Hosszú Katinka

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz.

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz, majd Gö­rög­or­szág kö­vet­ke­zik.

FRISS HÍREK

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, Bu­da­pes­ten is lesz ver­seny.

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban. Cseh László és Milák Kris­tóf is rajt­hoz áll­hat.

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka: mi lehet a háttérben?

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. Csak ta­lál­gatni lehet, hogy mire utalt ezzel.

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. Csak ta­lál­gatni lehet, hogy mire utalt ezzel.

Sokatmondó üzenet: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Shane Tusup már nem vállalja a tetkóit

Az ame­ri­kai el­rej­tette a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sait.

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán. Az úszónő saj­tósa is meg­szó­lalt.

Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról, a golf­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett, hátat fordított az úszómedencének

Hosszú Ka­tinka azóta már újra a régi, az ame­ri­kai vi­szont tel­je­sen sza­kít a múlt­tal.

Hosszú Ka­tinka sze­ren­csére már újra a régi, az ame­ri­kai sport­em­ber vi­szont lát­vá­nyo­san sza­kít a múlt­tal. Nagy fába vágta a fej­szét, kér­dés per­sze, hogy vajon si­ker­rel jár?!

Váratlan dolog történt Hosszú Katinkával, mi lehet a baj?

Váratlan dolog történt Hosszú Katinkával, mi lehet a baj?

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hon­lap­ját fel­füg­gesz­tet­ték, a kö­zös­ségi mé­di­á­ban azon­ban to­vábbra is na­gyon aktív.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hon­lap­ját fel­füg­gesz­tet­ték, a kö­zös­ségi mé­di­á­ban azon­ban to­vábbra is na­gyon aktív.

Hosszú Katinka nem lehet boldog, de a rajongók örülhetnek

Hosszú Katinka nem lehet boldog, de a rajongók örülhetnek

Ha­tal­mas ak­ciók a ter­mé­kekre.

Csu­pán hat té­tel­ből lehet vá­sá­rolni az Iron Lady-ter­mé­kek közül, eze­ket azon­ban na­gyon ked­vez­mé­nyes áron lehet el­érni. Mi tör­tén­he­tett?

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Reg­gel fél ötkor kezdi a napot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő reg­gel fél ötkor kezdi a napot. Ren­ge­te­get edz az Iron Lady, hat­kor már az edző­te­rem­ben van.

Meglepetés, Hosszú Katinka nem pihenni ment Hawaiira

Meglepetés, Hosszú Katinka nem a kikapcsolódásért utazott Hawaiira

Más­nak talán eszébe sem jutna dol­gozni a pa­ra­di­csomi szi­ge­ten. Ka­tin­kát azon­ban más fából fa­rag­ták.

Más­nak talán eszébe sem jutna dol­gozni a pa­ra­di­csomi szi­ge­ten. Ka­tin­kát azon­ban más fából fa­rag­ták. Ko­moly célok le­beg­nek az úszó­klasszis szeme előtt, ame­lyek el­éré­séért kő­ke­mé­nyen edz. S bízik benne, hogy a munka meg­hozza gyü­möl­csét.

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

A ma­gyar baj­noknő Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Sérülést szenvedett Hosszú Katinka kedvence

Emiatt szomorkodhatott Hosszú Katinka karácsony második napján

LeB­ron James csa­pata így is nyert.

LeB­ron James ágyék­sé­rü­lés miatt dőlt ki a Gol­den State War­ri­ors el­leni meccsen.

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Az olim­piák boj­kottja is szóba ke­rült.

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

A ka­rá­cso­nyi ter­ve­i­ről be­szélt. Van, ami­nek egy­sze­rűen kép­te­len el­len­állni oda­haza Baján, az ün­ne­pek­kor.

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hosszú Ka­tinka lett az év női úszója, a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott lett az év csa­pata a vizes spor­to­kat tö­mö­rítő nem­zet­közi szö­vet­ség­nél (FINA).

Hosszú Katinka ismét bearanyozta a napunkat

Hosszú Katinka ismét bearanyozta a napunkat

A cso­dás úszónő ismét ki­tett ma­gáért. Bra­vú­ros ered­ményt ért el. Nem­csak a do­bogó leg­felső fo­kára áll­ha­tott fel.

A cso­dás úszónő ismét ki­tett ma­gáért Svájc­ban. Bra­vú­ros ered­ményt ért el.

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

A hírek sze­rint át­iga­zol a Fra­diba.

A Ma­gyar Idők in­for­má­ci­ója sze­rint a ma­gyar baj­noknő át­iga­zol saját klub­já­ból a Fe­renc­vá­rosba. A vál­tás az Iron Swim to­vábbi sor­sát nem be­fo­lyá­solja.

