Harry herceg

Megtörtént végre, erről beszélgetett Beyoncé és Meghan Markle

Megtörtént végre, erről beszélgetett Beyoncé és Meghan Markle

A két díva gye­rek­ne­ve­lési tip­pe­ket osz­tott meg egy­más­sal va­sár­nap este, ami­kor mind­ket­ten részt vet­tek az Orosz­lán­ki­rály be­mu­ta­tó­ján.

Kiborult Meghan hercegné: nem ők a királyi család legnépszerűbb párja

Kiborult Meghan hercegné: nem ők a királyi család legnépszerűbb párja

Meg­han és Harry her­ceg pá­ro­sát bi­zony le­előzi Zara és a férje.

Meg­han és Harry her­ceg pá­ro­sát bi­zony le­előzi Zara és a férje.

Harry hercegnek csak B-megoldás volt Meghan?

Harry hercegnek csak B-megoldás volt Meghan?

Töb­ben úgy vélik, hogy Sus­sex her­cege di­rekt olyan nőt vett fe­le­sé­gül, aki sok­ban ha­so­nít Pippa Midd­le­tonra.

Töb­ben úgy vélik, hogy Sus­sex her­cege di­rekt olyan nőt vett fe­le­sé­gül, aki sok­ban ha­so­nít Pippa Midd­le­tonra.

Leleplező fotó: Harry herceg lassan lekörözi Vilmost kopaszodásban

Leleplező fotó: Harry herceg lassan lekörözi Vilmost kopaszodásban

A 34 éves her­ceg haja egyre gyor­sab­ban kopik.

A 34 éves her­ceg haja egyre gyor­sab­ban kopik, a feje te­te­jén szinte alig ma­radt pár szál.

Teljesen kiakadtak a rajongók: Harry és Meghan botrányosan viselkedett

Teljesen kiakadtak a rajongók: Harry és Meghan elviselhetetlenül viselkedett

Harry és Meg­han úgy vi­sel­ke­dik, mintha nem is az adófi­ze­tők pén­zé­ből él­né­nek.

Óriási botrány lett Harry herceg fiának keresztelőjéből

Óriási botrány lett Harry herceg fiának keresztelőjéből

Ki­szi­vár­gott egy fotó...

Ki­szi­vár­gott egy fotó, ami töb­bet mond ezer szó­nál.

Lelepleződött Meghan, ezt mondta először Harry hercegről

Lelepleződött Meghan, ezt mondta először Harry hercegről

Meg­han már szí­nész­nő­ként is pon­to­san tudta, hogy mit akar.

Az ame­ri­kai Meg­han Markle már szí­nész­nő­ként is pon­to­san tudta, hogy mit akar. Egy­kori el­kép­ze­lé­seit fel­idéző ba­rát­nője sza­vait és a va­ló­sá­got össze­vetve na­gyon úgy tűnik, hogy élete fon­tos dol­gai a vá­gyai sze­rint ala­kul­tak.

Ma keresztelik meg Archie-t, mégis kiakasztóan viselkedik Meghan és Harry

Ma keresztelik meg Archie-t, mégis kiakasztóan viselkedik Meghan és Harry

A her­cegi pár na­gyon szi­gorú sza­bá­lyo­kat ho­zott.

A her­cegi pár na­gyon szi­gorú sza­bá­lyo­kat ho­zott a ma­gán­éle­tü­ket il­le­tően, nagy a tit­ko­ló­zás.

Íme az első fotó, a kis Archie elrabolta a szíveket a keresztelőn

Íme az első fotó, a kis Archie elrabolta a szíveket a keresztelőn

Bár a ce­re­mó­nia pri­vát volt, és csak a csa­lád­ta­gok ve­het­tek részt rajta, Meg­ha­nék most meg­osz­tot­tak egy fotót.

Bár a ce­re­mó­nia pri­vát volt, Meg­han her­ceg­néék most meg­osz­tot­tak egy édes fotót.

