Kelemen Anna

Itt a vége: Fehérneműben tett nagy bejelentést Kelemen Anna

Itt a vége: Fehérneműben tett nagy bejelentést Kelemen Anna

Egy kor­szak le­zá­rul, de mi lesz most a férfi ra­jon­gók se­re­gé­vel?

Ta­gad­ha­tat­lan tény, hogy An­nácska igyek­szik tár­sa­dal­mi­lag fon­tos té­má­kat fe­sze­getni vi­de­ó­i­ban...

FRISS HÍREK

Kelemen Anna szomorú lett, de tudja mi a megoldás

Kelemen Anna szomorú lett, de tudja mi a megoldás

An­nácska hal­lotta a hí­re­ket...

An­nácska hal­lotta a hí­re­ket a be­zárt va­das­park­ról, ahol ko­ráb­ban ott­honra lel­tek az el­ha­gyott cir­ku­szi tig­ri­sek, és el­gon­dol­ko­dott az élet nagy kér­dé­sein.

Elképesztő változás: Mi történt Kelemen Anna arcával?

Elképesztő változás: Mi történt Kelemen Anna arcával?

Rá sem lehet is­merni An­nács­kára! Vajon mi áll a meg­döb­bentő vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Rá sem lehet is­merni An­nács­kára! Vajon mi áll a meg­döb­bentő vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Kelemen Annának elege lett a múltjából

Kelemen Annának elege lett a múltjából

An­nácska egy iga­zán kü­lö­nösre si­ke­rült vi­de­ó­ban kö­ve­teli, hogy ta­lál­junk a szá­mára új jel­ző­ket, me­lye­ket ő is el­fo­gad.

An­nácska egy iga­zán kü­lö­nösre si­ke­rült vi­de­ó­ban kö­ve­teli, hogy ta­lál­junk a szá­mára új jel­ző­ket, me­lye­ket ő is el­fo­gad.

Hihetetlen, de igaz: Kelemen Anna felöltözve kampányol egy jó ügyért

Hihetetlen, de igaz: Kelemen Anna felöltözve kampányol egy jó ügyért

Ha Anna posz­tol, sej­teni lehet, hogy leg­in­kább for­más ido­mait mu­tatja...

Ha Anna posz­tol, sej­teni lehet, hogy leg­in­kább for­más ido­mait mu­tatja...

Durván korhatáros: Megmutatta mi van a lába között Kelemen Anna

Durván korhatáros: Megmutatta mi van a lába között Kelemen Anna

Ke­le­men Anna nem szé­gyen­lős az biz­tos, ami­kor csak te­heti tex­til nél­kül mu­to­gatja magát.

Szerinted is furán néz ki? Teste miatt szóltak be Kelemen Annának

Szerinted is furán néz ki? Teste miatt szóltak be Kelemen Annának

Ke­le­men Anna nem szé­gyen­lős.

Ke­le­men Anna nem szé­gyen­lős és a kri­ti­kát is jól bírja. A vir­tu­á­lis vi­lág­ban sem­mi­képp nem bán­tó­dik meg.

Kelemen Anna reagált az aggódóknak: ezért néz ki így

Kelemen Anna videóban reagált az érte aggódóknak: ezért néz most ki így

Min­denki An­nács­ká­já­nak fel­tűnt, hogy a kom­men­te­lők egy ideje ta­lál­ga­tá­sokba bo­csát­koz­nak a kül­se­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Min­denki An­nács­ká­já­nak fel­tűnt, hogy a kom­men­te­lők egy ideje ta­lál­ga­tá­sokba bo­csát­koz­nak a kül­se­jé­vel kap­cso­lat­ban. Úgy dön­tött, nem hagyja őket két­sé­gek kö­zött és egy közel öt­per­ces fel­vé­tel­ben igye­ke­zett re­a­gálni.

Ez már sok: Kelemen Anna durván korhatáros fotóval ünnepel

Ez már sok: Kelemen Anna durván korhatáros fotóval ünnepel

A sze­re­tet ün­ne­pén is ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

An­nácska nem fogta vissza magát, a sze­re­tet ün­ne­pén is ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Továbbra sem szégyenlős: alig takarja valami Kelemen Anna kebleit

Továbbra sem szégyenlős: alig takarja valami Kelemen Anna kebleit

An­nácska to­vább sok­kolja a népet ka­rá­csony al­kal­má­val.

