Keresztes Ildikó

Megviselte a válás, nem akar több esküvőt Keresztes Ildikó

Megviselte a válás, nem akar több esküvőt Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő je­len­leg tel­jes­nek érzi az éle­tét.

Az éne­kesnő je­len­leg tel­jes­nek érzi az éle­tét.

FRISS HÍREK

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta egy cikk...

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta egy cikk...

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Kiborult az énekesnő: Így kezd új életet Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó sze­rint, itt az idő a meg­úju­lásra, mos­tan­tól ke­zébe veszi az irá­nyí­tást.

Ke­resz­tes Il­dikó sze­rint, itt az idő a meg­úju­lásra, mos­tan­tól ke­zébe veszi az irá­nyí­tást.

Fura videó került fel a netre Keresztes Ildikóról: de mit csinál?

Fura videó került fel a netre Keresztes Ildikóról: de mit csinál?

Az éne­kesnő min­den őrült­ség­ben benne van. Ezt bi­zo­nyítja a leg­fris­sebb fel­vé­tel is róla.

Az éne­kesnő min­den őrült­ség­ben benne van. Ezt bi­zo­nyítja a leg­fris­sebb fel­vé­tel is róla.

Keresztes Ildikó a botrányról: Nem vagyok alkoholista

Keresztes Ildikó a botrányról: Nem vagyok alkoholista

Az éne­kesnő nem hitt a sze­mé­nek...

Az éne­kesnő nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor azzal szem­be­sült, hogy az egyik ma­ga­zin cím­la­pon vá­dolja őt al­ko­ho­liz­mus­sal. Itt a vá­la­sza!

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók...

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Lefotózták Keresztes Ildikót: jó nagyot villantott

Lefotózták Keresztes Ildikót: a jellegzetesen dögös hangú énekesnő hatalmasat villantott

A nép­szerű éne­kes­nő­ről va­dító fotó ke­rült fel az in­ter­netre! Igazi bom­bázó.

A nép­szerű elő­adó­ról va­dító fotó ke­rült fel az in­ter­netre! A fel­vé­telt látva pedig nem csak a ra­jon­gók ál­lít­hat­ják egy­ön­te­tűen, hogy Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi bom­bázó.

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Nagyapja mentette meg a magyar énekesnő életét

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon.

Az orvos sze­rint csu­pán per­cek vá­lasz­tot­ták el az éne­kes­nőt attól, hogy meg­ful­lad­jon. Ha a nagy­apja nem kap­csol, Il­dikó ma biz­to­san nincs az élők so­rá­ban.

Zavarba jöttünk Keresztes Ildikó fotójától: így még biztosan nem láttad

Zavarba jöttünk Keresztes Ildikó fotójától: így még biztosan nem láttad

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van. A ra­jon­gók­nak el­állt a sza­vuk!

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van. A ra­jon­gók­nak el­állt a sza­vuk!

Vadonatúj tetoválásáról vallott Keresztes Ildikó!

Vadonatúj tetoválásáról vallott Keresztes Ildikó!

Fon­tos szá­mára ked­venc éne­kes­nője.

Il­dikó éle­té­ben fon­tos sze­re­pet ját­szik ked­venc éne­kes­nője és annak egy kul­ti­kus dala, ami­nek a címét most az al­kar­jára var­ratta.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Keresztes Ildikó

Me­rész dön­tést ho­zott.

Me­rész dön­tést ho­zott az éne­kesnő. Úgy tűnik, még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza a fan­tasz­ti­kus hangi adott­sá­gok­kal ren­del­kező mű­vésznő.

Keresztes Ildikó: totálisan szét vagyok esve

Keresztes Ildikó: totálisan szét vagyok esve

A nép­szerű éne­kesnő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik itt­hon és kül­föl­dön is, alig van ideje a pi­he­nésre.

A nép­szerű éne­kesnő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik itt­hon és kül­föl­dön is, alig van ideje a pi­he­nésre.

Üvöltött a sokktól Keresztes Ildikó: durva, ami vele történt

Üvöltött a sokktól Keresztes Ildikó: durva, ami vele történt

A nép­szerű éne­kesnő meg­hök­kentő tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­já­ból.

