Hadházy Ákos

USA-cégek kezébe kerültek több százezer magyar adatai

USA-cégek kezébe kerültek több százezer magyar állampolgár adatai

Az adat­vé­delmi biz­tos sze­rint ko­moly prob­lé­má­kat vet fel Had­házy Ákos adat­gyűj­tése.

680 ezer ma­gyar ember sze­mé­lyes ada­tai jut­hat­tak az EU-n kí­vülre.

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve.

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve - de­rült ki az Echo TV In­for­má­tor című mű­so­rá­ból, amely­ben Föl­diák And­rás, a Szak­szer­ve­ze­tek Együtt­mű­kö­dési Fó­ru­má­nak el­nöke szólta el magát.

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Havi egy­mil­lió fo­rint kö­zeli, il­letve sok eset­ben mil­lió fe­letti fi­ze­té­sért cse­rébe nem vesz­nek részt a par­la­menti mun­ká­ban az el­len­zék kép­vi­se­lői.

Havi egy­mil­lió fo­rint kö­zeli, il­letve sok eset­ben mil­lió fe­letti fi­ze­té­sért cse­rébe nem vesz­nek részt a par­la­menti mun­ká­ban az el­len­zék kép­vi­se­lői.

Hadházy egyre szegényebb, de luxushobbira azért még futja

Hadházy egyre szegényebb, de luxushobbira azért még futja

Mi­köz­ben egyre ke­ve­sebb a pénze, mégis egyre gaz­da­gabb.

Had­házy Ákos füg­get­len kép­vi­selő, mi­köz­ben egyre ke­ve­sebb a pénze, mégis egyre gaz­da­gabb.

Most Hadházy volt a soros, így tette magát nevetségessé

Most Hadházy volt a soros, így tette magát nevetségessé

Földre ve­tette magát a köz­té­vé­ben.

Egy új­ság­író be­mu­tatta neki, hogy mi­lyen volt, ami­kor a po­li­ti­kus a földre ve­tette magát a köz­té­vé­ben.

Több ellenzéki párt vezetője is lemondott

Több ellenzéki párt vezetője is lemondott

Vona Gábor, Had­házy Ákos, az Együtt és az MSZP el­nök­sége is tá­voz­hat.

Vona Gábor, Had­házy Ákos, az Együtt és az MSZP el­nök­sége is fel­aján­lotta le­mon­dá­sát az el­vesz­tett vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján.

Rég esett így
pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Rég esett így pofára magyar politikus: Gizikét a gőzekével

Az LMP társ­el­nöke lé­nye­gé­ben bo­lon­dot csi­nált ma­gá­ból. Had­házy Ákos, hogy néhai Tor­gyán dok­tort idéz­zük, össze­ke­verte Gi­zi­két a gőz­eké­vel.