Harry herceg

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Az ék­szert Harry her­ceg ké­szít­tette.

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett. Sej­teni lehet, hogy miért vette le vá­rat­la­nul az el­jegy­zési gyű­rűt.

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től.

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től. Fülöp her­ceg is meg­szó­lalt a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Már nincs visszaút, II. Erzsébet is engedélyezte a hercegi párok szakítását

Már nincs visszaút, II. Erzsébet is engedélyezte a hercegi párok szakítását

Harry her­ceg és Meg­han Markle már új ott­ho­nuk­ban ne­ve­lik gyer­me­kü­ket.

Harry her­ceg és Meg­han Markle már új ott­ho­nuk­ban ne­ve­lik gyer­me­kü­ket.

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról.

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról, akik­nek az éle­té­ről eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett.

Ez a férfi Harry herceg igazi apja? Döbbenetes a hasonlóság

Ez a férfi Harry herceg igazi apja? Döbbenetes a hasonlóság

A 34 éves her­ceg vörös haja min­dig sok kér­dést ve­tett föl a ra­jon­gók­ban, most azon­ban tisz­tá­zó­dott a hely­zet.

Meghan után Harry herceg is elkövette ugyanazt a súlyos hibát

Meghan után Harry herceg is elkövette ugyanazt a súlyos hibát

A 34 éves her­ceg úgy tűnik, mintha bort inna és vizet pré­di­kálna, a kör­nye­zet­vé­dők pedig ki­akad­tak.

Így irányítja Meghan Markle Harry herceget, teljesen más ember lett

Így irányítja Meghan Markle Harry herceget, teljesen más ember lett

A 34 éves her­ceg sok­kal ma­ga­biz­to­sab­ban vi­sel­ke­dik a tömeg előtt.

A 34 éves her­ceg sok­kal ma­ga­biz­to­sab­ban vi­sel­ke­dik a tömeg előtt, mint ko­ráb­ban.

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Ami­óta ki­de­rült, hogy a her­cegné vá­ran­dós, meg­tel­tek a fo­ga­dó­iro­dák. Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Ami­óta ki­de­rült, hogy a her­cegné vá­ran­dós, meg­tel­tek a fo­ga­dó­iro­dák. Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Tit­kos uta­zást is meg­ej­tett.

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

Saját maga vallotta be: Meghan Markle megtöri a nevelési hagyományokat

Saját maga vallotta be: Meghan Markle megtöri a nevelési hagyományokat

Kér­dés, hogy II. Er­zsé­bet mit fog szólni uno­kája és Meg­han her­cegné ne­ve­lési el­ve­i­hez.

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

Ki­szi­vár­gott né­hány iz­gal­mas rész­let a ba­ba­váró bu­li­ról.

A her­cegi pár kö­ve­tői alig vár­ták, hogy ki­szi­vá­rog­jon né­hány iz­gal­mas rész­let az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban tar­tott ba­ba­váró bu­li­ról. Már­pe­dig több fotó is nap­vi­lá­got lá­tott, me­lyek szín­vi­lága árul­kodó lehet a kis jö­ve­vény nemét il­le­tően.

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit.

A vá­ran­dós Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit ba­rá­tai kö­ré­ben.

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

A 34 éves her­ceg na­gyon ma­gá­nyos­nak és el­ve­szett­nek érezte magát, de végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját. Pedig ez lett volna az első házas ün­ne­pük...

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Nem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Nem egy egy­szerű mú­ze­um­lá­to­ga­tásra ment a her­cegi pár. Meg­han ez­út­tal sem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét, és nem volt könnyű túl­jut­niuk Harry vá­lasz­tá­sán.

Megtörte a csendet Vilmos herceg: beszélt a hercegi párok viszályáról

Megtörte a csendet Vilmos herceg: beszélt a hercegi párok viszályáról

Vil­mos el­is­merte, hogy va­ló­ban van el­len­tét a két her­cegi pár kö­zött.

Vil­mos el­is­merte, hogy va­ló­ban van el­len­tét a két her­cegi pár kö­zött.

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Ki­váló apa vál­hat majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val.

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val Fran­cia­or­szágba.

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni.

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni azzal, hogy egy nő szo­rítja majd a kezét.

Vilmos és Harry utálják a mostohaanyjukat

Vilmos és Harry utálják a mostohaanyjukat

Úgy tűn­het, már tel­je­sen el­fo­gad­ták.