A nép­szerű éne­kesnő meg­hök­kentő tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­já­ból.

Zavarba jöttünk, bikinis fotó készült Keresztes Ildikóról

Zavarba jöttünk, bikinis fotó készült Keresztes Ildikóról

Va­dító fény­ké­pet posz­tolt.

Az arany­­torkú éne­­kesnő Spa­nyol­or­szág­ban pihen. Va­dító fény­ké­pet posz­tolt.

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Lon­don, Mi­lánó, Las Vegas - Csak né­hány exk­lu­zív hely­szín, ame­lyet már meg­hó­dí­tott a márka. 2018 ta­va­szán végre Bu­da­pestre is meg­ér­ke­zett!

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Nagy lépésre szánta el magát Keresztes Ildikó

Fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű éne­kesnő fon­tos dön­tést ho­zott a jövőt il­le­tően! A Ri­post­nak be­szélt a rész­le­tek­ről.

Különleges titkot árult el magáról a sztárénekesnő

Különleges titkot árult el magáról a sztárénekesnő

Foly­ta­tó­dik az or­szág há­zi­bu­lija.

Va­sár­nap este a ne­gye­dik élő adás­sal foly­ta­tó­dik a Super TV2-n az or­szág há­zi­bu­lija.

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Ha­tal­mas tap­sot ka­pott Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Ha­tal­mas tap­sot ka­pott Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban. Pedig Lin­g­ura Dia be­te­gen állt szín­padra.

30 éves lett Tóth Gabi, az ország kaméleonja!

30 éves lett Tóth Gabi, az ország kaméleonja!

Tóth Gabi a sze­münk előtt vált lá­zadó ka­masz lány­ból igazi pop­dí­vává.

Tóth Gabi a sze­münk előtt vált lá­zadó ka­masz lány­ból igazi pop­dí­vává. Ma 30 éves.

Hatalmas traumát élt át a Sztárban Sztár meg egy kicsi tehetsége

Hatalmas traumát élt át a Sztárban Sztár meg egy kicsi tehetsége

Az or­szág egyik leg­sze­gé­nyebb me­gyé­jé­ben élt szep­tem­be­rig a Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi fi­a­tal ver­seny­zője, Lin­g­ura Diána.

Keresztes Ildikó kizavarta a közös öltözőből Tóth Gabit!

Keresztes Ildikó kizavarta a közös öltözőből Tóth Gabit!

A két éne­kes­nő­nek a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi során kell közös he­lyi­sé­gen osz­toz­niuk.

A két éne­kes­nő­nek a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi során kell közös he­lyi­sé­gen osz­toz­niuk.

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben! Sok pénz­zel tar­to­zik a férfi a szí­né­szek­nek, szín­há­zak­nak! Dagad a bot­rány!

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Soha nem tá­vo­lod­tak el egy­más­tól.

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól. Az EDDA gi­tá­ro­sára ké­sőbb rá­ta­lált az új sze­re­lem.

Végre kiderült, kivel bújik össze esténként a magyar sztárénekesnő

Végre kiderült, kivel bújik össze esténként a magyar sztárénekesnő

Ke­resz­tes Il­dikó tel­je­sen el­me­rült leg­újabb mun­ká­já­ban.

Ke­resz­tes Il­dikó tel­je­sen el­me­rült leg­újabb mun­ká­já­ban, ami­nek de­cem­ber 26-án lesz a be­mu­ta­tója. Az Álom­utazó me­se­mu­si­cal pró­bái már gőz­erő­vel zaj­la­nak, az éne­kesnő a Rém sze­re­pét ala­kítja benne.

Nem semmi! Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket és szak­mai dí­ja­kat adott át az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket és szak­mai dí­ja­kat adott át az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is.

Újra együtt egykori férjével Keresztes Ildikó

Újra együtt egykori férjével Keresztes Ildikó

Hiába sza­kí­tot­tak évek­kel ez­előtt.

Hiába sza­kí­tot­tak évek­kel ez­előtt, most ismét egy­más éle­té­nek ré­szei let­tek.

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

Így találkozott Keresztes Ildikó Orbán Viktorral. Na és a kéményseprő

Így találkozott Keresztes Ildikó Orbán Viktorral.
Na és a kéményseprő

A lel­tár ezt tar­tal­mazza. 212 szelfi, 10 nyak­kendő és 1 ké­mény­seprő.

