Katalin hercegné

Mégsem olyan barátságos? Különös, ami Katalin hercegnéről kiderült

Mégsem olyan barátságos? Különös, ami Katalin hercegnéről kiderült

Úgy tűnik, nem annyira ked­veli, ha túl sokan van­nak kö­rü­lötte.

Úgy tűnik, nem annyira ked­veli, ha túl sokan van­nak kö­rü­lötte.

Meghan hercegné visszatért a szülés után, itt vannak az első fotók

Meghan hercegné visszatért a szülés után, itt vannak az első fotók

A 37 éves her­cegné szom­ba­ton vett részt elő­ször hi­va­ta­los ese­mé­nyen első gyer­meke szü­le­tése óta.

Aggasztó hír jött: miatta megy tönkre Katalin hercegné házassága?

Aggasztó hír jött: miatta megy tönkre Katalin hercegné házassága?

A kü­lön­le­ges hölgy egy ren­dez­vé­nyen me­le­ge­dett össze Vil­mos­sal.

A kü­lön­le­ges hölgy egy ren­dez­vé­nyen me­le­ge­dett össze Vil­mos­sal, de Ka­ta­lin ki­akadt.

Ebben jelent meg, azóta mindenki Katalin hercegné ékszeréről beszél

Ebben jelent meg, azóta mindenki Katalin hercegné ékszeréről beszél

Cso­dás ru­hája mel­lett a ki­egé­szí­tői is fel­kel­tet­ték a ra­jon­gók fi­gyel­mét.

A her­cegné Ale­xan­der McQu­een ru­hája mel­lett a ki­egé­szí­tői is fel­kel­tet­ték a ra­jon­gók fi­gyel­mét.

Különváltak útjaik: Katalin és Meghan hercegné látni sem akarja egymást

Különváltak útjaik: Katalin és Meghan hercegné látni sem akarja egymást

A két nő kap­cso­lata eddig sem volt túl fé­nyes...

A két nő kap­cso­lata eddig sem volt fé­nyes, de már sem­mi­lyen szin­ten nem haj­lan­dók kö­zös­ködni.

Sorra rúgják ki a dolgozókat Vilmos hercegék a palotából

Sorra rúgják ki a dolgozókat Vilmos hercegék a palotából

Hét dol­go­zó­tól vál­tak meg.

A kö­zel­múlt­ban 7 dol­go­zó­tól vál­tak meg a Kens­ing­ton-pa­lo­tá­ban.

Kiderült a sötét titok: szolgaként kezelte Vilmos Katalin hercegnét

Kiderült a sötét titok: szolgaként kezelte Vilmos Katalin hercegnét

Nem volt min­dig fel­hőt­len a kap­cso­la­tuk.

Camb­ridge her­ce­gé­nek és her­ceg­né­jé­nek nem volt min­dig fel­hőt­len a kap­cso­lata, sőt, az ele­jén ki­fe­je­zet­ten ki­egyen­sú­lyo­zat­lan volt a vi­szony.

Találgatnak a rajongók, ezért van Katalin hercegnén mindig sebtapasz?

Találgatnak a rajongók, ezért van Katalin hercegnén mindig sebtapasz?

Vil­mos fe­le­sége aktív éle­tet él, ebbe pedig be­le­fér­nek az ap­róbb bal­ese­tek.

Vil­mos her­ceg fe­le­sége aktív éle­tet él, ebbe pedig simán be­le­fér­nek az ap­róbb bal­ese­tek is. A ra­jon­gók vi­szont min­dent tudni akar­nak ked­venc elő­ke­lő­sé­gük­ről, aki­nek hol egyik, hol másik kezén, il­letve ujján lehet ki­szűrni a test­színű ta­paszt.

Játék esős délutánhoz: Megtalálod a királynőt és Katalint ezen a képen?

Játék esős délutánhoz: Megtalálod a királynőt és Katalint ezen a képen?

