Justin Bieber

Botrány Justin Bieber szobájában: Ki ez a nő?

Botrány Justin Bieber szobájában: Ki ez a nő?

A biz­ton­sá­gi­akra is szük­ség volt.

A biz­ton­sá­gi­akra is szük­ség volt, a sztár ugyanis na­gyon kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett.

Kiakadtak a rajongók, undorító hazugsággal állt elő Justin Bieber

Kiakadtak a rajongók, undorító hazugsággal állt elő Justin Bieber

Sze­rin­tük a sztár éret­len, és sokak ér­zé­sét meg­sér­tette. Bo­csá­na­tot kel­lene kér­nie, de ő egy­előre nem teszi.

Sze­rin­tük a sztár éret­len, és sokak ér­zé­sét meg­sér­tette. Bo­csá­na­tot kel­lene kér­nie...

Kínos helyzetbe került Justin Bieber: lopás miatt állította meg a rendőr

Kínos helyzetbe került Justin Bieber: lopás miatt állította meg a rendőr

Egy rendőr lé­pett oda Jus­tin Bi­eber­hez, mert azt hitte, lopta a ci­pő­jét.

Egy rendőr lé­pett oda Jus­tin Bi­eber­hez, mert azt hitte, lopta a ci­pő­jét.

Kezelésekre jár a friss házas Justin Bieber, egyre durvább az állapota

Kezelésekre jár a friss házas Justin Bieber, egyre durvább az állapota

A 24 éves éne­kes nem bírja el­vi­selni a rá irá­nyuló ren­ge­teg fi­gyel­met.

A 24 éves éne­kes nem bírja el­vi­selni a rá irá­nyuló ren­ge­teg fi­gyel­met, ezért szak­em­ber­hez for­dult.

Eddig rejtegette új tetoválását: ezt is bevállalta Justin Bieber

Eddig rejtegette új tetoválását: ezt is bevállalta Justin Bieber

A fi­a­tal lá­nyok ked­vence, Jus­tin Bi­eber szinte már min­den test­ré­szére var­ra­tott va­la­mit. Most újabb helyre is ke­rült te­to­vá­lás.

Ezekért a sztárfotókért bolondult meg idén a világ

Ezekért a sztárfotókért bolondult meg idén a világ

El­ké­szült a sztá­rok Ins­tag­ram-poszt­ja­i­nak top­lis­tája, amit Kylie Jen­ner ural. Mint sok egyéb rang­sort is.

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től.

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től, ezért az es­kü­vőig nem fe­küd­tek le sze­rel­mé­vel.

Nem hiszed el, hogy ki akarja megvenni Demi Lovato házát

Nem hiszed el, hogy ki akarja megvenni Demi Lovato házát

Arról a ház­ról van szó, ami­ben tör­tént a túl­ada­go­lás. Már egy ideje árulja.

Arról a ház­ról van szó, ami­ben tör­tént a túl­ada­go­lás. Már egy ideje árulja.

Kicsapta a biztosítékot a sztár fura fotója, de ezután jött a csavar

Kicsapta a biztosítékot a sztár fura fotója, de ezután jött a csavar

A múlt héten ke­rült nyil­vá­nos­ságra egy "pap­arazzi" kép Jus­tin Bi­eber­ről, most vi­szont min­den tisz­tá­zó­dott.

A múlt héten ke­rült nyil­vá­nos­ságra egy "pap­arazzi" kép Jus­tin Bi­eber­ről, most vi­szont min­den tisz­tá­zó­dott.

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

A 24 éves éne­kes és 21 éves sze­relme ti­tok­ban há­za­sod­tak össze, de már mások előtt is há­zas­pár­ként je­len­nek meg.

Aggasztó Justin Bieber állapota, ijesztő dolog történt a sztárral

Aggasztó Justin Bieber állapota, ijesztő dolog történt a sztárral

A ra­jon­gók fél­tik az éne­kest.

Az éne­kes úgy vi­sel­ke­dett ra­jon­gói kö­ré­ben, mint aki­nek va­la­mi­lyen ro­hama van, ők pedig na­gyon meg­ijed­tek a lá­tot­tak­tól.

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül az énekes az esküvője után

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, erre pedig a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat...

