Gyárfás Tamás

Rossz hírt kapott Gyárfás Tamás, nem lesz elég a 100 milliós óvadék

Rossz hírt kapott Gyárfás Tamás, nem lesz elég a 100 milliós óvadék

Az el­ső­fokú bí­ró­ság 100 mil­lió fo­rin­tos óva­dé­kot ál­la­pí­tott meg, ám ezt az ügyész­ség meg­fel­leb­bezte.

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

A MÚSZ egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, beszélt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Me­gint áll a bál. A ma­gyar sztár nem hát­rál meg, bár­hogy ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Így él Gyárfás nyomkövetővel a lábán

Így él Gyárfás nyomkövetővel a lábán

Ke­mény menet lesz.

Egy hó­na­pig nem hagy­hatja el Bu­da­pes­tet, és nyom­kö­ve­tő­vel a lábán él, mi­u­tán jog­erőssé vált: 30 napra lak­hely­el­ha­gyási ti­lal­mat ren­del­tek el.

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

A fel­buj­tás­sal meg­vá­dolt sport­ve­zető rész­le­tes in­ter­jút adott.

A fel­buj­tás­sal meg­vá­dolt sport­ve­zető rész­le­tes in­ter­jút adott, amely­ben to­vábbra is azt ál­lítja, hogy ár­tat­lan.

Megszólalt Gyárfás: ez a véleménye az új hangfelvételről

Megszólalt Gyárfás: ez a véleménye az új hangfelvételről

Gyár­fás Tamás örül annak, hogy vá­gat­lan, nem ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel van a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda bir­to­ká­ban..

Gyár­fás Tamás örül annak, hogy vá­gat­lan, nem ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel van a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda bir­to­ká­ban..

Kiderült, mi történt Gyárfás Tamás kihallgatásán

Kiderült, mi történt Gyárfás Tamás kihallgatásán

Foly­tat­ták gya­nú­sí­totti ki­hall­ga­tá­sát, de a bi­zo­nyí­té­ko­kat még min­dig nem tár­ták elé - tudta meg a Ri­post.

Foly­tat­ták gya­nú­sí­totti ki­hall­ga­tá­sát, de a bi­zo­nyí­té­ko­kat még min­dig nem tár­ták elé - tudta meg a Ri­post dr. Bá­náti János vé­dő­től.

Durva dolgot mondott Gyárfásról állítólagos zsarolója

Durva dolgot mondott Gyárfásról állítólagos zsarolója

Im­rich K. nem mon­dott szép dol­go­kat.

"Nekem mind­egy, hogy meg­dög­lik vagy ki­vi­rág­zik" - mondta a Gyár­fás Tamás zsa­ro­ló­ja­ként em­lí­tett Im­rich K.

Megszületett az ítélet Gyárfás Tamás ügyében

Megszületett az ítélet Gyárfás Tamás ügyében

Dön­tött a bíró.

A Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája pén­te­ken ho­zott dön­tést arról, hogy Gyár­fást házi őri­zetbe he­lye­zik-e vagy sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het.

Így sétált haza Gyárfás Tamás az őrizetből

Friss fotók: Így sétált haza Gyárfás Tamás az őrizetből

Ahogy el­ső­ként be­szá­molt róla a Ri­post: ha­za­en­ged­ték a Fenyő-gyil­kos­ság miatt fel­buj­tás­sal gya­nú­sí­tott Gyár­fás Ta­mást, házi őri­ze­té­ről pén­te­ken dön­te­nek.

Ahogy el­ső­ként be­szá­molt róla a Ri­post: ha­za­en­ged­ték a Fenyő-gyil­kos­ság miatt fel­buj­tás­sal gya­nú­sí­tott Gyár­fás Ta­mást, házi őri­ze­té­ről pén­te­ken dön­te­nek.

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Az egy­kori úszó­el­nök vesz­tét egy hang­fel­vé­tel okoz­hatja, ami­vel ál­lí­tó­lag ő maga sé­tált be a rend­őr­ségre...

Újabb részletek Gyárfás előállításáról: megszólal a nyomozó

Újabb részletek Gyárfás előállításáról: megszólal a nyomozó

Gyár­fást gyil­kos­ság miatt vit­ték be.

Gyár­fás Ta­mást a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség volt el­nö­két a Fenyő-gyil­kos­ság­gal gya­nú­sít­ják...

Nagy változás, öten pályázhatnak az úszóelnöki posztra

Nagy változás, öten pályázhatnak az úszóelnöki posztra

Gyár­fás nem fo­gadta el a je­lö­lést.