An­nácska to­vább sok­kolja a népet ka­rá­csony al­kal­má­val.

Csak némi dísz takarja a magyar modell meztelen testét

Csak némi dísz takarja a magyar modell meztelen testét

Ő nem be, hanem ki­cso­ma­golta...

An­nácska éppen el­len­ke­ző­leg tesz, mint min­denki más. Ő nem be, hanem ki­cso­ma­golta az aján­dé­kot.

Ultra szűk felsőben osztja az észt Kelemen Anna

Ultra szűk felsőben osztja az észt Kelemen Anna

Meg­mondja a tutit.

An­nácska ugyan nem szá­mít kü­lö­nö­sebb gu­ru­nak pár­kap­cso­lati téren, mégis ér­de­mes oda­fi­gyelni a mon­dan­dó­jára.

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen lett Kelemen Anna

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen lett Kelemen Anna

Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá An­nács­kára. A ra­jon­gók így is meg­őrül­nek érte.

Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá An­nács­kára. A ra­jon­gók így is meg­őrül­nek érte.

Fedetlenül napoztatta meg gigamelleit Kelemen Anna

Fedetlenül napoztatta meg gigamelleit Kelemen Anna

An­nács­ká­nak is bejön a kora ta­va­szi idő­já­rás, hi­szen így nem kell ta­kar­gat­nia leg­be­cse­sebb test­ré­szét.

Korhatáros fotó: Bugyi nélkül fotózta magát Kelemen Anna

Korhatáros fotó: Bugyi nélkül fotózta magát Kelemen Anna

Ke­le­men Anna hi­he­tet­len szexi.

Ke­le­men Anna hi­he­tet­len szexi fo­tó­val in­dí­totta a napot.

Kőkemény aktfotó: Belátni Kelemen Anna lába közé

Kőkemény aktfotó: Belátni Kelemen Anna lába közé

Ke­le­men Anna nem bírja a hét­főt.

Ke­le­men Anna nem bírja a hét­főt, ezért ki­ta­lált va­la­mit, hogy fel­dobja egy ki­csit.

Elképesztő kereseti lehetőség: így szereznek pénzt a magyar sztárok

Elképesztő kereseti lehetőség: így szereznek pénzt a magyar sztárok

Bár úgy tűnik, a hí­res­sé­gek élete csupa luxus és csil­lo­gás, bi­zony van­nak idők, ami­kor min­den fil­lérre szük­sé­gük van.

Mi lesz ebből? Idegen férfivel megy vacsorázni Kelemen Anna!

Mi lesz ebből? Idegen férfivel megy vacsorázni Kelemen Anna!

A hí­res­ség állja a sza­vát, a hét­vé­gén el­vi­szi egy ét­te­rembe azt a férfit, akit a nye­re­mény­já­té­ká­ban ki­sor­solt.

Vérlázító, perverz +18-as fotó: mellbimbóját nyalogatja Kelemen Anna!

Vérlázító, perverz +18-as fotó: mellbimbóját nyalogatja Kelemen Anna!

Az egy­kori play­mate min­den ed­digi ha­tárt túl­lé­pett.

Az egy­kori play­mate min­den ed­digi ha­tárt túl­lé­pett, leg­újabb Ins­tag­ram-képén a csu­pasz mel­lét tette köz­szem­lére.

Ellopták Kelemen Anna aktképeit: itt élnek vissza velük

Ellopták Kelemen Anna aktképeit: itt élnek vissza velük

Nem elő­ször for­dult elő ilyen eset.

Őr­jöng Ke­le­men Anna, aki­vel nem elő­ször for­dult elő ilyen bot­rá­nyos eset.

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Csúnyán átverték Kelemen Annát, mindenről kitálalt!

Hiába várt a part­ne­rére.

Az egy­kori play­mate hiába várt a part­ne­rére, az nem ment el a meg­be­szélt ta­lál­ko­zóra, csak egy le­ve­let kül­dött maga he­lyett.

Nem hittünk a szemünknek: Ezt csinálta az erdőben Kelemen Anna!

Nem hittünk a szemünknek: Ezt csinálta az erdőben Kelemen Anna!

A szexi Play­mate a havas er­dő­ben ki­rán­dult...

A szexi Play­mate a havas er­dő­ben ki­rán­dult...

