II. Erzsébet

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le épp a lép­csőn.

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le a lép­csőn, ami­kor meg­tör­tént a vá­rat­lan je­le­net.

FRISS HÍREK

Így koptatják le a vendégeiket II. Erzsébeték

Így koptatják le a vendégeiket II. Erzsébeték

Ren­ge­teg em­bert kell fo­gad­niuk.

Ren­ge­teg em­bert kell fo­gad­nia egy év alatt a brit ki­rá­lyi csa­lád tag­ja­i­nak, de ehhez nem min­dig van ked­vük.

Harry mit szól ehhez? II. Erzsébet királynő meglepő döntést hozott

Harry mit szól ehhez? II. Erzsébet királynő meglepő döntést hozott

Úgy tűnik, a ki­rálynő nem lesz Ar­chie mel­lett min­den fon­tos pil­la­nat­ban.

Úgy tűnik, a ki­rálynő nem lesz Ar­chie mel­lett min­den fon­tos pil­la­nat­ban. Nem elő­ször csi­nálja ezt!

Megrázó részletek, fontos személytől vesz búcsút II. Erzsébet királynő

Megrázó részletek, fontos személytől vesz búcsút II. Erzsébet királynő

Van, ami­kor ért­hető, hogy a ki­rálynő sem tartja be a sza­bá­lyo­kat.

Egy benn­fen­tes sze­rint van­nak ese­tek, ami­kor ért­hető, hogy a ki­rálynő sem tartja be a sza­bá­lyo­kat.

Játék esős délutánhoz: Megtalálod a királynőt és Katalint ezen a képen?

Játék esős délutánhoz: Megtalálod a II. Erssébet királynőt és Katalint ezen a képen?

II. Er­zsé­bet és csa­ládja óri­ási kerti par­tit tar­tott.

II. Er­zsé­bet és csa­ládja óri­ási kerti par­tit tar­tott: az elő­ke­lő­sé­gek ala­po­san el­ve­gyül­tek a tö­meg­ben. Máris mu­tat­juk a lát­vá­nyos fotót.

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Harry her­ce­get na­gyon za­varja a dön­tés.

Harry her­ce­get na­gyon za­varja a dön­tés, va­ló­szí­nű­leg nem jut­nak túl egy­könnyen a hely­ze­ten.

Kertészt keres
II. Erzsébet királynő: ekkora a fizetés a palotában

Kertészt keres
II. Erzsébet királynő: ekkora a fizetés a palotában

Akit fel­vesz­nek, a Buckin­gham-pa­­lo­­tá­ban lak­hat.

Akit fel­vesz­nek, a Buckin­gham-pa­­lo­­tá­ban lak­hat és ter­mé­sze­te­sen fi­ze­tést is kap az el­lá­tás mellé.

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

Az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket el­fe­lejt­heti.

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni, de az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket már most el­fe­lejt­heti.

Már nincs visszaút, II. Erzsébet is engedélyezte a hercegi párok szakítását

Már nincs visszaút, II. Erzsébet is engedélyezte a hercegi párok szakítását

A ki­rálynő is ál­dá­sát adta.

Harry her­ceg és Meg­han Markle már új ott­ho­nuk­ban ne­ve­lik majd áp­ri­lis­ban szü­le­tendő gyer­me­kü­ket, erre pedig a ki­rálynő is ál­dá­sát adta.

Sokkot kaptak a netezők: Ezt tette II. Erzsébet

Sokkot kaptak a netezők: Ezt tette II. Erzsébet

Ke­ve­sen gon­dol­ták volna, hogy a ki­rálynő 92 éve­sen vál­lal­ko­zik erre! Halad a kor­ral!

Ke­ve­sen gon­dol­ták volna, hogy a ki­rálynő 92 éve­sen vál­lal­ko­zik erre!

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

A stik­li­jükre fény de­rült.

