II. Erzsébet

Óriási az öröm a brit királyi családban, mindenki ünnepel

Óriási az öröm a brit királyi családban, mindenki ünnepel

Nagy nap ez a mai! II. Er­zsé­bet ki­rálynő ma ün­nepli a 93. szü­le­tés­nap­ját. A kö­zös­ségi ol­da­la­kon is fel­kö­szön­töt­ték.

Nagy nap ez a mai! II. Er­zsé­bet ki­rálynő ma ün­nepli a 93. szü­le­tés­nap­ját. A kö­zös­ségi ol­da­la­kon is fel­kö­szön­töt­ték.

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Harry her­ce­get na­gyon za­varja a dön­tés.

Harry her­ce­get na­gyon za­varja a dön­tés, va­ló­szí­nű­leg nem jut­nak túl egy­könnyen a hely­ze­ten.

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni, de az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket már most el­fe­lejt­heti.

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni.

Már nincs visszaút, II. Erzsébet is engedélyezte a hercegi párok szakítását

Már nincs visszaút, II. Erzsébet is engedélyezte a hercegi párok szakítását

Harry her­ceg és Meg­han Markle már új ott­ho­nuk­ban ne­ve­lik gyer­me­kü­ket.

Harry her­ceg és Meg­han Markle már új ott­ho­nuk­ban ne­ve­lik gyer­me­kü­ket.

Sokkot kaptak a netezők: Ezt tette II. Erzsébet

Sokkot kaptak a netezők: Ezt tette II. Erzsébet

Ke­ve­sen gon­dol­ták volna, hogy a ki­rálynő 92 éve­sen vál­lal­ko­zik erre! Halad a kor­ral!

Ke­ve­sen gon­dol­ták volna, hogy a ki­rálynő 92 éve­sen vál­lal­ko­zik erre! Halad a kor­ral!

Férje balesete után II. Erzsébet is nagy hibát vétett az autóban

Férje balesete után II. Erzsébet is nagy hibát vétett az autóban

Nem rázta meg a ki­rály­nőt férje bal­esete, ő sem hasz­nálja a biz­ton­sági övet.

Nem rázta meg a ki­rály­nőt férje bal­esete, ő sem hasz­nálja a biz­ton­sági övet.

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során, de úgy tűnik, ez nem ijesz­tette meg.

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során...

Most jelentette be a királyi család: Karambolozott II. Erzsébet férje

Most jelentette be a királyi család: Karambolozott II. Erzsébet férje

A bal­eset kap­csán a Buckin­gham-pa­lota csü­tör­tök este be­je­len­tést tett közzé Fülöp edin­burghi her­ceg ál­la­po­tá­ról.

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Az egy­kori walesi her­cegné egy fon­tos csa­ládi ha­gyo­mányt tört meg, a ki­rálynő pedig egy­ál­ta­lán nem dí­jazta.

Undorító dolgot műveltek II. Erzsébettel az interneten

Undorító dolgot műveltek II. Erzsébettel az interneten

Ren­ge­teg rossz­in­du­latú em­ber­rel lehet ta­lál­kozni az in­ter­ne­ten.

Ren­ge­teg rossz­in­du­latú em­ber­rel lehet ta­lál­kozni az in­ter­ne­ten, van­nak, akik pél­dául sza­bad­ide­jük­ben a ki­rálynő ha­lál­hí­rét ter­jesz­tik.

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A ki­rálynő meg­elé­gelte a csa­lá­don be­lüli fe­szült­sé­get, és nyu­godt ka­rá­cso­nyi ün­nep­lést akart.

A ki­rálynő meg­elé­gelte a csa­lá­don be­lüli fe­szült­sé­get, és nyu­godt ka­rá­cso­nyi ün­nep­lést akart.

Megható, milyen ajándékot kapott a királynőtől Károly herceg

Megható, milyen ajándékot kapott a királynőtől Károly herceg

Az idén 70 esz­ten­dős trón­örö­kös nem akár­mi­lyen meg­le­pe­tést ka­pott II. Er­zsé­bet­től ka­rá­csonyra.

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Sokan talán észre se vet­ték.

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő.

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Meg­han her­cegné apja egy­sze­rűen nem bír le­állni. Min­den le­het­sé­ges mód­szert bevet, hogy lánya kö­ze­lébe fér­kőz­zön.

