Gesztesi Károly

Liptai Claudia nyilvánosan üzent Gesztesi Károlynak, ezt írta

Liptai Claudia nyilvánosan üzent Gesztesi Károlynak, ezt írta

A mű­sor­ve­zető egy kü­lön­le­ges dátum al­kal­má­ból írt meg­ható so­ro­kat.

A mű­sor­ve­zető egy kü­lön­le­ges dátum al­kal­má­ból írt meg­ható so­ro­kat.

Kiderült az igazság: kitálalt a szerelmi életéről Gesztesi Károly

Kiderült az igazság: kitálalt a szerelmi életéről Gesztesi Károly

A nép­szerű szí­nész ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben re­a­gált a ma­gán­éle­té­vel kap­cso­lat­ban fel­röp­pent plety­kákra.

Gesztesi fagyit mér a Lupán

Gesztesi fagyit mér a Lupán

A nép­szerű szí­nész élete ha­tal­mas for­du­la­tot vett: fagy­lal­tot árul Bu­da­pest Ten­ger­part­ján, a ka­ribi han­gu­la­tot idéző Lupa Be­a­chen.

A nép­szerű szí­nész élete ha­tal­mas for­du­la­tot vett: fagy­lal­tot árul Bu­da­pest Ten­ger­part­ján, a ka­ribi han­gu­la­tot idéző Lupa Be­a­chen.

Azt suttogják a színházban, 21 évvel fiatalabb nőt szeret Gesztesi Károly

Azt suttogják a színházban, 21 évvel fiatalabb nőt szeret Gesztesi Károly

Ál­lí­tó­lag egyik fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­vel jött össze Gesz­tesi Ká­roly.

Ál­lí­tó­lag egyik fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­vel jött össze Gesz­tesi Ká­roly.

Nagy bejelentést tett Gesztesi Károly

Nagy bejelentést tett Gesztesi Károly

A szí­nész visszaül az is­ko­la­padba és nem is akár­mit fog ta­nulni.

A szí­nész visszaül az is­ko­la­padba és nem is akár­mit fog ta­nulni: teo­ló­gia szakra je­lent­ke­zett. Nyá­rig azon­ban vár­nia kell, hogy meg­tudja, fel­vet­ték-e a ki­sze­melt in­téz­ménybe.

Meglepő fotó készült Gesztesi Károlyról, itt bukkant fel

Meglepő fotó készült Gesztesi Károlyról, itt bukkant fel

La­punk szem­fü­les ol­va­sója küldte.

A képet la­punk szem­fü­les ol­va­sója küldte, aki több­ször össze­fu­tott már a szí­nés­szel.

Gesztesi Károly: Borzalmas, amin átmentem

Gesztesi Károly: Borzalmas, amin átmentem

A szí­nész maga mö­gött hagyta múlt­ját, de úgy érzi, ezt még meg kell ten­nie, hogy vég­képp új éle­tet kezd­hes­sen. Má­sok­nak segít tör­té­ne­té­vel.

A szí­nész maga mö­gött hagyta múlt­ját, de úgy érzi, ezt még meg kell ten­nie, hogy vég­képp új éle­tet kezd­hes­sen. Má­sok­nak segít tör­té­ne­té­vel.

Bibliai böjttel fogyasztja magát Gesztesi Károly, itt az eredmény

Bibliai böjttel fogyasztja magát Gesztesi Károly, itt az eredmény

Márkó fi­á­val együtt kezdte el a 60 napig tartó kü­lön­le­ges di­é­tát!

A nép­szerű szí­nész ja­nuár 6-án, Márkó fi­á­val együtt kezdte el a 60 napig tartó kü­lön­le­ges di­é­tát!

Durva baleset: kollégája látta kárát Pintér Tibor hiúságának

Durva baleset: kollégája látta kárát Pintér Tibor hiúságának

A szí­nész ba­ki­já­ról Gesz­tesi Ká­roly rán­totta le a lep­let.

A szí­nész ba­ki­já­ról Gesz­tesi Ká­roly rán­totta le a lep­let pén­te­ken a Pénzt vagy éve­ket!-ben.

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

A vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

A szí­nész bú­csú­zott va­sár­nap este a TV2 si­ker­mű­so­rá­tól, most pedig min­dent el­mon­dott az ér­zé­se­i­ről, és a vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét, jól­le­het, az ed­digi élő adá­sok során nem győzte di­csérni őt.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek.

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett.

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Alig tu­dott meg­szó­lalni...

A mű­sor­ve­zető már a pro­duk­ció alatt meg­ha­tó­dott, a végén pedig alig tu­dott meg­szó­lalni a meg­ha­tott­ság­tól.

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Felkészült a támadásra Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik.

Gesz­tesi Ká­roly igyek­szik a leg­jobb tu­dása sze­rint ala­kí­tani a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Nagy­ban megy a zri­ká­lás a show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Itt a nagy bejelentés: Újra babázna a magyar színész

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa...

