Gyárfás Tamás

Megvan az időpont, ekkor állíthatják bíróság elé Gyárfás Tamást

Megvan az időpont, ekkor állíthatják bíróság elé Gyárfás Tamást

A Fenyő-gyil­kos­ság ügyé­ben elő­re­lé­pés jöhet, nem­so­kára le­zá­rul a nyo­mo­zás.

A Fenyő-gyil­kos­ság ügyé­ben elő­re­lé­pés jöhet, nem­so­kára le­zá­rul a nyo­mo­zás.

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar vi­lág­sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Váratlan fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: kizárták Gyárfás védőjét

Váratlan fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: kizárták Gyárfás védőjét

Az ügy­véd egy­előre nem ka­pott hi­va­ta­los ér­te­sí­tést a dön­tés­ről.

Az ügy­véd egy­előre nem ka­pott hi­va­ta­los ér­te­sí­tést a dön­tés­ről.

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

A MÚSZ egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

Rossz hírt kapott Gyárfás Tamás, nem lesz elég a 100 milliós óvadék

Rossz hírt kapott Gyárfás Tamás, nem lesz elég a 100 milliós óvadék

Az el­ső­fokú bí­ró­ság még 100 mil­lió fo­rin­tos óva­dé­kot ál­la­pí­tott meg.

Az el­ső­fokú bí­ró­ság 100 mil­lió fo­rin­tos óva­dé­kot ál­la­pí­tott meg, ám ezt az ügyész­ség meg­fel­leb­bezte.

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

"Féltem a bosszútól" - megdöbbentő vallomás Gyárfás Tamástól

A fel­buj­tás­sal meg­vá­dolt sport­ve­zető rész­le­tes in­ter­jút adott, amely­ben to­vábbra is azt ál­lítja, hogy ár­tat­lan.

Miért pont 100 milliót ér Gyárfásnak, hogy levegyék róla a nyomkövetőt?

Miért pont 100 milliót ér Gyárfásnak, hogy levegyék róla a nyomkövetőt?

Ennyi biz­to­sí­ték el­le­né­ben ke­rül­het le a nyom­kö­vető Gyár­fás Tamás lá­bá­ról.

Száz­mil­lió fo­rint - ennyi biz­to­sí­ték el­le­né­ben ke­rül­het le a nyom­kö­vető Gyár­fás Tamás lá­bá­ról, de a Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ennek akár a több­szö­rö­sét is meg­adná azért, hogy ott le­hes­sen az úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Kiderült, mi történt Gyárfás Tamás kihallgatásán

Kiderült, mi történt Gyárfás Tamás kihallgatásán

Foly­tat­ták gya­nú­sí­totti ki­hall­ga­tá­sát, de a bi­zo­nyí­té­ko­kat még min­dig nem tár­ták elé - tudta meg a Ri­post.

Még Gyár­fás Ta­más­nak és a vé­dő­jé­nek sem árulja el a ha­tó­ság, hogy va­ló­já­ban mi­lyen hang­fel­vé­te­lek bi­zo­nyít­ják az üz­let­em­ber bű­nös­sé­gét. Csü­tör­tö­kön foly­tat­ták gya­nú­sí­totti ki­hall­ga­tá­sát, de a bi­zo­nyí­té­ko­kat még min­dig nem tár­ták elé - tudta meg a Ri­post.

Így él Gyárfás nyomkövetővel a lábán

Így él Gyárfás nyomkövetővel a lábán

Gyár­fás Tamás egy hó­na­pig nem hagy­hatja el Bu­da­pes­tet, és nyom­kö­ve­tő­vel a lábán él.

Gyár­fás Tamás egy hó­na­pig nem hagy­hatja el Bu­da­pes­tet, és nyom­kö­ve­tő­vel a lábán él. Ke­mény meg­pró­bál­ta­tá­sok érik majd.

Megszólalt Gyárfás: ez a véleménye az új hangfelvételről

Megszólalt Gyárfás: ez a véleménye az új hangfelvételről

Gyár­fás Tamás örül az új fel­vé­tel­nek..

