Harry herceg

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

Kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak.

Sus­sex her­cege még na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak, a foly­to­nos ve­sze­ke­dés pedig na­gyon meg­vi­selte őt és Vil­mos her­ce­get is.

Rejtélyes nőre figyeltek fel Meghanék esküvőjén, Harry miatt volt ott

Rejtélyes nőre figyeltek fel Meghanék esküvőjén, Harry miatt volt ott

Eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy ki lehet az a csi­nos hölgy.

Eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy ki lehet az a csi­nos hölgy.

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

Ezzel vége Meghan hercegné játszadozásának, komoly szigorítások jönnek

Ezzel vége Meghan hercegné játszadozásának, komoly szigorítások jönnek

Mos­tanra be­telt a pohár.

A ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem néz­ték jó szem­mel a sza­bály­szegő vi­sel­ke­dést.

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

A kis Ar­chie-t még min­dig nem lá­to­gatta meg Vil­mos her­ceg és fe­le­sége. De Ká­roly her­ceg is távol ma­radt.

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin és Vilmos

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin hercegné és Vilmos herceg

Az árul­kodó, hogy Diana test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Az a tény azon­ban árul­kodó, hogy Diana her­cegnő test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Rengeteg hagyományon változtatott Meghan és Harry

Rengeteg hagyományon változtatott Meghan és Harry

A gyer­mek­szü­le­tés kö­rüli ha­gyo­má­nyo­kon is vál­toz­tat­tak.

A gyer­mek­szü­le­tés kö­rüli ha­gyo­má­nyo­kon is vál­toz­tat­tak.

Imádnivaló új képet osztott meg Meghan hercegné a kis Archie-ról

Imádnivaló új képet osztott meg Meghan hercegné a kis Archie-ról

Az anyá­kat sze­rette volna a her­cegi pár kö­szön­teni ezzel a kép­pel.

Az anyá­kat sze­rette volna a her­cegi pár kö­szön­teni ezzel a kép­pel.

Harry és Meghan még a saját szabályait is megszegi ezzel?

Harry és Meghan még a saját szabályait is megszegi ezzel?

A her­cegi pár sűrű na­po­kon van túl.

A her­cegi pár sűrű na­po­kon van túl, a hét ele­jén üd­vö­zöl­het­ték csa­lád­juk­ban kisfi­u­kat, Ar­chie-t.

Fájdalmas vallomást tett Dianáról Harry herceg a baba születése után

Fájdalmas vallomást tett Dianáról Harry herceg a baba születése után

A fi­a­tal apuka pár nap­pal kisfia szü­le­tése után már Hol­lan­di­ába uta­zott, ott pedig meg­ha­tó­dot­tan be­szélt édes­any­já­ról.

Hihetetlen, ezért rajonganak a brit kutyások a hercegi babáért

Hihetetlen, ezért rajonganak a brit kutyások a hercegi babáért

A kicsi még csak hét­főn látta meg a nap­vi­lá­got.

A kicsi még csak hét­főn látta meg a nap­vi­lá­got, mégis azon­nal igazi sztár­ként kezd­ték ün­ne­pelni, a ku­tyá­sok pedig még job­ban örül­nek neki, mint a többi ra­jongó.

Kirúgták a műsorvezetőt: ezt a fotót osztotta meg Meghanék babájáról

Kirúgták a műsorvezetőt: ezt a fotót osztotta meg Meghanék babájáról

Olyan kép­pel üd­vö­zölte a fiút, ami so­ka­kat meg­bot­rán­koz­ta­tott.

A brit mű­sor­ve­zető egy olyan kép­pel üd­vö­zölte Harry her­ceg fiát, ami so­ka­kat meg­bot­rán­koz­ta­tott.

Harry máris magára hagyta a családot

Harry máris magára hagyta a családot

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le.

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le, és kény­te­len volt ott­hon hagyni a csa­lád­ját.

"Ez egy csoda" - most először láthattuk Meghan és Harry babáját

"Ez egy csoda" - most először láthattuk Meghan és Harry babáját

A bol­dog szü­lők szer­dán mu­tat­ták meg a ki­csit, aki­ről né­hány szót is szól­tak.

Bejelentették a nagy hírt: ez lett Meghan és Harry fiának a neve

Bejelentették a nagy hírt: ez lett Meghan és Harry fiának a neve

A kicsi nevét is meg­tud­hat­tuk.

