Harry herceg

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban.

A kicsi fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást!

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Az egy­kori walesi her­cegné egy fon­tos csa­ládi ha­gyo­mányt tört meg, a ki­rálynő pedig egy­ál­ta­lán nem dí­jazta.

Különös elfoglaltságot talált Harry herceg, erre is Meghan vette rá

Különös elfoglaltságot talált Harry herceg, erre is Meghan vette rá

Ugya­n­ak­kor azt ál­lítja, po­zi­tív ha­tás­sal van az új­don­ság az éle­tére.

Ugya­n­ak­kor azt ál­lítja, po­zi­tív ha­tás­sal van az új­don­ság az éle­tére. Ezek sze­rint tel­jes az össz­hang!

Itt az első fotó Harry és Meghan titkos romantikus rejtekhelyéről

Itt az első fotó Harry és Meghan titkos romantikus rejtekhelyéről

A her­cegi pár egy ox­fords­hire-i bir­tokra szo­kott el­rej­tőzni.

A her­cegi pár egy ox­fords­hire-i bir­tokra szo­kott me­ne­külni a világ szeme elől.

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Meghan Markle feladta az elveit, kezdi megtörni a királyi udvar

Meghan Markle feladta az elveit, kezdi megtörni a királyi udvar

Olyat tett a her­cegné, amire vég­képp senki nem szá­mí­tott, ezzel ala­po­san szem­be­ment az ed­digi sza­va­i­val.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Érik az újabb botrány: Harry erről is lemondott Meghan kedvéért

Érik az újabb botrány: Harry erről is lemondott Meghan kedvéért

Ennek biz­tos nem örül Vil­mos her­ceg! De vajon hogy re­a­gált rá?

Nem lenne meg­lepő, ha ezt kö­ve­tően vég­leg meg­rom­lana a vi­szony Harry és Vil­mos kö­zött.

Bekeményített Meghan, Harry hercegnek nincs választása

Bekeményített Meghan, Harry hercegnek nincs választása

Még Vil­most is ki­akadt! Sze­rinte is túl­zás, amit a her­cegné művel.

Vil­mos sze­rint is túl­zás, amit a her­cegné művel, hisz fon­tos ha­gyo­mány­tól fosz­totta meg Har­ryt.

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Az egy­kori szí­nésznő nő­vére sze­rint a fotó azt jel­ké­pezi, ahogy a vá­ran­dós her­cegné hátat for­dí­tott sze­ret­te­i­nek.

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Har­ryt!

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Harry her­ce­get!

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

Meg­tört a csa­ládi egy­ség.

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint nap­ja­ink­ban. Ezért ko­moly men­tő­ak­ci­óra van szük­ség.

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Amal és George Clo­o­ney úgy tűnik, a töb­bi­ek­nél is kö­ze­lebb áll hoz­zá­juk.

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő és vő­le­gé­nye ké­ré­sé­nek.

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott. Nem is akarta el­hinni.

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Ki­de­rült az igaz­ság a fe­szült­ség va­lódi oká­ról. VIl­mos nem úgy bánt Meg­han­nal, ahogy Harry sze­rette volna.

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, Meg­han Markle köl­tö­zik, plety­kák ke­rin­ge­nek.

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá!

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Nincs mese, a her­ceg­né­nek vá­ran­dó­san kell szed­nie a sá­tor­fá­ját.

Durván korhatáros ajándékkal lepte meg Katalin Harry herceget

Durván korhatáros ajándékkal lepte meg Katalin Harry herceget

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné be­bi­zo­nyí­totta, hogy va­ló­ban fer­ge­te­ges a hu­mora.

A há­rom­gyer­me­kes her­cegné be­bi­zo­nyí­totta, hogy va­ló­ban fer­ge­te­ges a hu­mora.

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

A her­cegné egy jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult, ami­kor len­cse­végre kap­ták. Ekkor csil­lant meg ujján az ék­szer.

A her­cegné jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult, ami­kor len­cse­végre kap­ták. Ekkor csil­lant meg ujján az ék­szer.