Lelepleződött a titok, ezt gondolta II. Erzsébet királynő Harry hercegről

Lelepleződött a titok, ezt gondolta II. Erzsébet királynő Harry hercegről

Na­gyon örül, hogy a kar­já­ban tart­hatta a kis Ar­chie-t, pedig ko­ráb­ban nem sok esélyt lá­tott erre.

Kiszivárgott, így vette semmibe Meghan hercegnét Harry

Kiszivárgott, így vette semmibe Meghan hercegnét Harry

Nem elő­ször hozza kínos hely­zetbe.

A her­ceg nem elő­ször hozza kínos hely­zetbe fe­le­sé­gét azzal, hogy nem tö­rő­dik vele egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen.

Elképesztő, mikre költenek milliókat Meghanék

Elképesztő, mikre költenek milliókat Meghanék

Nem hét­köz­napi la­kás­fel­újí­tást csa­pott a sus­sexi her­cegi pár, lel­ke­sen szór­ják az adófi­ze­tők mil­li­óit.

Nem hét­köz­napi la­kás­fel­újí­tást csa­pott a sus­sexi her­cegi pár, lel­ke­sen szór­ják az adófi­ze­tők mil­li­óit.

Titok a múltból: így nevelte valójában gyermekeit Diana hercegnő

Titok a múltból: így nevelte valójában gyermekeit Diana hercegnő

Sa­já­tos stí­lu­sá­val min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Sa­já­tos stí­lu­sá­val min­den­kit le­nyű­gö­zött, is­me­rő­sei sze­rint ki­tűnt a ki­rá­lyi csa­lád többi tagja közül.

Kiszivárgott, ekkor keresztelik a kis Archie-t a Szent György kápolnában

Kiszivárgott, ekkor keresztelik a kis Archie-t a Szent György kápolnában

Meg­han her­cegné kisfi­á­nak ke­resz­te­lő­jén csak a meg­hí­vott ven­dé­gek ve­het­nek majd részt.

Végre kiderült, ilyen színű valójában Harry herceg fiának a haja

Végre kiderült, ilyen színű valójában Harry herceg fiának a haja

Most ki­de­rült a haj­színe.

A her­cegi pár eddig szán­dé­ko­san nem mu­tatta meg a kis Ar­chie fri­zu­rá­ját szí­nes fotón, de most ki­de­rült a haj­színe.

Meglepte a rajongókat Meghan hercegné, de végül mégis ő képedt el

Meglepte a rajongókat Meghan hercegné, de végül mégis ő képedt el

A 37 éves her­cegné el­kí­sérte a fér­jét egy base­ball meccsre, ahol kü­lön­le­ges aján­dé­ko­kat is ka­pott.

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Úgy tűnik, hogy a her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

Nagy utazásra készül Meghan hercegné: kiderült, mi lesz a kis Archie-val

Nagy utazásra készül Meghan hercegné: kiderült, mi lesz a kis Archie-val

A ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­gói már na­gyon ag­gód­tak.

A ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­gói már na­gyon ag­gód­tak.

Mi a fontosabb? Súlyos hibát követhet el Meghan hercegné

Mi a fontosabb? Súlyos hibát követhet el Meghan hercegné

Ag­gasztó hírek jöt­tek.

A ra­jon­gók szá­mára igen­csak ag­gasztó hírek jöt­tek a her­cegné jö­vő­beli ter­ve­i­ről. Még semmi sem biz­tos, de máris kri­ti­zál­ják!

Elvetette a sulykot, elképesztő költekezésbe kezdett Meghan hercegné

Elvetette a sulykot, elképesztő költekezésbe kezdett Meghan hercegné

A sok fel­újí­tás miatt hú­zó­dik a her­cegi pár köl­tö­zése, a ki­adá­sok pedig a ter­ve­zett összeg sok­szo­ro­sára rúg­nak.