II. Er­zsé­bet és csa­ládja óri­ási kerti par­tit tar­tott.

II. Er­zsé­bet brit ki­rálynő és csa­ládja óri­ási kerti par­tit tar­tott.

György herceg elrabolta a szíveket, ilyet még sosem mondott

György herceg elrabolta a szíveket, ilyet még sosem mondott

Az ifjú her­ceg iga­zán nagyra tartja édes­any­ját és el­is­meri Ka­ta­lin her­cegné te­het­sé­gét. Nem győ­zünk ol­va­dozni!

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Si­ke­rült ma­gára von­nia a fi­gyel­met.

Azért György her­ceg­nek és a kis Lajos her­ceg­nek és si­ke­rült ma­gára von­nia a fi­gyel­met.

Elképesztő fotók, így még nem láthattuk Katalin hercegnét

Elképesztő fotók, így még nem láthattuk Katalin hercegnét

Rit­kán lehet ennyire fel­sza­ba­dult­nak látni Ka­ta­lin her­ceg­nét.

Rit­kán lehet ennyire fel­sza­ba­dult­nak látni Ka­ta­lin her­ceg­nét.

Elszólta magát Katalin hercegné, édes dolgot árult el a kis Lajosról

Elszólta magát Katalin hercegné, édes dolgot árult el a kis Lajosról

Az egy­éves her­ceg na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik, szü­lei pedig csak ne­he­zen bír­ják tar­tani az ira­mot vele.

Az egy­éves her­ceg na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik, szü­lei pedig csak ne­he­zen bír­ják tar­tani az ira­mot vele.

Megható gesztus Katalin hercegnétől, így tiszteleg Diana előtt

Megható gesztus Katalin hercegnétől, így tiszteleg Diana előtt

A her­cegné egy ru­há­val em­lé­ke­zett meg Di­a­ná­ról, a ra­jon­gók pedig tel­je­sen el­ol­vad­tak a lát­vány­tól.

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin és Vilmos

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin hercegné és Vilmos herceg

Az a tény azon­ban árul­kodó, hogy Diana her­cegnő test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

A kis Ar­chie-t még min­dig nem lá­to­gatta meg Vil­mos her­ceg és fe­le­sége. De Ká­roly her­ceg is távol ma­radt.

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Hiába ta­gad­ják, egy­ér­tel­műen lát­szik, hogy Diana két fia kö­zött meg­rom­lott a vi­szony, és már szóba sem áll­nak egy­más­sal.

Jöhet az újabb hercegi baba? Katalin nagyon készül az újabb gyermekre

Jöhet az újabb hercegi baba? Katalin nagyon készül az újabb gyermekre

A her­cegné oda­van a ki­csi­kért és anya­ként érzi iga­zán ele­mé­ben magát.

A her­cegné oda­van a ki­csi­kért és anya­ként érzi iga­zán ele­mé­ben magát.

Nem bírsz majd betelni vele, Katalin hercegné mindenkit ámulatba ejtett

Nem bírsz majd betelni vele, Katalin hercegné mindenkit ámulatba ejtett

Meg­je­le­né­sé­vel el­lopta a show-t, pedig nem akár­mi­lyen fel­adata volt egy lon­doni is­ko­lá­ban.

Áll a bál a királyi családban: fejmosást kapott Harry és Vilmos

Áll a bál a királyi családban: fejmosást kapott Harry és Vilmos

A két her­ceg régen el­vá­laszt­ha­tat­lan volt egy­más­tól, ám az utóbbi idő­ben már be­szélni is alig szok­tak.

Elrabolta a szíveket Lajos herceg: új képek készültek róla

Elrabolta a szíveket Lajos herceg: új képek készültek róla

Ka­ta­lin her­cegné friss ké­pe­ket ké­szí­tett egy­éves gyer­me­ké­ről.

Ka­ta­lin her­cegné friss ké­pe­ket ké­szí­tett egy­éves gyer­me­ké­ről.

