Gombos Edina

Ezt látnod kell: Gombos Edina fotóin ámul az internet

Ezt látnod kell: Gombos Edina fotóin ámul az internet

El­ké­pesztő hely­szí­ne­ken jár.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő hely­szí­ne­ken jár a ten­ge­ren­tú­lon. Je­len­leg az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok fő­vá­ro­sát fe­de­zik fel.

Hatalmas a boldogság: bővült Gombos Edináék családja

Hatalmas a boldogság: bővült Gombos Edináék családja

Az öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a ten­ge­ren­tú­lon élő egy­kori mű­sor­ve­zető.

Az öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a ten­ge­ren­tú­lon élő egy­kori mű­sor­ve­zető.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

Gombos Edina fotóiról beszél ma mindenki, ezt neked is látnod kell

Gombos Edina fotóiról beszél ma mindenki, ezt neked is látnod kell

Az egy­kori mű­sor­ve­zető csa­ládi ki­ruc­ca­ná­suk­ról töl­tött fel ren­ge­teg fény­ké­pet.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető csa­ládi ki­ruc­ca­ná­suk­ról töl­tött fel ren­ge­teg fény­ké­pet.

Durván visszaéltek több magyar híresség fotójával is

Durván visszaéltek több magyar híresség fotójával is

Így járt Ru­bint Réka is.

Van jó és rossz ol­dala is, ha egy ma­gyar sztár­nak van hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­dala. Onnan ugyanis könnyű le­men­teni a hí­res­sé­gek fo­tóit, aztán másra fel­hasz­nálni.

Négy nyelven beszél Gombos Edina kislánya!

Négy nyelven beszél Gombos Edina kislánya!

Mi­randa na­gyon szor­gal­mas diák, három éve él Ame­ri­ká­ban, és már ren­ge­te­get tanul.

Mi­randa na­gyon szor­gal­mas diák, három éve él Ame­ri­ká­ban, és már ren­ge­te­get tanul.

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Ért­he­tet­len, hogy egy egyéb­ként si­ke­res ter­mé­ket miért pró­bál­nak meg ma­ni­pu­lált sztár­fo­tók­kal kí­vá­na­to­sabbá tenni a fogyni vá­gyók szá­mára.

Ért­he­tet­len, hogy egy egyéb­ként si­ke­res ter­mé­ket miért pró­bál­nak meg ma­ni­pu­lált sztár­fo­tók­kal kí­vá­na­to­sabbá tenni a fogyni vá­gyók szá­mára.

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Intim fotó ké­szült a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről és Al­ber­tó­ról...

Intim fotó ké­szült a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről és Al­ber­tó­ról a Me­xi­kói-öböl part­ján!

Óriási balhé: Visszaéltek Gombos Edina képeivel

Óriási balhé: Visszaéltek Gombos Edina képeivel

Egé­szen el­ké­pesztő...

Egé­szen el­ké­pesztő az a tor­zí­tott fotó, amin Gom­bos Edina lát­ható és ami­vel egy nép­szerű fo­gyasz­tó­szert pró­bál­nak rek­lá­mozni.

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek az em­be­rek!

Nem hagyhatta el otthonát Gombos Edina

Nem hagyhatta el otthonát Gombos Edina

Gom­bos Edina a csa­lád­já­val együtt úgy dön­tött, nem me­ne­kül­nek el a Karib-tér­sé­get már föl­dig rom­boló Irma hur­ri­kán elől.

Gom­bos Edina a csa­lád­já­val együtt úgy dön­tött, nem me­ne­kül­nek el a Karib-tér­sé­get már föl­dig rom­boló Irma hur­ri­kán elől, ami éppen va­sár­nap érte el Flo­rida part­jait.

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés a ma­ra­dás mel­lett dön­tött.

Min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés a ma­ra­dás mel­lett dön­tött.

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Ha­tal­mas ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fá­val kell szem­be­néz­niük.

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

Árulkodó fotó, így élvezi az életet Amerikában Gombos Edina

Árulkodó fotó, így élvezi az életet Amerikában Gombos Edina

Az egy­kori mű­sor­ve­zető két éve hagyta el Ma­gyar­or­szá­got, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd­jen új éle­tet.

