Keresztes Ildikó

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta egy cikk...

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta egy cikk...

FRISS HÍREK

Lefotózták Keresztes Ildikót: jó nagyot villantott

Lefotózták Keresztes Ildikót: jó nagyot villantott

Igazi bom­bázó.

A nép­szerű éne­kes­nő­ről egy egé­szen va­dító fotó ke­rült fel az in­ter­netre! A kép pedig egy­ér­tel­műen bi­zo­nyítja, hogy Il­dikó egy igazi bom­bázó.

Durva történet, mindenki Keresztes Ildikó keresésére indult

Durva történet, mindenki Keresztes Ildikó keresésére indult

Sze­ren­csére az éne­kesnő nem pá­ni­kolt be.

Sze­ren­csére az éne­kesnő nem pá­ni­kolt be.

Fura videó került fel a netre Keresztes Ildikóról: de mit csinál?

Fura videó került fel a netre Keresztes Ildikóról: de mit csinál?

Az éne­kesnő min­den őrült­ség­ben benne van. Ezt bi­zo­nyítja a leg­fris­sebb fel­vé­tel is róla.

Az éne­kesnő min­den őrült­ség­ben benne van. Ezt bi­zo­nyítja a leg­fris­sebb fel­vé­tel is róla.

Keresztes Ildikó a botrányról: Nem vagyok alkoholista

Keresztes Ildikó a botrányról: Nem vagyok alkoholista

Az éne­kesnő nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor azzal szem­be­sült, hogy az egyik ma­ga­zin cím­la­pon vá­dolja...

Az éne­kesnő nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor azzal szem­be­sült, hogy az egyik ma­ga­zin cím­la­pon vá­dolja őt al­ko­ho­liz­mus­sal. Itt a vá­la­sza!

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Az orvos sze­rint csu­pán per­cei vol­tak.

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon. Ha a nagy­apja nem kap­csol, Il­dikó ma biz­to­san nincs az élők so­rá­ban.

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó, a rajongók odáig vannak

Me­rész dön­tést ho­zott. Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Me­rész dön­tést ho­zott az éne­kesnő. Úgy tűnik, még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza a fan­tasz­ti­kus hangi adott­sá­gok­kal ren­del­kező mű­vésznő, aki olyas­va­laki előtt tisz­tel­gett, aki el­in­dí­totta az éne­kesi pá­lyán...

Vadonatúj tetoválásáról vallott Keresztes Ildikó!

Vadonatúj tetoválásáról vallott Keresztes Ildikó!

Az éle­té­ben nagy sze­re­pet ját­szik ked­venc éne­kes­nője és annak egyik dala, ami­nek a címét az al­kar­jára var­ratta.

Il­dikó éle­té­ben fon­tos sze­re­pet ját­szik ked­venc éne­kes­nője és annak egy kul­ti­kus dala, ami­nek a címét most az al­kar­jára var­ratta.

Keresztes Ildikó: totálisan szét vagyok esve

Keresztes Ildikó: totálisan szét vagyok esve

Alig van ideje a pi­he­nésre.

A nép­szerű éne­kesnő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik, alig van ideje a pi­he­nésre.

Üvöltött a sokktól Keresztes Ildikó: durva, ami vele történt

Üvöltött a sokktól Keresztes Ildikó: durva, ami vele történt

A nép­szerű éne­kesnő meg­hök­kentő tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­já­ból.

Zavarba jöttünk, bikinis fotó készült Keresztes Ildikóról

Zavarba jöttünk, bikinis fotó készült Keresztes Ildikóról

Az arany­­torkú éne­­kesnő Spa­nyol­or­szág­ban pihen. Va­dító fény­ké­pet posz­tolt.

Az arany­­torkú éne­­kesnő Spa­nyol­or­szág­ban pihen. Va­dító fény­ké­pet posz­tolt.

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Lon­don, Mi­lánó, Las Vegas - Csak né­hány exk­lu­zív hely­szín, ame­lyet már meg­hó­dí­tott a márka.

Lon­don, Mi­lánó, Las Vegas - Csak né­hány exk­lu­zív hely­szín, ame­lyet már meg­hó­dí­tott a márka. 2018 ta­va­szán végre Bu­da­pestre is meg­ér­ke­zett!

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű éne­kesnő fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Nagy tap­sot ka­pott a zsű­ri­ta­gok­tól is.

