Kis Grófo

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

Megszületett Kis Grófo kislánya, ezt a nevet kapta

Nagy az öröm a csa­lád­ban.

A Bu­li­báró a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg a fan­tasz­ti­kus hírt. Nagy az öröm a csa­lád­ban.

Ezért tartották bent a kórházban Kis Grófo kisbabáját

Ezért tartották bent a kórházban Kis Grófo kisbabáját

Több vizs­gá­la­ton is át­esett a május 2-án szü­le­tett csöpp­ség, de sze­ren­csére min­dent rend­ben ta­lál­tak.

Több vizs­gá­la­ton is át­esett a május 2-án szü­le­tett csöpp­ség, de sze­ren­csére min­dent rend­ben ta­lál­tak.

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha. A Ri­post­nak be­szélt élete egyik leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha. A Ri­post­nak be­szélt élete egyik leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

Óriási bejelentést tett Kis Grófo, erre senki sem számított

Óriási bejelentést tett Kis Grófo, erre senki sem számított

A mu­la­tós sztár meg­vál­toz­tatta a szü­le­tés­kori nevét, most már hi­va­ta­lo­san is Grófo!

A mu­la­tós sztár meg­vál­toz­tatta a szü­le­tés­kori nevét, most már hi­va­ta­lo­san is Grófo!

Váratlan fordulat: Döntött az ügyészség Kis Grófo ügyében

Váratlan fordulat: Döntött az ügyészség Kis Grófo ügyében

Fel­lé­le­gez­het!

Az éne­kes ellen még idén nyá­ron in­dult bün­te­tő­el­já­rás ta­valy de­cem­beri bal­esete miatt.

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Az éne­kes­nek ez je­lent min­dent!

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét.

Hatalmas örömhírt kapott Amerikából Kis Grófo, erre vártak a szerelmével

Hatalmas örömhírt kapott Amerikából Kis Grófo, erre vártak a szerelmével

Az éne­kes és párja sze­rette volna, ha két fiuk mellé egy lány is ér­ke­zik.

Az éne­kes és párja na­gyon sze­rette volna, ha két kisfiuk mellé egy lány is ér­ke­zik a csa­ládba. A sze­rel­me­sek kí­ván­sága ha­ma­ro­san va­lóra válik. Kis Grófo a hír kap­csán a ba­ba­vá­rás­ról, és az el­en­ged­he­tet­len va­sár­napi csa­ládi prog­ram­ról is me­sélt.

Mezőzomboron felhagynak a sztárok is a fogyókúrával!

Mezőzomboron felhagynak a sztárok is a fogyókúrával!

V. Me­ző­zom­bori Csü­lök­fesz­ti­vál jú­lius 6-7-én Char­lie-val, Vas­tag Csa­bá­val, Zol­tán Eri­ká­val

V. Me­ző­zom­bori Csü­lök­fesz­ti­vál jú­lius 6-7-én Char­lie-val, Vas­tag Csa­bá­val, Zol­tán Eri­ká­val, Ni­ko­las-szal és Kis Grofo-val!

Óriási változás Kis Grófo életében, egymilliót fizet a sztár

Óriási változás Kis Grófo életében, egymilliót fizet a sztár

A Bu­li­bá­rót töb­ben bán­tot­ták...

A Bu­li­bá­rót töb­ben bán­tot­ták fogai miatt, ezért for­dult or­vos­hoz...

Kis Grófo megint megcsinálta! Tuti, hogy ezt dúdolod egész nyáron!

Kis Grófo megint megcsinálta! Tuti, hogy ezt dúdolod egész nyáron!

A Bu­li­báró ez­út­tal egy vi­lág­sztár slá­ge­ré­ből csi­nált Mu­la­tá­sit.

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét, ki­de­rült, kiket tart az or­szág leg­jobb éne­ke­se­i­nek.

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét, ki­de­rült, kiket tart az or­szág leg­jobb éne­ke­se­i­nek.

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

Kis Grófo 30 év múlva veszi el gyerekei anyját

Az éne­kes a mai napig nem vette fe­le­sé­gül a 15 éve­sen meg­szök­te­tett Tün­dét.