Kiderült az igazság: Soha többé nem költözik haza Gombos Edina

Kiderült az igazság: Soha többé nem költözik haza Gombos Edina

Egy, a neve el­hall­ga­tá­sát kérő kol­lé­gája exk­lu­zív rész­le­te­ket árult el a té­má­val kap­cso­lat­ban a Ri­post na­pi­lap­nak.

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja né­hány éve hagy­ták el Ma­gyar­or­szá­got, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd­je­nek új éle­tet.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja né­hány éve hagy­ták el Ma­gyar­or­szá­got, hogy az USA-ban kezd­je­nek új éle­tet.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Ezért sírta el magát Gombos Edina

Ezért sírta el magát Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és párja két éve élnek Flo­ri­dá­ban gyer­me­ke­ik­kel.

A mű­sor­ve­zető és párja két éve kezd­tek új éle­tet Flo­ri­dá­ban, és nem is akar­nak ha­za­jönni. Gom­bos Edina és Al­berto örül, hogy nekik va­lóra vált az ame­ri­kai álom, ami csak ke­ve­sek­nek si­ke­rül.

Mi történt? Megváltozott Gombos Edina teste

Mi történt? Megváltozott Gombos Edina teste

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sokat vál­to­zott az el­múlt hó­na­pok­ban. Bom­ba­for­mát vil­lan­tott!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sokat vál­to­zott az el­múlt hó­na­pok­ban. Bom­ba­for­mát vil­lan­tott!

A szerelemben nincs akadály: magyar sztárok és külföldi párjuk

A szerelemben nincs akadály: magyar sztárok és külföldi párjuk

Min­den pár­kap­cso­lat mű­köd­het, csak bi­za­lom és sze­re­lem kell hozzá.

Min­den pár­kap­cso­lat mű­köd­het, csak bi­za­lom és sze­re­lem kell hozzá.

Úristen: Felismerhetetlenre fogyott Amerikában Gombos Edina!

Úristen: Felismerhetetlenre fogyott Amerikában Gombos Edina!

Mióta ki­köl­töz­tek Ame­ri­kába csa­lád­já­val, fo­lya­ma­to­san fogy, mos­tanra már va­ló­ban drasz­ti­kus a vál­to­zás.

Fillérekből elkészítheted Gombos Edina isteni menüjét!

Fillérekből elkészítheted Gombos Edina isteni menüjét!

Most te is vele főz­hetsz!

A Flo­ri­dá­ban élő mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően íz­le­tes fo­gá­so­kat tesz a csa­ládi asz­talra! Most te is vele főz­hetsz!

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Egye­lőre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Egye­lőre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Milliós ajándékkal lepte meg férje Gombos Edinát

Milliós ajándékkal lepte meg férje Gombos Edinát

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része. Férje va­lóra vál­totta rég­óta dé­del­ge­tett álmát.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része. Férje va­lóra vál­totta rég­óta dé­del­ge­tett álmát.

Tündéri képpel lopta be magát a netezők szívébe Gombos Edina!

Tündéri képpel lopta be magát a netezők szívébe Gombos Edina!

Ezt neked is lát­nod kell!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője Fa­ce­book-ol­da­lára tette ki azt a cuki fotót, ami­től ga­ran­tál­tan te is el­ol­vadsz majd.

Meglepő dolgokat árult el volt kollégája Gombos Edináról!

Meglepő dolgokat árult el volt kollégája Gombos Edináról!

Így éli új éle­tét a nép­szerű tévés.

Már egy éve, hogy az Aktív egy­kori há­zi­asszo­nya hátat for­dí­tott Ma­gyar­or­szág­nak és csa­lád­já­val Ame­ri­ká­ban kez­dett új éle­tet.

Gombos Edina elképesztően lefogyott
Fotó!

Gombos Edina elképesztően lefogyott
Fotó!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője gyö­nyörű.

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője gyö­nyörű.

Rossz hírt közölt rajongóival Gombos Edina

Rossz hírt közölt rajongóival Gombos Edina

A nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető a ten­ge­ren­túl­ról ér­te­sí­tette jö­vő­beni ter­ve­i­ről az itt­ho­ni­a­kat.

A nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető a ten­ge­ren­túl­ról ér­te­sí­tette jö­vő­beni ter­ve­i­ről az itt­ho­ni­a­kat.

