Király Linda

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

Linda jól em­lék­szik...

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

A bal­eset után ko­mo­lyab­ban kez­dett gon­dol­kodni az éle­té­ről...

A bal­eset után ko­mo­lyab­ban kez­dett gon­dol­kodni az éle­té­ről, és rá­jött: pár­kap­cso­lata már nem a régi.

Ultracuki fotóval köszöntötte édesanyja a magyar énekesnőt

Ultracuki fotóval köszöntötte édesanyja a magyar énekesnőt

Linda csü­tör­tö­kön ün­nepli szü­le­tés­nap­ját. Édes­anyja ez al­ka­lom­ból elő­ke­rí­tett egy 35 évvel ez­előtti fel­vé­telt.

Linda csü­tör­tö­kön ün­nepli szü­le­tés­nap­ját. Édes­anyja ez al­ka­lom­ból elő­ke­rí­tett egy 35 éves képet.

15 éve nem énekel magyarul az énekesnő: Dalpremier

15 éve nem énekel magyarul az énekesnő: Dalpremier

Ki­rály Linda hosszú hall­ga­tást kö­ve­tően egy cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi dal­lal je­lent­ke­zik.

Ki­rály Linda hosszú hall­ga­tást kö­ve­tően egy cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi dal­lal je­lent­ke­zik.

Halálközeli élményéről vallott a magyar énekesnő

Halálközeli élményéről vallott a magyar énekesnő: Párja rohant vele a kórházba

Párja vitte kór­házba.

Linda ha­lálra ré­mült, ami­kor a für­dő­kád­ban fekve érezte, hogy a teste ívbe fe­szül.

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát!

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Az éne­kes­nő­nek máig nem si­ke­rült fel­dol­goz­nia azt a trau­mát, amit el kel­lett szen­ved­nie Ame­ri­ká­ban. Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

Az éne­kes­nő­nek máig nem si­ke­rült fel­dol­goz­nia azt a trau­mát, amit el kel­lett szen­ved­nie Ame­ri­ká­ban. Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Az éne­kesnő ál­lítja, szü­lei túl­zott el­vá­rá­sai az oka annak, hogy gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Vad fotó került elő Király Lindáról: sugárzik belőle a szexualitás

Vad fotó került elő Király Lindáról: sugárzik belőle a szexualitás

A nem min­den­napi fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel az éne­kesnő.

A nem min­den­napi fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel az éne­kesnő.

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el.

Soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Elárulta a titkot Király Viktor édesanyja: Így győzték le a rákot

Ennyi a titok!

A Ki­rály csa­lád két tagja is szem­be­né­zett ko­runk pes­ti­sé­vel, és si­ke­rült le­győz­niük a be­teg­sé­get. Az édes­anya me­sélt a náluk be­vált mód­szer­ről.

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Mindenki irigykedik, világsztárral futott össze Király Linda

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban, Ma­li­bu­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Az arany­hangú éne­kesnő Ame­ri­ká­ban, Ma­li­bu­ban bot­lott bele a brit éne­kesbe.

Ganxsta Zolee durván beszólt Rippel Ferinek, ebből baj lesz

Ganxsta Zolee durván beszólt Rippel Ferinek, ebből baj lesz

Bot­rány a le­ve­gő­ben? A nép­szerű rap­per ken­dő­zet­le­nül mondta el a vé­le­mé­nyét az ar­tis­tá­ról.

Bot­rány a le­ve­gő­ben? A nép­szerű rap­per ken­dő­zet­le­nül mondta el a vé­le­mé­nyét az ar­tis­tá­ról.

Megtudtuk, így reagált Király Linda Rippel Feri mocskolódására

Megtudtuk, így reagált Király Linda Rippel Feri mocskolódására

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki.

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki Rip­pel Feri szem­te­len vi­sel­ke­dése miatt.

Világsztárokkal futott össze Király Linda

Világsztárokkal futott össze Király Linda

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

A ra­jon­gók há­lá­sak, ami­ért meg­osz­totta velük az él­mé­nyeit.

Árulkodó videó: világhírű színésszel bulizott Király Linda

Árulkodó videó: világhírű színésszel bulizott Király Linda

Nők tu­cat­jai let­tek volna a he­lyé­ben.

Egy biz­tos: nők tu­cat­jai let­tek volna az arany­hangú éne­kesnő he­lyé­ben.

