Gregor Bernadett

Fiatal férfiak üldözik Gregor Bernadettet, de esélyük sincs

Fiatal férfiak üldözik Gregor Bernadettet, de esélyük sincs

A gyö­nyörű szí­nésznő azt is el­árulta, miért ko­sa­razza ki a fi­a­ta­labb férfi­a­kat.

A gyö­nyörű szí­nésznő azt is el­árulta, miért ko­sa­razza ki a fi­a­ta­labb férfi­a­kat.

Valentin napi paparazzi: Így távozott a színházból Gregor Bernadett

Valentin napi paparazzi: Így távozott a színházból Gregor Bernadett

A szí­nésznő még min­dig volt fér­jé­vel együtt lép szín­padra es­té­ről es­tére.

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott Gregor Bernadett

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett szá­mára a leg­na­gyobb bol­dog­ság, ha adhat.

Gre­gor Ber­na­dett szá­mára a leg­na­gyobb bol­dog­ság, ha adhat.

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Hajléktalan nőkön segített Gregor Bernadett

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek a Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal Szép­ség­na­pot szer­vez­tek a Vá­laszút Háza re­ha­bi­li­tá­ciós in­téz­mény­ben.

Videóra vették: őrületes, amit Gregor Bernadett csinált

Videóra vették: őrületes, amit Gregor Bernadett csinált

Új kön­tös­ben is­mer­he­ted meg a híres ma­gyar slá­gert! Ezt vé­let­le­nül se hagyd ki!

Új kön­tös­ben is­mer­he­ted meg a híres ma­gyar slá­gert!

Megtörte a csendet: szívszorító, mit mondott Gregor Bernadett

Megtörte a csendet: szívszorító, mit mondott Gregor Bernadett

A szép szí­nésznő édes­anyja al­ko­ho­liz­mu­sá­ról val­lott a ka­me­rák előtt.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Botrány a templomban: Durva, mit tett a pap Gregor Bernadettel

Botrány a templomban: Durva, mit tett a pap Gregor Bernadettel

Az Új­szín­ház mű­vész­nője még min­dig a tör­tén­tek ha­tása alatt áll...

Bár az eset még de­cem­ber­ben tör­tént, az Új­szín­ház mű­vész­nője még min­dig a tör­tén­tek ha­tása alatt áll...

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket: sza­kí­ta­nak ked­ve­sük­kel. Vajon miért?

Pél­dát­lan sza­kí­tás­so­ro­zat érte utol a ma­gyar sztár­vi­lá­got. Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség - Gre­gor Ber­na­dett, Vár­ko­nyi And­rea és Ábel Anita - je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket: sza­kí­ta­nak ked­ve­sük­kel. Vajon miért?

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A szí­nésznő ko­ráb­ban el sem tudta kép­zelni, hogy egye­dül­álló nő­ként éljen.

Gregor Bernadett feltárta magányának az okát

Gregor Bernadett feltárta magányának az okát

El­árulta, mitől érzi most jól magát.

A szí­nésznő az el­múlt év­ti­ze­dek alatt szá­mos al­ka­lom­mal tett pon­tot ko­moly pár­kap­cso­lat, sőt há­zas­ság vé­gére.

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Elárulta, kivel bújik ágyba válása óta Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett.

Gre­gor Ber­na­dett te­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel és ezt, négy­lábú ba­rá­ta­i­nak is kö­szön­heti.

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den tel­je­sen át­ér­té­ke­lő­dött benne.

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den tel­je­sen át­ér­té­ke­lő­dött benne.

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

Így kezdett új életet Gregor Bernadett: 25 év után bátor lépésre szánta el magát

Gre­gor a munka mel­lett min­den ide­jét kisfi­á­nak, Ál­mos­nak szen­teli...

A nem­ré­gi­ben gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen új éle­tet kezdő Gre­gor a munka mel­lett min­den ide­jét kisfi­á­nak, Ál­mos­nak szen­teli...

Durva vádak, kitálalt a volt feleség: ezt mondta Gregor Bernadettékről!

Durva vádak, kitálalt a volt feleség: ezt mondta Gregor Bernadettékről!

A szí­nésznő és volt férje, Szar­vas At­tila nem­ré­gi­ben, tel­jes ti­tok­ban vál­tak el, ám most ki­de­rült, hogy nem volt za­var­ta­lan a búcsú.

