Hujber Feri
FRISS HÍREK

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Huj­bert a Va­lami Ame­rika for­ga­tása alatt ver­ték meg. A szí­nészt hasba vágta szí­nész kol­lé­gája!

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Ijesztő fotók, mi történt a csont és bőr Hujber Ferivel?

Rá sem le­he­tett is­merni! Saj­nos már csak ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak a 43 éves szí­nész.

Rá sem le­he­tett is­merni! Saj­nos már csak ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak a 43 éves szí­nész.

Botrányt okozott Hujber Feri a Valami Amerika 3 sajtótájékoztatóján

Botrányt okozott Hujber Feri a Valami Amerika 3 sajtótájékoztatóján

A szí­nész hosszú idő után elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­nos he­lyen.

A szí­nész hosszú idő után elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­nos he­lyen.

Hujber Ferinek az új év újabb rémisztő fordulatokat ígér

Hujber Ferinek az új év újabb rémisztő fordulatokat ígér

Mül­ler Rózsa meg­jó­solta a sztá­rok jö­vő­jét. Rózsa azt mondja, kü­lön­le­ges ké­pes­ség­gel szü­le­tett.

Mül­ler Rózsa meg­jó­solta a sztá­rok jö­vő­jét. Rózsa azt mondja, kü­lön­le­ges ké­pes­ség­gel szü­le­tett, így kár­tyák nél­kül is látja a jövőt.

Kivirult Hujber felesége, mióta elhagyta: Így bulizott

Kivirult Hujber felesége, mióta elhagyta: Így bulizott

Egyre bol­do­gabb és fel­sza­ba­dul­tabb.

A kü­lö­nös élet­vi­telt foly­tató szí­nész fe­le­sége egyre bol­do­gabb és fel­sza­ba­dul­tabb, mióta vál­lal­tan új kap­cso­lat­ban él és nem várja haza fér­jét.

Váratlan fordulat: Hazatér, családjával karácsonyozik Hujber Ferenc

Váratlan fordulat: Hazatér, családjával karácsonyozik Hujber Ferenc

Ha­za­lá­to­gat az ün­ne­pekre gyer­me­ke­i­hez Huj­ber Feri, és be­le­ment, hogy fe­le­sé­gé­vel el­kezd­jék in­tézni a vá­lást.

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

Kitálalt az ismerős, így ünnepelt Hujber Feri és elhagyott felesége

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból. Ál­lí­tó­lag már volt ked­vese új sze­rel­mé­vel is össze­fu­tott.

A szí­nész szinte tel­jes ti­tok­ban uta­zott haza Ka­na­dá­ból. Ál­lí­tó­lag már volt ked­vese új sze­rel­mé­vel is össze­fu­tott.

Új életet kezdett, már nem titkolózik tovább Hujber Ferenc felesége!

Új életet kezdett, már nem titkolózik tovább Hujber Ferenc felesége!

Tel­je­sen maga mö­gött hagyta a múl­tat, már másik férfi ol­da­lán bol­dog.

Cynthia tel­je­sen maga mö­gött hagyta a múl­tat, már másik férfi ol­da­lán bol­dog.

Új pasija van Hujber feleségének: durva, mit reagált rá a színész

Új pasija van Hujber feleségének: durva, mit reagált rá a színész

A bot­rá­nyos szín­mű­vész fe­le­sége a Fa­ce­book-ol­da­lán adott hírt új kap­cso­la­tá­ról.

Lebukott Hujber Ferenc: ki ez a nő, akit ölelget?

Lebukott Hujber Ferenc: ki ez a nő, akit ölelget?

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk.

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk a bot­rá­nyos szí­nész Fa­ce­book-ol­da­lán. Egy pucér nőt ölel­get, s a kép­hez mel­lé­kelt kí­sé­rő­szö­veg még meg­hök­ken­tőbb!

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Tel­jes össze­za­va­ro­dás! Ezt okozza Huj­ber Feri leg­újabb poszt­já­val.

Tel­jes össze­za­va­ro­dás! Ezt okozza Huj­ber Feri leg­újabb és talán ed­digi leg­hosszabb be­jegy­zése. Vajon mi tör­tén­he­tett? Most mond iga­zat?