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt, a ter­hes­ség­től pedig még a szo­ká­sos­nál is su­gár­zóbb.

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

A her­cegné még min­dig az Egye­sült Ál­la­mok ál­lam­pol­gára, ez pedig a pénz­ügyi hely­ze­tére is ha­tás­sal lehet.

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

Lerántották a leplet Harryről és Vilmosról, borzalmas gyerekek voltak

Lerántották a leplet Harryről és Vilmosról, borzalmas gyerekek voltak

A két her­ce­get hagy­ták a ki­rá­lyi ud­var­ban őr­jön­geni.

A két her­ce­get hagy­ták a ki­rá­lyi ud­var­ban őr­jön­geni.

Döbbenetes fotó: tényleg így néz majd ki Harry herceg 50 évesen?

Döbbenetes fotó: tényleg így néz majd ki Harry herceg 50 évesen?

Úgy tűnik, ő is ugyan­ab­ban a hely­zet­ben van, mint Vil­mos her­ceg. Leg­alábbis a szak­em­ber sze­rint.

Erre senki sem számított, Harry herceg durván elhúzott felesége mellett

Erre senki sem számított, Harry herceg durván elhúzott felesége mellett

Meg­han nem olyan nép­szerű.

Úgy tűnik Meg­han her­cegné nem ör­vend ak­kora nép­sze­rű­ség­nek, mint új­don­sült férje. De ezzel nincs egye­dül a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Ennél édesebb ma nem lesz, Harry herceg mindenki szívét meglágyította

Ennél édesebb ma nem lesz, Harry herceg mindenki szívét meglágyította

A videó alap­ján iga­zán gon­dos­kodó édes­apa válik majd be­lőle.

A videó alap­ján iga­zán gon­dos­kodó édes­apa válik majd be­lőle. Min­den­nel fel­ha­gyott egy kis­gye­rek biz­ton­sága ér­de­ké­ben!

Hatalmas meglepetés érte Meghan hercegnét, ismerőst szúrt ki a tömegben

Hatalmas meglepetés érte Meghan hercegnét, ismerőst szúrt ki a tömegben

A 37 éves her­cegné egyik ra­jon­gója már na­gyon rég­óta várta a pil­la­na­tot.

A 37 éves her­cegné egyik ra­jon­gója már na­gyon rég­óta várta a pil­la­na­tot.

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje hi­va­ta­los kör­út­juk utolsó ál­lo­más­ként ér­kez­tek Új-Zé­l­andra, ahol gya­ko­riak a föld­ren­gé­sek.

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Fa­gyos a kap­cso­lata fi­á­val.

Vil­mos és Harry her­ceg kap­cso­lata az ap­juk­kal iga­zán hek­ti­kus.

Megolvasztja a szíveket: Meghan Markle bizonyította, remek anya lesz

Megolvasztja a szíveket: Meghan Markle bizonyította, remek anya lesz

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don is a szo­kott la­za­ság­gal és ked­ves­ség­gel for­dult a gye­re­kek felé.

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

A 34 éves her­ceg és fe­le­sége na­gyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­gükre, főleg mióta ki­de­rült, hogy ba­bá­juk lesz.

Most közölték: vészhelyzet, kiürítették az épületet, ahol Meghan és Harry tartózkodik

Most közölték: vészhelyzet, kiürítették az épületet, ahol Meghan és Harry tartózkodik

Hir­te­len be­kap­csolt egy tűz­jelző.

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don tel­je­sí­tette volna fel­ada­tait, de egy hir­te­len be­kap­csolt tűz­jelző miatt át kell szer­vezni a prog­ra­mot.

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

Harry her­ceg­gel nem akar­tak to­vább ron­tani a hely­ze­ten, ezért in­kább tu­do­mást sem vet­tek a tör­tén­tek­ről.

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Sus­sex her­ceg­néje Harry her­ceg ol­da­lán lá­to­ga­tott egy híres mel­bourne-i ét­te­rembe, ahol kü­lön­le­ges éte­le­ket kós­tol­tak.