Izgalmas hírek jöttek a kis Archie-ról, ők lehetnek a keresztszülei

Izgalmas hírek jöttek a kis Archie-ról, ők lehetnek a keresztszülei

A nagy nap­pal kap­cso­lat­ban már be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő nem lesz ott a ke­resz­te­lőn, a nagy nap­pal kap­cso­lat­ban be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Ebből botrány lesz: Harry herceg így köszöntötte a szülinapos Vilmost

Ebből botrány lesz: Harry herceg így köszöntötte a szülinapos Vilmost

A test­vé­rek kö­zött még min­dig na­gyon fa­gyos a vi­szony.

A test­vé­rek kö­zött még min­dig na­gyon fa­gyos a vi­szony.

Aggasztó hírek: kiderült, miért feszült a helyzet Harry és Meghan között

Aggasztó hírek: kiderült, miért feszült a helyzet Harry és Meghan között

Harry her­ceg va­ló­szí­nű­leg egy még kí­no­sabb szi­tu­á­ciót akart el­ke­rülni, ezért csi­tí­totta ked­ve­sét.

"Szórakozz, de ne vedd el!" - Fülöp herceg ezt tanácsolta Harrynek

"Szórakozz, de ne vedd el!" - Fülöp herceg ezt tanácsolta Harrynek

Nem akarta Meg­hant a csa­ládba.

Fülöp her­ceg ken­dő­zet­le­nül meg­mondta Har­rynek, ne vegye el Meg­hant.

Lelepleződött Meghan valódi személyisége, ezért irigy Katalin hercegnére

Lelepleződött Meghan valódi személyisége, ezért irigy Katalin hercegnére

A hírek sze­rint Meg­han her­cegné sokat ri­va­li­zál.

A hírek sze­rint Meg­han her­cegné sokat ri­va­li­zál, és na­gyon rosszul vi­seli a "ve­re­sé­get". Már el­ter­vezte, hogy lehet ő a nép­sze­rűbb!

Mindenkit elüldöz Meghan hercegné? Kiakasztotta a bébiszittert

Mindenkit elüldöz Meghan hercegné? Kiakasztotta a bébiszittert

A her­cegi pár min­den­től óvja a babát, sőt talán már túl­zásba is estek.

A her­cegi pár min­den­től óvja a babát, sőt talán már túl­zásba is estek. Med­dig bírja így az új csa­lád­se­gítő?

Meghan és Harry bevallotta, fizetnek egy nőnek

Meghan és Harry bevallotta, fizetnek egy nőnek

Se­gít­ségre van szük­sé­gük.

Az új­don­sült szü­lők na­gyon bol­do­gok, mióta a kis Ar­chie meg­szü­le­tett, de se­gít­ségre is szük­sé­gük van.

Erre senki sem számított, kiderült Meghan hercegné féltve őrzött titka

Erre senki sem számított, kiderült Meghan hercegné féltve őrzött titka

Az is ki­de­rült, hogy mi lesz a her­cegi pár kö­vet­kező úti célja.

Az is ki­de­rült, hogy mi lesz a her­cegi pár kö­vet­kező úti célja. Úgy tűnik, foly­tat­ják, amit Diana el­kez­dett.

Helyretette Meghan hercegnét Harry, tényleg így ráparancsolt?

Helyretette Meghan hercegnét Harry, tényleg így ráparancsolt?

A her­cegi pár is részt vett a hét­vé­gén a ka­to­nai pa­rá­dén.

A her­cegi pár is részt vett a hét­vé­gén a ki­rálynő hi­va­ta­los szü­le­tés­nap­ján évente meg­ren­de­zett ka­to­nai pa­rá­dén.

Harry máris szexi énekesnőkkel múlatja az időt, mit szól ehhez Meghan?

Harry máris szexi énekesnőkkel múlatja az időt, mit szól ehhez Meghan?

A her­ceg sztá­rok­kal ta­lál­ko­zott, fe­le­sége gyer­me­kük­kel ott­hon ma­radt.

A her­ceg sztá­rok­kal ta­lál­ko­zott, mi­köz­ben fe­le­sége a közös gyer­me­kük­kel ott­hon ma­radt.