A lel­tár fur­csa dol­go­kat is tar­tal­maz. 212 szelfi, 10 nyak­kendő és az az egy ké­mény­seprő. Csak hogy végül a sze­ren­cse se hi­á­nyoz­zék..

Exkluzív! Keresztes Ildikó: Lehet, hogy a holnap nem is létezik

Exkluzív! Keresztes Ildikó: Lehet, hogy a holnap nem is létezik

Az éne­kesnő lel­ki­leg és fi­zi­ká­li­san is fá­radt­nak érzi magát, de pi­he­nés­ről egy­előre még szó sem lehet.

Az éne­kesnő lel­ki­leg és fi­zi­ká­li­san is fá­radt­nak érzi magát, de pi­he­nés­ről egy­előre még szó sem lehet.

Hoppá! Nem találod ki, hol vásárol Keresztes Ildikó

Hoppá! Nem találod ki, hol vásárol Keresztes Ildikó

60 ezret spó­rolt egy kat­tin­tás­sal!

Aki azt gon­dolná, hogy a nép­szerű és sokat fog­lal­koz­ta­tott éne­kesnő két kéz­zel szórja a pénzt, az ha­tal­ma­sat téved.

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de...

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit túl­tolta a dol­got és per­ce­ken át pi­á­lás­sal ol­to­gatta a Star Academy zsű­ri­tag­ját.

Családi tragédia bénította le Keresztes Ildikót

Családi tragédia bénította le Keresztes Ildikót

Ki­ruc­ca­nása előtt érte a ször­nyű­ség.

Az éne­kes­nőt egy ki­sebb ki­ruc­ca­nása előtt érte a ször­nyű­ség.

Teljesült Keresztes Ildikó hat éve tett esküje

Teljesült Keresztes Ildikó hat éve tett esküje

Vissza­tért és ara­tott...

Ke­resz­tes Il­dikó 2010-ben egy­szer már ho­zott dön­tést a fi­a­tal éne­kes sor­sá­ról, és csak re­mélni tudta, hogy a srác nem adja föl ál­mait mi­atta...

Atyaég: Csontsoványra fogyott Keresztes Ildikó!

Atyaég: Csontsoványra fogyott Keresztes Ildikó!

Az arany­torkú éne­kesnő már ijesz­tően kar­csú! Mi lesz így vele? Na­gyon ag­gód­nak érte ra­jon­gói is!

Az arany­torkú éne­kesnő már ijesz­tően kar­csú! Mi lesz így vele? Na­gyon ag­gód­nak érte ra­jon­gói is!

Hoppá! Majka beszólt Keresztes Ildikónak, aki beintett neki!

Hoppá! Majka beszólt Keresztes Ildikónak, aki beintett neki!

A mű­sor­ve­zető nem tett la­ka­tot a szá­jára, sze­rinte a zsű­ri­tag saját ma­gá­nak adott ma­xi­má­lis pont­szá­mot.

Élő adásban fotóztuk le Keresztes Ildikó formás melleit!

Élő adásban fotóztuk le Keresztes Ildikó formás melleit!

A gyö­nyörű és el­is­mert éne­kesnő a Star Academy stú­di­ó­já­ban en­ge­dett be­te­kin­tést óri­ási de­kol­tá­zsába!

Elegáns üzletben villantott óriási dekoltázst Keresztes Ildikó!

Elegáns üzletben villantott óriási dekoltázst Keresztes Ildikó!

Lát­vá­nya mág­nes­ként von­zotta a te­kin­te­te­ket!

A remek for­má­ban lévő éne­kesnő igen­csak me­rész sze­re­lés­ben vá­sá­rol­ga­tott.

Hűha: óriási dekoltázzsal lépett színpadra Keresztes Ildikó!

Hűha: óriási dekoltázzsal lépett színpadra Keresztes Ildikó!

A szexi éne­kesnő jobb for­má­ban van, mint va­laha!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból, csi­nos alak­já­nak kö­szön­he­tően a leg­me­ré­szebb ru­há­kat is fel­ve­heti!