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós...

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós...

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Úgy lát­szik, hogy a vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt.

A vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt. Per­sze ehhez Harry her­ceg­nek is köze van...

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. Min­den­esetre a le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan hercegné teljesen megőrjítette a férjét, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta múlt­ját.

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta a múlt­ját, el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó éle­té­től, melybe bi­zony még al­ko­hol­má­mo­ros Las Vegas-i bot­rány­nak is ju­tott hely. S úgy tűnik, annak a sze­mély­nek is bú­csút in­tett, aki iga­zán rossz ha­tás­sal volt rá...

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Meg­han Markle min­den szin­ten meg­vál­toz­tatta Harry her­ceg éle­tét.

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny. Sze­rinte nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést.

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába.

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába, mert eddig tar­tott a fel­újí­tás.

Megható jelenet: Harry nem volt hajlandó elmozdulni felesége mellől

Megható jelenet: Harry nem volt hajlandó elmozdulni felesége mellől

Harry her­ceg sze­rel­mes férj­ként meg­várta, míg Meg­han végez az írás­sal.

Harry her­ceg sze­rel­mes férj­ként meg­várta, míg Meg­han végez az írás­sal.

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Az egész ki­rá­lyi csa­lád nagy hang­súlyt fek­tet a jó­té­kony­ko­dásra, nem ki­vé­tel ez alól a test­vér­pár sem.

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Iga­zán kü­lön­le­ges he­lyet vá­lasz­tot­tak. Nem vé­let­len, hogy azt gon­dol­ták, ez az uta­zás ti­tok­ban ma­rad­hat...

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Sokan úgy vélik, hogy a 37 éves Meg­han Markle-nek nem kel­lene vár­nia a gyer­mek­vál­la­lás­sal, va­lami még vissza­tartja őt.

Nem hinnéd, mire vetemedett Harry herceg - De betartja a szavát?

Nem hinnéd, mire vetemedett Harry herceg - De betartja a szavát?

A her­ceg na­gyon el­en­gedte magát hi­va­ta­los lá­to­ga­tása során, és még egy fo­ga­dást is kö­tött.

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét.

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét, akit min­den meg­moz­du­lá­sá­ban tá­mo­gat is.

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Meg­szó­lalt egy jós, aki már ko­ráb­ban is előre látta a ki­rá­lyi csa­lád éle­té­ben be­kö­vet­kező vál­to­zá­so­kat.

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Harry her­ceg és fe­le­sége, Meg­han Markle az ün­nep­ség ide­jén nem is tar­tóz­kod­nak majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

A her­ceg iga­zán bántó meg­jegy­zést ka­pott, de nem elő­ször éri kri­tika.

A her­ceg iga­zán bántó meg­jegy­zést ka­pott, de nem elő­ször éri kri­tika. Meg­han is te­he­tet­len.

Kiderült Diana titka, csínytevésben is profi volt a hercegnő

Kiderült Diana titka, csínytevésben is profi volt a hercegnő

Harry her­ceg egy al­ka­lom­mal iga­zán szo­kat­lan aján­dé­kot ka­pott tőle. De az ő re­ak­ci­ója még meg­le­pőbb volt!

Harry her­ceg egy al­ka­lom­mal szo­kat­lan aján­dé­kot ka­pott tőle. De az ő re­ak­ci­ója még meg­le­pőbb volt!

Mi történt Meghan hercegnével? Valami megváltozott

Mi történt Meghan hercegnével? Valami megváltozott

Ennek pedig jó oka van!

Az utóbbi idő­ben nem úgy vi­sel­ke­dik Harry her­ceg ked­vese, mint meg­is­mer­ke­dé­sük­kor. Ennek pedig jó oka van!

Meghan Markle-t másolta a barátnője, cikizik az interneten

Meghan Markle-t másolta a barátnője, cikizik az interneten

Kol­lé­ga­nő­jé­ből me­rí­tett ih­le­tet.

