Kis Grófo

Hatalmas örömhírt kapott Amerikából Kis Grófo, erre vártak a szerelmével

Hatalmas örömhírt kapott Amerikából Kis Grófo, erre vártak a szerelmével

Pár­já­val sze­ret­ték volna, ha két kisfiuk mellé egy lány is ér­ke­zik a csa­ládba.

Pár­já­val sze­ret­ték volna, ha két kisfiuk mellé egy lány is ér­ke­zik a csa­ládba.

FRISS HÍREK

Mezőzomboron felhagynak a sztárok is a fogyókúrával!

Mezőzomboron felhagynak a sztárok is a fogyókúrával!

Indul a Me­ző­zom­bori Csü­lök­fesz­ti­vál

V. Me­ző­zom­bori Csü­lök­fesz­ti­vál jú­lius 6-7-én Char­lie-val, Vas­tag Csa­bá­val, Zol­tán Eri­ká­val, Ni­ko­las-szal és Kis Grofo-val!

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét. Szá­mára ez a leg­na­gyobb bol­dog­ság!

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét. Szá­mára ez a leg­na­gyobb bol­dog­ság!

Óriási változás Kis Grófo életében, egymilliót fizet a sztár

Óriási változás Kis Grófo életében, egymilliót fizet a sztár

A Bu­li­bá­rót töb­ben bán­tot­ták fogai miatt, ezért for­dult or­vos­hoz...

A Bu­li­bá­rót töb­ben bán­tot­ták fogai miatt, ezért for­dult or­vos­hoz...

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét, ki­de­rült, kiket tart az or­szág leg­jobb éne­ke­se­i­nek.

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

15 éve­sen meg­szök­te­tette Tün­dét.

Az éne­kes nem min­den­ben kö­veti a roma ha­gyo­má­nyo­kat, hi­szen még a mai napig nem vette fe­le­sé­gül a 15 éve­sen meg­szök­te­tett Tün­dét.

Kis Grófo megint megcsinálta! Tuti, hogy ezt dúdolod egész nyáron!

Kis Grófo megint megcsinálta! Tuti, hogy ezt dúdolod egész nyáron!

A Bu­li­báró ez­út­tal egy vi­lág­sztár slá­ge­ré­ből csi­nált Mu­la­tá­sit.

A Bu­li­báró ez­út­tal egy vi­lág­sztár slá­ge­ré­ből csi­nált Mu­la­tá­sit.

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

A bu­li­ki­rály de­cem­ber 7-én az M1-es au­tó­pá­lyán ka­ram­bo­lo­zott két ka­mi­on­nal.

A bu­li­ki­rály de­cem­ber 7-én az M1-es au­tó­pá­lyán ka­ram­bo­lo­zott két ka­mi­on­nal.

Autóbalesetet szenvedett Kis Grófo: Kamionba rohant a kocsija!

Autóbalesetet szenvedett Kis Grófo: Kamionba rohant a kocsija!

Az M1-es au­tó­pá­lyán tör­tént a sú­lyos ka­ram­bol! Két ka­mion és egy sze­mély­autó érin­tett a bal­eset­ben!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt.

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt, aki jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.

A nyár legnagyobb slágerét parodizálta ki a magyar nevettető!

A nyár legnagyobb slágerét parodizálta ki a magyar nevettető!

Főhet Kis Grófo feje, az egyik leg­na­gyobb hu­mo­rista csi­nált vic­cet a klip­jé­ből.

Főhet Kis Grófo feje, az egyik leg­na­gyobb hu­mo­rista csi­nált vic­cet a klip­jé­ből.

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

A rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább.

A Ri­post meg­tudta, a rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább a bu­li­ki­rály és test­vére ügyé­ben, aki­ket azzal vá­dol­tak, hogy ta­valy fegy­ver­rel ha­do­nász­tak.

Kis Grófóé az új magyar partihimnusz, nálunk meghallgathatod

Kis Grófóé az új magyar partihimnusz, nálunk meghallgathatod

Min­denki kí­vül­ről fújja a dalt, tíz nap alatt több mint két és fél mil­li­óan kat­tin­tot­tak rá csak a Yo­u­tube-on.

Vajon mi gyógyítja Kis Grófo szívét?

Vajon mi gyógyítja Kis Grófo szívét?

A na­pok­ban rob­bant be a Bu­liBáró új slá­gere.

A na­pok­ban rob­bant be a Bu­liBáró új slá­gere, a LÁVKÓMA, amit csak egy va­lami gyó­gyít...

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal.

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta, hol és pláne, kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét.

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta, hol és kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét.

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val!