Mi folyik itt? Karavánok jelentek meg Meghan és Harry otthonánál

Mi folyik itt? Karavánok jelentek meg Meghan és Harry otthonánál

A rend­őr­ség és a biz­ton­sági őrök is meg­kér­ték az au­tó­so­kat, hogy minél ha­ma­rabb tá­voz­za­nak.

Ebből baj lesz, privát képek szivárogtak ki Meghanról és Harry-ről

Ebből baj lesz, privát képek szivárogtak ki Meghanról és Harry-ről

A hi­va­ta­los fo­tó­suk gépét ha­cker­tá­ma­dás érte, de csak jóval ké­sőbb ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra a fotók.

Meghan hercegné visszatért a szülés után, itt vannak az első fotók

Meghan hercegné visszatért a szülés után, itt vannak az első fotók

A 37 éves her­cegné szom­ba­ton vett részt elő­ször hi­va­ta­los ese­mé­nyen első gyer­meke szü­le­tése óta.

Alig hogy megszületett, máris ide viszik Archie-t Meghan hercegnéék

Alig hogy megszületett, máris ide viszik Archie-t Meghan hercegnéék

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje imádja egész Af­ri­kát, ezért gyer­me­kü­ket már pó­lyás­ként meg­is­mer­te­tik a kon­ti­nens­sel.

Elnyomva érzi magát Meghan hercegné, meglepő döntést hozott

Elnyomva érzi magát Meghan hercegné, meglepő döntést hozott

Az egy­kori szí­nésznő nincs hoz­zá­szokva, hogy a hát­térbe hú­zód­jon.

A 37 éves egy­kori szí­nésznő nincs hoz­zá­szokva ahhoz, hogy a hát­térbe kell­jen hú­zód­nia.

Heves csókot adott Harrynek, így közölte Meghan, hogy terhes?

Heves csókot adott Harrynek, így közölte Meghan, hogy terhes?

A pár éle­té­ről so­ro­za­tot ké­szí­tet­tek.

A her­cegi pár éle­té­ről már most so­ro­za­tot ké­szí­tet­tek, a má­so­dik rész­ben az es­küvő előtti időt, és a há­zas­ság első né­hány hó­nap­ját dol­goz­ták fel.

Kiszivárgott, ilyen problémával küzd Harry herceg

Kiszivárgott, ilyen problémával küzd Harry herceg

Nem olyan könnyű az élete.

Az új­don­sült apuka élete nem olyan könnyű, mint hisszük. Per­sze ez azért iz­gal­mas is szá­mára.

Mégsem segít a lányának? Meghan édesanyja már hazarepült

Mégsem segít a lányának? Meghan édesanyja már hazarepült

Eddig úgy volt, hogy hó­na­pokra Meg­ha­nék­hoz köl­tö­zik.

Eddig úgy volt, hogy hó­na­pokra Meg­ha­nék­hoz köl­tö­zik, hogy se­gít­sen a baba kö­rüli te­en­dők­ben.

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Ki­tá­lalt Meg­han her­cegné benn­fen­tes ba­rát­nője!

Ki­tá­lalt Meg­han her­cegné benn­fen­tes ba­rát­nője!

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

Kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak.

Sus­sex her­cege még na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak, a foly­to­nos ve­sze­ke­dés pedig na­gyon meg­vi­selte őt és Vil­mos her­ce­get is.

Rejtélyes nőre figyeltek fel Meghanék esküvőjén, Harry miatt volt ott

Rejtélyes nőre figyeltek fel Meghanék esküvőjén, Harry miatt volt ott

Eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy ki lehet az a csi­nos hölgy.

Eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy ki lehet az a csi­nos hölgy, aki vá­rat­la­nul je­lent meg a ká­pol­ná­ban és ment oda Meg­han her­ceg­né­hez.

Ezzel vége Meghan hercegné játszadozásának, komoly szigorítások jönnek

Ezzel vége Meghan hercegné játszadozásának, komoly szigorítások jönnek

Mos­tanra be­telt a pohár.

A ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem néz­ték jó szem­mel a sza­bály­szegő vi­sel­ke­dést.

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

A kis Ar­chie-t még min­dig nem lá­to­gatta meg Vil­mos her­ceg és fe­le­sége. De Ká­roly her­ceg is távol ma­radt.

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin és Vilmos

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin hercegné és Vilmos herceg

Az árul­kodó, hogy Diana test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Az a tény azon­ban árul­kodó, hogy Diana her­cegnő test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Imádnivaló új képet osztott meg Meghan hercegné a kis Archie-ról

Imádnivaló új képet osztott meg Meghan hercegné a kis Archie-ról

Az anyá­kat sze­rette volna a her­cegi pár kö­szön­teni ezzel a kép­pel.

Az anyá­kat sze­rette volna a her­cegi pár kö­szön­teni ezzel a kép­pel.

Rengeteg hagyományon változtatott Meghan és Harry

Rengeteg hagyományon változtatott Meghan és Harry

A gyer­mek­szü­le­tés kö­rüli ha­gyo­má­nyo­kon is vál­toz­tat­tak.

A gyer­mek­szü­le­tés kö­rüli ha­gyo­má­nyo­kon is vál­toz­tat­tak.

Harry és Meghan még a saját szabályait is megszegi ezzel?

Harry és Meghan még a saját szabályait is megszegi ezzel?

A her­cegi pár sűrű na­po­kon van túl.

A her­cegi pár sűrű na­po­kon van túl, a hét ele­jén üd­vö­zöl­het­ték csa­lád­juk­ban kisfi­u­kat, Ar­chie-t.

Fájdalmas vallomást tett Dianáról Harry herceg a baba születése után

Fájdalmas vallomást tett Dianáról Harry herceg a baba születése után

A fi­a­tal apuka pár nap­pal kisfia szü­le­tése után már Hol­lan­di­ába uta­zott, ott pedig meg­ha­tó­dot­tan be­szélt édes­any­já­ról.

Hihetetlen, ezért rajonganak a brit kutyások a hercegi babáért

Hihetetlen, ezért rajonganak a brit kutyások a hercegi babáért

A kicsi még csak hét­főn látta meg a nap­vi­lá­got, mégis azon­nal igazi sztár­ként kezd­ték ün­ne­pelni.

Bejelentették a nagy hírt: ez lett Meghan és Harry fiának a neve

Bejelentették a nagy hírt: ez lett Meghan és Harry fiának a neve

A kicsi nevét is meg­tud­hat­tuk.

A her­cegi pár gyer­me­két már az egész világ lá­za­san várta, most végre a kicsi nevét is meg­tud­hat­tuk.

Kirúgták a műsorvezetőt: ezt a fotót osztotta meg Meghanék babájáról

Kirúgták a műsorvezetőt: ezt a fotót osztotta meg Meghanék babájáról

Olyan kép­pel üd­vö­zölte a fiút, ami so­ka­kat meg­bot­rán­koz­ta­tott.

A brit mű­sor­ve­zető egy olyan kép­pel üd­vö­zölte Harry her­ceg fiát, ami so­ka­kat meg­bot­rán­koz­ta­tott.

Harry máris magára hagyta a családot

Harry máris magára hagyta a családot

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le.

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le, és kény­te­len volt ott­hon hagyni a csa­lád­ját.

"Ez egy csoda" - most először láthattuk Meghan és Harry babáját

"Ez egy csoda" - most először láthattuk Meghan és Harry babáját

A bol­dog szü­lők szer­dán mu­tat­ták meg a ki­csit, aki­ről né­hány szót is szól­tak.

Megjött az első fotó Meghan Markle és Harry herceg babájáról

Megjött az első fotó Meghan Markle és Harry herceg babájáról

A her­cegi pár szer­dán állt ka­me­rák elé a kisfi­ú­val, aki ki­csit ké­sőbb ér­ke­zett a várt­nál, de egész­sé­ges.