Marsi Anikó után Gombos Edina is hazaköltözik?

Marsi Anikó után Gombos Edina is hazaköltözik?

Az éle­tük kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít, így nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy újabb hí­res­ség dönt a ha­za­köl­tö­zés mel­lett.

Az éle­tük kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít, így nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy újabb hí­res­ség dönt a ha­za­köl­tö­zés mel­lett.

Várkonyi Andrea Gombos Edina után ment Amerikába

Várkonyi Andrea Gombos Edina után ment Amerikába

Ba­rát­sá­guk máig sem fa­kult.

Ba­rát­sá­guk máig sem fa­kult.

Úristen: Tovább fogyott Gombos Edina!

Úristen: Tovább fogyott Gombos Edina!

Le­g­újabb fo­tó­ján már hi­he­tet­le­nül vé­kony!

Mióta Flo­ri­dába köl­tö­zött csa­lád­já­val a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, meg­ál­lás nél­kül fogy. Le­g­újabb fo­tó­ján már hi­he­tet­le­nül vé­kony!

Pénzét kockáztatva mulatott Amerikában Gombos Edina

Pénzét kockáztatva mulatott Amerikában Gombos Edina

Be­le­ve­tet­ték ma­gu­kat az éj­sza­kába.

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője fér­jé­vel úgy dön­tött, hogy egy ki­csit ki­rúg­nak a hám­ból. Első útjuk a ka­szi­nóba ve­ze­tett!

Ijesztő képet posztolt Gombos Edina

Ijesztő képet posztolt Gombos Edina

El­mon­dása sze­rint még semmi ok nincs az ag­go­da­lomra. Mégis kény­te­len fel­ké­szülni a vész­hely­ze­tekre. Mert jobb félni, mint meg­ijedni.

El­mon­dása sze­rint még semmi ok nincs az ag­go­da­lomra. Mégis kény­te­len fel­ké­szülni a vész­hely­ze­tekre. Mert jobb félni, mint meg­ijedni.

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Miri az első osz­tályt járta ki.

A las­san már egy éve a ten­ge­ren­tú­lon élő ma­gyar mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val együtt lá­za­san ké­szül a va­ká­ci­óra.

A homokban heverészve mutatta meg formás melleit Gombos Edina!

A homokban heverészve mutatta meg formás melleit Gombos Edina!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője ha­tal­ma­sat vil­lan­tott az óceán part­ján!

Gombos Edina hónapok óta várt erre a pillanatra!

Gombos Edina hónapok óta várt erre a pillanatra!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­jét rég lá­tott szü­lei lá­to­gat­ták meg Flo­ri­dá­ban. Az egész csa­lád el­ér­zé­ke­nyült!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­jét rég lá­tott szü­lei lá­to­gat­ták meg Flo­ri­dá­ban. Az egész csa­lád el­ér­zé­ke­nyült!

Nagy lépésre szánták el magukat Gombos Edináék!

Nagy lépésre szánták el magukat Gombos Edináék!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője és férje ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él Flo­ri­dá­ban, bol­dog­sá­gu­kat mégis le­hetne fo­kozni.

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője és férje ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él Flo­ri­dá­ban, bol­dog­sá­gu­kat mégis le­hetne fo­kozni.

Fiatalabb pasi kellett sztárjaink boldogságához!

Fiatalabb pasi kellett sztárjaink boldogságához!

Szem­be­száll­tak a kon­ven­ci­ók­kal.

So­káig talán ők maguk is tar­tot­tak a je­len­tős kor­kü­lönb­ség­től, ám végül győ­zött a sze­re­lem.

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fi­gyel­mez­tette ra­jon­góit, hogy ne dől­je­nek be a lájkva­dász csa­lók­nak.

Bikiniben ünnepli a húsvétot a bombatestű Gombos Edina

Bikiniben ünnepli a húsvétot a bombatestű Gombos Edina

Büsz­kén pó­zolt tün­déri csa­lád­já­val az Aktív egy­kori mű­sor­ve­ze­tője.

Büsz­kén pó­zolt tün­déri csa­lád­já­val az Aktív egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, aki majd­nem egy éve for­dí­tott hátat Ma­gyar­or­szág­nak, hogy a nap­fé­nyes Flo­ri­dá­ban kezd­jen új éle­tet.