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során, de úgy tűnik, az eset nem ijesz­tette meg. Sőt a kis stik­li­jükre is fény de­rült.

Undorító dolgot műveltek II. Erzsébettel az interneten

Undorító dolgot műveltek II. Erzsébettel az interneten

Ren­ge­teg rossz­in­du­latú em­ber­rel lehet ta­lál­kozni az in­ter­ne­ten, van­nak, akik pél­dául a ki­rálynő ha­lál­hí­rét ter­jesz­tik.

Férje balesete után II. Erzsébet is nagy hibát vétett az autóban

Férje balesete után II. Erzsébet is nagy hibát vétett az autóban

Nem rázta meg a ki­rály­nőt férje bal­esete, ő sem hasz­nálja a biz­ton­sági övet.

Nem rázta meg a ki­rály­nőt férje bal­esete, ő sem hasz­nálja a biz­ton­sági övet.

Most jelentette be a királyi család: Karambolozott II. Erzsébet férje

Most jelentette be a királyi család: Karambolozott II. Erzsébet férje

A bal­eset kap­csán a Buckin­gham-pa­lota csü­tör­tök este be­je­len­tést tett közzé Fülöp edin­burghi her­ceg ál­la­po­tá­ról.

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Az egy­kori walesi her­cegné egy fon­tos csa­ládi ha­gyo­mányt tört meg, a ki­rálynő pedig egy­ál­ta­lán nem dí­jazta.

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A ki­rálynő meg­elé­gelte a csa­lá­don be­lüli fe­szült­sé­get, és nyu­godt ka­rá­cso­nyi ün­nep­lést akart.

A ki­rálynő meg­elé­gelte a csa­lá­don be­lüli fe­szült­sé­get, és nyu­godt ka­rá­cso­nyi ün­nep­lést akart.

Megható, milyen ajándékot kapott a királynőtől Károly herceg

Megható, milyen ajándékot kapott a királynőtől Károly herceg

Az idén 70 esz­ten­dős trón­örö­kös nem akár­mi­lyen meg­le­pe­tést ka­pott.

Az idén 70 esz­ten­dős trón­örö­kös nem akár­mi­lyen meg­le­pe­tést ka­pott.

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Meg­han her­cegné apja egy­sze­rűen nem bír le­állni. Min­den le­het­sé­ges mód­szert bevet, hogy lánya kö­ze­lébe fér­kőz­zön.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát, és erre jó oka is volt. Úgy tűnik, mos­tanra már meg­bé­kélt vele.

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő. Leg­fel­jebb a test­őrök kelt­het­tek fel­tű­nést.

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő. Leg­fel­jebb a test­őrök kelt­het­tek fel­tű­nést.

Fény derült a nagy titokra, így ajándékoz karácsonykor II. Erzsébet királynő

Fény derült a nagy titokra, így ajándékoz karácsonykor II. Erzsébet királynő

A ké­szü­lő­dést pedig már már­ci­us­ban el­kezdi!

A ké­szü­lő­dést pedig már már­ci­us­ban el­kezdi!

Meghatódott Károly herceg, ilyet még sosem mondott róla II. Erzsébet

Meghatódott Károly herceg, ilyet még sosem mondott róla II. Erzsébet

A 70 éves trón­örö­kös édes­anyja meg­ható sza­va­kat mon­dott fi­á­ról, sőt végül a fe­le­sé­gét is el­is­merte.

Kiszivárgott, durván beszólt II. Erzsébet Meghannak az esküvő előtt

Kiszivárgott, durván beszólt II. Erzsébet Meghannak az esküvő előtt

A ki­rálynő sze­rint nem egy­szerű Meg­han­nal, mert a szí­né­szek kö­zött tel­je­sen más éle­tet szo­kott meg.

Ez mindenkinél kicsapja a biztosítékot, így eszi II. Erzsébet a banánt

Ez mindenkinél kicsapja a biztosítékot, így eszi II. Erzsébet a banánt

A ki­rálynő nem úgy eszik, mint a többi földi ha­landó.

