Király Viktor

Különleges show-val készülnek a Magyarország Szépe sztárvendégei

Különleges show-val készülnek a Magyarország Szépe sztárvendégei

Az or­szág leg­szebb lá­nyai mel­lett igazi sztár­pa­rádé várja a né­ző­ket.

Az or­szág leg­szebb lá­nyai mel­lett igazi sztár­pa­rádé várja a né­ző­ket.

Óriási boldogság: Király Viktor eljegyezte gyönyörű szerelmét

Óriási boldogság: Király Viktor eljegyezte gyönyörű szerelmét

A ro­man­ti­kus lány­ké­rés gyö­nyörű hely­szí­nen tör­tént, Anita pedig azon­nal igent mon­dott.

Elsírta magát Király Viktor menyasszonya, mindenki őket bámulta

Elsírta magát Király Viktor menyasszonya, mindenki őket bámulta

A sztár­éne­kes sze­rel­mé­nek, Ani­tá­nak po­tyog­tak a könnyei.

A sztár­éne­kes sze­rel­mé­nek, Ani­tá­nak po­tyog­tak a könnyei.

Megszólalt Király Viktor: ilyen durván még sosem pánikolt, mint Rómában

Megszólalt Király Viktor: ilyen durván még sosem pánikolt, mint Rómában

A sár­mos ma­gyar éne­kes a na­pok­ban meg­kérte sze­relme kezét.

A sár­mos ma­gyar éne­kes a na­pok­ban meg­kérte sze­relme kezét.

Botrány, amit Király Viktorral tettek: az énekes nem hagyta annyiban

Botrány, amit Király Viktorral tettek: az énekes nem hagyta annyiban

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az Ins­tag­ram-ol­da­lán az elő­adó.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az Ins­tag­ram-ol­da­lán az elő­adó. Re­mél­he­tő­leg si­ke­rült idő­ben lép­nie.

Király Viktorral indul a strandszezon Siófokon

Király Viktorral indul a strandszezon Siófokon

Ren­ge­teg szó­ra­koz­tató prog­ram közül lehet vá­lo­gatni.

Ren­ge­teg szó­ra­koz­tató prog­ram közül lehet vá­lo­gatni.

Komoly döntésre szánta el magát Király Viktor barátnője

Komoly döntésre szánta el magát Király Viktor barátnője

Sze­re­tett volna rajta mi­előbb túl­esni.

Sze­re­tett volna rajta mi­előbb túl­esni.

Barátnőjéért aggódhat Király Viktor, orvosra is szükség lehet

Barátnőjéért aggódhat Király Viktor, orvosra is szükség lehet

A Ha­tos­lottó-sor­so­lás há­zi­asszo­nya kel­le­met­len be­teg­ség­gel küzd. Nin­csen jól.

A Ha­tos­lottó-sor­so­lás há­zi­asszo­nya kel­le­met­len be­teg­ség­gel küzd.

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát, de ma már nem a ka­lan­dok­nak él. Meg­ta­lálta a tár­sát, és már csa­ládra vá­gyik.

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát, de ma már nem a ka­lan­dok­nak él. Meg­ta­lálta a tár­sát, és már csa­ládra vá­gyik.

Itt a tavasz új slágerdala: Neon szerkóban feszít Király Viktor

Itt a tavasz új slágerdala: Neon szerkóban feszít Király Viktor

A "Hol van az a lány" ki­rob­banó si­kere után, itt az újabb fan­tasz­ti­kus slá­ger.

A "Hol van az a lány" ki­rob­banó si­kere után, itt az újabb fan­tasz­ti­kus slá­ger.

Durva, amit Király Viktor művelt a kamerák előtt

Durva, amit Király Viktor művelt a kamerák előtt

Erre nem sok ember képes.

Az éne­kes olyan dol­got tett, amire nem sok ember képes.

Sírva rohant a kórházba: családi drámájáról vallott Király Viktor

Sírva rohant a kórházba: családi drámájáról vallott Király Viktor

Test­vére be­teg­sége meg­vi­selte az éne­kest, de meg­pró­bálta minél po­zi­tí­vab­ban ke­zelni a hely­ze­tet.

