Hosszú Katinka

Égi jel a medencében: fantasztikus glória Hosszú Katinka fölött

Égi jel a medencében: fantasztikus glória Hosszú Katinka fölött

Most már a víz alatti bu­bo­rék­fú­jás is megy az Iron Lady­nek. Min­den edzés után ki­tar­tóan gya­ko­rolt.

Most már a víz alatti bu­bo­rék­fú­jás is megy az Iron Lady­nek.

Hosszú Katinka példaképe egyre nagyobb pácban van

Hosszú Katinka példaképe egyre nagyobb pácban van

Ilyen 2005 óta nem tör­tént vele.

A Los An­ge­les La­kersben pat­tog­tató LeB­ron James 2005 óta elő­ször ma­rad­hat le a rá­ját­szás­ról. Egy másik el­ké­pesztő so­ro­zata is meg­sza­kad­hat.

Váratlan helyen tűnt fel Hosszú Katinka

Váratlan helyen tűnt fel Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő vé­let­le­nül be­le­csöp­pent egy bow­ling­ver­senybe. Az ama­tő­rök kö­zött nem ta­lált le­győ­zőre.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő vé­let­le­nül be­le­csöp­pent egy bow­ling­ver­senybe. Az ama­tő­rök kö­zött nem ta­lált le­győ­zőre.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Ke­mény Dénes üzent úszó­sztá­runk­nak. A le­gen­dás ví­zi­labda-ka­pi­tány ta­ná­csa­i­val va­lóra vál­hat­nak Katka álmai.

19 éves fiú dobja fel Hosszú Katinka napjait

19 éves fiú dobja fel Hosszú Katinka napjait

Remek hu­mora van a fi­a­tal­em­ber­nek.

A Joe-nak be­cé­zett úszó két hete kezdte az edzé­se­ket az Iron Swim­ben, hamar meg­ked­vel­ték a töb­biek. Az Iron Lady a fi­a­tal­em­ber hu­mo­rát emelte ki.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Őszin­tén val­lott az ame­ri­ka­i­ról és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Meg­törte a csen­det a ma­gyar úszónő. Hosszú Ka­tinka őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról. Még az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban tör­tént vá­lá­suk­ról is be­szélt a si­kert si­kerre hal­mozó úszó­fe­no­mén.

Meglepő fotó, itt még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Meglepő fotó, itt még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a hét­vé­gén Mi­lá­nó­ban ver­seny­zett. Egy kis vá­ros­né­zésre is volt ideje.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a hét­vé­gén Mi­lá­nó­ban ver­seny­zett. Egy kis vá­ros­né­zésre is volt ideje.

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv, ez­út­tal film­mel pró­bál­kozna. Ma­gyar stáb­bal dol­gozna új öt­le­tén, kül­föl­dön is for­gat­ná­nak.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv, ez­út­tal film­mel pró­bál­kozna. Ma­gyar stáb­bal dol­gozna új öt­le­tén, kül­föl­dön is for­gat­ná­nak.

Nagy fordulatot vett Hosszú Katinka élete

Nagy fordulatot vett Hosszú Katinka élete, óriási dobásra készül

Nyá­ron még ve­szély­ben volt a kar­ri­erje, azóta ma­gára ta­lált.

Nyá­ron még ve­szély­ben volt a kar­ri­erje, azóta ma­gára ta­lált az Iron Lady. Idén még ma­ga­sabbra akarja emelni a lécet az olim­piai baj­nok úszó.

Hosszú Katinka víz alá került egy férfival a medencében

Hosszú Katinka víz alá került egy férfival a medencében

Lát­ha­tóan egyet­ér­tés­ben le­beg­tek...

Nem volt du­la­ko­dás, lát­ha­tóan a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben le­beg­tek a ha­tal­mas uszoda ví­zé­nek alján. Az is ki­de­rült, nem sport­társ a sze­ren­csés il­lető.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe. No és ahogy a jeles ese­mény­ről mind­ket­ten be­szá­mol­nak egy-egy fo­tó­val. Ve­gyél nagy le­ve­gőt, ez őrü­let!

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka má­so­dik lett a nők­nél.

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal csak má­so­dik lett a nők­nél.

Megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Kozák Dan­uta lett 2018-ban az Év női spor­to­lója.

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Átad­ták az új edző­ter­met.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban. Ki­pró­bál­ták az új esz­kö­zö­ket a spor­to­lók.

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Úgy fest, Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup immár min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Tusup a céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak.

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak. Így el­ke­rül­he­tővé vál­nak a to­vábbi viták.

