Gundel Takács Gábor

5 milliót vittek el Gundel Takács Gábortól

5 milliót vittek el Gundel Takács Gábortól

Kü­lön­le­ges köny­vet ír kis­lá­nyá­val a TV2 kvíz­show-jának leg­újabb mil­li­o­mosa. Kedd este rob­ban­tott ban­kot az 57 éves férfi.

Szomorú hírt közölt a TV2 népszerű műsorvezetője

Szomorú hírt közölt a TV2 népszerű műsorvezetője

Gun­del Ta­kács Gábor őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! kap­csán.

Gun­del Ta­kács Gábor őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! kap­csán.

Másodszorra fosztotta ki Gundit a Legyen Ön is milliomos! nyertese

Másodszorra fosztotta ki Gundit a Legyen Ön is milliomos! nyertese

A jo­gász­dok­tor egy­szer már nyert Gun­del Ta­kács Gá­bor­tól, most ismét si­ker­rel járt.

A jo­gász­dok­tor egy­szer már nyert Gun­del Ta­kács Gá­bor­tól, most ismét si­ker­rel járt.

Rakétamérnök viheti Gundi millióit

Rakétamérnök viheti Gundi millióit

Hétfő este újra harcba száll a mil­li­ó­kért a pén­te­ken já­tékba ke­rült Szabó János, aki a ha­to­dik kér­dé­sig me­ne­telt. Erre köl­tené a nye­re­ményt...

Hétfő este újra harcba száll a mil­li­ó­kért a pén­te­ken já­tékba ke­rült Szabó János, aki a ha­to­dik kér­dé­sig me­ne­telt.

Leleplező videó a Legyen Ön is milliomos stúdiójából

Leleplező videó a Legyen Ön is milliomos stúdiójából

Film­stú­diót bé­relt ki a TV2.

A profi műsor ér­de­ké­ben egy egész film­stú­diót bé­relt ki a TV2. Gun­del Ta­kács Gábor le­lep­lezte a tit­ko­kat.

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Ott­ho­ná­ban lá­to­gat­tuk meg...

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki már tudja is, mire költi majd a mesés nye­re­mé­nyét. A férfi bol­do­gan me­sélt.

Nem sok reményt fűzött hozzá Gundel Takács Gábor, ám a végén...

Nem sok reményt fűzött hozzá Gundel Takács Gábor, ám a végén...

A le­gen­dás ve­tél­kedő, A Le­gyen Ön is mil­li­o­mos vissza­tért a kép­er­nyőre!

A le­gen­dás ve­tél­kedő, A Le­gyen Ön is mil­li­o­mos vissza­tért a kép­er­nyőre!

Különleges nyelvet választott Gundi játékosa

Különleges nyelvet választott Gundi játékosa

Ábel az angol és a fran­cia nyelv el­sa­já­títsa után úgy dön­tött, keres egy ke­vésbé hét­köz­napi nyel­vet is.

Ábel az angol és a fran­cia nyelv el­sa­já­títsa után úgy dön­tött, keres egy ke­vésbé hét­köz­napi nyel­vet is.

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

Kor­nél ked­den ke­rült já­tékba, szerda este pedig foly­tatta a me­ne­te­lést. Ha­tal­mas összeg­gel tá­vo­zott...

Kor­nél ked­den ke­rült já­tékba, szerda este pedig foly­tatta a me­ne­te­lést. Ha­tal­mas összeg­gel tá­vo­zott...

Ma este elstartol a világ legismertebb kvízshow-ja a TV2-n

Ma este elstartol a világ legismertebb kvízshow-ja a TV2-n

Hat év szü­net után...

Hat év szü­net után, szerda este új­ra­éled min­den idők leg­si­ke­re­sebb tévés ve­tél­ke­dője, a Le­gyen Ön is mil­li­o­mos! A já­ték­mes­teri szék­ben Gundi ül majd.

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

For­du­ló­pon­tok...

A mű­sor­ve­zető élete több for­du­ló­pont­hoz is ér­ke­zett a az utóbbi idő­szak­ban. Igazi kvíz­mes­ter lett, köz­ben pedig új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a csa­lád­já­ban.

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről Gun­del Ta­kács, de most meg­törte a csen­det!

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről Gun­del Ta­kács Gábor, de most meg­törte a csen­det! A tévés hu­szon­nyolc éve él pár­já­val, Ágo­tá­val bol­dog há­zas­ság­ban.

Dobtunk egy hátast: a TV2-re tér vissza mindenki kedvenc vetélkedője

Dobtunk egy hátast: a TV2-re tér vissza mindenki kedvenc vetélkedője

Nagy öröm­hír: óri­ási be­je­len­tést tett a csa­torna.

Nagy öröm­hír: óri­ási be­je­len­tést tett a csa­torna.

Gundel Takács Gábor már megint a legjobb lett

Gundel Takács Gábor már megint a legjobb lett

In­te­rak­tív ket­rec­fo­cit köz­ve­tí­tet­tek.

