Hailey Baldwin

Mellét videózta a 22 éves modell, így melegíti fel magát a hidegben

Mellét videózta a 22 éves modell, így melegíti fel magát a hidegben

Jus­tin Bi­eber fi­a­tal ked­vese min­den per­cét új kis­ku­tyá­já­val tölti, aki­vel már na­gyon jóban van­nak.

Kezelésekre jár a friss házas Justin Bieber, egyre durvább az állapota

Kezelésekre jár a friss házas Justin Bieber, egyre durvább az állapota

A 24 éves éne­kes nem bírja el­vi­selni a rá irá­nyuló ren­ge­teg fi­gyel­met.

A 24 éves éne­kes nem bírja el­vi­selni a rá irá­nyuló ren­ge­teg fi­gyel­met, ezért szak­em­ber­hez for­dult.

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től.

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től.

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

Elszólta magát Justin Bieber, váratlan helyen tett nagy bejelentést

A 24 éves éne­kes és 21 éves sze­relme ti­tok­ban há­za­sod­tak össze.

A 24 éves ka­na­dai éne­kes és 21 éves ame­ri­kai sze­relme ti­tok­ban há­za­sod­tak össze, de végre már mások előtt is férj­ként és fe­le­ség­ként je­len­nek meg. Sőt, a há­zas­ság té­nyét nem csak szó­be­széd, de egy fotó is iga­zolja. Máris mu­tat­juk.

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

A meny­asszony már egé­szen más gyű­rűt visel, mint a hir­te­len jött el­jegy­zés ide­jén.

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül esküvője után

Nagy hibát követ el Justin Bieber? Erre készül az énekes az esküvője után

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, erre pedig a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat...

Egy benn­fen­tes sze­rint Bi­eber ször­nyen naiv, erre pedig a ké­sőb­bi­ek­ben még na­gyon rá­fáz­hat... Ám úgy tűnik, bárki bár­mit mond, a si­ke­res és gaz­dag éne­kes a szán­dé­kát te­kintve rend­kí­vül el­tö­kélt. Nos, az idő majd el­dönti, kinek volt igaza.

Egy hónap után jegyezte el kedvesét a 24 éves sztárcsemete

Egy hónap után jegyezte el kedvesét a 24 éves sztárcsemete

A mo­dell pedig igent mon­dott.

A gyö­nyörű mo­dell pedig igent mon­dott. A dön­tés na­gyon hir­te­len jött, sokan ag­gód­nak is, hogy talán korai volt.

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Kiszivárgott, titokban házasodott össze a fiatal álompár

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Bár ők min­dent ta­gad­nak, egy rokon is meg­szó­lalt a rej­té­lyes es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban. De lesz még egy ce­re­mó­nia!

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Zavarba ejtő húzás, durván átverte rajongóit Justin Bieber

Elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból.

Az éne­kes­nek elege lett a le­si­fo­tó­sok­ból, ezért té­vesz­tette meg őket. Csak­hogy a ra­jon­gók is be­dől­tek.