hajdú péter

Hajdú Péter még mindig nem mutatta be párját a gyerekeinek

Hajdú Péter még mindig nem mutatta be párját a gyerekeinek

A gye­re­kei csak az új­sá­gok­ból is­me­rik Annát.

Egyre ko­mo­lyabb a kap­cso­lata Hajdú Pé­ter­nek, a gye­re­kei mégis csak az új­sá­gok­ból is­me­rik Annát.

Itt a vége: Búcsúzik Hajdú Péter

Itt a vége: Búcsúzik Hajdú Péter

Va­sár­nap eljön a pil­la­nat, ami­kor a tévés szak­em­ber be­fe­jezi...

Most va­sár­nap eljön a pil­la­nat, ami­kor a tévés szak­em­ber és ko­rábbi csa­tor­nája vég­ér­vé­nye­sen el­vál­nak egy­más­tól.

Így kergetik a csajok Hajdú Pétert

Így kergetik a csajok Hajdú Pétert

Péter igazi csaj­mág­nes. A hét­vé­gén is több le­he­tő­sége adó­dott, de ő nem élt velük. Ő in­kább vé­gig­bu­lizta az éj­sza­ká­kat a Ba­la­ton part­ján ren­de­zett fesz­ti­vá­lon.

Péter igazi csaj­mág­nes. A hét­vé­gén is több le­he­tő­sége adó­dott, de ő nem élt velük. Ő in­kább vé­gig­bu­lizta az éj­sza­ká­kat a Ba­la­ton part­ján ren­de­zett fesz­ti­vá­lon.

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

Megálmodta közelgő esküvőjét Király Viktor

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

A fi­a­tal éne­kes ugyan nem akart be­szélni ko­moly szán­dé­ká­ról, de a fel­vé­te­len el­szólta magát. Már ál­mo­dott is a bu­da­pesti lag­zi­ról.

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Új módszerrel mentették meg a rákkal küzdő magyar színész életét

Szék­he­lyi Jó­zsef is­teni sze­ren­csé­nek tartja, hogy nem két évvel ko­ráb­ban di­ag­nosz­ti­zál­ták nála a tü­dő­rá­kot.

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Hajdú Péter utolsó napja: kezdődhetnek a tárgyalások

Egy időre biz­to­san bú­csút int...

Az Esti Frizbi egy időre biz­to­san bú­csút int a né­ző­i­nek, hi­szen fel­vet­ték az utolsó három adást is. A tá­vozó mű­sor­ve­zető azon­ban nem esett két­ségbe.

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak az el­múlt évek­ben, még­sem érzi úgy, hogy el­en­ged­heti a gyep­lőt.

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak az el­múlt évek­ben, még­sem érzi úgy, hogy el­en­ged­heti a gyep­lőt.

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, ez a fajta nyílt ki­ál­lás...

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett. A Frizbi mű­sor­ve­te­tője most sza­kí­tott ezzel a trend­del...

Hajdú Péter nem hagyja magát: így támad vissza a pornós nagyi miatt

Hajdú Péter nem hagyja magát: így támad vissza a pornós nagyi miatt

A mű­sor­ve­zető nem hitt a sze­mé­nek szerda reg­gel...

A mű­sor­ve­zető nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor szerda reg­gel cím­la­pon látta magát.

Gyerekei betegsége miatt utazott Ciprusra Hajdú Péter

Gyerekei betegsége miatt utazott Ciprusra Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető ere­de­ti­leg sí­elni ké­szült Non­csi­val és Dá­vid­ká­val.

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

Hajdúnak elege lett: Beperli a Facebookot

A mű­sor­ve­zető meg­tette amit meg­te­he­tett, de...

A mű­sor­ve­zető meg­tette, amit le­he­tett, de mi­u­tán el­uta­sító vá­laszt ka­pott, iga­záért perre megy a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dal­lal. Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten iz­gal­mas me­net­nek ígér­ke­zik.

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Megint nem jött össze a válás Hajdúéknak

Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár vá­lási so­ro­zata, ami most egy újabb meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik.