Meghatódott Károly herceg, ilyet még sosem mondott róla II. Erzsébet

Meghatódott Károly herceg, ilyet még sosem mondott róla II. Erzsébet

A 70 éves trón­örö­kös édes­anyja meg­ható sza­va­kat mon­dott fi­á­ról, sőt végül a fe­le­sé­gét is el­is­merte.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát.

Fény derült a nagy titokra, így ajándékoz karácsonykor II. Erzsébet királynő

Fény derült a nagy titokra, így ajándékoz karácsonykor II. Erzsébet királynő

Még az is pon­to­san meg van ha­tá­rozva, hogy mek­kora össze­get költ a sze­mély­zetre. A ké­szü­lő­dést már már­ci­us­ban el­kezdi!

Ez mindenkinél kicsapja a biztosítékot, így eszi II. Erzsébet a banánt

Ez mindenkinél kicsapja a biztosítékot, így eszi II. Erzsébet a banánt

A ki­rálynő nem úgy eszik, mint a többi földi ha­landó, neki igen sa­já­tos szo­ká­sai van­nak.

Kiszivárgott, durván beszólt II. Erzsébet Meghannak az esküvő előtt

Kiszivárgott, durván beszólt II. Erzsébet Meghannak az esküvő előtt

A ki­rálynő sze­rint nem egy­szerű Meg­han­nal.

A ki­rálynő sze­rint nem egy­szerű Meg­han­nal, mert a szí­né­szek kö­zött tel­je­sen más éle­tet szo­kott meg.

A háttérben Károly herceg már átvette a hatalmat II. Erzsébettől

A háttérben Károly herceg már átvette a hatalmat II. Erzsébettől

Már csak lát­szat, hogy a ki­rálynő Ang­lia ural­ko­dója.

Már csak lát­szat, hogy a ki­rálynő Ang­lia ural­ko­dója, szép las­san át­en­gedte a ha­tal­mat a fi­á­nak.

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Már több mint 20 ezren írták alá az on­line pe­tí­ciót. Az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Már több mint 20 ezren írták alá az on­line pe­tí­ciót. Az öt­let­gazda sze­rint az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

A nézők sze­rint Meg­han már a ki­rály­nőt is el­nyomja, ezt pedig nem nézik jó szem­mel.

Nagyon fura szokása van II. Erzsébetnek, ez lenne a hosszú élet titka?

Nagyon fura szokása van II. Erzsébetnek, ez lenne a hosszú élet titka?

Nem sokan csi­nál­ják azt napi rend­sze­res­ség­gel, ami a ki­rálynő szo­ká­sává vált.

Meg akarták viccelni II. Erzsébetet, hihetetlen módon reagált

Meg akarták viccelni II. Erzsébetet, hihetetlen módon reagált

Az ural­ko­dót nem iga­zán lehet kínos hely­zetbe hozni.

Az ural­ko­dót nem iga­zán lehet kínos hely­zetbe hozni, in­kább ő szokta meg­lepni az em­be­re­ket a vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Hihetetlen, mi derült ki II. Erzsébetről, most csalódott a királynő

Úgy tűnik, az asz­tal­nál nem könnyű a ked­vére tenni. Meg­szó­lalt egy dol­gozó, aki egy­kor Dia­nát is szol­gálta.

Úgy tűnik, az asz­tal­nál nem könnyű a ked­vére tenni. Meg­szó­lalt egy dol­gozó, aki egy­kor Dia­nát is szol­gálta.

Ez mindenen túltesz: elképesztően kínos helyzetbe került II. Erzsébet

Ez mindenen túltesz: elképesztően kínos helyzetbe került II. Erzsébet

A ki­rálynő nem akart túl nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­tani a tör­tén­tek­nek.

A ki­rálynő nem akart túl nagy je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­tani a tör­tén­tek­nek, most mégis min­denki erről be­szél.

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

A na­pok­ban ter­jedt el egy álhír.

A na­pok­ban el­ter­jedt az álhír, amely sze­rint Fülöp her­ceg éle­tét vesz­tette. Ez azon­ban egy­ál­ta­lán nem igaz.