Olyan, mint az apja: Lefotózták a félrelépő Vilmost?

Olyan, mint az apja: Lefotózták a félrelépő Vilmost?

Már nem­csak plety­kál­nak arról, hogy a camb­ridge-i her­ceg meg­csalta Ka­ta­lint, hanem elő­ke­rült egy fotó is.

Már nem­csak plety­kál­nak arról, hogy a camb­ridge-i her­ceg meg­csalta Ka­ta­lint, hanem elő­ke­rült egy fotó is.

Megrázó hírt kapott, gyászol Katalin hercegné

Megrázó hírt kapott, gyászol Katalin hercegné

Ka­ta­lin her­cegné ro­kona halt meg.

A ro­ko­nok egy régi el­len­tét miatt nem tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, ezért Ka­ta­lin her­cegné ro­kona úgy halt meg, hogy nem is is­mer­hette őt.

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Ön­fe­led­ten szó­ra­ko­zott a test­vé­ré­vel.

A kis her­cegnő ön­fe­led­ten szó­ra­ko­zott a test­vé­ré­vel egy kü­lön­le­ges csa­ládi prog­ra­mon.

Óriásit villantott Katalin, ezért szeretett bele Vilmos herceg

Óriásit villantott Katalin, ezért szeretett bele Vilmos herceg

Ke­ve­sen tud­ják, hogy meg­is­mer­ke­dé­sük­kor mi­lyen be­vál­la­lós volt Ka­ta­lin.

A pár ro­mánca már rég­óta tart, de azt ke­ve­sen tud­ják, hogy meg­is­mer­ke­dé­sük­kor mi­lyen be­vál­la­lós volt Ka­ta­lin her­cegné.

Ráparancsolt férjére Katalin hercegné: ettől a nőtől tartsa távol magát

Ráparancsolt férjére Katalin hercegné: ettől a nőtől tartsa távol magát

Ko­ráb­ban együtt tar­tot­tak par­ti­kat Nor­folk­ban.

Ko­ráb­ban együtt tar­tot­tak par­ti­kat Nor­folk­ban.

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Eddig min­denki azzal volt el­fog­lalva, hogy a her­ceg­nék vi­táz­nak, pedig tel­je­sen más zaj­lik a fel­szín alatt.

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát.

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től. Fülöp her­ceg is meg­szó­lalt a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Itt a tiltólista, Katalin és Meghan hercegnének tabu ez a 7 szó

Itt a tiltólista, Katalin és Meghan hercegnének tabu ez a 7 szó

Szi­gorú pro­to­koll­sza­bá­lyok ural­kod­nak a ki­rá­lyi ud­var­ban.

Olyan szi­gorú pro­to­koll­sza­bá­lyok ural­kod­nak a ki­rá­lyi ud­var­ban, hogy az elő­írá­sok még a csa­lád­ta­gok szó­hasz­ná­la­tára is ki­tér­nek.

Olyat tett nyilvánosan Katalin és Meghan, amire kevesen fogadtak volna

Olyat tett nyilvánosan Katalin és Meghan, amire kevesen fogadtak volna

A két her­cegné elég meg­le­pően vi­sel­ke­dett egy­más­sal.

A két her­cegné nem éppen úgy vi­sel­ke­dett egy­más­sal, ahogy arra szá­mí­tani le­he­tett az el­múlt hó­na­pok hírei alap­ján.

Sokat szakíthat, aki jelentkezik: a királyi család informatikust keres

Sokat szakíthat, aki jelentkezik: a királyi család informatikust keres

Az on­line tá­ma­dá­sok ellen akar­nak vé­de­kezni.

Az on­line tá­ma­dá­sok ellen akar­nak vé­de­kezni.

Rajtakapták Vilmos herceget és Katalint!

Rajtakapták Vilmos herceget és Katalint!

Nem min­den nap látni ha­son­lóan intim hely­zet­ben a her­cegi párt.