Titkos szerető vagy egy barát? Ezért úszta meg a börtönt Hujber Ferenc

Titkos szerető vagy egy barát? Ezért úszta meg a börtönt Hujber Ferenc

Vajon ki ho­zott ek­kora ál­do­za­tot a bot­rá­nyos szí­né­szért?

Vajon ki ho­zott ek­kora ál­do­za­tot a bot­rá­nyos szí­né­szért?

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Reagált Hujber Ferenc felesége: válaszolt férje botrányos üzenetére

Reagált Hujber Ferenc felesége: válaszolt férje botrányos üzenetére

A je­len­leg Ka­na­dá­ban tar­tóz­kodó szí­nész fe­le­sége sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Tényleg nagy a baj: Hujber teljesen begőzölt18+

Tényleg nagy a baj: Hujber teljesen begőzölt

Tényleg nagy a baj: Hujber teljesen begőzölt

A szí­nész tel­je­sen el­ve­szett?

A szí­nész gya­kor­la­ti­lag el­vesz­tette a kont­rollt ön­maga és a gon­do­la­tai fe­lett, és sza­bá­lyos ámok­fu­tásba kez­dett a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

A csa­lád­anya az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy árul­kodó fotót. Hi­ány­zik a férje?

Hujber Feri elküldte a fenébe rajongóit és zavaros tanokat hirdet!

Hujber Feri elküldte a fenébe rajongóit és zavaros tanokat hirdet!

Fi­gye­lemre vá­gyik az egyre fur­csább be­jegy­zé­se­ket köz­zé­tevő szí­nész.

A szak­em­ber sze­rint csak fi­gye­lemre vá­gyik az egyre fur­csább be­jegy­zé­se­ket köz­zé­tevő szí­nész.

Kiverte a biztosítékot a hozzá közel állóknál Hujber Ferenc!

Kiverte a biztosítékot a hozzá közel állóknál Hujber Ferenc!

Semmi nincs rend­ben kö­rü­lötte.

A Fa­ce­book-ol­dala alap­ján hó­na­pok óta vi­lá­gos, hogy semmi nincs rend­ben kö­rü­lötte.

Újra sokkol Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Újra sokkol Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Ki­adta ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

A szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán adta ki ma­gá­ból a gon­do­la­tait.

Lejárt az idő, nem fizetett Hujber Ferenc

Lejárt az idő, nem fizetett Hujber Ferenc

Huj­ber Feri nem tel­je­sí­tette kö­te­le­zett­sé­gét és talán a kö­vet­kez­mé­nyek­kel sem szá­molt.Bíz­zunk benne, hogy még meg­gon­dolja magát.

Huj­ber Feri nem tel­je­sí­tette kö­te­le­zett­sé­gét és talán a kö­vet­kez­mé­nyek­kel sem szá­molt.

Visszatért Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

Visszatért Hujber Ferenc: elképesztő, megint mit üzent

A szí­nész újabb fura be­jegy­zés­sel lepte meg kö­ve­tőit a Fa­ce­book-ol­da­lán. Te érted?

A szí­nész újabb fura be­jegy­zés­sel lepte meg kö­ve­tőit a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Durván megtámadták követői Hujbert! Így reagált

Durván megtámadták követői Hujbert! Így reagált

Huj­ber Ferit csú­nyán le­szól­ták.

Huj­ber Ferit csú­nyán le­szól­ták saját posztja alatt. Csa­lód­tak benne kö­ve­tői, ő pedig rá­tett egy la­pát­tal.

Elképesztő látvány: Hujber Feri ezt bámulja minden nap Kanadában

Elképesztő látvány: Hujber Feri ezt bámulja minden nap Kanadában

A Ka­na­dába köl­tö­zött szí­nész min­den nap ha­jóra pat­tan, hogy el­in­tézze ügyes-bajos dol­gait.

Titkos megállapodást kötött Hujber és felesége

Titkos megállapodást kötött Hujber és felesége

Még áp­ri­lis­ban, ma­gán­vá­das el­já­rás­ban, könnyű testi sér­tés vét­sége miatt je­len­tette fel fér­jét Töl­gyesi Khell Cynthia,

Még áp­ri­lis­ban, ma­gán­vá­das el­já­rás­ban, könnyű testi sér­tés vét­sége miatt je­len­tette fel fér­jét Töl­gyesi Khell Cynthia,

Bíróságra ment Hujber felesége: Támadást történt, a színész megszólalt!