Besokalltak a palota dolgozói? Kulcsfigurák hagyják ott
II. Erzsébetet

Besokalltak a palota dolgozói? Kulcsfigurák hagyják ott II. Erzsébetet

A bot­rá­nyok­kal és ese­mé­nyek­kel tar­kí­tott év után két kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber is tá­vo­zik a ki­rá­lyi csa­lád szol­gá­la­tá­ból.

Műtétre van szüksége II. Erzsébetnek, hihetetlen kifogással állt elő

Műtétre lenne szüksége II. Erzsébetnek, hihetetlen kifogással állt elő

A brit ural­kodó nem akarja le­mon­dani hi­va­ta­los sze­rep­lé­seit, in­kább meg­küzd a fáj­da­lom­mal.

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­küvő lesz.

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Most közölte a palota: II. Erzsébet megbetegedett

Most közölte a palota: II. Erzsébet megbetegedett

A 92 éves ural­kodó nem érezte jól magát csü­tör­tö­kön, ezért nem tudta el­látni hi­va­ta­los fel­ada­tait.

A 92 éves ural­kodó nem érezte jól magát csü­tör­tö­kön, ezért nem tudta el­látni hi­va­ta­los fel­ada­tait.

Meghan hercegné fontos feladatot kapott, de megint nagyot hibázott

Meghan hercegné fontos feladatot kapott, de megint nagyot hibázott

A 36 éves her­cegné most Harry her­ceg és II. Er­zsé­bet ol­da­lán je­lent meg a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban egy ki­emelt ese­mé­nyen.

Kiderült, ez vár Katalin hercegnére II. Erzsébet halála után

Kiderült, ez vár Katalin hercegnére II. Erzsébet halála után

Min­den meg­vál­toz­hat majd.

Az egy dolog, hogy min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint Ká­roly her­ceg örökli majd a trónt.

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Az egy­kori szí­nésznő első, Harry her­ceg nél­küli hi­va­ta­los útján II. Er­zsé­be­tet kí­séri.

Az egy­kori szí­nésznő első, Harry her­ceg nél­küli hi­va­ta­los útján II. Er­zsé­be­tet kí­séri, a ki­rály­nő­vel pedig egyre ke­vésbé for­má­lis a vi­szo­nyuk.

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye II. Er­zsé­bet­tel, aho­gyan ter­vezte.

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye, aho­gyan ter­vezte.

Fülöp herceg nélkül kellett ünnepelnie II. Erzsébetnek

Fülöp herceg nélkül kellett ünnepelnie II. Erzsébetnek

Ka­to­nai pom­pá­val ün­ne­pel­tek.

Ha­gyo­má­nyos ka­to­nai pom­pá­val ün­ne­pel­ték meg szom­ba­ton Lon­don­ban a 92 esz­ten­dős II. Er­zsé­bet ki­rálynő "hi­va­ta­los" szü­le­tés­nap­ját.

Most közölték: kórházba került II. Erzsébet, megműtötték

Most közölték: kórházba került II. Erzsébet, megműtötték

A brit ural­ko­dó­nak mu­száj volt át­es­nie a mű­té­ten, a hírt a pa­lota hi­va­ta­lo­san is meg­erő­sí­tette.

Ezt senki sem gondolta volna II. Erzsébetről, ennyire modern uralkodó

Ezt senki sem gondolta volna II. Erzsébetről, ennyire modern uralkodó

A brit ki­rálynő nem akar le­ma­radni lovai éle­té­ről.

A brit ki­rálynő nem akar le­ma­radni lovai éle­té­ről, ezért a leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­á­kat veszi igénybe, hogy min­dent lát­has­son.

Most már biztos: így érez a királynő Meghan Markle iránt

Most már biztos: így érez a királynő Meghan Markle iránt

Olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része a her­ceg­né­nek a ki­rálynő mel­lett, ami­lyen­ben még Harry-nek sem.

Olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része a her­ceg­né­nek a ki­rálynő mel­lett, ami­lyen­ben még Harry-nek sem.

Kiszivárgott fotó árulta el a királynőt, így érez Meghan Markle iránt

Kiszivárgott fotó árulta el a királynőt, így érez Meghan Markle iránt

Mun­ka­köri kö­te­les­sége volt, hogy az es­kü­vőn se mu­tas­son ki ér­zel­me­ket. Ez a kép vi­szont ko­moly bi­zo­nyí­ték!

