hajdú péter
FRISS HÍREK

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak...

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak az el­múlt évek­ben, még­sem érzi úgy, hogy el­en­ged­heti a gyep­lőt.

Itt a vége: Búcsúzik Hajdú Péter

Itt a vége: Búcsúzik Hajdú Péter

Most va­sár­nap eljön a pil­la­nat, ami­kor a tévés szak­em­ber és ko­rábbi csa­tor­nája vég­ér­vé­nye­sen el­vál­nak egy­más­tól.

Most va­sár­nap eljön a pil­la­nat, ami­kor a tévés szak­em­ber és ko­rábbi csa­tor­nája vég­ér­vé­nye­sen el­vál­nak egy­más­tól.

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

Hajdú Péter nem hagyja magát: így támad vissza a pornós nagyi miatt

Hajdú Péter nem hagyja magát: így támad vissza a pornós nagyi miatt

A mű­sor­ve­zető nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor szerda reg­gel cím­la­pon látta magát.

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett.

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is.

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is. A tá­vozó mű­sor­ve­zető azon­ban nem esett két­ségbe.

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a világ egyik leg­na­gyobb és leg­is­mer­tebb kö­zös­ségi ol­da­lá­val.

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a világ egyik leg­na­gyobb és leg­is­mer­tebb kö­zös­ségi ol­dal­lal. Iz­gal­mas me­net­nek ígér­ke­zik Hajdú Péter és Mark Zuc­ker­berg mil­li­ár­dos cé­gé­nek össze­csa­pása.

Gyerekei betegsége miatt utazott Ciprusra Hajdú Péter

Gyerekei betegsége miatt utazott Ciprusra Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető ere­de­ti­leg sí­elni ké­szült Non­csi­val és Dá­vid­ká­val.

A mű­sor­ve­zető ere­de­ti­leg sí­elni ké­szült Non­csi­val és Dá­vid­ká­val.

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata.

Hi­he­tet­len, ilyet még a profi for­ga­tó­könyv­írók sem tud­ná­nak ki­ta­lálni! Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata, amely most egy újabb meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik.

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott. Fe­l­idézte 15 évvel ko­rábbi be­teg­sé­gé­nek tör­té­ne­tét.

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott, mi­u­tán attól kel­lett tar­ta­nia, hogy 15 év után újra meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a ha­lá­los kor.

Ha nincs az EDDA dobosa, a biztos halál várt volna rá

Ha nincs az EDDA dobosa, a biztos halál várt volna rá

Óri­ási sze­ren­cséje volt a sé­rült ál­lat­nak, ami­kor a ze­nész út­jába akadt. Meg­men­tette az éle­tét.

Óri­ási sze­ren­cséje volt a sé­rült ál­lat­nak, ami­kor a ze­nész út­jába akadt. Zoli ugyanis ha­za­vitte, és meg­men­tette az éle­tét.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Fájó szív­vel gon­dol vissza a napra...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó.

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó, ahol ő jelen van, min­denki jól­la­kik.

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele az élete leg­na­gyobb csa­ló­dá­sát hozó kap­cso­la­tába.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza da­rab­ját.

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza da­rab­ját.

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Péter más­fél éve egye­dül él...

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle csa­ládja.

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Min­denki le­döb­bent...

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Egye­dül fog ün­ne­pelni. Azt is el­mondja, miért.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Azt is el­mondja, miért.

Mi van itt? A legszebb magyar lánnyal bújt össze Hajdú Péter

Mi van itt? A legszebb magyar lánnyal bújt össze Hajdú Péter

A mű­sor­ve­ze­tőre most van miért irigy­kedni. Egy bu­li­ban össze­fu­tott a gyö­nyörű szu­per­mo­del­lel.

A mű­sor­ve­ze­tőre most van miért irigy­kedni. Egy bu­li­ban össze­fu­tott a gyö­nyörű szu­per­mo­del­lel és ha már így tör­tént...

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Bogi ma már saját csa­lád­ban él...

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei. Már nem ha­rag­szik apá­jára, de nem fe­lejt.

Hajdú Péternek elege lett: Elhagyta az országot

Hajdú Péternek elege lett: Elhagyta az országot

Hogy hol jár, azt nem tud­juk...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek elege lett a be­kö­szöntő őszi idő­já­rás­ból és el­uta­zott egy ki­csit nap­für­dőzni. Hogy hol jár, azt nem tud­juk, de irigy­ke­dünk.