A ki­rálynő nem úgy eszik, mint a többi földi ha­landó, neki igen sa­já­tos szo­ká­sai van­nak.

Hatalmas megtiszteltetés érte Meghan hercegnét, ezt tette II. Erzsébet érte

Hatalmas megtiszteltetés érte Meghan hercegnét, ezt tette II. Erzsébet érte

Meg­hívta ka­rá­csonyra az édes­any­ját.

A her­ceg­né­nek nem kell az egész csa­lád­já­tól távol len­nie ka­rá­csony­kor, a ki­rálynő ugyanis Doria Rag­lan­dot szí­ve­sen látja az ün­ne­pen.

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Már több mint 20 ezren írták alá az on­line pe­tí­ciót. Az öt­let­gazda sze­rint az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Meg­szó­lalt egy dol­gozó.

Úgy tűnik, az asz­tal­nál nem könnyű a ked­vére tenni. Meg­szó­lalt egy dol­gozó, aki egy­kor Dia­nát is szol­gálta.

Meg akarták viccelni II. Erzsébetet, hihetetlen módon reagált

Meg akarták viccelni II. Erzsébetet, hihetetlen módon reagált

Az ural­ko­dót nem iga­zán lehet kínos hely­zetbe hozni, in­kább ő szokta meg­lepni az em­be­re­ket a vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Az ural­ko­dót nem iga­zán lehet kínos hely­zetbe hozni.

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

A nézők sze­rint Meg­han már a ki­rály­nőt is el­nyomja, ezt pedig nem nézik jó szem­mel.

Nagyon fura szokása van II. Erzsébetnek, ez lenne a hosszú élet titka?

Nagyon fura szokása van II. Erzsébetnek, ez lenne a hosszú élet titka?

Nem sokan csi­nál­ják azt napi rend­sze­res­ség­gel, ami a ki­rálynő szo­ká­sává vált.

Ez mindenen túltesz: elképesztően kínos helyzetbe került II. Erzsébet

Ez mindenen túltesz: elképesztően kínos helyzetbe került II. Erzsébet

A ki­rálynő nem akart túl nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­tani a tör­tén­tek­nek.

A ki­rálynő nem akart túl nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­tani a tör­tén­tek­nek, most mégis min­denki erről be­szél.

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

A na­pok­ban el­ter­jedt az álhír, amely sze­rint Fülöp her­ceg éle­tét vesz­tette. Ez azon­ban egy­ál­ta­lán nem igaz.

A na­pok­ban el­ter­jedt az álhír, amely sze­rint Fülöp her­ceg éle­tét vesz­tette.

Műtétre van szüksége II. Erzsébetnek, hihetetlen kifogással állt elő

Műtétre lenne szüksége II. Erzsébetnek, hihetetlen kifogással állt elő

A brit ural­kodó nem akarja le­mon­dani hi­va­ta­los sze­rep­lé­seit, in­kább meg­küzd a fáj­da­lom­mal.

Most közölte a palota: II. Erzsébet megbetegedett

Most közölte a palota: II. Erzsébet megbetegedett

Nem tudta el­látni hi­va­ta­los fel­ada­tait.

A 92 éves ural­kodó nem érezte jól magát csü­tör­tö­kön, ezért nem tudta el­látni hi­va­ta­los fel­ada­tait.

Besokalltak a palota dolgozói? Kulcsfigurák hagyják ott
II. Erzsébetet

Besokalltak a palota dolgozói? Kulcsfigurák hagyják ott II. Erzsébetet

Két kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber is tá­vo­zik a ki­rá­lyi csa­lád szol­gá­la­tá­ból.

A bot­rá­nyok­kal és ese­mé­nyek­kel tar­kí­tott év után két kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber is tá­vo­zik a ki­rá­lyi csa­lád szol­gá­la­tá­ból.