Kelemen Anna kipakolt: Tőlük ájul el teljesen

Kelemen Anna kipakolt: Tőlük ájul el teljesen

An­nácska igazi rej­tély, már ami a zsá­ne­rét il­leti. Most ki­de­rült, kik azok, akik­től tel­je­sen oda­van.

An­nácska igazi rej­tély, már ami a zsá­ne­rét il­leti. Most ki­de­rült, kik azok, akik­től tel­je­sen oda­van a ma­gyar ke­bel­csoda.

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

Most kiderült: Kelemen Anna tőlük dobja le a bugyiját

Nekik szen­telte egész nap­ját.

An­nácska ami­óta csak az eszét tudja, fa­na­ti­ku­san ra­jong eze­kért a srá­co­kért. Pén­tek este meg is ra­gadta az al­kal­mat, hogy élő­ben lássa őket.

Ruha nélkül fotózták Kelemen Annát! Domborodó idomaival hergeli rajongóit!

Ruha nélkül fotózták Kelemen Annát! Domborodó idomaival hergeli rajongóit!

An­nácska ismét meg­mu­tatta, hogy nem szé­gyel­lős típus!

An­nácska ismét meg­mu­tatta, hogy nem szé­gyel­lős típus! Apró tan­gá­ban ké­je­leg leg­újabb fo­tó­ján!

Vérlázító fotó, anyaszült meztelenül kéjeleg Kelemen Anna!

Vérlázító fotó, anyaszült meztelenül kéjeleg Kelemen Anna!

Az egy­kori play­mate me­ré­szen kezdte az új évet, ha­tal­mas mel­le­i­ről semmi nem vonja el a fi­gyel­met.

Az egy­kori play­mate me­ré­szen kezdte az új évet, ha­tal­mas mel­le­i­ről semmi nem vonja el a fi­gyel­met.

Kicsapja a biztosítékot Kelemen Anna karácsonyi üdvözlete

Kicsapja a biztosítékot Kelemen Anna karácsonyi üdvözlete

Nem ha­zud­tolta meg magát.

A ma­gyar Play­mate ka­rá­csony­kor sem ha­zud­tolta meg magát. Még erről az ün­nep­ről is egy fül­ledt vi­de­ó­val em­lé­ke­zett meg.

Durva vallomás: Ez Kelemen Anna legkeményebb szexábrándja

Durva vallomás: Ez Kelemen Anna legkeményebb szexábrándja

An­nácska egy ideje vi­de­ó­blo­got vezet, és bi­zony ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel ko­tyogja ki azt is, ami­ről más sosem be­szél.

Szexi szettben, hatalmas melleivel őrjíti meg a férfiakat Kelemen Anna!

Szexi szettben, hatalmas melleivel őrjíti meg a férfiakat Kelemen Anna!

A sző­ke­ség fo­lya­ma­to­san her­geli a férfi­a­kat.

A sző­ke­ség fo­lya­ma­to­san her­geli a férfi­a­kat, most egy sárga bo­dy­ban te­ker­gett a tükör előtt.

Hatalmas botrány: letiltották Kelemen Anna önkielégítős videóját

Hatalmas botrány: letiltották Kelemen Anna önkielégítős videóját

An­nácska pikk-pakk száz­ez­res né­zett­sé­get ge­ne­rált a vi­de­ó­val.

An­nácska pikk-pakk száz­ez­res né­zett­sé­get ge­ne­rált a vi­de­ó­val, amin saját magát ké­nyez­teti. Túl­lőtt a célon?

Kelemen Anna szexpartnert keres, itt hirdeti magát

Kelemen Anna szexpartnert keres, itt hirdeti magát

Ke­le­men Anna nem vic­cel, nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet. Most épp egy szex­hir­de­tést adott fel a play­mate.

Ke­le­men Anna nem vic­cel, nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet. Most épp, egy szex­hir­de­tést adott fel a play-mate.

Napi dögös: Kelemen Anna filmet forgatott a fenekéről

Napi dögös: Kelemen Anna filmet forgatott a fenekéről

Min­denki An­nács­kája el­ke­se­re­dett.

Min­denki An­nács­kája egé­szen mos­ta­náig tu­do­mást sem vett saját tom­po­rá­ról. A mell­ben erős sző­ke­ség ezen sze­retne vál­toz­tatni.

Sosem látott sztártáska: kiderült, mit rejt Kelemen Anna retikülje!