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el
a magyar lányt

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el
a magyar lányt

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én...

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én este. Mö­götte egy fehér BMW ha­ladt. Ekkor lát­ták utol­jára Far­kas Hel­gát. A meg­ol­dat­lan­nak tűnő rej­tély azon­ban nem hagyta nyu­godni Pa­la­ti­nus Gábor nyo­mo­zót.

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat.

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat. A szí­nész egy durva le­vél­nek kö­szön­heti új éle­tét.

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

Bár Hajdú Pé­terre és Sarka Ka­tára is rá­ta­lált az új sze­re­lem sza­kí­tá­suk után, az ATV mű­sor­ve­ze­tője már újra szingli.

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

Ala­po­san meg­le­pő­dött...

A mű­sor­ve­zető elő­sze­re­tet­tel hasz­nálja a kö­zös­ségi oldal kí­nálta vic­ces tesz­te­ket, de ami­lyen ered­ményre most ju­tott az egyik­kel, arra nem szá­mí­tott...

Hajdú csúnyán bebuktatta a sztárral szexelő Friderikuszt

Hajdú csúnyán bebuktatta a sztárral szexelő Friderikuszt

Boch­kor Gábor csu­pán annyira volt kí­ván­csi a Hash­tag Boch­kor fel­vé­te­lén, hogy ven­dé­gei közül kinek volt kap­cso­lata kül­földi part­ner­rel.

Boch­kor Gábor csu­pán annyira volt kí­ván­csi a Hash­tag Boch­kor fel­vé­te­lén, hogy ven­dé­gei közül kinek volt kap­cso­lata kül­földi part­ner­rel, de Hajdú ki­csit ki­ka­csin­tott.

Már Hajdú Péter is keresi a Tornóczky Anitától elszökött kutyát

Már Hajdú Péter is keresi a Tornóczky Anitától elszökött kutyát

Száz­ezer fo­rint a meg­ta­lá­ló­nak! Ne pró­bál­ják meg be­fogni!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető jó ideje ku­tyák men­té­sé­vel és tré­nin­ge­zé­sé­vel fog­lal­ko­zik, így es­he­tett meg, hogy egy gond­ja­ira bí­zott eb el­kó­dor­gott a kert­jé­ből...

Gyermekei segítenek túllépni szakításán Hajdú Péternek

Gyermekei segítenek túllépni szakításán Hajdú Péternek

Még nem tudta tel­je­sen ki­he­verni a mű­sor­ve­zető, hogy le­zá­rult a kap­cso­lata ba­rát­nő­jé­vel.

Még nem tudta tel­je­sen ki­he­verni a mű­sor­ve­zető, hogy le­zá­rult a kap­cso­lata ba­rát­nő­jé­vel.

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik.

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik, ahol a jó­módú sztá­rok élnek. Igen ám, de a be­sur­ranó tol­va­jok is elő­sze­re­tet­tel lá­to­gat­ják meg a kör­nyé­ket.

Megdöbbentő vallomást tett a nagybeteg magyar énekesnő

Megdöbbentő vallomást tett a nagybeteg magyar énekesnő

A tíz éve to­ló­székbe kény­sze­rült éne­kesnő tel­jes nyu­ga­lom­mal és de­rű­vel be­szélt ál­la­po­tá­ról.

Még ma is félve mesél férjéről Demcsák Zsuzsa

Még ma is félve mesél férjéről Demcsák Zsuzsa

Lát­szó­lag túl van há­zas­sága ku­dar­cán.

Az ATV-hez iga­zoló nép­szerű te­le­ví­ziós lát­szó­lag túl van há­zas­sá­gá­nak ku­dar­cán, mely csú­nya pe­res­ke­dés­sel ért véget.

Hajdú Péterék megegyeztek a vagyonon és a gyerekek láthatásán

Hajdú Péterék megegyeztek a vagyonon és a gyerekek láthatásán

Ma reg­gel áll elő­ször bí­ró­ság elé a Hajdú-Sarka há­zas­pár. Sok meg­le­pe­tésre azon­ban nem lehet szá­mí­tani, hi­szen egyik fél sem kíván aka­dályt gör­dí­teni a válás elé.

Így kényezteti Hajdú Péter új kedvesét

Így kényezteti Hajdú Péter új kedvesét

Hajdú Péter te­nye­rén hor­dozza ked­ve­sét, Esz­tert, hi­szen az utóbbi idő­ben szinte min­den hét­vé­gére el­utaz­nak va­la­hova.

