Kállay-Saunders András

Sokat kockáztat: Sérülten lép pályára Kállay-Saunders András

Sokat kockáztat: Sérülten lép pályára Kállay-Saunders András

Még áp­ri­lis­ban érte bal­eset egy meccs köz­ben, el­sza­kadt a comb­izma.

Még áp­ri­lis­ban érte bal­eset egy meccs köz­ben, el­sza­kadt a comb­izma, re­ha­bi­li­tá­ci­óra szo­rult.

FRISS HÍREK

Elképesztő elismerés: a legjobbak között kapott helyet a magyar énekes

Elképesztő elismerés: a legjobbak között a magyar énekes

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás szer­ze­mé­nyét több ezer fel­vé­tel­ből vá­lasz­tot­ták ki a dal­szer­zők ver­se­nyé­ben.

Aggódnak a rajongók: ezt tette az izomsérülést szenvedett Kállay-Saunders András

Aggódnak a rajongók: ezt tette balesete után a magyar sztár

Na­gyot koc­káz­ta­tott!

Na­gyot koc­káz­ta­tott a Me­gasztár­ral be­fu­tott éne­kes a hét­vé­gén. Ez de­rült ki az ál­tala posz­tolt kép alap­ján.

Pár óra és kiderül, ki képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon

Pár óra és kiderül, ki képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon

Ha­to­dik, egy­ben utolsó vá­lo­gató adá­sá­hoz ér­ke­zik A Dal 2019.

Ha­to­dik, egy­ben utolsó vá­lo­gató adá­sá­hoz ér­ke­zik A Dal 2019.

Kállay-Saunders Andrásnál elszakadt a cérna, feljelentést tesz

Kállay-Saunders Andrásnál elszakadt a cérna, feljelentést tesz

Mély­sé­ge­sen fel­há­bo­ro­dott.

Az éne­kes mély­sé­ge­sen fel­há­bo­ro­dott egy fe­le­lőt­len ember vi­sel­ke­dé­sén, akit több száz­ez­res bír­ság­gal is sújt­hat­nak.

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

A mű­sor­ban ven­dég­fel­lé­pő­ként tisz­te­le­tét teszi az AWS is.

A mű­sor­ban ven­dég­fel­lé­pő­ként tisz­te­le­tét teszi az AWS is.

Hatalmas fordulat, külföldön is felfigyeltek Kállay-Saunders Andrásra

Hatalmas fordulat, külföldön is felfigyeltek Kállay-Saunders Andrásra

Az új for­má­ci­ó­val A Dal 2019-es mű­so­rába is be­ke­rült.

Az új for­má­ci­ó­val A Dal 2019-es mű­so­rába is be­ke­rült.

Ezt a cukiságot találta az utcán Kállay Saunders András: haza is vitte

Ezt a cukiságot találta az utcán Kállay Saunders András: haza is vitte

A sár­mos éne­kes egy per­cig sem gon­dol­ko­zott azon, hogy mit te­gyen.

A sár­mos éne­kes egy per­cig sem gon­dol­ko­zott azon, hogy mit te­gyen.

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Boldogok a rajongók: Először duettezett a sztárpár

Nyolc éve al­kot­nak egy párt...

Nyolc hosszú éve al­kot­nak egy párt az éne­ke­sek, és ra­jon­góik azóta kérik tőlük azt, amit va­sár­nap este végre meg­kap­tak a té­vé­ben.

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Min­dent meg­tett...

Min­dent meg­tett, hogy ver­seny­ben ma­rad­has­son, hi­szen he­te­ken át ke­mé­nyen küz­dött, de ma este szá­mára véget ért a Sz­tár­ban Sztár

Kállay Saunders András: Biztos halálra idegesítjük a szomszédokat

Kállay Saunders András: Biztos halálra idegesítjük a szomszédokat

Reni és And­rás va­sár­nap este nem csak el­len­fe­lei lesz­nek egy­más­nak...