Hi­he­tet­len, ilyet még a leg­profibb for­ga­tó­könyv­írók sem tud­ná­nak ki­ta­lálni! Rá­adá­sul ez nem holmi fan­tá­zia­szü­le­mény, hanem maga a va­ló­ság. Igazi szap­pan­ope­rává duz­zadt az egy­kori álom­pár, Sarka Kata és Hajdú Péter vá­lási so­ro­zata, amely most egy újabb, meg­lepő epi­zód­dal foly­ta­tó­dik. Íme a rész­le­tek!

Súlyos jogsértés, visszaéltek Hajdú Péter és gyerekei képmásával

Súlyos jogsértés, visszaéltek Hajdú Péter és gyerekei képmásával

A mű­sor­ve­zető a ra­jon­gók­tól kért se­gít­sé­get.

A mű­sor­ve­zető a ra­jon­gók­tól kért se­gít­sé­get.

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Újra fel­idézte a ret­te­gés he­teit.

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott, mi­u­tán attól kel­lett tar­ta­nia, hogy 15 év után újra meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a ha­lá­los kor.

Ha nincs az EDDA dobosa, a biztos halál várt volna rá

Ha nincs az EDDA dobosa, a biztos halál várt volna rá

Óri­ási sze­ren­cséje volt...

Óri­ási sze­ren­cséje volt a sé­rült ál­lat­nak, ami­kor a ze­nész út­jába akadt. Zoli ugyanis ha­za­vitte, és meg­men­tette az éle­tét.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Péter más­fél éve egye­dül él...

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle csa­ládja.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták.

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták.

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó.

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó, ahol ő jelen van, min­denki jól­la­kik.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Meg­jó­sólta saját ha­lá­lát?

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele...

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele...

Mi van itt? A legszebb magyar lánnyal bújt össze Hajdú Péter

Mi van itt? A legszebb magyar lánnyal bújt össze Hajdú Péter

Egy bu­li­ban össze­fu­tot­tak...

A mű­sor­ve­ze­tőre most van miért irigy­kedni. Egy bu­li­ban össze­fu­tott a gyö­nyörű szu­per­mo­del­lel és ha már így tör­tént...

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én este. Mö­götte egy fehér BMW ha­ladt.

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Egye­dül fog ün­ne­pelni. Azt is el­mondja, miért.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem lesz fel­hőt­le­nül bol­dog az idei ka­rá­cso­nya. Egye­dül fog ün­ne­pelni. Azt is el­mondja, miért.

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Alkoholista apja terrorizálta a magyar színésznőt

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei.

Bogi ma már saját csa­lád­ban éli lu­xus­éle­tét mil­li­ár­dos férje ol­da­lán, de ma is kí­sér­tik gyer­mek­ko­rá­nak rém­ké­pei.

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Így vált el tőle a fe­le­sége...

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat. A szí­nész egy durva le­vél­nek kö­szön­heti új éle­tét.

Hajdú csúnyán bebuktatta a sztárral szexelő Friderikuszt

Hajdú csúnyán bebuktatta a sztárral szexelő Friderikuszt

Régi kér­désre kap­tunk vá­laszt.

Boch­kor Gábor csu­pán annyira volt kí­ván­csi a Hash­tag Boch­kor fel­vé­te­lén, hogy ven­dé­gei közül kinek volt kap­cso­lata kül­földi part­ner­rel.

Hajdú Péternek elege lett: Elhagyta az országot

Hajdú Péternek elege lett: Elhagyta az országot

A mű­sor­ve­ze­tő­nek elege lett a be­kö­szöntő őszi idő­já­rás­ból és el­uta­zott egy ki­csit nap­für­dőzni. Hogy hol jár, azt nem tud­juk, de irigy­ke­dünk.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek elege lett a be­kö­szöntő őszi idő­já­rás­ból és el­uta­zott egy ki­csit nap­für­dőzni. Hogy hol jár, azt nem tud­juk, de irigy­ke­dünk.

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

A gyer­me­kei min­den­nél job­ban hi­á­nyoz­nak neki.

Bár Hajdú Pé­terre és Sarka Ka­tára is rá­ta­lált az új sze­re­lem sza­kí­tá­suk után, az ATV mű­sor­ve­ze­tője már újra szingli. A gyer­me­kei min­den­nél job­ban hi­á­nyoz­nak neki.