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

Elárulta Gregor Bernadett, mi zavarta őt a házasságában

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta.

A szí­nésznő arról me­sélt, mi za­varta annyira a há­zas­sá­guk­ban, egé­szen meg­lepő dol­got mond...

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Leleplező fotó: Ezt tette a színházban Gregor Bernadett és volt férje

Úgy tűnik, hogy a szí­nésznő és Szar­vas At­tila hiába vál­tak el, nem tud­ják el­en­gedni egy­mást.

Mindent megmutat: újra pucéran látható Gregor Bernadett

Mindent megmutat: újra pucéran látható Gregor Bernadett

Pu­cé­ran lát­ható Gre­gor Ber­na­dett...

Pu­cé­ran lát­ható az Új­szín­ház leg­újabb da­rab­já­ban Gre­gor Ber­na­dett...

Válási dráma: egy évig küzdöttek Gregor Bernadették

Válási dráma: egy évig küzdöttek a kapcsolatuk megmentéséért Gregor Bernadették

Négy év után véget ért a há­zas­sá­guk!

Négy év után véget ért a szí­nésznő há­zas­sága! Erről a volt férj szá­molt be a Fa­ce­boo­kon.

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Fájdalmas bejelentés: Elvált a férjétől Gregor Bernadett!

Bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

A szí­nésznő és férje a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon tu­dat­ták a szo­morú hírt. Ál­lít­ják, sze­re­tet­ben és bé­ké­ben ért véget a há­zas­sá­guk.

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Valami furcsa dolog történt Gregor Bernadett szervezetével!

Valami furcsa dolog történt Gregor Bernadett szervezetével!

Még a szí­nésznő is meg­le­pő­dött! Nem tudja mire vélni szer­ve­zete kü­lö­nös re­ak­ci­ó­ját! Bízik benne, egész­sé­ges marad!

Aktfotói adták vissza a magyar sztárszínésznő hitét

Aktfotói adták vissza a magyar sztárszínésznő hitét

Gre­gor Berni 45 éve­sen is szí­ve­sen pó­zolna mez­te­le­nül. A szí­nésznő több­ször sze­re­pelt csu­pa­szon cím­la­pon.

Gre­gor Ber­na­dett 45 éve­sen is szí­ve­sen pó­zolna mez­te­le­nül. A gyö­nyörű szí­nésznő eddig négy­szer sze­re­pelt csu­pa­szon kü­lön­böző férfi­ma­ga­zi­nok cím­lap­ján, és saj­nálja, hogy nem vál­lalt töb­bet. Gre­gor Berni sze­rint a szín­pa­don, film­ben is ter­mé­sze­tes egy mez­te­len női test, for­más kebel mu­ta­tása.

Fogyókúrába kezdett Gregor Bernadett!

Fogyókúrába kezdett Gregor Bernadett!

A szí­nésznő sze­rette volna ki­él­vezni a ka­rá­csony min­den pil­la­na­tát! Nem ve­tette meg a finom, ám hiz­laló fa­la­to­kat sem!

A szí­nésznő sze­rette volna ki­él­vezni a ka­rá­csony min­den pil­la­na­tát! Nem ve­tette meg a finom, ám hiz­laló fa­la­to­kat sem!

Kitálalt Gregor Bernadett: Orvoshoz került!

Kitálalt Gregor Bernadett: Orvoshoz került!

In­jek­ciót ka­pott!

A gyö­nyörű szí­nésznő in­jek­ciót ka­pott! Már sok­kal na­gyobb biz­ton­ság­ban érzi magát! El­árulta, miért volt erre szük­ség!

Máris feldíszítette a karácsonyfát Gregor Bernadett: Mutatjuk!

Máris feldíszítette a karácsonyfát Gregor Bernadett: Mutatjuk!

A szí­nésznő nem kés­le­ke­dett! Ka­rá­cso­nyi han­gu­la­tot va­rá­zsolt ott­ho­nába, hogy a csa­lád­dal már most él­vez­hes­sék az ünnep szép­sé­geit!

A szí­nésznő nem kés­le­ke­dett! Ka­rá­cso­nyi han­gu­la­tot va­rá­zsolt ott­ho­nába, hogy a csa­lád­dal már most él­vez­hes­sék az ünnep szép­sé­geit!

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Elhunyt édesapjával duettezik Gregor Bernadett!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak! Ez a duett meg­ható és cso­dá­la­tos!