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Értékes ajándékkal lepte meg rajongóját Király Viktor

Ki­rály Vik­tor hetek óta láz­ban tar­totta a kö­zön­sé­gét, de végre ki­de­rült kihez ke­rült az éne­kes hang­szere.

Ki­rály Vik­tor hetek óta láz­ban tar­totta a kö­zön­sé­gét, de végre ki­de­rült kihez ke­rült az éne­kes hang­szere.

Megrendítő vallomás: rettegésben élt Király Viktor

Megrendítő vallomás: rettegésben élt Király Viktor

A dal­szerző-éne­kes édes­anyja és iker­test­vére is meg­küz­dött a gyil­kos kór­ral.

A dal­szerző-éne­kes édes­anyja és iker­test­vére is meg­küz­dött a gyil­kos kór­ral.

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Az éne­kes a saját bőrén ta­pasz­talta meg, hogy nem­csak jó szán­dékú ra­jon­gók lé­tez­nek.

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát!

Döbbenetes vallomás: lerántja a leplet Király Viktor az amerikai Voice-ról

Döbbenetes vallomás: lerántja a leplet Király Viktor az amerikai Voice-ról

Ki­rály Vik­tor az ame­ri­kai te­het­ség­ku­ta­tó­ról be­szélt, el­árulta, ho­gyan tudta meg: di­rekt ej­tet­ték ki a mű­sor­ból...

Király Viktor napok óta babalázban ég

Király Viktor napok óta babalázban ég

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen haza uta­zott Vik­tor iker­test­vére.

Nagy az öröm a Ki­rály csa­lád­ban, hi­szen Bu­da­pestre uta­zott Vik­tor iker­test­vére Ben, aki Ame­ri­ká­ban él csa­lád­já­val.

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Nagy lehetőséget kapott Király Viktor, a rajongói segítségét kérte

Nagy lehetőséget kapott Király Viktor, a rajongói segítségét kérte

Az éne­kest ha­tal­mas öröm érte, hi­szen a Ma­gyar Klip­szemle három vi­deo­klip­jét is be­vá­lo­gatta a dön­tőbe, így esély van arra, hogy a leg­job­bak közé ke­rül­jön.

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

A Me­gasztár első szé­ri­á­já­nak győz­tese hi­ány­pótló fény­ké­pet ta­lált.

A Me­gasztár első szé­ri­á­já­nak győz­tese hi­ány­pótló fény­ké­pet ta­lált, meg is osz­totta.

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött? Min­den­esetre fe­let­tébb kü­lö­nös.

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött?

Óriási megtiszteltetés érte Király Viktort, erre büszke lehet

Óriási megtiszteltetés érte Király Viktort, erre büszke lehet

Ha­ma­ro­san szín­padra lép.

A nép­szerű éne­kes egy igazi vi­lág­sztár "elő­ze­ne­ka­ra­ként" lép ha­ma­ro­san szín­padra.

Óriási siker: Két nap alatt mindenkinek odavágott Majka

Óriási siker: Két nap alatt mindenkinek odavágott Majka

Új da­lá­val megint erő­sen kez­dett...

A rap­per tu­laj­don­kép­pen jó ideje csak saját ma­gá­val ver­se­nyez. Új da­lá­val megint erő­sen kez­dett, és úgy tűnik, nem is na­gyon akar meg­állni a buli.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Linda és Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és mind­ket­tő­jük­nek si­ke­rült is le­győz­niük a be­teg­sé­get.

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és mind­ket­tő­jük­nek si­ke­rült is le­győz­niük a be­teg­sé­get. Ki­rály Linda és Vik­tor édes­anyja el­árulta a mód­szert, amely nála és a fi­á­nál, Ben­nél egy­aránt mű­kö­dött.

Kiderült, Majkáéknak miért kellett elhagyniuk az országot

Kiderült, Majkáéknak miért kellett elhagyniuk az országot

Eddig nem tudta senki, hogy miért ment Ame­ri­kába Majka és Cur­tis, most azon­ban le­hullt a lepel a ti­tok­ról...

Eddig nem tudta senki, hogy miért ment Ame­ri­kába Majka és Cur­tis, most azon­ban le­hullt a lepel a ti­tok­ról...