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

A mű­sor­ve­zető elő­sze­re­tet­tel hasz­nálja a kö­zös­ségi oldal kí­nálta vic­ces tesz­te­ket.

A mű­sor­ve­zető elő­sze­re­tet­tel hasz­nálja a kö­zös­ségi oldal kí­nálta vic­ces tesz­te­ket.

Már Hajdú Péter is keresi a Tornóczky Anitától elszökött kutyát

Már Hajdú Péter is keresi a Tornóczky Anitától elszökött kutyát

Az egy­kori mű­sor­ve­zető jó ideje ku­tyák men­té­sé­vel és tré­nin­ge­zé­sé­vel fog­lal­ko­zik. Most se­gít­sé­get kér!

Gyermekei segítenek túllépni szakításán Hajdú Péternek

Gyermekei segítenek túllépni szakításán Hajdú Péternek

Non­csi és Dá­vidka el­te­reli a fi­gyel­mét.

Még nem tudta tel­je­sen ki­he­verni a mű­sor­ve­zető, hogy le­zá­rult a kap­cso­lata ba­rát­nő­jé­vel. De per­sze ettől még nem mondta le nya­ra­lá­sát gyer­me­ke­i­vel.

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik.

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik, ahol a jó­módú sztá­rok élnek. Igen ám, de a be­sur­ranó tol­va­jok is elő­sze­re­tet­tel lá­to­gat­ják meg a kör­nyé­ket.

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

Hajdú Péter bevallotta: mégis volt köze Tornóczky Anitához

A pro­du­cer el­szólta magát a Slá­ger TV-ben, mégis volt közte és Tor­nóczky Anita kö­zött ro­mánc.

Megdöbbentő vallomást tett a nagybeteg magyar énekesnő

Megdöbbentő vallomást tett a nagybeteg magyar énekesnő

Györ­gyi ne­he­zen fo­gadta el be­teg­sé­gét, de ma már meg­bé­kélt vele.

Györ­gyi ne­he­zen fo­gadta el be­teg­sé­gét, de ma már meg­bé­kélt vele.

Még ma is félve mesél férjéről Demcsák Zsuzsa

Még ma is félve mesél férjéről Demcsák Zsuzsa

Lát­szó­lag túl van há­zas­sága ku­dar­cán.

Az ATV-hez iga­zoló nép­szerű te­le­ví­ziós lát­szó­lag túl van há­zas­sá­gá­nak ku­dar­cán, mely csú­nya pe­res­ke­dés­sel ért véget.

Így kényezteti Hajdú Péter új kedvesét

Így kényezteti Hajdú Péter új kedvesét

Hajdú Péter te­nye­rén hor­dozza ked­ve­sét, Esz­tert.

Hajdú Péter te­nye­rén hor­dozza ked­ve­sét, Esz­tert, hi­szen az utóbbi idő­ben szinte min­den hét­vé­gére el­utaz­nak va­la­hova.

Újra randizik és elvárásai is vannak Sarka Katának

Újra randizik és elvárásai is vannak Sarka Katának

Bár ko­ráb­ban már len­cse­végre kap­ták új ud­var­ló­já­val, most már Kata is fel­vál­lalja: újra ran­di­zik.

Bár ko­ráb­ban már len­cse­végre kap­ták új ud­var­ló­já­val, most már Kata is fel­vál­lalja: újra ran­di­zik.

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók.

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Ismert magyar milliárdos zaklatja Sarka Katát

Ismert magyar milliárdos zaklatja Sarka Katát

Végül le­til­totta a férfi te­le­fon­szá­mát.

Kata nem tit­kolja, ami­óta ki­de­rült, hogy el­vál­nak Hajdú Pé­ter­rel, sokan meg­kör­nyé­ke­zik. De a mil­li­ár­dos, aki most aján­la­tot tett neki, zak­latni kezdte.

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­le­pő­dött a hír hal­la­tán, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek...

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek fi­a­tal ked­ve­sé­vel, Esz­ter­rel. Ő ugyanis nem tud róla, hogy ez így lenne, és ko­ra­i­nak is érzi, hogy egy­ál­ta­lán szóba ke­rül­jön a téma kö­zöt­tük.