Ha­tal­mas tap­sot ka­pott Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban. Az éne­kesnő és Lin­g­ura Dia egész héten lel­ke­sen pró­bált.

30 éves lett Tóth Gabi, az ország kaméleonja!

30 éves lett Tóth Gabi, az ország kaméleonja!

Tóth Gabi a sze­münk előtt vált lá­zadó ka­masz lány­ból igazi pop­dí­vává.

Tóth Gabi a sze­münk előtt vált lá­zadó ka­masz lány­ból igazi pop­dí­vává. Ma 30 éves.

Keresztes Ildikó kizavarta a közös öltözőből Tóth Gabit!

Keresztes Ildikó kizavarta a közös öltözőből Tóth Gabit!

Közös he­lyi­sé­gen osz­toz­nak.

A két éne­kes­nő­nek a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi során kell közös he­lyi­sé­gen osz­toz­niuk.

Különleges titkot árult el magáról a sztárénekesnő

Különleges titkot árult el magáról a sztárénekesnő

Foly­ta­tó­dik az or­szág há­zi­bu­lija.

Va­sár­nap este a ne­gye­dik élő adás­sal foly­ta­tó­dik a Super TV2-n az or­szág há­zi­bu­lija.

Rendkívüli változás Keresztes Ildikó magánéletében: Kitálalt az énekesnő!

Rendkívüli változás Keresztes Ildikó magánéletében: Kitálalt az énekesnő!

Ennél jobb dolog nem is tör­tén­he­tett volna Ke­resz­tes Il­di­kó­val! Meg­szűnt benne a fé­le­lem, a fo­lya­ma­tos ag­gó­dás és stressz!

Végre kiderült, kivel bújik össze esténként a magyar sztárénekesnő

Végre kiderült, kivel bújik össze esténként a magyar sztárénekesnő

Ke­resz­tes Il­dikó tel­je­sen el­me­rült leg­újabb mun­ká­já­ban.

Ke­resz­tes Il­dikó tel­je­sen el­me­rült leg­újabb mun­ká­já­ban, ami­nek de­cem­ber 26-án lesz a be­mu­ta­tója.

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben! Sok pénz­zel tar­to­zik a férfi a szí­né­szek­nek, szín­há­zak­nak!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben!

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adtak át.

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket és szak­mai dí­ja­kat adott át az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Film­slá­ge­rek a Mar­git­szi­ge­ten.

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól. Az EDDA gi­tá­ro­sára ké­sőbb rá­ta­lált az új sze­re­lem.

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól. Az EDDA gi­tá­ro­sára ké­sőbb rá­ta­lált az új sze­re­lem, de fi­a­tal ked­ve­sé­vel ta­valy sza­kí­tott.

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta.

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is.

Így találkozott Keresztes Ildikó Orbán Viktorral. Na és a kéményseprő

Így találkozott Keresztes Ildikó Orbán Viktorral. Na és a kéményseprő

A lel­tár fur­csa dol­go­kat is tar­tal­maz. 212 szelfi, 10 nyak­kendő és az az egy ké­mény­seprő.

Exkluzív! Keresztes Ildikó: Lehet, hogy a holnap nem is létezik

Exkluzív! Keresztes Ildikó: Lehet, hogy a holnap nem is létezik

Nincs meg­ál­lás ja­nu­á­rig...

Az éne­kesnő lel­ki­leg és fi­zi­ká­li­san is fá­radt­nak érzi magát, de pi­he­nés­ről egy­előre még szó sem lehet.

Újra együtt egykori férjével Keresztes Ildikó

Újra együtt egykori férjével Keresztes Ildikó

Hiába sza­kí­tot­tak évek­kel ez­előtt, most ismét egy­más éle­té­nek ré­szei let­tek.

Hiába sza­kí­tot­tak évek­kel ez­előtt, most ismét egy­más éle­té­nek ré­szei let­tek.

Hoppá! Nem találod ki, hol vásárol Keresztes Ildikó

Hoppá! Nem találod ki, hol vásárol Keresztes Ildikó

Aki azt gon­dolná, hogy a nép­szerű és sokat fog­lal­koz­ta­tott éne­kesnő két kéz­zel szórja a pénzt, az ha­tal­ma­sat téved.