Gyár­fás Tamás örül annak, hogy vá­gat­lan, nem ma­ni­pu­lált hang­fel­vé­tel van a Nem­zeti Nyo­mozó Iroda bir­to­ká­ban..

Durva dolgot mondott Gyárfásról állítólagos zsarolója

Durva dolgot mondott Gyárfásról állítólagos zsarolója

Im­rich K. nem mon­dott szép dol­go­kat.

"Nekem mind­egy, hogy meg­dög­lik vagy ki­vi­rág­zik" - mondta a Gyár­fás Tamás zsa­ro­ló­ja­ként em­lí­tett Im­rich K.

Megszületett az ítélet Gyárfás Tamás ügyében

Megszületett az ítélet Gyárfás Tamás ügyében

A Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája pén­te­ken ho­zott dön­tést arról, hogy Gyár­fást házi őri­zetbe he­lye­zik-e.

A Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája pén­te­ken ho­zott dön­tést arról, hogy Gyár­fást házi őri­zetbe he­lye­zik-e vagy sza­bad­lá­bon vé­de­kez­het.

Így sétált haza Gyárfás Tamás az őrizetből

Így sétált haza Gyárfás Tamás az őrizetből

Ahogy el­ső­ként be­szá­molt róla a Ri­post: ha­za­en­ged­ték a Fenyő-gyil­kos­ság miatt fel­buj­tás­sal gya­nú­sí­tott Gyár­fás Ta­mást, házi őri­ze­té­ről pén­te­ken dön­te­nek.

Ahogy el­ső­ként be­szá­molt róla a Ri­post: ha­za­en­ged­ték a Fenyő-gyil­kos­ság miatt fel­buj­tás­sal gya­nú­sí­tott Gyár­fás Ta­mást.

Fenyő-gyilkosság: Rejtélyes kapcsolat Gyárfás Tamás és Portik között

Fenyő-gyilkosság: Rejtélyes kapcsolat Gyárfás Tamás és Portik között

Fel­buj­tó­ként elő­ször Por­tik Ta­mást, ked­den pedig Gyár­fás Ta­mást hall­gat­ták ki a húsz évvel ez­előtti gyil­kos­ság ügyé­ben.

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Az egy­kori úszó­el­nök vesz­tét egy hang­fel­vé­tel okoz­hatja, ami­vel ál­lí­tó­lag ő maga sé­tált be a rend­őr­ségre...

Újabb részletek Gyárfás előállításáról: megszólal a nyomozó

Újabb részletek Gyárfás előállításáról: megszólal a nyomozó

Gyár­fást gyil­kos­ság miatt vit­ték be.

Gyár­fás Ta­mást a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség volt el­nö­két a Fenyő-gyil­kos­ság­gal gya­nú­sít­ják...

Újabb nyílt levél, Gyárfás Tamás vitára hívta az úszóelnököt

Újabb nyílt levél, Gyárfás Tamás vitára hívta az úszóelnököt

A Mas­ters vb után ke­rül­het erre sor.

A ko­rábbi ve­zető a Mas­ters vi­lág­baj­nok­ság után akar tisz­tázni min­den fél­re­ér­tést a sajtó nyil­vá­nos­sága előtt.

Nagy változás, öten pályázhatnak az úszóelnöki posztra

Nagy változás, öten pályázhatnak az úszóelnöki posztra

Gyár­fás Tamás végül nem fo­gadta el a je­lö­lést. Szak­mai al­el­nök Dar­nyi Ta­más­ból vagy Turi György­ből lehet.

Gyár­fás végül nem fo­gadta el a je­lö­lést, aho­gyan Sárdi Ákos sem. Szak­mai al­el­nök Dar­nyi Ta­más­ból vagy Turi György­ből lehet.

Óriási meglepetés, Gyárfás Tamást jelölték

Óriási meglepetés, Gyárfás Tamást jelölték

A leg­fris­sebb pletyka sze­rint az ő neve is sze­re­pel azon a lis­tán, amely a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség el­nök­je­lölt­je­i­nek nevét tar­tal­mazza.

Nagy változás, ilyen képet még nem láttál Gyárfás Tamásról!

Nagy változás, ilyen képet még nem láttál Gyárfás Tamásról!