Az éne­kes nem min­den­ben kö­veti a roma ha­gyo­má­nyo­kat, hi­szen még a mai napig nem vette fe­le­sé­gül a 15 éve­sen meg­szök­te­tett Tün­dét.

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

A fi­a­tal bu­li­bá­ró­nak ro­ha­nás az élete.

A fi­a­tal bu­li­báró ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb elő­adója, szinte egész héten járja az or­szá­got, ro­ha­nás az élete. Kis Grófo bal­ese­te­kor is egy fel­lé­pésre si­e­tett.

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Itt az első videó Kis Grófóról súlyos autóbalesete után

Két ka­mi­on­nal ka­ram­bo­lo­zott.

A bu­li­ki­rály de­cem­ber 7-én az M1-es au­tó­pá­lyán ka­ram­bo­lo­zott két ka­mi­on­nal.

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

Sorsdöntő fordulat Kis Grófo fegyveres ügyében

A rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább.

A Ri­post meg­tudta, a rend­őr­ség nem nyo­moz to­vább a bu­li­ki­rály és test­vére ügyé­ben, aki­ket azzal vá­dol­tak, hogy ta­valy fegy­ver­rel ha­do­nász­tak.

Autóbalesetet szenvedett Kis Grófo: Kamionba rohant a kocsija!

Autóbalesetet szenvedett Kis Grófo: Kamionba rohant a kocsija!

Az M1-es au­tó­pá­lyán tör­tént a sú­lyos ka­ram­bol!

Az M1-es au­tó­pá­lyán tör­tént a sú­lyos ka­ram­bol! Két ka­mion és egy sze­mély­autó érin­tett a bal­eset­ben!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Botrányos átverés, ezért készül perre Kis Grófo!

Dagad a bot­rány.

Dagad a bot­rány az is­mert em­be­rek körül! Már több hazai hí­res­ség ne­vé­vel vissza­él­tek, a leg­utóbbi ál­do­zat Kis Grófo volt, aki jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat.

A nyár legnagyobb slágerét parodizálta ki a magyar nevettető!

A nyár legnagyobb slágerét parodizálta ki a magyar nevettető!

Vic­cet csi­nál­tak az éne­kes klip­jé­ből.

Főhet Kis Grófo feje, az egyik leg­na­gyobb hu­mo­rista csi­nált vic­cet a klip­jé­ből.

Vajon mi gyógyítja Kis Grófo szívét?

Vajon mi gyógyítja Kis Grófo szívét?

A na­pok­ban rob­bant be a Bu­liBáró új slá­gere, a LÁVKÓMA, amit csak egy va­lami gyó­gyít. Az új szá­mot meg­hall­gat­ha­tod au­gusz­tus 20-án, a Vodka Fest­ivá­lon is!

A na­pok­ban rob­bant be a Bu­liBáró új slá­gere, a LÁVKÓMA, amit csak egy va­lami gyó­gyít. Az új szá­mot meg­hall­gat­ha­tod au­gusz­tus 20-án, a Vodka Fest­ivá­lon is!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal.

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Formás fenekek és telt keblek erdejében járt a magyar zenész

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta hol, és pláne kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét.

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb mu­la­tós sztárja meg­mu­tatta, hol és pláne, kik­kel töl­tötte a hétfő dél­előtt­jét. Hogy mit csi­nált, az tu­laj­don­kép­pen nem is szá­mít...

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Kínos: Porig alázta hazánk legismertebb mulatósait Havas Henrik

Kínos: Porig alázta hazánk legismertebb mulatósait Havas Henrik

Havas Hen­rik át­vette Pu­zsér Ró­bert sze­re­pét.

Havas Hen­rik át­vette Pu­zsér Ró­bert sze­re­pét.

Erre senki sem számított: Meglepő bejelentést tett Kis Grófo

Erre senki sem számított: Meglepő bejelentést tett Kis Grófo

A nép­szerű roma ze­nész a Ri­post­nak me­sélt elő­ször jö­vő­beni ter­ve­i­ről!