Reni és And­rás va­sár­nap este nem­csak el­len­fe­lei lesz­nek egy­más­nak, de csa­pat­ban, egy­mást tá­mo­gatva is szín­padra lép­nek majd az élő­show-ban.

Itt a válasz: ezt gondolja Tolvai Reni pasija a gyerekvállalásról

Itt a válasz: ezt gondolja Tolvai Reni pasija a gyerekvállalásról

And­rás­nak sokan me­sél­tek már erről a pil­la­nat­ról.

And­rás­nak sokan me­sél­tek már erről a pil­la­nat­ról.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Na­gyon él­vez­ték a mű­sort a nézők.

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

Megvannak a nevek: ők a Sztárban Sztár versenyzői

Megvannak a nevek: ők a Sztárban Sztár versenyzői

Végre ki­de­rült min­den.

Végre ki­de­rült, hogy kik azok a sztá­rok, akik va­sár­nap es­tén­ként szó­ra­koz­tat­ják majd a té­vé­né­ző­ket.

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

Vitáktól féltik a barátok Tolvai Renit és Kállay Saunders Andrást

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban ér­de­kes hely­zetbe kerül Reni és And­rás.

A va­sár­nap este kez­dődő Sz­tár­ban Sz­tár­ban ér­de­kes hely­zetbe kerül Reni és And­rás.

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket, ezért sem le­he­tett soha tudni, va­lódi sze­re­lem van-e kö­zöt­tük.

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Kállay-Saunders András szívszorító vallomása beteg édesanyjáról

Bor­zal­mas na­po­kat él át Kál­lay-Sa­un­ders And­rás, aki­nek imá­dott édes­anyja, az egy­kori mo­dell, Kál­lay Ka­ta­lin kór­házba ke­rült...

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata tu­laj­don­kép­pen nem is lé­te­zik. Nos, akkor tes­sék fi­gyelni!

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata tu­laj­don­kép­pen nem is lé­te­zik. Nos, akkor tes­sék fi­gyelni!

Aggasztó fotó, nincs jól Kállay-Saunders András

Aggasztó fotó, nincs jól Kállay-Saunders András

A nép­szerű éne­kes az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be az ál­la­po­tá­ról. Több gyógy­szerre is szük­sége van.

A nép­szerű éne­kes az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be az ál­la­po­tá­ról. Több gyógy­szerre is szük­sége van.

Veszélybe került a népszerű magyar énekes hangja

Veszélybe került a népszerű magyar énekes hangja

Kál­lay Sa­un­ders And­rás beteg lett.

Kál­lay Sa­un­ders And­rás bor­zasz­tóan meg­ijedt a minap, meg­be­te­ge­dett és már ré­me­ket kez­dett látni.

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Végleges döntés? Külföldön kezd új életet a magyar sztárpár

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak és Tol­vai Re­ni­nek nagy ter­vei van­nak a jö­vőre nézve.

Szerelmes fotóval ünnepelt Tolvai Reni és Kállay Saunders András!

Szerelmes fotóval ünnepelt Tolvai Reni és Kállay Saunders András!

Az éne­kesnő ked­vese szü­le­tés­nap­ját tar­totta a na­pok­ban.

Az éne­kesnő ked­vese szü­le­tés­nap­ját tar­totta a na­pok­ban, meg­ható kép ké­szült róluk.

Nem hiszed el melyik világsztártól kapott meghívást a magyar énekes

Nem hiszed el melyik világsztártól kapott meghívást a magyar énekes

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás vi­lág­hír­névre tör­het.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás vi­lág­hír­névre tör­het. Nem akármi, ami mos­ta­ná­ban az éne­kes­sel tör­tént.

Kihagyhatatlan ajánlatot tett Kállay Saunders András

Kihagyhatatlan ajánlatot tett Kállay Saunders András

Az éne­kes min­dent meg­tesz, hogy a ra­jon­gói ked­vé­ben jár­jon.