Aki azt gon­dolná, hogy a nép­szerű és sokat fog­lal­koz­ta­tott éne­kesnő két kéz­zel szórja a pénzt, az ha­tal­ma­sat téved. Ildit nem za­varja az sem, ha a vá­lasz­tott ci­pel­lőt ko­ráb­ban más már hasz­nálta...

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit érez­he­tően túl­tolta a dol­got élő adás­ban.

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit túl­tolta a dol­got...

Családi tragédia bénította le Keresztes Ildikót

Családi tragédia bénította le Keresztes Ildikót

Ki­ruc­ca­nása előtt érte a ször­nyű­ség.

Az éne­kes­nőt egy ki­sebb ki­ruc­ca­nása előtt érte a ször­nyű­ség.

Atyaég: Csontsoványra fogyott Keresztes Ildikó!

Atyaég: Csontsoványra fogyott Keresztes Ildikó!

Már ijesz­tően kar­csú!

Az arany­torkú éne­kesnő már ijesz­tően kar­csú! Mi lesz így vele? Na­gyon ag­gód­nak érte ra­jon­gói is!

Hoppá! Majka beszólt Keresztes Ildikónak, aki beintett neki!

Hoppá! Majka beszólt Keresztes Ildikónak, aki beintett neki!

A mű­sor­ve­zető nem tett la­ka­tot a szá­jára, sze­rinte a zsű­ri­tag saját ma­gá­nak adott ma­xi­má­lis pont­szá­mot.

Hűha: óriási dekoltázzsal lépett színpadra Keresztes Ildikó!

Hűha: Óriási dekoltázzsal lépett színpadra Keresztes Ildikó!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból, csi­nos alak­já­nak kö­szön­he­tően még a leg­me­ré­szebb ru­há­kat is fel­ve­heti!

Élő adásban fotóztuk le Keresztes Ildikó formás melleit!

Élő adásban fotóztuk le Keresztes Ildikó formás melleit!

A gyö­nyörű és el­is­mert éne­kesnő a Star Academy stú­di­ó­já­ban en­ge­dett be­te­kin­tést óri­ási de­kol­tá­zsába!

A gyö­nyörű és el­is­mert éne­kesnő a Star Academy stú­di­ó­já­ban en­ge­dett be­te­kin­tést óri­ási de­kol­tá­zsába!

Teljesült Keresztes Ildikó hat éve tett esküje

Teljesült Keresztes Ildikó hat éve tett esküje

Vissza­tért és ara­tott...

Ke­resz­tes Il­dikó 2010-ben egy­szer már ho­zott dön­tést a fi­a­tal éne­kes sor­sá­ról, és csak re­mélni tudta, hogy a srác nem adja föl ál­mait mi­atta...

Elegáns üzletben villantott óriási dekoltázst Keresztes Ildikó!

Elegáns üzletben villantott óriási dekoltázst Keresztes Ildikó!

Az éne­kesnő igen­csak me­rész sze­re­lés­ben vá­sá­rol­ga­tott. Lát­vá­nya mág­nes­ként von­zotta a te­kin­te­te­ket!

Keresztes Ildikó és volt férje újra egymásra találnak?

Keresztes Ildikó és volt férje újra egymásra találnak?

Az éne­kesnő és a ze­nész kap­cso­lata né­hány évvel ez­előtt fu­tott zá­tonyra, de most talán for­dul a kocka.

Az éne­kesnő és a ze­nész kap­cso­lata né­hány évvel ez­előtt fu­tott zá­tonyra, de most talán for­dul a kocka.

Megváltás volt Keresztes Ildikónak a kiesés

Megváltás volt Keresztes Ildikónak a kiesés

Óri­ási él­mény volt neki A Nagy Duett, de szá­mos más ten­ni­va­lója miatt egyre ne­he­zeb­ben bírta a haj­tást.

Óri­ási él­mény volt neki A Nagy Duett, de szá­mos más ten­ni­va­lója miatt egyre ne­he­zeb­ben bírta a haj­tást.

Norbi ma is olyat nyom, hogy besírsz!

Norbi ma is olyat nyom, hogy besírsz!

Ez per­sze csak egy ígé­ret, de is­mer­vén a fit­nesz­guru elő­adói ké­pes­sé­geit...

Ez per­sze csak egy ígé­ret, de is­mer­vén a fit­nesz­guru éne­kesi és pláne elő­adói ké­pes­sé­geit, szinte biz­tos, hogy ma is könnyesre rö­hög­he­ted magad A Nagy Du­et­ten.