Könnyeivel küszködött élő adásban Király Viktor

Könnyeivel küszködött élő adásban Király Viktor

Meg­ható per­ce­ket lát­hat­tunk!

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem- és fül­ta­núi a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi nézői.

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Fontos eseményt ünnepel Király Viktor és családja!

Nagy a bol­dog­ság!

Nagy a bol­dog­ság, egy évvel ez­előtt be­kö­szön­tött az éle­tükbe a lé­tező leg­na­gyobb csoda.

Szomorú hírt közölt Király Linda

Szomorú hírt közölt Király Linda

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től.

A nép­szerű éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán bú­csú­zott ked­ven­cé­től. Özön­löt­tek a vi­gasz­taló hoz­zá­szó­lá­sok.

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak!

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek!

Különleges fotót posztolt Király Linda, megmutatta kedvesét

Különleges fotót posztolt Király Linda, megmutatta kedvesét

Egy közös ki­ruc­ca­ná­son ké­szí­tet­ték.

A pár egy közös ki­ruc­ca­ná­son ké­szí­tett közös fotót.

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

Nagy a boldogság Király Lindáék családjában

A nép­szerű éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja meg­ér­kez­tek Ma­gyar­or­szágra. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

A nép­szerű éne­kesnő test­vére, Ben és csa­ládja meg­ér­kez­tek Ma­gyar­or­szágra. A nagy­néni végre ma­gá­hoz ölel­heti uno­ka­öccsét.

Megdöbbentő, így élnek vissza Király Linda nevével

Megdöbbentő, így élnek vissza Király Linda nevével

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott és jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat ami­ért vissza­él­tek a ne­vé­vel.

Az éne­kesnő fel­há­bo­ro­dott és jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat ami­ért vissza­él­tek a ne­vé­vel.

Pokoli fájdalmak kínozzák Király Viktort, nem engedik ki a kórházból

Pokoli fájdalmak kínozzák Király Viktort, nem engedik ki a kórházból

Vik­tor jó ideig ágy­hoz lesz kötve sé­rü­lése miatt, rá­adá­sul he­tekre, de in­kább hó­na­pokra ki­esik a mun­ká­ból.

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min.

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min. Ebből az al­ka­lom­ból meg­ható gyer­mek­kori fo­tó­val kö­szön­tötte őket Ins­tag­ram-ol­da­lán Linda. Na­gyon össze­tartó test­vé­rek.

Mi történt? Elhagyta szerelmét Király Linda

Mi történt? Elhagyta szerelmét Király Linda

Los An­ge­lesbe uta­zott a gyö­nyörű éne­kesnő, ahol egy vi­lág­hírű pro­du­cer­rel tár­gyal. Az éne­kesnő nem­rég tért haza New York­ból, ahol két hó­na­pig tar­tóz­ko­dott.

Los An­ge­lesbe uta­zott a gyö­nyörű éne­kesnő, ahol egy vi­lág­hírű pro­du­cer­rel tár­gyal. Linda nem­rég tért haza New York­ból, ahol két hó­na­pig tar­tóz­ko­dott. Akkor azért uta­zott ki, mert Ben­ja­min test­vé­ré­nek meg­szü­le­tett a kisfia és még kon­cer­tet is adott.

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

A gyö­nyörű éne­kesnő alig várta, hogy meg­ér­kez­zen vő­le­gé­nyé­vel, Zsom­bor­ral New Yorkba.

A gyö­nyörű éne­kesnő alig várta, hogy meg­ér­kez­zen vő­le­gé­nyé­vel, Zsom­bor­ral New Yorkba. A nagy csa­ládi ta­lál­ko­zó­nak az az ap­ro­pója, hogy Ben­ja­min feb­ruár 13 -ára van ki­írva. A szü­lők már ko­ráb­ban ki­utaz­tak, Vik­tor is meg­ér­ke­zett, de Lin­dáék a Sz­tár­ban Sz­tár+1 kicsi műsor miatt, csak két napja ér­kez­tek meg.

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Fotó a múltból: Bolondultak a férfiak a tini Király Lindáért

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Egy 18 évvel ez­előtti fel­vé­tel ke­rült elő az arany­hangú éne­kes­nő­ről. Csá­bos mo­so­lyá­val min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Cikinek tartotta magát Király Linda

Cikinek tartotta magát Király Linda

Mint a szü­lők a gyer­me­keik vizsga elő­adá­sán úgy szo­rí­tot­tak a sztá­rok.