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a sztárok

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a sztárok

Idén ko­ráb­ban in­dult a nyár...

Idén ko­ráb­ban in­dult a nyár, ezért már má­jus­ban el­kez­dő­dött a strand­sze­zon...

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Jó kap­cso­la­tot ápol­nak.

A rap­per jó kap­cso­la­tot ápol Ki­rály Vik­tor­ral.

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek.

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek. Egy év után már tisz­tán lát­ják a közös jövőt.

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

Világsztárral lépett fel Király Viktor

Világsztárral lépett fel Király Viktor

A nép­szerű éne­kes és gi­tá­ros ba­rátja fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként. A sztár me­nedzs­mentje akusz­ti­kus bulit kért Vik­to­rék­tól.

A nép­szerű éne­kes és gi­tá­ros ba­rátja fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként. A sztár me­nedzs­mentje akusz­ti­kus bulit kért Vik­to­rék­tól, akik nagy si­kert arat­tak.

Nagy örömhírt jelentett be Király Viktor

Nagy örömhírt jelentett be Király Viktor

Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get ka­pott.

Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get ka­pott az éne­kes. Az Ins­tag­ram-ol­da­lán vi­de­ó­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Nagyon megható dolgot tett Király Viktor

Nagyon megható dolgot tett Király Viktor

A nép­szerű éne­kes aszt­más.

Ke­ve­sen tud­ják a nép­szerű éne­kes­ről, hogy ko­moly lég­úti be­teg­sége van. Ezért fel­ke­re­sett egy spe­ci­a­lis­tát, aki se­gíti a gyó­gyu­lás­ban.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Király Viktor fotójáról beszél ma mindenki, ezt látnod kell

Király Viktor fotójáról beszél ma mindenki, ezt látnod kell

Le sem ta­gad­hatná, mennyire bol­dog sze­relme, Anita mel­lett. Leg­fris­sebb fény­képe is bi­zo­nyí­té­kul szol­gál.

Le sem ta­gad­hatná, mennyire bol­dog sze­relme, Anita mel­lett. Leg­fris­sebb fény­képe is bi­zo­nyí­té­kul szol­gál.

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

Mi lesz ebből? Videóban üzent Király Viktor L.L. Juniornak

Mit szól hozzá a nép­szerű rap­per?

Vajon mit szól a nép­szerű rap­per Ki­rály Vik­tor sza­va­i­hoz?

Álomnyaralásra vitte szerelmét Király Viktor

Álomnyaralásra vitte szerelmét Király Viktor

Irigy­lésre méltó he­lyen pi­hen­nek!

Az éne­kes és ba­rát­nője irigy­lésre méltó he­lyen pi­hen­nek!

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Már csak néhány óra és kiderül, közöttük A Dal 2018 győztese!

Már csak néhány óra és kiderül, közöttük A Dal 2018 győztese!

Min­den ed­di­gi­nél sok­szí­nűbb, így még csak meg sem lehet tip­pelni, ki áll A Dal 2018 do­bo­gó­já­nak leg­felső fo­kára.

Még csak meg sem lehet tip­pelni, ki áll A Dal 2018 do­bo­gó­já­nak leg­felső fo­kára.

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Nagy a bol­dog­ság!

Nagy a bol­dog­ság, egy évvel ez­előtt be­kö­szön­tött az éle­tükbe a lé­tező leg­na­gyobb csoda.

Könnyeivel küszködött élő adásban Király Viktor

Könnyeivel küszködött élő adásban Király Viktor

Meg­ható per­ce­ket lát­hat­tunk!

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem- és fül­ta­núi a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi nézői.

Kiderült, hogyan tovább: bejelentést tett kapcsolatáról Király Viktor!

Kiderült, hogyan tovább: bejelentést tett kapcsolatáról Király Viktor!

Az éne­kesre né­hány hó­nap­pal ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem.

Az éne­kesre né­hány hó­nap­pal ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem, egy Anita nevű fi­a­tal lány sze­mé­lyé­ben.

Ismerős arcok A Dal színpadán! Ők lesznek az első adás versenyzői!

Ismerős arcok A Dal színpadán! Ők lesznek az első adás versenyzői!