Kö­ze­le­dik a szo­morú év­for­duló! A szí­nésznő méltó em­lé­ket ál­lí­tott édes­ap­já­nak! Ez a duett meg­ható és cso­dá­la­tos!

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

Fia a legjobb barátja Gregor Bernadettnek!

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett... Na­gyon sze­re­tik egy­mást...

A gyö­nyörű szí­nésznő 22 éves fi­á­ról me­sélt! Kü­lön­le­ges kap­cso­lat van kö­zöt­tük! Bence már igazi férfivá érett...

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

Gyászos évforduló: Összetört Gregor Bernadett apja születésnapján!

77 éves lenne a le­gen­dás éne­kes! Lánya arról me­sélt, hogy em­lé­ke­zik meg a csa­lád Gre­gor Jó­zsef­ről!

Keményen büntetné az állatkínzókat Gregor Bernadett és Molnár Anikó!

Keményen büntetné az állatkínzókat Gregor Bernadett és Molnár Anikó!

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy a hír­ne­vü­ket a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nál­ják fel.

Váratlan hír: Sírva fakadt fia miatt Gregor Bernadett!

Váratlan hír: Sírva fakadt fia miatt Gregor Bernadett!

Óri­ási öröm­hír érte a szí­nész­nőt!

Óri­ási öröm­hír érte a szí­nésznő csa­lád­ját! Fiát be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé: Bence ősz­től új éle­tet kezd!

Mindent ott akart hagyni Gregor Bernadett

Mindent ott akart hagyni Gregor Bernadett

2010-ben majd­nem vége lett...

Ami­kor 2010 ben egy­szerre vesz­tette el két fon­tos ál­lá­sát, hátat akart for­dí­tani a szín­ház vi­lá­gá­nak Gre­gor Ber­na­dett. Már civil fog­lal­ko­zást is ta­lált.

Teljesen átalakult Gregor Bernadett arca, így néz ki smink nélkül

Teljesen átalakult Gregor Bernadett arca, így néz ki smink nélkül

A szí­nésznő most elő­ször mu­tatta meg magát arc­fes­ték nél­kül. Te fel­is­mer­néd?

A szí­nésznő most elő­ször mu­tatta meg magát arc­fes­ték nél­kül. Te fel­is­mer­néd?

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

Hirtelen felindulásból elköltözött otthonról Gregor Bernadett

A szí­nésznő nem bírta to­vább.

A szí­nésznő nem bírta to­vább a fő­vá­rosi hő­sé­get: fogta magát, és le­köl­tö­zött vi­dékre fér­jé­vel és gye­re­ke­i­vel.

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nem hiszed el, hány állattal él együtt Gregor Bernadett

Nagy ál­lat­ba­rát a szí­nésznő.

Köz­tu­dott a gyö­nyörű szí­nész­nő­ről, hogy nagy ál­lat­ba­rát. Je­len­leg két ku­tyája, öt ci­cája, sőt még két ten­ge­ri­ma­laca is van.

Gregor Bernadett a családjáért küzd!

Gregor Bernadett a családjáért küzd!

A szí­nésznő a tör­tén­tek el­le­nére sem tart a jö­vő­től. Jöhet bármi, be­ton­lá­ba­kon áll. Tu­laj­don­kép­pen 18 éves kora óta magát tartja el.

A szí­nésznő a tör­tén­tek el­le­nére sem tart a jö­vő­től. Jöhet bármi, be­ton­lá­ba­kon áll. Tu­laj­don­kép­pen 18 éves kora óta magát tartja el.

Születésnapján gyászolt Gregor Bernadett!

Születésnapján gyászolt Gregor Bernadett!

A szí­nész­nő­nek nem csak a vi­dám­ság­ról szól ez a jeles dátum, és még az aján­dé­ko­zás is el­ma­rad!

A szí­nész­nő­nek nem csak a vi­dám­ság­ról szól ez a jeles dátum, és még az aján­dé­ko­zás is el­ma­rad!

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Gre­gor Ber­na­dett hite meg­in­gott.

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel. A három gyer­me­kes anyuka nem tudta mi­tévő le­gyyen.

Durva, minek látja Gregor Bernit reggelente a kisfia

Durva, minek látja Gregor Bernit reggelente a kisfia

Ilyet még nem hal­lot­tunk!