Bíróságra ment Hujber felesége: Támadást történt, a színész megszólalt!

Vajon mi tör­tént pon­to­san a há­zas­pár kö­zött?

Vajon mi tör­tént pon­to­san a há­zas­pár kö­zött? Cynthia sze­retné vé­gig­vinni a kínos ügyet a bí­ró­sá­gon!

Rémisztő titokra derült fény Hujber Feri és felesége házasságáról

Rémisztő titokra derült fény Hujber Feri és felesége házasságáról

Az el­múlt évek­ben több­ször bán­tal­mazta fe­le­sé­gét Huj­ber Fe­renc, aki­nek most a bí­ró­sá­gon kel­lene fe­lel­nie tet­te­i­ért.

Hujber miatt változtatnak nevet a névrokonai

Hujber miatt változtatnak nevet a névrokonai

Huj­ber Fe­renc el­hagyta az or­szá­got.

Huj­ber Fe­renc el­hagyta az or­szá­got, és nem is tudja, mi­csoda fel­há­bo­ro­dást ha­gyott maga után.

Hujber Ferenc megúszhatja a testi sértést

Hujber Ferenc megúszhatja a testi sértést

A szép csend­ben Ka­na­dáig futó Huj­ber Fe­renc­nek pén­te­ken je­le­nése lenne a bí­ró­sá­gon.

A szép csend­ben Ka­na­dáig futó Huj­ber Fe­renc­nek pén­te­ken je­le­nése lenne a bí­ró­sá­gon, hogy fe­le­sége sze­mébe nézve tisz­táz­zák, va­ló­ban sor ke­rült-e erő­szakra ket­te­jük kö­zött.

Kiakadtak a szombathelyi Hujberek a botrányos színészre

Kiakadtak a szombathelyi Hujberek a botrányos színészre

Huj­ber Fe­renc nem is tudja mi­lyen ká­ro­kat okoz a kör­nye­ze­té­nek.

Huj­ber Fe­renc nem is tudja mi­lyen ká­ro­kat okoz a kör­nye­ze­té­nek. Míg a szí­nész új éle­tet kez­dett, mások he­lyette ma­gya­ráz­kod­nak.

Nyolc nap múlva körözést adhatnak ki Hujber Ferenc ellen

Nyolc nap múlva körözést adhatnak ki Hujber Ferenc ellen

Huj­ber el­hagyta az or­szá­got, de nem biz­tos, hogy szá­molt a kö­vet­kez­mé­nyek­kel.

Huj­ber el­hagyta az or­szá­got, de nem biz­tos, hogy szá­molt a kö­vet­kez­mé­nyek­kel.

Hujber Feri megint megvilágosodott: Kanadában ugrott be a tuti

Hujber Feri megint megvilágosodott: Kanadában ugrott be a tuti

Huj­ber Feri egy ideje úgy ontja ma­gá­ból a saját gyárt­má­nyú böl­cses­sé­ge­ket, mintha tény­leg ér­tené az uni­ver­zum tit­kát.

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna a bot­rány­hőssé vált szí­nész, de ő nem ap­rózta el.

Nemzetközi elfogatóparancsot adhatnak ki Hujber Ferenc ellen!

Nemzetközi elfogatóparancsot adhatnak ki Hujber Ferenc ellen!

A szí­nész né­hány hét­tel ez­előtt köl­tö­zött Ka­na­dába, ám a pénz­bün­te­té­sét egy­előre nem fi­zette be.

Szakember elemezte Hujber kislányának rajzát: nagy a baj?

Szakember elemezte Hujber kislányának rajzát: nagy a baj?

Sok min­den­ről árul­ko­dik.

A há­rom­éves Noa al­ko­tása a Ri­post által meg­kér­de­zett szak­em­ber sze­rint sok min­den­ről árul­ko­dik.

Külföldre költözött: börtön elől menekült Kanadába Hujber Ferenc!

Külföldre költözött: börtön elől menekült Kanadába Hujber Ferenc!

A szí­nész nem fi­zette be a bír­sá­got, így bár­mi­kor fog­házba ke­rül­het.

A szí­nész nem fi­zette be a bír­sá­got, így bár­mi­kor fog­házba ke­rül­hetne, ám ő el­tűnt az or­szág­ból.