Az éne­kes min­dent meg­tesz, hogy a ra­jon­gói ked­vé­ben jár­jon.

Elképesztő dolgot tesz a magyar sztár a vécén

Elképesztő dolgot tesz a magyar sztár a vécén

Az ol­da­lán mon­dott kö­szö­ne­tet.

Az éne­kes kö­zös­ségi ol­da­lán mon­dott kö­szö­ne­tet a vé­cé­jé­nek, amely nagy­ban elő­se­gí­tette kar­ri­er­jét: ott szo­kott zenét sze­rezni.

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Össze­om­lott az éne­kesnő.

Össze­om­lott az éne­kesnő, imá­dott édes­apja szív­in­fark­tus­ban, a csa­lád gö­rög­or­szági va­ká­ci­ó­ján hunyt el.

Kiderült az igazság Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakításáról

Kiderült az igazság Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakításáról

Meg­lepő plety­kák lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­pár­ról. Az éne­kes tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Vége, videóüzenetben vallott Kállay -Saunders András

Vége, videóüzenetben vallott Kállay -Saunders András

Vég­leg le­zá­rult bí­ró­sági ügye.

Három évig zaj­lott az éne­kes bí­ró­sági ügye, ami a na­pok­ban vég­leg le­zá­rult.

Tolvai Reni bikinis fotóitól, biztosan felmegy a vérnyomásod

Tolvai Reni bikinis fotóitól, biztosan felmegy a vérnyomásod

Sosem szé­gyellte ke­rek­ded for­máit az éne­kesnő.

Sosem szé­gyellte ke­rek­ded for­máit az éne­kesnő, így most is el­ké­nyez­teti ra­jon­góit sze­xis ké­pe­i­vel.

Sokat bukott a pereskedések miatt Kállay-Saunders András

Sokat bukott a pereskedések miatt Kállay-Saunders András

2013-ig nyú­lik vissza a ve­re­ke­dési bot­rány, mely­ben Kál­lay-Sa­un­ders And­rás gya­nú­sí­tott­ként ült a vád­lot­tak pad­ján.

Hihetetlen, súlyosbítást kért az ügyész Kállay-Saundersre

Hihetetlen, súlyosbítást kért az ügyész Kállay-Saundersre

Hiába men­tette fel a bí­ró­ság, az ügyész sú­lyos­bí­tást kért.

Hiába men­tette fel a bí­ró­ság a ga­ráz­da­ság és sú­lyos testi sér­tés vádja alól, az ügy­nek nincs még vége.

Bréking! Megszületett az ítélet a magyar sztár ügyében

Bréking! Megszületett az ítélet a magyar sztár ügyében

Dön­tött a bí­ró­ság az éne­kes ügyé­ben, ez lett az íté­let.

Dön­tött a bí­ró­ság.

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

A szom­bati A Dal 2017 mű­sor­ban ki­de­rült, me­lyik elő­adó fogja kép­vi­selni ha­zán­kat az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Kállay-Saunders András mamájára emlékezett

Kállay-Saunders András mamájára emlékezett

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás nagy­ma­mája éle­té­ért az or­vo­sok 2014 nya­rán na­po­kon ke­resz­tül har­col­tak.

Rendőrök vitték a bíróságra Kállay Saunders Andrást!

Rendőrök vitték a bíróságra Kállay Saunders Andrást!

Az éne­kes a ve­re­ke­dős ügyé­nek utolsó tár­gya­lá­sán nem je­lent meg, a bíró ezért rend­őrö­ket kül­dött érte.

Az éne­kes a ve­re­ke­dős ügyé­nek utolsó tár­gya­lá­sán nem je­lent meg, a bíró ezért rend­őrö­ket kül­dött érte.