Hajdú Péter te­nye­rén hor­dozza ked­ve­sét, Esz­tert, hi­szen az utóbbi idő­ben szinte min­den hét­vé­gére el­utaz­nak va­la­hova.

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

A pro­du­cer el­szólta magát a Slá­ger TV-ben, mégis volt közte és Tor­nóczky Anita kö­zött ro­mánc.

Újra randizik és elvárásai is vannak Sarka Katának

Újra randizik és elvárásai is vannak Sarka Katának

Bár ko­ráb­ban már len­cse­végre kap­ták

Bár ko­ráb­ban már len­cse­végre kap­ták új ud­var­ló­já­val, most már Kata is fel­vál­lalja: újra ran­di­zik.

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek...

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek...

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Hajdú Péter: Reggelente remegő gyomorral ütöm be a nevem a keresőbe

Hajdú Péter: Remegő gyomorral ütöm be a nevem a keresőbe

Péter erős­nek tartja magát há­zas­sági vál­sá­gá­nak ki­rob­ba­nása óta, de ő is csak em­ber­ből van. Exk­lu­zív in­ter­jút adott arról, ho­gyan érzi most magát!

Az évszázad legdrágább válására készülnek Hajdúék

Az évszázad legdrágább válására készülnek Hajdúék

Mi lesz a közös va­gyon­nal?

Mi­u­tán Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, már szinte biz­tos, hogy az egy­kori álom­pár, ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll.

Ismert magyar milliárdos zaklatja Sarka Katát

Ismert magyar milliárdos zaklatja Sarka Katát

Kata nem tit­kolja, ami­óta ki­de­rült, hogy el­vál­nak Hajdú Pé­ter­rel, sokan meg­kör­nyé­ke­zik.

Kata nem tit­kolja, ami­óta ki­de­rült, hogy el­vál­nak Hajdú Pé­ter­rel, sokan meg­kör­nyé­ke­zik. Kata fi­no­man el­uta­sítja őket, de is­mert celeb mil­li­ár­dos­tól tisz­tes­ség­te­len aján­la­tot ka­pott, majd a férfi na­po­kon ke­resz­tül te­le­fon­hí­vá­sa­i­val zak­latta. Végül Kata pon­tot tett a dolog vé­gére, le­til­totta az il­le­lőt.

Itt a vége, Hajdú Péter beadta a válókeresetet

Itt a vége, Hajdú Péter beadta a válókeresetet

Sarka Kata azt mondja, nem akar há­bo­rúzni, de már nincs visszaút! Las­san a vé­gé­hez ér a nyár óta külön élő Hajdú-Sarka há­zas­pár szap­pan­ope­rája.

Sarka Kata azt mondja, nem akar há­bo­rúzni, de már nincs visszaút! Las­san a vé­gé­hez ér a nyár óta külön élő Hajdú-Sarka há­zas­pár szap­pan­ope­rája.

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Na­gyon sokat ve­szít­het...

Gás­pár Győző olyan fesz­te­le­nül be­szélt el­ha­tal­ma­sodó füg­gő­sé­gé­ről, mintha csak ez lenne a világ leg­ter­mé­sze­te­sebb dolga. Pedig na­gyon sokat ve­szít­het...

Sarka Kata beadta a válópert!

Sarka Kata beadta a válópert! Tényleg ennyi volt?

Újabb for­du­lat a ce­leb­há­za­sok ügyé­ben! Tény­leg vége a ro­mánc­nak?

Újabb for­du­lat a ce­leb­há­za­sok ügyé­ben! Tény­leg vége a ro­mánc­nak? Sarka Kata tel­je­sen ki­akadt el­köl­tö­zése után. De talán még most sincs min­den veszve!

Lebukott: Hajdú Pétert titkos találkozón kapták le

Lebukott: Hajdú Pétert titkos találkozón kapták le

Hajdú Pé­tert egy pi­káns ran­din kap­ták len­cse­végre. Véget ért a há­ború a mű­sor­ve­zető éle­té­ben?

Hajdú Pé­tert egy pi­káns ran­din kap­ták len­cse­végre. Véget ért a há­ború a mű­sor­ve­zető éle­té­ben?

Ez már sok! Sarka Kata elvette Puzsér maradék eszét is?