Úgy tűn­het, hogy a brit ki­rá­lyi csa­lád már tel­je­sen el­fo­gadta Ca­mil­lát, de ez csak szín­já­ték.

Mi történt köztük? Külön tölti a Valentin napot Meghan és Harry herceg

Mi történt köztük? Külön tölti a Valentin napot Meghan és Harry herceg

A 34 éves her­ceg­nek egy ha­gyo­má­nyos ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, míg vá­ran­dós fe­le­sége ott­hon várja.

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett.

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett, ami­óta fe­le­sé­gül vette Meg­han Markle-t.

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

A her­cegi pár­ról ren­ge­teg szó­be­széd ter­jed, a sze­mély­zet pedig a hátuk mö­gött is össze­súg.

Különös elfoglaltságot talált Harry herceg, erre is Meghan vette rá

Különös elfoglaltságot talált Harry herceg, erre is Meghan vette rá

Ugya­n­ak­kor azt ál­lítja, po­zi­tív ha­tás­sal van az új­don­ság az éle­tére. Ezek sze­rint tel­jes az össz­hang kö­zöt­tük!

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a töb­biek éle­tét a csa­lád­ban.

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást! Erre a kö­vet­kez­te­tésre ju­tott az egyik leg­is­mer­tebb brit jós, aki sok min­dent meg­fo­gal­ma­zott a cse­me­ték csil­lag­je­gyei alap­ján.

Itt az első fotó Harry és Meghan titkos romantikus rejtekhelyéről

Itt az első fotó Harry és Meghan titkos romantikus rejtekhelyéről

A her­cegi pár egy ox­fords­hire-i bir­tokra szo­kott rej­tőzni.

A her­cegi pár egy ox­fords­hire-i bir­tokra szo­kott me­ne­külni a világ szeme elől.

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Az egy­kori walesi her­cegné egy fon­tos csa­ládi ha­gyo­mányt tört meg.

Az egy­kori walesi her­cegné egy rend­kí­vül fon­tos csa­ládi ha­gyo­mányt tört meg, szük­sége volt rá.

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Már csak hetei van­nak.

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk. Sőt, már csak hetei van­nak.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Meghan Markle feladta az elveit, kezdi megtörni a királyi udvar

Meghan Markle feladta az elveit, kezdi megtörni a királyi udvar

Olyat tett a her­cegné, amire vég­képp senki nem szá­mí­tott, ezzel ala­po­san szem­be­ment az ed­digi sza­va­i­val.

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Az egy­kori szí­nésznő nő­vére sze­rint a fotó azt jel­ké­pezi, ahogy a vá­ran­dós her­cegné hátat for­dí­tott sze­ret­te­i­nek.

Döbbenetes titok: Diana szexmagazinokkal nevelte Harryt és Vilmost

Döbbenetes titok: Diana szexmagazinokkal nevelte Harryt és Vilmost

Fel akarta vi­lá­go­sí­tani őket.

Az egy­kori her­cegnő sze­rette volna, ha fiai ér­te­nek a nők­höz.

Bekeményített Meghan, Harry hercegnek nincs választása

Bekeményített Meghan, Harry hercegnek nincs választása

Még Vil­most is ki­akadt! Sze­rinte is túl­zás, amit a her­cegné művel, hisz fon­tos ha­gyo­mány­tól fosz­totta meg Harry her­ce­get.

Érik az újabb botrány: Harry erről is lemondott Meghan kedvéért

Érik az újabb botrány: Harry erről is lemondott Meghan kedvéért

Nem lenne meg­lepő, ha ezt kö­ve­tően vég­leg meg­rom­lana a vi­szony Harry és Vil­mos kö­zött.

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

Nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség még több konflik­tust ge­ne­rál.

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

Meg­tört a csa­ládi egy­ség.

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint nap­ja­ink­ban. Ezért ko­moly men­tő­ak­ci­óra van szük­ség.

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Amal és George Clo­o­ney úgy tűnik, a töb­bi­ek­nél is kö­ze­lebb áll hoz­zá­juk.

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Har­ryt!

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Harry her­ce­get!

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő ké­ré­sé­nek.

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő ké­ré­sé­nek.

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá!

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Nincs mese, a her­ceg­né­nek vá­ran­dó­san kell szed­nie a sá­tor­fá­ját.