Melyik volt a legkeményebb villantás A Nagy Duettben?

Melyik volt a legkeményebb villantás A Nagy Duettben?

A Nagy Duett má­so­dik for­du­ló­já­ban volt min­den, mint a bú­csú­ban.

Színpadon házasodott Schobert Norbi

Színpadon házasodott Schobert Norbi

A fit­nesz­guru Ke­resz­tes Il­dikó vő­le­gé­nye­ként állt a szín­padra A Nagy Du­ett­ben, el­ké­pesztő lagzi ke­re­ke­dett, a zsű­rit is meg­győz­ték.

A fit­nesz­guru Ke­resz­tes Il­dikó vő­le­gé­nye­ként állt a szín­padra A Nagy Du­ett­ben, el­ké­pesztő lagzi ke­re­ke­dett.

Elképesztő bulit varázsolt a színpadra Schobert Norbi

Elképesztő bulit varázsolt a színpadra Schobert Norbi

A fit­nesz­guru és part­nere, Ke­resz­tes Il­dikó fer­ge­te­ges han­gu­latú bulit csap­tak A Nagy Duett szín­pa­dán.

A fit­nesz­guru és part­nere, Ke­resz­tes Il­dikó fer­ge­te­ges han­gu­latú bulit csap­tak A Nagy Duett szín­pa­dán.

Úristen: Mi történt Keresztes Ildikó arcával?

Úristen: Mi történt Keresztes Ildikó arcával?

Fur­csa dol­go­kat sut­tog­nak róla...

A Nagy Duett első adás­ban be­bi­zo­nyí­totta: ener­gi­kus­sága, te­het­sége és bája még min­dig a régi! Ám fur­csa dol­go­kat sut­tog­nak a háta mö­gött...

Ledobta bőr felsőjét Schobert Norbi

Ledobta bőr felsőjét Schobert Norbi

A fit­nesz­guru Ke­resz­tes Il­di­kó­val A Nagy Du­ett­ben de­bü­tált.

A fit­nesz­guru bőr­szer­kó­ban, míg Ke­resz­tes Il­dikó szexi do­mi­na­ként de­bü­tált A Nagy Du­ett­ben a 90-es évek nagy slá­ge­ré­vel. Norbi a pro­duk­ció végén még a fel­ső­jét is le­dobta.

Meghökkentő dologgal készül A Nagy Duettre Schobert Norbi

Meghökkentő dologgal készül A Nagy Duettre Schobert Norbi

Már tudja, ho­gyan lesz au­ten­ti­kus A Nagy Du­ett­ben ezen a héten.

Norbi olyat pro­du­kált va­sár­nap este, amit nem elég csak egy­szer látni. A siker szár­nya­kat adott a fit­nesz­gu­ru­nak, és már azt is tudja, ho­gyan lesz au­ten­ti­kus A Nagy Du­ett­ben ezen a héten.

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Va­sár­nap végre dalra fa­kad­nak sztár­ja­ink, így kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

A Nagy Duett ne­gye­dik évada is biz­to­san sok meg­le­pe­tést és vic­ces pil­la­na­tot tar­to­gat szá­munkra, hi­szen ce­leb­je­ink bi­zo­nyára min­dent meg­tesz­nek majd a szó­ra­koz­ta­tá­sun­kért. Ter­mé­sze­te­sen el­ké­pesztő szop­rá­no­kat ne vár­junk a hí­res­sé­gek­től, de talán a siker titka itt nem is a tö­ké­le­tes hang­ban rej­lik.

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Itt az al­ler­gia­sze­zon, ami min­den évben meg­ke­se­ríti Il­dikó éle­tét. Vajon idén mennyire vi­seli meg a be­teg­ség?

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay szín­ház mű­vé­szei, akik saját fe­le­lős­sé­gükre ta­gad­ták meg az or­vosi meg­fi­gye­lést.

Autóbalesetet szenvedett Keresztes Ildikó, kórházba szállították

Autóbalesetet szenvedett Keresztes Ildikó, kórházba szállították

Az éne­kes-szí­nésznő és a Turay Ida Tár­su­lat éppen elő­adásra utaz­tak, ami­kor az au­tó­jukba haj­tott egy másik kocsi.

Bevallotta Keresztes Ildikó, miért nem vállalt gyereket!

Bevallotta Keresztes Ildikó, miért nem vállalt gyereket!