A her­cegi pár szer­dán állt ka­me­rák elé a kisfi­ú­val, aki ki­csit ké­sőbb ér­ke­zett a várt­nál, de egész­sé­ges.

Meglepő bejelentés: Harry és Meghan babája nem herceg

Meglepő bejelentés: Harry és Meghan babája nem herceg

Harry hiába her­ceg, a fia nem biz­tos, hogy ezt a címet fogja örö­kölni.

Harry hiába her­ceg, a fia nem biz­tos, hogy ezt a címet fogja örö­kölni.

Harry és Meghan még a családot is átverte

Harry és Meghan még a családot is átverte

Nem vic­cel­tek, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak.

A sus­sexi her­cegi pár nem vic­celt, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak az első gye­re­kük kap­csán. De azzal egy ki­csit túl­zásba estek, hogy még a ki­rály­nőt sem in­for­mál­ták.

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

A her­cegnő mind­két gyer­me­ké­nek na­gyon hi­ány­zik, Vil­mos és Harry is idő­ről időre meg­em­lék­szik édes­any­já­ról.

Az alattvalók már tudják, mi lesz Harry és Meghan gyerekének a neve

Az alattvalók már tudják, mi lesz Harry és Meghan gyerekének a neve

A Twit­te­ren ta­lál­gat­ják, mi­lyen szo­kat­lan nevet ad­hat­nak szü­lei a ba­bá­nak.

A Twit­te­ren ta­lál­gat­ják, mi­lyen szo­kat­lan nevet ad­hat­nak szü­lei a ba­bá­nak.

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről egy­előre nem sokat lehet tudni.

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről nem sokat tudni, de va­la­min egész éle­té­ben osz­tozni fog a szí­nés­szel.

Sok pénzt buktak az angolok Harryék fián

Sok pénzt buktak az angolok Harryék fián

Ala­po­san rá­fa­rag­tak azok, akik arra tet­tek pénzt, hogy a Diana lesz.

Ala­po­san rá­fa­rag­tak azok, akik arra tet­tek pénzt, hogy a sus­sexi baba Diana lesz.

Üzent Meghan apja, ezt mondta a kis hercegről

Üzent Meghan apja, ezt mondta a kis hercegről

Míg Meg­han anyja végig jelen volt a szü­lés­nél, a her­cegné apja több ezer ki­lo­mé­terre tar­tóz­ko­dott a her­cegi ba­bá­tól.

Míg Meg­han anyja végig jelen volt a szü­lés­nél, a her­cegné apja több ezer ki­lo­mé­terre tar­tóz­ko­dott a her­cegi ba­bá­tól.

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Szinte azon­nal el­ké­szült az első in­terjú az új­don­sült apu­ká­val, aki meg­ha­tódva be­szélt élete nagy nap­já­ról.

Szinte azon­nal el­ké­szült az első in­terjú az új­don­sült apu­ká­val, aki meg­ha­tódva be­szélt élete nagy nap­já­ról.

Megszületett Harry és Meghan babája!

Megszületett Harry és Meghan babája!

A fél világ hetek óta erre a pil­la­natra várt: meg­ér­ke­zett az első sus­sexi her­cegi baba. Min­denki egész­sé­ges és jól van.

A fél világ hetek óta erre a pil­la­natra várt: meg­ér­ke­zett az első sus­sexi her­cegi baba. Min­denki egész­sé­ges és jól van.

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

A 72 éves vi­lág­sztár na­gyon jó ba­rátja a her­cegi pár­nak, így va­ló­ban tud­hat va­la­mit a bébi ér­ke­zé­sé­ről.

Teljes a káosz a hercegi baba miatt, bombát robbantott ez az elszólás

Teljes a káosz a hercegi baba miatt, bombát robbantott ez az elszólás

Sus­sex her­cegi párja hó­na­pok óta tit­ko­ló­zik és sem­mit sem haj­landó el­árulni ba­bá­juk szü­le­té­sé­ről.