A nép­szerű roma ze­nész a Ri­post­nak me­sélt elő­ször jö­vő­beni ter­ve­i­ről!

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

A bu­li­ki­rály túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen is, mely­nek rész­le­te­i­ről a Ri­post­nak szá­molt be! Foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás!

A bu­li­ki­rály túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen is, mely­nek rész­le­te­i­ről a Ri­post­nak szá­molt be! Foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás!

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.

Kis Grófo elárulta, mi lett a Szabó Zsófi-ügy vége!

Kis Grófo elárulta, mi lett a Szabó Zsófi-ügy vége!

Te­le­fo­non tisz­táz­ták a fél­re­ér­té­se­ket.

A bu­li­ki­rály és a mű­sor­ve­zető te­le­fo­non tisz­táz­ták a fél­re­ér­té­se­ket.

Kis Grófo reagált Szabó Zsófi vádjaira

Kis Grófo reagált Szabó Zsófi vádjaira

A mű­sor­ve­zető vérig sér­tette a mu­la­tós ki­rályt.

A mű­sor­ve­zető vérig sér­tette a mu­la­tós ki­rályt, aki már tudja, ho­gyan oldja meg a konflik­tust.

Hihetetlen, mennyire hasonlít édesapjára Kis Grófo!

Hihetetlen, mennyire hasonlít édesapjára Kis Grófo!

Len­cse­végre kap­tuk őket!

A bu­li­bá­rót és édes­ap­ját a Sz­tár­ban sztár va­sár­nap esti adása alatt kap­tuk len­cse­végre!

Gyanús fekete autók jelentek meg Kis Grófo szembesítésén

Gyanús fekete autók jelentek meg Kis Grófo szembesítésén

Egy csa­ládi vi­szály­ból jött ki rosszul.

A mu­la­tós sztár egy csa­ládi vi­szály­ból jött ki rosszul, egy­előre nem tudni, kinek van igaza.

Több millió forinton vitázik Kis Grófo és Jolly

Több millió forinton vitázik Kis Grófo és Jolly

A nép­szerű ze­ne­szerző kép­te­len volt ma­gá­ban tar­tani, mit tett vele a mu­la­tós sztár.

A nép­szerű ze­ne­szerző kép­te­len volt ma­gá­ban tar­tani, mit tett vele a mu­la­tós sztár.

Grófoéknál az asszonynak nincs helye az asztalnál

Grófoéknál az asszonynak nincs helye az asztalnál

Kis Grófo csa­lád­já­ban meg­állt az idő.

Kis Grófo csa­lád­já­ban meg­állt az idő. Hiába a mo­dern világ, hiába az eman­ci­pá­ció, a csa­lád asszo­nya­i­nak semmi közük nem lehet a férfiak tár­sa­sá­gá­hoz.

Akár 23 év börtön is várhat a magyar sztárokra

Akár 23 év börtön is várhat a magyar sztárokra

Sok évig a rá­csok mögé ke­rül­het­nek.

Szá­mos hazai hí­res­ség­nek meg­gyűlt már a baja a ha­tó­sá­gok­kal. Még az sem ki­zárt, hogy bűn­tet­teik miatt sok-sok évig a rá­csok mögé ke­rül­het­nek.

Kis Grófo megszólalt a garázdasági ügyéről!

Kis Grófo megszólalt a garázdasági ügyéről!

A nép­szerű éne­kest nem könnyű meg­szó­lal­tatni ga­ráz­da­sági ügyé­ben, de por­tá­lunk­nak most mégis el­árulta, mi­lyen ered­ményre szá­mít.

A nép­szerű éne­kest nem könnyű meg­szó­lal­tatni ga­ráz­da­sági ügyé­ben, de por­tá­lunk­nak most mégis el­árulta, mi­lyen ered­ményre szá­mít.

Micsoda buli volt! Ketten ütötték Kis Grófot!

Micsoda buli volt! Ketten ütötték Kis Grófot!

Hogy a né­zé­sé­vel, vagy a já­rá­sá­val volt bajuk azt nem tudni. De hogy ka­pott egyet az biz­tos.