Meghan hercegné fontos feladatot kapott, de megint nagyot hibázott

Meghan hercegné fontos feladatot kapott, de megint nagyot hibázott

A 36 éves her­cegné most Harry her­ceg és II. Er­zsé­bet ol­da­lán je­lent meg.

A 36 éves her­cegné most Harry her­ceg és II. Er­zsé­bet ol­da­lán je­lent meg.

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­küvő lesz.

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Egyre ke­vésbé for­má­lis a vi­szo­nyuk.

Az egy­kori szí­nésznő első, Harry her­ceg nél­küli hi­va­ta­los útján II. Er­zsé­be­tet kí­séri, a ki­rály­nő­vel pedig egyre ke­vésbé for­má­lis a vi­szo­nyuk.

Kiderült, ez vár Katalin hercegnére II. Erzsébet halála után

Kiderült, ez vár Katalin hercegnére II. Erzsébet halála után

Az egy dolog, hogy min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint Ká­roly her­ceg örökli majd a trónt.

Az egy dolog, hogy min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint Ká­roly her­ceg örökli majd a trónt.

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye II. Er­zsé­bet­tel, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye II. Er­zsé­bet­tel, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Ezt senki sem gondolta volna II. Erzsébetről, ennyire modern uralkodó

Ezt senki sem gondolta volna II. Erzsébetről, ennyire modern uralkodó

A brit ki­rálynő nem akar le­ma­radni lovai éle­té­ről.

A brit ki­rálynő nem akar le­ma­radni lovai éle­té­ről, ezért a leg­mo­der­nebb tech­ni­kát hasz­nálja.

Fülöp herceg nélkül kellett ünnepelnie II. Erzsébetnek

Fülöp herceg nélkül kellett ünnepelnie II. Erzsébetnek

Ka­to­nai pom­pá­val ün­ne­pel­tek.

Ha­gyo­má­nyos ka­to­nai pom­pá­val ün­ne­pel­ték meg szom­ba­ton Lon­don­ban a 92 esz­ten­dős II. Er­zsé­bet ki­rálynő "hi­va­ta­los" szü­le­tés­nap­ját.

Most közölték: kórházba került II. Erzsébet, megműtötték

Most közölték: kórházba került II. Erzsébet, megműtötték

A brit ural­ko­dó­nak mu­száj volt át­es­nie a mű­té­ten, a hírt a pa­lota hi­va­ta­lo­san is meg­erő­sí­tette.

Most már biztos: így érez a királynő Meghan Markle iránt

Most már biztos: így érez a királynő Meghan Markle iránt

Ilyen­ben Harry-nek sem volt része.

Olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része a her­ceg­né­nek a ki­rálynő mel­lett, ami­lyet még Harry sem ta­pasz­tal­ha­tott meg.

Mától új, különös tagjai vannak az angol királyi családnak

Mától új, különös tagjai vannak az angol királyi családnak

Tho­mas és Doria na­gyon másak.

Anno még Diana ellen is ki­fo­gá­sai vol­tak II. Er­zsé­bet­nek, mi­köz­ben ma már bol­do­gan üd­vözli a csa­lád­ban Meg­han szü­leit.

Egyből bedobták a mély vízbe: Meghan-nak Harry nélkül kell boldogulnia

Egyből bedobták a mély vízbe: Meghan-nak Harry nélkül kell boldogulnia

A her­ceg­né­nek egy­ből II. Er­zsé­bet ol­da­lán kell el­lát­nia hi­va­ta­los fel­ada­tait.

A 36 éves her­ceg­né­nek rá­adá­sul egy­ből II. Er­zsé­bet ol­da­lán kell el­lát­nia hi­va­ta­los fel­ada­tait.

Kiszivárgott fotó árulta el a királynőt, így érez Meghan Markle iránt

Kiszivárgott fotó árulta el a királynőt, így érez Meghan Markle iránt

Mun­ka­köri kö­te­les­sége volt, hogy az es­kü­vőn se mu­tas­son ki ér­zel­me­ket. Ez a kép vi­szont ko­moly bi­zo­nyí­ték!