Hajdú Péter: Reggelente remegő gyomorral ütöm be a nevem a keresőbe

Hajdú Péter: Reggelente remegő gyomorral ütöm be a nevem a keresőbe

Erős­nek tartja magát, de ő is csak em­ber­ből van. Exk­lu­zív in­ter­jút adott!

Erős­nek tartja magát, de ő is csak em­ber­ből van. Exk­lu­zív in­ter­jút adott!

Itt a vége, Hajdú Péter beadta a válókeresetet

Itt a vége, Hajdú Péter beadta a válókeresetet

Sarka Kata nem akar há­bo­rúzni.

Sarka Kata azt mondja, nem akar há­bo­rúzni. Már nincs visszaút!

Lebukott: Hajdú Pétert titkos találkozón kapták le

Lebukott: Hajdú Pétert titkos találkozón kapták le

Véget ért a há­ború?

Hajdú Pé­tert egy pi­káns ran­din kap­ták len­cse­végre. Véget ért a há­ború a mű­sor­ve­zető éle­té­ben?

Az évszázad legdrágább válására készülnek Hajdúék

Az évszázad legdrágább válására készülnek Hajdúék

Mi­u­tán Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, már szinte biz­tos, hogy az egy­kori álom­pár, ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll.

Mi­u­tán Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, már szinte biz­tos, hogy az egy­kori álom­pár, ha­ma­ro­san bí­ró­ság elé áll. De mi lesz a kö­zö­sen szer­zett mesés va­gyon­nal?

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Gás­pár Győző olyan fesz­te­le­nül be­szélt el­ha­tal­ma­sodó füg­gő­sé­gé­ről, mintha csak ez lenne a világ leg­ter­mé­sze­te­sebb dolga.

Gás­pár Győző olyan fesz­te­le­nül be­szélt el­ha­tal­ma­sodó füg­gő­sé­gé­ről, mintha csak ez lenne a világ leg­ter­mé­sze­te­sebb dolga. Pedig na­gyon sokat ve­szít­het...

Sarka Kata beadta a válópert! Ennyi volt?

Sarka Kata beadta a válópert! Ennyi volt?

Újabb for­du­lat a ce­leb­há­za­sok ügyé­ben! Tény­leg vége a ro­mánc­nak? Sarka Kata, el­köl­tö­zése után úgy tűnik, tel­je­sen ki­akadt...

Újabb for­du­lat a ce­leb­há­za­sok ügyé­ben! Tény­leg vége a ro­mánc­nak? Sarka Kata, el­köl­tö­zése után úgy tűnik, tel­je­sen ki­akadt...

Ez már sok! Sarka Kata elvette Puzsér maradék eszét is?

Ez már sok! Sarka Kata elvette Puzsér maradék eszét is?

Pu­zsér Ró­bert nem bír ma­gá­val.

Az egy­kor jobb na­po­kat lá­tott Pu­zsér Ró­bert tel­je­sen be­le­csa­va­ro­dott Hajdú Péter iránt ér­zett kont­rol­lá­lat­lan dü­hébe.

Ennyi volt? Meglepő pletyka terjed Hajdú Péterről

Ennyi volt? Meglepő pletyka terjed Hajdú Péterről

Kül­földi kar­ri­ert fon­tol­gat?

A pro­du­cer élete min­den szem­pont­ból for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett, mi­u­tán vál­ságba ke­rült a há­zas­sága! Vajon tény­leg ezt fon­tol­gatja?

Sarka Kata kipakolt Hajdú Péterrel közös házukból és elköltözött!

Durva: Sarka Kata kipakolt Hajdú Péterrel közös családi házukból és elköltözött!

Profi köl­töz­te­tő­cég se­gít­sé­gét igénybe véve, te­her­au­tó­val szál­lít­tatta el a hol­mi­kat.

Elárasztják Hajdú Pétert a kéregetők

Elárasztják Hajdú Pétert a kéregetők

Hajdú Péter na­ponta tu­cat­nyi üze­ne­tet kap rá­szo­ru­lók­tól.

Hajdú Péter na­ponta tu­cat­nyi üze­ne­tet kap olyan em­be­rek­től, akik benne lát­ják bol­do­gu­lá­suk egyet­len le­he­tő­sé­gét. A mű­sor­ve­zető segít, ahol tud, de le­he­tő­sé­gei vé­ge­sek.