Úgy tűnik, ki­bé­kült az utód­já­val.

Úgy tűnik, hogy a ko­rábbi elnök ki­bé­kült az utód­já­val. Most már együtt kép­vi­se­lik a ma­gyar úszó­sport ér­de­keit.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig Ma­gyar­or­szág, a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai.

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Ragaszkodik Gyárfáshoz a magyar úszás, itt a reakció

Ragaszkodik Gyárfáshoz a magyar úszás, itt a reakció

A le­mon­dott ve­zető tar­totta a sza­vát.

A le­mon­dott ve­zető tar­totta a sza­vát, és nem indul el ja­nu­ár­ban a rend­kí­vüli el­nök­vá­lasz­tá­son. Három je­lölt közül kerül ki az utódja.

Gyárfás bosszúja? Katinka feldühödött a szövetség döntésén!

Gyárfás bosszúja? Katinka feldühödött a szövetség döntésén!

Az Iron Lady igaz­ság­ta­lan­nak tartja a FINA dön­té­sét, a hát­tér­ben pedig a ko­rábbi ma­gyar úszó­el­nök kezét véli fel­fe­dezni.

Az Iron Lady igaz­ság­ta­lan­nak tartja a FINA dön­té­sét, a hát­tér­ben pedig a ko­rábbi ma­gyar úszó­el­nök kezét véli fel­fe­dezni.

Újraindul Gyárfás? Mindent tisztáz az elnök

Újraindul Gyárfás? Mindent tisztáz az elnök

Ko­ráb­ban arról le­he­tett hal­lani, hogy saját maga mel­lett kam­pá­nyol. Ja­nu­ár­ban lesz a rend­kí­vüli el­nök­vá­lasz­tás.

A neve el­hall­ga­tá­sát kérő edző ko­ráb­ban azt mondta, hogy a meg­bu­kott ve­zető sze­mé­lye­sen hí­vo­gatta őket, hogy meg­tart­hassa po­zí­ci­ó­ját.

Nincs esély arra, hogy Gyárfás maradjon az elnök

Nincs esély arra, hogy Gyárfás maradjon az elnök

Erről az ál­lam­tit­kár be­szélt.

Erről az ál­lam­tit­kár be­szélt, aki egy­ér­tel­művé tette, hogy ő maga nem vál­lalná a je­lö­lést a MÚSZ ve­zető tisz­tére.

Megszólalt a munkatárs, Gyárfás mégis maradhat

Megszólalt a munkatárs, Gyárfás mégis maradhat

Zárt sza­va­zá­son sem lenne esély­te­len.

Ha ma lenne a köz­gyű­lés, akkor a saj­tó­fő­nök sze­rint jó esély lenne arra, hogy új­ra­vá­lasszák a le­mon­dott el­nö­köt. A Ka­tinka mögé be­álló úszók­ról is szót ej­tett.

Hihetetlen ki kampányol Gyárfás Tamás újraválasztásáért

Hihetetlen ki kampányol Gyárfás Tamás újraválasztásáért

Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben va­sár­na­pig lehet je­löl­tet ál­lí­tani.

Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben va­sár­na­pig lehet je­löl­tet ál­lí­tani a ja­­nuár 8-i köz­gyű­lésre. A hát­tér­ben erős kam­pány fo­lyik.

Ki nevet a végét, itt a nagy Gyárfás-kvíz

Ki nevet a végét, itt a nagy Gyárfás-kvíz

A héten le­mon­dott a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség el­nöki poszt­já­ról Gyár­fás Tamás. Itt tesz­tel­he­ted, hogy mennyit tudsz a sport­ve­ze­tő­ről.

A héten le­mon­dott a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség el­nöki poszt­já­ról Gyár­fás Tamás. Itt tesz­tel­he­ted, hogy mennyit tudsz a sport­ve­ze­tő­ről és az úszó­sport ak­tu­á­lis tör­té­né­se­i­vel kap­cso­lat­ban.

Újabb balhé, nekiestek Katinkának

Újabb balhé, nekiestek Katinkának

Nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek, a wind­sori rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon Har­gi­tay And­rás be­tá­madta az olim­piai baj­no­kot. A szö­vet­ségi ka­pi­tány nem érti, miért tá­vo­zott Gyár­fás.

Nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek, a wind­sori rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon Har­gi­tay And­rás be­tá­madta az olim­piai baj­no­kot.

Gyárfással együtt bukott Water Willy is

Gyárfással együtt bukott Water Willy is

Új nevet ka­pott a bot­rá­nyos ka­bala fiú és lány tagja is.

Új nevet ka­pott a bot­rá­nyos ka­bala. Az át­ke­resz­te­lés után már nem ha­son­lít a neve egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­höz. A lányt is új­ra­al­kot­ták, ma­gya­ro­sabb lett az írás­mód.

Valójában ebbe bukott bele Gyárfás Tamás

Valójában ebbe bukott bele Gyárfás Tamás

Nem fel­tét­le­nül Hosszú Ka­tinka "ost­roma" ve­ze­tett a le­mon­dá­sá­hoz.

Nem fel­tét­le­nül Hosszú Ka­tinka ki­tartó "ost­roma" ve­ze­tett az úszó­el­nök le­mon­dá­sá­hoz.

Cseh szerint Gyárfás lemondása nem old meg semmit

Cseh szerint Gyárfás lemondása nem old meg semmit

Meg­le­pő­dött az elnök le­mon­dá­sán.

Szá­mára az lenne meg­nyug­tató, ha le tud­ná­nak ülni az úszó­tár­sak­kal meg­be­szélni min­dent. Meg­le­pő­dött az elnök le­mon­dá­sán.

Itt az első vicc Gyárfás lemondásáról!

Itt az első vicc Gyárfás Tamás lemondásáról!

Mind­össze pár szó, de ha le­esik, akkor sír­va­rö­hö­gős.

Mind­össze pár szó, de ha le­esik, akkor sírva rö­hö­gős. Na jó, in­kább hom­lo­kon csa­pós. Mi lesz így az el­hí­re­sült ka­ba­lafi­gu­rák­kal?

Le a kalappal - Hosszú édesapja is reagált Gyárfás lemondására

Le a kalappal - Hosszú édesapja is reagált Gyárfás lemondására

Az egy­kori ko­sár­lab­dázó úgy véli, hogy a lánya egye­dül nem tudta volna meg­buk­tatni az el­nö­köt.

Az egy­kori ko­sár­lab­dázó úgy véli, hogy a lánya egye­dül nem tudta volna meg­buk­tatni az el­nö­köt.

Tusup nagyon büszke a harcos Hosszúra

Örömünnep, Tusup büszke a harcos Katinkára

Ka­tinka férje is re­a­gált arra, hogy Gyár­fás Tamás le­mon­dott.

Hosszú férje is re­a­gált arra, hogy Gyár­fás Tamás le­mon­dott. Míg az Iron Lady csak egy mon­dat­tal re­a­gált, addig ő hosszú be­jegy­zést írt.

Itt van Hosszú Katinka és Gyurta reakciója Gyárfás lemondására

Itt van Hosszú Katinka és Gyurta reakciója Gyárfás lemondására

El­ér­ték a cél­ju­kat az úszók.

El­ér­ték a cél­ju­kat az úszók, az elnök ön­ként le­mon­dott a poszt­já­ról. Nem ké­sett sokat az olim­piai baj­no­kok re­ak­ci­ója.

Fellélegezhet az ország, itt vannak a vizes-vébé új kabalái

Fellélegezhet az ország, itt vannak a vizes-vébé új kabalái

Nehéz meg­mon­dani pon­to­san, hogy mi­lyen élő­lé­nyekre ha­son­lí­ta­nak, leg­in­kább ví­zi­tün­dér­nek tűn­nek.

Nehéz meg­mon­dani pon­to­san, hogy mi­lyen élő­lé­nyekre ha­son­lí­ta­nak, leg­in­kább ví­zi­tün­dér­nek tűn­nek.

Ez most a legfontosabb Gyárfásnak

Ez most a legfontosabb Gyárfásnak az úszóbotrányban

Na­gyobb baj­ból is ki­má­szott már.

