Jakupcsek Gabriella

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Az okok­ról me­sélt!

Né­hány hét hall­ga­tás után meg­szó­lalt. A nép­szerű tévés a Ri­post­nak me­sélt az okok­ról!

Jakupcsek a 103.9 Sláger FM-en

Jakupcsek a 103.9 Sláger FM-en

Új sztár­ven­dég csat­la­ko­zik Vágó Pi­ro­s­ék­hoz! Ja­kup­csek Gab­ri­ella lesz a ven­dége szep­tem­ber 6-án a 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­nak, a Slá­ger Reg­gel­nek

Ja­kup­csek Gab­ri­ella lesz a ven­dége szep­tem­ber 6-án a 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­nak, a Slá­ger Reg­gel­nek.

Őszinte vallomás: megcsalta férje Jakupcsek Gabriellát

Őszinte vallomás: megcsalta férje Jakupcsek Gabriellát

Min­denki úgy is­meri a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy ha­tá­ro­zott sze­mé­lyi­ség, aki­nek so­sincs gondja.

Min­denki úgy is­meri a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy ha­tá­ro­zott sze­mé­lyi­ség, aki­nek so­sincs gondja.

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból a mű­sor­ve­ze­tő­ről, aki híres a jó hu­mo­rá­ról.

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból a mű­sor­ve­ze­tő­ről, aki híres a jó hu­mo­rá­ról.

Jakupcsek kislánya mindenkit megnevettetett

Jakupcsek kislánya mindenkit megnevettetett

A gye­rek meg­mondja a tutit!

A le­hető leg­jobb húzás egy show­mű­sor­tól, ha a "gye­rek­szájra" épít. Egy­részt ki­ko­tyog­nak tit­ko­kat...

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját.

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját, hi­szen máris be­le­kez­dett a tit­kos mun­ká­la­tokba.

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show-k, fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció.

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show-k, fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció.

Jakupcsek Gabriella legnagyobb kritikusai a gyermekei

Jakupcsek Gabriella legnagyobb kritikusai a gyermekei

Nem telt munka nél­kül el­múlt egy éve Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­nak, mi­előtt új mű­sort ka­pott a TV2-n.

Nem telt munka nél­kül el­múlt egy éve Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­nak, mi­előtt új mű­sort ka­pott a TV2-n.

Régi kedvencek újra a tévében

Régi kedvencek újra a tévében

Nagy nevek vissza­té­rése és át­iga­zo­lása jel­lemzi az el­múlt idő­sza­kot.

Nagy nevek vissza­té­rése és át­iga­zo­lása jel­lemzi az el­múlt idő­sza­kot a te­le­ví­ziók háza táján.

Jakupcsek Gabriella meglepő szerepben tér vissza

Jakupcsek Gabriella nem szerepelhetne a saját műsorában

Már zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek.

Már nyolc hete zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek Ja­kup­csek Gab­ri­ella új mű­so­rá­hoz. A nagy vissza­té­ré­sére ké­szülő tévés kü­lön­le­ges fel­ada­tot ka­pott a TV2-től.

Nem hiszed el, milyen műsort kapott Jakupcsek Gabriella

Nem hiszed el, milyen műsort kapott Jakupcsek Gabriella

Majd­nem egy év­ti­zed után tér vissza Ja­kup­csek Gab­ri­ella a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol egy iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

Majd­nem egy év­ti­zed után tér vissza Ja­kup­csek Gab­ri­ella a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol egy iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

Jakupcsek Gabriella visszatér

Jakupcsek Gabriella visszatér

A nép­szerű tévés több mint egy éve nem ve­ze­tett saját mű­sort a kép­er­nyőn, de ta­vasz­tól vége a kény­szer­pi­he­nő­nek.

A nép­szerű tévés több mint egy éve nem ve­ze­tett saját mű­sort a kép­er­nyőn, de ta­vasz­tól vége a kény­szer­pi­he­nő­nek.

Őszinte vallomás: Ezért nem ünnepli születésnapját Jakupcsek

Őszinte vallomás: Ezért nem ünnepli születésnapját Jakupcsek

Ja­kup­csek Gab­ri­ella ja­nuár 18-án, szer­dán ün­nepli 54. szü­le­tés­nap­ját. Élete leg­na­gyobb aján­dé­ká­ról val­lott.

Ezzel a fotóval búcsúzik Klapka Györgytől Jakupcsek Gabriella

Ezzel a fotóval búcsúzik Klapka Györgytől Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű tévés szí­vé­hez is közel állt a neves üz­let­em­ber, akit szer­dán este, 88 éves ko­rá­ban ért a halál.