Egy életre vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Egy életre vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak, az éne­kesnő or­szág-világ előtt tiszta vizet ön­tött a po­hárba és el­árulta, miért nincs gyer­meke.

Schobert Norbi letépi a kilókat Keresztes Ildikóról!

Schobert Norbi letépi a kilókat Keresztes Ildikóról!

A csi­nos éne­kesnő az utóbbi idő­ben egy ki­csit ki­ke­re­ke­dett, és ez az ál­ló­ké­pes­sé­gére is rá­nyomta a bé­lye­gét.

A csi­nos éne­kesnő az utóbbi idő­ben egy ki­csit ki­ke­re­ke­dett, és ez az ál­ló­ké­pes­sé­gére is rá­nyomta a bé­lye­gét.

Erre számíthatsz Norbitól A Nagy Duettben!

Erre számíthatsz Norbitól A Nagy Duettben!

Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi hős, ez tény.

Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi hős, ez már bi­zo­nyos. Ő az, aki be­vál­lalta, hogy éne­kest farag az Up­date aty­já­ból. Hogy ez le­he­tet­len? Majd ki­de­rül.

Valami történt Keresztes Ildikó arcával!

Valami történt Keresztes Ildikó arcával!

Mi a titok nyitja?

Az éne­kesnő egy fris­sen posz­tolt képét né­ze­getve olyan ér­zé­sünk tá­madt, mintha ez nem is mos­ta­ná­ban volt ké­szült volna. Pedig de...

Keresztes Ildikó szexi fotójától menten elalélsz!

Keresztes Ildikó szexi fotójától menten elalélsz!

El­árulta, hogy ugyan arcán sokat dob a smink, de szexi tes­tét a tor­ná­nak és gén­je­i­nek kö­szön­heti.

El­árulta, hogy ugyan arcán sokat dob a smink, de szexi tes­tét a tor­ná­nak és gén­je­i­nek kö­szön­heti.

Megsérült Keresztes Ildikó, súlyos fájdalmak gyötrik

Megsérült Keresztes Ildikó, súlyos fájdalmak gyötrik

Az éne­kesnő jobb kezét szo­ros kötés rög­zíti, mi­u­tán né­hány napja ín­hü­vely­gyul­la­dást ka­pott.

Az éne­kesnő jobb kezét szo­ros kötés rög­zíti, mi­u­tán né­hány napja ín­hü­vely­gyul­la­dást ka­pott.

Baleset érte Keresztes Ildikó imádott kedvencét

Baleset érte Keresztes Ildikó imádott kedvencét

Meg­sé­rült a kis­ku­tyája.

Az éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy a ra­jon­gá­sig sze­reti kis­ku­tyá­ját, épp ezért na­gyon meg­ret­tent, ami­kor az ap­rócska négy­lábú meg­sé­rült.

Keresztes Ildikó rejtegeti a szerelmét

Keresztes Ildikó rejtegeti a szerelmét

Az éne­kesnő ismét ra­gyog a bol­dog­ság­tól, hisz újra sze­rel­mes.

Az éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte a vá­lása, de az utóbbi idő­ben ismét ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ami nem is csoda, hisz újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Állatbolond celebek - kedvencük nélkül el sem tudják képzelni az életet

Állatbolond celebek - kedvencük nélkül el sem tudják képzelni az életet

Meg­szál­lot­tan imád­ják, és min­den­hova ma­guk­kal ci­pe­lik ku­tyá­i­kat.

Sok ma­gyar sztár oda­van az ál­la­to­kért, akad­nak azon­ban olyan meg­szál­lott ce­le­bek, akik egy lé­pést sem tesz­nek imá­dott házi ál­la­tuk nél­kül. Min­den­hova ma­guk­kal ci­pe­lik őket, és sorra lövik velük a cuki szelfi­ket. Nem kér­dés, ők igazi ál­lat­bo­lon­dok!

Pezsgőzve lazít Keresztes Ildikó

Pezsgőzve lazít Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, si­ke­re­sebb, mint va­laha, ren­ge­teg fel­lé­pése után pedig min­dig igyek­szik be­ik­tatni egy kis ki­kap­cso­ló­dást is.

Az éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, si­ke­re­sebb, mint va­laha, ren­ge­teg fel­lé­pése után pedig min­dig igyek­szik be­ik­tatni egy kis ki­kap­cso­ló­dást is.