Kállay-Saunders András meglepő kijelentést tett

Kállay-Saunders András meglepő kijelentést tett

Szom­bat este har­mad­szor is A Dal szín­pa­dára lé­pett Kál­lay-Sa­un­ders And­rás.

Szom­bat este har­mad­szor is A Dal szín­pa­dára lé­pett Kál­lay-Sa­un­ders And­rás. Az éne­kes elő­ször 2012-ben vett részt az elő­vá­lo­ga­tón.

Tolvai Reni szerint csak a pénzről szól a Kállay-Saunders elleni vád

Tolvai Reni szerint csak a pénzről szól a Kállay-Saunders elleni vád

Csü­tör­tök dél­előtt Tol­vai Renit hall­gatta meg a bí­ró­ság a 2013-ban testi sér­té­sig fa­jult bal­hé­val kap­cso­lat­ban.

Fordulat Kállay-Saunders bírósági ügyében

Fordulat Kállay-Saunders bírósági ügyében

Pat­ta­ná­sig fe­szült volt szerda reg­gel a han­gu­lat az óbu­dai bí­ró­ság tár­gya­ló­ter­mé­ben, ahol Kál­lay-So­un­ders bí­ró­sági tár­gya­lá­sán.

Pat­ta­ná­sig fe­szült volt szerda reg­gel a han­gu­lat az óbu­dai bí­ró­ság tár­gya­ló­ter­mé­ben, ahol Kál­lay-Sa­un­ders And­rás állt a bí­ró­ság előtt sú­lyos testi sér­tés miatt.. A vád­irat sze­rint 2013. május 19-én a Ha­jó­gyári szi­get előtt ba­rát­já­val bán­tal­maz­tak két férfit.

Fordulat a bíróságon: mégsem bűnös Kállay-Saunders András?

Fordulat a bíróságon: mégsem bűnös Kállay-Saunders András?

Az éne­kes bün­te­tő­ügye újabb tár­gya­lás­hoz ér­ke­zett, a sér­tett ba­rát­nője rá­adá­sul szá­mára ked­ve­zően val­lott!

Az éne­kes bün­te­tő­ügye újabb tár­gya­lás­hoz ér­ke­zett, a sér­tett ba­rát­nője rá­adá­sul szá­mára ked­ve­zően val­lott!

Videóban mondja el az igazságot a testi sértéssel vádolt énekes!

Videóban mondja el az igazságot a testi sértéssel vádolt énekes!

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak elege lett a csúsz­ta­tá­sok­ból.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak elege lett a ve­re­ke­dési ügyé­vel kap­cso­la­tos fo­lya­ma­tos csúsz­ta­tá­sok­ból.

Hogy mi van? 5 milliót követelnek Kállay Saunderstől a verekedés miatt!

Hogy mi van? 5 milliót követelnek Kállay Saunderstől a verekedés miatt!

El­ké­pesztő, mégis igaz! Az ikrek a bi­zo­nyí­ték el­le­nére is ki­tar­ta­nak vád­juk mel­lett.

Itt a bizonyíték Kállay-Saunders ügyében

Itt a bizonyíték Kállay-Saunders András bírósági ügyében

Most a Sa­un­ders ellen valló test­vé­re­ket hall­gatta meg a bí­ró­ság.

Most a Sa­un­ders ellen valló test­vér­párt hall­gatta meg a bí­ró­ság a két évvel ez­előtti ve­re­ke­dés ügyé­ben.

Lebukott: barna szépségnek udvarolt a Szigeten Kállay-Saunders András

Lebukott: nem Tolvai Reninek udvarolt Kállay-Saunders a Szigeten...

Szem­ta­núk sze­rint több órán ke­resz­tül szó­ra­koz­tatta a fi­a­tal, barna hajú szép­sé­get...

Nem hiszed el, mit tett Kállay-Saunders András a bíróságon!

Nem hiszed el, mit tett Kállay-Saunders András a bíróságon!