Gyár­fás Tamás végül nem fo­gadta el a je­lö­lést, aho­gyan Sárdi Ákos sem. Szak­mai al­el­nök Dar­nyi Ta­más­ból vagy Turi György­ből lehet.

A kínai úszók nemet mondtak Hajas Lacinak

A kínai úszók nemet mondtak Hajas Lacinak

Meg­lepte az úszó­klasszi­so­kat.

Hajas László mes­ter­fod­rász és kis csa­pata nagy meg­le­pe­tést kel­tett az úszók szá­mára fenn­tar­tott pi­he­nő­ben.

Óriási meglepetés, Gyárfás Tamást jelölték

Óriási meglepetés, Gyárfás Tamást jelölték

A leg­fris­sebb pletyka sze­rint a ko­rábbi elnök neve is sze­re­pelt a szep­tem­beri lis­tán.

A leg­fris­sebb pletyka sze­rint az ő neve is sze­re­pel azon a lis­tán, amely a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség el­nök­je­lölt­je­i­nek nevét tar­tal­mazza.

Nagy változás, ilyen képet még nem láttál Gyárfás Tamásról!

Nagy változás, ilyen képet még nem láttál Gyárfás Tamásról!

Úgy tűnik, ki­bé­kült az utód­já­val.

Úgy tűnik, hogy a ko­rábbi elnök ki­bé­kült az utód­já­val. Most már együtt kép­vi­se­lik a ma­gyar úszó­sport ér­de­keit.

Újabb nyílt levél, Gyárfás Tamás vitára hívta az úszóelnököt

Újabb nyílt levél, Gyárfás Tamás vitára hívta az úszóelnököt

A Mas­ters vb után ke­rül­het erre sor.

A ko­rábbi ve­zető a Mas­ters vi­lág­baj­nok­ság után akar tisz­tázni min­den fél­re­ér­tést a sajtó nyil­vá­nos­sága előtt.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig Ma­gyar­or­szág, a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Gyárfás bosszúja? Katinka feldühödött a szövetség döntésén!

Gyárfás bosszúja? Katinka feldühödött a szövetség döntésén!

Igaz­ság­ta­lan­nak tartja a FINA dön­té­sét, a hát­tér­ben pedig a ko­rábbi ma­gyar úszó­el­nök kezét véli fel­fe­dezni.

Az Iron Lady igaz­ság­ta­lan­nak tartja a FINA dön­té­sét, a hát­tér­ben pedig a ko­rábbi ma­gyar úszó­el­nök kezét véli fel­fe­dezni.

Ragaszkodik Gyárfáshoz a magyar úszás, itt a reakció

Ragaszkodik Gyárfáshoz a magyar úszás, itt a reakció

A le­mon­dott ve­zető tar­totta a sza­vát.

A le­mon­dott ve­zető tar­totta a sza­vát, és nem indul el ja­nu­ár­ban a rend­kí­vüli el­nök­vá­lasz­tá­son. Három je­lölt közül kerül ki az utódja.

Újraindul Gyárfás? Mindent tisztáz az elnök

Újraindul Gyárfás? Mindent tisztáz az elnök

Ja­nu­ár­ban lesz a rend­kí­vüli vá­lasz­tás.

A neve el­hall­ga­tá­sát kérő edző ko­ráb­ban azt mondta, hogy a meg­bu­kott ve­zető sze­mé­lye­sen hí­vo­gatta őket, hogy meg­tart­hassa po­zí­ci­ó­ját.

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Hihetetlen ki kampányol Gyárfás Tamás újraválasztásáért

Hihetetlen ki kampányol Gyárfás Tamás újraválasztásáért

Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben va­sár­na­pig lehet je­löl­tet ál­lí­tani.

Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben va­sár­na­pig lehet je­löl­tet ál­lí­tani a ja­­nuár 8-i köz­gyű­lésre. A hát­tér­ben erős kam­pány fo­lyik.

Megszólalt a munkatárs, Gyárfás mégis maradhat

Megszólalt a munkatárs, Gyárfás mégis maradhat

Zárt sza­va­zá­son sem lenne esély­te­len.

Ha ma lenne a köz­gyű­lés, akkor a saj­tó­fő­nök sze­rint jó esély lenne arra, hogy új­ra­vá­lasszák a le­mon­dott el­nö­köt. A Ka­tinka mögé be­álló úszók­ról is szót ej­tett.