Hihetetlen átváltozás: Hajdú Péter úgy kigyúrta magát, mint még soha!

Hihetetlen átváltozás: Hajdú Péter úgy kigyúrta magát, mint még soha!

A pro­du­cer el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül.

A pro­du­cer el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül, sár­mo­sabb, mint va­laha.

Sarka Kata dögös vörösben villantott bombatestet

Sarka Kata dögös vörösben villantott bombatestet

Kata es­kü­vőre in­dult Hajdú Pé­ter­rel.

Kata es­kü­vőre in­dult Hajdú Pé­ter­rel. Úgy fe­szült tö­ké­le­tes alak­ján a csip­ke­köl­te­mény, hogy el­akad a lé­leg­zet!

Peren kívül fizet milliókat Fridi Hajdúnak

Peren kívül fizet milliókat Fridi Hajdúnak

Úgy tűnik, hogy si­ke­rült peren kívül meg­egyez­niük, Fridi zseb­ből fi­zeti ki tar­to­zá­sát.

Úgy tűnik, hogy si­ke­rült peren kívül meg­egyez­niük, Fridi zseb­ből fi­zeti ki tar­to­zá­sát.

100 milliós per várhat Friderikuszra

100 milliós per várhat Friderikuszra

Fridi ki­hát­rá­lása ko­moly anyagi vesz­te­sé­get je­lent a TV2-nek és Haj­dú­nak.

Fridi meg­fon­tolt ember hí­ré­ben áll, és mint olyan, biz­to­san tisz­tá­ban van vele, hogy ki­hát­rá­lása a TV2-ből, ko­moly anyagi vesz­te­sé­get je­lent­het, mind a csa­tor­ná­nak, mind Hajdú Pé­ter­nek.

Dúl a celebháború! Íme, a legdurvább sztárbotrányok!

Dúl a celebháború! Íme, a legdurvább sztárbotrányok!

Tőlük volt han­gos a sajtó.

Napok óta han­gos a sajtó Pu­zsér Ró­bert és Hajdú Péter vi­tá­já­tól, ko­ráb­ban pedig Vu­jity Tvrtko alázta meg annyira Berki Krisz­ti­ánt, hogy az az ál­lá­sába ke­rült.

Így köszönti Hajdú Pétert az exminiszterelnök lánya!

Így köszönti Hajdú Pétert az exminiszterelnök lánya!

Tor­nóczky Anita két év­ti­ze­des ba­rát­sá­guk­nak ál­lí­tott em­lé­ket.

Tor­nóczky Anita két év­ti­ze­des ba­rát­sá­guk­nak ál­lí­tott em­lé­ket hét­fői poszt­já­ban, mellyel egy­ben szü­le­tés­nap­ján is kö­szön­tötte a 41 éves té­vést.

Feszül a fürdőruha Sarka Kata tökéletes alakján, eláll a lélegzet

Feszül a fürdőruha Sarka Kata tökéletes alakján, eláll a lélegzet

Fe­le­sége ult­ra­szexi alak­ját mu­tatta meg Hajdú Péter egy kel­le­mes han­gu­latú kép­pel, me­lyet Sár­vá­ron ké­szí­tett.

Fe­le­sége ult­ra­szexi alak­ját mu­tatta meg Hajdú Péter egy kel­le­mes han­gu­latú kép­pel.

Világsztár oldalán alázzák Hajdú Pétert a magyarok

Világsztár oldalán alázzák Hajdú Pétert a magyarok

Sorra kapta a durva be­szó­lá­so­kat.

A szí­nész­le­genda nem is sej­tette, hogy közös fo­tó­juk­kal sértő kom­men­tek ára­da­tát zú­dítja Haj­dúra, aki sorra kapta a durva be­szó­lá­so­kat.

Bálint Toncsi piásan zaklatta Hajdúékat

Bálint Toncsi piásan zaklatta Hajdúékat

Sarka Katát szidta, a mű­sor­ve­ze­tő­vel sze­xelt volna. Ki­for­dult ön­ma­gá­ból.