Hogy mi tör­té­nik, ha a retro sztá­rok meg­ne­sze­lik, hogy egy lég­tér­ben tar­tóz­kod­nak va­la­ki­vel, aki nél­kül mos­ta­ná­ban nincs va­la­mire való buli?

Kis Grófo sittre megy? Ezt gondolják a rajongók

Kis Grófo sittre megy? Ezt gondolják a rajongók

A ze­nész 40 fokos hő­ség­ben lé­pett fel.

A ze­nész 40 fokos hő­ség­ben lé­pett fel a Volt Fesz­ti­vá­lon. Csa­ládi vita miatt kell fe­lel­nie, hívei ki­tar­ta­nak mel­lette.

Ezért ránthatott fegyvert Kis Grófo

Ezért ránthatott fegyvert Kis Grófo

Meg­vert és meg­fe­nye­ge­tett két abo­nyi férfit a bu­li­báró test­vére.

Meg­vert és meg­fe­nye­ge­tett két abo­nyi férfit a bu­li­báró test­vére.

Friss: Egyre nagyobb bajban Kis Grófo

Friss: Egyre nagyobb bajban Kis Grófo

Nincs me­nek­vés. Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel kell szem­be­néz­nie a bu­li­bá­ró­nak. A rend­őr­ség ra­bo­sí­totta is a nép­szerű ze­nészt és uno­ka­test­vé­rét.

Nincs me­nek­vés. Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel kell szem­be­néz­nie a bu­li­bá­ró­nak. A rend­őr­ség ra­bo­sí­totta is a nép­szerű ze­nészt és uno­ka­test­vé­rét.

Kínos bakit követtek el Korda Györgyék rovására

Kínos bakit követtek el Korda Györgyék rovására

Több tisz­te­let járna nekik.

Korda György és Ba­lázs Klári csu­pán Kis Grófo elő­ze­ne­kara lesz­nek egy fesz­ti­vá­lon, ám leg­in­kább a szer­ve­zők hi­bája nem tet­szik a le­gen­dás éne­ke­sek­nek.

Szakított Jolly és
Kis Grófo,
nincs többé
No roxa áj

Szakított Jolly és Kis Grófo, nincs többé No roxa áj

Soha nem fog meg­bo­csá­tani Jolly Kis Gro­fó­nak, a ra­jon­gók többé nem lát­hat­ják őket egy szín­pa­don.

Kis Grófo maga mögé utasította Kordáékat!

Kis Grófo maga mögé utasította Kordáékat!

A le­gen­dás sztár­pár csak be­me­le­gí­tett a bu­li­bá­ró­nak, de a szín­pad mö­gött már szent volt a béke. Kis Grófo külön kö­szö­ne­tet mon­dott Gyuri bá­csi­nak.

A le­gen­dás sztár­pár csak be­me­le­gí­tett a bu­li­bá­ró­nak, de a szín­pad mö­gött már szent volt a béke. Kis Grófo külön kö­szö­ne­tet mon­dott Gyuri bá­csi­nak.

Majka cuki kisfia már szilveszteri hangulatban ropja

Majka cuki kisfia már szilveszteri hangulatban ropja

Az öt­éves Ma­rián esz­mé­let­len cuki tán­cot nyo­mott le Kis Grófo slá­ge­rére, ami­vel simán el­nyer­hetné az év par­ti­arca címet is.

Az öt­éves Ma­rián esz­mé­let­len cuki tán­cot nyo­mott le Kis Grófo slá­ge­rére, ami­vel simán el­nyer­hetné az év par­ti­arca címet is.

Elképesztő siker Kis Grófo lemeze!

Elképesztő siker Kis Grófo lemeze!

Vég­képp ki­je­lent­het­jük, hogy Kis Grófo nem­csak egy egy­slá­ge­res elő­adó, hanem min­den siker, amit kiad. Első le­meze ugyanis na­gyon szé­pen tel­je­sít.

Vég­képp ki­je­lent­het­jük, hogy Kis Grófo nem­csak egy egy­slá­ge­res elő­adó, hanem min­den siker, amit kiad. Első le­meze ugyanis na­gyon szé­pen tel­je­sít.