Sosem látott sztártáska: kiderült, mit rejt Kelemen Anna retikülje!

Az egy­kori Play­boy-nyu­szi meg­mu­tatta, mik azok a tár­gyak, ame­lyek nél­kül sosem indul útnak.

Óriási gardróbvásár: kiárusítja a ruháit Kelemen Anna, találkozz vele!

Óriási gardróbvásár: kiárusítja a ruháit Kelemen Anna, találkozz vele!

A sző­ke­ség úgy dön­tött, nyil­vá­nos gard­rób­vá­sá­ron sza­ba­dul meg a már meg­unt hol­mi­ja­i­tól.

Sztriptízórákat vett az Édes élet sztárja

Sztriptízórákat vett az Édes élet sztárja

Ke­le­men Anna min­dent meg­tesz, hogy ne la­po­sod­jon el a kap­cso­lata.

Ke­le­men Anna min­dent meg­tesz, hogy ne la­po­sod­jon el a kap­cso­lata. Az Édes élet adá­sá­ban ezért egy profi sztrip­tíz­tán­cosnő se­gít­sé­gét kérte.

Szinte meztelenül pózolt, kibuggyantak hatalmas mellei Kelemen Annának

Szinte meztelenül pózolt, kibuggyantak hatalmas mellei Kelemen Annának

Ke­le­men Anna ami­kor te­heti, mu­to­gatja magát.

Ke­le­men Anna ami­kor te­heti, mu­to­gatja magát.

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Ennyibe kerültek Kelemen Anna plasztikai műtétjei!

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért!

Min­dent meg­tesz a szép­sé­gért, fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tartja a tes­tét or­vo­sá­val. Ke­le­men Anna nem vissza­for­dí­tani sze­retné az öre­ge­dést, hanem meg­előzni!

Elfogyott Kelemen Anna, csak hatalmas mellei miatt ismerni rá

Elfogyott Kelemen Anna, csak hatalmas mellei miatt ismerni rá

Tudja ugyan, hogy a táp­lál­ko­zási zavar sú­lyos be­teg­ség, mégis alig eszik Ke­le­men Anna.

Kelemen Anna a Depeche Mode szállodájában éjszakázott

Kelemen Anna a Depeche Mode szállodájában éjszakázott

De­pe­che Mode-láz­ban égett az or­szág és bi­zony Ke­le­men Anna is...

De­pe­che Mode-láz­ban égett az or­szág és bi­zony Ke­le­men Anna is...

Pikáns vallomás: Megváltoztak Kelemen Anna szexuális szokásai!

Pikáns vallomás: Megváltoztak Kelemen Anna szexuális szokásai!

Nem lenne csoda, ha párja meg­őrülne a fél­té­keny­ség­től!

Nem lenne csoda, ha párja meg­őrülne a fél­té­keny­ség­től!

Szétszedik a perverz férfiak Kelemen Annát

Szétszedik a perverz férfiak Kelemen Annát

Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő stí­lus­ban íro­gat­nak neki.

An­nácska még csak a na­pok­ban tért vissza iga­zán a Fa­ce­book-ra, máris nyom­da­fes­té­ket nem tűrő stí­lus­ban íro­gat­nak neki.

Dundika: "Annácska nem érdemli meg, hogy róla beszéljek"

Dundika: "Annácska nem érdemli meg, hogy róla beszéljek"

An­nácska meg­lepő ki­je­len­tést tett.

Ke­le­men Anna meg­lepő ki­je­len­tést tett Dun­di­ká­val kap­cso­lat­ban, azon­ban ő erre nem kí­vánt re­a­gálni.

Perverz hirdetés az interneten: ismét pénzért szexel Kelemen Anna?

Perverz hirdetés az interneten: ismét pénzért szexel Kelemen Anna?

Az egy­kori play­mate ál­lítja, régen fel­ha­gyott már az ero­ti­kus mun­kák­kal.

Az egy­kori play­mate ál­lítja, régen fel­ha­gyott már az ero­ti­kus mun­kák­kal, most mégis fel­ke­rült egy szex­ol­dalra.

Kelemen Annát már nem érdekli a hírnév

Kelemen Annát már nem érdekli a hírnév

An­nácska 12 éve tűnt fel mé­di­á­ban, ami­kor play­mate-nek je­löl­ték. Már akkor is imádta a sze­rep­lést! Annak el­le­nére, hogy a nyu­szi­lá­nyok kö­zött nem ő lett a győz­tes, hanem Dun­dika

An­nácska 12 éve tűnt fel mé­di­á­ban, ami­kor play­mate-nek je­löl­ték. Már akkor is imádta a sze­rep­lést!