Mint a szü­lők a gyer­me­keik vizsga elő­adá­sán úgy szo­rí­tot­tak A Sz­tár­ban sztár meg egy ki­csit fel­nőtt ver­seny­zői kicsi tár­sa­ik­nak.

Alig várja, hogy babázzon Király Linda

Alig várja, hogy babázzon Király Linda

Ame­ri­kába uta­zik az éne­kesnő, mert öccsé­nek fe­le­sége nem so­kára szül.

Bár na­gyon sze­ret a Sz­tár­ban Sz­tár+1 ki­csi­ben sze­re­pelni az éne­kesnő, de utána egy hó­napra Ame­ri­kába uta­zik pár­já­val, Zsom­bor­ral, mert öccse fe­le­sége nagy­já­ból akkor fog szülni.

Titkos randevúkra jár Király Linda

Titkos randevúkra jár Király Linda

Min­den héten van egy nap, ami­kor semmi sem szá­mít...

A me­ga­hangú éne­kesnő most rá­pi­hen a Sz­tár­ban Sz­tárra, hi­szen három héten át hang­szál­gyul­la­dás­sal kül­dötte végig a fel­ké­szü­lést és az élő­show-kat. Ha­ma­ro­san pedig ked­ve­sé­vel Ame­ri­kába utaz­nak.

Gólyahír: Király Linda bejelentette a családbővülést!

Gólyahír: Király Linda bejelentette a családbővülést!

Igazi csoda ér­ke­zik hoz­zá­juk.

Az éne­kesnő és csa­ládja nem is le­hetne bol­do­gabb, igazi csoda ér­ke­zik hoz­zá­juk, és ezt már nem tit­kol­ják.

Dráma! 20 percen múlott a Sztárban Sztár énekesének élete

Dráma! 20 percen múlott a Sztárban Sztár énekesének élete

Ha nincs mel­lette a ked­vese, az éne­kesnő ma már talán nem is élne.

Ha nincs mel­lette a ked­vese, ami­kor be­kö­vet­ke­zett a baj, az éne­kesnő ma már talán nem is élne.

Fizikailag és lelkileg is megviseli Király Lindát a Sztárban Sztár

Fizikailag és lelkileg is megviseli Király Lindát a Sztárban Sztár

Ki­rály Linda nincs könnyű hely­zet­ben.

A har­ma­dik adásra egy olyan dal­lal kell ké­szül­nie, ami fájó em­lé­ke­ket éb­reszt benne...

Titkos csókcsata: Így esett egymásnak Király Linda és szerelme!

Titkos csókcsata: Így esett egymásnak Király Linda és szerelme!

A sze­rel­mes­pár az élő adás szü­ne­té­ben kez­dett heves csó­ko­ló­zásba!

Kiderült: Ezért került kórházba Király Linda!

Kiderült: Ezért került kórházba Király Linda!

A te­het­sé­ges éne­kesnő a hét­vé­gén ke­rült kór­házba, ahon­nan már ki sem en­ged­ték az or­vo­sok. Sz­te­ro­i­dot és an­ti­bio­ti­ku­mot is ka­pott, és ál­landó meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

A te­het­sé­ges éne­kesnő a hét­vé­gén ke­rült kór­házba, ahon­nan már ki sem en­ged­ték az or­vo­sok.

Filmzenéktől lesz hangos a Balaton!

Filmzenéktől lesz hangos a Balaton!

Egy el­ha­nya­golt zenei te­rü­let, egy nagy adag lel­ke­se­dés és egy forró sza­bad strand. Ez a re­ceptje az or­szág egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb ese­mé­nyé­nek, a Za­márdi FilmZene Fesz­ti­vál­nak.

Egy el­ha­nya­golt zenei te­rü­let, egy nagy adag lel­ke­se­dés és egy forró sza­bad strand. Ez a re­ceptje az or­szág egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb ese­mé­nyé­nek, a Za­márdi FilmZene Fesz­ti­vál­nak.

Sosem látott fotókkal ünnepeltek a magyar sztárok

Sosem látott fotókkal ünnepeltek a magyar sztárok

Fel­boly­dult a sztár­vi­lág, a ce­le­bek több­sége át­vette az ame­ri­kai szo­kást, és az édes­anyák mel­lett az apák nap­já­ról is meg­em­lé­kez­tek.