Ja­nuár 20-án jön A Dal 2018 első vá­lo­ga­tója!

Ja­nuár 20-án jön A Dal 2018 első vá­lo­ga­tója! Újra ke­re­sik Ma­gyar­or­szág leg­jobb dalát.

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra a Ripost postásán keresztül

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak a hí­res­sé­gek!

Szerelem első látásra! Így szedte fel Király Viktor dögös barátnőjét!

Szerelem első látásra! Így szedte fel Király Viktor dögös barátnőjét!

Vik­tor már az első perc­ben be­le­sze­re­tett a gyö­nyörű lányba, akit négy hó­nap­pal ez­előtt is­mert meg...

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Nagy Réka túllépett Király Viktoron

Nagy Réka túllépett Király Viktoron

Nagy Réka többé már nem szingli! A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető szí­vét egy nép­szerű spor­toló ra­bolta el. Meg­mu­tat­juk, hogy ki az iga­zán sze­ren­csés férfi.

Nagy Réka többé már nem szingli! A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető szí­vét egy nép­szerű spor­toló ra­bolta el. Meg­mu­tat­juk, hogy ki az iga­zán sze­ren­csés férfi., Ahogy azt is el­árul­juk, hogy hol tart most az új kap­cso­lat, il­letve mi­lyen ne­héz­ség­gel kell meg­bir­kóz­niuk a fi­a­ta­lok­nak.

18 karikás fotót posztolt gyönyörű barátnőjéről Király Viktor

18 karikás fotót posztolt gyönyörű barátnőjéről Király Viktor

A ma­gyar éne­kes Tel Aviv ten­ger­part­ján kapta len­cse­végre sze­rel­mét.

A ma­gyar éne­kes Tel Aviv ten­ger­part­ján kapta len­cse­végre sze­rel­mét.

Ők a Sztárban Sztár meg 1 kicsi duettpárosai

Ők a Sztárban Sztár meg 1 kicsi duettpárosai

Foly­ta­tó­dik az or­szág há­zi­bu­lija.

A té­vé­né­zők nem ma­rad­nak so­káig át­vál­to­zó­show nél­kül, hi­szen no­vem­ber 26-án foly­ta­tó­dik az or­szág há­zi­bu­lija a Su­perTV2-n.

Király Viktor annyira megijedt, hogy elszaladt a helyszínről

Király Viktor annyira megijedt, hogy elszaladt a helyszínről

Ki­rály Vik­tor új ked­ve­sé­vel uta­zott.

Ki­rály Vik­tor új ked­ve­sé­vel uta­zott el pi­henni Iz­ra­elbe, de ami ott tör­tént velük arra nem szá­mí­tot­tak.

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

Ezt látnod kell, itt romantikázik szerelmével Király Viktor

A nép­szerű éne­kes el­árulta, hova vitte el ked­ve­sét. Gyö­nyörű he­lyen töl­tik ket­tes­ben az ide­jü­ket.

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Idén először nő nyerheti a Sztárban Sztárt!

Va­sár­nap véget ér a Sz­tár­ban Sztár.

Va­sár­nap este véget ér a Sz­tár­ban Sztár idei évada, és ki­de­rül, me­lyik ki­tartó ver­senyző ér­demli ki a 2017 leg­sok­ol­da­lúbb elő­adója címet.

Nem tudta magában tartani, új szerelme kitálalt Király Viktorról

Nem tudta magában tartani, új szerelme kitálalt Király Viktorról

Ki­rály Vik­tor sze­relme ne­he­zen fogja vissza magát, ál­lan­dóan Vik­torra gon­dol a lány.

Ki­rály Vik­tor sze­relme ne­he­zen fogja vissza magát, ál­lan­dóan Vik­torra gon­dol a lány.

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Összecsomagolt, és elhagyta az országot Király Viktor

Ráfér a pi­he­nés.

A Sz­tár­ban Sztár után ráfér a pi­he­nés a nép­szerű éne­kesre, aki sze­rel­mé­vel uta­zott el.

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal, a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­jé­ben is együtt druk­kol­tak.