Erre senki sem számított: Meglepő bejelentést tett Kis Grófo

Erre senki sem számított: Meglepő bejelentést tett Kis Grófo

A nép­szerű roma ze­nész a Ri­post­nak me­sélt elő­ször jö­vő­beni ter­ve­i­ről!

A nép­szerű roma ze­nész a Ri­post­nak me­sélt elő­ször jö­vő­beni ter­ve­i­ről!

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen. A rész­le­tek­ről val­lott!

Túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen is, mely­nek rész­le­te­i­ről a Ri­post­nak szá­molt be a bu­li­ki­rály!

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Ne­he­zen bírja a meg­hur­col­ta­tást.

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.

Kínos: Porig alázta hazánk legismertebb mulatósait Havas Henrik

Kínos: Porig alázta hazánk legismertebb mulatósait Havas Henrik

Havas Hen­rik át­vette Pu­zsér Ró­bert sze­re­pét.

Havas Hen­rik át­vette Pu­zsér Ró­bert sze­re­pét. A Tanár úr, leg­újabb szo­kása sze­rint, hi­va­ta­los Fa­ce­book-profil­ján alázza a hí­res­sé­ge­ket.

Kis Grófo elárulta, mi lett a Szabó Zsófi-ügy vége!

Kis Grófo elárulta, mi lett a Szabó Zsófi-ügy vége!

A bu­li­ki­rály és a mű­sor­ve­zető te­le­fo­non tisz­táz­ták a fél­re­ér­té­se­ket.

A bu­li­ki­rály és a mű­sor­ve­zető te­le­fo­non tisz­táz­ták a fél­re­ér­té­se­ket.

Hihetetlen, mennyire hasonlít édesapjára Kis Grófo!

Hihetetlen, mennyire hasonlít édesapjára Kis Grófo!

Len­cse­végre kap­tuk őket!

A bu­li­bá­rót és édes­ap­ját a Sz­tár­ban sztár va­sár­nap esti adása alatt kap­tuk len­cse­végre!

Több millió forinton vitázik Kis Grófo és Jolly

Több millió forinton vitázik Kis Grófo és Jolly

Ki­tá­lalt az igaz­ság­ról Jolly.

A nép­szerű ze­ne­szerző kép­te­len volt ma­gá­ban tar­tani, mit tett vele a mu­la­tós sztár.

Kis Grófo reagált Szabó Zsófi vádjaira

Kis Grófo reagált Szabó Zsófi vádjaira

A mű­sor­ve­zető vérig sér­tette a mu­la­tós ki­rályt, aki már tudja, ho­gyan oldja meg a konflik­tust. Zsófi apó­sá­nak se­gít­sé­gét kérte.

A mű­sor­ve­zető vérig sér­tette a mu­la­tós ki­rályt, aki már tudja, ho­gyan oldja meg a konflik­tust. Zsófi apó­sá­nak se­gít­sé­gét kérte.

Grófoéknál az asszonynak nincs helye az asztalnál

Grófoéknál az asszonynak nincs helye az asztalnál

Kis Grófo csa­lád­já­ban meg­állt az idő. Hiába a mo­dern világ, hiába az eman­ci­pá­ció...

Kis Grófo csa­lád­já­ban meg­állt az idő. Hiába a mo­dern világ, hiába az eman­ci­pá­ció, a csa­lád asszo­nya­i­nak semmi közük nem lehet a férfiak tár­sa­sá­gá­hoz.

Akár 23 év börtön is várhat a magyar sztárokra

Akár 23 év börtön is várhat a magyar sztárokra

Még az sem ki­zárt, hogy bűn­tet­teik miatt sok-sok évig a rá­csok mögé ke­rül­het­nek.

Még az sem ki­zárt, hogy bűn­tet­teik miatt sok-sok évig a rá­csok mögé ke­rül­het­nek.

Gyanús fekete autók jelentek meg Kis Grófo szembesítésén

Gyanús fekete autók jelentek meg Kis Grófo szembesítésén

Egy csa­ládi vi­szály­ból jött ki rosszul.

A mu­la­tós sztár egy csa­ládi vi­szály­ból jött ki rosszul, egy­előre nem tudni, kinek van igaza.

Kis Grófo megszólalt a garázdasági ügyéről!

Kis Grófo megszólalt a garázdasági ügyéről!

A nép­szerű éne­kest nem könnyű meg­szó­lal­tatni ebben az ügy­ben.

A nép­szerű éne­kest nem könnyű meg­szó­lal­tatni ga­ráz­da­sági ügyé­ben, de por­tá­lunk­nak most mégis el­árulta, mi­lyen ered­ményre szá­mít.

Micsoda buli volt! Ketten ütötték Kis Grófot!

Micsoda buli volt! Ketten ütötték Kis Grófot!

... és él­vezte!