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, erre pedig a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat... Ám úgy tűnik, bárki bár­mit mond, a si­ke­res és gaz­dag éne­kes a szán­dé­kát te­kintve rend­kí­vül el­tö­kélt. Nos, az idő majd el­dönti, kinek volt igaza.

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

A meny­asszony már egé­szen más gyű­rűt visel, mint a hir­te­len jött el­jegy­zés ide­jén.

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

A szív­tipró éne­kes csak né­hány napja oko­zott némi szív­do­bo­gást ra­jon­gó­i­nak a nagy be­je­len­tés­sel...

Egy hónap után jegyezte el kedvesét a 24 éves sztárcsemete

Egy hónap után jegyezte el kedvesét a 24 éves sztárcsemete

A mo­dell pedig igent mon­dott.

A gyö­nyörű mo­dell pedig igent mon­dott. A dön­tés na­gyon hir­te­len jött, sokan ag­gód­nak is, hogy talán korai volt.

Megtudtuk Justin Bieber autóbalesetének részleteit: Nagy a kár!

Megtudtuk Justin Bieber autóbalesetének részleteit: Hatalmas a kár!

Ezt nem fogja könnyen ki­he­verni a pop­éne­kes! Óri­ási kár ke­let­ke­zett au­tó­já­ban!

Kiszivárgott: hiszti és dráma, ami a kulisszák mögött folyik

Kiszivárgott: hiszti és dráma, ami a kulisszák mögött folyik

Össze­gyűj­töt­tük nek­tek a leg­dur­vább hisz­ti­ket, amik a kö­zel­múlt­ban tör­tén­tek.

Össze­gyűj­töt­tük nek­tek a leg­dur­vább hisz­ti­ket, amik a kö­zel­múlt­ban tör­tén­tek.

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból.

Az éne­kes­nek elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból, ezért té­vesz­tette meg őket. Csak­hogy a ra­jon­gók is be­dől­tek.

Hitted volna? Életet mentett Justin Bieber...

Hitted volna? Életet mentett Justin Bieber...

Az eddig bot­rány­hős­ként is­mert pop­sztár nem hagyta szó nél­kül, hogy egy férfi foj­to­gatni kez­dett egy nőt.

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Egyál­ta­lán nem Se­lena Gomez anyja miatt ment szét az álom­pár.

Egyál­ta­lán nem Se­lena Gomez anyja miatt ment szét az álom­pár.

Durván összekapott édesanyjával a szexi énekesnő, orvost kellett hívni

Durván összekapott édesanyjával a szexi énekesnő, orvost kellett hívni

Se­lena Gomez és Jus­tin Bi­eber újra egy párt al­kot­nak.

Se­lena Gomez és Jus­tin Bi­eber újra egy párt al­kot­nak, de ennek sokan nem örül­nek.

Justin Bieber durván beszólt a ketrecharcos amazonnak

Justin Bieber durván beszólt a ketrecharcos amazonnak

2015 óta megy az üzen­ge­tés.

Az éne­kes és a spor­toló kö­zött még 2015-ben ha­ra­pó­dzott el a vi­szony. Azóta is megy az üzen­ge­tés.

Atyaég! Csúnyán korhatárosban tolta Szandi

Atyaég! Csúnyán korhatárosban tolta Szandi

Elakadt a sza­vunk...

El­star­tolt a Super TV2 leg­újabb giga pro­duk­ci­ója, a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi, és mind­járt az első adás­ban meg­néz­het­tük Szandi for­más ido­mait...

Szörnyű hírt kapott Justin Bieber

Szörnyű hírt kapott Justin Bieber

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár: Ki­til­tot­ták Kí­ná­ból! A hír nem vicc, a Pe­kingi Kul­tu­rá­lis Hi­va­tal­nak ugyanis elege lett az éne­kes­ből...

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár. biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár: Ki­til­tot­ták Kí­ná­ból! A hír nem vicc, a Pe­kingi Kul­tu­rá­lis Hi­va­tal­nak ugyanis elege lett az éne­kes­ből... Fel­há­bo­rító vi­sel­ke­dése miatt nem lép­het fel a kí­na­iak előtt Jus­tin Bi­eber, hiába lá­to­gat el Ázsi­ába.