A her­cegi pár gyer­me­két már az egész világ lá­za­san várta, most végre a kicsi nevét is meg­tud­hat­tuk.

Harry és Meghan még a családot is átverte

Harry és Meghan még a családot is átverte

Nem vic­cel­tek, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak.

A sus­sexi her­cegi pár nem vic­celt, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak az első gye­re­kük kap­csán. De azzal egy ki­csit túl­zásba estek, hogy még a ki­rály­nőt sem in­for­mál­ták.

Megjött az első fotó Meghan Markle és Harry herceg babájáról

Megjött az első fotó Meghan Markle és Harry herceg babájáról

A her­cegi pár szer­dán állt ka­me­rák elé a kisfi­ú­val, aki ki­csit ké­sőbb ér­ke­zett a várt­nál, de egész­sé­ges.

A her­cegi pár szer­dán állt ka­me­rák elé a kisfi­ú­val, aki ki­csit ké­sőbb ér­ke­zett a várt­nál, de egész­sé­ges.

Meglepő bejelentés: Harry és Meghan babája nem herceg

Meglepő bejelentés: Harry és Meghan babája nem herceg

Leg­alábbis egy­előre nem az.

Harry hiába her­ceg, a fia nem biz­tos, hogy ezt a címet fogja örö­kölni.

Az alattvalók már tudják, mi lesz Harry és Meghan gyerekének a neve

Az alattvalók már tudják, mi lesz Harry és Meghan gyerekének a neve

A Twit­te­ren ta­lál­gat­ják, mi­lyen szo­kat­lan nevet ad­hat­nak szü­lei a ba­bá­nak.

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Vil­mos és Harry is idő­ről időre meg­em­lé­ke­zik az édes­any­já­ról.

Vil­mos és Harry her­ceg is idő­ről időre meg­em­lé­ke­zik sze­re­tett édes­any­já­ról, Di­a­ná­ról.

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről egy­előre nem sokat lehet tudni.

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről nem sokat tudni, de va­la­min egész éle­té­ben osz­tozni fog a szí­nés­szel.

Sok pénzt buktak az angolok Harryék fián

Sok pénzt buktak az angolok Harryék fián

Ala­po­san rá­fa­rag­tak azok, akik arra tet­tek pénzt, hogy a Diana lesz.

Ala­po­san rá­fa­rag­tak azok, akik arra tet­tek pénzt, hogy a sus­sexi baba Diana lesz.

Üzent Meghan apja, ezt mondta a kis hercegről

Üzent Meghan apja, ezt mondta a kis hercegről

Míg Meg­han anyja végig jelen volt a szü­lés­nél, a her­cegné apja több ezer ki­lo­mé­terre tar­tóz­ko­dott a her­cegi ba­bá­tól.

Míg Meg­han anyja végig jelen volt a szü­lés­nél, a her­cegné apja több ezer ki­lo­mé­terre tar­tóz­ko­dott a her­cegi ba­bá­tól.

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Szinte azon­nal el­ké­szült az első in­terjú az új­don­sült apu­ká­val, aki meg­ha­tódva be­szélt élete nagy nap­já­ról.

Szinte azon­nal el­ké­szült az első in­terjú az új­don­sült apu­ká­val, aki meg­ha­tódva be­szélt élete nagy nap­já­ról.

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

A 72 éves vi­lág­sztár na­gyon jó ba­rátja a her­cegi pár­nak, így va­ló­ban tud­hat va­la­mit a bébi ér­ke­zé­sé­ről.

Megszületett Harry és Meghan babája!

Megszületett Harry és Meghan babája!

A fél világ hetek óta erre a pil­la­natra várt: meg­ér­ke­zett az első sus­sexi her­cegi baba. Min­denki egész­sé­ges és jól van.

A fél világ hetek óta erre a pil­la­natra várt: meg­ér­ke­zett az első sus­sexi her­cegi baba.

Teljes a káosz a hercegi baba miatt, bombát robbantott ez az elszólás

Teljes a káosz a hercegi baba miatt, bombát robbantott ez az elszólás

Sus­sex her­cegi párja hó­na­pok óta tit­ko­ló­zik.

