Jakupcsek Gabriella

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

A mű­sor­ve­ze­tőt meg­őr­jíti a ka­rá­cso­nyi aján­dék­vá­sár­lás.

A mű­sor­ve­ze­tőt meg­őr­jíti a ka­rá­cso­nyi aján­dék­vá­sár­lás, ennyi év után kép­te­len kre­a­tí­van vá­lasz­tani.

FRISS HÍREK

Jakupcsek a 103.9 Sláger FM-en

Jakupcsek a 103.9 Sláger FM-en

Ja­kup­csek Gabi lesz a ven­dége szep­tem­ber 6-án a 103.9 Slá­ger FM-nek

Ja­kup­csek Gab­ri­ella lesz a ven­dége szep­tem­ber 6-án a 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­nak, a Slá­ger Reg­gel­nek.

Visszatért a rádiózásba sokak kedvenc műsorvezetője

Visszatért a rádiózásba sokak kedvenc műsorvezetője

Ja­kup­csek Gab­ri­ella is sze­re­pelt szerda reg­gel a 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban.

Ja­kup­csek Gab­ri­ella is sze­re­pelt szerda reg­gel a 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban.

Őszinte vallomás: megcsalta férje Jakupcsek Gabriellát

Őszinte vallomás: megcsalta férje Jakupcsek Gabriellát

Min­denki úgy is­meri a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy ha­tá­ro­zott sze­mé­lyi­ség, aki­nek so­sincs gondja.

Min­denki úgy is­meri a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy ha­tá­ro­zott sze­mé­lyi­ség, aki­nek so­sincs gondja.

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Érdekes pózban kapták lencsevégre Jakupcsek Gabriellát!

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból.

Vic­ces fotó ke­rült elő a múlt­ból a mű­sor­ve­ze­tő­ről, aki híres a jó hu­mo­rá­ról.

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját, hi­szen máris be­le­kez­dett a tit­kos mun­ká­la­tokba.

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Né­hány hét hall­ga­tás után meg­szó­lalt. A nép­szerű tévés a Ri­post­nak me­sélt az okok­ról!

Né­hány hét hall­ga­tás után meg­szó­lalt. A nép­szerű tévés a Ri­post­nak me­sélt az okok­ról!

Megdöbbentő vallomás: Új kihívások elé néz Jakupcsek Gabriella

Megdöbbentő vallomás: Új kihívások elé néz Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű tévés most iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

A nép­szerű tévés most iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

Jakupcsek kislánya mindenkit megnevettetett

Jakupcsek kislánya mindenkit megnevettetett

A le­hető leg­jobb húzás egy show­mű­sor­tól, ha a "gye­rek­szájra" épít. Most Emmán volt a sor...

A le­hető leg­jobb húzás egy show­mű­sor­tól, ha a "gye­rek­szájra" épít. Most Emmán volt a sor...

Jakupcsek Gabriella legnagyobb kritikusai a gyermekei

Jakupcsek Gabriella legnagyobb kritikusai a gyermekei

Nem telt munka nél­kül el­múlt egy éve

Nem telt munka nél­kül el­múlt egy éve Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­nak, mi­előtt új mű­sort ka­pott a TV2-n Egy­más sze­mé­ben cím­mel.

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show...

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, nagy­sza­bású fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció. Ezek jön­nek ta­vas­szal a TV2 cso­port csa­tor­náin.

Régi kedvencek újra a tévében

Régi kedvencek újra a tévében

Nagy nevek vissza­té­rése és át­iga­zo­lása jel­lemzi az el­múlt idő­sza­kot a te­le­ví­ziók háza táján. Van­nak köz­tük olyan mű­sor­ve­ze­tők, aki­ket évek óta nem lát­hat­tunk a kép­er­nyőn.

Nagy nevek vissza­té­rése és át­iga­zo­lása jel­lemzi az el­múlt idő­sza­kot a te­le­ví­ziók háza táján.

Jakupcsek Gabriella meglepő szerepben tér vissza

Jakupcsek Gabriella meglepő szerepben tér vissza

Már nyolc hete zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek Ja­kup­csek Gab­ri­ella új mű­so­rá­hoz.