Ember nincs ezen a sár­te­kén, aki Gre­gor Ber­na­det­tet ne látná gyö­nyö­rű­nek! Vár­junk csak! Egyet­len azért mégis akad, rá­adá­sul ő éppen a kisfia.

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Segítségre szorult a magyar színésznő, amiért nem lehet több gyermeke

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel...

Gre­gor Ber­na­dett ne­he­zen dol­gozta fel, hogy ebben az élet­ben már nem ada­tik meg neki, hogy ismét anya le­gyen. A szí­nésznő most négy­lábú ba­rá­ta­i­val vi­gasz­ta­ló­dik.

Menhelyi állatokra költi fizetése egy részét Gregor Bernadett!

Menhelyi állatokra költi fizetése egy részét Gregor Bernadett!

Szí­vén vi­seli a men­he­lyi ál­la­tok sor­sát Gre­gor Ber­na­dett.

A mű­vésznő nagy ál­lat­ba­rát: csa­ládja öt ci­cá­val, egy ku­tyus­sal és egy ten­ge­ri­ma­lac­cal él együtt.

Kitálaltak a művészek: le a haszontalan celebekkel!

Kitálaltak a művészek: le a haszontalan celebekkel!

Bod­rogi Gyula nagy port ka­vart...

A na­pok­ban nagy vi­hart ka­vart Bod­rogi Gyula nyi­lat­ko­zata arról, hogy egyre job­ban el­ér­ték­te­le­ne­dik a mű­vész­szakma.

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

A szí­nésznő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zott az el­múlt esz­ten­dő­ben, nem csoda, hogy el­fá­radt.

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő!

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő! Ren­ge­teg emlék fűzi Bo­zsok­hoz, ko­moly ter­vei van­nak a fa­lu­val kap­cso­lat­ban!

Megviselték a gonosz pletykák Gregor Bernadett családját!

Megviselték a gonosz pletykák Gregor Bernadett családját!

A szí­nésznő őszin­tén me­sélt arról: nem csak az ő szá­mára ki­bo­rító, ha ha­zug­sá­gok je­len­nek meg róla a saj­tó­ban!

A szí­nésznő őszin­tén me­sélt arról: nem csak az ő szá­mára ki­bo­rító, ha ha­zug­sá­gok je­len­nek meg róla a saj­tó­ban!

Az alkohol miatt veszítette el anyját Gregor Bernadett

Édesanyja alkoholizmusáról vallott Gregor Bernadett

A szí­nésznő sosem ha­ra­gu­dott az édes­any­jára, aki sze­rinte beteg volt. Most őszin­tén val­lott erről.

A szí­nésznő sosem ha­ra­gu­dott az édes­any­jára, aki sze­rinte beteg volt.

Szomorú évforduló: Képtelen feleszmélni a gyászból Gregor Bernadett!

Szomorú évforduló: Képtelen feleszmélni a gyászból Gregor Bernadett!

Az el­hunyt ope­ra­éne­kes lánya, Ber­na­dett a mai napig kép­te­len fel­dol­gozni apu­kája el­vesz­té­sét!

Elképesztő: Erre költi az elperelt milliókat Gregor Bernadett!

Elképesztő: Erre költi az elperelt milliókat Gregor Bernadett!

A bí­ró­ság mil­li­ó­kat ítélt meg neki, ugyanis évek­kel ez­előtt gú­nyo­san ki­pa­ro­di­zál­ták. El­árulta, mit kezd az összeg­gel!

Úristen: Súlyos balesetet szenvedett Gregor Bernadett férje

Úristen: Súlyos balesetet szenvedett Gregor Bernadett férje

Nagy volt az ije­de­lem.

Nagy volt az ije­de­lem. A nép­szerű szí­nésznő azon­nal a kór­házba ro­hant sze­rel­mé­vel.

Mi történt? Kénytelen külön élni férjétől Gregor Bernadett!

Mi történt? Kénytelen külön élni férjétől Gregor Bernadett!

Kü­lö­nös há­zas­sági év­for­duló...

A gyö­nyörű szí­nésznő arról val­lott: saj­nos nem úgy si­ke­rült a má­so­dik há­zas­sági év­for­du­ló­juk, ahogy azt ter­vez­ték...

Gregor Berni milliókat akasztott Fábrytól!

Gregor Berni milliókat akasztott Fábrytól!