Bár már öt­gyer­me­kes édes­apa, az 55 éves szí­nész, de nem zár­kó­zik el attól, hogy ha­tod­szor is át­élje a ba­bá­zás örö­meit.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

A sztár­szü­lők na­gyon büsz­kék.

A sztár­szü­lők, Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly na­gyon büsz­kék a lá­nyukra!

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

El­ké­pesztő ala­kí­tás...

A szí­nész éle­té­ben má­sod­szor öl­tött női ruhát. Mi re­mél­jük, nem utol­jára! De mit szólt ehhez Lip­tai Cla­u­dia?

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Egy igazi va­gány sztár bő­rébe bújik.

A szí­nész a Sz­tár­ban Sztár első adá­sá­ban egy igazi va­gány éne­kesnő, Dolly bő­rébe bújik. De vajon ho­gyan oldja majd meg a fel­ada­tot?

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a vá­lá­suk óta.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Ez nem semmi, kiderült, mit vár el Gesztesi Károly Liptai Claudiától!

Ez nem semmi, kiderült, mit vár el Gesztesi Károly Liptai Claudiától!

A Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik éva­dá­ban Gesz­tesi Ká­roly is sze­re­pelni fog.

A Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik éva­dá­ban Gesz­tesi Ká­roly is sze­re­pelni fog.

Megvannak a nevek: ők a Sztárban Sztár versenyzői

Megvannak a nevek: ők a Sztárban Sztár versenyzői

Végre ki­de­rült min­den.

Végre ki­de­rült, hogy kik azok a sztá­rok, akik va­sár­nap es­tén­ként szó­ra­koz­tat­ják majd a té­vé­né­ző­ket.

Kirobbanó formában van Gesztesi

Kirobbanó formában a magyar színész: Gesztesi Károly elárulta, hogy mi a titka

Élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően job­ban érzi magát a bő­ré­ben...

Élet­mód­vál­tá­sá­nak kö­szön­he­tően Gesz­tesi Ká­roly job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint va­laha...

Liptai Claudia most őszintén megmondta, mit gondol Gesztesi Károlyról

Liptai Claudia most őszintén megmondta, mit gondol Gesztesi Károlyról

A TV2 sztárja or­szág-világ előtt kri­ti­zál­hatja volt fér­jét.

A TV2 sztárja or­szág-világ előtt kri­ti­zál­hatja volt fér­jét, ugyanis ő fogja zsű­rizni a csa­torna leg­újabb pro­duk­ci­ó­já­ban...

Tetkóhegyeket villantott Gesztesi Károly

Tetkóhegyeket villantott Gesztesi Károly

A szí­nész két évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy el­ér­ke­zett az ideje né­hány be­szé­des te­to­vá­lás el­ké­szít­te­té­sé­nek.

A szí­nész két évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy el­ér­ke­zett az ideje né­hány be­szé­des te­to­vá­lás el­ké­szít­te­té­sé­nek.

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Az apáca című hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon.

Az apáca című ame­ri­kai hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon.

Nagy bejelentést tett a magyar sztár: hatalmas változás történt az életében

Nagy bejelentést tett a magyar sztár: hatalmas változás történt az életében

Gesz­tesi Ká­roly későn érő típus, 55 éves el­múlt már, mire meg­je­lent a kö­zös­ségi ol­da­la­kon...

Óriási bejelentések a TV2 buliján

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­ban­ta­nak.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­bant a TV2!

Visszakapja jogosítványát Gesztesi Károly, ekkor ülhet a volán mögé

Visszakapja jogosítványát Gesztesi Károly, ekkor ülhet a volán mögé

Sú­lyo­san ittas ál­la­pot­ban ült ko­csiba a szí­nész, majd au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért két évre be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát...

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Van az a pénz, ami­ért az em­ber­nek "kor­pá­so­dik a haja" - ez a le­gen­dás mon­dás Pro­kopp Dóra mű­sor­ve­ze­tő­től szár­ma­zik.

Gesztesi megmutatta: Íme, a színész sosem látott kisfia

Gesztesi megmutatta: Íme, a színész sosem látott kisfia

A szí­nész ideje nagy ré­szét vele tölti.

A szí­nész ideje nagy ré­szét leg­ki­sebb fi­á­val, a 9 éves Áron­nal tölti, akit elő­ször a Ri­post-ban is­mer­he­tünk meg.

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent az új fér­jé­nek.

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent az új fér­jé­nek.

Gesztesi Károly 55 évesen 1164 km-es gyalogtúrára megy!

Gesztesi Károly 55 évesen 1164 km-es gyalogtúrára megy!

Gesz­tesi Ká­roly zűrös éve­ken van túl, de egy évvel ez­előtt úgy dön­tött, vál­toz­tat és össze­kapja magát.