Hogy mi tör­té­nik, ha a retro sztá­rok meg­ne­sze­lik, hogy egy lég­tér­ben tar­tóz­kod­nak va­la­ki­vel, aki nél­kül mos­ta­ná­ban nincs va­la­mire való buli?

Belebukhat Kis Grófo a fegyveres balhéba! Akár három évet is kaphat

Belebukhat Kis Grófo a fegyveres balhéba! Akár három évet is kaphat

Két sér­tett ál­lítja, Kis Grófo és uno­ka­test­vére fegy­ver­rel tá­madt rájuk egy csa­ládi vita kap­csán.

Friss: Egyre nagyobb bajban Kis Grófo

Friss: Egyre nagyobb bajban Kis Grófo

Nincs me­nek­vés. Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel kell szem­be­néz­nie a bu­li­bá­ró­nak. A rend­őr­ség ra­bo­sí­totta is a nép­szerű ze­nészt.

Nincs me­nek­vés. Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel kell szem­be­néz­nie a bu­li­bá­ró­nak. A rend­őr­ség ra­bo­sí­totta is a nép­szerű ze­nészt.

Kis Grófo sittre megy? Ezt gondolják a rajongók

Kis Grófo sittre megy? Ezt gondolják a rajongók

A ze­nész 40 fokos hő­ség­ben lé­pett fel.

A ze­nész 40 fokos hő­ség­ben lé­pett fel a Volt Fesz­ti­vá­lon. Csa­ládi vita miatt kell fe­lel­nie, hívei ki­tar­ta­nak mel­lette.

Ezért ránthatott fegyvert Kis Grófo

Ezért ránthatott fegyvert Kis Grófo

Meg­vert és meg­fe­nye­ge­tett két abo­nyi férfit a bu­li­báró test­vére.

Meg­vert és meg­fe­nye­ge­tett két abo­nyi férfit a bu­li­báró test­vére.

Kis Grófo maga mögé utasította Kordáékat!

Kis Grófo maga mögé utasította Kordáékat!

A le­gen­dás sztár­pár csak be­me­le­gí­tett a bu­li­bá­ró­nak, de a szín­pad mö­gött már szent volt a béke. Kis Grófo külön kö­szö­ne­tet mon­dott Gyuri bá­csi­nak.

A le­gen­dás sztár­pár csak be­me­le­gí­tett a bu­li­bá­ró­nak, de a szín­pad mö­gött már szent volt a béke.

Kínos bakit követtek el Korda Györgyék rovására

Kínos bakit követtek el Korda Györgyék rovására

Korda György és Ba­lázs Klári csu­pán Kis Grófo elő­ze­ne­kara lesz­nek egy fesz­ti­vá­lon, ám leg­in­kább a szer­ve­zők hi­bája nem tet­szik az éne­ke­sek­nek.

Korda György és Ba­lázs Klári csu­pán Kis Grófo elő­ze­ne­kara lesz­nek egy fesz­ti­vá­lon, leg­in­kább a szer­ve­zők hi­bája nem tet­szik a le­gen­dás éne­ke­sek­nek.

Majka cuki kisfia már szilveszteri hangulatban ropja

Majka cuki kisfia már szilveszteri hangulatban ropja

Esz­mé­let­len tán­cot nyo­mott.

Az öt­éves Ma­rián esz­mé­let­len cuki tán­cot nyo­mott le Kis Grófo slá­ge­rére, ami­vel simán el­nyer­hetné az év par­ti­arca címet is.

Elképesztő siker Kis Grófo lemeze!

Elképesztő siker Kis Grófo lemeze!

Vég­képp ki­je­lent­het­jük, hogy min­den siker, amit kiad.

Vég­képp ki­je­lent­het­jük, hogy Kis Grófo nem­csak egy egy­slá­ge­res elő­adó, hanem min­den siker, amit kiad. Első le­meze ugyanis na­gyon szé­pen tel­je­sít.

Szakított Jolly és Kis Grófo, nincs többé No roxa áj

Szakított Jolly és Kis Grófo, nincs többé No roxa áj

Soha nem fog meg­bo­csá­tani Jolly Kis Gró­fó­nak, a ra­jon­gók többé nem lát­hat­ják őket egy szín­pa­don.

Soha nem fog meg­bo­csá­tani Jolly Kis Gró­fó­nak, a ra­jon­gók többé nem lát­hat­ják őket egy szín­pa­don.

Végre! Kis Grófo megmutatta tündéri kisfiat

Végre! Kis Grófo megmutatta tündéri kisfiat

A mu­la­tós ki­rály nem a nyil­vá­nos­ság előtt éli ma­gán­éle­tét, de most ki­vé­telt tett, és csa­lád­já­val állt a ka­me­rák elé.