A há­zas­pár­nál ki­sebb össze­jö­ve­tel volt, így sokan hal­lot­ták, ahogy be­vallja: ivott. Sarka Katát szidta, a mű­sor­ve­ze­tő­vel sze­xelt volna. Ton­csi ki­for­dult ön­ma­gá­ból.

Sarka Kata megcsalta Hajdú Pétert

Sarka Kata megcsalta Hajdú Pétert

A mű­sor­ve­zető meg tudta bo­csá­tani fe­le­sége egy­kori ki­sik­lá­sát, ennek el­le­nére kap­cso­la­tuk­nak két­szer is vége sza­kadt.

A mű­sor­ve­zető meg tudta bo­csá­tani fe­le­sége egy­kori ki­sik­lá­sát, ennek el­le­nére kap­cso­la­tuk­nak két­szer is vége sza­kadt. A Frizbi há­zi­gaz­dája el­árulta, há­zas­ság­kö­té­sük előtt tör­tént a fél­re­lé­pés, de ma már szóba se kerül kö­zöt­tük ez, hi­szen tel­jes har­mó­ni­á­ban élik éle­tü­ket két kis­gyer­me­kük­kel.

Dögösen mutatta meg új hobbiját Sarka Kata - Fotó

Dögösen mutatta meg új hobbiját Sarka Kata - Fotó

Új hasz­nos el­fog­lalt­ság ide, új hasz­nos el­fog­lalt­ság oda, Hajdú Péter fe­le­sége vál­to­zat­la­nul szexi.

Új hasz­nos el­fog­lalt­ság ide, új hasz­nos el­fog­lalt­ság oda, Hajdú Péter fe­le­sége vál­to­zat­la­nul szexi.

Kinek a kedvéért vetkőzött le Sarka Kata?

Kinek a kedvéért vetkőzött le Sarka Kata?

Majd­nem édes ket­tes­ben ro­man­ti­ká­zott a Ba­la­ton vízén a Sarka-Hajdú há­zas­pár.

Édes ket­tes­ben ro­man­ti­ká­zott a Ba­la­ton vízén a Sarka-Hajdú há­zas­pár, s in­for­má­ci­ó­ink sze­rint a nyílt vízen ennél sok­kal ke­ve­sebb ruha ma­radt Katán.

Vajna Tímea mellei kimaxolták a világsztárral pózolást - fotó

Vajna Tímea mellei kimaxolták a világsztárral pózolást - fotó

Vajna Tímea bru­tá­lis de­kol­táz­zsal ér­ke­zett a Ma­gyar­or­szág Szépe after par­ti­jára.

Nincs nap, hogy ne támadnák be Sarka Katát

Nincs nap, hogy ne támadnák be Sarka Katát

Tehet bár­mit, semmi sem elég jó!

Nincs bi­zony! Kata tehet, amit akar, ha­ra­go­sai az is­ten­nek sem haj­lan­dóak meg­emész­teni, hogy nem csak szép, de si­ke­res is.

Nem a férjével bújt ágyba Sarka Kata - Fotó

Nem a férjével bújt ágyba Sarka Kata - Fotó

Más he­lyet­te­sí­tette Hajdú Pé­tert.

Egy olyan fo­tó­val kí­vánt szép ál­mo­kat ra­jon­gó­i­nak Sarka Kata, amin nem a férje, Hajdú Péter vagy a gye­re­kei fek­sze­nek mel­lette.

Kigyulladt Hajdú Péterék háza!

Kigyulladt Hajdú Péterék háza!

Ha Sarka Kata nem megy pont haza, akkor egész házuk leég.

Egy zár­la­tos töltő okozta a bajt: ha Sarka Kata nem megy pont haza, akkor egész házuk leég. Haj­dúék fél kony­hája bánja az ügyet.

Ki sem találnád, kibe futott bele Sarka Kata!

Ki sem találnád, kibe futott bele Sarka Kata!

Olasz, imádja a nőket és ál­landó bal­héba ke­ve­re­dik. Na, kivel ta­lál­ko­zott össze Ró­má­ban Sarka Kata és Hajdú Péter?

Olasz, imádja a nőket és ál­landó bal­héba ke­ve­re­dik. Na, kivel ta­lál­ko­zott össze Ró­má­ban Sarka Kata és Hajdú Péter?