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat. Már tudja, mivel hat­hat az Iron Ladyre.

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Az Irony Lady négy arany­ér­met és egy ezüs­töt szer­zett a Kí­ná­ban ren­de­zett rövid pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Az Irony Lady négy arany­ér­met és egy ezüs­töt szer­zett a Kí­ná­ban ren­de­zett rövid pá­lyás úszó-vb-n.

Hosszú Katinka vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, aranyat érhet

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Az Iron Lady dobta az 50 hátat.

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást, így ki­pi­hen­ten mehet neki a 100 ve­gyes dön­tő­jé­nek.

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Csak egy rö­vidke szó járt az agyá­ban. Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek, és le­ve­gőt sem vett.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Az Iron Lady so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat Kínában

Nem le­he­tett le­győzni 400 ve­gye­sen.

Az im­má­ron 14-sze­res rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Új társra lelt Hosszú Katinka

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val.

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val. Az egyik úszó­szer­ve­zet is ak­ci­óba lé­pett.

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ez vál­to­zott a Tusup-kor­szak óta. Az Iron Lady a me­den­cé­ben olyan, akár egy robot, de a par­ton már egé­szen más a hely­zet.

Új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Az Iron Lady egy civil férfi­val kavar.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel. Új párja egy civil férfi, aki­vel még nem köl­töz­tek össze.

Gyerekeknek segít Hosszú Katinka

Hosszú Katinka fogyatékkal élő gyermekeknek nyújt segítséget

Az Iron Swim össze­fo­gott a SUHANJ! Ala­pít­vánnyal.

Közös együtt­mű­kö­dési meg­ál­la­po­dást írt alá a SUHANJ! Ala­pít­vány és az Iron Swim.

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Újra Bu­da­pes­ten az ázsiai túra után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Ennyire még nem várta a hétvégét Hosszú Katinka

Ennyire még nem várta a hétvégét Hosszú Katinka

Az Iron Lady-t va­sár­nap a Duna Aré­ná­ban cso­dál­hat­ják meg a szur­ko­lók, a Vi­zes­gá­lán.

Az Iron Lady-t va­sár­nap a Duna Aré­ná­ban cso­dál­hat­ják meg a szur­ko­lók, a Vi­zes­gá­lán. A rövid pá­lyás úszó-vb-re ké­szül.

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel.

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel. Na­gyon be­jött nekik a japán fő­vá­ros: edző­jé­vel nem csak tu­ris­tás­kodni akar­nak vissza­térni To­ki­óba.

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta?

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta? Ta­valy még sen­kit nem za­vart a ka­rá­csony előtti ver­seny­döm­ping.

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­he­nőre vo­nul­tak, de ő már a vb-re ké­szül.

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­hen­nek, de ő már a vb-re ké­szül.

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét.

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat szin­ga­púri ál­lo­má­sán.

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Hiába volt min­den cir­kusz? Úszó­sztá­runk da­colt a fe­nye­ge­tőző FINA-val, de a szer­ve­zők végül vissza­koz­tak.

Zokogó rajongók és tömeghisztéria: rendőrök óvták meg Hosszú Katinkát

Zokogó rajongók és tömeghisztéria: rendőrök óvták meg Hosszú Katinkát

Edzője, Pet­rov Árpád árulta el a ma­gyar vi­lág­sztár to­kiói ka­land­ját. Ro­naldo, Fe­de­rer és Messi sehol sincs hozzá ké­pest.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán. Szin­ga­púr­ban előz­het Ka­tinka.

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar vi­lág­sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt.

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt, aki két arany­érem­mel nyi­tott To­ki­ó­ban. Ver­rasztó Dá­vi­dék is ver­se­nyez­tek.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Dús haj­zu­ha­tag, egy­be­ré­szes piros für­dő­ruha: is­me­rős, ugye?

Nem akár­mi­lyen bó­ko­kat ka­pott. Dús haj­zu­ha­tag, egy­be­ré­szes piros für­dő­ruha: is­me­rős, ugye?

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a felkelő nap országában egy távol-keleti rajongójától

A japán fő­vá­ros­ban, To­ki­ó­ban lepte meg egy ra­jon­gója a vi­lág­ku­pára ké­szülő ma­gyar úszó­sztárt. Is­me­rős a kép, mégis új.

A japán fő­vá­ros­ban, To­ki­ó­ban lepte meg egy ra­jon­gója a vi­lág­ku­pára ké­szülő ma­gyar úszó­sztárt. Bár is­me­rős a Hosszú Ka­tin­ká­ról ké­szült egy­kori kép, mégis új­sze­rűen hat.

