Judy

Döbbenetes átalakulás, közel tíz kilótól szabadult meg az énekesnő

Döbbenetes átalakulás, közel tíz kilótól szabadult meg az énekesnő

Judy el­ké­pesztő for­má­ban van, amit a kö­zös­ségi ol­da­lán meg is mu­ta­tott.

Judy el­ké­pesztő for­má­ban van, amit a kö­zös­ségi ol­da­lán meg is mu­ta­tott.

Lefotózták: világsztárt ölelgetett Judy

Lefotózták: világsztárt ölelgetett Judy

A fel­vé­tel fel­ke­rült az éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lára és Ins­tag­ram­jára is.

A fel­vé­tel fel­ke­rült az éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lára és Ins­tag­ram­jára is.

Szomorú hírt jelentett be a magyar énekesnő, ezért nem lesz már babája

Szomorú hírt jelentett be a magyar énekesnő, ezért nem lesz már babája

Két éve sze­ret­né­nek kis­test­vért lá­nyuk, Maja mellé.

Két éve sze­ret­né­nek kis­test­vért lá­nyuk, Maja mellé.

Nagy a boldogság: mindenki gratulált Judynak

Nagy a boldogság: mindenki gratulált Judynak

El­lep­ték a ra­jon­gók a nép­szerű éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lát. Zá­po­roz­tak a hoz­zá­szó­lá­sok is.

El­lep­ték a ra­jon­gók a nép­szerű éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lát. Zá­po­roz­tak a hoz­zá­szó­lá­sok is.

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Az is­ko­la­kez­dés min­denki szá­mára iz­gal­mas idő­szak.

Az is­ko­la­kez­dés nem­csak a gyer­me­kek, de szü­leik szá­mára is iz­gal­mas idő­szak.

Papot kellett hívni, szellem lakta házba költözött a magyar énekesnő

Papot kellett hívni, szellem lakta házba költözött a magyar énekesnő

A ma­gyar éne­kes­nőt és csa­lád­ját fé­lel­me­tes je­len­sé­gek tar­tot­ták ret­te­gés­ben.

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

Judy túl­hajtja magát.

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban van. A nap­tára tele van fel­lé­pé­sek­kel, örül, ha he­tente egy­szer látja a fér­jét.

Zavarba ejtő titkot árult el Berki Krisztián a magyar énekesnőről!

Zavarba ejtő titkot árult el Berki Krisztián a magyar énekesnőről!

A csi­nos anyuka tel­je­sen el­pi­rult a mű­sor­ve­zető sza­vai hal­la­tán.

A csi­nos anyuka tel­je­sen el­pi­rult, ami­kor a mű­sor­ve­zető élő adás­ban mondta el, mit gon­dol­nak róla. Ke­ve­sen tud­ják, de a két hí­res­ség gyer­me­kei ugyan­abba az óvo­dába jár­nak, Krisz­tián előtt pedig bát­rab­ban be­szél a többi apuka...

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Az éne­kesnő gye­rek­ként sok ba­dar­sá­got ki­pró­bált, há­rom­éves ko­rá­ban pél­dául a nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Iszonyatos fájdalom: Műtét közben ébredt fel a magyar énekesnő

Iszonyatos fájdalom: Műtét közben ébredt fel a magyar énekesnő

Va­lóra vált rém­álom...

Min­den mű­tétre váró ember rém­ál­mát élte meg az éne­kesnő. Most be­szélt a ször­nyű­ség­ről elő­ször.

Levideózták, fájdalmas beavatkozáson esett át Judy

Levideózták, fájdalmas beavatkozáson esett át Judy

Né­hány má­sod­per­cig be­pil­lant­ha­tunk a ke­ze­lés me­ne­tébe.

Né­hány má­sod­per­cig be­pil­lant­ha­tunk a ke­ze­lés me­ne­tébe. Vajon ka­pott fáj­da­lom­csil­la­pí­tót?

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Nem hiszed el, mit tetováltatott karjára a magyar sztárénekesnő

Judy rég­óta ké­szült a fáj­dal­mas ak­ci­óra. De eddig hol nem volt rá ideje, hol mégis le­be­szélte magát róla.

Judy rég­óta ké­szült arra, hogy el­men­jen ked­venc te­to­vá­ló­mű­vé­szé­hez, de eddig nem volt rá ideje.

Nem hiszed el: ezt csinálták kedvenceink, mielőtt sztárok lettek

Nem hiszed el: ezt csinálták kedvenceink, mielőtt sztárok lettek

Össze­szed­tük né­hány ce­le­bet, akik meg­lepő, hét­köz­napi szak­mát űztek, mi­előtt be­le­csöp­pen­tek a ri­val­da­fénybe.

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak.

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

Azt reméli a magyar énekesnő, Mexikóban teherbe esik

Azt reméli a magyar énekesnő, Mexikóban teherbe esik

Judy na­gyon vá­gyik még egy gye­rekre.

