Hosszú Katinka

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár. Nem csak Bu­da­pest vi­szont­lá­tása miatt su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Ha­za­tért Do­há­ból, na­gyon várta már ezt a pil­la­na­tot. Nem csak Bu­da­pest vi­szont­lá­tása miatt su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

FRISS HÍREK

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

Nem tö­rölte még a közös ké­pe­ket.

A kö­zös­ségi ol­da­lán to­vábbra is meg­van­nak a közös fotók, a szép em­lé­kek ko­rábbi pár­já­val. Miért nem törli a ké­pe­ket a klasszis úszónő?

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Hosszú Ka­tinka 200 méter pil­lan­gón győ­zött, aztán meg­vil­lan­totta sport­em­beri nagy­sá­gát.

Hosszú Ka­tinka 200 méter pil­lan­gón győ­zött, aztán meg­vil­lan­totta sport­em­beri nagy­sá­gát.

Megtört a jég, Hosszú Katinka kibékült az úszótársával

Megtört a jég, Hosszú Katinka kibékült az úszótársával

Az Iron Lady a vk-so­ro­zat ka­za­nyi ál­lo­má­sán Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­val, Ver­rasztó Dá­vid­dal és Dudás Dá­ni­el­lel nyert érmet a ve­gyes ve­gyes­vál­tó­val.

Az Iron Lady a vk-so­ro­zat ka­za­nyi ál­lo­má­sán Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­val együtt nyert érmet.

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Közös ün­nep­lés Ka­zany­ban.

Hosszú Ka­tinka remek ered­mé­nye­ket ért el az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Ver­rasztó és Ja­ka­bos is ott volt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot Ka­zanyba is el­kí­sérte az Iron Swim úszója. Ver­rasztó Dávid és Ja­ka­bos Zsu­zsanna sem ma­radt ki a bu­li­ból.

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Hosszú Ka­tinka és Dudás Dá­niel is ki­vá­lóan sze­re­pelt az első vi­lág­ku­pán...

Hosszú Ka­tinka és Dudás Dá­niel is ki­vá­lóan sze­re­pelt az első vi­lág­ku­pán...

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

Szép emlékek, Hosszú Katinka boldogan nosztalgiázik

Szép emlékek, Hosszú Katinka boldogan nosztalgiázik

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Ka­zany­ban úszott elő­ször nagy­me­den­cés vi­lág­csú­csot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Ka­zany­ban úszott elő­ször nagy­me­den­cés vi­lág­csú­csot.

Hosszú Katinka elárulta: ennél nincs jobb dolog

Hosszú Katinka elárulta: ennél nincs jobb dolog

Bol­do­gan sétál leg­újabb fo­tó­ján.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő bol­do­gan sétál leg­újabb fo­tó­ján. Az edzé­sek mel­lett az ét­ke­zé­sére is na­gyon oda kell fi­gyel­nie.

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Az úszónő élete ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb.

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is...

Meglepő fotó, Hosszú Katinka megmutatta az otthonát

Meglepő fotó, Hosszú Katinka megmutatta az otthonát

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő itt érzi magát a leg­job­ban. Az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon 200 ve­gye­sen szer­zett arany­ér­met.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő itt érzi magát a leg­job­ban. Az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon 200 ve­gye­sen szer­zett arany­ér­met.

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat. Az új egye­sü­lete is ko­moly nép­sze­rű­ség­nek ör­vend.

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat. Az új egye­sü­lete is ko­moly nép­sze­rű­ség­nek ör­vend.

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

Ke­mény mun­ká­val repül az idő.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Iron Lady ke­mé­nyen ké­szül. Ismét Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy képet az edzé­sé­ről.

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

Az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel. Vi­dá­man kezdte a hétfő reg­gelt is az uszo­dá­ban a vi­lág­klasszis spor­toló.

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Édesapjának elárulta, a szívével nyert aranyat Hosszú Katinka

Édesapjának elárulta, így nyert aranyat Hosszú Katinka

Hosszú Ka­tinka újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a leg­na­gyobb úszók közé tar­to­zik.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka új dolgot próbált ki

Ezt látni kell, Hosszú Katinka új dolgot próbált ki

A glas­gow-i úszó Eb-n arany­ér­met szerző Iron Lady vic­ces képet osz­tott meg.