Váratlan bejelentést tett Kelemen Anna

Váratlan bejelentést tett Kelemen Anna

A szőke cik­lon soha nem volt át­la­gos nő, ez ké­sőbb sem lesz más­képp.

A szőke cik­lon soha nem volt át­la­gos nő, úgy gon­dolja, ez negy­ven éves kora után sem fog vál­tozni!

Retro: Vajon mit keresett Kelemen Anna a Parlamentben?

Retro: Vajon mit keresett Kelemen Anna a Parlamentben?

A sző­ke­ség múlt­já­ból ér­de­kes fotó ke­rült nap­vi­lágra. Nosz­tal­gi­ázz ve­lünk te is!

Megtörte a csendet: Vonzódik a nőhöz Kelemen Anna!

Megtörte a csendet: Vonzódik a nőhöz Kelemen Anna!

A csi­nos mé­dia­sze­mé­lyi­ség ér­de­kes val­lo­más­sal szol­gált: von­zal­mat érez a gyen­géb­bik nem iránt is!

A csi­nos mé­dia­sze­mé­lyi­ség ér­de­kes val­lo­más­sal szol­gált: von­zal­mat érez a gyen­géb­bik nem iránt is!

Kelemen Annácska kitálalt: Elképesztő kérdésekkel bombázzák

Kelemen Annácska kitálalt: Elképesztő kérdésekkel bombázzák

Gyak­ran csak egy bi­zo­nyos té­ma­kör­rel kap­cso­lat­ban fag­gat­ják ra­jon­gói.

A ma­gyar Play­mate az in­ter­jú­ban el­árulta, az el­múlt idő­szak­ban gyak­ran csak egy bi­zo­nyos té­ma­kör­rel kap­cso­lat­ban fag­gat­ják ra­jon­gói. Ezen kívül ki­tért a sza­kí­tá­sá­ról szóló hí­rekre is. Ken­dő­zet­le­nül me­sélt az igaz­ság­ról!

Hoppá! Sarka Kata helyére pályázik Kelemen Anna

Hoppá! Sarka Kata helyére pályázik Kelemen Anna

Min­denki An­nács­kája ki­vé­te­le­sen nem­csak el­fo­gadta Hajdú Péter meg­hí­vá­sát, de meg is ér­ke­zett...

Min­denki An­nács­kája ki­vé­te­le­sen nem­csak el­fo­gadta Hajdú Péter meg­hí­vá­sát, de meg is ér­ke­zett a Frizbi stú­di­ó­jába. És ha már ott volt...

Kínos vallomás: újabb fordulat Kelemen Anna életében

Kínos vallomás: újabb fordulat Kelemen Anna életében

Győ­ze­del­mes­ke­dett a meg­szo­kás...

Fo­lya­ma­tos vál­to­zá­sok öve­zik a ma­gyar Play­mate unal­mas­nak egy­ál­ta­lán nem mond­ható min­den­nap­jait.

Így még nem láttad Baukó Évát, Alekoszt és Annácskát

Így még nem láttad Baukó Évát, Alekoszt és Annácskát

Az ezek meg­örül­tek!

Az ezek meg­örül­tek! Ki­váló fórum arra, hogy azok is be­éges­sék ma­gu­kat, akik egyéb­ként nem szok­ták. Per­sze most épp nem ők van­nak soron...

Egymásra találtak a botrányos magyar mellkirálynők!

Egymásra találtak a botrányos magyar mellkirálynők!

Nem fogod el­hinni!

Nem fogod el­hinni, kik ta­lál­tak egy­másra az utóbbi he­tek­ben! Úgy tűnik, a két ke­bel­csoda életre szóló ba­rát­sá­got kö­tött!

Ilyen videót még biztosan nem láttál Kelemen Anna hatalmas melleiről!

Ilyen videót még biztosan nem láttál Kelemen Anna hatalmas melleiről!

A pro­vo­ka­tív play­mate kü­lön­le­ges fel­vé­tel­lel hozta za­varba a férfi­a­kat.