Az egyik el­nök­ségi tag me­sélt arról, hogy mi a hely­zet jelen pil­la­nat­ban az el­nök­kel, akire ha­tal­mas nyo­más ne­he­ze­dik most.

Kitálalt a munkatárs, ekkor mond le Gyárfás

Kitálalt a munkatárs, ekkor mond le Gyárfás

A szö­vet­ség el­nöke egy­előre hajt­ha­tat­lan.

A szö­vet­ség el­nöke egy­előre hajt­ha­tat­lan, pedig na­gyon sokan sze­ret­nék, ha be­je­len­tené a tá­vo­zá­sát.

Durvul a harc, Hosszú Katinka kihagyhatja a vébét

Durvul a harc, Hosszú kihagyhatja a vébét

Ul­ti­má­tum elé ál­lít­hat­ják az úszók Gyár­fás Ta­mást. Itt már a szur­ko­lók a ve­szít­het­nek...

Ul­ti­má­tum elé ál­lít­hat­ják az úszók Gyár­fás Ta­mást. Itt már a szur­ko­lók a ve­szít­het­nek...

Politikusok válthatják Gyárfás Tamást

Politikusok válthatják Gyárfás Tamást

Két je­lölt is szóba jött, de nem va­ló­színű, hogy a jövő évi bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság előtt el­moz­dít­ják a he­lyé­ről. Új ka­pi­tány is lesz?

Nem va­ló­színű, hogy a jövő évi bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság előtt el­moz­dít­ják a he­lyé­ről. Két je­lölt is szóba jött.

Nem kegyelmeznek az úszók, menjen Gyárfás

Nem kegyelmeznek az úszók, azonnal mondjon le Gyárfás Tamás

Cseh Lász­lót sem kí­mélte az Iron Lady.

Töb­bed­ma­gá­val úgy gon­dolja, hogy a múlt héten fel­ál­lí­tott bi­zott­ság nem al­kal­mas arra, hogy meg­oldja a prob­lé­má­kat.

Hosszú Katinka mellett állnak a rajongók

Hosszú mellett állnak rajongók

A szur­ko­lók is ki­akad­tak.

A bot­rány után a szur­ko­lók is ki­akad­tak, több ezres kom­men­tár­adat zú­dult az Iron Lady ol­da­lára. A több­ség az úszót tá­mo­gatja, sőt el­nök­ként is el tud­ják kép­zelni.

Visszavágnak Gyárfásék, ennyiből készülnek az úszók

Gyárfásék visszavágnak, ennyiből készülnek az úszók

Té­te­le­sen le­bon­tot­ták a kifi­ze­té­se­ket, ám ezt a do­ku­men­tu­mot el­tá­vo­lí­tot­ták az ol­dal­ról.

Té­te­le­sen le­bon­tot­ták a kifi­ze­té­se­ket, ám ezt a do­ku­men­tu­mot el­tá­vo­lí­tot­ták az ol­dal­ról.

Cseh László dönt a lázadó úszókról

Cseh László dönt a lázadó úszókról

A szö­vet­ség be­tartja az ígé­re­tét, és vizs­gá­la­tot kez­de­mé­nyez a héten ki­rob­bant bot­rány kap­csán. Négy­fős bi­zott­sá­got ál­lí­tot­tak fel.

A szö­vet­ség be­tartja az ígé­re­tét, és vizs­gá­la­tot kez­de­mé­nyez a héten ki­rob­bant bot­rány kap­csán. Négy­fős bi­zott­sá­got ál­lí­tot­tak fel. Ta­valy de­cem­ber­ben nem ér­tette, hogy Ka­tinka miről be­szél.

Áll a bál, erre még megkapjuk a vizes-Eb rendezését is

Áll a bál, erre még megkapjuk a vizes-Eb rendezését

Gyár­fás Tamás ellen már hét úszó állt ki, ezek el­le­nére Ma­gyar­or­szág kapta az összes 2020-as vizes Eb-t is.

Gyár­fás Tamás ellen már hét úszó állt ki, ezek el­le­nére Ma­gyar­or­szág kapta az összes 2020-as vizes Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

Újabb úszók csatlakoztak a háborúhoz

Újabb úszók csatlakoztak a háborúhoz

Ka­tinka gya­nú­san in­ak­tívvá vált.