Óriási bejelentést tett a királynő Meghan és Harry esküvője előtt

Óriási bejelentést tett a királynő Meghan és Harry esküvője előtt

150 éve nem for­dult elő ilyesmi.

150 éve nem for­dult elő ilyesmi a brit ki­rá­lyi csa­lád tör­té­nel­mé­ben!

Árulkodó üzenetet küldött II. Erzsébet az unokájának, mit szól Meghan?

Árulkodó üzenetet küldött II. Erzsébet az unokájának, mit szól Meghan?

A ki­rálynő ál­dá­sát adta Harry her­ceg há­zas­sá­gára.

A ki­rálynő ál­dá­sát adta Harry her­ceg há­zas­sá­gára, de Meg­hant nem il­lette olyan fi­gyel­mes jel­zők­kel.

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Meg­han Markle egye­dül II. Er­zsé­bet­nek en­ge­dett meg va­la­mit a her­cegi lagzi előtt.

Meg­han Markle egye­dül II. Er­zsé­bet­nek en­ge­dett meg va­la­mit a her­cegi lagzi előtt.

El se hinnéd, mit vitt dédunokájának II. Erzsébet

El se hinnéd, mit vitt dédunokájának II. Erzsébet

Bő egy hét után végre ta­lál­koz­tak.

Bő egy hét után végre sze­mé­lye­sen is ta­lál­ko­zott a ki­rá­lyi csa­lád leg­ki­sebb tag­já­val a brit ural­kodó.

Különleges fotóval köszöntötték 92. születésnapján II. Erzsébetet

Különleges fotóval köszöntötték 92. születésnapján II. Erzsébetet

A brit ki­rálynő szom­ba­ton töl­tötte be a 92. élet­évét, egy 1946-os fo­tó­val kö­szön­töt­ték fel!

Sötét titkot őriz II. Erzsébet nászajándéka, Harry ennek nem fog örülni

Sötét titkot őriz II. Erzsébet nászajándéka, Harry ennek nem fog örülni

Ijesztő éj­sza­kákra szá­mít­hat Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Ijesztő éj­sza­kákra szá­mít­hat Harry her­ceg és Meg­han Markle, ha be­köl­töz­nek a híres épü­letbe.

Hihetetlen, milyen arcot vágott II. Erzsébet a kínos jelenet láttán

Hihetetlen, milyen arcot vágott II. Erzsébet a kínos jelenet láttán

A ki­rálynő volt az egyet­len, aki más­hogy re­a­gált.

A ki­rálynő volt az egyet­len, aki más­hogy re­a­gált, mint a kö­zön­ség többi tagja.

Ez durva: a minimálbért sem fizeti ki dolgozóinak II. Erzsébet

Ez durva: a minimálbért sem fizeti ki dolgozóinak II. Erzsébet

A Buckin­gham-pa­lo­tába ta­ka­rí­tót ke­res­nek, de a fi­ze­tés miatt biz­to­san nem éri meg vál­lalni a mun­kát.

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg.

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Nagy bejelentést tett II. Erzsébet: átengedi a helyét Károlynak

Nagy bejelentést tett II. Erzsébet: átengedi a helyét Károlynak

A 92 éves ki­rálynő csü­tör­tö­kön je­len­tette be, hogy fia lehet a Nem­zet­kö­zös­ség kö­vet­kező ve­ze­tője.

A 92 éves ki­rálynő csü­tör­tö­kön je­len­tette be, hogy fia lehet a Nem­zet­kö­zös­ség kö­vet­kező ve­ze­tője.