Így eshet el rengeteg pénztől Hosszú Katinka

Megjött a figyelmeztetés: Hosszú Katinka rengeteg pénztől eshet el

Sós Csaba már most fi­gyel­mez­tet.

A ma­gyar úszó­baj­nok sze­rint az új liga miatt az olim­pia idő­vel hát­térbe szo­rul­hat.

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Hosszú Ka­tinka őszin­tén be­szélt.

Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut a reg­geli tré­nin­ge­ken.

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut. Feb­ruár kö­ze­pére meg­ol­dód­hat a mél­tat­lan hely­zet, de addig?

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt.

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt.

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy zaj­lik a válás.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Ja­vára vált, hogy ta­valy ki­csit meg­sza­kí­totta a nagy ro­ha­nást. Újult erő­vel foly­tatja az útját a to­kiói olim­pia felé.

Hosszú Katinka színházban járt, nem egyedül

Hosszú Katinka színházban járt, nem egyedül

Az Iron Lady az édes­any­já­val töl­tötte az estét. Az edzé­sek kö­zött jut idő egy kis szó­ra­ko­zásra is.

Az Iron Lady az édes­any­já­val töl­tötte az estét. Az edzé­sek kö­zött jut idő egy kis szó­ra­ko­zásra is.

Megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, meg­szál­lott­ként gya­ko­rol, de máris vá­rat­lan ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Ki ez a férfi az ol­da­lán?

Ki ez a férfi az ol­da­lán? A jelek sze­rint nem csak ver­se­nyezni ment Lu­xem­burgba a ma­gyar úszó­csil­lag.

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

A lu­xem­burgi ver­seny első nap­ját egy kü­lön­le­ges va­cso­rá­val zárta.

Nehéz nap van úszó­sztá­runk mö­gött. A lu­xem­burgi ver­seny első nap­ját egy kü­lön­le­ges va­cso­rá­val zárta.

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Sok min­den sze­re­pel az Iron Swim hosszú távú ter­ve­i­ben. Egye­lőre sztár­pó­lós nél­kül ok­tat­ják a ví­zi­lab­dát a gye­re­kek­nek.

Sok min­den sze­re­pel az Iron Swim hosszú távú ter­ve­i­ben. Egye­lőre sztár­pó­lós nél­kül ok­tat­ják a ví­zi­lab­dát a gye­re­kek­nek.

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz.

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz, majd Gö­rög­or­szág kö­vet­ke­zik.

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka: mi lehet a háttérben?

Az Ins­tag­ramra töl­tött fel egy képet.

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. Csak ta­lál­gatni lehet, hogy mire utalt ezzel.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka, a rajongók is örülhetnek

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban. Cseh László és Milák Kris­tóf is rajt­hoz áll­hat.

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban.

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán. Az úszónő saj­tósa is meg­szó­lalt.

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Az ame­ri­kai sza­kít a múlt­tal.

Hosszú Ka­tinka sze­ren­csére már újra a régi, az ame­ri­kai sport­em­ber vi­szont lát­vá­nyo­san sza­kít a múlt­tal. Nagy fába vágta a fej­szét, kér­dés, si­ker­rel jár-e?!

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról.

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról.

Hosszú Katinka nem lehet boldog, de a rajongók örülhetnek

Hosszú Katinka nem lehet boldog, de a rajongók örülhetnek

Ha­tal­mas ak­ciók a ter­mé­kekre.

Csu­pán hat té­tel­ből lehet vá­sá­rolni az Iron Lady-ter­mé­kek közül, eze­ket azon­ban na­gyon ked­vez­mé­nyes áron lehet el­érni. Mi tör­tén­he­tett?

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Reg­gel fél ötkor kezdi a napot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő reg­gel fél ötkor kezdi a napot. Ren­ge­te­get edz az Iron Lady, hat­kor már az edző­te­rem­ben van.

Váratlan dolog történt Hosszú Katinkával, mi lehet a baj?

Váratlan dolog történt Hosszú Katinkával, mi lehet a baj?

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hon­lap­ját fel­füg­gesz­tet­ték, a kö­zös­ségi mé­di­á­ban azon­ban to­vábbra is na­gyon aktív.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hon­lap­ját fel­füg­gesz­tet­ték, a kö­zös­ségi mé­di­á­ban azon­ban to­vábbra is na­gyon aktív.

Meglepetés, Hosszú Katinka nem pihenni ment Hawaiira

Meglepetés, Hosszú Katinka nem pihenni ment Hawaiira

Más­nak talán eszébe sem jutna dol­gozni a pa­ra­di­csomi szi­ge­ten. Ka­tin­kát azon­ban más fából fa­rag­ták.

