Heinz-Christian Strache

Meghurcolják az osztrák alkancellárt, mert népességcseréről beszélt

Meghurcolják az osztrák alkancellárt, mert népességcseréről beszélt

Oszt­rák bal­ol­dali po­li­ti­ku­sok és a li­be­rá­lis média vette össz­tűz alá St­ra­chét.

Orbán: Magyarország a déli határon Ausztriát is védi

Orbán: Magyarország
a déli határon Ausztriát is védi

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che ta­lál­ko­zott.

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Az oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint Orbán Vik­tor olyan po­li­ti­kus, aki­nek si­ke­rült meg­ál­lí­ta­nia a mig­rá­ciót.

Az oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint Orbán Vik­tor olyan po­li­ti­kus, aki­nek si­ke­rült meg­ál­lí­ta­nia a mig­rá­ciót.

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

A be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát.

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák sza­bad­ság­párti al­kan­cel­lár sze­rint a be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát, és egy­ben a saját nép má­sikra ki­cse­ré­lé­sét je­len­tené.

Orbán Viktor nevét harsogták Ausztriában május elsején

Orbán Viktor nevét harsogták Ausztriában május elsején

A ha­tár­vé­de­lem volt a téma...

Mint­egy 5000 szim­pa­ti­záns előtt tar­tott Linz­ben nagy­gyű­lést az Oszt­rák Sza­bad­ság­párt.

Politikusfeleségek döntik el az új osztrák koalíció sorsát?

Politikusfeleségek döntik el az új osztrák koalíció sorsát?

Ők már meg­ta­lál­ták a közös han­got.

A Nép­párt és a Sza­bad­ság­párt el­nö­ké­nek sze­rel­mei már meg­kö­töt­ték a maguk ko­a­lí­ci­ó­ját.