Óriási bejelentést tett a királynő Meghan és Harry esküvője előtt

Óriási bejelentést tett a királynő Meghan és Harry esküvője előtt

150 éve nem for­dult elő ilyesmi.

150 éve nem for­dult elő ilyesmi a brit ki­rá­lyi csa­lád tör­té­nel­mé­ben!

Egyből bedobták a mély vízbe: Meghan-nak Harry nélkül kell boldogulnia

Egyből bedobták a mély vízbe: Meghan-nak Harry nélkül kell boldogulnia

A her­ceg­né­nek egy­ből II. Er­zsé­bet ol­da­lán kell el­lát­nia hi­va­ta­los fel­ada­tait.

A 36 éves her­ceg­né­nek rá­adá­sul egy­ből II. Er­zsé­bet ol­da­lán kell el­lát­nia hi­va­ta­los fel­ada­tait.

Mától új, különös tagjai vannak az angol királyi családnak

Mától új, különös tagjai vannak az angol királyi családnak

Anno még Diana ellen is ko­moly ki­fo­gá­sai vol­tak II. Er­zsé­bet­nek, mi­köz­ben ma már bol­do­gan üd­vözli a csa­lád­ban Meg­han Markle szü­leit.

Anno még Diana ellen is ko­moly ki­fo­gá­sai vol­tak II. Er­zsé­bet­nek, mi­köz­ben ma már bol­do­gan üd­vözli a csa­lád­ban Meg­han Markle szü­leit. Pedig Tho­mas és Doria na­gyon kü­lön­böz­nek az ural­ko­dó­ház ed­digi tag­ja­i­tól.

Árulkodó üzenetet küldött II. Erzsébet az unokájának, mit szól Meghan?

Árulkodó üzenetet küldött II. Erzsébet az unokájának, mit szól Meghan?

A ki­rálynő ál­dá­sát adta Harry her­ceg há­zas­sá­gára.

A ki­rálynő ál­dá­sát adta Harry her­ceg há­zas­sá­gára, de Meg­hant nem il­lette olyan fi­gyel­mes jel­zők­kel.

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Má­sok­nak esé­lye sincs a csa­lád­ból.

Meg­han Markle egye­dül II. Er­zsé­bet­nek en­ge­dett meg va­la­mit a her­cegi lagzi előtt, amire má­sok­nak esé­lye sincs a csa­lád­ból.

Sötét titkot őriz II. Erzsébet nászajándéka, Harry ennek nem fog örülni

Sötét titkot őriz II. Erzsébet nászajándéka, Harry ennek nem fog örülni

Ijesztő éj­sza­kákra szá­mít­hat Harry her­ceg és Meg­han Markle, ha be­köl­töz­nek a híres épü­letbe.

El se hinnéd, mit vitt dédunokájának II. Erzsébet

El se hinnéd, mit vitt dédunokájának II. Erzsébet

Bő egy hét után végre ta­lál­koz­tak.

Bő egy hét után végre sze­mé­lye­sen is ta­lál­ko­zott a ki­rá­lyi csa­lád leg­ki­sebb tag­já­val a brit ural­kodó.

Ez durva: a minimálbért sem fizeti ki dolgozóinak II. Erzsébet

Ez durva: a minimálbért sem fizeti ki dolgozóinak II. Erzsébet

A Buckin­gham-pa­lo­tába ta­ka­rí­tót ke­res­nek, de a fi­ze­tés miatt biz­to­san nem éri meg vál­lalni a mun­kát.

Különleges fotóval köszöntötték 92. születésnapján II. Erzsébetet

Különleges fotóval köszöntötték 92. születésnapján II. Erzsébetet

A brit ki­rálynő szom­ba­ton töl­tötte be a 92. élet­évét.

A brit ki­rálynő szom­ba­ton töl­tötte be a 92. élet­évét, egy 1946-os fo­tó­val kö­szön­töt­ték fel!

Hihetetlen, milyen arcot vágott II. Erzsébet a kínos jelenet láttán

Hihetetlen, milyen arcot vágott II. Erzsébet a kínos jelenet láttán

A ki­rálynő volt az egyet­len, aki más­hogy re­a­gált, mint a kö­zön­ség többi tagja.

