Janicsák Veca

Örömhírt jelentett be a magyar énekesnő: férjhez ment!

Örömhírt jelentett be a magyar énekesnő: férjhez ment!

Nem bír­ták to­vább egy­más nél­kül.

Ugyan a sze­rel­mes­pár három hó­napja sza­kí­tott, rá­jöt­tek, hogy nem bír­ják to­vább egy­más nél­kül - ti­tok­ban már össze is kö­töt­ték az éle­tü­ket!

Így reagált Janicsák Veca L.L. Junior kiakadására

Így reagált Janicsák Veca L.L. Junior kiakadására

Az éne­kesnő a ra­jon­gói Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Az éne­kesnő a ra­jon­gói Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Óriási sztárbotrány: L.L. Junior nekiment Janicsák Vecának

Óriási sztárbotrány: L.L. Junior nekiment Janicsák Vecának

A rap­per nem fogta vissza magát. Egye­ne­sen meg­szé­gye­ní­tő­nek ne­vezte Veca elő­adá­sát!

A rap­per nem fogta vissza magát. Egye­ne­sen meg­szé­gye­ní­tő­nek ne­vezte Veca elő­adá­sát!

Janicsák Veca attól félt, párja elájul mellette

Janicsák Veca attól félt, párja elájul mellette

Kedd dél­előtt a Ri­post na­pi­lap ven­dége volt A Nagy Duett nyer­tes pá­ro­sá­nak női tagja.

Kedd dél­előtt a Ri­post na­pi­lap ven­dége volt A Nagy Duett nyer­tes pá­ro­sá­nak női tagja. A Fa­ce­boo­kon kér­de­ző­ket el­va­rá­zsolta.

Váratlan fordulat: békülhet Janicsák Veca és gyermeke édesapja

Váratlan fordulat: békülhet Janicsák Veca és gyermeke édesapja

Az éne­kesnő és gyer­meke édes­apja öt év után sza­kí­tot­tak, de az sem ki­zárt, hogy ki­bé­kül­nek.

A szakítás után a lánya keresztelőjét is lemondta Janicsák Veca!

A szakítás után a lánya keresztelőjét is lemondta Janicsák Veca!

Az éne­kesnő élete egyik leg­fon­to­sabb pil­la­na­tára ké­szült, ám a csa­ládi prog­ram most csú­szik né­hány hetet.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Minden kiderült: Janicsák Veca reagált a szakításáról szóló pletykákra

Minden kiderült: Janicsák Veca reagált a szakításáról szóló pletykákra

Hosszas hall­ga­tás után pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Az éne­kesnő hosszas hall­ga­tás után dön­tött úgy, hogy pon­tot tesz a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Bár sokan már az es­küvő idő­pont­ját ta­lál­gat­ták, az éne­kesnő kap­cso­lata 5 év után zá­tonyra fu­tott.

Bár sokan már az es­küvő idő­pont­ját ta­lál­gat­ták, az éne­kesnő kap­cso­lata 5 év után zá­tonyra fu­tott.

Hihetetlen, nem ismerte fel Janicsák Vecát duettpartnere

Hihetetlen, nem ismerte fel Janicsák Vecát duettpartnere

Kínos szi­tu­á­ciót éltek át.

Ja­ni­csák Veca és du­ett­par­tenere kínos szi­tu­á­ciót éltek át be­mu­tat­ko­zá­suk­nál, de azóta már gőz­erő­vel ké­szül­nek első pro­duk­ci­ó­jukra.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el A Nagy Duett.

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el áp­ri­lis 2-től va­sár­na­pon­ként 18 óra 50 perc­től A Nagy Duett. Tíz héten át ti­zen­két pár ver­se­nyez majd, akik teg­nap dél­előtt be­mu­tat­koz­tak.

Sztárcsemeték szüleik nyomában

Sztárcsemeték szüleik nyomában

Ha egy gye­rek abban nő fel, hogy édes­ap­ját, vagy édes­any­ját min­den­hol fel­is­me­rik, vagy messzire el­ke­rüli a szín­pa­dot, vagy ő is a csil­lo­gást vá­lasztja.