Ki nevet a végét, itt a nagy Gyárfás-kvíz

Ki nevet a végét, itt a nagy Gyárfás-kvíz

A héten le­mon­dott a MÚSZ el­nöki poszt­já­ról Gyár­fás Tamás.

A héten le­mon­dott a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség el­nöki poszt­já­ról Gyár­fás Tamás. Itt tesz­tel­he­ted, hogy mennyit tudsz a sport­ve­ze­tő­ről és az ak­tu­á­lis ese­mé­nyek­ről.

Nincs esély arra, hogy Gyárfás maradjon az elnök

Nincs esély arra, hogy Gyárfás maradjon az elnök

Erről az ál­lam­tit­kár be­szélt, aki egy­ér­tel­művé tette, hogy ő maga nem vál­lalná a je­lö­lést a MÚSZ ve­zető tisz­tére.

Erről az ál­lam­tit­kár be­szélt, aki egy­ér­tel­művé tette, hogy ő maga nem vál­lalná a je­lö­lést a MÚSZ ve­zető tisz­tére. Arról is szót ej­tett, hogy kivel dol­gozna együtt szí­ve­sen.

Újabb balhé, nekiestek Katinkának

Újabb balhé, nekiestek Katinkának

Nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek, a wind­sori rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon Har­gi­tay And­rás be­tá­madta az olim­piai baj­no­kot. A szö­vet­ségi ka­pi­tány nem érti, miért tá­vo­zott Gyár­fás.

Nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek, a wind­sori rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon Har­gi­tay And­rás be­tá­madta az olim­piai baj­no­kot. A szö­vet­ségi ka­pi­tány nem érti, miért tá­vo­zott Gyár­fás.

Gyárfással együtt bukott Water Willy is

Gyárfással együtt bukott Water Willy is

Új nevet ka­pott a bot­rá­nyos ka­bala. Az át­ke­resz­te­lés után már nem ha­son­lít a neve egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­höz. A lányt is új­ra­ke­resz­tel­ték.

Új nevet ka­pott a bot­rá­nyos ka­bala. Az át­ke­resz­te­lés után már nem ha­son­lít a neve egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­höz.

Valójában ebbe bukott bele Gyárfás Tamás

Valójában ebbe bukott bele Gyárfás Tamás

Nem fel­tét­le­nül Hosszú Ka­tinka "ost­roma" ve­ze­tett a le­mon­dá­sá­hoz.

Nem fel­tét­le­nül Hosszú Ka­tinka ki­tartó "ost­roma" ve­ze­tett az úszó­el­nök le­mon­dá­sá­hoz.

Cseh szerint Gyárfás lemondása nem old meg semmit

Cseh szerint Gyárfás lemondása nem old meg semmit

Meg­le­pő­dött az elnök le­mon­dá­sán.

Szá­mára az lenne meg­nyug­tató, ha le tud­ná­nak ülni az úszó­tár­sak­kal meg­be­szélni min­dent. Meg­le­pő­dött az elnök le­mon­dá­sán.

Le a kalappal - Hosszú édesapja is reagált Gyárfás lemondására

Le a kalappal - Hosszú édesapja is reagált Gyárfás lemondására

Szük­ség volt a többi úszóra.

Az egy­kori ko­sár­lab­dázó úgy véli, hogy a lánya egye­dül nem tudta volna meg­buk­tatni az el­nö­köt.

Bréking: lemondott Gyárfás Tamás

Bréking: lemondott Gyárfás Tamás

Óri­ási csa­tát nyert Hosszú Ka­tinka.

Óri­ási csa­tát nyert Hosszú Ka­tinka. Le­lé­pett a poszt­já­ról a tá­ma­dott sport­ve­zető.

Örömünnep, Tusup büszke a harcos Katinkára

Örömünnep, Tusup büszke a harcos Katinkára

Az ame­ri­kai edző is re­a­gált arra, hogy Gyár­fás Tamás le­mon­dott. Shane hosszú be­jegy­zést írt fe­le­sé­gé­ről.

Az ame­ri­kai edző is re­a­gált arra, hogy Gyár­fás Tamás le­mon­dott. Shane Tusup hosszú be­jegy­zést írt fe­le­sé­gé­ről.

Itt van Hosszú Katinka és Gyurta reakciója Gyárfás lemondására

Itt van Hosszú Katinka és Gyurta reakciója Gyárfás lemondására

El­ér­ték a cél­ju­kat az úszók.

El­ér­ték a cél­ju­kat az úszók, az elnök ön­ként le­mon­dott a poszt­já­ról. Nem ké­sett sokat az olim­piai baj­no­kok re­ak­ci­ója.