A Judy és férje mun­ká­juk miatt nem tud­nak elég időt együtt töl­teni. Ezért úgy dön­töt­tek, ki­vesz­nek két hét sza­bad­sá­got és el­utaz­tak Me­xi­kóba.

Nagy a baj, újra kés alá kell feküdnie a magyar sztárnak

Nagy a baj, újra kés alá kell feküdnie a magyar sztárnak

1998 óta 35-ször mű­töt­ték Judyt.

Sosem fe­lejt­heti el Judy az 1998. de­cem­ber 14-én tör­tént sú­lyos bal­ese­tét. Olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy el­en­ged­he­tet­lenné vál­tak a hely­re­ál­lító mű­té­tek.

Brutális autóbaleset: 9 órán át műtötték Judyt!

Brutális autóbaleset: 9 órán át műtötték Judyt!

Óri­ási fáj­dal­ma­kat kel­lett át­él­nie, 36 al­ka­lom­mal fe­küdt kés alá az el­múlt év­ti­ze­dek során.

Óri­ási fáj­dal­ma­kat kel­lett át­él­nie a gyö­nyörű éne­kes­nő­nek, aki 36 al­ka­lom­mal fe­küdt kés alá az el­múlt év­ti­ze­dek során.

Nem titkolja, lánya miatt fordult pszichológushoz a magyar énekesnő

Nem titkolja, lánya miatt fordult pszichológushoz a magyar énekesnő

A hí­res­ség jobb­nak látta, ha fe­le­lős­ség­tel­jes édes­anya mód­jára szak­em­ber se­gít­sé­gét kéri bi­zo­nyos kér­dé­sek­ben.

A magyar sztárok rendszeresen fürdenek együtt a gyerekeikkel!

A magyar sztárok rendszeresen fürdenek együtt a gyerekeikkel!

A szülő-gyer­mek közös für­dés min­dig kel­le­met­len kér­dés­kör volt, hiába gon­dol­ko­dunk egyre nyi­tot­tab­ban...

Hiába várják, nem jön össze a baba Judyéknál

Hiába várják, nem jön össze a baba Judyéknál

Két hétre el­uta­zott az éne­kesnő és csa­ládja Tö­rök­or­szágba, mivel nyá­ron nem volt ide­jük a pi­he­nésre. Judy és férje Ba­lázs már rég­óta vágy­nak kis­lá­nyuk mellé egy má­so­dik gyer­mekre.

Két hétre el­uta­zott az éne­kesnő és csa­ládja Tö­rök­or­szágba, mivel nyá­ron nem volt ide­jük a pi­he­nésre.

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb ott ta­lál­ták el, ahol egy nőnek na­gyon fáj.

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb ott ta­lál­ták el, ahol egy nőnek na­gyon fáj.

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek? Ennek jár­tunk utána!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Nagy veszteség érte: nagymamáját gyászolja Judy

Nagy veszteség érte: nagymamáját gyászolja Judy

Kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból Judy! Ma két éve, hogy el­vesz­tette nagy­ma­má­ját!

Kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból Judy! Ma két éve, hogy el­vesz­tette nagy­ma­má­ját!

Élő adásban robbant a cukiságbomba: Judy kislánya ellopta a show-t

Élő adásban robbant a cukiságbomba: a magyar énekesnő kislánya ellopta a show-t

A Nagy Duett szín­pa­dán fel­lé­pett Judy kis­lá­nya, Maja is.

A Nagy Duett szín­pa­dán fel­lé­pett Judy kis­lá­nya, Maja is.

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja.

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Judy már úgy érzi, jöhet a má­so­dik baba.

Less be Judyék otthonába, így él A Nagy Duett sztárja

Less be Judyék otthonába, így él A Nagy Duett sztárja

Ki­köl­töz­tek a fő­vá­ros­ból Sza­dára.

Az éne­kesnő és férje, Ba­lázs pár évvel ez­előtt úgy dön­töt­tek, nem sze­ret­nék Maját a fő­vá­ros­ban fel­ne­velni, így ki­köl­töz­tek Sza­dára, egy szép csa­ládi házba.

Gyermeke miatt izgul A Nagy Duett sztárja

Gyermeke miatt izgul A Nagy Duett sztárja

Most va­sár­nap va­lami el­ké­pesz­tően ara­nyos pil­la­nat­nak le­het­nek majd szem­ta­núi A Nagy Duett nézői. Judy nem tudja tit­kolni iz­ga­tott­sá­gát.

Most va­sár­nap va­lami el­ké­pesz­tően ara­nyos pil­la­nat­nak le­het­nek majd szem­ta­núi A Nagy Duett nézői. Judy nem tudja tit­kolni iz­ga­tott­sá­gát.