Barna szívtipró vette le a lábáról Gombos Edinát

Barna szívtipró vette le a lábáról Gombos Edinát

A mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról osz­tott meg egy tün­déri képet, ami lát­tán biz­to­san te is el­ol­vadsz majd.

A mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról osz­tott meg egy tün­déri képet, ami lát­tán biz­to­san te is el­ol­vadsz majd. A kis Mat­teó irtó ara­nyos.

Ezért nem költözik vissza Gombos Edina Magyarországra!

Ezért nem költözik vissza Gombos Edina Magyarországra!

Tö­ké­le­te­sen ki­elé­gítő a vá­lasz.

Tö­ké­le­te­sen ki­elé­gítő vá­laszt ad a sokak által fel­ve­tett kér­désre...

Gombos Edinát többen szeretik, mióta nincs képernyőn

Gombos Edinát többen szeretik, mióta nincs képernyőn

Azt hitte, el fog­ják fe­lej­teni.

Már fél éve, hogy a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője úgy dön­tött, hátat for­dít az or­szág­nak, és csa­lád­já­val Ame­ri­kába köl­tö­zik.

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.

Ez is segít Gombos Edinának az amerikai fogyásban

Ez is segít Gombos Edinának az amerikai fogyásban

Gom­bos Edi­ná­nak egy­ér­tel­műen jót tett a kör­nye­zet­vál­to­zás! Bom­ba­for­mába ke­rült Ame­ri­ká­ban, azt is tud­juk már, miért.

Gom­bos Edi­ná­nak egy­ér­tel­műen jót tett a kör­nye­zet­vál­to­zás! Bom­ba­for­mába ke­rült Ame­ri­ká­ban, azt is tud­juk már, miért.

A nap kérdése: Hová tűnt Alekosz?

A nap kérdése: Hová tűnt Alekosz?

Az Édes Élet sztárja tö­rölte magát a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dal­ról, tet­tére azon­ban nem adott ma­gya­rá­za­tot. A Ri­post ezért ta­lál­ga­tá­sokba bo­csát­ko­zott.

Az Édes Élet sztárja tö­rölte magát a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dal­ról, tet­tére azon­ban nem adott ma­gya­rá­za­tot. A Ri­post ezért ta­lál­ga­tá­sokba bo­csát­ko­zott.

Ettől fogyott le Amerikában Gombos Edina

Ettől fogyott le Amerikában Gombos Edina

Ki­rob­banó for­má­ban van.

Je­len­tős vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője mióta csa­lád­já­val Flo­ri­dá­ban kez­dett új éle­tet. Így ke­rült csúcs­for­mába!

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Gombos Edina

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Gombos Edina

Cuki kép­pel je­lent­ke­zett Flo­ri­dá­ból.

Cuki kép­pel je­lent­ke­zett Flo­ri­dá­ból a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, aki kis­lá­nyát fo­tózta a ten­ger­par­ton. Mi­rike ön­fe­led­ten pan­csol a hul­lá­mok kö­zött.

Gombos Edina lánya fura tánccal szórakoztatta az öccsét

Gombos Edina lánya fura tánccal szórakoztatta az öccsét

Egy ara­nyos csa­ládi vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val a tá­voli Mi­a­mi­ból.

Gombos Edinát tárt karokkal várja vissza a TV2?

Gombos Edinát tárt karokkal várja vissza a TV2?

Fél éve hagyta el az or­szá­got.

Bár a két­gyer­me­kes anyuka re­me­kül érzi magát a nap­fé­nyes Flo­ri­dá­ban, a csa­torna nem zárja ki vissza­té­ré­sé­nek le­he­tő­sé­gét.

Honvágy gyötörte karácsonykor Gombos Edinát

Honvágy gyötörte karácsonykor Gombos Edinát

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője még nyá­ron dön­tött úgy, hogy csa­lád­já­val együtt Ame­ri­kába köl­töz­nek.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője még nyá­ron dön­tött úgy, hogy csa­lád­já­val együtt Ame­ri­kába köl­töz­nek.

Berkiék oldalán tér vissza Gombos Edina?

Berkiék oldalán tér vissza Gombos Edina?