Exférje után sóvárog Keresztes Ildikó

Exférje után sóvárog Keresztes Ildikó

Meg­lepő ki­je­len­tést tett a dögös éne­kesnő.

Bár há­zas­sága végül zá­tonyra fu­tott, va­la­hol még min­dig bízik benne, hogy volt férje, az Edda basszus­gi­tá­rosa, egy szép napon vissza­tér hozzá.

Egy kis nyáridéző! Vajon mit tud ez a sztárbikini?

Egy kis nyáridéző! Vajon mit tud ez a sztárbikini? - Fotó

A fél ce­leb­vi­lág ilyet hor­dott.

A hazai és kül­földi hí­res­sé­gek kö­zött is óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend egy szí­nes bi­kini, amely­ben min­den má­so­dik nő meg­mu­tatta a tes­tét a nyá­ron.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata.

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata. Lás­suk, ho­gyan csi­nál­ják a lá­nyok, akik szin­tén min­dent be­vál­lal­tak a si­ke­res át­ala­ku­lás ér­de­ké­ben...

Szexi bikiniben hergeli a spanyolokat Keresztes Ildikó

Szexi bikiniben hergeli a spanyolokat Keresztes Ildikó

Iz­gal­mas fo­tók­kal bom­bázza a ra­jon­góit Ke­resz­tes Il­dikó, mi­köz­ben nem túl sok tex­til­ben, Spa­nyol­or­szág­ban él­vezi a késői nya­rat.

Iz­gal­mas fo­tók­kal bom­bázza a ra­jon­góit Ke­resz­tes Il­dikó, mi­köz­ben nem túl sok tex­til­ben, Spa­nyol­or­szág­ban él­vezi a késői nya­rat.

Szelfitalány: ez Keresztes Ildikó dögös feneke vagy a barátnőé?

Szelfitalány: ez Keresztes Ildikó dögös feneke vagy a barátnőé?

Vajon az éne­kesnő for­más fe­neke tárul elénk?

Vajon az éne­kesnő for­más fe­neke tárul elénk?

Álompárok voltak, mégis szakítottak

Álompárok voltak, mégis szakítottak

Ezek a ma­gyar sztár­vi­lág leg­na­gyobb és leg­meg­le­pőbb sza­kí­tá­sai.

Han­gos ve­sze­ke­dé­sek, össze­tört ce­le­bek, fáj­dal­mas meg­csa­lá­sok. Ezek a ma­gyar sztár­vi­lág leg­na­gyobb és leg­meg­le­pőbb sza­kí­tá­sai.

Egy évig élt gyógyszereken Keresztes Ildikó

Egy évig élt gyógyszereken Keresztes Ildikó

Pszi­chi­á­ter ke­zelte az éne­kes­nőt.

Olyan ko­moly de­presszió ke­rí­tette ha­tal­mába Ke­resz­tes Il­di­kót, amit már nem tud­tak csak egy­szerű te­rá­pi­á­val ke­zelni.

Keresztes Ildikó megint egy titokzatos férfi ölében villantott - Fotó

Keresztes Ildikó megint egy titokzatos férfi ölében villantott - Fotó

Az 51 éve­sen is bom­ba­for­má­ban lévő éne­kesnő újab­ban gyak­ran lát­ható fél­re­ért­hető hely­zet­ben, egy rej­té­lyes férfi tár­sa­sá­gá­ban.

Sikerre születtek - ők a legnépszerűbb Oroszlán celebek

Sikerre születtek - ők a legnépszerűbb Oroszlán celebek

Imád­ják, ha kö­rül­ra­jong­ják őket!

Nagy­vo­na­lúak és imád­ják, ha kö­rül­ra­jong­ják őket! Szét­néz­tünk a hazai sztár­vi­lág­ban, hogy be­mu­tas­suk a do­mi­náns csil­lag­jegy leg­si­ke­re­sebb kép­vi­se­lőit.

Titokzatos férfit csókolgatott a színpadon Keresztes Ildikó!

Titokzatos férfit csókolgatott a színpadon Keresztes Ildikó!

Kon­cert köz­ben vá­rat­lan je­le­net zaj­lott le a szín­pa­don.

Kon­cert köz­ben vá­rat­lan je­le­net zaj­lott le a szín­pa­don.

Titokzatos férfi lába között villantott Keresztes Ildikó! - Fotó

Titokzatos férfi lába között villantott Keresztes Ildikó!

Fél­re­ért­hető hely­zetbe ke­ve­re­dett.

