Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Las­san három éve al­kot­nak egy párt.

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Kiderült az igazság: Ezért hagyta ott az előadást Miller Zoltán

Kiderült az igazság: Ezért hagyta ott az előadást Miller Zoltán

Sze­ren­csére már meg is ta­lál­ták az utód­ját, így a pre­mier nem kerül ve­szélybe.

Sze­ren­csére már meg is ta­lál­ták az utód­ját, így a pre­mier nem kerül ve­szélybe.

Komoly döntést hozott Homonnay Zsolt, hogyan tovább?

Komoly döntést hozott Homonnay Zsolt, hogyan tovább?

Jú­lius 23-án, tehát na­po­kon belül ki­de­rül, mi lesz az Ope­rett­szín­ház mű­vé­szé­nek a sorsa.

Jú­lius 23-án, tehát na­po­kon belül ki­de­rül, mi lesz az Ope­rett­szín­ház mű­vé­szé­nek a sorsa.

Bevallotta a magyar sztárszínész: belehajtott egy iskola épületébe

Bevallotta a magyar sztárszínész: belehajtott egy iskola épületébe

Min­der­ről a Snóbli című mű­sor­ban me­sélt az Ope­rett szí­né­sze.

Min­der­ről a Snóbli című mű­sor­ban me­sélt az Ope­rett szí­né­sze Bódi Gusz­ti­nak és Mar­gó­nak.

Lecsapott a gyámügy: átvizsgálták Polyák Lilla fiát

Lecsapott a gyámügy: átvizsgálták Polyák Lilla fiát

Vá­rat­lan el­len­őr­zés alá von­ták.

Vá­rat­lan el­len­őr­zés alá von­ták Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt kisfiát.

Volt férjével és jelenlegi párjával ment külföldre Polyák Lilla

Volt férjével és jelenlegi párjával ment külföldre Polyák Lilla

Né­met­or­szág­ban mu­tat­ták be a Szép­ség és a Ször­nye­teg című da­ra­bot, ami­ben Lilla volt férje és kisfia is sze­re­pet ka­pott.

Kamerák előtt sírta el magát Homonnay Zsolt

Kamerák előtt sírta el magát Homonnay Zsolt

Az is­mert szí­nész­nél ne­he­zen törik el a mé­cses, de ez­út­tal nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Az is­mert szí­nész­nél ne­he­zen törik el a mé­cses, de ez­út­tal nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

Válás után 100 millión osztoznak az operettsztárok

Válás után 100 millión osztoznak az operettsztárok

Ta­valy szep­tem­ber­ben vált el a Ho­mon­nay-Po­lyák há­zas­pár, most el­ad­ják há­zu­kat.

Ta­valy szep­tem­ber­ben vált el a Ho­mon­nay-Po­lyák há­zas­pár, de a közös va­gyon el­osz­tá­sát egé­szen mos­ta­náig ha­lo­gat­ták.

Színpadról vitték kórházba a magyar sztárszínészt

Színpadról vitték kórházba a magyar sztárszínészt

Pró­bán sé­rült meg Ho­mon­nay Zsolt.

Meg­sé­rült a Notre Dame-i to­ronyőr pró­bá­ján Ho­mon­nay Zsolt. A Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház sztárja olyan rosszul lé­pett, hogy kór­házba kel­lett vinni.

Túladagolja a pirulákat Polyák Lilla exférje!

Túladagolja a pirulákat Polyák Lilla exférje!

Kö­ze­leg az influ­en­za­sze­zon...

Kö­ze­leg az influ­en­za­sze­zon, tá­mad­nak a ví­ru­sok! Ho­mon­nay Zsolt el­árulta a Ri­post­nak, hogy küzd a be­teg­sé­gek ellen!

Kiosztotta a zsűrit Polyák Lilla exférje!

Kiosztotta a zsűrit Polyák Lilla exférje!

Ho­mon­nay Zsol­tot na­gyon meg­vi­selte, hogy élő adás­ban hoz­ták kel­le­met­len hely­zetbe. A Ri­post­nak el­mondta vé­le­mé­nyét a kínos eset­ről!

Ho­mon­nay Zsol­tot na­gyon meg­vi­selte, hogy élő adás­ban hoz­ták kel­le­met­len hely­zetbe. A Ri­post­nak el­mondta vé­le­mé­nyét a kínos eset­ről!

Megtörte a csendet Polyák Lilla: így jönnek ki exférjével válásuk óta!

Megtörte a csendet Polyák Lilla: így jönnek ki exférjével válásuk óta!

Nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül a si­ke­res szí­nész-éne­kesnő.

Arról val­lott a Ri­post­nak, hogy si­ke­rült ren­dez­niük a kap­cso­la­tu­kat ex­fér­jé­vel.

Itt a vége: 15 év után elvált a magyar színészpár

Itt a vége: 15 év után elvált a magyar színészpár

Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt el­vált.

Hi­va­ta­lo­san is kü­lön­vált egy­más­tól Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt.

Képtelen elszakadni exférjétől Polyák Lilla!

Képtelen elszakadni exférjétől Polyák Lilla!

Vajon van rá esély, hogy újra fel­lob­ban­jon köz­tük a láng?