A glas­gow-i úszó Eb-n arany­ér­met szerző Iron Lady vic­ces képet osz­tott meg kö­zös­ségi ol­da­lán. Jól áll neki a nap­szem­üveg.

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

A ma­gyar úszó­ki­rálynő el­köl­tö­zött.

A ma­gyar úszó­ki­rálynő az Eu­rópa-baj­nok­ság vé­gez­té­vel el­köl­tö­zött, gyor­san ta­lált ma­gá­nak házi ked­ven­cet is. Cuki fotó ké­szült róla.

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Már a be­me­le­gí­tés­nél eldől min­den. Ezért nincs esé­lyük úszó­sztá­runk­kal szem­ben az el­len­fe­le­i­nek.

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok.

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok. Újra ret­teg­het­nek tőle a ri­vá­li­sok.

Hosszú Katinka szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Hosszú Katinka szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Az Iron Lady remek úszás­sal nyerte meg a 200 méter ve­gyes dön­tő­jét.

Az Iron Lady remek úszás­sal nyerte meg a 200 méter ve­gyes dön­tő­jét.

Hosszú Katinka ígérete: megölöm magam a vízben!

Hosszú Katinka döbbenetes ígérete: megölöm magam a vízben!

Na­gyon várja a 200 ve­gyes dön­tő­jét.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Hosszú Katinka mosolyog, ilyen volt az első versenyszáma az Eb-n

Hosszú Katinka mosolyog, ilyen volt az első versenyszáma az Eb-n

Az Iron lady még egy új ba­rá­tot is szer­zett Glas­gow-ban. Három szám­ban áll majd rajt­hoz a kon­ti­nens­vi­a­da­lon.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett.

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett, 200 ve­gye­sen be­ju­tott a dön­tőbe a skó­ciai Glas­gow-ban, ahol most tart­ják az úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­got. A több szám­ban is in­duló, szerda este is úszó Hosszú Ka­tinka ko­moly dön­tést ho­zott...

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Meg­le­pe­tés a For­bes-lis­tán. Úszó­nőnk új sze­rep­lő­ként le­kö­rö­zött min­den sztárt és hí­res­sé­get.

Elcsíptük a levelet: durva lépésre szánta el magát Hosszú Katinka

Elcsíptük a levelet: durva lépésre szánta el magát Hosszú Katinka

Drasz­ti­kus vál­to­zá­sok tör­tén­tek úszó­sztá­runk klub­já­nál. Innen már nincs visszaút.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez.

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Hosszú Katinka őszintén vallott magánéleti válságáról

Hosszú Katinka őszintén vallott magánéleti válságáról

Nehéz hó­na­pok van­nak mö­götte. Vi­szont meg­ígérte, hogy min­dent kiad majd ma­gá­ból az au­gusz­tus­ban raj­toló Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Nehéz hó­na­pok van­nak mö­götte. Vi­szont meg­ígérte, hogy min­dent kiad majd ma­gá­ból az au­gusz­tus­ban raj­toló Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka végre előrukkolt vele, ő az új edzője

Hosszú Katinka végre előrukkolt vele, ő az új edzője

Nincs több ta­lál­ga­tás, új idő­szá­mí­tás kez­dő­dik úszó­sztá­runk­nál. Erről a fo­tó­ról min­den ki­de­rül.

Nincs több ta­lál­ga­tás, új idő­szá­mí­tás kez­dő­dik úszó­sztá­runk­nál. Ha eddig ké­tel­ked­tél a hír­ben, erről a fo­tó­ról min­den ki­de­rül.

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

A Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe.

Az Iron Ladyt a Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe egy két­ülé­ses F1-es au­tó­val. Marco Rossi sem ma­radt ki a mó­ká­ból.

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Min­dent bele, Iron Lady!

Min­dent bele, Iron Lady! Az év eleji ki­ha­gyás után kifi­ze­tő­dik az utóbbi hó­na­pok ke­mény edzés­mun­kája?

Megoldódott a rejtély: Hosszú Katinka magyar edzőt választott

Megoldódott a rejtély: Hosszú Katinka magyar edzőt választott

Az Iron Lady az au­gusz­tusi Eb-rajt­jáig még az ame­ri­kai Dave Sa­ló­val ké­szül. A klasszis úszónő új egye­sü­le­tet ala­pí­tott.