Az éne­kes bí­ró­sági tár­gya­lása még min­dig zaj­lik, ám a sú­lyos testi sér­tés miatt in­dult ügy meg­lepő for­du­la­tot vett!

Botrány! Csúnyán lehúzták Kállay Saunders Andrást

Botrány! Csúnyán lehúzták Kállay Saunders Andrást

And­rás kö­zös­ségi ol­da­lán ha csak rövid időre is, de meg­je­lent egy dühös poszt...

And­rás kö­zös­ségi ol­da­lán ha csak rövid időre is, de meg­je­lent egy dühös poszt...

Furcsa vallomást tett Kállay-Saunders András! Ezt nem gondoltad volna!

Furcsa vallomást tett Kállay-Saunders András! Ezt nem gondoltad volna!

Kü­lön­le­ges nya­ra­lásra in­dult sze­rel­mé­vel az éne­kes, aki az uta­zás kap­csán kü­lö­nös ti­tok­ról rán­totta le a lep­let!

Csúnya sérülése változtatta meg Kállay-Saunders András életét

Csúnya sérülése változtatta meg Kállay-Saunders András életét

Az éne­kes so­káig spor­to­ló­nak ké­szült, ám aztán tör­tént va­lami, ami tel­je­sen más irányba te­relte.

Világsztároktól nyúlt le ötletet Kállay-Saunders András!

Világsztároktól nyúlt le ötletet Kállay-Saunders András!

Az éne­kest lát­ha­tóan na­gyon meg­ih­lette az egyik leg­hí­re­sebb együt­tes.

Az éne­kest lát­ha­tóan na­gyon meg­ih­lette az egyik leg­hí­re­sebb együt­tes, kér­dés, hogy ő mennyire tartja ere­de­ti­nek saját magát.

Fordulat a bíróságon, megkegyelmeznek a verekedő magyar énekesnek

Fordulat a bíróságon, megkegyelmeznek a verekedő magyar énekesnek

Ügy­védje sze­rint fel­lé­le­gez­het Kál­lay-Sa­un­ders And­rás.

Ügy­védje sze­rint fel­lé­le­gez­het Kál­lay-Sa­un­ders And­rás.

Születésnapján kell imádkoznia nagymamája életéért Tolvai Reninek!

Születésnapján kell imádkoznia nagymamája életéért Tolvai Reninek!

Szo­morú hírt osz­tott meg a kö­zös­ségi ol­da­lon az éne­kesnő párja, Kál­lay-Sa­un­ders And­rás.

Mélyen megrázta a sztárokat a brutálisan meggyilkolt Vivien halála

Mélyen megrázta a sztárokat a brutálisan meggyilkolt Vivien halála

Az egész or­szá­got sok­kolta a 20 éves Vi­vien tra­gi­kus ha­lála. A fi­a­tal lánnyal gye­rek­kori ba­rátja vég­zett, meg­ké­selte.

Megcsinálta! Így tombolt Freddie dalára Európa

Megcsinálta! Így tombolt Freddie dalára Európa

Fred­die szom­bat este ti­zen­hat­ezer em­bert ej­tett ámu­latba az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben. Nézd vissza!

Fred­die szom­bat este ti­zen­hat­ezer em­bert ej­tett ámu­latba az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál dön­tő­jé­ben. Nézd vissza!

Kállay-Saunders András teljesen kiakadt: "Ne nézzetek hülyének!"

Kállay-Saunders András teljesen kiakadt: "Ne nézzetek hülyének!"

Egy in­du­la­tos Fa­ce­book-poszt­ban em­lé­kez­te­tett min­den­kit, hogy nem teg­nap kez­dett el éne­kelni.

Beismerték: Kállay-Saundersék hibáztak A Dalban

Beismerték: Kállay-Saundersék hibáztak A Dalban

A műsor ké­szí­tői nem fe­le­lő­sek.