A szí­nésznő nehéz éve­ken van túl, hi­szen régi per­so­ro­zata zá­rult le nem­ré­gi­ben, mely­ben Fábry Sán­dor és szá­mos saj­tó­or­gá­num vesz­tett el­lene.

A szí­nésznő nehéz éve­ken van túl, hi­szen régi per­so­ro­zata zá­rult le nem­ré­gi­ben, mely­ben Fábry Sán­dor és szá­mos saj­tó­or­gá­num vesz­tett el­lene.

Gregor Bernadett drámai vallomása: Ezért nem lett gyerekünk Attilával

Gregor Bernadett drámai vallomása: Ezért nem lett gyerekünk Attilával

Ami­kor Gre­gor Ber­na­dett és Szar­vas At­tila meg­is­mer­ke­dett egy­más­sal, közös babát sze­ret­tek volna.

Pirulákkal tömi magát Gregor Bernadett! A megélhetése forog kockán!

Pirulákkal tömi magát Gregor Bernadett! A megélhetése forog kockán!

A gyö­nyörű szí­nésznő ret­teg tőle, hogy elkap va­lami be­teg­sé­get így ős­szel...

Képtelen feleszmélni a gyászból Gregor Bernadett!

Képtelen feleszmélni a gyászból Gregor Bernadett!

Hét­főn lenne 76 éves Gre­gor Jó­zsef! Lánya, Ber­na­dett mél­tó­képp em­lé­ke­zik a jeles napon édes­ap­jára!

Hét­főn lenne 76 éves Gre­gor Jó­zsef! Lánya, Ber­na­dett mél­tó­képp em­lé­ke­zik a jeles napon édes­ap­jára!

Szokatlan módon reagált a durva vádakra Gregor Bernadett!

Szokatlan módon reagált a durva vádakra Gregor Bernadett!

A gyö­nyörű szí­nésznő most ren­de­sen vissza­vá­gott min­den go­nosz­kodó meg­jegy­zés miatt!

Terrortámadástól retteg a magyar színésznő!

Terrortámadástól retteg a magyar színésznő!

Fel­nőtt fia miatt nincs egy perc nyugta

Fel­nőtt fia miatt nincs egy perc nyugta sem a szí­nész­nő­nek, mivel a srác éppen Eu­ró­pá­ban utaz­gat, és ő fo­lya­ma­to­san ag­gó­dik a rob­ban­tá­sok miatt.

Gregor Bernadett drámai vallomása: Gyógyszeres kezelést kaptam!

Gregor Bernadett drámai vallomása: Gyógyszeres kezelést kaptam!

A gyö­nyörű szí­nésznő sú­lyos be­teg­sé­gé­ről me­sélt!

A gyö­nyörű szí­nésznő sú­lyos be­teg­sé­gé­ről me­sélt, mely­ből a mai napig nem gyó­gyult ki tel­je­sen!

Ráktól félti családját Gregor Bernadett!

Ráktól félti családját Gregor Bernadett!

A szí­nésznő imád stran­dolni, de ret­teg a na­po­zás káros ha­tá­sa­i­tól! El­árulta, ho­gyan pró­bál vé­de­kezni a meleg év­szak­ban a gyil­kos kór ellen.

A szí­nésznő imád stran­dolni, de ret­teg a na­po­zás káros ha­tá­sa­i­tól! El­árulta, ho­gyan pró­bál vé­de­kezni a meleg év­szak­ban a gyil­kos kór ellen.

Le akarják csapni férje kezéről Gregor Bernadettet!

Le akarják csapni férje kezéről Gregor Bernadettet!

A szí­nésznő ren­ge­te­get fo­gyott...

A gyö­nyörű szí­nésznő ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt hó­na­pok­ban. Bom­ba­for­má­ban van, és ezt bi­zony a férfi ra­jon­gók is ész­re­vet­ték!

Komoly betegségéről mesélt Gregor Bernadett

Komoly betegségéről mesélt Gregor Bernadett

Rá­ta­lált egy ősi gyógy­módra...

A ma­gyar szí­nésznő hat éven ke­resz­tül ku­ta­ko­dott a meg­ol­dás után. Sok min­dent ki­pró­bált a gyó­gyu­lás ér­de­ké­ben. Majd rá­ta­lált egy ősi gyógy­módra...

Mi történt? Ezért menekült el otthonról Gregor Bernadett!

Mi történt? Ezért menekült el otthonról Gregor Bernadett!

