Katy Perry

Hatalmas siker! Nanushka meghódította Hailey Biebert és Katy Perryt

Hatalmas siker! Nanushka meghódította Hailey Biebert és Katy Perryt is

To­vábbra is hódít a ma­gyar di­vat­márka a vi­lág­sztá­rok kö­ré­ben.

To­vábbra is hódít a ma­gyar di­vat­márka a vi­lág­sztá­rok kö­ré­ben.

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Bár ko­ráb­ban sza­kí­tot­tak, most iga­zán jól ala­kul a kap­cso­la­tuk. Ál­lí­tó­lag Or­lando Bloom na­gyon el­szánt...

Valentin napon bukott le Katy Perry és Orlando Bloom: Végre eljegyezték egymást

Valentin napon bukott le Katy Perry és Orlando Bloom: Végre eljegyezték egymást

Az árul­kodó fotót maga az éne­kesnő édes­anyja tette közé a Fa­ce­boo­kon.

Az árul­kodó fotót maga az éne­kesnő édes­anyja tette közé a Fa­ce­boo­kon.

Katy Perry durván elhúzott kollégái mellett, elképesztő összeget keres

Katy Perry durván elhúzott kollégái mellett, elképesztő összeget keres

Na­gyot ug­rott a rang­lis­tán, egy évvel ko­ráb­ban a ki­len­ce­dik he­lyen vég­zett.

Na­gyot ug­rott a rang­lis­tán, egy évvel ko­ráb­ban a ki­len­ce­dik he­lyen vég­zett.

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát.

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát. Nem akárki gya­ko­rolt rá óri­ási ha­tást.

Sírás és teljes káosz a tehetségkutató műsorban, ilyet még nem láttál

Sírás és teljes káosz a tehetségkutató műsorban, ilyet még nem láttál

Em­lé­ke­ze­tes adást lát­hat­tak a té­vé­né­zők, még Katy Perry is a földre ke­rült.

Most közölték: holtan esett össze Katy Perry tárgyalásán a pereskedő apáca

Most közölték: holtan esett össze Katy Perry tárgyalásán a pereskedő apáca

Hiába kérte ha­lála előtt az éne­kes­nőt, hogy áll­jon le, mert ezzel a bot­ránnyal csak má­sok­nak árt.

Durva kritikát kapott Meghan Markle, Katy Perry nem fogta vissza magát

Durva kritikát kapott Meghan Markle, Katy Perry nem fogta vissza magát

Harry her­ceg fe­le­sé­gé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját kri­ti­zálta a pop­sztár.

Harry her­ceg fe­le­sé­gé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját kri­ti­zálta a pop­sztár, még­hozzá egy mil­liók által né­zett mű­sor­ban.

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Katy Perry és Or­lando Bloom egy évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak, de ba­rá­taik sze­rint nem múlt el a sze­re­lem.

A több­szö­rös díj­nyer­tes éne­kesnő, Katy Perry és A Gyű­rűk Ura, il­letve A Karib-ten­ger ka­ló­zai című mozik sztárja, Or­lando Bloom egy évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak, ugyan­ak­kor ba­rá­taik sze­rint az el­vá­lás el­le­nére nem múlt el kö­zöt­tük a sze­re­lem. Sőt, ket­te­jük vi­szo­nya új for­du­la­tot vett.

Romantikázás közben bukott le az álompár, eddig bírták egymás nélkül

Romantikázás közben bukott le az álompár, eddig bírták egymás nélkül

A sztár­pár­nak csak egy kis időre volt szük­sége.

A sztár­pár­nak csak egy kis időre volt szük­sége, most újra egy­másra ta­lál­tak.

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

A fa­na­ti­kus ra­jongó min­den­hová kö­vette Katy Per­ryt, de ami­kor nem si­ke­rült a kö­ze­lébe fér­kőz­nie, még ennél is to­vább ment.

Megmutatta popsiját a dögös énekesnő - ekkor kínos baleset történt

Megmutatta popsiját a dögös énekesnő - ekkor kínos baleset történt

Katy Perry be­vál­la­lós vi­deót ké­szí­tett nya­ra­lá­sán, azon­ban az ön­fe­ledt szó­ra­ko­zás kel­le­met­le­nül vég­ző­dött.

Bájairól vallott Katy Perry, de azt is elárulta, mitől ragyog

Bájairól vallott Katy Perry, de azt is elárulta, mitől ragyog

Az éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba: elege van abból, hogy azt ta­lál­gat­ják, mel­lei iga­ziak-e.

