Nincs több in­terjú, nincs több sze­rep­lés. Áll­junk megy pil­la­natra, és kép­zel­jünk el egy vi­lá­got Ki­szel Tünde nél­kül!

Kiszel Tünde lánya limuzint kapott a születésnapjára

Kiszel Tünde lánya limuzint kapott a születésnapjára

He­lye­seb­ben az előtt egy hó­nap­pal.

He­lye­seb­ben az előtt egy hó­nap­pal. Tünci kör­be­fur­ki­ázta a vá­ros­ban lá­nyát és annak ba­rá­tait egy óri­ási fehér li­mó­val, ami tuti nem két fil­lérbe ke­rült.

Kiszel Tünde lányánál nyomulnak a srácok

Kiszel Tünde lányánál megjelentek az udvarlók

Ugyan Do­na­tella még csak 13 éves, de azért a szí­vek már röp­köd­nek kö­zös­ségi ol­da­lán.

Semmi ko­moly­ról nincs szó, hi­szen Do­na­tella még csak 13, de azért a szí­vek már röp­köd­nek kö­zös­ségi ol­da­lán.

Konzervatóriumba megy Kiszel Tünde lánya

Konzervatóriumba megy Kiszel Tünde lánya

Ki­szel Tünde nem fel­tét­le­nül sze­retné, hogy gyer­meke a ce­leb­vi­lág­ból ve­gyen pél­dát. Do­na­tella más kö­rök­ben lévő is­mert­ségre és si­ke­rekre ké­szül a to­vább­ta­nu­lás­sal.

Ki­szel Tünde nem fel­tét­le­nül sze­retné, hogy gyer­meke a ce­leb­vi­lág­ból ve­gyen pél­dát.

Érettségi példa lett Kiszel Tünde bugyija

Érettségi példa lett Kiszel bugyija

Függ­vény és lo­ga­rit­mus he­lyett bu­gyik okoz­ták a fej­tö­rést.

Bi­zarr pél­dá­val ta­lál­koz­hat­tak azok az érett­ségi előtt álló di­á­kok, akik ma­te­ma­ti­ká­ból akar­tak oko­sodni. Függ­vény és lo­ga­rit­mus he­lyett ugyanis Ki­szel Tünci bu­gyi­jai okoz­ták a fej­tö­rést nekik.