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

Pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni. Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra ko­rábbi edzője irá­nyí­tá­sá­val.

Mindenkit meglepett Hosszú Katinka, megvan az új edzője

Mindenkit meglepett Hosszú Katinka, megvan az új edzője

Új egye­sü­le­tet is ala­pít­hat a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Az au­gusz­tusi Eb-n hat szám­ban áll­hat rajt­hoz.

Új egye­sü­le­tet is ala­pít­hat az Iron Lady. Az au­gusz­tusi Eb-n hat szám­ban áll­hat rajt­hoz.

Eláll a szavad: csábító fotó készült Hosszú Katinkáról

Eláll a szavad: csábító fotó készült Hosszú Katinkáról

Lenge ru­há­ban fo­tóz­ták le.

Lenge ru­há­ban fo­tóz­ták le a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőt, aki au­gusz­tus­ban a Glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon áll majd rajt­hoz.

Hosszú Katinka megkapta azt, amire nagyon vágyott

Hosszú Katinka megkapta azt, amire nagyon vágyott

Tel­jes a bol­dog­ság.

Tel­jes a bol­dog­ság a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nél. Az új sze­re­lés­ben job­ban mehet a fel­ké­szü­lés az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Kiderült, itt lakik Hosszú Katinka Amerikában

Kiderült, itt lakik Hosszú Katinka Amerikában

Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra. Sok vidám ké­pe­ket tölt fel kö­zös­ségi ol­da­lára.

Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra. Sok vidám ké­pe­ket tölt fel kö­zös­ségi ol­da­lára a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Szexi, Hosszú Katinka legújabb fotójától leesik az állad

Szexi, Hosszú Katinka legújabb fotójától leesik az állad

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ismét ér­de­kes kép­pel je­lent­ke­zett, a ra­jon­gók nagy örö­mére.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ismét ér­de­kes kép­pel je­lent­ke­zett, a ra­jon­gók nagy örö­mére.

Hosszú Katinka évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon a tét.

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét. A peren kí­vüli meg­egye­zés je­lent­heti a ki­utat.

Hosszú Katinka döntött, ez vár rá a következő években

Hosszú Katinka döntött, ez vár rá a következő években

Ka­tinka már más­nak szur­kol.

A Cleve­land Ca­va­liers el­vesz­tette olim­piai baj­nok szur­ko­ló­ját. Az Iron Lady már vá­sá­rolt is egy base­ball­sap­kát új ked­ven­cei cí­me­ré­vel.

Elképesztő változás, elájultak a rajongók Hosszú Katinka fotójától

Elképesztő változás, elájultak a rajongók Hosszú Katinka fotójától

Az Iron Lady új meg­je­le­né­sé­vel min­den­kit ámu­latba ej­tett.

Az Iron Lady le­cse­rélte az úszód­resszt, új meg­je­le­né­sé­vel ámu­latba ej­tett min­den­kit.

Hosszú Katinka elárulta, ezt szereti igazán

Hosszú Katinka elárulta, ezt szereti igazán

Ke­mé­nyen tré­nin­ge­zik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Az edző­te­rem­ben kezdte a reg­gelt.

Ke­mé­nyen tré­nin­ge­zik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Az edző­te­rem­ben kezdte a reg­gelt, bol­dog, hogy azt csi­nál­hatja, amit iga­zán sze­ret.

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól. Imád­ják a ra­jon­gók az Iron Lady új fo­tóit. Jó for­má­ban van Ka­tinka.

Meglepő fotó, ritkán látni így Hosszú Katinkát

Meglepő fotó, ritkán látni így Hosszú Katinkát

Ez az öl­tö­zet is na­gyon jól áll neki.

Ez az öl­tö­zet is na­gyon jól áll neki. A kom­men­te­lők el vol­tak ra­gad­tatva az Iron Lady leg­újabb fo­tó­já­tól. Ezt az ol­da­lát is meg­mu­tatta Ka­tinka.