Óri­ási sár­do­bá­lás ke­re­ke­dett a Kál­lay Sa­un­ders Band két­szer is el­bal­tá­zott fel­lé­pé­sé­ből A Dal dön­tő­jé­ben. A csa­pat most el­is­merte, hogy ők hi­báz­tak.

Újabb botrány: Kállay emberei a háta mögött egyeztek meg az MTVA-val

Újabb botrány: Kállay emberei a háta mögött egyeztek meg az MTVA-val

Közös nyi­lat­ko­za­tot adtak ki A Dal ké­szí­tői és a Kál­lay me­nedzs­mentje.

Közös nyi­lat­ko­za­tot adtak ki A Dal ké­szí­tői és a Kál­lay Sa­un­ders Band me­nedzs­mentje, mely­ben az éne­kesre kenik a fe­le­lős­sé­get. Csak éppen ő maga nem tu­dott erről.

Durva botránnyá fajult Kállay-Saunders András bakija!

Durva botránnyá fajult Kállay-Saunders András bakija!

Heves vitát rob­ban­tott ki az éne­kes kínos sze­rep­lése A Dal szom­bati dön­tő­jé­ben. Sa­un­ders pro­du­cere ki­zárt­nak tartja, hogy a sztár hi­bá­zott.

Heves vitát rob­ban­tott ki az éne­kes kínos sze­rep­lése A Dal szom­bati dön­tő­jé­ben. Sa­un­ders pro­du­cere ki­zárt­nak tartja, hogy a sztár el­té­vesz­tette volna a hang­ne­met, sze­rinte két­szer is rossz alap szólt a fü­lé­ben. A műsor hang­mér­nö­két fel­há­bo­rí­totta a fel­té­te­le­zés.

Kállay-Saunders András teljesen összeroppant A Dal döntője után

Kállay-Saunders András teljesen összeroppant A Dal döntője után

Egy őszinte vi­de­óüze­net­ben ma­gya­rázta el ra­jon­gó­i­nak kínos ba­ki­ját.

Egy őszinte vi­de­óüze­net­ben ma­gya­rázta el ra­jon­gó­i­nak kínos ba­ki­ját, ami­vel el­szállt min­den esé­lye.

Kivel lehet esélyünk az Eurovízión?

Kivel lehet esélyünk az Eurovízión?

Szom­bat este eldől, hogy idén ki kép­vi­sel­heti ha­zán­kat a dal­fesz­ti­vá­lon.

Szom­bat este eldől, hogy idén ki kép­vi­sel­heti ha­zán­kat a 2016-os Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon. Több le­het­sé­ges győz­tes is van A Dal dön­tő­sei kö­zött.

Egymást ejthetik ki A Dalból a szerelmesek!

Egymást ejthetik ki A Dalból a szerelmesek!

Tol­vai Reni és Kál­lay-Sa­un­ders And­rás ez­út­tal nem tár­sak lesz­nek.

Tol­vai Re­ni­nek és Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak ugyan­ab­ban a for­du­ló­ban kell majd szín­padra lép­nie A Dal kö­zép­dön­tő­jé­ben. Ami akár egyi­kük bú­csú­já­val is vég­ződ­het.

Meglepő felfedezés: Ennyire tüzes Tolvai Reni otthon is?

Meglepő felfedezés: Ennyire tüzes Tolvai Reni otthon is?

Sze­gény Kál­lay-Sa­un­ders And­rás...

Ha Tol­vai Reni csak ön­ma­gát adta a szín­pa­don, akkor sze­rel­mé­nek, Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak egy nyu­godt pil­la­nata sem lehet ott­hon.

Láttad már a magyar celebvilág leghülyébb frizuráját? - Fotó

Láttad már a magyar celebvilág leghülyébb frizuráját? - Fotó

Kál­lay-Sa­un­ders haja bor­zasztó!