A test­vér­pár sze­rint a ver­seny­zők Hosszú­hoz ha­son­ló­kép­pen gon­dol­kod­nak. Ka­tinka a nyílt le­vele óta gya­nú­san in­ak­tív.

Hosszú elhagyhatja az országot? Itt a válasz!

Hosszú elhagyhatja az országot? Itt a kapitány válasza!

A szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint beteg a mos­tani hely­zet.

Har­gi­tay And­rás sze­rint beteg a mos­tani hely­zet. Ál­lí­tása sze­rint Shane Tusup egy­szer majd­nem ne­ki­ment, úgy fogta le egy másik edző.

Össztűz alatt Gyárfás, mindenki elhagyja

Össztűz alatt Gyárfás, mindenki elhagyja

Kapás Bog­lárka új­pesti csa­pat­társa mel­lett állt ki.

Kapás Bog­lárka új­pesti csa­pat­társa mel­lett állt ki. Ber­nek Péter me­nedzs­mentje is be­kap­cso­ló­dott a gyű­rűző bot­rányba.

Hosszú Katinka hozza a pénzt Gyárfáséknak

Hosszú Katinka hozza a pénzt Gyárfáséknak

To­vább nőhet az úszók ál­lami tá­mo­ga­tása a riói olim­pia után.

To­vább nőhet az úszók ál­lami tá­mo­ga­tása a riói olim­pia után. Ér­de­kes módon pont Ka­tinka se­gít­het, aki­vel há­bo­rú­ban áll a MÚSZ.

Mélyütés Gyárfáséknak, Gyurta Hosszú mellett van

Mélyütés, Gyurta Hosszú mellett van

Az el­múlt he­tek­ben rendre a bot­rá­nyok miatt sze­re­pel az úszás a cím­la­pon.

Az el­múlt he­tek­ben rendre a bot­rá­nyok miatt sze­re­pel az úszás a cím­la­pon. Gyurta Dá­niel sze­rint ár­tal­mas a hazai közeg a vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Kirakják a vébé-csapatból Hosszú Katinkát?

Kirakják a világbajnoki csapatból Katinkát?

A szö­vet­ség ma hir­det ke­re­tet.

A ma­gyar szö­vet­ség ma hir­deti ki, hogy ki uta­zik a wind­sori rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ságra. El­kép­zel­hető, hogy a bot­rány után Har­gi­tay nem ne­vezi Hosszút.

Gyárfás még mindig egyeztet Kiss Lászlóval

Gyárfás még mindig egyeztet Kiss Lászlóval

Nem csak Hosszú Ka­tinka nya­kába sze­retne arany­ér­met akasz­tani.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség el­nöke nem csak Hosszú Ka­tinka nya­kába sze­retne arany­ér­met akasz­tani. Be­szélt a bot­rá­nyok­ról is.

Gyárfás Tamás kínos pillanatai a riói olimpiáról

Gyárfás Tamás kínos pillanatai a riói olimpiáról

Az úszó­szö­vet­ség el­nöke vé­let­le­nül sem tűnt fel Hosszú Ka­tinka érem­át­adá­sa­i­nál.

Az úszó­szö­vet­ség el­nöke vé­let­le­nül sem tűnt fel Hosszú Ka­tinka érem­át­adá­sa­i­nál.

Gyárfás újabb nyílt levelet kapott

Gyárfás újabb nyílt levelet kapott

Görög Zita ismét ke­mény so­ro­kat fo­gal­ma­zott meg.

Gyár­fás Tamás szer­dán nem hagyta szó nél­kül, hogy Görög Zita ki­osz­totta a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül. Most itt az újabb levél a mo­dell­től.

Nekiment Gyárfás Tamásnak a felháborodott Görög Zita

Nekiment Gyárfás Tamásnak a felháborodott Görög Zita

Egy in­du­la­tos Fa­ce­book-poszt­ban fa­kadt ki az egyre da­gadó úszó­bot­ránnyal kap­cso­lat­ban.