Harsányi Levente

Börtönt követelnek a magyar sztárok teknőst agyonütő nőre

Börtönt követelnek a magyar sztárok teknőst agyonütő nőre

A fi­a­tal nő egy koc­ka­kö­vet do­bott a vét­len ál­latra, amit végül el kel­lett al­tatni.

A fi­a­tal nő egy koc­ka­kö­vet do­bott a vét­len ál­latra, amit végül el kel­lett al­tatni.

Nem hiszed el, milyen ereklyére bukkant Harsányi Levente

Nem hiszed el, milyen ereklyére bukkant Harsányi Levente

Mind­össze annyi volt az ér­téke, mint most egy sport­új­ság ára. El­ké­pesztő mi­lyen jó ál­la­pot­ban őrizte meg!

Mind­össze annyi volt az ér­téke, mint most egy sport­új­ság ára, mégis ha­tal­mas emlék.

Nagy meglepetést okozott Harsányi Levente és Szabó Győző

Nagy meglepetést okozott Harsányi Levente és Szabó Győző

A két jó barát a Hol­nap tali pén­teki adá­sá­ban oko­zott meg­le­pe­tést.

A két jó barát a Hol­nap tali pén­teki adá­sá­ban oko­zott ha­tal­mas meg­le­pe­tést a so­ro­zat egyik nép­szerű ka­rak­te­ré­nek, Csa­bi­ká­nak.

Kiderült, erre költi milliós nyereményét Harsányi Levente

Kiderült, erre költi milliós nyereményét Harsányi Levente

A nép­szerű mű­sor­ve­zető na­gyon sze­ren­csés­nek mond­hatja magát. Re­me­kül tip­pelt.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető na­gyon sze­ren­csés­nek mond­hatja magát. Re­me­kül tip­pelt, mil­liós té­tel­lel lett gaz­da­gabb.

Világszínvonalú stúdiót avatott a Petőfi Rádió

Világszínvonalú stúdiót avatott a Petőfi Rádió

Új di­men­ziót nyit a hall­ga­tók­nak.

Nem csak a mű­sor­ve­ze­tők mun­ká­ját könnyíti meg, de a hall­ga­tók­nak is új di­men­ziót nyit.

Elképesztő, mit talált ki Harsányi Levente: rengeteg pénz forog kockán

Elképesztő, mit talált ki Harsányi Levente: rengeteg pénz forog kockán

A Pe­tőfi Rádió mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san nyélbe üt­heti az üz­le­tet.

A Pe­tőfi Rádió mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san nyélbe üt­heti az üz­le­tet.

Legjobb barátjával vezethet műsort Harsányi Levente

Legjobb barátjával vezethet műsort Harsányi Levente

Az új év új mű­sor­ve­zető tár­sat is tar­to­gat a Pe­tőfi Rádió mű­sor­ve­ze­tője szá­mára.

Az új év új mű­sor­ve­zető tár­sat is tar­to­gat a Pe­tőfi Rádió mű­sor­ve­ze­tője szá­mára.

Ez vár a műtéten átesett Harsányi Leventére

Ez vár a műtéten átesett Harsányi Leventére

A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén esett át egy ope­rá­ción. La­punk­nak el­árulta a be­avat­ko­zás rész­le­teit.

A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén esett át egy ope­rá­ción. La­punk­nak el­árulta a be­avat­ko­zás rész­le­teit.

Mindenki gratulált Harsányi Leventének

Mindenki gratulált Harsányi Leventének

A jó hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a ra­jon­gó­i­val.

A rá­diós iga­zán sze­ren­csés­nek mond­hatja magát. A jó hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a ra­jon­gó­i­val.

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

Hét­főn ope­rál­ták.

A nép­szerű rá­di­óst hét­főn ope­rál­ták. A be­avat­ko­zás jól si­ke­rült.