Más­nak talán eszébe sem jutna dol­gozni a pa­ra­di­csomi szi­ge­ten. Ám Ka­tin­kát más fából fa­rag­ták.

Sérülést szenvedett Hosszú Katinka kedvence

Emiatt szomorkodhatott Hosszú Katinka karácsony második napján

LeB­ron James csa­pata így is nyert.

LeB­ron James ágyék­sé­rü­lés miatt dőlt ki a Gol­den State War­ri­ors el­leni meccsen.

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Az olim­piák boj­kottja is szóba ke­rült.

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a világ másik fe­lé­ről, egé­szen pon­to­san Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Van egy kí­sér­tés, ami­nek egy­sze­rűen kép­te­len el­len­állni Baján.

A ka­rá­cso­nyi ter­ve­i­ről be­szélt. Van egy kí­sér­tés, ami­nek egy­sze­rűen kép­te­len el­len­állni oda­haza Baján, az ün­ne­pek­kor.

Hosszú Katinka ismét bearanyozta a napunkat

Hosszú Katinka ismét bearanyozta a napunkat

A cso­dás úszónő ismét ki­tett ma­gáért. Bra­vú­ros ered­ményt ért el. Nem­csak a do­bogó leg­felső fo­kára áll­ha­tott fel.

A cso­dás úszónő ismét ki­tett ma­gáért Svájc­ban. Bra­vú­ros ered­ményt ért el.

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

A hírek sze­rint át­iga­zol a Fra­diba.

A Ma­gyar Idők in­for­má­ci­ója sze­rint a ma­gyar baj­noknő át­iga­zol saját klub­já­ból a Fe­renc­vá­rosba. A vál­tás az Iron Swim to­vábbi sor­sát nem be­fo­lyá­solja.

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat. Már tudja, mivel hat­hat az Iron Ladyre.

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hosszú Ka­tinka lett az év női úszója, a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott lett az év csa­pata a vizes spor­to­kat tö­mö­rítő nem­zet­közi szö­vet­ség­nél (FINA).

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, aranyat érhet

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Az Iron Lady dobta az 50 hátat.

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást, így ki­pi­hen­ten mehet neki a 100 ve­gyes dön­tő­jé­nek.

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Az Irony Lady négy arany­ér­met és egy ezüs­töt szer­zett a Kí­ná­ban ren­de­zett rövid pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Az Irony Lady négy arany­ér­met és egy ezüs­töt szer­zett a Kí­ná­ban ren­de­zett rövid pá­lyás úszó-vb-n.

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Hosszú Katinka újra megállíthatatlan volt

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Az Iron Lady so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek.

Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek.

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat Kínában

Nem le­he­tett le­győzni 400 ve­gye­sen.

Az im­má­ron 14-sze­res rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Új társra lelt Hosszú Katinka

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val.

A spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val. Az egyik úszó­szer­ve­zet is ak­ci­óba lé­pett.

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ez vál­to­zott a Tusup-kor­szak óta. Az Iron Lady a me­den­cé­ben olyan, akár egy robot, de a par­ton már egé­szen más a hely­zet.

Új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Az Iron Lady egy civil férfi­val kavar.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel. Új párja egy civil férfi, aki­vel még nem köl­töz­tek össze.

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Hosszú Katinka fogyatékkal élő gyermekeknek nyújt segítséget

Hosszú Katinka fogyatékkal élő gyermekeknek nyújt segítséget

Együtt­mű­kö­dési meg­ál­la­po­dást írt alá a SUHANJ! Ala­pít­vány és az Iron Swim.

Közös együtt­mű­kö­dési meg­ál­la­po­dást írt alá a SUHANJ! Ala­pít­vány és az Iron Swim. A sze­mélyre sza­bott, egyéni vízi fej­lesz­tés­ben je­len­leg 20 vég­tag­hi­á­nyos, ér­telmi sé­rült vagy au­tista gyer­mek vesz részt Vados Bence szak­edző ve­ze­té­sé­vel.

Ennyire még nem várta a hétvégét Hosszú Katinka

Ennyire még nem várta a hétvégét Hosszú Katinka

Az Iron Lady-t va­sár­nap a Duna Aré­ná­ban cso­dál­hat­ják meg a szur­ko­lók, a Vi­zes­gá­lán.

Az Iron Lady-t va­sár­nap a Duna Aré­ná­ban cso­dál­hat­ják meg a szur­ko­lók, a Vi­zes­gá­lán. A rövid pá­lyás úszó-vb-re ké­szül.

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel.

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel. Na­gyon be­jött nekik a japán fő­vá­ros: edző­jé­vel nem csak tu­ris­tás­kodni akar­nak vissza­térni To­ki­óba.

