Hidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni

Hidvéghi Balázs: Mindenkinek el kell menni szavazni

A kam­pány hát­ra­lévő három nap­já­ban a Fi­desz min­dent meg­tesz azért, hogy tá­mo­ga­tóit sza­va­zásra buz­dítsa.

A kam­pány hát­ra­lévő három nap­já­ban a Fi­desz min­dent meg­tesz azért, hogy tá­mo­ga­tóit sza­va­zásra buz­dítsa.

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Hi­he­tet­len mire ké­pe­sek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

Európa megmaradása a tét

Európa megmaradása a tét

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tétje Eu­rópa meg­ma­ra­dása, mert je­len­leg alap­ve­tően ve­szé­lyez­teti az Eu­ró­pai Uniót a tö­me­ges mig­rá­ció - je­len­tette ki Hid­véghi Ba­lázs.

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tétje Eu­rópa meg­ma­ra­dása, mert je­len­leg alap­ve­tően ve­szé­lyez­teti az Eu­ró­pai Uniót a tö­me­ges mig­rá­ció.

Otthonról is aláírható Orbán Viktor 7 pontja

Otthonról is aláírható Orbán Viktor 7 pontja

Mától a Fi­desz hon­lap­ján is alá lehet írni Orbán Vik­tor hét­pon­tos prog­ram­ját a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Mától a Fi­desz hon­lap­ján is alá lehet írni Orbán Vik­tor hét­pon­tos prog­ram­ját a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs.

Hidvéghi: Mindig van lejjebb az MSZP-ben

Hidvéghi: Mindig van lejjebb az MSZP-ben

Ban­góné Bor­bély Il­dikó kép­vi­selő pat­ká­nyo­zása után az MSZP nem állt le a gyű­löl­kö­dés­sel, és egy újabb pat­ká­nyo­zós vi­deót töl­tött fel hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára.

Az MSZP nem állt le a gyű­löl­kö­dés­sel, és egy újabb pat­ká­nyo­zós vi­deót töl­tött fel hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára.

Orbán Viktor programját már több mint 1 millióan támogatják

Orbán Viktor programját már több mint 1 millióan támogatják

A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint már 1 mil­lió 150 ezren tá­mo­gat­ják alá­írá­suk­kal Orbán Vik­tor hét­pon­tos prog­ram­ját.

Sorosista döntést hozott az Európai Parlament

Sorosista döntést hozott az Európai Parlament

Az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti több­sége újabb, a mig­rá­ciót tá­mo­gató ter­vet fo­ga­dott el - mondta Ha­lász János, a Fi­desz frak­ció­szó­vi­vője.

Országjárásba kezd a Fidesz csapata

Országjárásba kezd a Fidesz csapata

A Fi­desz hét­fő­től or­szág­já­rásba kezd, a kö­vet­kező he­tek­ben eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási fó­ru­mo­kat fo­gunk tar­tani az egész or­szág­ban - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs.

A Fi­desz hét­fő­től or­szág­já­rásba kezd, a kö­vet­kező he­tek­ben eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási fó­ru­mo­kat fo­gunk tar­tani az egész or­szág­ban - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs. A ter­vek sze­rint közel 220 vá­lasz­tási fó­ru­mot tar­ta­nak, ahol a Fi­desz több mint 60 ve­zető po­li­ti­kusa és EP kép­vi­se­lő­je­löltje lesz elő­adó.

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Meg­szün­tetné a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pon­tot (TEK). Hid­véghi Ba­lázs sze­rint a DK Ma­gyar­or­szág vé­delmi ké­pes­sé­gét akarja gyen­gí­teni.

A Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mondta el vé­le­mé­nyét töb­bek kö­zött arról, hogy Gyur­csány Fe­renc meg­szün­tetné a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pon­tot (TEK). Hid­véghi sze­rint a DK Ma­gyar­or­szág vé­delmi ké­pes­sé­gét akarja gyen­gí­teni.

Hidvéghi: Orbán Viktor 7 pontját eddig több mint 600 ezren írták alá

Hidvéghi: Orbán Viktor 7 pontját eddig több, mint 600 ezren írták alá

Több mint 600 ezer tá­mo­gató alá­írást gyűj­tött össze eddig a Fi­desz.

Több mint 600 ezer tá­mo­gató alá­írást gyűj­tött össze eddig a Fi­desz az EP-kam­pány­ban.

A migráció megállítása fontosabb, mint a pártfegyelem

A migráció megállítása fontosabb, mint a pártfegyelem

A vita a be­ván­dor­lás­ról szól.

A vita a be­ván­dor­lás­ról szól, a Fi­desz pedig min­den­ki­nek, így Manf­red We­ber­nek a vé­le­mé­nyét is meg­hall­gatja.

Mentelmi jogra pályázik Gyurcsányné

Hidvéghi Balázs: Mentelmi jogra pályázik Gyurcsányné

Meg­sza­vazna min­den be­ván­dor­lás­párti ja­vas­la­tot.

A Fi­desz sze­rint abban biz­to­sak le­he­tünk abban, hogy Dob­rev Klára "szem­reb­be­nés nél­kül meg­sza­vazná az összes brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ja­vas­la­tot".

Lehet-e együttműködni antiszemita pártokkal

Lehet-e együttműködni antiszemita pártokkal

Frans Tim­mer­mans Soros em­bere, aki be­ván­dor­ló­or­szággá akarja vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szá­got.

Brüsszel az NGO-k zsebébe tömné a mi pénzünket

Brüsszel az NGO-k zsebébe tömné a mi pénzünket

Az eu­ró­pai em­be­rek pén­zé­ből ez­után több száz mil­lió eu­ró­val több pénzt ad­ná­nak az NGO-knak.

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve.

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve - de­rült ki az Echo TV In­for­má­tor adá­sá­ból.

Menetelnek a Soros-csapatok Brüsszelben is

Menetelnek a Soros-csapatok Brüsszelben is

A keddi brüsszeli el­len­zéki akció Soros György eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási kam­pá­nyá­nak a része.