Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Az EU utolsó sikere a bővítés volt

Gulyás Gergely: Az EU utolsó sikere a bővítés volt

Az el­múlt évek nem te­kint­he­tőek az eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés leg­ered­mé­nye­sebb idő­sza­ká­nak.

Az el­múlt évek nem te­kint­he­tőek az eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés leg­ered­mé­nye­sebb idő­sza­ká­nak, az Eu­ró­pai Unió (EU) utolsó si­kere a bő­ví­tés volt.

A kormány kiáll a dunaszerdahelyiek mellett

Nem lehet megtiltani a magyar himnusz éneklését Szlovákiában

Gu­lyás Ger­gely ígé­re­tet tett.

Gu­lyás Ger­gely el­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte az ide­gen or­szá­gok him­nu­szá­nak el­ének­lé­sét kor­lá­tozó szlo­vák sza­bá­lyo­zást.

Gulyás Gergely: Lopakodó brüsszeli hatáskör bővítés

Gulyás Gergely: Lopakodó brüsszeli hatáskör bővítés

A Mz Eu­ró­pai Bi­zott­ság az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás kér­dé­sé­ben bort iszik és vizet pré­di­kál.

A Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter sze­rint az Eu­ró­pai Bi­zott­ság az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás kér­dé­sé­ben bort iszik és vizet pré­di­kál.

Gulyás Gergely: Erős, stabil Törökország az érdekünk

Gulyás Gergely: Erős, stabil Törökország az érdekünk

Eu­rópa nem is­meri fel jól saját ér­de­keit Tö­rök­or­szág­gal kap­cso­la­to­san - je­len­tette ki Gu­lyás Ger­gely.

Eu­rópa nem is­meri fel jól saját ér­de­keit Tö­rök­or­szág­gal kap­cso­la­to­san - je­len­tette ki Gu­lyás Ger­gely.

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

A migráció Európa lerombolásának eszköze

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz.

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Ha felfüggesztik, a Fidesz azonnal kilép a Néppártból

Ha felfüggesztik, a Fidesz azonnal kilép a Néppártból

A Fi­desz akkor tud az Eu­ró­pai Nép­párt­ban ma­radni, ha szer­dán nem csu­pán a párt ki­zá­rá­sára, de tag­sá­gá­nak fel­füg­gesz­té­sére sem kerül sor.

Erős, egységes Néppártot akarunk

Erős, egységes Néppártot akarunk

Amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni a Fi­desz.

A Fi­desz egy erős, egy­sé­ges, ke­resz­tény­de­mok­rata, a be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne, és amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni.

Gulyás Gergely: Megpróbálják ránk erőltetni az ENSZ csomagot

Megpróbálják ránk erőltetni az ENSZ csomagot

A mig­rá­ció nem oldja meg a mun­ka­erő után­pót­lá­sát.

A mig­rá­ció nem oldja meg a mun­ka­erő után­pót­lá­sát, és a de­mo­gráfiai ba­jo­kat sem, ezzel szem­ben Ma­gyar­or­szág a sta­bil csa­lád­po­li­ti­kára épít - mind­er­ről Gu­lyás Ger­gely, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség ve­ze­tője be­szélt a Mat­hias Cor­vi­nus Col­le­gium bu­da­pesti mig­rá­ciós kon­fe­ren­ci­á­ján.

Csodacsarnok épül Budapesten, megvan, mikor adják át

Csodacsarnok épül Budapesten, megvan, mikor adják át

Nagy be­ru­há­zás­ról szá­molt be saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Nagy be­ru­há­zás­ról szá­molt be saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Gulyás Gergely: A plakátok igazat mondanak

Gulyás Gergely: A plakátok igazat mondanak

A brüsszeli ter­vek­ről szóló kor­mány­zati pla­kát­kam­pány min­den ele­mé­ben tart­ható, pon­tos és igaz.

A brüsszeli ter­vek­ről szóló kor­mány­zati pla­kát­kam­pány min­den ele­mé­ben tart­ható, pon­tos és igaz ál­lí­tá­so­kat tar­tal­maz.

A falusi csok július 1.-jétől működhet

A falusi csok július 1.-jétől működhet

A fa­lusi csa­ládi ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tás (csok) be­ve­ze­té­sé­ről.

A kor­mány a Ma­gyar falu prog­ram ke­re­té­ben dön­tött a fa­lusi csa­ládi ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tás (csok) be­ve­ze­té­sé­ről - je­len­tette be a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Gulyás: Csak a kormánypártok akadályozhatják meg a betelepítést

Csak a kormánypártok akadályozhatják meg a betelepítést

Ki­zá­ró­lag akkor, ha a je­len­legi kor­mány­pár­tok­nak mind­eh­hez itt­hon és eu­ró­pai szin­ten is kellő fel­ha­tal­ma­zása van.

Gulyás Gergely: A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor vasárnap tájékoztat

Gulyás Gergely: A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor vasárnap tájékoztat

A költ­ség­ve­tés a csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok te­rü­le­tén egyre na­gyobb fel­ada­tot vál­lal, és egyre több adó­rend­szer­beli ked­vez­ményt kap­ja­nak azok, akik dol­goz­nak és gyer­me­ket is ne­vel­nek.

Orbán Viktor meglátogatta a kiégett református kollégiumot

Orbán Viktor meglátogatta a kiégett református kollégiumot

A mi­nisz­ter­el­nök együtt­ér­zé­sé­ről és a kor­mány se­gít­sé­gé­ről biz­to­sí­totta Szabó Ist­ván re­for­má­tus püs­pö­köt.

A kormány nem vesz részt az EP-vitán

Gulyás Gergely: A kormány nem vesz részt az EP-vitán

Az újabb vita Ma­gyar­or­szág­ról az EP-ben min­den in­do­kot nél­kü­löz.

Az újabb vita Ma­gyar­or­szág­ról az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben (EP) min­den in­do­kot nél­kü­löz, és a kor­mány nem vesz részt rajta - je­len­tette ki Gu­lyás Ger­gely.

Gulyás Gergely: A balliberális kormányok csődbe vitték az országot

Gulyás Gergely: A balliberális kormányok csődbe vitték az országot

Az el­len­zék egy része im­má­ron nem a de­mok­ra­ti­kus aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ban hisz, hanem az erő­szak­ban.

Gulyás Gergely: Tüntetni lehet, de rendőrökre támadni bűncselekmény

Gulyás Gergely: Tüntetni lehet, de rendőrökre támadni bűncselekmény

Gu­lyás Ger­gely sze­rint az el­len­zék ma­ga­tar­tá­sá­val és üze­ne­te­i­vel erő­sza­kos fel­lé­pésre hív fel a rend­őrök ellen.

Jövőre 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak

Jövőre 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak

Szer­dán dön­töt­tek erről.

Ezt je­len­tette be Gu­lyás Ger­gely Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.