Már nyolc hete zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek Ja­kup­csek Gab­ri­ella új mű­so­rá­hoz. A tévés kü­lön­le­ges fel­ada­tot ka­pott a TV2-től.

Nem hiszed el, milyen műsort kapott Jakupcsek Gabriella

Nem hiszed el, milyen műsort kapott Jakupcsek Gabriella

Majd­nem egy év­ti­zed után tér vissza.

Majd­nem egy év­ti­zed után tér vissza Ja­kup­csek Gab­ri­ella a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol egy iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

Jakupcsek Gabriella visszatér

Jakupcsek Gabriella visszatér

A nép­szerű tévés több mint egy éve nem ve­ze­tett saját mű­sort.

A nép­szerű tévés több mint egy éve nem ve­ze­tett saját mű­sort a kép­er­nyőn, de ta­vasz­tól vége a kény­szer­pi­he­nő­nek.

Őszinte vallomás: Ezért nem ünnepli születésnapját Jakupcsek

Őszinte vallomás: Ezért nem ünnepli születésnapját Jakupcsek

Ja­kup­csek Gab­ri­ella ja­nuár 18-án, szer­dán ün­nepli 54. szü­le­tés­nap­ját. Élete leg­na­gyobb aján­dé­ká­ról val­lott.

Jakupcseknek fogalma sincs, mi lesz vele

Jakupcseknek fogalma sincs, mi lesz vele

Mióta hir­te­len tá­vo­zásra kény­sze­rült a kép­er­nyő­ről, tel­jes a bi­zony­ta­lan­ság.

Mióta hir­te­len tá­vo­zásra kény­sze­rült a kép­er­nyő­ről, tel­jes bi­zony­ta­lan­ság­ban éli min­den­nap­jait a te­le­ví­zi­ó­zás nagy­asszo­nya.

Ezzel a fotóval búcsúzik Klapka Györgytől Jakupcsek Gabriella

Ezzel a fotóval búcsúzik Klapka Györgytől Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű tévés szí­vé­hez is közel állt a neves üz­let­em­ber.

A nép­szerű tévés szí­vé­hez is közel állt a neves üz­let­em­ber.

Élete egyik legnehezebb karácsonyára készül Jakupcsek Gabriella

Élete egyik legnehezebb karácsonyára készül Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű tévés csa­lád­já­ból szent­este két fon­tos sze­mély biz­to­san hi­á­nyozni fog.

Külföldi ösztöndíjért hagyta el a gyermekeit Jakupcsek Gabriella

Külföldi ösztöndíjért hagyta el a gyermekeit Jakupcsek Gabriella

A mű­sor­ve­zető sosem adta fel az ál­mait, csa­ládja se­gít­sé­gé­vel min­dent meg­ol­dott.

A mű­sor­ve­zető sosem adta fel az ál­mait, csa­ládja se­gít­sé­gé­vel min­dent meg­ol­dott.

Így romantikázott az éjszakában Jakupcsek Gabriella!

Így romantikázott az éjszakában Jakupcsek Gabriella!

Meg­hitt pil­la­na­to­kat élt át...

A nép­szerű mű­sor­ve­zető eddig rit­kán en­ge­dett be­te­kin­tést ma­gán­éle­tébe, most vi­szont ki­vé­telt tett!

Ezt most miért? Tinilánnyá retusálták Jakupcseket!

Ezt most miért? Tinilánnyá retusálták Jakupcseket!

Fura ez a kam­pány...

Ja­kup­csek Gab­ri­ella lett az egyik te­le­fo­nos cég új rek­lám­arca, de vajon hány év­ti­zed­del ko­rábbi a fotó, ami­ről ő mo­so­lyog ránk meg­álló szerte?

Megtörte a csendet Jakupcsek Gabriella: Így áll a TV2-vel

Megtörte a csendet Jakupcsek Gabriella: Így áll a TV2-vel

Ne­he­zen ugyan, de mégis si­ke­rült szóra bír­nunk a köz­tévé egy­kori sztár­ját.

Ne­he­zen ugyan, de mégis si­ke­rült szóra bír­nunk a köz­tévé egy­kori sztár­ját.

Árulkodó fotó: Jakupcsek Gabriella visszatér a képernyőre?