Késik Meghan és Harry babája

Késik Meghan és Harry babája

Az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

A sus­sexi her­cegi pár tit­ko­ló­zik első gye­re­kük szü­le­tése kap­csán, de az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

Újabb szakítás, Harry és Meghan már itt sem akarja látni Vilmosékat

Újabb szakítás, Harry és Meghan már itt sem akarja látni Vilmosékat

Sus­sex her­cegi párja a kö­zös­ségi mé­di­á­ban is tel­je­sen a saját útját járja.

Sus­sex her­cegi párja a kö­zös­ségi mé­di­á­ban is tel­je­sen a saját útját járja.

Kínos baki: A királyi palota véletlenül elárulta Harryék babájának nemét?

Kínos baki: A királyi palota véletlenül elárulta Harryék babájának nemét?

Mi­köz­ben a sus­sexi her­cegi pár sem­mit nem árul el a szü­le­tendő gye­re­ké­ről, az ud­var­tar­tás el­szólta magát.

Fordulat Harry és Vilmos viszonyában, ez a megegyezés született

Fordulat Harry és Vilmos viszonyában, ez a megegyezés született

A ki­rá­lyi csa­lád­ban so­káig fe­szült volt a han­gu­lat.

A ki­rá­lyi csa­lád­ban so­káig fe­szült volt a han­gu­lat, mert a fi­vé­rek kö­zött fa­gyos volt a le­vegő.

Kitört a botrány: Harry herceg erről mélyen hallgatott

Kitört a botrány: Harry herceg erről mélyen hallgatott

Harry her­ceg idil­li­nek tűnő ké­pe­ket osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. A va­ló­ság azon­ban egé­szen más.

Harry her­ceg idil­li­nek tűnő ké­pe­ket osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. A va­ló­ság azon­ban egé­szen más.

Mindenre fény derült, Meghan miatt vesztek össze a hercegek

Mindenre fény derült, Meghan miatt vesztek össze a hercegek

Meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk.

Vil­mos her­ceg és Harry min­dig na­gyon közel áll­tak egy­más­hoz, ám volt egy idő, ami­kor meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk.

Áll a bál a királyi családban: fejmosást kapott Harry és Vilmos

Áll a bál a királyi családban: fejmosást kapott Harry és Vilmos

A két her­ceg régen el­vá­laszt­ha­tat­lan volt egy­más­tól.

A két her­ceg régen el­vá­laszt­ha­tat­lan volt egy­más­tól, ám az utóbbi idő­ben már be­szélni is alig szok­tak.

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Egy­ér­telmű, hogy Diana fiai kö­zött meg­rom­lott a vi­szony.

Hiába ta­gad­ják, egy­ér­tel­műen lát­szik, hogy Diana két fia kö­zött meg­rom­lott a vi­szony.

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

A ki­rá­lyi csa­lád egy­kori sza­ká­csa arról is be­szélt, hogy bánt fi­a­i­val a her­cegnő. Úgy tűnik, Ká­roly her­ceg volt a ne­he­zebb eset.

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak.

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak, de a kö­vet­kező hó­na­pok nem csak az ő éle­tü­ket vál­toz­tat­ják meg.

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

Min­denki na­gyon iz­ga­tott, be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Min­denki na­gyon iz­ga­tott, be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Gond lehet: Meghan és Harry herceg gyermeke kettős állampolgár lesz

Gond lehet: Meghan és Harry herceg gyermeke kettős állampolgár lesz

Min­den jö­ve­del­mé­ből adóz­nia kell az Ál­la­mok­ban is.

Min­den jö­ve­del­mé­ből adóz­nia kell az Ál­la­mok­ban is.

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Az új ott­ho­nuk miatt máris össze­tű­zésbe ke­rült a her­cegi pár a sze­mély­zet­tel.

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Meg­le­pően jól sült el a vak­randi, szinte azon­nal egy­másba zúg­tak. Most az is ki­de­rült, hol és mivel töl­töt­ték ide­jü­ket.