Játékos feladvánnyal takarta ki óriási melleit Kelemen Anna

Játékos feladvánnyal takarta ki óriási melleit Kelemen Anna

Mell­tartó nél­kül szelfi­zett.

Mell­tartó nél­kül szelfi­zett a dús keblű Play­mate, köz­ben pedig egy fur­csa kér­dést is fel­tett saját ma­gá­nak! A ra­jon­gók nem iga­zán tud­ták mire vélni a já­té­kot.

Kéjenc férfiak perverz vágyait teljesíti a konyhában Kelemen Anna!

Kéjenc férfiak perverz vágyait teljesíti a konyhában Kelemen Anna!

Hosszú ideje nem nyi­lat­ko­zott a mé­di­á­nak, ám most ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott ma­gán­élete leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­ról.

Kelemen Anna mellei ma is megérnek egy misét!

Kelemen Anna mellei ma is megérnek egy misét!

Ke­le­men Anna sze­ren­csére csak ideig-óráig pró­bált jó útra térni. Mára be­vál­la­ló­sabb, mint va­laha!

Ke­le­men Anna sze­ren­csére csak ideig-óráig pró­bált jó útra térni. Mára be­vál­la­ló­sabb, mint va­laha!

Kelemen Anna reagált a szexmunkával kapcsolatos vádakra!

Kelemen Anna reagált a szexmunkával kapcsolatos vádakra!

A szőke ke­bel­csoda fel­há­bo­ro­dott.

A szőke ke­bel­csoda igazi pro­vo­ka­tív sze­mé­lyi­ség, aki egy pil­la­na­tig sem tűri, hogy ha­zug­sá­go­kat ter­jessze­nek róla. Fel­há­bo­ro­dott a róla szóló hí­re­ken.

Szexoldalon hirdeti magát Kelemen Anna!

Szexoldalon hirdeti magát Kelemen Anna!

Nyolc­van­ezer fo­rin­tért bárki le­csap­hat rá egy órács­kára.

Meg­le­pe­tésre egy jól is­mert arc fel­hí­vása tűnt fel az egyik ma­gyar ero­ti­kus ol­da­lon. Ke­le­men Anna az, aki rég por­nós ne­vé­vel és mez­te­len fo­tó­i­val kí­nálja magát.

Kelemen Anna most valóban túlzásba vitte a magamutogatást!

Kelemen Anna most valóban túlzásba vitte a magamutogatást!

A szőke ke­bel­csoda soha nem volt szé­gyen­lős, mos­tani képe sokak sze­rint azon­ban túl­megy egy bi­zo­nyos ha­tá­ron.

A szőke ke­bel­csoda soha nem volt szé­gyen­lős, leg­újabb képe azon­ban sokak sze­rint túl­megy egy bi­zo­nyos ha­tá­ron. Óri­ási mel­leit tor­ta­alap­anyagba nyomta.

Kelemen Anna hatalmas melleivel ünnepli a férfiakat

Kelemen Anna hatalmas melleivel ünnepli a férfiakat

Az egy­kori Play­mate egy el­ké­pesz­tően me­rész fo­tó­val sok­kolta a pa­si­kat, pusz­tán sze­re­tet­ből.

Az egy­kori Play­mate egy el­ké­pesz­tően me­rész fo­tó­val sok­kolta a pa­si­kat, pusz­tán sze­re­tet­ből. Sü­ti­pa­pír­ral ta­karta el mell­bim­bóit.

Kelemen Anna pucéran szelfizett, durván beszóltak neki

Kelemen Anna pucéran szelfizett, durván beszóltak neki

Láj­kokra vá­gyott, hát vet­kő­zött.

A szőke ke­bel­csoda ala­po­san ki­verte a biz­to­sí­té­kot leg­utóbbi fo­tó­já­val. An­nácska ugyanis láj­kokra vá­gyott, így vet­kő­zött.

Soha nem ismernéd fel Kelemen Annát!

Soha nem ismernéd fel Kelemen Annát!

Az or­szág An­nács­kája las­san tel­jes át­ala­ku­lá­son megy ke­resz­tül.

Az or­szág An­nács­kája las­san tel­jes át­ala­ku­lá­son megy ke­resz­tül, és már csak nyo­mok­ban fel­fe­dez­hető benne az a nő, akit meg­is­mer­tünk anno.

Meztelen testével avatta fel új kanapéját Kelemen Anna!

Meztelen testével avatta fel új kanapéját Kelemen Anna!