Nem min­den nap látni ha­son­lóan intim hely­zet­ben a camb­ridge-i her­cegi párt.

Újra együtt Katalin és Meghan, de nagyon kerülték egymást

Újra együtt Katalin és Meghan, de nagyon kerülték egymást

Bő két hó­na­pig nem ta­lál­koz­tak.

A két her­cegné bő két hónap után kény­te­len volt ismét együtt mu­tat­kozni, és lát­ha­tóan még min­dig nem a leg­jobb ba­rát­nők.

Durva videó, így verekedne Meghan és Katalin?

Durva videó, így verekedne Meghan és Katalin?

A her­ceg­nék ha­son­má­sai el­ját­szot­ták.

A her­ceg­nék ha­son­má­sai el­ját­szot­ták, hogy mi­ként tép­he­tik egy­mást, ami­kor senki nem látja.

Bizonyított a kocsmában: ezt eddig titkolta magáról Katalin hercegné

Bizonyított a kocsmában: ezt eddig titkolta magáról Katalin hercegné

A her­cegné és Vil­mos her­ceg re­me­kül érzik ma­gu­kat munka köz­ben is.

A her­cegné és Vil­mos her­ceg re­me­kül érzik ma­gu­kat munka köz­ben is.

Készül a botrány? Katalin hercegné ezért nem ment Meghan babavárójára

Készül a botrány? Katalin hercegné ezért nem ment Meghan babavárójára

A her­ceg­nék kö­zött eddig sem volt túl ki­egyen­sú­lyo­zott a vi­szony, talán ezért sem akar­tak együtt ün­ne­pelni.

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

A her­cegi pár­nak egy idő­ben nem volt nyu­galma a fo­tó­sok­tól, ezért Vil­mos­nak lép­nie kel­lett.

Megőrülsz, ezt eddig biztos nem tudtad a kis Charlotte hercegnőről

Megőrülsz, ezt eddig biztos nem tudtad a kis Charlotte hercegnőről

Hasz­nos hob­bit ta­lált ma­gá­nak, és György her­ceg is szí­ve­sen segít neki.

Iga­zán hasz­nos hob­bit ta­lált ma­gá­nak, rá­adá­sul György her­ceg is szí­ve­sen segít neki.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

A her­cegi pár meg­erő­sí­tette, idén is részt vesz­nek a BAFTA-díj­át­adón.

A her­cegi pár meg­erő­sí­tette, idén is részt vesz­nek a BAFTA-díj­át­adón.

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

A her­ceg és a her­cegné éppen úgy ug­rat­ják egy­mást, mint bár­mely hét­köz­napi pár.

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

Sze­retné, ha La­jos­nak is lenne húga.

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád min­den tagja bol­dog le­gyen, ezért sze­retné, ha Lajos her­ceg­nek is lenne kis­húga.

Ez kínos: összekeverték a színésznőt Katalin hercegnével

Ez kínos: összekeverték a színésznőt Katalin hercegnével

Kínos dolog tör­tént a kór­házba ke­rült Kate Beckin­sale-lel.

Kínos dolog tör­tént a kór­házba ke­rült Kate Beckin­sale-lel.

Végre helyretették a hercegnéket, Károly békítette Meghant és Katalint

Végre helyretették a hercegnéket, Károly békítette Meghant és Katalint

A trón­örö­kös sokat tett a ki­rá­lyi csa­lád nyu­gal­máért.

A trón­örö­kös sokat tett a ki­rá­lyi csa­lád nyu­gal­máért, ami­kor a két her­ceg­nét jobb be­lá­tásra bírta.

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Az egy­kori szí­nésznő úgy dön­tött, in­kább a saját útját járja. Ezért pedig sok­kal sze­ré­nyebb kö­rül­mé­nyek­kel is beéri!

"Annyira nehéz" - kifakadt Katalin hercegné az anyaság gondjairól

"Annyira nehéz" - kifakadt Katalin hercegné az anyaság gondjairól

Az anyuka egy jó­té­kony­sági ese­mé­nyen osz­totta meg ta­pasz­ta­la­tait.