Árulkodó fotó: Jakupcsek Gabriella visszatér a képernyőre?

A leg­fris­sebb Fa­ce­book-be­jegy­zése alap­ján ismét for­gat.

A leg­fris­sebb Fa­ce­book-be­jegy­zése alap­ján ismét for­gat.

Jakupcsek Gabriella még mindig tud meglepetést okozni!

Jakupcsek Gabriella még mindig tud meglepetést okozni!

A mű­sor­ve­zető iga­zán sok­ol­dalú.

Azt tud­tuk, hogy a mű­sor­ve­zető iga­zán sok­ol­dalú, de hogy ennyire, azt nem gon­dol­tuk volna. Fa­ce­book-ol­da­lán osz­to­gat ta­ná­cso­kat.

Így állt fel a padlóról Jakupcsek Gabriella!

Így állt fel a padlóról Jakupcsek Gabriella!

Mos­tanra volt képes össze­szedni magát!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül az el­múlt fél­év­ben. Mos­tanra volt képes össze­szedni magát!

Ilyen képeket sem posztolt még lányáról Jakupcsek Gabriella!

Ilyen képeket sem posztolt még lányáról Jakupcsek Gabriella!

A mű­sor­ve­zető eddig nem iga­zán mu­tatta meg a nyil­vá­nos­ság­nak kis­lá­nyát, most azon­ban több fotót is fel­töl­tött róla Fa­ce­book-ol­da­lára.

A mű­sor­ve­zető eddig nem iga­zán mu­tatta meg a nyil­vá­nos­ság­nak kis­lá­nyát, most azon­ban több fotót is fel­töl­tött róla Fa­ce­book-ol­da­lára. A képek min­den­kép­pen rit­ka­ság­nak szá­mí­ta­nak, hi­szen Gabi ko­ráb­ban még nem mu­tatta meg ennyire köz­vet­len módon kis­lá­nyát.

Jakupcsek utódja az összeomlás szélén?

Jakupcsek utódja az összeomlás szélén?

Bár Di­óssy Klári csak a mun­ká­ját végzi Ja­kup­csek Gabi ko­rábbi szé­ké­ben, a nézők nép­ha­ra­got zú­dí­tot­tak rá. Három hó­napja fo­lya­ma­to­san tá­mad­ják.

Bár Di­óssy Klári csak a mun­ká­ját végzi Ja­kup­csek Gabi ko­rábbi szé­ké­ben, a nézők nép­ha­ra­got zú­dí­tot­tak rá. Három hó­napja fo­lya­ma­to­san tá­mad­ják.

Magyar sztáranyukák, akik mindenkit megleptek kései terhességükkel!

Magyar sztáranyukák, akik mindenkit megleptek kései terhességükkel!

Ők azok a hí­res­sé­gek, akik negy­ven fe­lett adtak éle­tet gyer­me­kük­nek.

Ők azok a hí­res­sé­gek, akik negy­ven fe­lett adtak éle­tet gyer­me­kük­nek.

Szokatlan képet posztolt Jakupcsek Gabriella!

Szokatlan képet posztolt Jakupcsek Gabriella!

Nézd meg a tévés tün­déri kis­lá­nyát.

A mű­sor­ve­zető nem sok­szor enged be­te­kin­tést ma­gán­éle­tébe, most azon­ban kis­lá­nyá­ról osz­tott meg Fa­ce­book-ol­da­lán egy nem min­den­napi fotót.

Jakupcsek Gabriella beszólt az utódainak!

Jakupcsek Gabriella beszólt az utódainak!

A leg­őszin­tébb in­ter­jú­ját adta ki­rú­gása óta.

A köz­té­vé­től vá­rat­la­nul me­nesz­tett mű­sor­ve­zető D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott őszin­tén jö­vő­ké­pé­ről, ki­rú­gá­sá­nak hát­te­ré­ről, és bi­zony utó­da­i­nak is oda­szúrt egy ki­csit!

Kollégái miatt gyógyszerezte magát Jakupcsek Gabriella!

Kollégái miatt gyógyszerezte magát Jakupcsek Gabriella!

Nem bírta a ri­va­li­zá­lást.

A mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban ren­ge­te­get szo­ron­gott kol­lé­gái miatt, éppen ezért sok­szor még nyug­ta­tók­hoz is nyúlt. El­árulta, miért volt erre szük­sége.

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­ket, akik hir­te­len hagy­ták el ad­digi mun­ka­he­lyü­ket.

Saját műsort kap a TV2-n Jakupcsek?

Saját műsort kap a TV2-n Jakupcsek?

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint Andy Vajna azt sze­retné, ha Ja­kup­csek Gab­ri­ella vissza­térne ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­nére.

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint Andy Vajna azt sze­retné, ha Ja­kup­csek Gab­ri­ella vissza­térne ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­nére.

Jakupcsek Gabriella sejtelmesen fogalmaz a jövőjéről

Jakupcsek Gabriella sejtelmesen fogalmaz a jövőjéről

Sokat sej­tető mon­da­tok.

A Mokka egy­kori há­zi­gaz­dája most a műsor ven­dé­ge­ként be­szél­ge­tett ki­rú­gá­sá­val és jö­vő­beli ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Senki nem meri átvenni Friderikusz helyét

Senki nem meri átvenni Friderikusz helyét

Lá­za­san ke­re­sik az utód­ját.

Lá­za­san ke­resi a ke­res­ke­delmi csa­torna Fri­de­ri­kusz Sán­dor utód­ját, ám egy­előre senki sem mon­dott igent a fel­adatra.

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek konk­rét el­kép­ze­lé­sei van­nak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban. El­árulta, mit sze­retne.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek konk­rét el­kép­ze­lé­sei van­nak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban. El­árulta, mit sze­retne.

Bochkor Gábor miatt nem lesz új munkája Jakupcseknek?

Bochkor Gábor miatt nem lesz új munkája Jakupcseknek?

Ja­kup­csek Gab­ri­ella ke­rül­het az el­bo­csá­tott Por­dán Petra he­lyére. Boch­kor ál­lí­tó­lag nem nézi ezt jó szem­mel.

Ja­kup­csek ke­rül­het az el­bo­csá­tott Por­dán Petra he­lyére. Boch­kor ál­lí­tó­lag nem nézi ezt jó szem­mel.

Váratlan fordulat: Erre talán még Jakupcsek Gabriella sem számított!

Váratlan fordulat: Erre talán még Jakupcsek Gabriella sem számított!

Vá­rat­lan ki­rú­gása után so­káig ki­lá­tás­ta­lan­nak tűnt Ja­kup­csek Gab­ri­ella jö­vője, most azon­ban for­dult a kocka!

Jakupcsek Gabriella vallomása: "Mérhetetlen fájdalom volt bennem!"

Jakupcsek Gabriella vallomása: "Mérhetetlen fájdalom volt bennem!"

Nehéz idő­sza­kot élt át a mű­sor­ve­zető.

Nehéz idő­sza­kot élt át a mű­sor­ve­zető, akit ka­rá­csony­kor kül­dött el az MTVA. Élete azóta ren­de­ző­dött, kap­kod­nak érte a csa­tor­nák, ám sosem fogva el­fe­lej­teni az ér­zést, ami­kor kö­zöl­ték vele: nincs to­vább.

Váratlan fordulat: Vissza akarta venni a köztévé Jakupcsek Gabriellát

Váratlan fordulat: Vissza akarta venni a köztévé Jakupcsek Gabriellát

A leg­újabb plety­kák sze­rint az MTVA-nál gyor­san vissza akar­ták csi­nálni a mű­sor­ve­zető ki­rú­gá­sát.

Jakupcsek Gabriella visszatért, összesúgtak a háta mögött!

Jakupcsek Gabriella visszatért, összesúgtak a háta mögött!

Ki­si­mult arc­cal, de szo­morú sze­mek­kel je­lent meg a nép­szerű tévés azon a ren­dez­vé­nyen, amire mo­de­rá­tor­nak hív­ták.

Jakupcsek Gabriella válthatja a képernyőn Ábel Anitát

Jakupcsek Gabriella válthatja a képernyőn Ábel Anitát

Az ATV ve­ze­tő­sége a saj­tó­ból ér­te­sült, hogy Ábel Anita át­iga­zol a TV2-höz.