A nép­szerű szí­nésznő egy­kori kol­lé­ga­nő­jé­ből me­rí­tett ih­le­tet egy fo­tó­hoz, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett.

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül.

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül. A test­be­széde sok min­dent el­árult...

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

A 33 éves her­ceg min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik.

A 33 éves her­ceg min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik.

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Egy re­pü­lő­gé­pen fi­gyel­tek fel Meg­han her­ceg­nére, aki nem Harry her­ceg­gel uta­zott.

Meghan és Harry nagy dologra vállalkozott, döntésükre nincs magyarázat

Meghan és Harry nagy dologra vállalkozott, döntésükre nincs magyarázat

Ko­ráb­ban örökbe fo­gad­tak egy ku­tyát, az állat neve azon­ban csak most ke­rült nyil­vá­nos­ságra.

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Különös titokra derült fény

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Különös titokra derült fény

A her­ceg meg­ta­lálta a mód­ját, hogy édes­anyja em­léke min­dig vele le­gyen. De más is ki­de­rült.

A her­ceg meg­ta­lálta a mód­ját, hogy édes­anyja em­léke min­dig vele le­gyen. De más is ki­de­rült.

Meghan viseli a nadrágot? Miatta hagyhatott fel hobbijával Harry herceg

Meghan viseli a nadrágot? Miatta hagyhatott fel hobbijával Harry herceg

Nagy ha­gyo­má­nya van a csa­lád­ban.

Egy olyan szo­kást sza­kít­ha­tott meg Sus­sex her­cege, amely­nek nagy ha­gyo­má­nya van a csa­lád­ban, sőt már György her­ce­get is meg­is­mer­tet­ték vele.

Ismét szabályt szegett Meghan Markle, olyat mutatott, amit nem szabadna

Ismét szabályt szegett Meghan Markle, olyat mutatott, amit nem szabadna

Sus­sex her­ceg­néje eddig sem kö­vette a szi­gorú eti­kett sza­bá­lyo­kat.

Sus­sex her­ceg­néje eddig sem kö­vette a szi­gorú eti­kett sza­bá­lyo­kat.

A szexi sztár fotóját tette ki a falra Harry, mit szól ehhez Meghan?

A szexi sztár fotóját tette ki a falra Harry, mit szól ehhez Meghan?

Per­sze ez évek­kel ez­előtt tör­tént, vi­szont csak most ke­rült nyil­vá­nos­ságra. A kép­hez pedig maga a fotón sze­replő sztár is hoz­zá­szólt.

Örömhír, máris új taggal bővült Harry herceg és Meghan családja

Örömhír, máris új taggal bővült Harry herceg és Meghan családja

Bár a Kens­ing­ton-pa­lota hi­va­ta­lo­san még nem erő­sí­tette meg a hírt, egy benn­fen­tes ki­ko­tyo­gott né­hány dol­got.

Kíméletlen döntést hozott, Harry herceg ebben Diana nyomdokait követi

Kíméletlen döntést hozott, Harry herceg ebben Diana nyomdokait követi

A her­cegnő egy­kori ko­mor­nyikja sze­rint az alma bi­zony nem esett messze a fá­já­tól. Ő már csak tudja!

Örömhírt jelentett be Harry herceg gyönyörű exe, ez gyorsan jött

Örömhírt jelentett be Harry herceg gyönyörű exe, ez gyorsan jött

Az éne­kesnő öt évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel sok­kal ko­mo­lyabbra for­dítja kap­cso­la­tát.

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Kö­zeli kap­cso­lat­ban van­nak.

Ez­út­tal George és Amal Clo­o­ney tár­sa­sá­gá­ban pi­hent Harry és Meg­han.

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Szívszorító döntést hozott

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Szívszorító döntést hozott

A her­ceg­ben na­gyon mély nyo­mot ha­gyott az édes­anyja ha­lála, ezért nemes célt tűz­tek ki Meg­han her­ceg­né­vel.

Súlyos döntést hozott Meghan hercegné, de mit szól ehhez Harry?

Súlyos döntést hozott Meghan hercegné, de mit szól ehhez Harry?