Az öt­ven­egy éves éne­kes­nőt me­rész öl­tö­zék­ben kap­ták len­cse­végre. Rá­adá­sul fél­re­ért­hető hely­zetbe ke­ve­re­dett egy rej­té­lyes férfi­val.

így buliztak a sztárok a Szigeten - Fotó

Zimány Linda szerelme nélkül csápolt, Keresztes Ildikó kidőlt - így buliztak a sztárok a Szigeten - Fotó

A hazai ce­le­be­ket is ma­gá­val ra­gadta a fesz­ti­vál­han­gu­lat.

A hazai ce­le­be­ket is ma­gá­val ra­gadta a fesz­ti­vál­han­gu­lat.

Megdöbbentő! Piás szelfin mosolyog Keresztes Ildikó

Megdöbbentő! Piás szelfin mosolyog Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő a jelek sze­rint nem bízza a vé­let­lenre a jó han­gu­la­tot, már út­köz­ben elő­ke­rül a bo­ros­üveg.

Az éne­kesnő a jelek sze­rint nem bízza a vé­let­lenre a jó han­gu­la­tot, már út­köz­ben elő­ke­rül a bo­ros­üveg.

Lelepleztük a sztárok helyesírási bakijait

Lelepleztük a sztárok helyesírási bakijait

A Ri­post segít benne, hogy ja­vul­jon a hí­res­sé­gek írása.

Az ese­ten­kénti igény­te­len fo­gal­ma­zás és a rossz he­lyes­írás bi­zony a sztá­ro­kat sem kí­méli. A Ri­post segít abban, hogy ja­vul­jon a hí­res­sé­gek írása.

Erotikus képeivel büszkélkedik Keresztes Ildikó

Erotikus képeivel büszkélkedik Keresztes Ildikó

Le­po­rolta régi pi­káns fo­tóit.

Az éne­kesnő le­po­rolta régi pi­káns fo­tóit. A 15 évvel ez­előtt ké­pe­ken na­gyon jól néz ki, de ma már biz­to­san nem húzná ma­gára azt a szet­tet.

Sztárok, akiket csak ritkán láthatsz bikiniben!

Sztárok, akiket csak ritkán láthatsz bikiniben!

A hőség le­csalja a ruhát a sze­xibb­nél sze­xibb sztá­rok­ról, mégis van­nak olyan dívák, akik csak na­gyon rit­kán mu­tat­koz­nak für­dő­ru­há­ban.

A ha­tal­mas hőség le­csalja a ruhát a sze­xibb­nél sze­xibb sztá­rok­ról, mégis van­nak olyan dívák, akik csak na­gyon rit­kán mu­tat­koz­nak egy fa­lat­nyi für­dő­ru­há­ban a kö­zön­ség előtt.

Keresztes Ildikó kifakadt: "Tudom, hogy a bugyimban is szeretnének turkálni"

Keresztes Ildikó kifakadt: "Tudom, hogy a bugyimban is szeretnének turkálni"

A csü­tör­töki HOT! ma­ga­zin­ban meg­je­lent cikk verte ki Ke­resz­tes Il­di­kó­nál a biz­to­sí­té­kot.

Injekciókkal csillapítják Keresztes Ildikó kínjait

Injekciókkal csillapítják Keresztes Ildikó kínjait

Be­teg­ség gyötri az éne­kes­nőt.

A sú­lyos tü­ne­te­ket okozó be­teg­ség gyak­ran ke­se­ríti meg az éne­kesnő éle­tét. A leg­drasz­ti­ku­sabb ke­ze­lé­se­ket is be­ve­tet­ték már nála az or­vo­sok, mind­hi­ába.

Nézd meg a hét átalakulását! De csak óvatosan!

Nézd meg a hét átalakulását! De csak óvatosan!

Lehet, hogy egy­kori men­to­rára akar ha­jazni az X-Fak­tor fel­fe­de­zettje? Nem azt mond­juk, hogy nem csi­nos a pél­da­kép, de azért egy prob­léma akad.

Lehet, hogy egy­kori men­to­rára akar ha­jazni az X-Fak­tor fel­fe­de­zettje? Nos, nem azt mond­juk, hogy nem csi­nos a pél­da­kép, de azért egy apró prob­léma akad: a men­tor egy hölgy, és aki most ha­son­lít rá, bi­zony egy férfi­em­ber.