Árulkodó fotó, Hosszú Katinka végleg lecserélte Shane Tusupot

Árulkodó fotó, Hosszú Katinka végleg lecserélte Shane Tusupot

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban is el­jött a vál­tás ideje.

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban is el­jött a vál­tás ideje. A Duna-par­ton ké­szült fo­tóra cse­rélte le Tu­su­pot.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Hi­va­ta­lo­san is le­zárná az ügyet.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban.

Meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Ér­de­kes idé­ze­tet posz­tolt.

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Újra köz­vet­len, mo­soly­gós, em­beri.

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Shane Tusupból

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, és főleg kinek az irá­nyí­tá­sá­val, ki­de­rül.

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Így még so­ha­sem vá­la­szolt.

Így még so­ha­sem vá­la­szolt a kér­dé­sekre olim­piai baj­nok­nőnk. Össze­csap­tak a hul­lá­mok a feje fö­lött.

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka.

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka.

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Hat szám­ban áll rajt­hoz a hét­vé­gén.

Talán már a hét­végi ver­seny jár­hat az Iron Lady fe­jé­ben. Hat szám­ban áll rajt­hoz Fran­cia­or­szág­ban a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val.

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val, ez­után talán a többi prob­léma is sorra ren­de­ző­dik majd.

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő eköz­ben eu­ró­pai ver­se­nyére ké­szül.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő eköz­ben eu­ró­pai ver­se­nyére ké­szül, Tusup irá­nyí­tása nél­kül.

"Iszonyatosan féltem" - vallotta be Hosszú Katinka

"Iszonyatosan féltem" - vallotta be Hosszú Katinka

Nagy ug­rásra szánta el magát.

Nagy ug­rásra szánta el magát Hosszú Ka­tinka, aki ezt az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg a kö­ve­tő­i­vel.

Tusup elintézte: Katinka milliókat veszít a férje miatt

Tusup elintézte: Hosszú Katinka milliókat veszít a férje miatt

A ra­jon­gói után a pén­zét is bukja.

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady, aki ke­resi az új edző­jét.

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady. Bod­rogi te­le­fo­non több­ször is ke­reste Ka­tin­kát, de nem érte el, és vissza­hí­vást sem ka­pott

Fellélegezhet Hosszú Katinka, nagyon várt már erre a hírre

Fellélegezhet Hosszú Katinka, nagyon várt már erre a hírre

Meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás, az Iron Lady úszó­klubja to­vábbra is hasz­nál­hatja a Duna Aré­nát.

Meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás, az Iron Lady úszó­klubja to­vábbra is hasz­nál­hatja a Duna Aré­nát.

Hosszú Katinka harcba száll, személyesen tárgyal az úszóklubjáról

Hosszú Katinka harcba száll, személyesen tárgyal az úszóklubjáról

Az Iron Aqua­tics­nál úgy tud­ták, jú­nius vé­géig hasz­nál­hat­ják a Duna Aré­nát.

Az Iron Aqua­tics­nál úgy tud­ták, jú­nius vé­géig hasz­nál­hat­ják a Duna Aré­nát.

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Zseb­be­vágó prob­léma. Most már biz­tos, hogy sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki, hogy gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lál Ka­tinka iránt.

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Leg­szebb öröm a kár­öröm?

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

A ké­pe­ket nem tö­rölte az Iron Lady.

A múlt héten je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán Hosszú Ka­tinka, hogy min­den téren véget ért a kap­cso­lata Shane Tu­sup­pal. A képek még ma­rad­tak.

Tényleg kirúgják Katinka klubját a Duna Arénából? Itt az igazság!

Tényleg kirúgják Katinka klubját a Duna Arénából? Itt az igazság!

Az Iron Aqua­tics hasz­ná­lati szer­ző­dése május 31-én lejár.

Az Iron Aqua­tics hasz­ná­lati szer­ző­dése május 31-én lejár. Kez­de­mé­nyez­ték az új szer­ző­dés meg­kö­té­sét.

Tusup már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai edző.

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai úszó­edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú, mé­reg­drága és fáj­dal­mas tor­túra lett az edző szá­mára.

Hosszú Katinka újra mosolyog, ennek köszönheti

Hosszú Katinka újra mosolyog, ennek köszönheti

Meg­dön­tötte saját re­kord­ját az Iron Lady. Jól sze­re­pelt a ka­li­for­niai Ir­vine-ben meg­ren­de­zett ver­se­nyen.