Sus­sex her­cegi párja hó­na­pok óta tit­ko­ló­zik és sem­mit sem haj­landó el­árulni ba­bá­juk szü­le­té­sé­ről, ez pedig elég sok fej­tö­rést okoz a brit fo­ga­dó­iro­dák­nak is.

Újabb szakítás, Harry és Meghan már itt sem akarja látni Vilmosékat

Újabb szakítás, Harry és Meghan már itt sem akarja látni Vilmosékat

Sus­sex her­cegi párja a kö­zös­ségi mé­di­á­ban is tel­je­sen a saját útját járja.

Sus­sex her­cegi párja a kö­zös­ségi mé­di­á­ban is tel­je­sen a saját útját járja.

Kínos baki: A királyi palota véletlenül elárulta Harryék babájának nemét?

Kínos baki: A királyi palota véletlenül elárulta Harryék babájának nemét?

Mi­köz­ben a sus­sexi her­cegi pár sem­mit nem árul el a szü­le­tendő gye­re­ké­ről, az ud­var­tar­tás el­szólta magát.

Késik Meghan és Harry babája

Késik Meghan és Harry babája

Az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

A sus­sexi her­cegi pár tit­ko­ló­zik első gye­re­kük szü­le­tése kap­csán, de az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

Mindenre fény derült, Meghan miatt vesztek össze a hercegek

Mindenre fény derült, Meghan miatt vesztek össze a hercegek

Meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk.

Vil­mos her­ceg és Harry min­dig na­gyon közel áll­tak egy­más­hoz, ám volt egy idő, ami­kor meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk.

Fordulat Harry és Vilmos viszonyában, ez a megegyezés született

Fordulat Harry és Vilmos viszonyában, ez a megegyezés született

A ki­rá­lyi csa­lád­ban so­káig fe­szült volt a han­gu­lat.

A ki­rá­lyi csa­lád­ban so­káig fe­szült volt a han­gu­lat, mert a fi­vé­rek kö­zött fa­gyos volt a le­vegő.

Kitört a botrány: Harry herceg erről mélyen hallgatott

Kitört a botrány: Harry herceg erről mélyen hallgatott

Nem mondta el az iga­zat.

Harry her­ceg idil­li­nek tűnő ké­pe­ket osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. A va­ló­ság azon­ban egé­szen más.

Áll a bál a királyi családban: fejmosást kapott Harry és Vilmos

Áll a bál a királyi családban: fejmosást kapott Harry és Vilmos

A két her­ceg régen el­vá­laszt­ha­tat­lan volt egy­más­tól, ám az utóbbi idő­ben már be­szélni is alig szok­tak.

Nagy bejelentést tett Meghan hercegné: nem sokáig marad otthon a gyerekkel

Nagy bejelentést tett Meghan hercegné: nem sokáig marad otthon a gyerekkel

Meg­han her­cegné mind­össze hat hó­na­pot tölt majd távol a mun­ká­já­tól.

Meg­han her­cegné mind­össze hat hó­na­pot tölt majd távol a mun­ká­já­tól.

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Egy­ér­telmű, hogy Diana fiai kö­zött meg­rom­lott a vi­szony.

Hiába ta­gad­ják, egy­ér­tel­műen lát­szik, hogy Diana két fia kö­zött meg­rom­lott a vi­szony.

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

A ki­rá­lyi csa­lád egy­kori sza­ká­csa arról is be­szélt, hogy bánt fi­a­i­val a her­cegnő. Úgy tűnik, Ká­roly her­ceg volt a ne­he­zebb eset.

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak.

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak, de a kö­vet­kező hó­na­pok nem csak az ő éle­tü­ket vál­toz­tat­ják meg.

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Min­denki na­gyon iz­ga­tott, be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Az új ott­ho­nuk miatt máris össze­tű­zésbe ke­rült a her­cegi pár a sze­mély­zet­tel.

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Meg­le­pően jól sült el a vak­randi, szinte azon­nal egy­másba zúg­tak. Most az is ki­de­rült, hol és mivel töl­töt­ték ide­jü­ket.

Ez még gond lehet: Meghan és Harry herceg gyermeke kettős állampolgár lesz

Ez még gond lehet: Meghan és Harry herceg gyermeke kettős állampolgár lesz

Ame­ri­kai és brit ál­lam­pol­gár lesz.