Ezt nem hiszed el: háromujjas technikával nyugtatja le magát Judy

Ezt nem hiszed el: háromujjas technikával nyugtatja le magát Judy

Judyt ru­ti­nos éne­kes­nő­ként is el­fogja néha a pánik szín­padra lépés előtt.

Judyt ru­ti­nos éne­kes­nő­ként is el­fogja néha a pánik szín­padra lépés előtt. Hogy le­csil­la­pítsa magát, ki­ta­nult egy kü­lön­le­ges ujj­tech­ni­kát.

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Négylábú kedvencét gyászolja Judy!

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját. Kis­lá­nyá­val el­gyá­szol­ták a ked­ven­cü­ket, Maja de­re­ka­san vi­selte a vesz­te­sé­get.

Az éne­kesnő A Nagy Du­ettre ké­szül, köz­ben vi­szont el­vesz­tette a csa­lád­juk egyik fon­tos tag­ját.

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár.

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt.

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el áp­ri­lis 2-től va­sár­na­pon­ként 18 óra 50 perc­től A Nagy Duett.

Bejelentették! Rajtuk nevethetünk majd A Nagy Duettben!

Bejelentették! Rajtuk nevethetünk majd A Nagy Duettben!

Hi­he­tet­len sztá­rok mond­tak igent.

Hi­he­tet­len sztá­rok mond­tak igent.

Judy nem főz karácsonykor

Judy nem főz karácsonykor

A Gro­o­ve­house éne­kes­nője lá­za­san ké­szül a ka­rá­csonyra kis csa­lád­já­val.

A Gro­o­ve­house éne­kes­nője lá­za­san ké­szül a ka­rá­csonyra kis csa­lád­já­val.

Ezért képtelen Judy elaltatni kiskutyáját

Ezért képtelen Judy elaltatni kiskutyáját

Néha már szinte rém­álom az élet Judyék­nál, hi­szen hosszú ideje be­te­ges­ke­dik a csa­lád négy­lábú ked­vence. Pier, az usz­kár bár­mit meg­te­het az ott­ho­ná­ban.

Néha már szinte rém­álom az élet Judyék­nál, hi­szen hosszú ideje be­te­ges­ke­dik a csa­lád négy­lábú ked­vence. Pier, az usz­kár bár­mit meg­te­het az ott­ho­ná­ban.

Velük indul A Nagy Duett

Velük indul A Nagy Duett

Ötö­dik al­ka­lom­mal star­tol el a TV2 nagy si­kerű mű­sora, A Nagy Duett

Ötö­dik al­ka­lom­mal star­tol el a TV2 nagy si­kerű mű­sora, A Nagy Duett, amely­ben ismét ti­zen­két sztár­pá­ros csap össze. A profi éne­ke­sek sze­mé­lye mos­tan­tól nem titok, de azt még csak ta­lál­gatni lehet, hogy kik lesz­nek A Nagy Duett ötö­dik éva­dá­nak ama­tőr sze­rep­lői.

Judy lefújta az újabb arcműtétet

Judy lefújta az újabb arcműtétet

Ti­zen­ki­lenc éve vál­to­zott meg tel­je­sen az élete.

A Gro­o­ve­house éne­kes­nő­jé­nek ti­zen­ki­lenc éve vál­to­zott meg tel­je­sen az élete.

Durván összebalhézott egymással a két magyar sztár

Durván összebalhézott egymással a két magyar sztár

Az éne­kes­nő­nek és a mű­sor­ve­ze­tő­nek év­ti­ze­des ba­rát­sá­guk ke­rült ve­szélybe.

Az éne­kes­nő­nek és a mű­sor­ve­ze­tő­nek év­ti­ze­des ba­rát­sá­guk ke­rült ve­szélybe.

Brutálisan bántalmaztak egy idős beteget a pszichiátrián!

Brutálisan bántalmaztak egy idős beteget a pszichiátrián!

Sza­vak­kal ne­he­zen le­ír­ható a lát­vány, ahogy az idős férfi kinéz, mi­u­tán szom­ba­ton meg­ver­ték.

Ezért fél második gyereket vállalni a Groovehouse énekesnője

Ezért fél második gyereket vállalni a Groovehouse énekesnője

Judy el­mondta, hogy mi­lyen ké­te­lyek gyöt­rik azzal kap­cso­lat­ban, hogy újabb ba­bája le­gyen.

Nézd meg, hogy énekel Judy kislánya!

Nézd meg, hogy énekel Judy kislánya! Videóval!

A Gro­o­ve­house éne­kes­nője cuki vi­deót posz­tolt kis­lá­nyá­ról.

A Gro­o­ve­house éne­kes­nője cuki vi­deót posz­tolt kis­lá­nyá­ról, aki nem­csak rend­kí­vül di­va­tos, de úgy tűnik, édes­anyja hang­ját is örö­költe.