Nők ezreit akasztotta ki a botrányos életű magyar színész

Nők ezreit akasztotta ki a botrányos életű magyar színész

Troll­ko­dik? Vagy ko­mo­lyan gon­dolja?

Huj­ber Feri a ká­bí­tó­szer nép­sze­rű­sí­tése után újabb ámok­fu­tásba kez­dett a kö­zös­ségi ol­da­lon. Le­g­újabb posztja a hűség és a sze­xu­a­li­tás té­má­ját fe­sze­geti.

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

Drámai fordulat, megható vallomást tett Hujber Feri

A nép­szerű szí­nész egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben írta ki ma­gá­ból gon­do­la­tait.

A nép­szerű szí­nész egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben írta ki ma­gá­ból gon­do­la­tait.

Nincs mese, fizetnie kell a füvezésért Hujber Ferencnek!

Nincs mese, fizetnie kell a füvezésért Hujber Ferencnek!

Le­járt a nyolc­na­pos fel­leb­be­zési idő.

A szí­nész ügyé­ben le­járt a nyolc­na­pos fel­leb­be­zési idő, ha­ma­ro­san meg­kapja a befi­ze­tendő csek­ket.

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

Kitálalt az após: eltiltaná a gyerekeket Hujber Ferenctől!

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok.

A szí­nész nyaka körül szo­rul a hurok, már a saját csa­ládja is el­lene for­dult.

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

A szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

A drog­bot­rányba ke­ve­re­dett szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

Rossz vége lesz a lázadásnak: Elvehetik Hujber Feri gyermekeit

Rossz vége lesz a lázadásnak: Elvehetik Hujber Feri gyermekeit

Nagy ára lehet annak, hogy a drog­bir­tok­lá­sért el­ítélt szí­nész meg­ma­ka­csolta magát...

Nagy ára lehet annak, hogy a drog­bir­tok­lá­sért el­ítélt szí­nész meg­ma­ka­csolta magát...

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

Drogtanyává változott Hujber Ferenc Facebook-oldala!

A ra­jon­gói egy­más­sal ver­sen­ge­nek.

A szí­nész ra­jon­gói szinte egy­más­sal ver­sen­ge­nek azért, hogy el­me­sél­hes­sék, mi­lyen til­tott sze­rek­kel élnek.

A világirodalomból talált mentséget drogozására Hujber Feri

A világirodalomból talált mentséget drogozására Hujber Feri

Aki ol­vasta A Gyű­rűk Ura című vi­lág­iro­dalmi re­me­ket, annak biz­to­san sej­lik va­lami, ha azt mond­juk "pi­pafű".

Ellentmondott a bíróságnak, börtön fenyegeti Hujber Ferencet

Ellentmondott a bíróságnak, börtön fenyegeti Hujber Ferencet

A Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got dü­hé­nek!

Tel­je­sen ki­fa­kadt az íté­let miatt a szí­nész! A Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got dü­hé­nek!

Megszületett az ítélet Hujber Ferenc drogos ügyében

Megszületett az ítélet Hujber Ferenc drogos ügyében

Rájár a rúd Huj­ber Fe­rencre. Most ká­bí­tó­szer bir­tok­lá­sért kell fe­lel­nie a bí­ró­ság előtt.

Rájár a rúd Huj­ber Fe­rencre. Most ká­bí­tó­szer bir­tok­lá­sért kell fe­lel­nie a bí­ró­ság előtt.

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Ké­sőbb be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

Összekapta magát Hujber Feri

Összekapta magát Hujber Feri

A Va­lami Ame­rika 3. ren­de­zője tá­lalt ki a 42 éves szí­nész ma­ga­tar­tá­sá­ról.

Hosszú he­te­kig dol­goz­tak együtt. Most a Va­lami Ame­rika 3. ren­de­zője tá­lalt ki a 42 éves szí­nész ma­ga­tar­tá­sá­ról.

Hujber Feri különös képpel bizonyítja, hogy nem hagyta el családját

Hujber Feri különös képpel bizonyítja, hogy nem hagyta el családját

A mos­ta­ná­ban bot­rá­nya­i­ról el­hí­re­sült szí­nész­ről azt re­bes­get­ték, hogy el­hagyta csa­lád­ját, de úgy tűnik ez még­sem így van.

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Hujber eddig bírta, ide menekült szentendrei otthonából

Ki­de­rült, kinél húzza meg magát!