Meg­han Markle ud­va­ri­a­san nemet mon­dott egy fon­tos fel­ké­résre, de ezzel csa­ló­dást oko­zott ra­jon­gó­i­nak.

Meg­han Markle ud­va­ri­a­san nemet mon­dott egy fon­tos fel­ké­résre, de ezzel csa­ló­dást oko­zott ra­jon­gó­i­nak.

Harry herceg cserben hagyja Meghant? Különös dologra derült fény

Harry herceg cserben hagyja Meghant? Különös dologra derült fény

De Meg­han Markle is így kép­zelte szü­le­tés­nap­ját?

Meg­han Markle nem­so­kára 37 éves lesz, de a szü­le­tés­nap­ján nem ő lesz a kö­zép­pont­ban...

Összeveszett feleségével Harry herceg: emiatt akadt ki

Ez kiverte a biztosítékot Harry hercegnél: összeveszett feleségével

Meg­han ismét fel akarta rúgni a ki­rá­lyi eti­ket­tet, ám Harry her­ceg most közbe lé­pett.

Meghan Markle titkos utat tervez, ezt még egyszer utoljára megteszi

Meghan Markle titkos utat tervez, ezt még egyszer utoljára megteszi

A her­cegné még az­előtt sze­retne el­in­tézni va­la­mit, hogy édes­anya lesz.

Kiverte a biztosítékot Meghan hercegné: az őrületbe kergette Harry herceget

Kiverte a biztosítékot Meghan hercegné: az őrületbe kergette Harry herceget

Ke­mény di­é­tá­nak ve­tette alá Harry her­ce­get Meg­han.

Ke­mény di­é­tá­nak ve­tette alá Harry her­ce­get Meg­han, és ezt nem nézi min­denki jó szem­mel.

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Ez­út­tal gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Diana szégyenkezne? Durván megalázták Meghan hercegnét és Harryt

Diana szégyenkezne? Durván megalázták Meghan hercegnét és Harryt

Meg­han Markle fél­test­vére ki­kelt ma­gá­ból, ez­út­tal sen­kit sem kí­mélt meg­jegy­zé­se­i­vel.

Meghan fekete miniben hódít, mint a végzet asszonya

Meghan fekete miniben hódít, mint a végzet asszonya

Harry her­ceg fe­le­sége megint olyan volt a ki­rá­lyi csa­lád ol­da­lán, mint egy hol­ly­woodi díva.

Harry her­ceg fe­le­sége megint olyan volt a ki­rá­lyi csa­lád ol­da­lán, mint egy hol­ly­woodi díva.

Újabb súlyos hibát vétett Meghan Markle, a királynő biztos nem boldog

Újabb súlyos hibát vétett Meghan Markle, a királynő biztos nem boldog

Pech­jére még videó is ké­szült a sza­bály­sze­gés­ről.

Pech­jére még videó is ké­szült a sza­bály­sze­gés­ről.

Meghan hercegné fontos feladatot kapott, de megint nagyot hibázott

Meghan hercegné fontos feladatot kapott, de megint nagyot hibázott

A 36 éves her­cegné most Harry her­ceg és II. Er­zsé­bet ol­da­lán je­lent meg.

A 36 éves her­cegné most Harry her­ceg és II. Er­zsé­bet ol­da­lán je­lent meg.

Durva, mit kellett vállalnia Meghan Markle-nek az esküvő előtt

Durva, mit kellett vállalnia Meghan Markle-nek az esküvő előtt

Ki­szi­vá­rog­tak a há­zas­sági szer­ző­dés rész­le­tei. Sok min­dent el­ve­szít, ha eset­leg vá­lásra kerül sor.

Máris terhes Meghan Markle? Ennél is durvábbat állítanak a hercegnéről

Máris terhes Meghan Markle? Ennél is durvábbat állítanak a hercegnéről

Több kül­földi lap sze­rint máris el­ér­ke­zett Harry her­ceg­ék­nél a csa­lád­ala­pí­tás ideje. De ezzel még nincs vége...