Ame­ri­kai és brit ál­lam­pol­gár lesz a gye­rek, ami azt je­lenti, hogy min­den jö­ve­del­mé­ből adóz­nia kell az Ál­la­mok­ban is.

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

Meghan tuti nem örült: Harry az exével partizott

Meghan tuti nem örült: Harry az exével partizott

Sus­sex her­cege a báty­já­val és az ap­já­val volt hi­va­ta­los egy ren­dez­vényre, ahová egy­kori sze­re­tő­jét is meg­hív­ták.

Sus­sex her­cege a báty­já­val és az ap­já­val volt hi­va­ta­los egy ren­dez­vényre, ahová egy­kori sze­re­tő­jét is meg­hív­ták.

Bármikor érkezhet a baba, Meghan és Harry meglepő helyre utazott

Bármikor érkezhet a baba, Meghan és Harry meglepő helyre utazott

A 37 éves her­cegné már csak na­pokra van attól, hogy éle­tet adjon első gyer­me­ké­nek.

Láttad már a gyermeki Harry herceget? Mindenki odáig van érte

Láttad már a gyermeki Harry herceget? Mindenki odáig van érte

A her­ceg a ki­csi­ket és a na­gyo­kat is el­va­rá­zsolta. Va­ló­já­ban azon­ban fon­tos célja volt az is­ko­la­lá­to­ga­tás­sal.

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Harry her­ce­get na­gyon za­varja a dön­tés, va­ló­szí­nű­leg nem jut­nak túl egy­könnyen a hely­ze­ten.

Harry herceg azóta elvarázsolva él, hogy ismeri Meghant, sokan aggódnak

Harry herceg azóta elvarázsolva él, hogy ismeri Meghant, sokan aggódnak

A her­ceg nem tudja le­venni a sze­mét Sus­sex 37 éves her­ceg­né­jé­ről. Még most sem múlt el nála a ró­zsa­szín köd.

Érződni fog Diana hatása, ilyen apa lesz Harry hercegből

Érződni fog Diana hatása, ilyen apa lesz Harry hercegből

A két test­vér ebben na­gyon ha­son­lít. Vil­mos her­ceg iga­zán gya­kor­la­tias apuka, ami jó példa lehet öccsé­nek.

A két test­vér ebben na­gyon ha­son­lít egy­másra. Vil­mos her­ceg iga­zán gya­kor­la­tias apuka, ami jó példa lehet öccsé­nek.

Nagy lépés, ezennel elindult Meghan Markle és Harry herceg önálló élete

Nagy lépés, ezennel elindult Meghan Markle és Harry herceg önálló élete

A her­cegi pár fo­ko­za­to­san sza­kad el Camb­ridge her­ce­gé­től és her­ceg­né­jé­től, mi­előtt meg­ér­kezne a baba.

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

A her­cegné és Harry her­ceg mi­előbb köl­tözne, de úgy tűnik, a pár meg­ne­he­zí­tette a saját dol­gát.

Feszültség Harry herceg körül, kiakasztó dolog történt

Feszültség Harry herceg körül, kiakasztó dolog történt

Rá­adá­sul a sok ba­jért Meg­han her­ceg­nét hi­báz­tat­ják.

Rá­adá­sul a sok ba­jért Meg­han her­ceg­nét hi­báz­tat­ják. Tény­leg ennyire szi­go­rúan fogja fér­jét?

Harry barátai nem lelkesednek Meghanért

Harry barátai nem lelkesednek Meghanért

Sus­sex her­cege meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a leg­jobb ba­rá­ta­i­val a fe­le­sége miatt.

Sus­sex her­cege meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a leg­jobb ba­rá­ta­i­val a fe­le­sége miatt.

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Eddig min­denki azzal volt el­fog­lalva, hogy a her­ceg­nék vi­táz­nak, pedig tel­je­sen más zaj­lik a fel­szín alatt.

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni, de az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket már most el­fe­lejt­heti.

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni, de az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket már most el­fe­lejt­heti.

Nem fogta vissza magát, ezt mondta Meghan hercegné testéről Harry

Nem fogta vissza magát, ezt mondta Meghan hercegné testéről Harry

Fülig sze­rel­mes fe­le­sé­gébe, és most ki­de­rült, mi fogta meg benne iga­zán.