A szí­nész, aki­nek bot­rá­nya­i­tól hetek óta han­gos a sajtó, hir­te­len össze­cso­ma­golt és el­köl­tö­zött fe­le­sé­gé­től.

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek a szí­nész­ről! Akár bör­tönbe is ke­rül­het, ha be­bi­zo­nyo­so­dik a ká­bí­tó­szer­gyanú.

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, de sok a gya­nús kö­rül­mény is.

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, de sok a gya­nús kö­rül­mény is.

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Hujber Feri üzent a rendőröknek: Nem mernek hozzám nyúlni, félnek!

Huj­ber Feri nem szé­gyelli magát, sőt po­én­ko­dik a Fa­ce­book-ol­da­lán azon, hogy a rend­őrök dro­got ta­lál­tak nála.

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Újabb Hujber-botrány, drogot találtak nála

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen.

Hó­na­pok óta tart a rend­őr­ségi vizs­gá­lat a nép­szerű szí­nész ellen. Most éppen ház­ku­ta­tást tar­tot­tak nála, és fél gramm ma­ri­hu­á­nát ta­lál­tak.

Kiderült, hogyan áll Hujber Ferenc rendőrségi ügye!

Kiderült, hogyan áll Hujber Ferenc rendőrségi ügye!

A szí­nész ellen már két hó­napja fo­lyik a nyo­mo­zás, mi­u­tán egy csa­ládi bot­rány során a rend­őr­ség­nek kel­lett köz­be­avat­koz­nia náluk.

A szí­nész ellen már két hó­napja fo­lyik a nyo­mo­zás, mi­u­tán egy csa­ládi bot­rány során a rend­őr­ség­nek kel­lett köz­be­avat­koz­nia náluk.

Hujber Ferenc a nyomozás ellenére is bizalmat kapott

Hujber Ferenc a nyomozás ellenére is bizalmat kapott

Ki­lenc év után, idén nyá­ron foly­tat­ják.

Ki­lenc év után, idén nyá­ron foly­tat­ják a le­gen­dás Va­lami Ame­ri­kát. A He­rendi Gábor je­gyezte mozi har­ma­dik ré­szét 35 napon át for­gat­ják majd.

Itt a vége! Válni akar Hujber Ferenc felesége

Itt a vége! Válni akar Hujber Ferenc felesége

Cynthia eddig bírta a bot­rá­nyo­kat.

Az utóbbi idő­ben bot­rá­nyos vi­sel­ke­désű szí­nész gyer­me­ke­i­nek édes­anyja eddig bírta. Nehéz ez az idő­szak Huj­ber Fe­renc­nek, aki után a rend­őr­ség is nyo­moz.

Végre itt a teljes igazság Hujber őrült ámokfutásáról

Végre itt a teljes igazság Hujber őrült ámokfutásáról

Szín­já­ték vagy men­tá­lis zavar? Az is­mert ren­dező úgy dön­tött, végre tiszta vizet önt a po­hárba!

Szín­já­ték vagy men­tá­lis zavar? Az is­mert ren­dező úgy dön­tött, végre tiszta vizet önt a po­hárba!

Gesztesi Károly megtörte a csendet: Ezért tűnt el Hujber Feri

Gesztesi Károly megtörte a csendet: Ezért tűnt el Hujber Feri

A szí­nész bot­rá­nyos sze­rep­lése után dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul.

A szí­nész bot­rá­nyos sze­rep­lése után dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul a nyil­vá­nos­ság­tól.

Gesztesi atyai pofonnal menti meg Hujbert

Gesztesi atyai pofonnal menti meg Hujbert

Gesz­tesi Ká­roly kiáll mel­lette.

Gesz­tesi Ká­roly talán az egyet­len barát és kol­léga, aki kiáll a so­ro­za­tos bot­rá­nyokba ke­ve­redő Huj­ber mel­lett.

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

Teljes kétségbeesés Hujberéknél! Elveszik tőlük a gyerekeket?

A csa­lád félti Cynt­hiát.

Senki nem tudja, mi fo­lyik a szent­end­rei ház­ban, de a csa­lád félti Cynt­hiát és a gye­re­ke­ket.

Ez volt az utolsó dobása, Hujber Feri mindent elveszíthet!

Ez volt az utolsó dobása, Hujber Feri mindent elveszíthet!