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

Ez lenne a királynő titka? Kiderült, hogy őrzi meg fiatalosságát

Ez lenne a királynő titka? Kiderült, hogy őrzi meg a fiatalosságát

II. Er­zsé­bet na­gyon ügyel rá, hogy bőre a le­hető leg­fe­sze­sebb ma­rad­jon. Jó pár évet le­ta­gad­hat!

II. Er­zsé­bet na­gyon ügyel rá, hogy bőre a le­hető leg­fe­sze­sebb ma­rad­jon. Jó pár évet le­ta­gad­hat!

Eddig titokban tartották: durva, miket követett el II. Erzsébet

Eddig titokban tartották: durva, miket követett el II. Erzsébet

A ki­rálynő sosem szív­lelte fia sze­re­tő­jét, akit éve­kig le­ve­gő­nek né­zett. Végül egy tra­gé­dia hozta el a for­du­la­tot.

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

A Nem­zet­kö­zös­ség nem kér be­lőle.

A brit trón­örö­kös nem­csak ha­zá­já­ban nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek, a Nem­zet­kö­zös­ség sem sze­retné, ha a ki­rálynő ha­lála után ő venné át a he­lyét.

Háborút indított II. Erzsébet

Minden megváltozik, háborút indított II. Erzsébet

Kör­nye­zet­tu­da­tos élet­módra vál­ta­nak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban.

Kör­nye­zet­tu­da­tos élet­módra vál­ta­nak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban: II. Er­zsé­bet le akart szá­molni a mű­anyag ita­los pa­lac­kok­kal, ét­kész­le­tek­kel.

Beszédes jelek: nyugdíjba vonul II. Erzsébet?

Beszédes jelek: nyugdíjba vonul II. Erzsébet?

Egyre több fel­ada­tot vál­lal Ká­roly.

A ki­rálynő egyre több fel­ada­tát vál­lalja ma­gára a trón­örö­kös Ká­roly her­ceg - sokak sze­rint II. Er­zsé­bet már a le­mon­dá­sára ké­szül­het.

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

A bri­tek már alig vár­ják, hogy Harry her­ceg fe­le­sé­gül vegye ame­ri­kai sze­rel­mét.

A bri­tek már alig vár­ják, hogy Harry her­ceg fe­le­sé­gül vegye ame­ri­kai sze­rel­mét.

Meglepő titkokat árult el dédunokáiról II. Erzsébet

Meglepő titkokat árult el dédunokáiról II. Erzsébet

Char­lotte her­cegnő gon­dos­kodó húg.

Az egész világ a kis Char­lotte her­cegnő lábai előtt hever, de most az is ki­de­rült a tün­déri kis­lány­ról, hogy mennyire gon­dos­kodó.

Nagy nap ez a mai Harry és Meghan életében

Nagy nap ez a mai Harry és Meghan életében

Harry her­ceg meny­asszo­nya is meg­hí­vást ka­pott a ki­rá­lyi csa­lád nagy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyére.

Harry her­ceg meny­asszo­nya is meg­hí­vást ka­pott a ki­rá­lyi csa­lád nagy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyére.

Erre senki nem számított: ezt rejtegeti a táskájában II. Erzsébet

Erre senki nem számított: ezt rejtegeti a táskájában II. Erzsébet

A brit ki­rály­nőt szinte soha nem lehet egyedi re­ti­kül­jei nél­kül látni.

A brit ki­rály­nőt szinte soha nem lehet egyedi ka­lap­jai és re­ti­kül­jei nél­kül látni.

Ment a cicaharc II. Erzsébet és Jackie Kennedy között

Ment a cicaharc II. Erzsébet és Jackie Kennedy között

Jac­kie fel­kel­tette Fülöp ér­dek­lő­dé­sét.

A ki­rály­nő­nek nem tet­szett, hogy a nála sok­kal di­va­to­sabb First Lady fel­kel­tette Fülöp her­ceg ér­dek­lő­dé­sét.

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt.

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt, mikor Fülöp her­ceg­gel 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­ne­pelte, de most újabb el­ső­ségre tett szert.