Élete egyik legnehezebb karácsonyára készül Jakupcsek Gabriella

Élete egyik legnehezebb karácsonyára készül Jakupcsek Gabriella

Szent­este két fon­tos sze­mély biz­to­san hi­á­nyozni fog a csa­lád­ból.

Szent­este két fon­tos sze­mély biz­to­san hi­á­nyozni fog a csa­lád­ból.

Jakupcseknek fogalma sincs, mi lesz vele

Jakupcseknek fogalma sincs, mi lesz vele

Mióta hir­te­len tá­vo­zásra kény­sze­rült a kép­er­nyő­ről, tel­jes a bi­zony­ta­lan­ság.

Mióta hir­te­len tá­vo­zásra kény­sze­rült a kép­er­nyő­ről, tel­jes bi­zony­ta­lan­ság­ban éli min­den­nap­jait a te­le­ví­zi­ó­zás nagy­asszo­nya.

Fillérekből elkészítheted Jakupcsek Gabriella családi receptjét!

Fillérekből elkészítheted Jakupcsek Gabriella családi receptjét!

Főzz együtt a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel, aki segít abban, hogy mennyei fo­gást va­rá­zsolj az asz­talra!

Így romantikázott az éjszakában Jakupcsek Gabriella!

Így romantikázott az éjszakában Jakupcsek Gabriella!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig alig en­ge­dett be­te­kin­tést ma­gán­éle­tébe, most vi­szont ki­vé­telt tett!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig alig en­ge­dett be­te­kin­tést ma­gán­éle­tébe, most vi­szont ki­vé­telt tett!

Árulkodó fotó: Jakupcsek Gabriella visszatér a képernyőre?

Árulkodó fotó: Jakupcsek Gabriella visszatér a képernyőre?

A köz­té­vé­től nem a leg­szeb­ben tá­vozó mű­sor­ve­zető leg­fris­sebb Fa­ce­book-be­jegy­zése alap­ján ismét for­gat.

Ilyen képeket sem posztolt még lányáról Jakupcsek Gabriella!

Ilyen képeket sem posztolt még lányáról Jakupcsek Gabriella!

A tévés fotói rit­ka­ság­nak szá­mí­ta­nak.

A mű­sor­ve­zető eddig nem iga­zán mu­tatta meg a nyil­vá­nos­ság­nak kis­lá­nyát, most azon­ban több fotót is fel­töl­tött róla Fa­ce­book-ol­da­lára.

Ezt most miért? Tinilánnyá retusálták Jakupcseket!

Ezt most miért? Tinilánnyá retusálták Jakupcseket!

Ja­kup­csek Gab­ri­ella lett az egyik te­le­fo­nos cég új rek­lám­arca, de vajon hány év­ti­zed­del ko­rábbi a fotó, ami­ről ő mo­so­lyog ránk meg­álló szerte?

Ja­kup­csek Gab­ri­ella lett az egyik te­le­fo­nos cég új rek­lám­arca, de vajon hány év­ti­zed­del ko­rábbi a fotó, ami­ről ő mo­so­lyog ránk meg­álló szerte? Va­gyis hány év­ti­ze­det fi­a­ta­lí­tot­tak rajta a kre­a­tí­vok némi utó­mun­ká­val? Tip­pünk sze­rint nagy­já­ból 20 év a kü­lönb­ség va­ló­ság és lát­szat közt.

Jakupcsek Gabriella még mindig tud meglepetést okozni!

Jakupcsek Gabriella még mindig tud meglepetést okozni!

Azt tud­tuk, hogy a mű­sor­ve­zető iga­zán sok­ol­dalú, de hogy ennyire, azt nem gon­dol­tuk volna.

Azt tud­tuk, hogy a mű­sor­ve­zető iga­zán sok­ol­dalú, de hogy ennyire, azt nem gon­dol­tuk volna. Fa­ce­book-ol­da­lán adott ta­ná­cso­kat.

Jakupcsek utódja az összeomlás szélén?

Jakupcsek utódja az összeomlás szélén?

Bár Klári csak a mun­ká­ját végzi, a nézők nép­ha­ra­got zú­dí­tot­tak rá.

Bár Di­óssy Klári csak a mun­ká­ját végzi Ja­kup­csek Gabi ko­rábbi szé­ké­ben, a nézők nép­ha­ra­got zú­dí­tot­tak rá.

Magyar sztáranyukák, akik mindenkit megleptek kései terhességükkel!

Magyar sztáranyukák, akik mindenkit megleptek kései terhességükkel!