A kom­men­tá­to­ro­kat egy három tag­ból álló szak­mai zsűri pon­tozta. In­te­rak­tív ket­rec­fo­cit köz­ve­tí­tet­tek az adi­das ren­dez­vé­nyén.

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a magyar tévés sztár

Megindító vallomás: gyermekéről mesélt a közkedvelt magyar tévés sztár

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke.

Gun­del Ta­kács Gábor na­gyon büszke lab­da­rúgó fiára, aki 20 éve­sen mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben.

Ezért sértődött meg Vitrayra a TV2 sztárja

Ezért sértődött meg Vitrayra a TV2 sztárja

A két tévés egé­szen mos­ta­náig nem be­szélte meg a prob­lé­má­kat.

A két tévés egé­szen mos­ta­náig nem be­szélte meg, mi ve­ze­tett odáig, hogy 22 éve nem tar­tot­ták a kap­cso­la­tot.

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

Óriási öröm érte Gundel Takács Gábort!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 20 éves fia az Új­pest ka­pu­sa­ként mu­tat­koz­ha­tott be az NB I-ben. A győ­ze­lem nem jött össze neki.

Háromgyerekes műsorvezetőnek adná szüzességét Bálint Emese

Háromgyerekes műsorvezetőnek adná szüzességét Bálint Emese

A 28 éves szűz szí­nésznő már 15 éve vár ki­tar­tóan a szőke her­cegre, aki méltó arra, hogy el­ve­gye szü­zes­sé­gét!

Dráma a TV2 stúdiójában: sírás lett a vége

Dráma a TV2 stúdiójában: sírás lett a vége

Kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit.

Az Áll az alku já­té­ko­sá­nak va­lóra vált az álma. Kép­te­len volt vissza­tar­tani a könnyeit.

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Nagy bejelentést tett Gundel Takács Gábor

Nagy bejelentést tett Gundel Takács Gábor

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak az új fej­le­mé­nyek­ről. Ennek biz­to­san sokan örül­nek!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak az új fej­le­mé­nyek­ről. Ennek biz­to­san sokan örül­nek!

Most közölték, megint tarolt a TV2

Most közölték, megint tarolt a TV2

Több nézőt ültet le a kép­er­nyők elé, mint az RTL Klub.

A tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben már a má­so­dik nap­tól több nézőt ültet le Gun­del Ta­kács Gábor a kép­er­nyők elé, mint az RTL Klub túl­élői.

Gundel Takács Gábor hétfőn visszatér! Exkluzív interjú

Gundel Takács Gábor hétfőn visszatér! Exkluzív interjú

Ma es­té­től újra Áll az alku!

Gun­del Ta­kács Gábor ma este vissza­tér a TV2 kép­er­nyő­jére, az Áll az alku! című mű­sor­ban. La­punk­kal né­hány tit­kát is meg­osz­totta

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

Családi örömhír, büszke lehet fiára Gundel Takács

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető 19 éves fia egy fő­vá­rosi csa­pat­hoz iga­zolt, mert Fel­cs­úton ke­ve­set fut­bal­loz­ha­tott. Az ifjú kapus el­vá­rá­sai nagyra nőt­tek ma­gá­val szem­ben.

Nem találod ki, hány éves Gundel Takács Gábor!

Nem találod ki, hány éves Gundel Takács Gábor!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető va­sár­nap ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját! Ki gon­dolta volna, hogy már ennyi idős?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető va­sár­nap ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját! Ki gon­dolta volna, hogy már ennyi idős?

Kiderült, itt tér vissza Gundel Takács Gábor

Kiderült, itt tér vissza Gundel Takács Gábor

Füg­get­len te­le­ví­zi­ós­ként a ve­tél­kedő műsor lesz az első mun­kája.

Füg­get­len te­le­ví­zi­ós­ként a ve­tél­kedő műsor lesz az első mun­kája a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Visszautasította a TV2 szerződését Gundel Takács Gábor!

Visszautasította a TV2 szerződését Gundel Takács Gábor!

Nem tu­dott meg­egyezni csa­tor­ná­val...

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott meg­egyezni csa­tor­ná­val, ezért másik sztár áll majd a ka­me­rák elé. Hogy ki? Az is ki­de­rült...

Nagy bejelentést tett az egykori köztévés

Nagy bejelentést tett az egykori köztévés

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb te­le­ví­zi­ósa idén mon­dott fel az MTVA-nál, azóta pedig kü­lön­böző sport­ese­mé­nyek há­zi­gaz­dá­ja­ként te­vé­keny­ke­dik.

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb te­le­ví­zi­ósa idén mon­dott fel az MTVA-nál, azóta pedig kü­lön­böző sport­ese­mé­nyek há­zi­gaz­dá­ja­ként te­vé­keny­ke­dik.