Berki Krisz­ti­ánék Mi­a­mi­ban for­gat­ják az Édes Éle­tet, Edina pedig ott él...

Berki Krisz­tián és csa­ládja Mi­a­miba köl­tö­zött a na­pok­ban, és ezen­túl fel­te­he­tően ott for­gat­ják velük az Édes Éle­tet. Ami­ben csat­la­koz­hat hoz­zá­juk a TV2 másik sztárja, Gom­bos Edina.

Csodás helyen ünnepelték házassági évfordulójukat Gombos Edináék

Csodás helyen ünnepelték házassági évfordulójukat Gombos Edináék

A csi­nos mű­sor­ve­zető ro­man­ti­kus ki­rán­du­lásra ment ked­ve­sé­vel. Lé­leg­zet­el­ál­lító hely­szí­nen ün­ne­pel­ték a jeles dá­tu­mot.

Elképesztően lefogyott Amerikában Gombos Edina

Elképesztően lefogyott Amerikában Gombos Edina - fotó

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője idén nyá­ron kez­dett új éle­tet csa­lád­já­val, Flo­ri­dá­ban.

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője idén nyá­ron kez­dett új éle­tet csa­lád­já­val, Flo­ri­dá­ban.

Elképesztő cuki fotók Gombos Edina kisfiáról

Elképesztő cuki fotók Gombos Edina kisfiáról

A Flo­ri­dába köl­tö­zött mű­sor­ve­zető egy ideig nem volt el­ér­hető a Fa­ce­boo­kon, de sze­ren­csére pár hete újra be­szá­mol új éle­tük­ről. Most az állni ta­nuló kisfi­á­ról mu­ta­tott ké­pe­ket.

A Flo­ri­dába köl­tö­zött mű­sor­ve­zető egy ideig nem volt el­ér­hető a Fa­ce­boo­kon, de sze­ren­csére pár hete újra be­szá­mol új éle­tük­ről.

Gombos Edinának a magyarokból lett elege

Gombos Edinának a magyarokból lett elege

Szük­sé­gük volt a vál­to­zásra.

A mű­sor­ve­zető azt mondja, hogy fér­jé­vel már szük­sé­gük volt a vál­to­zásra és a fej­lő­désre, amit itt­hon, a kö­rül­mé­nyek miatt, nem tud­tak meg­te­rem­teni.

Gombos Edina kiborult a róla írt hazugságok miatt

Gombos Edina kiborult a róla írt hazugságok miatt

Még­sem tűnt el a mű­sor­ve­zető.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a hí­resz­te­lé­sek­kel el­len­tét­ben, kö­szöni szé­pen, jól van: sem­mi­lyen ka­taszt­rófa vagy trauma nem érte őt és a csa­lád­ját.

Külföldön kezdtek új civil életet a magyar sztárok

Külföldön kezdtek új civil életet a magyar sztárok

Szá­mos hazai hí­res­ség hagyta el az or­szá­got, ám leg­ke­vésbé sem kar­ri­er­jük miatt tet­ték ezt.

Szá­mos hazai hí­res­ség hagyta el az or­szá­got, ám leg­ke­vésbé sem kar­ri­er­jük miatt tet­ték ezt. Sokan ugyanis si­ke­reik csú­csán men­tek el kül­földre egy új élet re­mé­nyé­ben.

Rémálommá válhatott Gombos Edina amerikai élete

Rémálommá válhatott Gombos Edina amerikai élete

Egy ideje min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­tott a kül­vi­lág­gal, és egyet­len üze­netre sem vá­la­szol.

Egy ideje min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­tott a kül­vi­lág­gal, és egyet­len üze­netre sem vá­la­szol. Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Hamarosan három nyelven felesel Gombos Edina kislánya

Hamarosan három nyelven felesel Gombos Edina kislánya

A mű­sor­ve­zető büsz­kén új­sá­golja Fa­ce­book-ol­da­lán, hogy kis­lá­nyá­nak, a 7 éves Mi­ri­nek el­kez­dő­dött az is­kola Flo­ri­dá­ban.

Előre látta amerikai életét Gombos Edina

Előre látta a jövőjét Gombos Edina

12 évvel ez­előtt azt az éle­tet fes­tette le a mű­sor­ve­zető, amit most él.