Nem csoda, hogy Kál­lay-Sa­un­ders And­rás még stran­do­lás köz­ben sem na­gyon veszi le a sap­ká­ját. Ugyanis elég fu­rára si­ke­re­dett a leg­újabb haj­köl­te­mé­nye.

Rasszista támadás érte Kállay-Saunders Andrást az utcán

Rasszista támadás érte Kállay-Saunders Andrást az utcán

Ke­mé­nyen be­szól­tak neki.

Ke­mé­nyen be­szól­tak Kál­lay-Sa­un­ders And­rás­nak a bőr­színe és szár­ma­zása miatt. Pedig semmi olyat nem tett, ami­ért ha­ra­gudni kel­lene rá.

Ikertornyok: rá hasonlít Kállay-Saunders András

Ikertornyok: rá hasonlít Kállay-Saunders András

A ra­jon­gói sze­rint az új ha­já­val úgy néz ki, mint egy bra­zil fo­cista, de egye­sek in­kább egy te­ve­faj­tá­hoz ha­son­lít­ják.

Így romantikázik Cipruson Kállay-Saunders András és Tolvai Reni - Fotók

Így romantikázik Cipruson Kállay-Saunders András és Tolvai Reni - Fotók

A sztár­pár az ősz be­kö­szön­té­vel Af­ro­dité szi­ge­tére szö­kött.

A sztár­pár az ősz be­kö­szön­té­vel Af­ro­dité szi­ge­tére szö­kött.

Kállay-Saunders verekedős botrányán viccelődött Tóth Vera!

Kállay-Saunders verekedős botrányán viccelődött Tóth Vera!

Az éne­kesnő bele sem gon­dolt abba, hogy az ár­tat­lan­nak szánt meg­jegy­zése mennyire bántó.

Az éne­kesnő bele sem gon­dolt abba, hogy a meg­jegy­zése mennyire bántó.

Ganxsta és Kis Grófo is egy jótündérre vár - VIDEÓ

Ganxsta és Kis Grófo is egy tündérre vár - VIDEÓ

Azért a sztá­rok­nak sem ada­tott meg min­den... Egy me­se­beli tün­dér­től ők is kí­ván­ná­nak, már ha te­het­nék.

Kállay-Saundersnek elege van a hazugságokból! - Videó

Kállay-Saundersnek elege van a hazugságokból! - Videó

A Ri­post­nak adott vi­deós in­ter­jú­já­ban azon­ban ál­lítja: min­den bot­rá­nya ha­zug­ság.

Fordulat a verekedős botrányban! Csak 3 évet kaphat Kállay-Saunders András

Fordulat a verekedős botrányban! 3 évet kaphat Kállay-Saunders András!

Az éne­kesbe és ba­rá­ta­iba két éve kö­tött bele egy rasszista tár­sa­ság.

Az éne­kesbe és ba­rá­ta­iba két éve kö­tött bele egy tár­sa­ság, amely­nek tag­jai végül sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel ke­rül­tek kór­házba. Az új or­vosi szak­vé­le­mény miatt a vád is eny­hébb lehet And­rás ellen.

Milliókért evett joghurtot Vastag Csaba

Milliókért evett joghurtot Vastag Csaba

Mo­dell­ként is meg­áll­nák he­lyü­ket a ma­gyar sztár­éne­ke­sek

Mo­dell­ként is meg­áll­nák he­lyü­ket a ma­gyar sztár­éne­ke­sek

Kállay-Saunders András öt év után kiteregeti a szennyest

Kállay-Saunders András kiteregeti a szennyest

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás meg­elé­gelte, hogy ő lett az ügye­le­tes bal­hés srác.

Újabb fordulat Kállay-Saunders András verekedési ügyében

Újabb fordulat Kállay-Saunders András verekedési ügyében

A Bors in­for­má­ciói sze­rint a ki­egé­szítő nyo­mo­zás jól jött az éne­kes szá­mára.