Hajas László

Nem akárki rendez jótékonysági hajvágást a félárva magyar kislánynak

Nem akárki rendez jótékonysági hajvágást a félárva magyar kislánynak

A jól is­mert mes­ter és csa­pata segít az apa nél­kül ma­radt Szita Jáz­min­nak.

A jól is­mert mes­ter és csa­pata jó­té­kony­sági gyűj­tést szer­vez az apa nél­kül ma­radt Szita Jáz­min­nak.

Az éjszaka közepén támadták meg otthonában Hajas Lászlót

Az éjszaka közepén támadták meg otthonában Hajas Lászlót

A ma­gyar sztár­fod­rászt na­gyon meg­lepte, ami­kor a kü­szö­bén egy ide­ges nőt ta­lált, ke­zé­ben gáz­spray-vel.

Őrült rajongó keserítette meg a magyar sztár életét

Őrült rajongó keserítette meg a magyar sztár életét

Az is­mert­ség árny­ol­da­la­i­ról me­sélt Hajas László, akit a saját la­ká­sá­ban tá­mad­tak meg.

Az is­mert­ség árny­ol­da­la­i­ról me­sélt Hajas László, akit a saját la­ká­sá­ban tá­mad­tak meg.

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét.

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét az ele­gáns budai üz­let­ben.

Fényes nappal rabolták ki Hajas László üzletét, feljelentést tett

Fényes nappal rabolták ki Hajas László üzletét, feljelentést tett

A tet­tes egy ideig téb­lá­bolt a ke­res­ke­dés­ben, majd...

A tet­tes egy ideig téb­lá­bolt a ke­res­ke­dés­ben, majd egy nagy ér­tékű tárggyal tá­vo­zott...

Kiderült, ki örökli Hajas László fodrászbirodalmát!

Kiderült, ki örökli Hajas László fodrászbirodalmát!

A mes­ter­fod­rász­nak sze­ren­cséje van.

A mes­ter­fod­rász­nak sze­ren­cséje van, hi­szen a csa­lád­já­ban van va­laki, aki ugyan­arra a pá­lyára sze­retne lépni, mint ő.

A kínai úszók nemet mondtak Hajas Lacinak

A kínai úszók nemet mondtak Hajas Lacinak

Hajas László mes­ter­fod­rász és kis csa­pata nagy meg­le­pe­tést kel­tett az úszók kö­ré­ben.

Hajas László mes­ter­fod­rász és kis csa­pata nagy meg­le­pe­tést kel­tett az úszók szá­mára fenn­tar­tott pi­he­nő­ben, hi­szen sehol a vi­lá­gon nem áll ren­del­ke­zésre egy szép­ség­sza­lon, hogy rendbe te­gyék a ver­seny­ben meg­fá­radt spor­to­ló­nők fri­zu­rá­ját a díj­át­adó ce­re­mó­ni­ára...

Hajas László életéből hiányoznak az unokák

Hajas László életéből hiányoznak az unokák

Hat­van­éves ko­rára vég­leg maga mö­gött hagyta a Ca­sa­nova élet­mó­dot.

Sikerre születtek - ők a legnépszerűbb Oroszlán celebek

Sikerre születtek - ők a legnépszerűbb Oroszlán celebek

Büsz­kék, nagy­vo­na­lúak és imád­ják, ha kö­rül­ra­jong­ják őket!