Göncz Árpád

Bizarr, oda nem illő dolgot találtunk Göncz Árpád sírjánál

Bizarr, oda nem illő dolgot találtunk Göncz Árpád sírjánál

De vajon hogy ke­rült oda ez a 3 éve el­hunyt köz­tár­sa­sági elnök sír­em­lé­ké­hez?

De vajon hogy ke­rült oda ez a 3 éve el­hunyt köz­tár­sa­sági elnök sír­em­lé­ké­hez?

Rengetegen gyászolják Göncz Árpádot, így néz ki most a sírja

Rengetegen gyászolják Göncz Árpádot, így néz ki most a sírja

Mé­cse­sek és vi­rá­gok lep­ték el a sír­ját.

A min­den­szen­tek kö­ze­led­té­vel mé­cse­sek és vi­rá­gok lep­ték el a ta­valy el­hunyt köz­tár­sa­sági elnök sír­ját.

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra, de so­káig nem volt sír­köve...

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Az Óbu­dai te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra.

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

Megrendítő évforduló: Végre sírkövet kapott Göncz Árpád!

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke. Végre meg­kapta im­po­záns sír­kö­vét!

2015 ok­tó­be­ré­ben hunyt el Ma­gyar­or­szág egy­kori köz­tár­sa­sági el­nöke.

Így néz ki most Göncz Árpád sírja! Egy éve hunyt el

Így néz ki most Göncz Árpád sírja! Egy éve hunyt el

Ta­valy ok­tó­ber 6-án halt meg a volt ál­lamfő, az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Ta­valy ok­tó­ber 6-án halt meg a volt ál­lamfő, az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Rengeteg nagy embert veszítettünk el idén

Rengeteg nagy embert veszítettünk el idén

Saj­nos 2015-ben is ki­ju­tott ne­künk a gyász­ból.

Saj­nos 2015-ben is ki­ju­tott ne­künk a gyász­ból, ren­ge­teg olyan em­bert ve­szí­tett el a világ, akik mun­kás­sá­guk­kal mély nyo­mot hagy­tak ben­nünk.

Megható fotóval emlékezik Kiszel Tünde az elhunyt Göncz Árpádra

Megható fotóval emlékezik Kiszel Tünde az elhunyt Göncz Árpádra

Szo­mo­rúan osz­totta meg ra­jon­gó­i­val em­lék­köny­vé­nek egyik leg­ked­ve­sebb be­jegy­zé­sét a nap­tár­díva.

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye!

Így néz ki most Göncz Árpád sírhelye!

A ta­valy el­hunyt volt ál­lam­főt az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra, sírja az éle­tét is jel­lemző sze­rény­ségre utal.

A ta­valy el­hunyt volt ál­lam­főt az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra, sírja az éle­tét is jel­lemző sze­rény­ségre utal.

Így emlékezik Göncz Árpád unokája nagyapjáról!

Így emlékezik Göncz Árpád unokája nagyapjáról!

Le­g­első em­léke az, hogy nya­ra­ló­juk­ban Forma 1-et néz­nek 1986-ban. Na­gy­apja Men­zel­nek druk­kolt.

Le­g­első em­léke az, hogy nya­ra­ló­juk­ban Forma 1-et néz­nek 1986-ban. Na­gy­apja Men­zel­nek druk­kolt.

Göncz Árpád felesége tegnap kiment a sírhoz: Ezt találta...

Göncz Árpád felesége tegnap kiment a sírhoz: Ezt találta...

Nagy kér­dés volt, hogy a te­me­tés után meg lehet-e őrizni a sír­hely há­bo­rí­tat­lan­sá­gát.

Nagy kér­dés volt, hogy a te­me­tés után meg lehet-e őrizni a sír­hely há­bo­rí­tat­lan­sá­gát.

Könnyes csókkal búcsúztatta unokája Göncz Árpádot - Fotók a temetésről

Könnyes csókkal búcsúztatta unokája Göncz Árpádot - Fotók a temetésről

A csa­lád­ta­gok, ba­rá­tok és köz­jogi mél­tó­sá­gok mel­lett kül­földi ven­dé­gek is részt vet­tek Göncz Árpád pén­teki te­me­té­sén.

Felbolygatták a temetőt Göncz Árpád temetése miatt!

Felbolygatták a temetőt Göncz Árpád temetése miatt!

Már órák­kal Göncz Árpád te­me­tése előtt tel­jes volt a ké­szült­ség az Óbu­dai te­me­tő­ben.

Már órák­kal Göncz Árpád te­me­tése előtt tel­jes volt a ké­szült­ség az Óbu­dai te­me­tő­ben. Nem biz­tos, hogy a volt ál­lamfő ek­kora fel­haj­tást sze­re­tett volna...

Megbénulhat Óbuda közlekedése Göncz Árpád temetése miatt

Megbénulhat Óbuda közlekedése Göncz Árpád temetése miatt

Már pén­tek dél­előtt ha­tal­mas tor­ló­dá­sok ala­kul­hat­nak ki az óbu­dai te­mető kör­nyé­ken.

Már pén­tek dél­előtt ha­tal­mas tor­ló­dá­sok ala­kul­hat­nak ki az óbu­dai te­mető kör­nyé­ken.

Óriási színpad épül Göncz Árpád sírhelyénél!

Óriási színpad épül Göncz Árpád sírhelyénél!

Már szer­dán el­kezd­ték épí­teni a nagy­szín­pa­dot az Óbu­dai te­me­tőbe, úgy tud­juk, ki­ve­tí­tőn is lát­ható lesz a volt ál­lamfő pén­teki te­me­tése.

Mégsem teljesül Göncz Árpád végakarata!

Mégsem teljesül Göncz Árpád végakarata!

Mécs Imre még­sem mond be­szé­det.

Egy nap­pal Göncz Árpád ko­rábbi köz­tár­sa­sági elnök te­me­tése előtt Mécs Imre be­je­len­tette, hogy még­sem fog be­szé­det mon­dani a bú­csúz­ta­tá­son.

Ide temetik Göncz Árpádot!

Ide temetik Göncz Árpádot! - Fotó

Gőz­erő­vel zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek az Óbu­dai te­me­tő­ben.

Gőz­erő­vel zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek az Óbu­dai te­me­tő­ben, egy óri­ási szín­pa­dot ál­lí­ta­nak fel a mun­ká­sok a 16-os par­cel­lá­nál.

Őket gyászolta idén az egész ország

Őket gyászolta idén az egész ország

Ebben az évben is szá­mos ma­gyar hí­res­ség hunyt el.

Ebben az évben is szá­mos ma­gyar hí­res­ség ve­szí­tette éle­tét, volt aki vá­rat­la­nul, mások hosszú be­teg­ség után huny­tak el.

Így gyászolják Göncz Árpádot régi szomszédai

Így gyászolják Göncz Árpádot régi szomszédai

Gyászba bo­rult az óbu­dai tár­sas­ház, ahol ko­ráb­ban a nem­rég el­hunyt egy­kori ál­lamfő la­kott.

Kiderült, hol és mikor temetik Göncz Árpádot

Kiderült, hol és mikor temetik Göncz Árpádot

A volt köz­tár­sa­sági el­nö­köt 2015. no­vem­ber 6-án, dél­után 3 óra­kor he­lye­zik végső nyu­ga­lomra.