Va­ló­szí­nű­leg a TV2 mű­sor­ve­ze­tője sem gon­dolta volna, hogy az, amit ti­zen­két évvel ez­előtt meg­ál­mo­dott, szinte szó­ról-szóra va­lóra is válik.

Váratlan fordulat! Miért törölte Gombos Edina a közösségi oldalát?

Váratlan fordulat! Miért törölte Gombos Edina a közösségi oldalát?

Azon­nal meg­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, mi tör­tén­he­tett!

Az eddig napi rend­sze­res­ség­gel posz­tol­gató Gom­bos Edina vá­rat­lan lé­pésre szánta el magát. 31 ezer ra­jon­gója ér­tet­le­nül áll az eset előtt, és per­sze azon­nal meg­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, mi tör­tén­he­tett!

Gombos Edina bikiniben pózol, 5 hónappal szülése után - Fotó!

Gombos Edina bikiniben pózol, 5 hónappal szülése után - Fotó!

Szinte hi­he­tet­len, hogy most már­ci­us­ban szült a TV2 szőke mű­sor­ve­ze­tője!

Szinte hi­he­tet­len, hogy most már­ci­us­ban szült a TV2 szőke mű­sor­ve­ze­tője! Gom­bos Edina szexi fotón mu­tatta meg, mennyire ön­fe­led­ten él­vezi az éle­tet új lak­he­lyén, Mi­a­mi­ban!

Ez Szabó Zsófi új szenvedélye! - Fotók

Ez Szabó Zsófi új szenvedélye! - Fotók

Új kre­a­tív hob­biba kez­dett az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője, akit a kép­er­nyő he­lyett mos­ta­ná­ban in­kább ló­há­ton lá­tunk vi­szont.

Új kre­a­tív hob­biba kez­dett az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője, akit a kép­er­nyő he­lyett mos­ta­ná­ban in­kább ló­há­ton lá­tunk vi­szont.

Nemzetiszínű pudingot eszik Floridában Gombos Edina kislánya

Nemzetiszínű pudingot eszik Floridában Gombos Edina kislánya

Csa­jos napra in­dult Gom­bos Edina és kis­lá­nya. A 7 éves Miri a flo­ri­dai lu­xus­hol­mik he­lyett a ma­gya­ros édes­sé­get vá­lasz­totta.

Floridában is lecsót főz férjének Gombos Edina - Fotó

Floridában is lecsót főz férjének Gombos Edina - Fotó

Al­ber­tó­nak hi­á­nyoz­nak a ma­gyar ízek.

A mű­sor­ve­zető fér­jé­nek, a kubai szü­le­tésű Al­ber­tó­nak na­gyon hi­á­nyoz­nak a ma­gya­ros ízek.

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Gom­bos Edina is kül­földre köl­tö­zik.

Nem Gom­bos Edina az egyet­len a ce­le­bek kö­zött, aki kül­föl­dön pró­bált sze­ren­csét. Marsi Anikó és Palik László is csak lá­to­ga­tóba jár Ma­gyar­or­szágra.

Gyereksört iszik Gombos Edina kislánya - Fotó

Gyereksört iszik Gombos Edina kislánya - Fotó

A 7 éves Miri imádja a gye­rek­sört.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek kis­lá­nya, Miri úgy gu­rítja le a sört, hogy azt még a férfiak is meg­iri­gyel­het­nék. A 7 éves kis­lány Edina sze­rint imádja az italt.

Ebben a gyönyörű városban kezdett új életet Gombos Edina - Fotók

Ebben a gyönyörű városban kezdett új életet Gombos Edina - Fotók

A sztár elő­ször a Ri­post­nak árulta el, hogy pon­to­san me­lyik is ez a város.

Elő­ször a Ri­post­nak árulta el, hogy pon­to­san me­lyik is ez a város. Ame­rika Ve­len­cé­jé­ben fo­lyat­ják.

5 ok, amiért Gombos Edina elhagyta az országot

5 ok, amiért Gombos Edina elhagyta az országot

Flo­ri­dá­ban kezd új éle­tet.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ko­moly in­do­kai vol­tak arra, hogy csa­lád­já­val Flo­ri­dá­ban kezd­jen új éle­tet.