Bár mind­ket­ten bol­do­gok új pár­juk mel­lett, a TV2 ős­szel star­toló új mű­sora hó­na­pokra össze­köti majd őket!

Kitálalt küzdelméről a megcsalt Polyák Lilla

Kitálalt küzdelméről a megcsalt Polyák Lilla

Mun­ka­te­rá­piát al­kal­maz a vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő...

Mun­ka­te­rá­piát al­kal­maz a vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő, aki min­den ere­jét össze­szedte, és egy per­cig sem haj­landó csüg­gedni meg­rom­lott há­zas­sága miatt.

Gyereket akar jóval fiatalabb szerelmétől Polyák Lilla!

Gyereket akar jóval fiatalabb szerelmétől Polyák Lilla!

A szí­nésznő kis­lányt sze­retne.

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő min­den vágya, hogy egy kis­lánnyal aján­dé­kozza meg ked­ve­sét, a ti­zen­hat évvel fi­a­ta­labb Gö­möri And­rás Mátét.

Egymással szűrik össze a levet az Operettszínház sztárjai!

Egymással szűrik össze a levet az Operettszínház sztárjai!

Né­hány napja Po­lyák Lilla új ro­mán­cá­tól volt han­gos a sajtó, nem ő azon­ban az egyet­len, aki kol­lé­gá­já­val me­le­ge­dett össze!

A válófélben lévő magyar színésznő elárulta, miért fogyott le ennyire

A válófélben lévő magyar színésznő elárulta, miért fogyott le ennyire

Po­lyák Lilla nem a vá­lás­sal járó stressz­től fo­gyott le.

Po­lyák Lilla nem a vá­lás­sal járó stressz­től fo­gyott le. A szí­nésznő végre el­árulja kar­csú vo­na­la­i­nak tit­kát.

Polyák Lilla kivirult, férjét nyúzottá tette a tönkrement házasság

Polyák Lilla kivirult, férjét nyúzottá tette a tönkrement házasság

A szép szí­nésznő sorra posz­tolja a mo­soly­gós fo­tó­kat, mi­köz­ben Ho­mon­nay Zsolt nyú­zot­tan és meg­vi­selt arc­cal szelfi­zik.

A szép szí­nésznő sorra posz­tolja a mo­soly­gós fo­tó­kat, mi­köz­ben Ho­mon­nay Zsolt nyú­zot­tan és meg­vi­selt arc­cal szelfi­zik. Le­het­sé­ges, hogy őt vi­selte meg job­ban a sza­kí­tás, annak el­le­nére, hogy a hírek sze­rint máris össze­szűrte a levet egy tán­cos­nő­vel?

Polyák Lilla férje ellen fordult a fél ország

Polyák Lilla férje ellen fordult a fél ország

Ho­mon­nay Zsolt sorra kapja a gyű­löl­ködő üze­ne­te­ket.

Bár az egy­kori sztár­pár­nak eddig közös ra­jon­gó­tá­bora volt, vá­lá­suk be­je­len­tése után Ho­mon­nay Zsolt sorra kapja a gyű­löl­ködő üze­ne­te­ket.

Összetört szívek, síró celebek - Íme, 2015 legfájdalmasabb sztárszakításai!

Összetört szívek, síró celebek - Íme, 2015 legfájdalmasabb sztárszakításai!

Álom­pá­rok­nak hit­tük őket, mégis fáj­dal­mas búcsú lett sze­rel­mük vége.

Álom­pá­rok­nak hit­tük őket, mégis fáj­dal­mas búcsú lett sze­rel­mük vége. A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a ma­gyar sztá­ro­kat, akik idén sza­kí­tot­tak ked­ve­sük­kel, és bi­zony na­gyon meg­szen­ved­ték a fáj­dal­mas kü­lön­vá­lást.

Táncosnőre cserélte feleségét a népszerű magyar színész

Táncosnőre cserélte feleségét a népszerű magyar színész

Ho­mon­nay Zsolt és Po­lyák Lilla válik.

Ho­mon­nay Zsolt és Po­lyák Lilla há­zas­sága 20 év után zá­tonyra fu­tott, de a mű­vész­pár férfi tagja nem szo­mor­ko­dik túl­sá­go­san, ugyanis meg­ta­lálta új sze­rel­mét.

Szakításuk után kényszerből dolgoztak együtt a hazai sztárpárok

Szakításuk után kényszerből dolgoztak együtt a hazai sztárpárok

Lip­tai Cla­u­dia is sze­rel­mes volt még a ka­me­rák előtt ex­fér­jébe.

Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt pár napja je­len­tette be, hogy 20 év után külön foly­tat­ják a ma­gán­éle­tü­ket, ám a mun­ká­juk to­vábbra is össze­lán­colja őket.De ugyan­ezen ment végig Ré­kasi Ká­roly és Détár Enikő is, de Lip­tai Ca­lu­dia és Gesz­tesi Ká­roly is.

Húsz év után vége az operettes álompár szerelmének!

Húsz év után vége az operettes álompár szerelmének!

El­vál­nak egy­más­tól.

Húsz év együtt­lét és ti­zenöt, há­zas­ság­ban töl­tött esz­tendő után Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt el­vál­nak egy­más­tól!