Csak a kezével takarta óriási melleit Justin Bieber exnője

Csak a kezével takarta óriási melleit Justin Bieber exnője

A bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült éne­kes egy­kori ked­vese újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy imádja magát mu­to­gatni!

A bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült éne­kes egy­kori ked­vese újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy imádja magát mu­to­gatni!

Egy hónap után szakított fiatal szerelmével Justin Bieber!

Egy hónap után szakított fiatal szerelmével Justin Bieber!

A fi­a­tal sztár pár­kap­cso­lat­ban élt, ami­kor össze­jött az akkor még fi­a­tal­korú szép­ség­gel.

Kínos: Nem tudta kifizetni ebédjét Justin Bieber

Kínos: Nem tudta kifizetni ebédjét Justin Bieber

Nem volt pénz a hi­tel­kár­tyá­ján.

Nem volt pénz a hi­tel­kár­tyá­ján, ott állt éhe­sen. Sze­ren­csé­jére egy ra­jon­gója bol­do­gan ki­se­gí­tette.

Véresre verte rajongóját Justin Bieber

Véresre verte rajongóját Justin Bieber

A fi­a­tal ka­na­dai pop­sztár ne­he­zen tűrte, hogy a férfi hoz­záér, ezért szét­verte a szá­ját vá­la­szul. Ko­moly bajba ke­rül­het JB.

A fi­a­tal ka­na­dai pop­sztár ne­he­zen tűrte, hogy a férfi hoz­záér, ezért szét­verte a szá­ját vá­la­szul. Ko­moly bajba ke­rül­het JB.

Kínos: Kiszivárgott Justin Bieber házi szexvideója!

Kínos: Kiszivárgott Justin Bieber házi szexvideója!

Hoppá! A pop­sztár ál­lí­tó­lag új ba­rát­nő­jét ké­nyez­teti az első közös nya­ra­lá­su­kon ké­szült ero­ti­kus fel­vé­te­len.

Hoppá! A pop­sztár ál­lí­tó­lag új ba­rát­nő­jét ké­nyez­teti az első közös nya­ra­lá­su­kon ké­szült ero­ti­kus fel­vé­te­len. Ám azt ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy a videó fu­tó­tűz­ként ter­jed majd a kö­zös­ségi ol­da­la­kon!

Kínos: Kiszivárgott Justin Bieber erotikus szelfije!

Kínos: Kiszivárgott Justin Bieber erotikus szelfije!

Mi­u­tán fel­há­bo­ro­dot­tan be­je­len­tette, hogy el­tű­nik az Ins­tag­ram­ról, mez­te­len fotói árasz­tot­ták el a netet.

Mi­u­tán fel­há­bo­ro­dot­tan be­je­len­tette, hogy el­tű­nik az Ins­tag­ram­ról, anya­szült mez­te­len fotói árasz­tot­ták el a netet.

Lebukott: Fiatal lánnyal töltötte az éjszakát Justin Bieber!

Lebukott: Fiatal lánnyal töltötte az éjszakát Justin Bieber!

De vajon mit szólt ehhez a ba­rát­nője?

A 22 éves éne­kes egész nap egy csi­nos ti­ni­lánnyal ro­man­ti­ká­zott, csak úgy forrt köz­tük a le­vegő!

Anyaszült meztelenül nyaralt barátnőjével Justin Bieber!

Anyaszült meztelenül nyaralt barátnőjével Justin Bieber!

Va­ká­ció köz­ben vil­lan­tott...

Or­lando Bloom után most a ti­ni­lá­nyok ked­vence dön­tött úgy, hogy va­ká­ció köz­ben mu­tatja meg leg­in­ti­mebb test­ré­szét...

Kínos: Nyilvánosan könyörgött orális szexért Justin Bieber!

Kínos: Nyilvánosan könyörgött orális szexért Justin Bieber!

Me­den­cés bulin él­vez­ke­dett volna...

A 22 éves éne­kes épp egy me­den­cés bulin vi­de­ó­zott, ami­kor kedve tá­madt el­me­rülni a gyö­nyör­ben.

Sztárok, akiket közszeméremsértésért csuktak le!

Sztárok, akiket közszeméremsértésért csuktak le!

Cik­künk­ből ki­de­rül, kik­ről van szó!

Cik­künk­ből ki­de­rül, kik­ről van szó!