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta?

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta? Ta­valy még sen­kit nem za­vart a ka­rá­csony előtti ver­seny­döm­ping.

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Újra Bu­da­pes­ten az ázsiai túra után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Hiába volt min­den cir­kusz? Úszó­sztá­runk da­colt a fe­nye­ge­tőző FINA-val, de a szer­ve­zők végül vissza­koz­tak.

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­he­nőre vo­nul­tak, de ő már a vb-re ké­szül.

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­hen­nek, de ő már a vb-re ké­szül.

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat szin­ga­púri ál­lo­má­sán.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár.

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Zokogó rajongók és tömeghisztéria: rendőrök óvták meg Hosszú Katinkát

Zokogó rajongók és tömeghisztéria: rendőrök óvták meg Hosszú Katinkát

Edzője, Pet­rov Árpád árulta el a ma­gyar vi­lág­sztár to­kiói ka­land­ját.

Edzője, Pet­rov Árpád árulta el a ma­gyar vi­lág­sztár to­kiói ka­land­ját. Ro­naldo, Fe­de­rer és Messi sehol sincs.

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán. Szin­ga­púr­ban előz­het Ka­tinka.

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar vi­lág­sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt.

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt, aki két arany­érem­mel nyi­tott To­ki­ó­ban. Ver­rasztó Dá­vi­dék is ver­se­nyez­tek.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Dús haj­zu­ha­tag, egy­be­ré­szes piros für­dő­ruha: is­me­rős, ugye?

Nem akár­mi­lyen bó­ko­kat ka­pott. Dús haj­zu­ha­tag, egy­be­ré­szes piros für­dő­ruha: is­me­rős, ugye?

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott

To­ki­ó­ban lepte meg egy ra­jon­gója a vi­lág­ku­pára ké­szülő ma­gyar úszó­sztárt. Is­me­rős a kép, mégis új.

To­ki­ó­ban lepte meg egy ra­jon­gója a hét­végi vi­lág­kupa-vi­a­dalra ké­szülő ma­gyar úszó­sztárt. Is­me­rős a kép, mégis új.

Hosszú Katinka odacsapott az ellenfeleinek

Hosszú Katinka odacsapott az ellenfeleinek, ez lett az eredménye

Már három arany­nál tart Pe­king­ben.

Az Iron Lady már a har­ma­dik arany­ér­mé­nél tart Pe­king­ben. Ver­rasztó Dá­vid­nak is össze­jött egy do­bo­gós he­lye­zés.

Mi történt Hosszú Katinkával? Ijesztő fotót osztott meg

Mi történt Hosszú Katinkával? Ijesztő fotót osztott meg

Pe­king­ben ün­ne­pelte a hal­lo­weent.

Az Iron Lady Pe­king­ben ün­ne­pelte a hal­lo­weent, még aján­dé­kot is ka­pott. Pén­te­ken már a ver­seny­zésé a fő­sze­rep a vi­lág­ku­pán.

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a ma­gyar úszó­sztár.

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a vi­lág­kupa-vi­a­da­lon si­kert si­kerre hal­mozó ma­gyar úszó­sztár.

Kiderült, Dudás Dániel ezért nem kísérte el külföldre Hosszú Katinkát

Kiderült, Dudás Dániel ezért nem kísérte el külföldre Hosszú Katinkát

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó az edző­jé­vel re­pült Ázsi­ába.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó az edző­jé­vel re­pült Ázsi­ába. Csa­pat­tár­sai már az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Hosszú Katinkának most Dudás Dániel nélkül kell versenyeznie

Hosszú Katinkának most Dudás Dániel nélkül kell versenyeznie

Kí­ná­ban foly­ta­tó­dik az úszók vi­lág­kupa so­ro­zata.

Kí­ná­ban foly­ta­tó­dik az úszók vi­lág­kupa so­ro­zata, Dudás neve ez­út­tal nem sze­re­pel a ne­ve­zési lis­tán.

Vidám fotó, így kezdte Hosszú Katinka a reggelt

Vidám fotó, így kezdte Hosszú Katinka a reggelt

Fi­a­ta­lok­kal tré­nin­ge­zett.

Az Iron Lady nem­ré­gi­ben meg­sze­rezte a 400. vi­lág­kupa-ara­nyát, de to­vábbra sem áll le az edzé­sek­kel. Fi­a­ta­lok­kal tré­nin­ge­zett.

Megszólalt a kapitány, ilyen Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül

Megszólalt a kapitány, ilyen Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül

Jó for­má­ban van az Iron Lady.

A Vi­lág­ku­pán lát­szott, hogy mennyire jó for­má­ban van az Iron Lady.