A gyö­nyörű szí­nésznő hosszabb időre el­hagyta Bu­da­pes­tet! Nyu­ga­lomra és csendre vá­gyik!

A gyö­nyörű szí­nésznő hosszabb időre el­hagyta Bu­da­pes­tet! Nyu­ga­lomra és csendre vá­gyik!

Gregor Berni: Beláthatatlan hatása lenne, ha leállnék a tablettákkal!

Gregor Berni: Beláthatatlan hatása lenne, ha leállnék a tablettákkal!

Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel járna, ha be­fe­jezné a fo­gyasz­tó­szer sze­dé­sét.

A szí­nésznő sze­rint sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel járna, ha be­fe­jezné a fo­gyasz­tó­szer sze­dé­sét, mely­nek se­gít­sé­gé­vel meg­sza­ba­dult fe­les­le­gé­től.

Ezért nem hajlandó abbahagyni a fogyókúrát Gregor Bernadett!

Ezért nem hajlandó abbahagyni a fogyókúrát Gregor Bernadett!

A 44 éves szí­nész­nő­ért na­gyon ag­gód­nak az is­me­rő­sei: el­ké­pesz­tően le­fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban.

Hosszú próbálkozás után lemondtak a közös babáról Gregor Bernadették!

Hosszú próbálkozás után lemondtak a közös babáról Gregor Bernadették!

A szí­nésznő és párja el­fo­gad­ták, hogy nem lehet már közös gyer­me­kük. Berni el­árulta dön­té­sük okait.

Hatalmas melleiről vallott Gregor Bernadett!

Hatalmas melleiről vallott Gregor Bernadett!

Élete da­rab­ját játssza.

A gyö­nyörű szí­nésznő élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb da­rab­ját játssza. Pi­káns jel­meze már csak fo­kozza az eu­fó­riát.

Meg kellett műteni Gregor Bernadett kisfiát

Meg kellett műteni Gregor Bernadett kisfiát

Mentő vitte a kór­házba.

A szí­nész­nőt szín­házi próba köz­ben ér­te­sí­tet­ték, hogy ki­seb­bik fiát bal­eset érte, és mentő vitte a kór­házba. Azon­nal mű­teni is kel­lett.

Így borult rá kollégája Gregor Bernadett óriási mellére!

Így borult rá kollégája Gregor Bernadett óriási mellére!

A csi­nos szí­nész­nő­ről igen­csak pi­káns fotók ké­szül­tek.

A csi­nos szí­nész­nő­ről igen­csak pi­káns fotók ké­szül­tek az Új­szín­ház ké­szülő da­rab­já­nak pró­bá­ján.

Kiteregeti hálószobatitkait Gregor Bernadett és férje

Kiteregeti hálószobatitkait Gregor Bernadett és férje

A há­zas­pár ma­gán­éle­tére je­len­tős ha­tást gya­ko­rol ez az új fel­adat!

Gregor Bernadett családi drámája! Összeomlott a baleset miatt!

Gregor Bernadett családi drámája! Összeomlott a baleset miatt!

Fáj­dal­mas bal­eset érte a szí­nésznő ki­lenc­éves kisfiát, Ál­most még na­pok­kal ez­előtt.

Így végződött Gregor Bernadett drasztikus fogyókúrája

Így végződött Gregor Bernadett drasztikus fogyókúrája

De­cem­ber óta har­col a ki­lók­kal, fon­tos volt szá­mára, hogy pén­teki pre­mi­er­jére újra kar­csú le­gyen.

De­cem­ber óta har­col a ki­lók­kal, fon­tos volt szá­mára, hogy pén­teki pre­mi­er­jére újra kar­csú le­gyen.

Határidőre kell lefogynia a meghízott Gregor Bernadettnek

Határidőre kell lefogynia a meghízott Gregor Bernadettnek

A szí­nésznő még de­cem­ber­ben állt le a fo­gyasz­tó­szer­rel, majd két hét alatt négy kilót sze­dett fel.

A szí­nésznő még de­cem­ber­ben állt le a fo­gyasz­tó­szer­rel, majd két hét alatt négy kilót sze­dett fel.

Diétás szertől fogyott le drasztikusan Gregor Bernadett

Diétás szertől fogyott le drasztikusan Gregor Bernadett

Meg­sza­ba­dult súly­fe­les­le­gé­től.