Az éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba: elege van abból, hogy azt ta­lál­gat­ják, mel­lei iga­ziak-e.

Titokzatos pasival kapták rajta a sztárénekesnőt

Titokzatos pasival kapták rajta a sztárénekesnőt

Eddig csak hí­res­sé­gek­kel kez­dett Katy Perry, de most egy is­me­ret­len férfi csa­varta el az éne­kesnő fejét.

Eddig csak hí­res­sé­gek­kel kez­dett Katy Perry, de most egy is­me­ret­len férfi csa­varta el az éne­kesnő fejét.

Katy Perry eladja elátkozott luxusvilláját

Katy Perry eladja elátkozott luxusvilláját

Itt akart új éle­tet kez­deni.

Itt akart új éle­tet kez­deni, de min­den kap­cso­lata tönk­re­ment, ezért in­kább meg­sza­ba­dul az ott­ho­ná­tól.

Olyat zsákolt a magyar kosaras Katy Perrynek, hogy csak na!

Olyat zsákolt a magyar kosaras Katy Perrynek, hogy csak na!

Mil­liók lát­ták már az ame­ri­kai éne­kesnő új klip­jét, ami­ben Pál Le­vente is sze­re­pet ka­pott.

Hoppá: Meztelen testével kampányol Katy Perry!

Hoppá: Meztelen testével kampányol Katy Perry!

Vil­lan­tás­sal buz­dít sza­va­zásra...

A nép­szerű éne­kesnő ha­tal­mas vil­lan­tás­sal buz­dítja sza­va­zásra a de­mok­rata el­nök­je­lölt, Hil­lary Clin­ton hí­veit.

Áll a bál: ömlött a vér az énekesnő koncertjén, durva dolog történt

Áll a bál: ömlött a vér az énekesnő koncertjén, durva dolog történt

Az éne­kesnő kel­le­met­len hely­zet­ben ta­lálta magát.

A nép­szerű éne­kesnő kel­le­met­len hely­zet­ben ta­lálta magát, de nem ő járt leg­rosszab­bul.

Két nap után dobta is párja a dögös sztárénekesnőt

Két nap után dobta is párja a dögös sztárénekesnőt

Ez nem tar­tott so­káig.

Úgy tűnik, hogy nem tar­tott so­káig Katy Perry és Or­lando Bloom ro­mán­cá­nak má­so­dik fel­vo­nása.

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Egy egész napon ke­resz­tül élő adás­ban volt, de a végén az össze­tört sztár már nem bírta vissza­foj­tani könnyeit.

Ilyen fotót még biztos nem láttál Katy Perry fenekéről!

Ilyen fotót még biztos nem láttál Katy Perry fenekéről!

A dögös éne­kesnő el­ké­pesztő vil­lan­tása egy pil­la­nat alatt fel­tü­zelte a férfi­a­kat.

A dögös éne­kesnő el­ké­pesztő vil­lan­tása egy pil­la­nat alatt fel­tü­zelte a férfi­a­kat.

Tudtad, hogy ezekből a sztárokból kettő is van?

Tudtad, hogy ezekből a sztárokból kettő is van?

Meg­döb­bentő név­azo­nos­sá­gok.

Egé­szen meg­döb­bentő név­azo­nos­sá­gokra buk­kan­tunk Hol­ly­wood­ban és Ma­gyar­or­szá­gon is. Nem min­den­hol örül­nek ezek­nek a vé­let­le­nek­nek.

Kamu neveket használnak a sztárok

Kamu neveket használnak a sztárok

Sok­szor a leg­át­la­go­sabb ne­vek­ről is ki­de­rül, hogy csak fel­vet­ték őket.

Sok­szor a leg­át­la­go­sabb ne­vek­ről is ki­de­rül, hogy csak fel­vet­ték őket.

Ennél kínosabb családi fotót már nem fogsz látni egy sztártól sem

Ennél kínosabb családi fotót már nem fogsz látni egy sztártól sem

Katy Perry köz­szem­lére tett egy olyan fotót a kis csa­lád­já­ról, amit va­ló­szí­nű­leg min­denki el­rej­tene a leg­szí­ve­seb­ben, ha az övé lenne.

Katy Perry köz­szem­lére tett egy olyan fotót a kis csa­lád­já­ról, amit va­ló­szí­nű­leg min­denki el­rej­tene a leg­szí­ve­seb­ben, ha az övé lenne.

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val.