Megváltás volt Keresztes Ildikónak a kiesés

Megváltás volt Keresztes Ildikónak a kiesés

Egyre ne­he­zeb­ben bírta a haj­tást.

Óri­ási él­mény volt neki A Nagy Duett, annak el­le­nére, hogy szá­mos más ten­ni­va­lója miatt egyre ne­he­zeb­ben bírta a haj­tást.

Színpadon házasodott Schobert Norbi

Színpadon házasodott Schobert Norbi

A fit­nesz­guru vő­le­gény­ként állt a szín­padra A Nagy Du­ett­ben.

A fit­nesz­guru Ke­resz­tes Il­dikó vő­le­gé­nye­ként állt a szín­padra A Nagy Du­ett­ben, el­ké­pesztő lagzi ke­re­ke­dett.

Keresztes Ildikó és volt férje újra egymásra találnak?

Keresztes Ildikó és volt férje újra egymásra találnak?

Az éne­kesnő és a ze­nész kap­cso­lata né­hány évvel ez­előtt fu­tott zá­tonyra, de most talán for­dul a kocka.

Az éne­kesnő és a ze­nész kap­cso­lata né­hány évvel ez­előtt fu­tott zá­tonyra, de most talán for­dul a kocka.

Norbi ma is olyat nyom, hogy besírsz!

Norbi ma is olyat nyom, hogy besírsz!

Ez per­sze csak egy ígé­ret, de is­mer­vén a fit­nesz­guru éne­kesi és pláne elő­adói ké­pes­sé­geit, szinte biz­tos, hogy ma is könnyesre rö­hög­he­ted magad A Nagy Du­et­ten.

Ez per­sze csak egy ígé­ret, de is­mer­vén a fit­nesz­guru éne­kesi és pláne elő­adói ké­pes­sé­geit, szinte biz­tos, hogy ma is könnyesre rö­hög­he­ted magad A Nagy Du­et­ten.

Elképesztő bulit varázsolt a színpadra Schobert Norbi

Elképesztő bulit varázsolt a színpadra Schobert Norbi

Fer­ge­te­ges han­gu­latú buli ke­re­ke­dett.

A fit­nesz­guru és part­nere, Ke­resz­tes Il­dikó fer­ge­te­ges han­gu­latú bulit csap­tak A Nagy Duett szín­pa­dán.

Meghökkentő dologgal készül A Nagy Duettre Schobert Norbi

Meghökkentő dologgal készül A Nagy Duettre Schobert Norbi

A siker szár­nya­kat adott a fit­nesz­gu­ru­nak, és már azt is tudja, ho­gyan lesz au­ten­ti­kus A Nagy Du­ett­ben ezen a héten.

Melyik volt a legkeményebb villantás A Nagy Duettben?

Melyik volt a legkeményebb villantás A Nagy Duettben?

A Nagy Duett má­so­dik for­du­ló­já­ban volt min­den, mint a bú­csú­ban.

A Nagy Duett má­so­dik for­du­ló­já­ban volt min­den, mint a bú­csú­ban. Min­ket pedig az ér­de­kel, hogy a nézők sze­rint me­lyik extra mű­sor­elem volt a leg­em­lé­ke­ze­te­sebb.

Úristen: Mi történt Keresztes Ildikó arcával?

Úristen: Mi történt Keresztes Ildikó arcával?

A Nagy Duett első adás­ban be­bi­zo­nyí­totta: ener­gi­kus­sága, te­het­sége és bája még min­dig a régi! Ám fur­csa dol­go­kat sut­tog­nak a háta mö­gött...

Az 51 éves éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van. A Nagy Duett első adás­ban be­bi­zo­nyí­totta: ener­gi­kus­sága, te­het­sége és bája még min­dig a régi! Ám fur­csa dol­go­kat sut­tog­nak a háta mö­gött...

Ledobta bőr felsőjét Schobert Norbi

Ledobta bőr felsőjét Schobert Norbi

A fit­nesz­guru bőr­szer­kó­ban, míg Ke­resz­tes Il­dikó szexi do­mi­na­ként de­bü­tált A Nagy Du­ett­ben a 90-es évek nagy slá­ge­ré­vel. Norbi a pro­duk­ció végén még a fel­ső­jét is le­dobta.