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a ma­gyar úszó­sztár.

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a vi­lág­kupa-vi­a­da­lon si­kert si­kerre hal­mozó úszó­sztár.

Hosszú Katinka odacsapott az ellenfeleinek

Hosszú Katinka odacsapott az ellenfeleinek, ez lett az eredménye

Már három arany­nál tart Pe­king­ben.

Az Iron Lady már a har­ma­dik arany­ér­mé­nél tart Pe­king­ben. Ver­rasztó Dá­vid­nak is össze­jött egy do­bo­gós he­lye­zés.

Mi történt Hosszú Katinkával? Ijesztő fotót osztott meg

Mi történt Hosszú Katinkával? Ijesztő fotót osztott meg

Pe­king­ben ün­ne­pelte a hal­lo­weent.

Az Iron Lady Pe­king­ben ün­ne­pelte a hal­lo­weent, még aján­dé­kot is ka­pott. Pén­te­ken már a ver­seny­zésé a fő­sze­rep a vi­lág­ku­pán.

Dudás Dániel ezért nem tartott Hosszú Katinkával

Kiderült, Dudás Dániel ezért nem kísérte el külföldre Hosszú Katinkát

Edző­jé­vel re­pült Ázsi­ába az Iron Lady.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó az edző­jé­vel re­pült Ázsi­ába. Csa­pat­tár­sai már az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Méltó utódok: Hosszú Katinkáék is büszkék az ifi olimpia hőseire

Méltó utódok: Hosszú Katinkáék is büszkék az ifi olimpia hőseire

Jó hely­zet­ben van a ma­gyar sport.

Jó hely­zet­ben van a ma­gyar sport, fel­tö­rekvő te­het­sé­gek­ből sze­ren­csére nincs hiány. A jö­vő­beli vi­lág­ese­mé­nyek pedig róluk szól­hat­nak.

Hosszú Katinkának most Dudás Dániel nélkül kell versenyeznie

Hosszú Katinkának most Dudás Dániel nélkül kell versenyeznie

Kí­ná­ban foly­ta­tó­dik az úszók vi­lág­kupa so­ro­zata.

Kí­ná­ban foly­ta­tó­dik az úszók vi­lág­kupa so­ro­zata, Dudás neve ez­út­tal nem sze­re­pel a ne­ve­zési lis­tán.

Vidám fotó, így kezdte Hosszú Katinka a reggelt

Vidám fotó, így kezdte Hosszú Katinka a reggelt

Fi­a­ta­lok­kal tré­nin­ge­zett.

Az Iron Lady nem­ré­gi­ben meg­sze­rezte a 400. vi­lág­kupa-ara­nyát, de to­vábbra sem áll le az edzé­sek­kel. Fi­a­ta­lok­kal tré­nin­ge­zett.

Megszólalt a kapitány, ilyen Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül

Megszólalt a kapitány, ilyen Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül

Jó for­má­ban van az Iron Lady.

A Vi­lág­ku­pán lát­szott, hogy mennyire jó for­má­ban van az Iron Lady.

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, nem tud­ják el­ron­tani a ked­vét.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, nem tud­ják el­ron­tani a ked­vét.

Kiderült, kivel él együtt új otthonában Hosszú Katinka

Kiderült, kivel él együtt új otthonában Hosszú Katinka

Új társ a min­den­na­pok­ban. Sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál.

Új társa van az úszó­nő­nek a min­den­na­pok­ban. Sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál.

Így változtatta meg a szakítás Hosszú Katinkát

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

Az Iron Lady úgy érzi, erő­sebb lett.

Az úszó­baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást, ami csak erő­sebbé tette. A rész­le­tek­ről vi­szont még nem tud be­szélni.

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Az egy­kori profi ko­sár­lab­dázó fel­fedte a csa­ládi tit­kot Baján, az egy­éves Hotel Eli­za­beth-ben.

Az egy­kori profi ko­sár­lab­dázó fel­fedte a csa­ládi tit­kot Baján, az egy­éves Hotel Eli­za­beth-ben.

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen.

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen, amely­ben Shane Tusup is ér­de­kelt tu­laj­do­nos­ként.

Nem hiszed el, mit kapott Hosszú Katinka

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

Eger­szegi Kisz­tina adott neki egy Rubik-koc­kát.

Öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk sze­mé­lye­sen is gra­tu­lálni tu­dott az Iron Lady­nek a Duna Aré­ná­ban.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Arénában

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

Fan­tasz­ti­ku­san úszott az Iron Lady.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be 400. és 401. vi­lág­kupa-érmét. Ki­de­rült, hol fogja tar­tani őket.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Nem csak a szur­ko­lók, hanem a csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Nem csak a szur­ko­lók, hanem a csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Hosszú Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban. A célja az, hogy a le­hető leg­több érmet be­sö­pörje. A Ri­post kér­dé­sére nem csak az arany­ér­met érő glas­gow-i, de a mos­tani for­má­ját is ér­té­kelte.