A mu­la­tós ki­rály nem a nyil­vá­nos­ság előtt éli ma­gán­éle­tét, de most ki­vé­telt tett, és csa­lád­já­val állt a ka­me­rák elé.

Kis Grófo fiai is megőrülnek a Bulibáróért

Kis Grófo fiai is megőrülnek a Bulibáróért

Őket is meg­fer­tőzte az év slá­gere.

Nyár óta egyet­len dal uralja a ma­gyar bu­li­kat, ami nem más, mint Kis Grófo Bu­li­bá­rója. A slá­ger a mu­la­tós sztár csa­lád­ját is meg­fer­tőzte.

Jolly keményen lenyomja Kis Grófót

Jolly keményen lenyomja Kis Grófót

Olyan dal­lal ruk­kolt elő, ami még Kis Grofó le­gen­dás slá­ge­rét is le­nyomja.

A mu­la­tós ze­nész azt mondja, hogy most olyan dal­lal ruk­kolt elő, ami még Kis Grofó le­gen­dás slá­ge­rét is le­nyomja.

Ezeket biztos, hogy nem tudtad Kis Gróforól!

Ezeket biztos, hogy nem tudtad Kis Gróforól!

Az ifjú mu­la­tós ki­rály­ról ke­ve­set tu­dunk, ezért össze­szed­tünk né­hány ér­de­kes tényt róla.

Va­ló­szí­nű­leg nem túl­zunk, ha azt mond­juk, hogy a ma­gya­rok je­len­tős része be­téve fújja Kis Grófo da­lait. Az ifjú mu­la­tós ki­rály­ról vi­szont már ke­ve­seb­bet tu­dunk, ezért össze­szed­tünk né­hány ér­de­kes tényt róla.

Már egy dal is született Bödéről! Jolly ezzel hálálkodik

Már egy dal is született Bödéről! Jolly ezzel hálálkodik - videó

Ko­rábbi nagy slá­ge­rét, a No roxa áj-t po­rolta le a csa­tár előtt tisz­te­legve.

A mu­la­tós zene ügye­le­tes sztárja ko­rábbi nagy slá­ge­rét, a Kis Gró­fó­val jegy­zett No roxa áj-t po­rolta le a csa­tár előtt tisz­te­legve.

Brutális poénnal zsibbaszt Hajdú Péter

Brutális poénnal zsibbaszt Hajdú Péter

Vi­gyá­zat! Káros lehet a re­kesz­iz­mokra a tévés által köz­zé­tett mém!

Olyan sok­koló mémet adott az or­szág­nak Hajdú Péter, hogy azon nehéz nem hosszú per­ce­ken át min­dent el­dobva rö­högni.

Kis Grófo újabb gyerekeket akar

Kis Grófo újabb gyerekeket akar

Kis Grófo szá­mára két gyer­meke és fe­le­sége a leg­fon­to­sabb. A nép­szerű mu­la­tós sztár alig 19 éve­sen lett apuka és el­árulta, még két gyer­kő­cöt ter­vez­nek élete sze­rel­mé­vel.

Kis Grófo szá­mára két gyer­meke és fe­le­sége a leg­fon­to­sabb. A nép­szerű mu­la­tós sztár alig 19 éve­sen lett apuka és el­árulta, még két gyer­kő­cöt ter­vez­nek élete sze­rel­mé­vel.

Fásy négy éve írta a minimum 20 éves dalt! Tessék?

Fásy négy éve írta a minimum 20 éves dalt! Tessék?

Kis Grófo biz­to­san nem hitte volna, hogy egy­szer csak fel­tű­nik Fásy Ádám és ma­gá­nak kö­ve­teli azt a dalt, amit va­ló­já­ban ő tett hal­ha­tat­lanná.

Ganxsta és Kis Grófo is egy tündérre vár - VIDEÓ

Ganxsta és Kis Grófo is egy tündérre vár - VIDEÓ

Azért a sztá­rok­nak sem ada­tott meg min­den az élet­ben... Ők sem kül­de­nék el a jó­tün­dért!

Azért a sztá­rok­nak sem ada­tott meg min­den... Egy me­se­beli tün­dér­től ők is kí­ván­ná­nak. Már ha te­het­nék. Videó, tele sztá­rok­kal.

Chuck Norris üzent Kis Grófonak! Videó!

Chuck Norris üzent Kis Grófonak! Videó!

Be­je­lent­ke­zett ná­lunk az egyet­len sze­mély, aki­nek nem tet­szik a Bu­li­báró!

Pixa és Kis Grófo leg­újabb klipje még csak 2 hete ke­rült a kö­zön­ség elé, a Yo­uTube-on máris re­peszt. A Bu­li­bá­rót min­denki sze­reti. De je­lent­ke­zett ná­lunk az egyet­len sze­mély, aki nem!