Ez már sok! Sarka Kata elvette Puzsér maradék eszét is?

Be­le­csa­va­ro­dott Hajdú Péter iránt ér­zett kont­rol­lá­lat­lan dü­hébe. Most úgy érzi, Sarka Ka­tába kell lábat tö­röl­nie...

Az egy­kor jobb na­po­kat lá­tott Pu­zsér Ró­bert tel­je­sen be­le­csa­va­ro­dott Hajdú Péter iránt ér­zett kont­rol­lá­lat­lan dü­hébe. Most úgy érzi, Sarka Ka­tába kell lábat tö­röl­nie...

Ennyi volt? Meglepő pletyka terjed Hajdú Péterről

Ennyi volt? Meglepő pletyka terjed Hajdú Péterről

A pro­du­cer élete min­den szem­pont­ból for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett. Vajon tény­leg ezt fon­tol­gatja?

A pro­du­cer élete min­den szem­pont­ból for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett, mi­u­tán vál­ságba ke­rült a há­zas­sága! Vajon tény­leg ezt fon­tol­gatja?

Sarka Kata kipakolt Hajdú Péterrel közös házukból és elköltözött!

Durva: Sarka Kata kipakolt Hajdú Péterrel közös családi házukból és elköltözött!

Profi köl­töz­te­tő­cég se­gít­sé­gét igénybe véve, te­her­au­tó­val szál­lít­tatta el a hol­mi­kat.

Hihetetlen átváltozás: Hajdú Péter úgy kigyúrta magát, mint még soha!

Hihetetlen átváltozás: Hajdú Péter úgy kigyúrta magát, mint még soha!

A pro­du­cer el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül, sár­mo­sabb, mint va­laha.

Bochkor Gábor megint beszólt a túlsúlyos nőknek

Bochkor Gábor megint beszólt a túlsúlyos nőknek

Nem ta­nult ko­rábbi hi­bá­já­ból.

Boch­kor Gábor nem ta­nult ko­rábbi hi­bá­já­ból, és a ja­nu­ári bot­rány után most meg­is­mé­telte ki­je­len­té­sét, mellyel akkor ma­gára ha­ra­gí­totta a túl­sú­lyos nőket.

Sarka Kata dögös vörösben villantott bombatestet

Sarka Kata dögös vörösben villantott bombatestet

Kata es­kü­vőre in­dult Hajdú Pé­ter­rel. Úgy fe­szült tö­ké­le­tes alak­ján a csip­ke­köl­te­mény, hogy el­akad a lé­leg­zet!

Kata es­kü­vőre in­dult Hajdú Pé­ter­rel. Úgy fe­szült tö­ké­le­tes alak­ján a csip­ke­köl­te­mény, hogy el­akad a lé­leg­zet!

Elárasztják Hajdú Pétert a kéregetők

Elárasztják Hajdú Pétert a kéregetők

Hajdú Péter na­ponta tu­cat­nyi üze­ne­tet kap rá­szo­ru­lók­tól.

Hajdú Péter na­ponta tu­cat­nyi üze­ne­tet kap olyan em­be­rek­től, akik benne lát­ják bol­do­gu­lá­suk egyet­len le­he­tő­sé­gét. A mű­sor­ve­zető segít, ahol tud, de le­he­tő­sé­gei vé­ge­sek.

Peren kívül fizet milliókat Fridi Hajdúnak

Peren kívül fizet milliókat Fridi Hajdúnak

Fridi zseb­ből fi­zeti ki tar­to­zá­sát.

Úgy tűnik, hogy si­ke­rült peren kívül meg­egyez­niük, Fridi zseb­ből fi­zeti ki tar­to­zá­sát.

Így köszönti Hajdú Pétert az exminiszterelnök lánya!

Így köszönti Hajdú Pétert az exminiszterelnök lánya!

Tor­nóczky Anita két év­ti­ze­des ba­rát­sá­guk­nak ál­lí­tott em­lé­ket.

Tor­nóczky Anita két év­ti­ze­des ba­rát­sá­guk­nak ál­lí­tott em­lé­ket hét­fői poszt­já­ban.

Úgy feszül a fürdőruha Sarka Kata tökéletes alakján, hogy eláll a lélegzet

Úgy feszül a fürdőruha Sarka Kata tökéletes alakján, hogy eláll a lélegzet

Fe­le­sége ult­ra­szexi alak­ját mu­tatta meg Hajdú Péter egy kel­le­mes han­gu­latú kép­pel, me­lyet Sár­vá­ron lőtt.