Nagy bejelentést tett II. Erzsébet: átengedi a helyét Károlynak

Nagy bejelentést tett II. Erzsébet: átengedi a helyét Károlynak

Ő lehet a Nem­zet­kö­zös­ség ve­ze­tője.

A 92 éves ki­rálynő csü­tör­tö­kön je­len­tette be, hogy fia lehet a Nem­zet­kö­zös­ség kö­vet­kező ve­ze­tője.

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

Gyászol II. Erzsébet, véget ért egy korszak az életében

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele.

A brit ki­rálynő el­vesz­tette hű tár­sát, aki csak­nem más­fél év­ti­ze­den volt vele. Vég­te­le­nül szo­morú II. Er­zsé­bet a tra­gé­dia miatt.

Eddig titokban tartották: durva, miket követett el II. Erzsébet

Eddig titokban tartották: durva, miket követett el II. Erzsébet

A ki­rálynő sosem szív­lelte fia sze­re­tő­jét, akit éve­kig le­ve­gő­nek né­zett. Végül egy tra­gé­dia hozta el a for­du­la­tot.

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

Rossz híreket kapott Károly herceg, nem követheti a királynőt?

A Nem­zet­kö­zös­ség nem kér be­lőle.

A brit trón­örö­kös nem­csak ha­zá­já­ban nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek, a Nem­zet­kö­zös­ség sem sze­retné, ha a ki­rálynő ha­lála után ő venné át a he­lyét.

Ez lenne a királynő titka? Kiderült, hogy őrzi meg a fiatalosságát

Ez lenne a királynő titka? Kiderült, hogy őrzi meg a fiatalosságát

II. Er­zsé­bet na­gyon ügyel rá, hogy bőre a le­hető leg­fe­sze­sebb ma­rad­jon.

II. Er­zsé­bet na­gyon ügyel rá, hogy bőre a le­hető leg­fe­sze­sebb ma­rad­jon. Jó pár évet le­ta­gad­hat! Úgy tűnik, egy szak­értő se­gít­sé­gé­vel si­ke­rült ki­ele­mezni az ural­kodó tit­kát, egy­szerű, meg­fi­zet­hető prak­ti­káit pedig mi ma­gunk is ki­pró­bál­hat­juk.

Háborút indított II. Erzsébet

Háborút indított II. Erzsébet

Kör­nye­zet­tu­da­tos élet­módra vál­ta­nak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban: II. Er­zsé­bet ki­rálynő vég­leg le akar szá­molni a mű­anyag ita­los pa­lac­kok­kal, ét­kész­le­tek­kel.

Kör­nye­zet­tu­da­tos élet­módra vál­ta­nak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban: II. Er­zsé­bet ki­rálynő vég­leg le akar szá­molni a mű­anyag ita­los pa­lac­kok­kal, ét­kész­le­tek­kel.

Meglepő titkokat árult el dédunokáiról II. Erzsébet

Meglepő titkokat árult el dédunokáiról II. Erzsébet

Char­lotte her­cegnő gon­dos­kodó húg.

Az egész világ a kis Char­lotte her­cegnő lábai előtt hever, de most az is ki­de­rült a tün­déri kis­lány­ról, hogy mennyire gon­dos­kodó.

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

A bri­tek már alig vár­ják, hogy Harry her­ceg fe­le­sé­gül vegye ame­ri­kai sze­rel­mét - már arra köt­nek fo­ga­dá­so­kat, mi­lyen címet kap­nak II. Er­zsé­bet­től.

A bri­tek már alig vár­ják, hogy Harry her­ceg fe­le­sé­gül vegye ame­ri­kai sze­rel­mét - már arra köt­nek fo­ga­dá­so­kat, mi­lyen címet kap­nak II. Er­zsé­bet­től.

Beszédes jelek: nyugdíjba vonul II. Erzsébet?

Beszédes jelek: nyugdíjba vonul II. Erzsébet?

A ki­rálynő egyre több fel­ada­tát vál­lalja ma­gára a trón­örö­kös Ká­roly her­ceg - sokak sze­rint II. Er­zsé­bet már a le­mon­dá­sára ké­szül­het.

A ki­rálynő egyre több fel­ada­tát vál­lalja ma­gára a trón­örö­kös Ká­roly her­ceg - sokak sze­rint II. Er­zsé­bet már a le­mon­dá­sára ké­szül­het.