Lehet, hogy a szí­nész, szá­mos meg­döb­bentő és pol­gár­puk­kasztó tette után, most elő­ször nem ússza meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül, amit tett.

A szí­nész szá­mos meg­döb­bentő és pol­gár­puk­kasztó tette után most elő­ször lehet, hogy nem ússza meg kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül, amit tett.

Már gyerekként is voltak gondjai Hujber Ferinek

Már gyerekként is voltak gondjai Hujber Ferinek

Meg­aláz­ták, meg­ver­ték, kény­sze­rí­tet­ték, az ágyába vi­zel­tek - Huj­ber Feri sze­mé­lyi­sé­gét már gye­rek­ként sem tud­ták el­fo­gadni tár­sai.

Meg­aláz­ták, meg­ver­ték, kény­sze­rí­tet­ték, az ágyába vi­zel­tek - Huj­ber Feri sze­mé­lyi­sé­gét már gye­rek­ként sem tud­ták el­fo­gadni tár­sai.

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Ebből baj lesz: Tasnádit is magára haragította Hujber

Ebből baj lesz: Tasnádit is magára haragította Hujber

Huj­ber Feri egy iga­zán bátor ember!

Huj­ber Feri iga­zán bátor ember! No, nem azért, mert a gyanú sze­rint kény­sze­rí­tést al­kal­ma­zott fe­le­sége ellen, in­kább a ro­kon­ságba tar­tozó Tas­nádi miatt.

Gyámhatóság vizsgálhatja Hujberék családi körülményeit!

Gyámhatóság vizsgálhatja Hujberék családi körülményeit!

A csa­lád szent­end­rei háza rég­óta han­gos a ve­sze­ke­dé­sek­től, most azon­ban már a hi­va­ta­los szer­vek is köz­be­avat­koz­tak.

Kiszállt a rendőrség Hujberékhez, kényszerítéssel gyanúsítják!

Kiszállt a rendőrség Hujberékhez, kényszerítéssel gyanúsítják!

Sötét fel­hők gyü­le­kez­nek a Huj­ber csa­lád feje fe­lett. La­punk meg­tudta: kény­sze­rí­tés ügyé­ben nyo­mo­zást ren­del­tek el!

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

A Mokka ven­dége volt a szí­nész.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője szak­mai dön­tést ho­zott, ami­kor kedd reg­gel fél­be­sza­kí­totta a part­ta­lanná vállt be­szél­ge­tést Huj­ber Fe­renc­cel.

Csak vicc volt: Mégsem bolondult meg Hujber Feri

Csak vicc volt: Mégsem bolondult meg Hujber Feri

He­rendi Gábor le­buk­tatta a Mok­ká­ban ámok­futó Huj­ber Ferit, aki fel­hívta őt az első "nagy­je­le­net" után.

He­rendi Gábor le­buk­tatta a Mok­ká­ban ámok­futó Huj­ber Ferit, aki fel­hívta őt az első "nagy­je­le­net" után, és meg­nyug­tatta.

Ezért bukhat milliókat Hujber Ferenc

Ezért bukhat milliókat Hujber Ferenc

Sokan fel­há­bo­rod­tak a szí­nész val­lás­gya­lázó be­széde után.

Sokan fel­há­bo­rod­tak a szí­nész val­lás­gya­lázó be­széde után, így akár ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek az ügy­nek.

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén...

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén, pedig meg­le­het, hogy nagy a baj, és ko­moly men­tá­lis prob­léma hú­zó­dik meg a hát­tér­ben, amely akár az éle­tét is ve­szé­lyez­tet­heti.

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber Feri pro­du­kált kedd reg­gel a Mokka stú­di­ó­já­ban. Gya­kor­la­ti­lag össze­vissza be­szélt.

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber Feri pro­du­kált kedd reg­gel a Mokka stú­di­ó­já­ban. Gya­kor­la­ti­lag össze­vissza be­szélt.

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Papot hívjunk vagy orvost? Elborult az agya Hujber Ferinek!

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért.

Sokan ag­gód­nak Huj­ber Fe­ri­ért, aki ko­ráb­ban al­ko­hol­prob­lé­mái, zűrös ma­gán­élete és nem éppen hét­köz­napi sze­xu­á­lis szo­ká­sai miatt ke­rült a cím­la­pokra.