Ha egy gye­rek abban nő fel, hogy édes­ap­ját, vagy édes­any­ját min­den­hol fel­is­me­rik, vagy messzire el­ke­rüli a szín­pa­dot, eset­leg ő is a csil­lo­gást vá­lasztja.

Janicsák Veca szereti, hogy a kedvese tutyimutyi

Janicsák Veca szereti, hogy a kedvese tutyimutyi

Évek óta bol­dog kap­cso­lat­ban él.

Az éne­kesnő évek óta bol­dog kap­cso­lat­ban él, el­árulta, mi a tit­kuk.

Durván lefogyott szülés után Janicsák Veca!

Durván lefogyott szülés után Janicsák Veca!

El­ké­pesztő vál­to­zás!

A gyö­nyörű éne­kesnő ja­nu­ár­ban hozta vi­lágra kis­lá­nyát, Emmát. El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül azóta!

Kemény dolgokat mesélt az anyaságról Janicsák Veca

Kemény dolgokat mesélt az anyaságról Janicsák Veca

Nem csak öröm és ka­ca­gás az élete.

Az éne­kesnő több mint négy hó­napja hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kis­lá­nyát, Emmát. De az anya­ság nem csak öröm és ka­ca­gás...

Végre elárulta születendő babája nemét Janicsák Veca

Végre elárulta születendő babája nemét Janicsák Veca

Az éne­kes­nő­nek kis­lá­nya lesz.

Az éne­kesnő már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár, so­káig azon­ban még ő maga sem akarta tudni gyer­me­ké­nek nemét. Most vi­szont el­árulta: kis­lá­nya lesz.

Örök menyasszony marad Janicsák Veca

Örök menyasszony marad Janicsák Veca

Az éne­kes­nőt már két éve el­je­gyezte párja, Ábel, ja­nu­ár­ban kis­lá­nyuk szü­le­tett, még­sem hi­va­ta­lo­sít­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Az éne­kes­nőt már két éve el­je­gyezte párja, Ábel, ja­nu­ár­ban kis­lá­nyuk szü­le­tett, még­sem hi­va­ta­lo­sít­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Nem szülhetett természetes úton Janicsák Veca

Nem szülhetett természetes úton Janicsák Veca

Csá­szár­met­szésre volt szük­ség.

A szü­lés­nél min­den rend­ben volt, ám Veca nem szül­he­tett ter­mé­sze­tes úton egész­ségi ál­la­pota miatt.

Íme, az első fotó Janicsák Veca újszülött kislányáról!

Íme, az első fotó Janicsák Veca újszülött kislányáról!

Vi­lágra hozta első gyer­me­két!

Vi­lágra hozta első gyer­me­két a gyö­nyörű éne­kesnő, aki bol­do­gabb, mint va­laha. Örö­mét a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Hihetetlen, milyen betegsége volt az állapotos Janicsák Vecának

Hihetetlen, milyen betegsége volt az állapotos Janicsák Vecának

Az éne­kesnő négy évvel ez­előtt még csak ál­mo­doz­ha­tott saját gyer­mek­ről.

Az éne­kesnő négy éve pe­te­fé­szek­cisz­tája miatt még csak ál­mo­doz­ha­tott saját gyer­mek­ről.

Félti a színpadon babáját Janicsák Veca - Interjú

Félti a színpadon babáját Janicsák Veca - Interjú

Ja­nuár kö­ze­pére várja első gye­re­két az éne­kesnő, 25 éve­sen szül Ja­ni­csák Veca.

Fiatal fotóstól esett teherbe Janicsák Veca

Fiatal fotóstól esett teherbe Janicsák Veca - Fotó

Ka­rá­csonyra várja első gyer­me­két az X-Fak­tor­ban fel­tűnt éne­kesnő.

25 évesen lesz anya Janicsák Veca

25 évesen lesz anya Janicsák Veca

Ka­rá­csonyra várja első gye­re­két az egy­kori X-fak­to­ros.

Ka­rá­csonyra várja első gye­re­két az egy­kori X-fak­to­ros éne­kes, ami­vel gye­rek­kori álmát is va­lóra váltja.