Kiderült: ezt ajándékozza II. Erzsébet a beosztottjainak

Kiderült: ezt ajándékozza II. Erzsébet a beosztottjainak karácsonyra

A ki­rálynő min­den évben meg­aján­dé­kozza azo­kat, akik neki dol­goz­nak.

A ki­rálynő egy kü­lön­le­ges ce­re­mó­nián min­den évben meg­aján­dé­kozza azo­kat, akik neki dol­goz­nak.

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

13 éve­sen biz­tos volt abban, hogy Fülöp mel­lett akarja le­élni az éle­tét.

13 éve­sen biz­tos volt abban, hogy Fülöp mel­lett akarja le­élni az éle­tét.

Újabb szörnyű veszteség érte II. Erzsébet királynőt

Újabb szörnyű veszteség érte II. Erzsébet királynőt

A 91 éves ural­kodó el­veszti ba­rá­tait.

A 91 éves ural­kodó ba­rá­tai közül egyre töb­ben men­nek el, neki pedig szembe kell néz­nie a gyás­szal.

Szomorú hírt jelentett be II. Erzsébet

Szomorú hírt jelentett be II. Erzsébet

Sok­kolta a brit köz­vé­le­ményt, mire ké­szül a brit ki­rá­lyi pár.

Sok­kolta a brit köz­vé­le­ményt, mire ké­szül a brit ki­rá­lyi pár: el­ma­rad az or­szágra szóló ün­nep­lés, amire már na­gyon rég­óta ké­szül­tek.

Intim titkok derültek ki II. Erzsébet magánéletéről

Intim titkok derültek ki II. Erzsébet magánéletéről

Hét­főn ün­nepli 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját II. Er­zsé­bet és Fülöp edin­burgh-i her­ceg - soha brit ki­rá­lyi pár nem élte még meg a pla­ti­na­la­ko­dal­mát!

Hét­főn ün­nepli 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját II. Er­zsé­bet és Fülöp edin­burgh-i her­ceg - soha brit ki­rá­lyi pár nem élte még meg a pla­ti­na­la­ko­dal­mát!

Hihetetlen: ennek köszönhetően milliárdos II. Erzsébet

Hihetetlen: ennek köszönhetően milliárdos II. Erzsébet

Ta­valy zárta ed­digi leg­si­ke­re­sebb évét a ki­rálynő, ked­venc lovai ki­tar­tóan hiz­lal­ják a bank­szám­lá­ját.

Ta­valy zárta ed­digi leg­si­ke­re­sebb évét a ki­rálynő, ked­venc lovai ki­tar­tóan hiz­lal­ják a bank­szám­lá­ját.

Erzsébet királynő elképedt, nagy a baj a Buckingham-palotában

Erzsébet királynő elképedt, nagy a baj a Buckingham-palotában

A 91 éves ural­ko­dónő alig hitt a fü­lé­nek.

A 91 éves ural­ko­dónő alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor meg­tudta, mi fo­lyik a brit ki­rá­lyi csa­lád re­zi­den­ci­á­ján.

Váratlan döntést hozott II. Erzsébet királynő

Váratlan döntést hozott II. Erzsébet királynő

Ré­góta sut­tog­nak erről.

Nem vé­let­len, hogy rég­óta sut­tog­nak róla a ki­rá­lyi ud­var­ban.

Kiderült, mikor vonul vissza II. Erzsébet

Kiderült, mikor vonul vissza II. Erzsébet

A 91 éves ki­rály­nőt gyak­ran fog­lal­koz­tatja a vissza­vo­nu­lás gon­do­lata.

A brit ki­rálynő ko­mor­nyikja ko­tyogta el, hogy a 91 éves II. Er­zsé­be­tet egyre gyak­rab­ban fog­lal­koz­tatja a vissza­vo­nu­lás gon­do­lata - oly­annyira, hogy már meg is szü­let­tek a ter­vek arról, mikor adja át a sta­fé­tát.