Durva fotó, ezt operálták ki Harsányi Leventéből

Durva fotó, ezt operálták ki Harsányi Leventéből

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon is meg­osz­totta a képet. Nehéz na­po­kon van túl.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon is meg­osz­totta a képet. Nehéz na­po­kon van túl.

Nagy a baj, kórházba került a népszerű műsorvezető

Nagy a baj, kórházba került a népszerű műsorvezető

Har­sá­nyi Le­ven­té­nek kedd este iszo­nya­tos fáj­dal­mai vol­tak. Elő­ször azt hitte, csak múló rosszul­lét.

Har­sá­nyi Le­ven­té­nek kedd este iszo­nya­tos fáj­dal­mai vol­tak. Elő­ször azt hitte, csak múló rosszul­lét.

Beelőzte a NAV-osokat Harsányi Levente felesége

Beelőzte a NAV-osokat Harsányi Levente felesége

A rá­diós egy mű­sor­ban ko­tyogta ki...

Har­sá­nyi Le­vente a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban me­sélt a szív­me­len­gető tör­té­net­ről.

Nagy a baj: Szülei életéért küzd az ismert magyar rádiós

Nagy a baj: Szülei életéért küzd az ismert magyar rádiós

Egy hó­napja nem szólt a hall­ga­tók­hoz.

Egy hó­napja nem szólt a hall­ga­tók­hoz Kar­dos-Hor­váth János Pe­tőfi Rá­di­ó­ban. A ze­nész el­árulta ide­ig­le­nes vissza­vo­nu­lá­sá­nak okát.

Rákbeteg kisfiúnak segített Harsányi Levente

Rákbeteg kisfiúnak segített Harsányi Levente

Meg­érin­tette egy meg­ke­re­sés.

A mű­sor­ve­ze­tőt annyira meg­érin­tette egy hall­ga­tói meg­ke­re­sés, hogy rög­tön cse­le­ke­dett.

Látnod kell, mit kapott büntetés helyett Harsányi Levente

Látnod kell, mit kapott büntetés helyett Harsányi Levente

Igen­csak meg­le­pő­dött az MTV nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője, ami­kor ki­nyi­totta a szél­vé­dője alá rej­tett üze­ne­tet.

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

A rá­diós mű­sor­ve­zető évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

Rátonyi Kriszta összecsap Harsányi Leventével!

Rátonyi Kriszta összecsap Harsányi Leventével!

Va­sár­nap 19.30-kor indul az új évad.

Va­sár­nap 19.30 óra­kor indul a Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! ve­tél­kedő új évada a Duna Te­le­ví­zión.

Ezt látnod kell, oroszlánnal került szembe Harsányi Levente

Ezt látnod kell, oroszlánnal került szembe Harsányi Levente

Har­sá­nyi Le­vente egyik nagy álma vált va­lóra. A mű­sor­ve­zető a minap ön­fe­ledt, bol­dog pil­la­na­to­kat élt át.

Ez kiszaladt: Spice Girls rajongó a magyar zenész

Ez kiszaladt: Spice Girls rajongó a magyar zenész

Szerda reg­gel a Pe­tőfi Rádió mű­so­rá­ban mu­tat­ták be elő­ször a 2017-es Strand Fesz­ti­vál hi­va­ta­los him­nu­szát.

Szerda reg­gel a Pe­tőfi Rádió mű­so­rá­ban mu­tat­ták be elő­ször a 2017-es Strand Fesz­ti­vál hi­va­ta­los him­nu­szát.

Nem hiszed el, milyen váratlan vendége volt a magyar sztárnak

Nem hiszed el, milyen váratlan vendége volt a magyar sztárnak

Elő­ször nem hitt a sze­mé­nek Har­sá­nyi Le­vente, ami­kor csü­tör­tö­kön ki­lé­pett szál­lá­suk te­ra­szára.

Elő­ször nem hitt a sze­mé­nek Har­sá­nyi Le­vente, ami­kor csü­tör­tö­kön ki­lé­pett szál­lá­suk te­ra­szára.

