Kerényi Miklós Gábor
FRISS HÍREK

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Hó­na­pok tel­tek el...

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott. Min­dent és még annál is töb­bet vesz­tet­tek.

Kero megtörte a csendet a zaklatási ügyével kapcsolatban

Kero megtörte a csendet a zaklatási ügyével kapcsolatban

Az Ope­rett­szín­ház egy­kori mű­vé­szeti ve­ze­tője hosszú hall­ga­tás után re­a­gált az el­múlt hó­na­pok ese­mé­nye­ire!

Az Ope­rett­szín­ház egy­kori mű­vé­szeti ve­ze­tője hosszú hall­ga­tás után re­a­gált a vá­dakra.

Apja szeretőjének nézték Kerényi Miklós Mátét

Apja szeretőjének nézték Kerényi Miklós Mátét

Durva plety­kát ter­jesz­tet­tek a szí­nész­ről és a Kos­suth-díjas ren­dező édes­ap­já­ról.

Durva plety­kát ter­jesz­tet­tek a szí­nész­ről és a Kos­suth-díjas ren­dező édes­ap­já­ról.

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Dagad a botrány: Hajdú Péter szerint Kero hazudott

Dagad a botrány: Hajdú Péter szerint Kero hazudott

Gyá­vá­nak ne­vezte a ki­rú­gott Ke­ré­nyit.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ko­moly prob­lé­mát oko­zott a so­ro­za­tos zak­la­tás­sal vá­dolt Kero, aki sze­rinte szimp­lán gyáva, ezért mondta le a sze­rep­lést az Esti Friz­bi­ben.

Rosszul lett, mentőt kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz!

Rosszul lett, mentőt kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz!

A ren­dező pá­nik­ro­ha­mot ka­pott.

A ren­dező pá­nik­ro­ha­mot ka­pott, mert meg­né­zett egy róla ké­szült pa­ró­dia­vi­deót.

Máris megtalálták KERO utódját?

Máris megtalálták a zaklatások miatt kirúgott Kerényi utódját?

Az utóbbi idő­ben sokan fel­tet­ték a kér­dést, vajon ki ülhet majd Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor meg­üre­se­dett szé­kébe az Ope­rett­ben. Lehet, hogy meg­van a vá­lasz is.

Az utóbbi idő­ben sokan fel­tet­ték a kér­dést, vajon ki ülhet majd Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor meg­üre­se­dett szé­kébe az Ope­rett­ben. Lehet, hogy meg­van a vá­lasz is.

Kero megfejti színészei álmait

Kero megfejti színészei álmait

A ter­mé­szet­fe­letti dol­gok va­ló­já­ban lé­tez­nek.

Bár szkep­ti­kus a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan dol­go­kat il­le­tően, azon­ban ta­pasz­ta­la­tai alap­ján egyre in­kább érzi, hogy a ter­mé­szet­fe­letti dol­gok lé­tez­nek.

Veszélybe került az Operett előadása, elképesztő jelenet a színpadon

Veszélybe került az Operett előadása, elképesztő jelenet a színpadon

Ke­ré­nyi Mik­lós Gá­bor­nak min­den lé­lek­je­len­lé­tére és kre­a­ti­vi­tá­sára szük­sége volt.

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Veréb Tamás ala­po­san meg­té­pázva ke­ve­re­dett ki a gyors­tal­paló kasz­kadőr­ok­ta­tás­ból.

Nem hiszed el, mit művel KERO a kezével

Nem hiszed el, mit művel KERO a kezével

Az Ope­rett mű­vé­szeti ve­ze­tője új hob­bit ta­lált ma­gá­nak.

Az Ope­rett mű­vé­szeti ve­ze­tője új hob­bit ta­lált ma­gá­nak.