Hajas László

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

Most közölték: Elfogták a férfit, aki kirabolta Hajas László üzletét

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét.

A 26 éves tet­tes feb­ruár 12-én te­relte el az eladó fi­gyel­mét az ele­gáns budai üz­let­ben.

FRISS HÍREK

Kiderült, ki örökli Hajas László fodrászbirodalmát!

Kiderült, ki örökli Hajas László fodrászbirodalmát!

A mes­ter­fod­rász­nak sze­ren­cséje van.

A mes­ter­fod­rász­nak sze­ren­cséje van, hi­szen a csa­lád­já­ban van va­laki, aki ugyan­arra a pá­lyára sze­retne lépni, mint ő.

Fényes nappal rabolták ki Hajas László üzletét, feljelentést tett

Fényes nappal rabolták ki Hajas László üzletét, feljelentést tett

A tet­tes egy ideig téb­lá­bolt a ke­res­ke­dés­ben, majd...

A tet­tes egy ideig téb­lá­bolt a ke­res­ke­dés­ben, majd egy nagy ér­tékű tárggyal tá­vo­zott...

Megszólalt az exbarát: így áll Hajas Dobó Kata és Zsidró boldogságához

Megszólalt az exbarát: így áll Hajas Dobó Kata és Zsidró boldogságához

A hely­zet kínos, ám ma­gyar sztár­fod­rász mégis he­lyén ke­zeli a dol­go­kat.

A hely­zet kínos, ám ma­gyar sztár­fod­rász mégis he­lyén ke­zeli a dol­go­kat.

Sikerre születtek - ők a legnépszerűbb Oroszlán celebek

Sikerre születtek - ők a legnépszerűbb Oroszlán celebek

Imád­ják, ha kö­rül­ra­jong­ják őket!

Nagy­vo­na­lúak és imád­ják, ha kö­rül­ra­jong­ják őket! Szét­néz­tünk a hazai sztár­vi­lág­ban, hogy be­mu­tas­suk a do­mi­náns csil­lag­jegy leg­si­ke­re­sebb kép­vi­se­lőit.

Celebek ragadtak ütőt a Happy Tenisz bemutatóján

Celebek ragadtak ütőt a Happy Tenisz bemutatóján

Nem min­den­napi vál­lal­ko­zásba fo­gott a három ma­gyar te­nisz­le­genda, Szá­vay Ágnes, Kap­ros Anikó és Gu­ba­csi Zsófia.

Nem min­den­napi vál­lal­ko­zásba fo­gott a három ma­gyar te­nisz­le­genda, Szá­vay Ágnes, Kap­ros Anikó és Gu­ba­csi Zsófia. Együt­tes erő­vel egy egye­dül­álló te­nis­z­su­lit hoz­tak létre ovi­sok­nak, és is­ko­lás gye­re­kek­nek. A já­té­kos be­mu­ta­tó­val szí­ne­sí­tett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón pedig még a sztá­rok is össze­mér­ték tu­dá­su­kat.

Ilyen szőrzettel még tuti nem láttad a 60 éves Hajas Lacit!

Ilyen szőrzettel még tuti nem láttad Hajas Lacit!

Ba­ju­szos ta­nonc volt.

Mun­ka­tár­sai, ven­dé­gei és ba­rá­tai kü­lön­le­ges vi­de­ó­val kö­szön­töt­ték fel a 60 éves Hajas Lász­lót. Ki­de­rült, hogy régen nagy ba­ju­sza volt.

Hajas László életéből hiányoznak az unokák

Hajas László életéből hiányoznak az unokák

Bár csep­pet sem lát­szik rajta a kor, a sztár­fod­rászt már fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás gon­do­lata, és alig várja, hogy nagy­papa sze­rep­ben is ki­pró­bálja magát.

Bár csep­pet sem lát­szik rajta a kor, a sztár­fod­rászt már fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás gon­do­lata, és alig várja, hogy nagy­papa sze­rep­ben is ki­pró­bálja magát.

Könnyekig hatódott lánya születésnapi ajándékától Hajas, a sztárfodrász - Fotó

Könnyekig hatódott lánya születésnapi ajándékától Hajas, a sztárfodrász - Fotó

A kerek év­for­du­lóra lánya egy nem min­den­napi meg­le­pe­tés­sel ké­szült, ami­től a mes­ter­fod­rász majd­nem el­sírta magát.