Egy egész or­szág örült, de egy­ben le­pő­dött meg ezek­nek a hí­res­sé­gek­nek a be­je­len­té­sén.

Így állt fel a padlóról Jakupcsek Gabriella!

Így állt fel a padlóról Jakupcsek Gabriella!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül az el­múlt fél­év­ben. Mos­tanra volt képes össze­szedni magát!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül az el­múlt fél­év­ben. Mos­tanra volt képes össze­szedni magát!

Szokatlan képet posztolt Jakupcsek Gabriella!

Szokatlan képet posztolt Jakupcsek Gabriella!

A mű­sor­ve­zető nem sok­szor enged be­te­kin­tést ma­gán­éle­tébe, most azon­ban kis­lá­nyá­ról osz­tott meg Fa­ce­book-ol­da­lán egy tün­déri fotót.

A mű­sor­ve­zető ko­ránt­sem a ri­val­da­fény­ben éli az éle­tét, éppen ezért csa­lád­já­ról is rit­kán mutat meg ké­pe­ket a nagy kö­zön­ség­nek. Most azon­ban sokak örö­mére ki­vé­telt tett, és nyolc­éves kis­lá­nyá­ról ra­kott ki Fa­ce­book-ol­da­lára egy nem min­den­napi fény­ké­pet.

Jakupcsek Gabriella beszólt az utódainak!

Jakupcsek Gabriella beszólt az utódainak!

A köz­té­vé­től vá­rat­la­nul me­nesz­tett mű­sor­ve­zető D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott őszin­tén jö­vő­ké­pé­ről, ki­rú­gá­sá­nak hát­te­ré­ről, és bi­zony utó­da­i­nak is oda­szúrt egy ki­csit!

A köz­té­vé­től vá­rat­la­nul me­nesz­tett mű­sor­ve­zető D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott őszin­tén jö­vő­ké­pé­ről és ki­rú­gá­sá­nak hát­te­ré­ről.

Kollégái miatt gyógyszerezte magát Jakupcsek Gabriella!

Kollégái miatt gyógyszerezte magát Jakupcsek Gabriella!

Nem bírta a ri­va­li­zá­lást.

A mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban ren­ge­te­get szo­ron­gott kol­lé­gái miatt, éppen ezért sok­szor még nyug­ta­tók­hoz is nyúlt. El­árulta, miért volt erre szük­sége.

Saját műsort kap a TV2-n Jakupcsek?

Saját műsort kap a TV2-n Jakupcsek?

Ál­lí­tó­lag Andy Vajna azt sze­retné, ha Gabi vissza­térne a csa­tor­ná­hoz.

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint Andy Vajna azt sze­retné, ha Ja­kup­csek Gab­ri­ella vissza­térne a csa­tor­ná­hoz.

Jakupcsek Gabriella sejtelmesen fogalmaz a jövőjéről

Jakupcsek Gabriella sejtelmesen fogalmaz a jövőjéről

Sokat sej­tető mon­da­tok.

A Mokka egy­kori há­zi­gaz­dája most a műsor ven­dé­ge­ként be­szél­ge­tett ki­rú­gá­sá­val és jö­vő­beli ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Bochkor Gábor miatt nem lesz új munkája Jakupcseknek?

Bochkor Gábor miatt nem lesz új munkája Jakupcseknek?

Nem akarja, hogy mellé tegye a rádió.

Fel­rep­pent a hír, hogy Ja­kup­csek Gab­ri­ella ke­rül­het az el­bo­csá­tott Por­dán Petra he­lyére a Music Fm reg­geli mű­so­rá­ban. Ennek Boch­kor ál­lí­tó­lag nem örül...

Senki nem meri átvenni Friderikusz helyét

Senki nem meri átvenni Friderikusz helyét

Lá­za­san ke­resi a ke­res­ke­delmi csa­torna Fri­de­ri­kusz Sán­dor utód­ját, ám egy­előre senki sem mon­dott igent.

Lá­za­san ke­resi a ke­res­ke­delmi csa­torna Fri­de­ri­kusz Sán­dor utód­ját, ám egy­előre senki sem mon­dott igent a fel­adatra.

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­ket, akik hir­te­len hagy­ták el ad­digi mun­ka­he­lyü­ket.

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

A mű­sor­ve­zető el­árulta, mit sze­retne.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek konk­rét el­kép­ze­lé­sei van­nak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Jakupcsek Gabriella vallomása: "Mérhetetlen fájdalom volt bennem!"

Jakupcsek Gabriella vallomása: "Mérhetetlen fájdalom volt bennem!"