Hihetetlen, elhagyja családját Hujber Ferenc

Hihetetlen, elhagyja családját Hujber Ferenc

Ismét kül­földre köl­tö­zik a szí­nész.

Ismét kül­földre köl­tö­zik a szí­nész, aki csak a Va­lami Ame­rika 3. ré­szé­nek for­ga­tása miatt van még itt­hon. Elő­ször egye­dül megy.

Hujber tovább folytatja vallási ámokfutását

Hujber tovább folytatja vallási ámokfutását

A szí­nész né­hány napja kezdte el ön­ma­gát Jé­zus­nak hívni sa­já­tos, val­lá­sos té­májú Fa­ce­book-be­jegy­zé­se­i­ben.

A szí­nész né­hány napja kezdte el ön­ma­gát Jé­zus­nak hívni sa­já­tos, val­lá­sos té­májú Fa­ce­book-be­jegy­zé­se­i­ben. Erről a Ri­post szá­molt be szom­bati szá­má­ban.

Hujber kész felmondani a TV2-ben, hogy mentse a házasságát

Hujber kész felmondani a TV2-ben, hogy mentse a házasságát

Na­ponta be­les­he­tünk a szí­nész és csa­ládja éle­tébe. De vajon med­dig?

Na­ponta be­les­he­tünk a szí­nész és csa­ládja éle­tébe. De vajon med­dig?

Ezért marad Hujber Ferenc örökre botrányhős!

Ezért marad Hujber Ferenc örökre botrányhős!

A szí­nész éle­tét bot­rá­nyok öve­zik.

Ami­óta is­mert lett, a szí­nész éle­tét bot­rá­nyok öve­zik, ami­ket már soha nem tud el­fe­led­tetni a kö­zön­ség­gel.

Állandó orvosi felügyelet alatt áll Hujber Feri

Állandó orvosi felügyelet alatt áll Hujber Feri

Véget ve­tett a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Véget ve­tett a ta­lál­ga­tá­sok­nak: őszin­tén be­szélt ál­la­po­tá­ról a pár napja kór­házba ke­rült mű­vész.

Hujber Ferenc érzi, hogy valami ismét nincs rendben vele

Hujber Ferenc érzi, hogy valami ismét nincs rendben vele

A szí­nész túl­hajtja magát, de ahe­lyett, hogy las­sí­tana, újabb fába vágja a fej­szé­jét.

A szí­nész túl­hajtja magát, de ahe­lyett, hogy las­sí­tana, újabb fába vágja a fej­szé­jét.

Hujber Ferenc cáfolta kórházba kerülésének körülményeit

Hujber Ferenc cáfolta kórházba kerülésének körülményeit

A szí­nész a kór­ház­ból egye­ne­sen a le­ány­fa­lui strandra ment, hogy la­zít­has­son egy ki­csit.

A szí­nész a kór­ház­ból egye­ne­sen a le­ány­fa­lui strandra ment, hogy la­zít­has­son egy ki­csit.

Ellentmondásosak a hírek a kórházba került Hujber Ferencről!

Ellentmondásosak a hírek a kórházba került Hujber Ferencről!

A szí­nész csü­tör­tök éjjel lett rosszul, egy­előre nem tudni, pon­to­san mitől.

A szí­nész csü­tör­tök éjjel lett rosszul, egy­előre nem tudni, pon­to­san mitől.

Végre bosszút állhat felesége Hujber Ferin!

Végre bosszút állhat felesége Hujber Ferin!

A Drá­gám, add az éle­ted! remek le­he­tő­ség a re­van­sra.

Ha jól meg­néz­zük a Drá­gám, add az éle­ted! sze­rep­lőit, egy­va­laki ki­tű­nik a többi közül. Huj­ber Feri fe­le­sége az egyet­len, aki­nek oka lehet ala­po­san meg­szí­vatni hites urát.

Súlyos milliókat ivott el Hujber Feri

Súlyos milliókat ivott el Hujber Feri

Fe­l­idézte azon kor­sza­kát, ami­kor gon­dol­ko­dás nél­kül pusz­tí­totta magát.

A tel­jes élet­mód­vál­tá­son át­esett szí­nész fel­idézte azon kor­sza­kát, ami­kor gon­dol­ko­dás nél­kül pusz­tí­totta magát és a pénz­tár­cája tar­tal­mát.