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg, Harry és Vilmos

Most ki­de­rült az igaz­ság a fe­szült­ség va­lódi oká­ról.

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, a vá­ran­dós Meg­han Markle köl­tö­zik, ren­ge­teg pletyka ka­pott szárnyra Nagy-Bri­tan­ni­á­ban. Most azon­ban ki­de­rült az igaz­ság.

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott.

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott. Nem is akarta el­hinni.

Durván korhatáros ajándékkal lepte meg Katalin Harry herceget

Durván korhatáros ajándékkal lepte meg Katalin Harry herceget

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné be­bi­zo­nyí­totta, hogy va­ló­ban fer­ge­te­ges a hu­mora.

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné be­bi­zo­nyí­totta, hogy va­ló­ban fer­ge­te­ges a hu­mora.

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

Jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult.

A her­cegné egy jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult, ami­kor len­cse­végre kap­ták. Ekkor csil­lant meg ujján az eddig is­me­ret­len ék­szer. Te mit gon­dolsz?

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Most elő­ször lesz ilyen.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt, a ter­hes­ség­től pedig még a szo­ká­sos­nál is su­gár­zóbb.

Döbbenetes fotó: tényleg így néz majd ki Harry herceg 50 évesen?

Döbbenetes fotó: tényleg így néz majd ki Harry herceg 50 évesen?

Úgy tűnik, ő is ugyan­ab­ban a hely­zet­ben van, mint Vil­mos her­ceg. Leg­alábbis a szak­em­ber sze­rint.

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

A her­cegné még min­dig az Egye­sült Ál­la­mok ál­lam­pol­gára.

A her­cegné még min­dig az Egye­sült Ál­la­mok ál­lam­pol­gára.

Lerántották a leplet Harryről és Vilmosról, borzalmas gyerekek voltak

Lerántották a leplet Harryről és Vilmosról, borzalmas gyerekek voltak

A két her­ce­get hagy­ták a ki­rá­lyi ud­var­ban őr­jön­geni, a fel­nőt­te­ket rend­sze­re­sen fel­dü­hí­tet­ték csíny­te­vé­se­ik­kel.

Erre senki sem számított, Harry herceg elhúzott felesége mellett

Erre senki sem számított, Harry herceg durván elhúzott felesége mellett

Úgy tűnik Meg­han her­cegné nem ör­vend ak­kora nép­sze­rű­ség­nek, mint új­don­sült férje.

Ez mindenen túltesz, ilyen visszataszítónak még nem láttuk Harryt és Meghant

Ez mindenen túltesz, ilyen visszataszítónak még nem láttuk Harryt és Meghant

Hiába a sok ké­szü­lő­dés, ez saj­nos nem tette jobbá a meg­je­le­né­sü­ket.

Hiába a sok ké­szü­lő­dés, ez saj­nos nem tette jobbá a meg­je­le­né­sü­ket.

Ennél édesebb ma nem lesz, Harry herceg mindenki szívét meglágyította

Ennél édesebb ma nem lesz, Harry herceg mindenki szívét meglágyította

A videó alap­ján iga­zán gon­dos­kodó édes­apa válik majd be­lőle.

Iga­zán gon­dos­kodó apa válik majd be­lőle. Min­den­nel fel­ha­gyott egy kis­gye­rek biz­ton­sága ér­de­ké­ben!

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje hi­va­ta­los kör­út­juk utolsó ál­lo­más­ként ér­kez­tek Új-Zé­l­andra, ahol gya­ko­riak a föld­ren­gé­sek.

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Fa­gyos a kap­cso­lata fi­á­val.

Vil­mos és Harry her­ceg kap­cso­lata az ap­juk­kal iga­zán hek­ti­kus.

Hatalmas meglepetés érte Meghan hercegnét, ismerőst szúrt ki a tömegben

Hatalmas meglepetés érte Meghan hercegnét, ismerőst szúrt ki a tömegben

A 37 éves her­cegné egyik ra­jon­gója már na­gyon rég­óta várta a pil­la­na­tot.

A 37 éves her­cegné egyik ra­jon­gója már na­gyon rég­óta várta a pil­la­na­tot, hogy sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­has­sa­nak.

Megolvasztja a szíveket: Meghan Markle bizonyította, remek anya lesz

Megolvasztja a szíveket: Meghan Markle bizonyította, remek anya lesz

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don is a szo­kott ked­ves­ség­gel for­dult a gye­re­kek felé.