Míg a leg­töb­ben télen sze­dik fel ma­gukra a plusz­ki­ló­kat, addig a szí­nésznő ro­ha­mos gyor­sa­ság­gal sza­ba­dul meg súly­fe­les­le­gé­től. El­árulta, ho­gyan!

Gregor Bernadett megvédte nőveréssel vádolt exférjét

Gregor Bernadett megvédte nőveréssel vádolt exférjét

El se tudja hinni Hor­gas Esz­ter sza­vait.

A szí­nésznő meg­szó­lalt Hor­gas Esz­ter egy­kori bor­zal­mas há­zas­sá­gá­val kap­cso­lat­ban.

Leállt a fogyasztószerrel, egyből meghízott Gregor Bernadett

Leállt a fogyasztószerrel, egyből meghízott Gregor Bernadett

Nem bi­zo­nyult tar­tós­nak a szí­nésznő fo­gyása...

A szí­nésznő több­ször pró­bál­ko­zott már azzal, hogy tab­let­ták és súly­csök­kentő ita­lok se­gít­sé­gé­vel le­fogy­jon, ám most a visszá­jára sült el a pró­bál­ko­zása.

Szörnyű családi drámájáról vallott Gregor Bernadett

Szörnyű családi drámájáról vallott Gregor Bernadett

A szép szí­nésznő a mai napig nem tudta fel­dol­gozni, hogy anyu­kája tel­je­sen le­épült az al­ko­hol ha­tá­sára.

A szép szí­nésznő a mai napig nem tudta fel­dol­gozni, hogy anyu­kája tel­je­sen le­épült az al­ko­hol ha­tá­sára.

43 évesen vállalna babát Gregor Bernadett

43 évesen vállalna babát Gregor Bernadett

Meg­szü­let­het közös kis­ba­bá­juk.

Egy éve mondta ki ne­gyed­szerre a bol­do­gító igent, és fér­jé­vel abban ál­la­pod­tak meg: ha úgy hozza a sors, meg­szü­let­het közös kis­ba­bá­juk.

Gregor Bernadett párkapcsolatai az apja miatt mentek tönkre

Gregor Bernadett párkapcsolatai az apja miatt mentek tönkre

A szí­nésznő el­árulja, mi ennek az oka.

A csi­nos szí­nésznő min­den férfi­ban a szá­mára tö­ké­le­tes édes­ap­ját ke­reste. Ez óri­ási hiba volt.

Gregor Bernadett bárkihez hozzámenne Friderikusz szerint

Gregor Bernadett bárkihez hozzámenne Friderikusz szerint

A mű­sor­ve­zető a há­zas­sá­ga­i­ról és sze­relmi éle­té­ről fag­gatta Gre­gor Ber­na­det­tet.

Árpa At­tila után, a szí­nésznő lesz Fri­de­ri­kusz Sán­dor leg­újabb ven­dége egy éj­szaka ere­jéig. A mű­sor­ve­zető a há­zas­sá­ga­i­ról és sze­relmi éle­té­ről is fag­gatta Gre­gort.

Celebnők, akik sportot űznek a házasságból

Celebnők, akik sportot űznek a házasságból

Szen­ve­dé­lyükké vált a há­zas­ság­kö­tés! Imád­nak meny­asszo­nyi ruhát öl­teni!

Sze­rel­mes tí­pu­sok, ám talán még a ki­vá­lasz­tott férfi­nál is job­ban sze­re­tik, ha meny­asszo­nyi ru­hába öl­töz­het­nek. Szen­ve­dé­lyükké vált a há­zas­ság­kö­tés!

Gregor Bernadett rosszul van a luxustól!

Gregor Bernadett rosszul van a luxustól!

A gyö­nyörű szí­nésznő egy­sze­rűen kép­te­len él­vezni, ha luxus veszi körül.

A gyö­nyörű szí­nésznő egy­sze­rűen kép­te­len él­vezni, ha luxus veszi körül. A Ri­post­nak arról val­lott, miért nyo­masztja a gaz­dag­ság.

Vidéki házába menekült családjával Gregor Bernadett

Vidéki házába menekült családjával Gregor Bernadett

Kí­mé­let­le­nül őszinte val­lo­más.

A szí­nésznő meg­elé­gelte, hogy túl sokat fog­lal­koz­nak a ma­gán­éle­té­vel. A sok stresszt most egy el­du­gott kis fa­lu­ban pi­heni ki Ber­na­dett.