Vicces versekkel készülnek húsvétra a sztárok!

Vicces versekkel készülnek húsvétra a sztárok!

Meg­lo­csol­ják hölgy­is­me­rő­se­i­ket.

Sok ma­gyar hí­res­ség hű a szép ha­gyo­mány­hoz, hús­vét­hét­főn fel­ke­re­ked­nek és meg­lo­csol­ják hölgy­is­me­rő­se­i­ket.

Súlyos műtéten esett át Harsányi Levente fia: Így érzi most magát

Súlyos műtéten esett át Harsányi Levente fia: Így érzi most magát

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­árult né­hány rész­le­tet kisfia ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban.

A Balatonra költözik Harsányi Levente!

A Balatonra költözik Harsányi Levente!

A mű­sor­ve­zető ötöd­ma­gá­val tölti a nya­rat a ma­gyar ten­ger­nél, ahol a nézők a hét min­den­nap­ján ta­lál­koz­hat­nak velük.

A mű­sor­ve­zető ötöd­ma­gá­val tölti a nya­rat a ma­gyar ten­ger­nél, ahol a nézők a hét min­den­nap­ján ta­lál­koz­hat­nak velük.

Nem hiszed el, kiknek segített Harsányi Levente

Nem hiszed el, kiknek segített Harsányi Levente

A mű­sor­ve­zető 40 adag ételt szol­gált fel a Bu­rat­tino Gyer­mek­ott­hon la­kó­i­nak.

A mű­sor­ve­zető 40 adag ételt szol­gált fel a Bu­rat­tino Gyer­mek­ott­hon la­kó­i­nak.

Kocsimosásért autót adott a Petőfi Rádió

Kocsimosásért autót adott a Petőfi Rádió

Hat ri­vá­lis közül ke­rült ki a győz­tes. A nye­re­ményt Sza­kál Mik­lós adta át.

Hat ri­vá­lis közül ke­rült ki a győz­tes. A nye­re­ményt Sza­kál Mik­lós adta át.

Ők a befutók az Eb-n Harsányi Levente szerint

Ők a befutók az Eb-n Harsányi Levente szerint

El­árulta, szá­mára ki a fa­vo­rit.

El­árulta, szá­mára ki a fa­vo­rit.

Hétgyerekes családanyával költözik össze Harsányi Levente!

Hétgyerekes családanyával költözik össze Harsányi Levente!

A mű­sor­ve­zető egy negy­ven­hét éves asszony éle­tébe enged be­te­kin­tést.

A mű­sor­ve­zető egy negy­ven­hét éves asszony éle­tébe enged be­te­kin­tést, aki két saját gyer­meke mel­lett ötöt fo­ga­dott örökbe.

Izgatottan várják az első adást a Petőfi Rádió új műsorvezetői

Izgatottan várják az első adást a Petőfi Rádió új műsorvezetői

Pel­ler Ma­ri­an­nék­kal be­szél­get­tünk.

A Pe­tőfi Rádió három új mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel, Pel­ler Ma­ri­an­nal, Har­sá­nyi Le­ven­té­vel és Boros Csa­bá­val be­szél­get­tünk.

Ez a csodás nő várja A Dal műsorvezetőjét a színfalak mögött

Ez a csodás nő várja A Dal műsorvezetőjét a színfalak mögött

Két gyer­me­ket szült neki.

Ritka, hogy Har­sá­nyi Le­ven­tét el­kí­séri élet­társa egy ren­dez­vényre. Íme a cso­da­szép fi­a­tal nő, aki két gyer­me­ket szült a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Harsányi Levente súlyos szerencsejáték-függő volt

Harsányi Levente súlyos szerencsejáték-függő volt

A Sze­ren­cseS­zom­bat mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt szü­lei vá­lá­sá­ról és egy­kori káros szen­ve­dé­lyé­ről.