A fit­nesz­guru bőr­szer­kó­ban, míg Ke­resz­tes Il­dikó szexi do­mi­na­ként de­bü­tált A Nagy Du­ett­ben a 90-es évek nagy slá­ge­ré­vel. Norbi a pro­duk­ció végén még a fel­ső­jét is le­dobta.

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye?

Va­sár­nap végre dalra fa­kad­nak sztár­ja­ink, így kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Fehér Anna is Keresztes Ildikó sorsára jutott

Fehér Anna is Keresztes Ildikó sorsára jutott

Előre bo­rí­té­kol­ható volt sor­suk?

A Szom­szé­dok Al­má­já­nak ma­gán­életi vál­sága kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít arra, ami ko­ráb­ban az éne­kes­nő­vel is meg­tör­tént. Előre bo­rí­té­kol­ható volt sor­suk?

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Aggasztó betegség kínozza Keresztes Ildikót! Mi vár rá a színpadon?

Itt az al­ler­gia­sze­zon, ami min­den évben meg­ke­se­ríti Il­dikó éle­tét. Vajon idén mennyire vi­seli meg a be­teg­ség?

Erre számíthatsz Norbitól A Nagy Duettben!

Erre számíthatsz Norbitól A Nagy Duettben!

Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi hős, ez tény.

Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi hős, ez már bi­zo­nyos. Ő az, aki be­vál­lalta, hogy éne­kest farag az Up­date aty­já­ból. Hogy ez le­he­tet­len? Majd ki­de­rül.

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay Ida Szín­ház mű­vé­szei.

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay Ida Szín­ház mű­vé­szei.

Autóbalesetet szenvedett Keresztes Ildikó, kórházba szállították

Autóbalesetet szenvedett Keresztes Ildikó, kórházba szállították

Az éne­kes-szí­nésznő és a Turay Ida Tár­su­lat éppen elő­adásra utaz­tak, ami­kor az au­tó­jukba haj­tott egy másik kocsi.

Schobert Norbi letépi a kilókat Keresztes Ildikóról!

Schobert Norbi letépi a kilókat Keresztes Ildikóról!

Szi­gorú di­é­tára fogta az éne­kes­nőt.

A csi­nos éne­kesnő az utóbbi idő­ben egy ki­csit ki­ke­re­ke­dett, és ez az ál­ló­ké­pes­sé­gére is rá­nyomta a bé­lye­gét.

Valami történt Keresztes Ildikó arcával!

Valami történt Keresztes Ildikó arcával!

Az éne­kesnő friss képét né­ze­getve olyan ér­zé­sünk tá­madt, mintha ez nem is most ké­szült volna. Pedig de...

Az éne­kesnő egy fris­sen posz­tolt képét né­ze­getve olyan ér­zé­sünk tá­madt, mintha ez nem is mos­ta­ná­ban volt ké­szült volna.

Bevallotta Keresztes Ildikó, miért nem vállalt gyereket!

Bevallotta Keresztes Ildikó, miért nem vállalt gyereket!

Egy életre vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak, az éne­kesnő or­szág-világ előtt el­árulta, miért nincs gyer­meke.

Egy életre vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak, az éne­kesnő tiszta vizet ön­tött a po­hárba és el­árulta, miért nincs gyer­meke.

Megsérült Keresztes Ildikó, súlyos fájdalmak gyötrik

Megsérült Keresztes Ildikó, súlyos fájdalmak gyötrik

Ín­hü­vely­gyul­la­dás kí­nozza.

Az éne­kesnő jobb kezét szo­ros kötés rög­zíti, mi­u­tán né­hány napja ín­hü­vely­gyul­la­dást ka­pott.

Állatbolond celebek - kedvencük nélkül el sem tudják képzelni az életet

Állatbolond celebek - kedvencük nélkül el sem tudják képzelni az életet

Akad­nak olyan meg­szál­lott ma­gyar sztá­rok, akik egy lé­pést sem tesz­nek imá­dott ku­tyáik nél­kül.

Keresztes Ildikó szexi fotójától menten elalélsz!

Keresztes Ildikó szexi fotójától menten elalélsz!

Ke­resz­tes Il­dikó el­árulta, hogy ugyan arcán sokat dob a smink, de szexi tes­tét a tor­ná­nak és gén­je­i­nek kö­szön­heti.