A 37 éves anyuka egy jó­té­kony­sági ese­mé­nyen osz­totta meg ta­pasz­ta­la­tait a részt­ve­vők­kel, akik tel­jes mér­ték­ben egyet­ér­tet­tek vele.

Elképesztő cuki volt gyereknek a szülinapos Katalin

Elképesztő cuki volt gyereknek a szülinapos Katalin

Vil­mos her­ceg fe­le­sége nem csak most na­gyon sze­ret­hető, már kis­lány­ként is az volt.

Vil­mos her­ceg fe­le­sége nem csak most na­gyon sze­ret­hető, már kis­lány­ként is az volt.

Meghantól fél Katalin hercegné? Kellemetlen helyzetbe került

Meghantól fél Katalin hercegné? Kellemetlen helyzetbe került

Úgy tűnik, hogy az egy­kori szí­nésznő meg­je­le­nése át­ren­dezte a sze­re­pe­ket a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Úgy tűnik, hogy az egy­kori szí­nésznő meg­je­le­nése át­ren­dezte a sze­re­pe­ket a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Már mutatkoznak a jelek: a trónra pályázik Katalin hercegné

Már mutatkoznak a jelek: a trónra pályázik Katalin hercegné

Vil­mos her­ceg fe­le­sé­gét ap­rán­ként ké­szí­tik fel a fon­tos fel­adatra, Ca­mil­lát kö­vet­heti majd ki­rály­né­ként.

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott, a szü­lés­hez is másik kór­há­zat vá­lasz­tott.

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A ki­rálynő meg­elé­gelte a fe­szült­sé­get.

A ki­rálynő meg­elé­gelte a csa­lá­don be­lüli fe­szült­sé­get, és nyu­godt ka­rá­cso­nyi ün­nep­lést akart.

Katalin a végére hagyta a bevásárlást, György nem kapta meg, amit akart

Katalin a végére hagyta a bevásárlást, György nem kapta meg, amit akart

A camb­ridge-i her­cegné nem kap­kodta el az aján­dé­kok be­szer­zé­sét.

A camb­ridge-i her­cegné nem kap­kodta el az aján­dé­kok be­szer­zé­sét.

Összebeszélt Katalin és Meghan hercegné? Ugyanazt tették a királynőnél

Összebeszélt Katalin és Meghan hercegné? Ugyanazt tették a királynőnél

Vil­mos és Harry her­ceg fe­le­sége is egy ré­gebbi, már be­vált ruhát vá­lasz­tott a csa­ládi ebédre.

Fény derült Diana titkára, Katalin hercegné is ellopta tőle a trükköt

Fény derült Diana titkára, Katalin hercegné is ellopta tőle a trükköt

Diana her­cegnő nem­csak csi­nos volt, hanem rop­pant le­le­mé­nyes is. Mód­szere nagy si­kert ara­tott a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Vil­mos her­cegék köz­zé­tet­ték az idei ka­rá­cso­nyi csa­ládi ké­pü­ket.

Vil­mos her­cegék köz­zé­tet­ték az idei ka­rá­cso­nyi csa­ládi ké­pü­ket.

Kiszivárgott, Katalin hercegnét sem tudja elviselni a személyzet

Kiszivárgott, Katalin hercegnét sem tudja elviselni a személyzet

Ket­ten fel­mond­tak.

A her­cegné egyik perc­ről a má­sikra csöp­pent a ki­rá­lyi kör­nye­zetbe, és nem tudta egy­ből el­fo­gadni, hogy sokan dol­goz­nak az ott­hona körül.

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

A kül­se­jét kri­ti­zálta.

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos fe­le­sége kül­se­jét kri­ti­zálta egy fon­tos ta­lál­ko­zón. Te mit gon­dolsz erről?