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don is a szo­kott la­za­ság­gal és ked­ves­ség­gel for­dult a gye­re­kek felé.

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

Harry her­ceg­gel nem akar­tak to­vább ron­tani a hely­ze­ten, ezért in­kább tu­do­mást sem vet­tek a tör­tén­tek­ről.

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Sus­sex her­ceg­néje Harry her­ceg ol­da­lán lá­to­ga­tott egy híres mel­bourne-i ét­te­rembe, ahol kü­lön­le­ges éte­le­ket kós­tol­tak.

Most közölték: vészhelyzet, kiürítették az épületet, ahol Meghan és Harry tartózkodik

Most közölték: vészhelyzet, kiürítették az épületet, ahol Meghan és Harry tartózkodik

Hir­te­len be­kap­csolt egy tűz­jelző.

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don tel­je­sí­tette volna fel­ada­tait, de egy hir­te­len be­kap­csolt tűz­jelző miatt át kell szer­vezni a prog­ra­mot.

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

A 34 éves her­ceg és fe­le­sége na­gyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­gükre.

A 34 éves her­ceg és fe­le­sége na­gyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­gükre, főleg mióta ki­de­rült, hogy ba­bá­juk lesz.

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós...

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós...

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Úgy lát­szik, hogy a vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt. Per­sze ehhez Harry her­ceg­nek is köze van...

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó éle­té­től. S úgy tűnik, attól is, aki iga­zán rossz ha­tás­sal volt rá.

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. Min­den­esetre a le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Meg­han Markle min­den szin­ten meg­vál­toz­tatta Harry her­ceg éle­tét.

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Babát vár Meghan hercegné

Most érkezett, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny.

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny.

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába.

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába, mert eddig tar­tott a fel­újí­tás.

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Az egész ki­rá­lyi csa­lád nagy hang­súlyt fek­tet a jó­té­kony­ko­dásra, nem ki­vé­tel ez alól a test­vér­pár sem.

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Iga­zán kü­lön­le­ges he­lyet vá­lasz­tot­tak. Nem vé­let­len, hogy azt gon­dol­ták, ez az uta­zás ti­tok­ban ma­rad­hat...

Megható jelenet: Harry nem volt hajlandó elmozdulni felesége mellől

Megható jelenet: Harry nem volt hajlandó elmozdulni felesége mellől

Harry her­ceg sze­rel­mes férj­ként meg­várta, míg Meg­han végez az írás­sal.

Harry her­ceg sze­rel­mes férj­ként meg­várta, míg Meg­han végez az írás­sal.

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Va­lami még vissza­tartja a her­ceg­nét a gyer­mek­vál­la­lás­tól.

Va­lami még vissza­tartja a her­ceg­nét a gyer­mek­vál­la­lás­tól. A baba ér­de­ké­ben hozta meg a dön­tést.

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Meg­szó­lalt egy jós, aki már ko­ráb­ban is előre látta a ki­rá­lyi csa­lád éle­té­ben be­kö­vet­kező vál­to­zá­so­kat.

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Harry her­ceg és fe­le­sége, Meg­han Markle az ün­nep­ség ide­jén nem is tar­tóz­kod­nak majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét.

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét, akit min­den meg­moz­du­lá­sá­ban tá­mo­gat is.

Nem hinnéd, mire vetemedett Harry herceg - De betartja a szavát?

Nem hinnéd, mire vetemedett Harry herceg - De betartja a szavát?

A her­ceg na­gyon el­en­gedte magát hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során.

A her­ceg na­gyon el­en­gedte magát hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során, és még egy fo­ga­dást is kö­tött.

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

A her­ceg iga­zán bántó meg­jegy­zést ka­pott, de nem elő­ször éri kri­tika.

A her­ceg iga­zán bántó meg­jegy­zést ka­pott, de nem elő­ször éri kri­tika. Meg­han is te­he­tet­len.

Kiderült Diana titka, csínytevésben is profi volt a hercegnő

Kiderült Diana titka, csínytevésben is profi volt a hercegnő

Gye­re­keit sem kí­mélte vic­ce­i­vel.

Harry her­ceg egy al­ka­lom­mal iga­zán szo­kat­lan aján­dé­kot ka­pott tőle. De az ő re­ak­ci­ója még meg­le­pőbb volt!

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül. A test­be­széde sok min­dent el­árult...