Min­den ed­di­gi­nél za­varba ej­tőbb fotót posz­tolt a kö­zös­ségi ol­dalra az egy­kori play­mate.

Min­den ed­di­gi­nél za­varba ej­tőbb fotót posz­tolt a kö­zös­ségi ol­dalra az egy­kori play­mate. A kom­men­te­lők még sem vol­tak elé­ge­det­tek, töb­bet akar­tak látni.

Kelemen Anna úgy érzi, hogy túl okos

Kelemen Anna úgy érzi, hogy túl okos

Az egy­kori por­nós Play­mate hosszú ideje jár pszi­cho­ló­gus­hoz, hogy fel­dol­gozza az ed­digi éle­tét, és végre ki­tör­hes­sen a buta szőke gu­minő há­rom­szög­ből.

Az egy­kori por­nós Play­mate hosszú ideje jár pszi­cho­ló­gus­hoz, hogy fel­dol­gozza az ed­digi éle­tét, és végre ki­tör­hes­sen a buta szőke gu­minő há­rom­szög­ből.

Kelemen Anna a falhoz préselte óriási melleit

Kelemen Anna a falhoz préselte óriási melleit

An­nácska sokat fi­no­mo­dott az el­múlt egy évben, és ál­lí­tása sze­rint már csak a ki­vált­sá­go­sak lát­hat­ják, amint keb­le­i­vel tá­masztja a falat.

An­nácska sokat fi­no­mo­dott az el­múlt egy évben, és ál­lí­tása sze­rint már csak a ki­vált­sá­go­sak lát­hat­ják, amint keb­le­i­vel tá­masztja a falat.

Perverz képekkel zaklatják a férfiak Kelemen Annát

Perverz képekkel zaklatják a férfiak Kelemen Annát

Több tar­tást kö­ve­tel hó­do­ló­i­tól.

A szőke Play­mate meg­elé­gelte, hogy is­me­ret­len pasik szinte el­áraszt­ják őt a leg­ne­me­sebb test­ré­szük­ről lőtt fo­tók­kal.

Íme, Kelemen Anna, ahogy még sosem láthattad!

Íme, Kelemen Anna, ahogy még sosem láthattad!

Tőle szo­kat­lan hely­zet­ben szelfi­zett.

A szőke Play­mate eddig szinte csak gi­ga­mel­leit elénk táró ké­pek­kel sok­kolt, most azon­ban olyat mu­ta­tott, amit sokan ki se néz­né­nek be­lőle.

Talpig sminkben, ruha nélkül szolizott Baukó Éva

Talpig sminkben, ruha nélkül szolizott Baukó Éva

Remek szelfi­so­ro­za­tot ké­szí­tett.

A Va­lóVi­lág­ban fel­tűnt Baukó Éva ismét egy remek szelfi­so­ro­za­tot ké­szí­tett a ra­jon­gói ré­szére, mi­köz­ben a tes­tét bar­ní­totta.

Kelemen Anna kínos vallomása: "Több milliót fizettem egy éjszakáért!"

Kelemen Anna kínos vallomása: "Több milliót fizettem egy éjszakáért!"

Összes pén­zét egy lu­xus­la­kásra köl­tötte, de álmai ott­ho­ná­tól máris sza­ba­dulni akar!

Láttad már bajszosan a hatalmas mellű Kelemen Annát?

Láttad már bajszosan a hatalmas mellű Kelemen Annát?

A csep­pet sem gát­lá­sos Play­mate gi­ga­de­kol­tá­zsa ki­pa­ko­lása mel­lett, egy baj­szos port­ré­val ri­o­gatta ra­jon­góit.

Gi­ga­de­kol­tá­zsa ki­pa­ko­lása mel­lett, egy baj­szos port­ré­val ri­o­gatta ra­jon­góit.

Nem kell már többé gazdag pasi Kelemen Annának

Nem kell már többé gazdag pasi Kelemen Annának

Meg­döb­bentő val­lo­mást tett.

Az ex­por­nós celeb tel­je­sen ki­for­dult ma­gá­ból. Meg­döb­bentő val­lo­má­sá­ban el­árulta: nor­má­lis életre vá­gyik! Mi tör­tént az ext­ra­va­gáns mo­del­lel?