Az ATV ve­ze­tő­sége a saj­tó­ból ér­te­sült, hogy Ábel Anita át­iga­zol a TV2-höz, így A nő há­rom­szor című mű­sor­ve­ze­tő­jét már most nagy erők­kel ke­resi a csa­torna.

Gondoltad volna? Ezt üzente utódjának a kirúgott Jakupcsek Gabriella

Gondoltad volna? Ezt üzente utódjának a kirúgott Jakupcsek Gabriella

Di­óssy Klári, a Ri­di­kül új mű­sor­ve­ze­tője el­árulta, mit mon­dott neki elődje.

Di­óssy Klári, a Ri­di­kül új mű­sor­ve­ze­tője el­árulta, mit mon­dott neki elődje, akit ka­rá­csony­kor egyik nap­ról a má­sikra el­küld­tek a köz­té­vé­től. Klári nem ta­gadta, hogy sokan tá­mad­ták be­mu­tat­ko­zása előtt, ezért na­gyon jól­es­tek neki Ja­kup­csek sza­vai.

Gonoszul támadják Jakupcsek utódját

Gonoszul támadják Jakupcsek utódját

Mély vízbe dob­ták Ja­kup­csek utód­ját, Di­óssy Klá­rit. A nézők, ahogy az ilyen­kor ter­mé­sze­tes, las­san szok­nak hozzá az új mű­sor­ve­ze­tő­höz.

Mély vízbe dob­ták Ja­kup­csek utód­ját, Di­óssy Klá­rit. A nézők, ahogy az ilyen­kor ter­mé­sze­tes, las­san szok­nak hozzá az új mű­sor­ve­ze­tő­höz.

Ma búcsúzik a köztévétől Jakupcsek

Ma búcsúzik a köztévétől Jakupcsek Gabriella

A Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! csa­pat­ka­pi­tá­nya­ként lát­hat­juk utol­jára.

A nép­szerű té­vést va­sár­nap este lát­hat­ják utol­jára a nézők a köz­té­vén, a Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! csa­pat­ka­pi­tá­nya­ként.

Ada nem tartja az utódjának Szabó Zsófit

Ada nem tartja az utódjának Szabó Zsófit

A Ri­post­nak el­árulta az oko­kat.

Az RTL Klub egy­kori sztárja el­fo­gadta a csa­torna dön­té­sét, de nem érzi úgy, hogy Zsófi őt he­lyet­te­sí­tené. A Ri­post­nak őszin­tén me­sélt erről.

Sok támadás éri Jakupcsek Gabriella utódját

Sok támadás éri Jakupcsek Gabriella utódját

Még be sem mu­tat­ko­zott Di­óssy Klári.

Még be sem mu­tat­ko­zott a Ri­di­kül­ben Di­óssy Klári, de máris ren­ge­te­gen tá­mad­ják, ami­ért beült Ja­kup­csek he­lyére.

Váratlan fordulat! Lecserélte Jakupcseket a köztévé!

Lecserélte Jakupcseket a köztévé!

Úgy tűnik, vég­leg el­dőlt Ja­kup­csek Gab­ri­ella sorsa, ugyanis a leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint egy másik mű­sor­ve­ze­tőre bíz­ták a Ri­di­kült.

Dióssy Klári és Tatár Csilla váltja Jakupcsek Gabriellát

Dióssy Klári és Tatár Csilla váltja Jakupcsek Gabriellát

A Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! és a Ri­di­kül is új mű­sor­ve­ze­tőt kap, Csi­szár Jenőt is le­cse­ré­lik.

A Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! és a Ri­di­kül is új mű­sor­ve­ze­tőt kap, Csi­szár Jenőt is le­cse­ré­lik.

Kiderült, mennyi fizetést visz haza Csiszár Jenő

Kiderült, mennyi fizetést visz haza Csiszár Jenő

Ő maga dönt a mű­so­rok­ról.

Ami­óta Csi­szár Jenő a szó­ra­koz­tató osz­tály fő­szer­kesz­tője lett a Mé­dia­szol­gál­ta­tó­nál, ő dönt arról, hogy me­lyek mű­so­rok ke­rül­het­nek kép­er­nyőre.