Itt az első vicc Gyárfás lemondásáról!

Itt az első vicc Gyárfás Tamás lemondásáról!

Mind­össze pár szó, de ha le­esik, akkor sír­va­rö­hö­gős.

Mind­össze pár szó, de ha le­esik, akkor sírva rö­hö­gős. Na jó, in­kább hom­lo­kon csa­pós. Mi lesz így az el­hí­re­sült ka­ba­lafi­gu­rák­kal?

Fellélegezhet az ország, itt vannak a vizes-vébé új kabalái

Fellélegezhet az ország, itt vannak a vizes-vébé új kabalái

Nehéz meg­mon­dani pon­to­san, hogy mi­lyen élő­lé­nyekre ha­son­lí­ta­nak, leg­in­kább ví­zi­tün­dér­nek tűn­nek.

Nehéz meg­mon­dani pon­to­san, hogy mi­lyen élő­lé­nyekre ha­son­lí­ta­nak, leg­in­kább ví­zi­tün­dér­nek tűn­nek.

Durvul a harc, Hosszú Katinka kihagyhatja a vébét

Durvul a harc, Hosszú kihagyhatja a vébét

Ul­ti­má­tum elé ál­lít­hat­ják az úszók Gyár­fás Ta­mást. Itt már a szur­ko­lók a ve­szít­het­nek...

Ul­ti­má­tum elé ál­lít­hat­ják az úszók Gyár­fás Ta­mást. Itt már a szur­ko­lók a ve­szít­het­nek...

Kitálalt a munkatárs, ekkor mond le Gyárfás

Kitálalt a munkatárs, ekkor mond le Gyárfás

A szö­vet­ség el­nöke egy­előre hajt­ha­tat­lan.

A szö­vet­ség el­nöke egy­előre hajt­ha­tat­lan, pedig na­gyon sokan sze­ret­nék, ha be­je­len­tené a tá­vo­zá­sát.

Politikusok válthatják Gyárfás Tamást

Politikusok válthatják Gyárfás Tamást

Nem va­ló­színű, hogy a jövő évi bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság előtt el­moz­dít­ják.

Nem va­ló­színű, hogy a jövő évi bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság előtt el­moz­dít­ják a he­lyé­ről. Két je­lölt is szóba jött.

Ez most a legfontosabb Gyárfásnak az úszóbotrányban

Ez most a legfontosabb Gyárfásnak az úszóbotrányban

Az egyik el­nök­ségi tag me­sélt arról, hogy mi a hely­zet az el­nök­kel.

Az egyik el­nök­ségi tag me­sélt arról, hogy mi a hely­zet jelen pil­la­nat­ban az el­nök­kel, akire ha­tal­mas nyo­más ne­he­ze­dik most.

Gyárfásék visszavágnak, ennyiből készülnek az úszók

Gyárfásék visszavágnak, ennyiből készülnek az úszók

Té­te­le­sen le­bon­tot­ták a kifi­ze­té­se­ket, ám ezt a do­ku­men­tu­mot el­tá­vo­lí­tot­ták az ol­dal­ról.

Té­te­le­sen le­bon­tot­ták a kifi­ze­té­se­ket, ám ezt a do­ku­men­tu­mot el­tá­vo­lí­tot­ták az ol­dal­ról.

Hosszú Katinka mellett állnak a rajongók

Hosszú mellett állnak rajongók

A szur­ko­lók is ki­akad­tak.

A bot­rány után a szur­ko­lók is ki­akad­tak, több ezres kom­men­tár­adat zú­dult az Iron Lady ol­da­lára. A több­ség az úszót tá­mo­gatja, sőt el­nök­ként is el tud­ják kép­zelni.

Cseh László dönt a lázadó úszókról

Cseh László dönt a lázadó úszókról

A szö­vet­ség be­tartja az ígé­re­tét, és vizs­gá­la­tot kez­de­mé­nyez.

A szö­vet­ség be­tartja az ígé­re­tét, és vizs­gá­la­tot kez­de­mé­nyez a héten ki­rob­bant bot­rány kap­csán. Négy­fős bi­zott­sá­got ál­lí­tot­tak fel.

Nem kegyelmeznek az úszók, azonnal mondjon le Gyárfás Tamás

Nem kegyelmeznek az úszók, azonnal mondjon le Gyárfás Tamás

Cseh Lász­lót sem kí­mélte az Iron Lady.

Töb­bed­ma­gá­val úgy gon­dolja Hosszú Ka­tinka, hogy a múlt héten fel­ál­lí­tott bi­zott­ság nem al­kal­mas arra, hogy meg­oldja a prob­lé­má­kat.