Kínos lesz az ünnep: karácsonykor robbanhat Katalin és Meghan ellentéte

Kínos lesz az ünnep: karácsonykor robbanhat Katalin és Meghan ellentéte

A ki­rá­lyi csa­lád közös ka­rá­cso­nya nem biz­tos, hogy olyan fel­hőt­len lesz.

A ki­rá­lyi csa­lád közös ka­rá­cso­nya nem biz­tos, hogy olyan fel­hőt­len lesz.

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa, és nem is csi­nált tit­kot ebből.

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa.

15 évig hallgatott Katalin hercegné anyja, most váratlanul megszólalt

15 évig hallgatott Katalin hercegné anyja, most váratlanul megszólalt

Ca­role Midd­le­ton is kény­te­len volt be­szállni a ki­rá­lyi mé­dia­gé­pe­zetbe, hogy el­te­relje a fi­gyel­met a csa­lád bot­rá­nyá­ról.

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Pedig Ka­ta­lin her­cegné is itt adott éle­tet gyer­me­ke­i­nek, de úgy tűnik, most va­lami tör­tént a szü­lé­szeti osz­tállyal.

Egy kocsmában tűnt fel Charlotte hercegnő az édesanyjával

Egy kocsmában tűnt fel Charlotte hercegnő az édesanyjával

A kocs­má­ban min­denki le­döb­bent, ami­kor meg­je­lent a her­cegi pár Char­lotte-tal.

A kocs­má­ban min­denki le­döb­bent, ami­kor meg­je­lent a her­cegi pár Char­lotte-tal.

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint most. Ko­moly men­tő­ak­ció szük­sé­ges.

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint most. Ezért ko­moly men­tő­ak­ci­óra van szük­ség. A terv­ben nagy sze­re­pet ját­szik a kö­zelgő ka­rá­csony és II. Er­zsé­bet vissza­uta­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­hí­vása. Vajon si­ker­rel jár­nak a bé­kí­tők?

Nő a feszültség: megtagadta Károly herceg kérését Katalin és Vilmos

Nő a feszültség: megtagadta Károly herceg kérését Katalin és Vilmos

A her­ceg a szü­le­tés­nap­jára akart közös fotót az uno­ká­i­val.

A her­ceg a szü­le­tés­nap­jára akart közös fotót az uno­ká­i­val, de a szü­lők nem en­ged­tek.

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

Meg­ható lá­to­ga­tás Le­i­ces­ter­ben. A her­ceg és neje le­rótta ke­gye­le­tét a he­li­kop­ter-bal­eset­ben el­huny­tak em­léke előtt.

Durván korhatáros ajándékkal lepte meg Katalin Harry herceget

Durván korhatáros ajándékkal lepte meg Katalin Harry herceget

Mi­csoda hu­mor­ér­zék!

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné be­bi­zo­nyí­totta, hogy fer­ge­te­ges a hu­mora.

Olyan dekoltált ruhában jelent meg Katalin hercegné, hogy az eszünk megáll

Olyan dekoltált ruhában jelent meg Katalin hercegné, hogy az eszünk megáll

A her­cegné meg­je­le­né­sé­től neked is el­akad a sza­vad! Utol­jára hat éve volt ilyen...

Furcsa hobbijáról vallott Katalin hercegné: ezt teszi szabadidejében

Furcsa hobbijáról vallott Katalin hercegné: ezt teszi szabadidejében

Camb­ridge her­ceg­néje vissza­tért a szü­lési sza­bad­sá­gá­ról és egy­ből egy gye­re­ke­ket se­gítő szer­ve­zet­nél tett lá­to­ga­tást.

Katalin hercegné ellopta a show-t, ez köti össze Dianával

Katalin hercegné ellopta a show-t, ez köti össze Dianával

A her­cegné megint ki­tett ma­gáért, min­denki őt cso­dálta az össze­jö­ve­te­len. Ti­a­rá­já­nak ko­moly múltja van!