Észre sem vették, hogy Bieber is köztük jár, mert Pokémonra vadásztak

Észre sem vette a tömeg, hogy Justin Bieber is köztük jár, mert Pokémonra vadásztak - videó

A ka­na­dai éne­kesre senki rá nem ba­gó­zott, min­denki Pi­kac­hura haj­tott.

A ka­na­dai éne­kesre senki rá nem ba­gó­zott, min­denki Pi­kac­hura haj­tott.

Lebukott: Dögös exével töltötte az éjszakát Justin Bieber!

Lebukott: Dögös exével töltötte az éjszakát Justin Bieber!

Újra fel­lob­bant köz­tük a láng?

Bár az éne­kes már 2 éve sza­kí­tott a csi­nos mo­del­lel, most na­gyon úgy tűnik, hogy újra fel­lob­bant köz­tük a láng...

Arcátlan: Így reagált Prince halálára a nagyképű tinisztár

Arcátlan: Így reagált Prince halálára a nagyképű tinisztár

Jus­tin Bi­eber egy meg­le­he­tő­sen pök­hendi be­szó­lás­sal kom­men­tálta a tra­gé­diát.

Jus­tin Bi­eber egy meg­le­he­tő­sen pök­hendi be­szó­lás­sal kom­men­tálta a tra­gé­diát, és ezzel ra­jon­gók ez­reit ha­ra­gí­totta ma­gára.

A párizsi merényletben megölt barátját gyászolja Justin Bieber

A párizsi merényletben megölt barátját gyászolja Justin Bieber

Az éne­kes egyik is­me­rőse is ott volt a Ba­ta­c­lan klub­ban.

Az éne­kes egyik is­me­rőse is ott volt a Ba­ta­c­lan klub­ban.

Ez a sztárfenék az internet új kedvence - Fotók

Ez a sztárfenék az internet új kedvence - Fotók

Jus­tin Bi­ebert szét­szed­ték a neten.

Jus­tin Bi­eber helybe ment a po­fo­nért, ugyanis a sze­xi­nek szánt mez­te­len fo­tója azon­nal vic­ces képek töm­ke­le­gé­nek lett az alapja.

Bizarr sztárhasonmásokká műtött őrült rajongók - Fotók

Bizarr sztárhasonmásokká műtött őrült rajongók - Fotók

Na­gyon el­ron­tot­ták őket a plasz­ti­kai se­bé­szek.

Né­hány rossz íz­lésű fa­na­ti­kus mil­li­ó­kat köl­tött arra, hogy úgy néz­ze­nek ki, mint a ked­ven­ceik. Csak éppen egyi­kük­nek sem si­ke­rült.

Cápa támadt Justin Bieberékre - Véres fotó

Cápa támadt Justin Bieberékre - Véres fotó

Csú­nya sé­rü­lés lett be­lőle.

Egy ár­tal­mat­lan­nak hitt cápa pré­dá­nak nézte Jus­tin Bi­ebert és leg­jobb ba­rát­ját, ami­ből az utóbbi elég rosszul jött ki.

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val.

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val, és talán még a saját any­juk se venné észre a köz­tük lévő kü­lönb­sé­get.

Rács mögé kerülhet Justin Bieber!

Rács mögé kerülhet Justin Bieber!

Bár a tini sztár nem­rég a világ egyik leg­me­nőbb fesz­ti­vál­ján, a Co­a­chellán la­zí­tott, most még­sem len­nénk a he­lyé­ben. Könnyen elő­for­dul­hat ugyanis, hogy ha­ma­ro­san egy bör­tön­cel­lá­ban foly­tat­hatja to­vább a mókát.

Bár a tini sztár nem­rég a világ egyik leg­me­nőbb fesz­ti­vál­ján, a Co­a­chellán la­zí­tott, most még­sem len­nénk a he­lyé­ben. Könnyen elő­for­dul­hat ugyanis, hogy ha­ma­ro­san egy bör­tön­cel­lá­ban foly­tat­hatja to­vább a mókát. Egy ar­gen­tin bíró ugyanis le­tar­tóz­ta­tási pa­ran­csot adott ki el­lene. Egy túl­sá­go­san el­va­dult bu­li­ért kell így fe­lel­nie.