Nehéz idő­sza­kot élt át a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Nehéz idő­sza­kot élt át a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Váratlan fordulat: Erre talán még Jakupcsek Gabriella sem számított!

Váratlan fordulat: Erre talán még Jakupcsek Gabriella sem számított!

A ta­pasz­talt tévés után csak úgy kap­kod­nak a csa­tor­nák.

A ta­pasz­talt tévés után csak úgy kap­kod­nak a csa­tor­nák. Vajon me­lyik mű­sor­ban tűnik majd fel?

Hiába a népszerűség? Váratlanul rúgták ki kedvenc sztárjainkat!

Hiába a népszerűség? Váratlanul rúgták ki kedvenc sztárjainkat!

So­káig azt hit­tük, biz­tos a he­lyük.

So­káig azt hit­tük, nekik biz­tos he­lyük van a mé­di­á­ban, nem csoda, hogy tá­vo­zá­suk híre min­den­kit meg­rá­zott.

Jakupcsek Gabriella válthatja a képernyőn Ábel Anitát

Jakupcsek Gabriella válthatja a képernyőn Ábel Anitát

Az ATV ve­ze­tő­sége a saj­tó­ból ér­te­sült, hogy Ábel Anita át­iga­zol a TV2-höz, így A nő há­rom­szor című mű­sor­ve­ze­tő­jét már most nagy erők­kel ke­resi a csa­torna.

Jakupcsek meghökkentő ajánlatot kapott. Szoktatja magát a gondolathoz...

Jakupcsek meghökkentő ajánlatot kapott. Szoktatja magát a gondolathoz...

Egye­lőre nem mon­dott nemet...

Mi­u­tán a Heti Hetes ál­landó női tag­jára le­csa­pott a nagy do­bá­sokra ké­szülő TV2, a műsor ké­szí­tői meg­ke­res­ték a köz­té­vé­től tá­vozó mű­sor­ve­ze­tőt. Ja­kup­csek egy­előre nem mon­dott nemet.

Váratlan fordulat: Vissza akarta venni a köztévé Jakupcsek Gabriellát

Váratlan fordulat: Vissza akarta venni a köztévé Jakupcsek Gabriellát

Gyor­san vissza akar­ták csi­nálni a mű­sor­ve­zető ki­rú­gá­sát.

Gyor­san vissza akar­ták csi­nálni a mű­sor­ve­zető ki­rú­gá­sát.

Gondoltad volna? Ezt üzente utódjának a kirúgott Jakupcsek Gabriella

Gondoltad volna? Ezt üzente utódjának a kirúgott Jakupcsek Gabriella

Di­óssy Klári, a Ri­di­kül új mű­sor­ve­ze­tője el­árulta, mit mon­dott neki elődje, akit ka­rá­csony­kor me­nesz­tet­tek.

Gonoszul támadják Jakupcsek utódját

Gonoszul támadják Jakupcsek utódját

Mély vízbe dob­ták Ja­kup­csek utód­ját, Di­óssy Klá­rit.

Mély vízbe dob­ták Ja­kup­csek utód­ját, Di­óssy Klá­rit. A nézők, ahogy az ilyen­kor ter­mé­sze­tes, las­san szok­nak hozzá az új mű­sor­ve­ze­tő­höz.

Jakupcsek Gabriella visszatért, összesúgtak a háta mögött!

Jakupcsek Gabriella visszatért, összesúgtak a háta mögött!

Ki­si­mult arc­cal, de szo­morú sze­mek­kel je­lent meg a nép­szerű tévés.

Ki­si­mult arc­cal, de szo­morú sze­mek­kel je­lent meg a nép­szerű tévés azon a ren­dez­vé­nyen, amire mo­de­rá­tor­nak hív­ták. Sokan vol­tak rá kí­ván­csiak, hi­szen ez volt első nyil­vá­nos sze­rep­lése, mióta me­nesz­tet­ték a köz­té­vé­től.

Ma búcsúzik a köztévétől Jakupcsek Gabriella

Ma búcsúzik a köztévétől Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű té­vést va­sár­nap este lát­hat­ják utol­jára a nézők a Ma­gyar­or­szág sze­ret­lek! csa­pat­ka­pi­tá­nya­ként.

A nép­szerű té­vést va­sár­nap este lát­hat­ják utol­jára a nézők a köz­té­vén, a Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! csa­pat­ka­pi­tá­nya­ként. Az egyik nap­ról a má­sikra me­nesz­tett Ja­kup­cse­ket Tatár Csilla váltja, Csi­szár Jenő he­lyére pedig Har­sá­nyi Le­vente ér­ke­zik.