Áll a bál, erre még megkapjuk a vizes-Eb rendezését is

Áll a bál, erre még megkapjuk a vizes-Eb rendezését is

Gyár­fás Tamás ellen már hét úszó állt ki, ezek el­le­nére Ma­gyar­or­szág kapta az összes 2020-as vizes Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

Gyár­fás Tamás ellen már hét úszó állt ki, ezek el­le­nére Ma­gyar­or­szág kapta az összes 2020-as vizes Eu­rópa-baj­nok­sá­got a 2017-es vi­lág­baj­nok­ság után.

Újabb úszók csatlakoztak a háborúhoz

Újabb úszók csatlakoztak a háborúhoz

A test­vér­pár sze­rint a ver­seny­zők Hosszú­hoz ha­son­ló­kép­pen gon­dol­kod­nak.

A test­vér­pár sze­rint a ver­seny­zők Hosszú­hoz ha­son­ló­kép­pen gon­dol­kod­nak. Ka­tinka a nyílt le­vele óta gya­nú­san in­ak­tív.

Hosszú elhagyhatja az országot? Itt a válasz!

Hosszú elhagyhatja az országot? Itt a kapitány válasza!

A szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint beteg a mos­tani hely­zet.

Har­gi­tay And­rás sze­rint beteg a mos­tani hely­zet. Ál­lí­tása sze­rint Shane Tusup egy­szer majd­nem ne­ki­ment, úgy fogta le egy másik edző.

Össztűz alatt Gyárfás, mindenki elhagyja

Össztűz alatt Gyárfás, mindenki elhagyja

Kapás Bog­lárka új­pesti csa­pat­társa mel­lett állt ki.

Kapás Bog­lárka új­pesti csa­pat­társa mel­lett állt ki. Ber­nek Péter me­nedzs­mentje is be­kap­cso­ló­dott a gyű­rűző bot­rányba.

Mélyütés Gyárfáséknak, Gyurta Hosszú mellett van

Mélyütés Gyárfáséknak, Gyurta Hosszú mellett van

Kiáll társa mel­lett a baj­nok.

Az el­múlt he­tek­ben rendre a bot­rá­nyok miatt sze­re­pel az úszás a cím­la­pon. Gyurta Dá­niel sze­rint ár­tal­mas a hazai közeg a vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Gyárfás kínos pillanatai az olimpiáról

Gyárfás Tamás kínos pillanatai a riói olimpiáról

Ka­tin­ká­nak nem adna érmet.

Az úszó­szö­vet­ség el­nöke vé­let­le­nül sem tűnt fel Hosszú Ka­tinka érem­át­adá­sa­i­nál.

Kirakják a világbajnoki csapatból Hosszú Katinkát?

Kirakják a világbajnoki csapatból Hosszú Katinkát?

A ma­gyar szö­vet­ség ma hir­deti ki, hogy ki uta­zik a wind­sori rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ságra.

A ma­gyar szö­vet­ség ma hir­deti ki, hogy ki uta­zik a wind­sori rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ságra.

Gyárfás még mindig egyeztet Kiss Lászlóval

Gyárfás még mindig egyeztet Kiss Lászlóval

Nem csak Hosszú Ka­tinka nya­kába sze­retne arany­ér­met akasz­tani.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség el­nöke nem csak Hosszú Ka­tinka nya­kába sze­retne arany­ér­met akasz­tani. Be­szélt a bot­rá­nyok­ról is.

Hosszú Katinka hozza a pénzt Gyárfáséknak

Hosszú Katinka hozza a pénzt Gyárfáséknak

To­vább nőhet az úszók ál­lami tá­mo­ga­tása a riói olim­pia után.

To­vább nőhet az úszók ál­lami tá­mo­ga­tása a riói olim­pia után. Ér­de­kes módon pont Ka­tinka se­gít­het, aki­vel há­bo­rú­ban áll a MÚSZ.

Gyárfás újabb nyílt levelet kapott

Gyárfás újabb nyílt levelet kapott

Min­denki meg­le­pe­té­sére, Gyár­fás Tamás szer­dán nem hagyta szó nél­kül, hogy Görög Zita ki­osz­totta a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül. Most itt az újabb levél a mo­dell­től.

Min­denki meg­le­pe­té­sére, Gyár­fás Tamás szer­dán nem hagyta szó nél­kül, hogy Görög Zita ki­osz­totta a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül. Most itt az újabb levél a mo­dell­től.