Nagy nap ez a mai Harry és Meghan életében

Nagy nap ez a mai Harry és Meghan életében

Harry her­ceg meny­asszo­nya is meg­hí­vást ka­pott a ki­rá­lyi csa­lád nagy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyére.

Harry her­ceg meny­asszo­nya is meg­hí­vást ka­pott a ki­rá­lyi csa­lád nagy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyére.

Erre senki nem számított: ezt rejtegeti a táskájában II. Erzsébet

Erre senki nem számított: ezt rejtegeti a táskájában II. Erzsébet

A brit ki­rály­nőt szinte soha nem lehet iko­ni­kus ka­lap­jai és re­ti­kül­jei nél­kül látni, de eddig senki nem tudta, mit rejt a táska.

Kiderült: ezt ajándékozza II. Erzsébet a beosztottjainak

Kiderült: ezt ajándékozza II. Erzsébet a beosztottjainak karácsonyra

A ki­rálynő egy ce­re­mó­nián min­den évben meg­aján­dé­kozza azo­kat, akik neki dol­goz­nak.

Ment a cicaharc II. Erzsébet és Jackie Kennedy között

Ment a cicaharc II. Erzsébet és Jackie Kennedy között

Jac­kie fel­kel­tette Fülöp ér­dek­lő­dé­sét.

A ki­rály­nő­nek nem tet­szett, hogy a nála sok­kal di­va­to­sabb First Lady fel­kel­tette Fülöp her­ceg ér­dek­lő­dé­sét.

Újabb szörnyű veszteség érte II. Erzsébet királynőt

Újabb szörnyű veszteség érte II. Erzsébet királynőt

A 91 éves ural­kodó el­veszti ba­rá­tait.

A 91 éves ural­kodó ba­rá­tai közül egyre töb­ben men­nek el, neki pedig szembe kell néz­nie a gyás­szal.

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt, mikor Fülöp her­ceg­gel 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­ne­pelte, de most újabb el­ső­ségre tett szert.

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt, mikor Fülöp her­ceg­gel 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­ne­pelte, de most újabb el­ső­ségre tett szert.

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

A leg­töb­bek szá­mára el­kép­zel­he­tet­len, hogy hét év­ti­ze­det tölt­se­nek el egy há­zas­ság­ban.

Intim titkok derültek ki II. Erzsébet magánéletéről

Intim titkok derültek ki II. Erzsébet magánéletéről

70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­nepli.

Ma ün­nepli 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját II. Er­zsé­bet és Fülöp edin­burgh-i her­ceg - soha brit ki­rá­lyi pár nem élte még meg a pla­ti­na­la­ko­dal­mát!

Szomorú hírt jelentett be II. Erzsébet

Szomorú hírt jelentett be II. Erzsébet

Sok­kolta a brit köz­vé­le­ményt, mire ké­szül a brit ki­rá­lyi pár: el­ma­rad az or­szágra szóló ün­nep­lés, amire már rég­óta ké­szül­tek.

Sok­kolta a brit köz­vé­le­ményt, mire ké­szül a brit ki­rá­lyi pár: el­ma­rad az or­szágra szóló ün­nep­lés, amire már rég­óta ké­szül­tek.

Hihetetlen: ennek köszönhetően milliárdos II. Erzsébet

Hihetetlen: ennek köszönhetően milliárdos II. Erzsébet

Ta­valy zárta ed­digi leg­si­ke­re­sebb évét a ki­rálynő, ked­venc lovai ki­tar­tóan hiz­lal­ják a bank­szám­lá­ját.

Ta­valy zárta ed­digi leg­si­ke­re­sebb évét a ki­rálynő, ked­venc lovai ki­tar­tóan hiz­lal­ják a bank­szám­lá­ját.

Váratlan döntést hozott II. Erzsébet királynő

Váratlan döntést hozott II. Erzsébet királynő

Ré­góta sut­tog­nak erről.

Nem vé­let­len, hogy rég­óta sut­tog­nak róla a ki­rá­lyi ud­var­ban.

Kiderült, mikor vonul vissza II. Erzsébet

Kiderült, mikor vonul vissza II. Erzsébet

A 91 éves ki­rály­nőt gyak­ran fog­lal­koz­tatja a vissza­vo­nu­lás gon­do­lata.