Ke­resz­tes Il­dikó el­árulta, hogy ugyan arcán sokat dob a smink, de szexi tes­tét a tor­ná­nak és gén­je­i­nek kö­szön­heti. Mi pedig azt kö­szön­jük, hogy lát­hat­juk.

Baleset érte Keresztes Ildikó imádott kedvencét

Baleset érte Keresztes Ildikó imádott kedvencét

Az éne­kesnő na­gyon meg­ret­tent, ami­kor Liza nevű, ap­rócska ku­tyája meg­sé­rült.

Az éne­kesnő na­gyon meg­ret­tent, ami­kor Liza nevű, ap­rócska ku­tyája meg­sé­rült.

Pezsgőzve lazít Keresztes Ildikó

Pezsgőzve lazít Keresztes Ildikó

A fel­lé­pé­sek után min­dig igyek­szik be­ik­tatni egy kis ki­kap­cso­ló­dást is.

Az éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, si­ke­re­sebb, mint va­laha, ren­ge­teg fel­lé­pése után pedig min­dig igyek­szik be­ik­tatni egy kis ki­kap­cso­ló­dást is.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata!

Keresztes Ildikó rejtegeti a szerelmét

Keresztes Ildikó rejtegeti a szerelmét

Az éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte a vá­lása, de az utóbbi idő­ben ismét ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ami nem is csoda, hisz újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Az éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte a vá­lása, de az utóbbi idő­ben ismét ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ami nem is csoda, hisz újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Exférje után sóvárog Keresztes Ildikó

Exférje után sóvárog Keresztes Ildikó

Meg­lepő ki­je­len­tést tett a dögös éne­kesnő, aki 25 évig élt együtt az Edda basszus­gi­tá­ro­sá­val, Klicska Lász­ló­val. Il­dikó va­la­hol még min­dig bízik benne, hogy volt férje vissza­tér hozzá.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett a dögös éne­kesnő, aki 25 évig élt együtt az Edda basszus­gi­tá­ro­sá­val, Klicska Lász­ló­val. Bár Il­dikó há­zas­sága végül zá­tonyra fu­tott, va­la­hol még min­dig bízik benne, hogy volt férje egy szép napon vissza­tér hozzá.

Egy kis nyáridéző! Vajon mit tud ez a sztárbikini?

Egy kis nyáridéző! Vajon mit tud ez a sztárbikini?

A hazai és kül­földi hí­res­sé­gek kö­zött is óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend egy szí­nes bi­kini.

A hazai és kül­földi hí­res­sé­gek kö­zött is óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend egy szí­nes bi­kini.

Szexi bikiniben hergeli a spanyolokat Keresztes Ildikó

Szexi bikiniben hergeli a spanyolokat Keresztes Ildikó

Iz­gal­mas fo­tó­kon pózol.

Iz­gal­mas fo­tók­kal bom­bázza a ra­jon­góit Ke­resz­tes Il­dikó, mi­köz­ben nem túl sok tex­til­ben, Spa­nyol­or­szág­ban él­vezi a késői nya­rat.

Ha ez Keresztes Ildikó feneke bikiniben, akkor leesik az állad!

Szelfitalány: ez Keresztes Ildikó dögös feneke vagy a barátnőé?

Ke­cse­sen csob­ban a me­den­cébe...

Az éne­kesnő épp Spa­nyol­or­szág­ban va­ká­ci­ó­zik ba­rát­nő­i­vel, és sorra posz­tolja a menő nya­ra­lós fo­tó­kat. De vajon ma­gá­ról?

Álompárok voltak, mégis szakítottak

Álompárok voltak, mégis szakítottak

Ezek a ma­gyar sztár­vi­lág leg­na­gyobb és leg­meg­le­pőbb sza­kí­tá­sai.

Han­gos ve­sze­ke­dé­sek, össze­tört ce­le­bek, fáj­dal­mas meg­csa­lá­sok. Ezek a ma­gyar sztár­vi­lág leg­na­gyobb és leg­meg­le­pőbb sza­kí­tá­sai.

Titokzatos férfi lába között villantott Keresztes Ildikó! - Fotó

Titokzatos férfi lába között villantott Keresztes Ildikó!