Jakupcsek Gabriella az interneten olvasta, kik lesznek az utódai

Jakupcsek Gabriella az interneten olvasta, kik lesznek az utódai

A mű­sor­ve­zető sem­mi­ről sem tu­dott.

A mű­sor­ve­ze­tőt No­vo­domszky Éva és Tatár Csilla vált­hatja a köz­té­vé­nél, Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát azon­ban erről nem tá­jé­koz­tat­ták.

Ma dőlhet el, mi lesz Jakupcsek Gabriella sorsa!

Ma dőlhet el, mi lesz Jakupcsek Gabriella sorsa!

Szer­dán kéne újra mun­kába áll­nia a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek, ám még min­dig sok kö­rü­lötte a bi­zony­ta­lan­ság.

Szer­dán kéne újra mun­kába áll­nia a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek, ám még min­dig sok kö­rü­lötte a bi­zony­ta­lan­ság.

Váratlan fordulat: még jól is jár kirúgásával Jakupcsek?

Váratlan fordulat: még jól is jár kirúgásával Jakupcsek?

Úgy tűnik, a köz­té­vé­nél a rossz kom­mu­ni­ká­ció ál­do­zata a ka­rá­csony­kor ki­rú­gott mű­sor­ve­zető.

Úgy tűnik, a köz­té­vé­nél a rossz kom­mu­ni­ká­ció ál­do­zata a ka­rá­csony­kor ki­rú­gott mű­sor­ve­zető.

Jakupcsek Gabi kirúgása csak félreértés lehet

Jakupcsek Gabi kirúgása csak félreértés lehet

Sokan re­mény­ked­nek még...

Sokan re­mény­ked­nek, hogy Ja­kup­csek Gab­ri­ella csak té­ve­dés­ből kapta meg a fel­mon­dás­ról szóló le­ve­let. Ami név sze­rint nem is neki szólt, hanem...

Kirúgták Jakupcsek Gabriellát a köztévétől

Kirúgták Jakupcsek Gabriellát a köztévétől

Mű­sora fel­vé­tele köz­ben hív­ták fel...

Tel­je­sen vá­rat­la­nul, ma, mű­sora fel­vé­tele köz­ben tet­ték ki az ál­lá­sá­ból Ja­kup­csek Gab­ri­el­lát, a köz­tévé egyik leg­nép­sze­rűbb arcát.

Mégis maradhat a köztévénél Jakupcsek Gabriella

Mégis maradhat a köztévénél Jakupcsek Gabriella

A leg­fris­sebb hírek sze­rint mégis ma­rad­hat a csa­tor­ná­nál a le­gen­dás tévés, csak ed­digi szer­ző­dése szűnt meg.

Ha­tal­mas port ka­vart hétfő dél­után, hogy tá­vo­zik a köz­té­vé­től a le­gen­dás mű­sor­ve­zető 130 kol­lé­gá­já­val együtt. Most vi­szont a leg­fris­sebb hírek sze­rint mégis ma­rad­hat a csa­tor­ná­nál Ja­kup­csek Gab­ri­ella, és csak az ed­digi szer­ző­dé­sét szün­tet­ték meg.

Jakupcsek Gabriella arcát szakember simította ki

Jakupcsek Gabriella arcát szakember simította ki

Szép­sé­gét szak­em­ber­nek kö­szön­heti.

Remek gé­ne­ket örö­költ szü­le­i­től Ja­kup­csek Gab­ri­ella, ám be­val­lotta, hogy szép­sé­gét szak­em­ber­nek is kö­szön­heti. Szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­son esett át.

Jakupcsek Gabriella a gyerekeire költötte mindenét

Jakupcsek Gabriella a gyerekeire költötte mindenét

Nem tu­dott fél­re­tenni az évek alatt.

A mű­sor­ve­zető azt me­sélte, hogy ugyan ren­des fi­ze­tést kap a mun­ká­jáért, de az évek alatt egy­ál­ta­lán nem tu­dott fél­re­tenni gye­re­kei miatt.

Majdnem az életébe került a léböjtkúra Jakupcsek Gabriellának

Majdnem az életébe került a léböjtkúra Jakupcsek Gabriellának

A de­ko­ra­tív mű­sor­ve­zető fé­lel­me­tes bal­ese­tet szen­ve­dett a könnyel­mű­sége miatt.