A brit ki­rálynő ko­mor­nyikja ko­tyogta el, hogy a 91 éves II. Er­zsé­be­tet egyre gyak­rab­ban fog­lal­koz­tatja a vissza­vo­nu­lás gon­do­lata - oly­annyira, hogy már meg is szü­let­tek a ter­vek arról, mikor adja át a sta­fé­tát.

Erzsébet királynő elképedt, nagy a baj a Buckingham-palotában

Erzsébet királynő elképedt, nagy a baj a Buckingham-palotában

A 91 éves ural­ko­dónő alig hitt a fü­lé­nek!

A 91 éves ural­ko­dónő alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor meg­tudta, mi fo­lyik a brit ki­rá­lyi csa­lád re­zi­den­ci­á­ján.

II. Erzsébet nem hajlandó visszavonulni

II. Erzsébet nem hajlandó visszavonulni

A brit ki­rálynő már 91 éves, de esze ágá­ban sincs le­tenni a ko­ro­nát, noha az utóbbi idő­ben egyre gyak­rab­ban szó­be­széd tár­gya, hogy II. Er­zsé­bet ha­ma­ro­san be­je­lenti a vissza­vo­nu­lá­sát.

A brit ki­rálynő már 91 éves, de esze ágá­ban sincs le­tenni a ko­ro­nát, noha egyre gyak­rab­ban szó­be­széd tár­gya, hogy be­je­lenti a vissza­vo­nu­lá­sát.

Felcsapott sofőrnek a királynő

Felcsapott sofőrnek a királynő

II. Er­zsé­be­tet most újra a volán mö­gött lát­ták.

II. Er­zsé­bet autós szen­ve­dé­lye köz­is­mert, de a 91 éves ki­rály­nőt most újra a volán mö­gött lát­ták - ez­út­tal a temp­lomba fu­ri­ká­zott test­őré­vel a csa­ládi Ja­gua­ron.

Ez történik, ha meghal a királynő

Ez történik, ha meghal a királynő

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára.

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára: ha be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, és má­sod­per­cekre ki­dol­go­zott for­ga­tó­könyv lép életbe.

Erzsébet királynő kora ellenére úgy iszik, mint egy fiatal egyetemista!

Erzsébet királynő kora ellenére úgy iszik, mint egy fiatal egyetemista!

A ko­rona súlya ko­moly fe­le­lős­ség, ám ő ele­gán­san ve­zeti le a stresszt.

Er­zsé­bet ki­rálynő az Egye­sült Ki­rály­ság leg­hosszabb ideje ha­tal­mon lévő ural­ko­dója. A ko­rona súlya ko­moly fe­le­lős­ség, ám ő év­ti­ze­dek óta na­gyon is fi­no­man és ele­gán­san ve­zeti le a stresszt.

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Bi­zo­nyos szin­ten már most Diana na­gyob­bik fia veszi át II. Er­zsé­bet sze­re­pét, de emi­att egy álmát fel kel­lett adnia.

Bi­zo­nyos szin­ten már most Diana na­gyob­bik fia veszi át II. Er­zsé­bet sze­re­pét, de emi­att egy álmát fel kel­lett adnia.

Majdnem agyonlőtték II. Erzsébet királynőt

Majdnem agyonlőtték II. Erzsébet királynőt

Az ál­mat­lan­ság­ban szen­vedő ki­rálynő éj­szaka bók­lá­szott a Buckin­gham-pa­lota kert­jé­ben, ami­kor élet­ve­szélybe so­dorta magát.

Az ál­mat­lan­ság­ban szen­vedő ki­rálynő éj­szaka bók­lá­szott a Buckin­gham-pa­lota kert­jé­ben, ami­kor élet­ve­szélybe so­dorta magát.

Madonna új fotója robbantani fogja a netet

Madonna új fotója robbantani fogja a netet

Ez­út­tal nem is vil­lan­tott.

A pop­zene ki­rály­nője ez­út­tal nem vil­lan­tott, hanem az angol ki­rály­nő­vel pó­zolt.

Élete legtragikusabb karácsonya köszöntött II. Erzsébetre

Élete legtragikusabb karácsonya köszöntött II. Erzsébetre

Több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette az el­múlt idő­szak­ban, és mellé fér­jé­vel együtt meg is be­te­ged­tek.