Fél­re­ért­hető hely­zetbe ke­ve­re­dett.

Az öt­ven­egy éves éne­kes­nőt me­rész öl­tö­zék­ben kap­ták len­cse­végre. Rá­adá­sul fél­re­ért­hető hely­zetbe ke­ve­re­dett egy rej­té­lyes férfi­val.

Egy évig élt gyógyszereken Keresztes Ildikó

Egy évig élt gyógyszereken Keresztes Ildikó

Olyan ko­moly de­presszió ke­rí­tette ha­tal­mába Ke­resz­tes Il­di­kót, amit nem tud­tak egy­szerű te­rá­pi­á­val ke­zelni.

Olyan ko­moly de­presszió ke­rí­tette ha­tal­mába Ke­resz­tes Il­di­kót, amit nem tud­tak egy­szerű te­rá­pi­á­val ke­zelni.

Keresztes Ildikó megint egy titokzatos férfi ölében villantott - Fotó

Keresztes Ildikó megint egy titokzatos férfi ölében villantott - Fotó

Az 51 éve­sen is bom­ba­for­má­ban lévő éne­kesnő újab­ban gyak­ran lát­ható fél­re­ért­hető hely­zet­ben, egy rej­té­lyes férfi tár­sa­sá­gá­ban.

Titokzatos férfit csókolgatott a színpadon Keresztes Ildikó! - Fotó

Titokzatos férfit csókolgatott a színpadon Keresztes Ildikó! - Fotó

Az éne­kesnő szü­lő­ha­zá­já­ban, Er­dély­ben állt a kö­zön­ség elé, és a kon­cert köz­ben vá­rat­lan je­le­net zaj­lott le a szín­pa­don.

Megdöbbentő! Piás szelfin mosolyog Keresztes Ildikó

Megdöbbentő! Piás szelfin mosolyog Keresztes Ildikó

Már út­köz­ben elő­ke­rül a bo­ros­üveg.

Ze­nész­tár­sa­i­val meg sem várja, hogy meg­ér­kez­ze­nek egy fel­lé­pésre, már út­köz­ben elő­ke­rül a bo­ros­üveg.

Sztárok, akiket csak ritkán láthatsz bikiniben!

Sztárok, akiket csak ritkán láthatsz bikiniben!

A hőség le­csalja a ruhát a sztá­rok­ról.

A hőség le­csalja a ruhát a sze­xibb­nél sze­xibb sztá­rok­ról, mégis van­nak olyan dívák, akik csak na­gyon rit­kán mu­tat­koz­nak für­dő­ru­há­ban a kö­zön­ség előtt.

Súlyos allergia keseríti meg a sztárok nyarát

Súlyos allergia keseríti meg a sztárok nyarát

Hiába tom­bol ezer­rel a nyár, van­nak ce­le­bek, akik nem tud­ják fel­hőt­le­nül él­vezni a nap­sü­tést, vagy a friss, nyári le­ve­gőt. Fo­lya­ma­to­san vi­gyáz­niuk kell egész­sé­gükre.

Hiába tom­bol ezer­rel a nyár, van­nak ce­le­bek, akik nem tud­ják fel­hőt­le­nül él­vezni a nap­sü­tést, vagy a friss, nyári le­ve­gőt. Olyan ko­moly al­ler­gia kí­nozza őket ugyanis, hogy fo­lya­ma­to­san vi­gyáz­niuk kell egész­sé­gükre.

Injekciókkal csillapítják Keresztes Ildikó kínjait

Injekciókkal csillapítják Keresztes Ildikó kínjait

A sú­lyos tü­ne­te­ket okozó be­teg­ség gyak­ran ke­se­ríti meg az éne­kesnő éle­tét.

Nézd meg a hét átalakulását! De csak óvatosan!

Nézd meg a hét átalakulását!
De csak óvatosan!

Lehet, hogy egy­kori men­to­rára akar ha­jazni az X-Fak­tor fel­fe­de­zettje? Nos, nem azt mond­juk, hogy nem csi­nos a pél­da­kép, de azért egy apró prob­léma akad: a men­tor egy hölgy, és aki most ha­son­lít rá, bi­zony egy férfi­em­ber.