Meg­dön­tötte saját re­kord­ját az Iron Lady. A klasszis úszónő jól sze­re­pelt a ka­li­for­niai Ir­vine-ben meg­ren­de­zett ver­se­nyen.

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni.

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni. Rá­adá­sul az ál­lami tá­mo­ga­tás sem jönne.

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Külön uta­kon foly­tat­ják. Nem si­ke­rült meg­ol­da­niuk a ma­gán­életi prob­lé­má­i­kat.

Döbbenetes hír, ettől Hosszú Katinka álla is leesett

Döbbenetes hír, ettől Hosszú Katinka álla is leesett

Na­gyot úszott az Iron Lady ri­vá­lisa.

Katie Le­decky öt má­sod­perc­cel ja­ví­totta meg a saját vi­lág­csú­csát. Előre tudta, hogy jól fog úszni.

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Leg­alábbis erre utal a leg­fris­sebb Ins­tag­ram-be­jegy­zé­sé­ben az Iron Lady. Már dol­go­zik a meg­ol­dá­son.

Leg­alábbis erre utal a leg­fris­sebb Ins­tag­ram-be­jegy­zé­sé­ben az Iron Lady.

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, itt a visszatérése

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, itt a visszatérése

A ma­gán­életi vál­sá­gá­ról is be­szélt.

Ké­szek a ter­vei, a to­kiói olim­pi­áig nincs meg­ál­lás! Úszó­sztá­runk be­szélt a maga mö­gött ha­gyott ma­gán­életi vál­ság ne­héz­sé­ge­i­ről is.

Aranyos családi fotót osztott meg Hosszú Katinka

Aranyos családi fotót osztott meg Hosszú Katinka

Ka­tinka fel­kö­szön­tötte az anyu­ká­ját.

Az Iron Lady is fel­kö­szön­tötte az anyu­ká­ját. A klasszis úszónő a na­pok­ban ün­ne­pelte 29. szü­le­tés­nap­ját. Ha­ma­ro­san újra kül­föl­dön ké­szül to­vább.

Ez fájhat Tusupnak: csúnya dolgok derültek ki Hosszú Katinka férjéről

Ez fájhat Tusupnak: csúnya dolgok derültek ki Hosszú Katinka férjéről

Ezt nem teszi zsebre az ame­ri­kai edző. Egy­kori men­tora me­sélt róla.

Az Iron Lady ko­rábbi edzője hosszan me­sélt arról, hogy miért kel­lett ki­rúg­nia Shane Tu­su­pot a csa­pa­tá­ból. Dave Salo pél­da­ként fel­ho­zott tör­té­ne­tei mellé meg­győző és el­gon­dol­kod­tató kom­men­tá­ro­kat is fű­zött Hosszú Ka­tinka fér­jé­ről.

Itt az igazság: Hosszú Katinka ezért jött haza Tusup nélkül

Itt az igazság: Hosszú Katinka ezért jött haza Tusup nélkül

Csak pár napra re­pült vissza Ma­gyar­or­szágra olim­piai baj­nok úszónk. Ha­ma­ro­san ki­de­rül, mikor ver­se­nyez újra.

Csak pár napra re­pült vissza Ma­gyar­or­szágra olim­piai baj­nok úszónk. Ha­ma­ro­san ki­de­rül, mikor ver­se­nyez újra.

Kiderült, így ünnepelt Hosszú Katinka a hosszú hétvégén Los Angelesben

Kiderült, így ünnepelt Hosszú Katinka a hosszú hétvégén Los Angelesben

Adott ren­de­sen a munka ün­ne­pé­nek a ma­gyar úszó­sztár.

Adott ren­de­sen a munka ün­ne­pé­nek a ma­gyar úszó­sztár.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el az egyetemi éveiről

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el az egyetemi éveiről

Maga sem érti, ho­gyan csi­nálta.

Maga sem érti, ho­gyan csi­nálta. Az Ins­tag­ra­mon cse­vegve de­rült ki, hogy úszó­sztá­runk már fi­a­ta­lon is ki­rítt az át­lag­ból.