Sarka Kata megcsalta Hajdú Pétert

Sarka Kata megcsalta Hajdú Pétert

A mű­sor­ve­zető meg tudta bo­csá­tani fe­le­sége egy­kori ki­sik­lá­sát.

A mű­sor­ve­zető meg tudta bo­csá­tani fe­le­sége egy­kori ki­sik­lá­sát, ennek el­le­nére kap­cso­la­tuk­nak két­szer is vége sza­kadt. A Frizbi há­zi­gaz­dája ál­lítja, ez is kel­lett, ahhoz, hogy ma har­mó­ni­á­ban él­je­nek.

Dúl a celebháború! Egymásnak estek a magyar sztárok

Dúl a celebháború! Egymásnak estek a magyar sztárok

Napok óta han­gos a sajtó Pu­zsér Ró­bert és Hajdú Péter vi­tá­já­tól, ko­ráb­ban pedig Vu­jity Tvrtko alázta meg Berki Krisz­ti­ánt.

Napok óta han­gos a sajtó Pu­zsér Ró­bert és Hajdú Péter vi­tá­já­tól, ko­ráb­ban pedig Vu­jity Tvrtko alázta meg annyira Berki Krisz­ti­ánt, hogy az az ál­lá­sába ke­rült. Íme, az el­múlt idő­szak leg­dur­vább ce­leb­bot­rá­nyai!

Dögösen mutatta meg új hobbiját Sarka Kata - Fotó

Dögösen mutatta meg új hobbiját Sarka Kata - Fotó

Haj­dúné vál­to­zat­la­nul szexi.

Új hasz­nos el­fog­lalt­ság ide, új hasz­nos el­fog­lalt­ság oda, Hajdú Péter fe­le­sége vál­to­zat­la­nul szexi.

Kinek a kedvéért vetkőzött le Sarka Kata?

Kinek a kedvéért vetkőzött le Sarka Kata?

Édes ket­tes­ben ro­man­ti­káz­tak, vagy...

Majd­nem édes ket­tes­ben ro­man­ti­ká­zott a Ba­la­ton vízén a Sarka-Hajdú há­zas­pár, s in­for­má­ci­ó­ink sze­rint a nyílt vízen ennél sok­kal ke­ve­sebb ruha ma­radt Katán. A bi­zo­nyí­té­ko­kat egy fo­tó­so­ro­zat őrzi. A yah­ton uta­zott ugyanis a Helló ma­ga­zin fo­tósa is.

Bálint Toncsi piásan zaklatta Hajdúékat

Bálint Toncsi piásan zaklatta Hajdúékat

A há­zas­pár­nál ki­sebb össze­jö­ve­tel volt, így sokan hal­lot­ták, ahogy be­vallja: ivott. Sarka Katát szidta, a mű­sor­ve­ze­tő­vel sze­xelt volna. Ton­csi ki­for­dult ön­ma­gá­ból.

A há­zas­pár­nál ki­sebb össze­jö­ve­tel volt, így sokan hal­lot­ták, ahogy be­vallja: ivott. Sarka Katát szidta, a mű­sor­ve­ze­tő­vel sze­xelt volna. Ton­csi ki­for­dult ön­ma­gá­ból.

Nincs nap, hogy ne támadnák be Sarka Katát

Nincs nap, hogy ne támadnák be Sarka Katát

Nincs bi­zony! A két­gyer­me­kes édes­anya tehet amit akar, van aki­nek nem bi­zo­nyít­hat.

Nem a férjével bújt ágyba Sarka Kata - Fotó

Nem a férjével bújt ágyba Sarka Kata - Fotó

Egy olyan fo­tó­val kí­vánt szép ál­mo­kat ra­jon­gó­i­nak, amin nem a férje, Hajdú Péter fek­szik mel­lette.

Kigyulladt Hajdú Péterék háza!

Kigyulladt Hajdú Péterék háza!

Fél kony­há­juk oda­lett.

Egy zár­la­tos töltő okozta a bajt: ha Sarka Kata nem megy pont haza, akkor egész házuk leég. Haj­dúék fél kony­hája bánja az ügyet.

Sarka Kata Berlusconira cserélte Hajdút

Sarka Kata Berlusconira cserélte Hajdút

Hajdú lőtt is egy közös képet!

Hajdú lőtt is egy közös képet!