Örökre elhagyja az országot Gombos Edina

Örökre elhagyja az országot Gombos Edina

Ame­ri­ká­ban kezd új éle­tet.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője dön­tött: vég­leg hátat for­dít Ma­gyar­or­szág­nak és csa­lád­já­val Ame­ri­ká­ban kezd új éle­tet. Itt­honi há­zu­kat már el­ad­ták.

Amerikába szöktek Gombos Edináék

Amerikába szöktek Gombos Edináék

Meg sem áll­tak Miami-ig! A mű­sor­ve­zető kubai szár­ma­zású fér­jé­vel és két tün­déri gyer­me­ké­vel épp Flo­ri­dá­ban él­ve­zik a ho­mo­kos stran­dot és a nap­sü­tést.

Meg sem áll­tak Miami-ig! A mű­sor­ve­zető kubai szár­ma­zású fér­jé­vel és két tün­déri gyer­me­ké­vel épp Flo­ri­dá­ban él­ve­zik a ho­mo­kos stran­dot és a nap­sü­tést.

Robban a cukiságbomba! Gombos Edina fia a férje miniben

Robban a cukiságbomba! Gombos Edina fia a férje miniben

A mű­sor­ve­zető teg­nap mun­ka­he­lyére vitte be a kis vas­gyú­rót. Nézd meg, mennyire édes a kis Mat­teo!

Megható családi fotó Gombos Edináékról

Megható családi fotó Gombos Edináékról

Repül az idő! Til­láék után Gom­bos Edi­náék kis­lá­nya is el­bal­la­gott.

Repül az idő! Til­láék után Gom­bos Edi­náék is bal­la­gásra vol­tak hi­va­ta­lo­sak a hét­vé­gén. Kis­lá­nyuk ugyanis szep­tem­ber­től már az is­ko­lá­ban kop­tatja a padot.

Gombos Edina elképesztő módszerrel meditál!

Gombos Edina elképesztő módszerrel meditál!

Gom­bos Edina napi 24 órás mű­szak­ban anya, ami nem egy­szerű fel­adat! Két gye­reke mel­lett alig jut ideje ma­gára.

Gom­bos Edina napi 24 órás mű­szak­ban anya, ami nem egy­szerű fel­adat! Két gye­reke mel­lett alig jut ideje ma­gára. Kü­lön­le­ges mód­szert ta­lált a pi­he­nésre!

Gombos Edina bomba jól néz ki műtétje után!

Gombos Edina bomba jól néz ki műtétje után!

Két hó­napja sincs, hogy meg­szü­le­tett má­so­dik gyer­meke, nem­rég pedig a ve­sé­jét is meg­mű­töt­ték, mégis csúcs­for­má­ban van Gom­bos Edina!

Két hó­napja sincs, hogy meg­szü­le­tett má­so­dik gyer­meke, nem­rég pedig a ve­sé­jét is meg­mű­töt­ték, mégis csúcs­for­má­ban van Gom­bos Edina!

Gombos Edina meglepő alkotása

Gombos Edina meglepő alkotása

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője két­gyer­me­kes anyu­ka­ként olyan dol­got mű­velt, ami­től min­den kis­ma­má­nak el­áll­hat a szava. Gom­bos Edina na­gyon sze­ren­csés, mert az idő­igé­nyes mun­ká­ban biz­to­san párja is köz­re­mű­kö­dött.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője két­gyer­me­kes anyu­ka­ként olyan dol­got mű­velt, ami­től min­den kis­ma­má­nak el­áll­hat a szava. Gom­bos Edina na­gyon sze­ren­csés, mert az idő­igé­nyes mun­ká­hoz biz­to­san párja fog­lalta le a ki­csi­ket vagy az is lehet, hogy egy­sze­rűen csak nem tu­dott aludni.

Robbant a cukiságbomba! Ennyire édesek együtt Gombos Edina gyermekei

Robbant a cukiságbomba! Ennyire édesek együtt Gombos Edina gyermekei

Az egész csa­lád a kis Mat­teo körül sürög-forog.

Ami­óta meg­szü­le­tett Gom­bos Edina má­so­dik gyer­meke, az egész csa­lád a kis Mat­teo körül sürög-forog. Nő­vére egye­ne­sen ra­jong a kis­öccséért.