Sosem volt ilyen szexi Király Viktor új kedvese

Sosem volt ilyen szexi Király Viktor új kedvese

Nem csoda, hogy a szép­ség azon­nal el­csa­varta a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­ző­jé­nek fejét!

Nem csoda, hogy a szép­ség azon­nal el­csa­varta a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­ző­jé­nek fejét!

Ez a barna szépség csavarta el Király Viktor fejét!

Ez a barna szépség csavarta el Király Viktor fejét!

A stú­di­ó­ban iz­gult a sze­rel­mé­ért.

A csi­nos lány végig a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban iz­gult a sze­rel­mé­ért.

Ezt tette a szerelem Király Viktorral

Ezt tette a szerelem Király Viktorral

Ki­rály Vik­tor nem ki­fe­je­zet­ten sze­reti az in­ten­zív spor­to­kat, így be­val­lot­tan csak akkor megy kon­di­te­rembe, ha már ég a ház.

Ki­rály Vik­tor nem ki­fe­je­zet­ten sze­reti az in­ten­zív spor­to­kat, így be­val­lot­tan csak akkor megy kon­di­te­rembe, ha már ég a ház.

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

Amit Király Viktor művelt, annál itthon nincs ma jobb!

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt na­gyon el­ron­tot­tuk!

El­jött a pil­la­nat, ami­kor az ame­ri­kai The Voice íté­szei a fe­jü­ket fogva mond­hat­ják: Ezt el­ron­tot­tuk!

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Sérülések, betegség, átok ül a Sztárban Sztár versenyzőin

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz.

Műtét, ke­­re­­kes­­szék, me­­re­­vítő, gipsz, nem múló meg­fá­zás sújtja az éne­ke­se­ket.

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Krónikus betegség támadta meg Király Viktort

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni.

Ki­rály Vik­tor kép­te­len meg­gyó­gyulni, las­san már egy hó­napja beteg.

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nem titkolóznak tovább, ő Király Viktor új szerelme

Nyolc hónap szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem az éne­kesre. Semmi nem fel­hőzi be bol­dog­sá­gát.

Nyolc hónap szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem az éne­kesre. S bár a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője a múlt va­sár­napi mű­sor­ban nem ara­tott osz­tat­lan si­kert, de ez nem fel­hőzi be bol­dog­sá­gát. Na­gyon hosszú ideje volt szingli Ki­rály Vik­tor, aki­nek népes női ra­jon­gó­tá­bora van.

Kiderült az igazság, ez nem megy Király Viktornak az ágyban

Kiderült az igazság, ez nem megy Király Viktornak az ágyban

Nem volt épp zök­ke­nő­men­tes Ki­rály Vik­tor fel­ké­szü­lése a ma esti Sz­tár­ban Sz­tárra.

Nem volt épp zök­ke­nő­men­tes Ki­rály Vik­tor fel­ké­szü­lése a ma esti Sz­tár­ban Sz­tárra.

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Az éne­kest le­nyű­gözte a fi­a­tal hí­res­ség va­sár­napi pro­duk­ci­ója.

Az éne­kest le­nyű­gözte a fi­a­tal hí­res­ség va­sár­napi pro­duk­ci­ója, főleg, mivel gyer­mek­kora óta is­meri őt.

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Panka igazi ra­jongó...

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a ver­seny­zők.

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zői, semmi nem ál­lít­hatja meg őket.

Ezért sírt a stúdióban Till Attila

Ezért sírt a stúdióban Till Attila

Ki­rály Vik­tor meg­je­le­nése pil­la­na­tá­ban fel­rob­bant a szín­pad.

Ki­rály Vik­tor meg­je­le­nése pil­la­na­tá­ban fel­rob­bant a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ója. A kö­zön­ség kép­te­len volt ural­kodni magán a lát­vány­tól, és Tilla sem bírta ne­ve­tés nél­kül.

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Min­denki várta a Sz­tár­ban Sz­tárt.

Min­denki iz­ga­tot­tan várta a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb szé­ri­á­ját. Sze­ren­csére már nem kell so­káig várni, csak két hét és végre el­kez­dő­dik a műsor.

Nem semmi, begipszelték Király Viktor fejét

Nem semmi, begipszelték Király Viktor fejét

Ki­rály Vik­tor nem el­len­ke­zett. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült, és va­sár­nap már szín­padra is áll.