Megható: Dalt írt szakításáról Király Viktor!

Megható: Dalt írt szakításáról Király Viktor!

Ma­gán­életi tit­ko­kat is el­árult...

A nép­szerű éne­kes el­ké­pesztő vi­deo­kli­pet for­ga­tott leg­újabb da­lá­hoz Los An­ge­les­ben! Egy kis ma­gán­életi tit­kot is el­árult az ese­mény kap­csán a Ri­post­nak.

Hatalmas világsztár rajong Király Lindáért

Hatalmas világsztár rajong Király Lindáért

Az éne­kesnő je­len­leg Ame­ri­ká­ban épít­geti nem­zet­közi kar­ri­er­jét, mely­ben a jelek sze­rint megint egy vi­lág­sztár se­gít­heti.

Az éne­kesnő je­len­leg Ame­ri­ká­ban épít­geti nem­zet­közi kar­ri­er­jét, mely­ben a jelek sze­rint megint egy vi­lág­sztár se­gít­heti.

Ilyen ruhában tündökölt Király Linda a testvére esküvőjén

Ilyen ruhában tündökölt Király Linda a testvére esküvőjén

Linda öccse, Ben a na­pok­ban meg­nő­sült. Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán tett közzé képet az ese­mény­ről.

Linda öccse, Ben meg­nő­sült. Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán tett közzé képet az ese­mény­ről.

Mágiával segítette testvére Király Viktort

Mágiával segítette testvére Király Viktort

Ki­rály Linda min­dent be­ve­tett, hogy test­vére to­vább me­ne­tel­hes­sen.

Ki­rály Linda min­dent be­ve­tett, hogy test­vére to­vább me­ne­tel­hes­sen az ame­ri­kai The Voice-ban, még egy ti­tok­za­tos kar­kö­tőt is a za­kó­jába rej­tett.

Testvére miatt nem házasodik Király Linda

Testvére miatt nem házasodik Király Linda

Az éne­kesnő test­vére, Ben­ja­min miatt ha­lo­gatja a nagy napot.

Hat éve él ha­tal­mas sze­re­lem­ben pár­já­val, Zsom­bor­ral az éne­kesnő. Még­sem ter­ve­zik még az es­kü­vőt, Linda ugyanis test­vére miatt ha­lo­gatja a nagy napot.

Nem adta fel! Kemény időszakon van túl Király Linda

Nem adta fel! Kemény időszakon van túl Király Linda

Az éne­kesnő ér­zelmi prob­lé­mái fi­zi­kai tü­ne­tek­ben is je­lent­kez­tek, de meg­lepő módon ez is se­gí­tett neki.

Az éne­kes­nőt ren­ge­teg csa­ló­dás érte az el­múlt évek­ben, ér­zelmi prob­lé­mái pedig fi­zi­kai tü­ne­tek­ben is je­lent­kez­tek. A ne­ga­tív ta­pasz­ta­la­tok azon­ban se­gí­tet­tek neki ön­maga meg­ta­lá­lá­sá­ban, ami kar­ri­erje fel­len­dü­lé­sét is je­len­tet­ték. Őszin­tén mesél erről a nehéz idő­szak­ról.

Betegsége miatt némaságra ítélte az orvos Király Lindát

Betegsége miatt némaságra ítélte az orvos Király Lindát

Nem volt haj­landó vi­gyázni ma­gára.

Nem volt haj­landó vi­gyázni ma­gára az éne­kesnő, pedig a pajzs­mi­rigy­be­teg­sége nem játék. Ennek vi­szont sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei let­tek.

Király Viktor a Voice kulisszatitkairól mesélt a HELLO! magazinnak!

Király Viktor a Voice kulisszatitkairól mesélt!

A Ki­rály csa­lád ott­ho­nába járt a HELLO!. A ma­ga­zin jelen le­he­tett, ami­kor szü­lei és test­vé­rei utol­jára egyez­tet­tek Vik­tor­ral az ame­ri­kai ka­land előtt.

Bochkornak vallott Király Viktor: "Linda titokban nevezett be engem"

Bochkornak vallott Király Viktor: Linda titokban nevezett be engem.

Nyolc hónap tit­ko­ló­zás után a Music FM reg­geli mű­so­rá­ban me­sélt elő­ször Ki­rály Vik­tor, ho­gyan ke­rült a Voice szín­pa­dára.