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Két ügy­vé­det is bevet az ame­ri­kai.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Tusup nélkül is óriási a sikere Hosszú Katinka klubjának

Tusup nélkül is óriási a sikere Hosszú Katinka klubjának

Sokan kö­vet­ték az Iron Ladyt.

Ren­ge­te­gen hagy­ták el az Iron Aqua­ti­csot az olim­piai baj­nok úszó ked­véért. Az úszó­is­ko­lába is ren­ge­te­gen je­lent­kez­tek már eddig.

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy... Egye­lőre csa­lóka a kép, de van re­mény az igazi fel­tá­ma­dásra.

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Három érem­mel kez­dett Do­há­ban.

Hosszú Ka­tinka 200 méter pil­lan­gón győ­zött, aztán meg­vil­lan­totta sport­em­beri nagy­sá­gát.

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Az Iron Lady tré­nin­get tar­tott a klasszis fu­tó­nak.

Az Iron Lady is ott lesz a Duna Aré­ná­ban a jövő héten meg­ren­de­zésre ke­rülő vi­lág­ku­pán.

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár.

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár. Na­gyon várta már ezt. Nem csak Bu­da­pest vi­szont­lá­tása miatt su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Ezt nagyon imádja Hosszú Katinka, először csinált ilyet

Ezt nagyon imádja Hosszú Katinka, először csinált ilyet

A hát­úszás­nál új dol­got pró­bált ki.

Az Iron Lady pén­te­ken két ara­nyat és egy bronz­ér­met nyert a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán. A hát­úszás­nál új dol­got pró­bált ki.

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Hosszú Ka­tinka és Dudás Dá­niel is ki­vá­lóan sze­re­pelt az első vi­lág­ku­pán...

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Közös ün­nep­lés Ka­zany­ban.

Hosszú Ka­tinka remek ered­mé­nye­ket ért el az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Megtört a jég, Hosszú Katinka kibékült az úszótársával

Megtört a jég, Hosszú Katinka kibékült az úszótársával

Az Iron Lady a vk-so­ro­zat ka­za­nyi ál­lo­má­sán Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­val, Ver­rasztó Dá­vid­dal és Dudás Dá­ni­el­lel nyert érmet a ve­gyes ve­gyes­vál­tó­val.

Az Iron Lady a vk-so­ro­zat ka­za­nyi ál­lo­má­sán Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­val, Ver­rasztó Dá­vid­dal és Dudás Dá­ni­el­lel nyert érmet a ve­gyes ve­gyes­vál­tó­val.

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot Ka­zanyba is el­kí­sérte az Iron Swim úszója.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot Ka­zanyba is el­kí­sérte az Iron Swim úszója. Ver­rasztó Dávid és Ja­ka­bos Zsu­zsanna sem ma­radt ki a bu­li­ból.

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

A ma­gyar úszó Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán.

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

Hosszú Katinka elárulta: ennél nincs jobb dolog

Hosszú Katinka elárulta: ennél nincs jobb dolog

Bol­do­gan sétál leg­újabb fo­tó­ján.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő bol­do­gan sétál leg­újabb fo­tó­ján. Az edzé­sek mel­lett az ét­ke­zé­sére is na­gyon oda kell fi­gyel­nie.

Szép emlékek, Hosszú Katinka boldogan nosztalgiázik

Szép emlékek, Hosszú Katinka boldogan nosztalgiázik

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Ka­zany­ban úszott elő­ször nagy­me­den­cés vi­lág­csú­csot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Ka­zany­ban úszott elő­ször nagy­me­den­cés vi­lág­csú­csot.

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is...

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is... Ki­de­rült, mos­ta­ná­ban miért mo­so­lyog annyit!

Meglepő fotó, Hosszú Katinka megmutatta az otthonát

Meglepő fotó, Hosszú Katinka megmutatta az otthonát

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő itt érzi magát a leg­job­ban. Az Eb-n 200 ve­gye­sen szer­zett arany­ér­met.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő itt érzi magát a leg­job­ban. Az Eb-n 200 ve­gye­sen nyert.

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat.

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat. Az új egye­sü­lete is ko­moly nép­sze­rű­ség­nek ör­vend.

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

Ke­mény mun­ká­val repül az idő.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Iron Lady ke­mé­nyen ké­szül. Ismét Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy képet az edzé­sé­ről.