Sok támadás éri Jakupcsek Gabriella utódját

Sok támadás éri Jakupcsek Gabriella utódját

Még be sem mu­tat­ko­zott Di­óssy Klári.

Még be sem mu­tat­ko­zott a Ri­di­kül­ben Di­óssy Klári, de máris ren­ge­te­gen tá­mad­ják, ami­ért beült Ja­kup­csek he­lyére.

Dióssy Klári és
Tatár Csilla váltja
Jakupcsek Gabriellát
a köztévé műsoraiban

Dióssy Klári és Tatár Csilla váltja Jakupcsek Gabriellát a köztévé műsoraiban

A Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! és a Ri­di­kül is új mű­sor­ve­ze­tőt kap, Csi­szár Jenőt is le­cse­ré­lik.

Kiderült, mennyi fizetést visz haza Csiszár Jenő

Kiderült, mennyi fizetést visz haza Csiszár Jenő

Ő maga dönt a mű­so­rok­ról.

Ami­óta Csi­szár Jenő a szó­ra­koz­tató osz­tály fő­szer­kesz­tője lett a Mé­dia­szol­gál­ta­tó­nál, ő dönt arról, hogy me­lyek mű­so­rok ke­rül­het­nek kép­er­nyőre.

Váratlan fordulat: még jól is jár kirúgásával Jakupcsek?

Váratlan fordulat: még jól is jár kirúgásával Jakupcsek?

A rossz kom­mu­ni­ká­ció ál­do­zata lehet.

Úgy tűnik, a köz­té­vé­nél a rossz kom­mu­ni­ká­ció ál­do­zata a ka­rá­csony­kor ki­rú­gott mű­sor­ve­zető.

Jakupcsek Gabriella az interneten olvasta, kik lesznek az utódai

Jakupcsek Gabriella az interneten olvasta, kik lesznek az utódai

A mű­sor­ve­ze­tőt No­vo­domszky Éva és Tatár Csilla vált­hatja a köz­té­vé­nél. Ja­kup­csek erről mit sem tu­dott.

A mű­sor­ve­ze­tőt No­vo­domszky Éva és Tatár Csilla vált­hatja a köz­té­vé­nél,

Váratlan fordulat! Lecserélte Jakupcseket a köztévé!

Lecserélte Jakupcseket a köztévé!

Úgy tűnik, vég­leg el­dőlt Ja­kup­csek Gab­ri­ella sorsa, ugyanis a leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint egy másik mű­sor­ve­ze­tőre bíz­ták a Ri­di­kült.

Ma dőlhet el, mi lesz Jakupcsek Gabriella sorsa!

Ma dőlhet el, mi lesz Jakupcsek Gabriella sorsa!

Szer­dán kéne újra mun­kába áll­nia.

Szer­dán kéne újra mun­kába áll­nia a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek, akit ka­rá­csony­kor egyik pil­la­nat­ról a má­sikra me­nesz­tet­tek a köz­té­vé­től.

Mégis maradhat a köztévénél Jakupcsek Gabriella

Mégis maradhat a köztévénél Jakupcsek Gabriella

A leg­fris­sebb hírek sze­rint még­sem rúg­ták ki a mű­sor­ve­ze­tőt, csak ed­digi szer­ző­dé­sét szün­tet­ték meg.

A leg­fris­sebb hírek sze­rint még­sem rúg­ták ki a mű­sor­ve­ze­tőt, csak ed­digi szer­ző­dé­sét szün­tet­ték meg.

Kirúgták Jakupcsek Gabriellát a köztévétől

Kirúgták Jakupcsek Gabriellát a köztévétől

Tel­je­sen vá­rat­la­nul, ma, mű­sora fel­vé­tele köz­ben tet­ték ki az ál­lá­sá­ból Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát.

Jakupcsek Gabriella arcát szakember simította ki

Jakupcsek Gabriella arcát szakember simította ki

Remek gé­ne­ket örö­költ szü­le­i­től,ám ez nem volt elég ahhoz, hogy ennyire fi­a­ta­lo­san néz­zen ki.

Jakupcsek Gabriella a gyerekeire költötte mindenét

Jakupcsek Gabriella a gyerekeire költötte mindenét

Hiába kap ren­des fi­ze­tést a mun­ká­jáért, egy­ál­ta­lán nem tu­dott fél­re­tenni gye­re­kei miatt.

Majdnem az életébe került a léböjtkúra Jakupcsek Gabriellának

Majdnem az életébe került a léböjtkúra Jakupcsek Gabriellának

A de­ko­ra­tív mű­sor­ve­zető fé­lel­me­tes bal­ese­tet szen­ve­dett a könnyel­mű­sége miatt.