Végre! Kis Grófo megmutatta tündéri kisfiat

Végre! Kis Grófo megmutatta tündéri kisfiat

A mu­la­tós ki­rály gye­re­kei über­cu­kik.

A mu­la­tós ki­rály nem a nyil­vá­nos­ság előtt éli ma­gán­éle­tét, de most ki­vé­telt tett, és csa­lád­já­val együtt állt a ka­mera elé. Te is el­ol­vadsz majd tőlük!

Ezeket biztos, hogy nem tudtad Kis Gróforól!

Ezeket biztos, hogy nem tudtad Kis Gróforól!

Né­hány ér­de­kes tény.

Az ifjú mu­la­tós ki­rály­ról ke­ve­set tu­dunk, ezért össze­szed­tünk né­hány ér­de­kes tényt róla.

Kis Grófo fiai is megőrülnek a Bulibáróért

Kis Grófo fiai is megőrülnek a Bulibáróért

Őket is meg­fer­tőzte az év slá­gere.

Nyár óta egyet­len dal uralja a ma­gyar bu­li­kat, ami nem más, mint Kis Grófo Bu­li­bá­rója. A slá­ger a mu­la­tós sztár csa­lád­ját is meg­fer­tőzte.

Ganxsta és Kis Grófo is egy jótündérre vár - VIDEÓ

Ganxsta és Kis Grófo is egy tündérre vár - VIDEÓ

Azért a sztá­rok­nak sem ada­tott meg min­den... Egy me­se­beli tün­dér­től ők is kí­ván­ná­nak, már ha te­het­nék.

Jolly keményen lenyomja Kis Grófót

Jolly keményen lenyomja Kis Grófót

A mu­la­tós ze­nész azt mondja, hogy most olyan dal­lal ruk­kolt elő, ami még Kis Grofó le­gen­dás slá­ge­rét is le­nyomja.

A mu­la­tós ze­nész azt mondja, hogy most olyan dal­lal ruk­kolt elő, ami még Kis Grofó le­gen­dás slá­ge­rét is le­nyomja.

Már egy dal is született Bödéről! Jolly ezzel hálálkodik

Már egy dal is született Bödéről! Jolly ezzel hálálkodik - videó

A mu­la­tós zene ügye­le­tes sztárja ko­rábbi nagy slá­ge­rét, a Kis Gró­fó­val jegy­zett No roxa áj-t po­rolta le a csa­tár előtt tisz­te­legve.

Kis Grófo újabb gyerekeket akar

Kis Grófo újabb gyerekeket akar

Még két gyer­kő­cöt ter­vez­nek élete sze­rel­mé­vel.

Kis Grófo szá­mára két gyer­meke és fe­le­sége a leg­fon­to­sabb. A nép­szerű mu­la­tós sztár alig 19 éve­sen lett apuka és el­árulta, még két gyer­kő­cöt ter­vez­nek élete sze­rel­mé­vel.

Brutális poénnal zsibbaszt Hajdú Péter

Brutális poénnal zsibbaszt Hajdú Péter

Olyan sok­koló mémet adott az or­szág­nak Hajdú Péter, hogy azon nehéz nem hosszú per­ce­ken át min­dent el­dobva rö­högni.

Olyan sok­koló mémet adott az or­szág­nak Hajdú Péter, hogy azon nehéz nem hosszú per­ce­ken át min­dent el­dobva rö­högni.

Fásy négy éve írta a minimum 20 éves dalt! Tessék?

Fásy négy éve írta a minimum 20 éves dalt! Tessék?

Kis Grófo biz­to­san nem hitte volna, hogy egy­szer csak fel­tű­nik Fásy Ádám és rá­megy a slá­ge­rére.

Chuck Norris üzent Kis Grófonak!

Chuck Norris üzent Kis Grófonak!

Kis Grófo leg­újabb klipje re­peszt a Yo­uTube-on. De...

Pixa és Kis Grófo leg­újabb klipje még csak 2 hete ke­rült a kö­zön­ség elé, máris szét­kat­tin­tot­ták a Yo­uTube-on. A Bu­li­bá­rót min­denki sze­reti... Ki­véve..