A her­cegné megint ki­tett ma­gáért, min­denki őt cso­dálta az össze­jö­ve­te­len. Ti­a­rá­já­nak pedig ko­moly múltja van!

Hatalmas meglepetést okozott Katalin hercegné, erre nem számítottunk

Hatalmas meglepetést okozott Katalin hercegné, erre nem számítottunk

A her­cegné és férje, Vil­mos her­ceg egy előre be nem je­len­tett ese­mé­nyen vett részt ti­tok­ban.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Váratlan helyen tűnt fel Katalin hercegné

Váratlan helyen tűnt fel Katalin hercegné

Har­ma­dik gyer­meke, Lajos áp­ri­lisi szü­le­tése után most elő­ször vett részt hi­va­ta­los ese­mé­nyen a camb­ridge-i her­cegné.

Har­ma­dik gyer­meke, Lajos áp­ri­lisi szü­le­tése után most elő­ször vett részt hi­va­ta­los ese­mé­nyen a camb­ridge-i her­cegné.

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott a camb­ridge-i her­ceg, ami na­gyon nem tet­szik az ott­hon ha­gyott fe­le­sé­gé­nek.

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott a camb­ridge-i her­ceg, ami na­gyon nem tet­szik az ott­hon ha­gyott fe­le­sé­gé­nek.

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Na­gyon is mo­dern anyuka!

Az ember azt hinné, hogy a ki­rá­lyi csa­lád­ban kőbe vé­sett sza­bá­lyok ural­kod­nak a gye­rek­ne­ve­lés­ben is. Vil­mos és Ka­ta­lin vi­szont na­gyon is mo­dern szü­lők.

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Nem fogta vissza magát! Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Nagy bejelentést tett Katalin hercegné

Nagy bejelentést tett Katalin hercegné

Hat hó­na­pos tá­vol­lét után Ka­ta­lin her­cegné kész ismét mun­kába állni. Ked­den már egy is­ko­lát lá­to­gat meg. Ezzel pedig vége a szü­lési sza­bad­sá­gá­nak.

Hat hó­na­pos tá­vol­lét után Ka­ta­lin her­cegné kész ismét mun­kába állni. Ked­den már egy is­ko­lát lá­to­gat meg. Ezzel pedig vége a szü­lési sza­bad­sá­gá­nak.

Ez most nem jött össze Meghannak, Katalin hercegné tündököl mellette

Ez most nem jött össze Meghannak, Katalin hercegné tündököl mellette

Úgy tűnik, Meg­han her­ceg­né­nek még időre van szük­sége.

Úgy tűnik, Meg­han her­ceg­né­nek még időre van szük­sége, hogy job­ban meg­ta­lálja a he­lyét.

Újabb mérföldkő a királyi család életében: meglepő, ki hagyja ki

Újabb mérföldkő a királyi család életében: meglepő, ki hagyja ki

Az újabb her­cegi es­kü­vőn va­ló­szí­nű­leg nem vesz részt min­den csa­lád­tag. A távol ma­ra­dó­nak nyo­mós oka van a hi­ány­zásra.

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Nem csoda, hogy min­denki irigyli Meg­han her­cegné ra­gyo­gá­sát - csak­hogy ezért min­den nap ten­nie kell.

Megdöbbentő titok derült ki a királyi családról: ezt senki sem gondolta volna

Megdöbbentő titok derült ki a királyi családról: ezt senki sem gondolta volna

Harry her­ceg kü­lö­nös be­ce­ne­vet adott Ka­ta­lin­nak.

Harry her­ceg kü­lö­nös be­ce­ne­vet adott Ka­ta­lin­nak.

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is.

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is, a gye­re­kek nél­kül en­ged­het­ték el ma­gu­kat.

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a gye­re­kek, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gyö­nyörű gye­re­ke­ikre. Imádni való képek ké­szül­tek róluk!

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Ka­ta­lin her­cegné meg tudta őrizni ko­moly­sá­gát, Vil­mos azon­ban kun­cogni kez­dett.