Kelemen Anna űrlénnyel fotózkodott

Kelemen Anna űrlénnyel fotózkodott

Ked­venc űr­lé­nyé­vel szelfi­zett Ke­le­men Anna, aki­vel eléggé ha­son­lí­ta­nak is.

Ked­venc űr­lé­nyé­vel szelfi­zett Ke­le­men Anna, aki­vel egyéb­ként las­san ugyan­úgy is néz­nek ki, ha nem hagy fel a plasz­ti­káz­ta­tás­sal.

Krémes testtel szelfizett Kelemen Anna - Fotó

Krémes testtel szelfizett Kelemen Anna - Fotó

Egy újabb fo­tó­val sok­kolta ra­jon­góit a Play­mate, aki ál­lí­tása sze­rint nem tud dön­teni krém és a szap­pan kö­zött.

Egy újabb fo­tó­val sok­kolta ra­jon­góit a szö­szi Play­mate, aki ál­lí­tása sze­rint nem tud dön­teni a krém és a szap­pan kö­zött.

Kelemen Anna meztelen, szolizós szelfivel sokkol - Fotó

Kelemen Anna meztelen, szolizós szelfivel sokkol - Fotó

A Play­mate ál­lí­tása sze­rint utál szelfizni, ám köz­kí­vá­natra most lőtt egy szo­li­zás köz­ben mez­te­le­nül fet­rengő fotót.

A Play­mate ál­lí­tása sze­rint utál szelfizni, ám köz­kí­vá­natra most lőtt egy szo­li­zás köz­ben, mez­te­le­nül fet­rengő fotót. An­nácska lát­ha­tóan re­me­kül bírta a hő­sé­get, és arra is oda­fi­gyelt, hogy min­den dom­bo­ru­lata ala­po­san le­bar­nul­jon.

Sokkoló! - Fűződiétával sanyargatja magát Kelemen Anna!

Sokkoló! - Fűződiétával sanyargatja magát Kelemen Anna!

El­ké­pesztő kí­sér­letre vál­lal­ko­zott a szó­ki­mondó hí­res­ség: kínzó mód­szer­rel akar da­rázs­de­re­kat fa­ragni ma­gá­nak.

Expornóssal barátkozik Cinthya Dictator

Expornóssal barátkozik Cinthya Dictator

Ke­le­men Anna és Cin­thya Dic­ta­tor igaz ba­rátra ta­lál­tak egy­más­ban, sőt közös mun­ká­ban is gon­dol­koz­nak.

Ke­le­men Anna és Cin­thya Dic­ta­tor igaz ba­rátra ta­lál­tak egy­más­ban, sőt közös mun­ká­ban is gon­dol­koz­nak. Na­gyon érzi egy­mást a két celeb, bár a szex­hez tel­je­sen más a hoz­záál­lá­suk. A pont 10 évvel idő­sebb Anna sok ta­náccsal látja el a még a fi­a­tal fo­tóst.

Lelepleztük a sztárok helyesírási bakijait

Lelepleztük a sztárok helyesírási bakijait

A Ri­post segít benne, hogy ja­vul­jon a hí­res­sé­gek írása.

Az ese­ten­kénti igény­te­len fo­gal­ma­zás és a rossz he­lyes­írás bi­zony a sztá­ro­kat sem kí­méli. A Ri­post segít abban, hogy ja­vul­jon a hí­res­sé­gek írása.

Egyre több sztár fizet be punciplasztikára

Egyre több sztár fizet be punciplasztikára

A mell­plasz­tika ideje le­járt, egyre na­gyobb divat az int­imp­lasz­tika. Az ex­por­nós nem sza­batná át vé­nusz­dom­ját.

A mell­plasz­tika ideje le­járt, egyre na­gyobb divat az int­imp­lasz­tika még a hí­res­sé­gek kö­ré­ben is. A fel­nőttfil­mes Ale­ska Di­a­mond vi­szont biz­to­san nem sza­batná át vé­nusz­domb­ját, tel­je­sen elé­ge­dett adott­sá­ga­i­val, de meg­érti, ha va­laki erre adja a fejét.

Kelemen Anna megmérgezte új "hódolóját"!

Kelemen Anna megmérgezte új "hódolóját"!

Úgy tűnik, Ke­le­men An­ná­nak újabb hó­do­lója akadt; igaz, a ti­tok­za­tos ide­gen csak éj­sza­kán­ként lá­to­gatja meg az ex-play­mate író­nőt.