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

A le­gen­dás te­le­ví­ziós új­ság­író ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét az is­mert mű­sor­ve­ze­tő­ről.

A le­gen­dás te­le­ví­ziós új­ság­író ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét az is­mert mű­sor­ve­ze­tő­ről.

Hatalmas meglepetés, eldőlt Gundel Takács Gábor sorsa!

Hatalmas meglepetés, eldőlt Gundel Takács Gábor sorsa!

A mű­sor­ve­zető min­den bi­zonnyal az egyik leg­nép­sze­rűbb mű­so­rá­ban tűn­het fel újra, még­pe­dig ős­szel.

A mű­sor­ve­zető min­den bi­zonnyal az egyik leg­nép­sze­rűbb mű­so­rá­ban tűn­het fel újra, még­pe­dig ős­szel.

Legnépszerűbb műsorával térhet vissza a képernyőre Gundel Takács Gábor

Legnépszerűbb műsorával térhet vissza a képernyőre Gundel Takács Gábor

A mű­sor­ve­zető év ele­jén tá­vo­zott az MTVA-tól, most azon­ban úgy hír­lik, újabb le­he­tő­sé­get ka­pott a tévés sze­rep­lésre.

Balesetet szenvedett, műteni kell Gundel Takács Gábort

Balesetet szenvedett, műteni kell Gundel Takács Gábort

Több csontja el­tö­rött.

Még ka­rá­csony után sí­e­lés köz­ben törte el több csont­ját, ame­lye­ket mű­téti úton csa­va­rok­kal rög­zí­tet­tek. Most eze­ket a fém­da­ra­bo­kat tá­vo­lít­ják majd el.

A műsor kedvéért fogyott le a magyar sztár

A műsor kedvéért fogyott le a magyar sztár

Hosszú idő után tér vissza...

A mű­sor­ve­zető hosszú idő után tér vissza a kép­er­nyőre, és be­val­lotta, fi­a­tal­kori álma vált va­lóra azzal, hogy ve­zet­heti a pro­duk­ciót.

Gundel Takács Gábor is szakított

Gundel Takács Gábor is szakított

Szak­mai okok miatt be­adta fel­mon­dá­sát a nép­szerű te­le­ví­ziós.

Szak­mai okok miatt be­adta fel­mon­dá­sát a nép­szerű te­le­ví­ziós. A mű­sor­ve­zető tíz év után dön­tött a vál­tás mel­lett, pedig amo­lyan min­de­nes volt, kvíz­já­té­kot ve­ze­tett, vagy ha kel­lett, sport­meccse­ket kom­men­tált.

Senki nem akarja elhinni: Ez lesz az új munkája Gundel Takács Gábornak!

Senki nem akarja elhinni: Ez lesz az új munkája Gundel Takács Gábornak!

Már nem tit­kolja, hol foly­tatja to­vább az egy­kori mű­sor­ve­zető.

Bi­zony nem a ka­mera előtt dol­go­zik majd ezen­túl!

Kiderült, ki váltja a távozó Gundel Takács Gábort!

Kiderült, ki váltja a távozó Gundel Takács Gábort!

Évek után tá­vo­zott a köz­mé­di­á­tól.

A mű­sor­ve­zető hosszú évek után tá­vo­zott a köz­mé­di­á­tól, he­lyét egy másik köz­ked­velt sze­mé­lyi­ség vette át.

Azt beszélik: Közülük választhatják ki Gundel Takács Gábor utódját

Azt beszélik: Közülük választhatják ki Gundel Takács Gábor utódját

A nép­szerű tévés né­hány hete dön­tött a vál­tás mel­lett. Azóta ke­resi a csa­torna az utó­dot, akit már lehet, hogy meg is ta­lált...

Jelentkezz játékosnak és Maradj talpon!

Jelentkezz játékosnak és Maradj talpon!

Újra indul a nép­szerű ve­tél­kedő Gun­del Ta­kács Gá­bor­ral. A 25 mil­lió fo­rint csak rád vár - vagy a süllyesztő, de az csak raj­tad áll!

Újra indul a nép­szerű ve­tél­kedő Gun­del Ta­kács Gá­bor­ral. A 25 mil­lió fo­rint csak rád vár - vagy a süllyesztő, de az csak raj­tad áll!

Félezredik adását ünnepli a Maradj talpon!

Félezredik adását ünnepli a Maradj talpon!

Gun­del Ta­kács Gábor ve­tél­ke­dője mér­föld­kő­höz ér­ke­zett. Kü­lön­ki­adás­sal ün­ne­pel a Ma­radj tal­pon!

Meghalt egy néző az MTV stúdiójában

Meghalt egy néző az MTV stúdiójában

Gun­del Ta­kács Gábor új ve­tél­ke­dő­jét for­gat­ták éppen.

Gun­del Ta­kács Gábor új ve­tél­ke­dő­jét for­gat­ták éppen, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. Volt orvos a hely­szí­nen, de már nem tu­dott se­gí­teni.