Ki­rály Vik­tor nem el­len­ke­zett. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült, és va­sár­nap már szín­padra is áll.

Őrült zaklató keserítette meg Király Viktor életét!

Őrült zaklató keserítette meg Király Viktor életét!

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része.

Az éne­kes­nek évek­kel ez­előtt egy őrült ra­jon­gó­nak kö­szön­he­tően hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része.

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Ha­za­jött az USA-ban élő test­vér.

A nép­szerű éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja meg­ér­kez­tek Ma­gyar­or­szágra. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Király Viktor lerántja a leplet a fotóján szereplő titokzatos lányról

Ki­rály Vik­tor csü­tör­tök dél­után ka­vi­csot do­bott az ál­ló­vízbe...

Ki­rály Vik­tor csü­tör­tök dél­után ka­vi­csot do­bott az ál­ló­vízbe...

Király Viktor még mindig aggódik lába gyógyulása miatt

Király Viktor még mindig aggódik lába gyógyulása miatt

Né­hány hét­tel ez­előtt tör­tént a baj.

Né­hány hét­tel ez­előtt csú­nyán kifi­ca­mo­dott Ki­rály Vik­tor bo­kája ko­sa­ra­zás köz­ben. Az or­vo­sok gipszbe tet­ték a lábát, és szi­gorú pi­he­nést ja­va­sol­tak neki.

Titokzatos lány combjai közt pihen a Balatonon Király Viktor

Titokzatos lány combjai közt pihen a Balatonon Király Viktor

Vajon új ba­rát­nője van az éne­kes­nek? El­kez­dőd­tek a ta­lál­ga­tá­sok...

Vajon új ba­rát­nője van az éne­kes­nek? El­kez­dőd­tek a ta­lál­ga­tá­sok...

Nagy bejelentést tett Király Viktor, ennek mindenki örülni fog

Nagy bejelentést tett Király Viktor, ennek mindenki örülni fog

Na­gyon meg­vi­selte az éne­kest az a hat hét fek­vő­gipsz, amit má­jusi ko­sár­labda-bal­esete miatt kel­lett hor­da­nia.

Meg­vi­selte az éne­kest az a hat hét fek­vő­gipsz, amit má­jusi ko­sár­labda-bal­esete miatt kel­lett hor­da­nia.

A népszerű magyar énekes nem tartja be az orvos utasításait

A népszerű magyar énekes nem tartja be az orvos utasításait

Még he­te­kig gip­szet fog vi­selni.

Ki­rály Vik­tor bal­esete miatt még he­te­kig gip­szet fog vi­selni.

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Közel ti­zen­egy­mil­lió fo­rin­tot gyűj­tött össze eddig az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány az első ma­gyar­or­szági au­tista vizs­gá­ló­köz­pont lét­re­ho­zá­sára.

Ijesztő diagnózis, rossz hírt közölt orvosa Király Viktorral

Ijesztő diagnózis, rossz hírt közölt orvosa Király Viktorral

A nép­szerű éne­kes né­hány hete spor­to­lás köz­ben szen­ve­dett csú­nya bal­ese­tet.

A nép­szerű éne­kes né­hány hete spor­to­lás köz­ben szen­ve­dett csú­nya bal­ese­tet.

Nem hiszed el, ki ápolja Király Viktort

Nem hiszed el, ki ápolja Király Viktort

Már ott­hon lá­ba­do­zik az éne­kes, aki­nek hat hétig fek­vő­gip­szet kell vi­sel­nie. Mivel az orvos szi­gorú ágy­ban fek­vést írt elő szá­mára, szük­sége van se­gít­ségre.

Egy korszak véget ért, eldőlt Király Viktor sorsa

Egy korszak véget ért, eldőlt Király Viktor sorsa

Ma ki­en­ge­dik a kór­ház­ból az éne­kest, aki hét­vé­gén sú­lyos sport­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Ma ki­en­ge­dik a kór­ház­ból az éne­kest, aki hét­vé­gén sú­lyos sport­bal­ese­tet szen­ve­dett. Már alig várta, hogy el­hagyja a kór­ter­met.