A her­ceg fülig sze­rel­mes fe­le­sé­gébe, és most ki­de­rült, mi fogta meg benne iga­zán.

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Az ék­szert Harry her­ceg ké­szít­tette.

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett. Sej­teni lehet, hogy miért vette le vá­rat­la­nul az el­jegy­zési gyű­rűt.

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től.

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től. Fülöp her­ceg is meg­szó­lalt a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról.

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról, akik­nek az éle­té­ről eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett.

Így irányítja Meghan Markle Harry herceget, teljesen más ember lett

Így irányítja Meghan Markle Harry herceget, teljesen más ember lett

A 34 éves her­ceg sok­kal ma­ga­biz­to­sab­ban vi­sel­ke­dik a tömeg előtt.

A 34 éves her­ceg sok­kal ma­ga­biz­to­sab­ban vi­sel­ke­dik a tömeg előtt, mint ko­ráb­ban.

Ez a férfi Harry herceg igazi apja? Döbbenetes a hasonlóság

Ez a férfi Harry herceg igazi apja? Döbbenetes a hasonlóság

A 34 éves her­ceg vörös haja min­dig sok kér­dést ve­tett föl a ra­jon­gók­ban, most azon­ban tisz­tá­zó­dott a hely­zet.

Meghan után Harry herceg is elkövette ugyanazt a súlyos hibát

Meghan után Harry herceg is elkövette ugyanazt a súlyos hibát

A 34 éves her­ceg úgy tűnik, mintha bort inna és vizet pré­di­kálna, a kör­nye­zet­vé­dők pedig ki­akad­tak.

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Ami­óta ki­de­rült, hogy a her­cegné vá­ran­dós, meg­tel­tek a fo­ga­dó­iro­dák. Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

A her­cegi pár kö­ve­tői alig vár­ták, hogy ki­szi­vá­rog­jon né­hány iz­gal­mas rész­let az Egye­sült Ál­la­mok­ban tar­tott ba­ba­váró bu­li­ról.

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Tit­kos uta­zást is meg­ej­tett.

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

Saját maga vallotta be: Meghan Markle megtöri a nevelési hagyományokat

Saját maga vallotta be: Meghan Markle megtöri a nevelési hagyományokat

Kér­dés, hogy II. Er­zsé­bet mit fog szólni uno­kája és Meg­han her­cegné ne­ve­lési el­ve­i­hez.

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit.

A vá­ran­dós Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit ba­rá­tai kö­ré­ben.

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

Ilyen volt Meghan Markle előtt, felfedték Harry herceg igazi arcát

A 34 éves her­ceg na­gyon ma­gá­nyos­nak és el­ve­szett­nek érezte magát.

A 34 éves her­ceg na­gyon ma­gá­nyos­nak és el­ve­szett­nek érezte magát, de végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Nem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Nem egy egy­szerű mú­ze­um­lá­to­ga­tásra ment a her­cegi pár. Meg­han ez­út­tal sem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját.

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját. Pedig ez lett volna az első ro­man­ti­kus ün­ne­pük há­zas­társ­ként.

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét, és nem volt könnyű túl­jut­niuk Harry vá­lasz­tá­sán.

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val Fran­cia­or­szágba a fel­fog­ha­tat­lan bal­eset után.

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni.

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni azzal, hogy egy nő szo­rítja majd a kezét a szü­lő­szo­bán.

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Megint mindenkit átvert Meghan hercegné: kiderült, hol fog szülni valójában

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Eddig min­denki azt hitte, az új ott­ho­ná­hoz kö­zeli kór­há­zat vá­lasz­totta.

Vilmos és Harry utálják a mostohaanyjukat

Vilmos és Harry utálják a mostohaanyjukat

Úgy tűn­het, már tel­je­sen el­fo­gad­ták.

Úgy tűn­het, hogy a brit ki­rá­lyi csa­lád már tel­je­sen el­fo­gadta Ca­mil­lát, de ez csak szín­já­ték.

Mi történt köztük? Külön tölti a Valentin napot Meghan és Harry herceg

Mi történt köztük? Külön tölti a Valentin napot Meghan és Harry herceg

A 34 éves her­ceg­nek egy ha­gyo­má­nyos ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, míg vá­ran­dós fe­le­sége ott­hon várja.