Gesz­tesi Ká­roly zűrös éve­ken van túl, de egy évvel ez­előtt úgy dön­tött, vál­toz­tat és össze­kapja magát.

Gesztesi Károly vallomása: Már tudom, milyen a pokol

Gesztesi Károly vallomása: Már tudom, milyen a pokol

Na­gyot for­dult vele a világ...

A nép­szerű szí­nés­szel na­gyot for­dult a világ, mióta egy évvel ez­előtt fo­ga­dal­mat tett ön­ma­gá­nak, és le­tette a po­ha­rat...

Nagy bejelentés, visszatér a képernyőre Gesztesi Károly!

Nagy bejelentés, visszatér a képernyőre Gesztesi Károly!

A szí­nész 2015-ben tűnt el a té­vé­ből.

A szí­nész 2015-ben tűnt el a te­le­ví­zi­ó­ból, ám hosszú ki­ha­gyás után most ismét for­gat.

Magántanulók lettek Gesztesi fiai

Magántanulók lettek Gesztesi fiai

Gesz­tesi Ká­roly két ka­maszfiát eddig sosem lát­hat­tuk a nyil­vá­nos­ság előtt, a 18 éves Márkó azon­ban most el­kí­sérte édes­ap­ját az Esti Friz­bire.

Gesz­tesi Ká­roly két ka­maszfiát eddig sosem lát­hat­tuk a nyil­vá­nos­ság előtt, a 18 éves Márkó azon­ban most úgy dön­tött, el­kí­séri édes­ap­ját a va­sár­napi Esti Frizbi for­ga­tá­sára.

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság. A szí­nész nem lehet fe­le­lőt­len, ren­ge­teg dolga lesz a jövő évben, így min­denre fel kel­lett ké­szül­nie.

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság. A szí­nész nem lehet fe­le­lőt­len, ren­ge­teg dolga lesz a jövő évben, így min­denre fel kel­lett ké­szül­nie.

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Né­hány hó­napja még...

Döb­be­ne­tes a mai bot­rány fé­nyé­ben új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

Őszintén vallott egészségi állapotáról Gesztesi Károly

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat.

A szí­nész nem pa­nasz­kod­hat, hogy ne lenne ele­gendő szín­padi mun­kája, de a jö­vő­ben in­kább a te­le­ví­zi­ó­zás felé ka­csint­gat.

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

Sztárposta: ezt üzenik a sztárok egymásnak karácsonyra

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak a hí­res­sé­gek!

A Ri­post ka­rá­cso­nyi pos­tása át­adja a sztá­rok ka­rá­cso­nyi jó­kí­ván­sá­gait. Lás­suk, idén mit üzen­tek egy­más­nak a hí­res­sé­gek!

Gesztesi csak viccből tette le a poharat

Gesztesi csak viccből tette le a poharat

Gesz­tesi Ká­roly remek for­má­ban van, ami­óta élet­mó­dot vál­tott és vissza­tért a szín­padra. Ja, és be­val­lotta, hogy csak mér­té­ket tart, nem fo­ga­dal­mat.

Gesz­tesi Ká­roly remek for­má­ban van, ami­óta élet­mó­dot vál­tott és vissza­tért a szín­padra. Ja, és be­val­lotta, hogy csak mér­té­ket tart, nem fo­ga­dal­mat.

Gesztesi Károly talpra állt, de hatalmas árat fizetett

Gesztesi Károly talpra állt, de hatalmas árat fizetett

A mai napig sokan ag­gód­nak a szí­né­szért, hogy si­ke­rül­jön le­küz­de­nie az al­ko­hol­prob­lé­máit.

A mai napig sokan ag­gód­nak a szí­né­szért, hogy si­ke­rül­jön le­küz­de­nie az al­ko­hol­prob­lé­máit.

Hiába a milliós tőke, képtelen elkezdeni az új filmjét Gesztesi!

Hiába a milliós tőke, képtelen elkezdeni az új filmjét Gesztesi!

Ba­rá­tok és me­cé­ná­sok se­gí­tet­tek.

A szí­nész­nek ba­rá­tok és volt is­ko­la­tár­sak se­gí­tet­tek anya­gi­lag, ám a pén­zü­kért cse­rébe egy­előre nem lát­hat­nak pro­duk­tu­mot.

Őszintén vallott a megcsalásról Gesztesi

Őszintén vallott a megcsalásról Gesztesi

A szí­nész vi­lág­éle­té­ben nép­szerű volt a nők­nél.

A szí­nész vi­lág­éle­té­ben nép­szerű volt a nők­nél. Szinte biz­tos, hogy akkor is csá­bí­tot­ták, ami­kor há­zas­ság­ban, vagy pár­kap­cso­lat­ban élt.

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Liptai Claudia váratlan döntést hozott lányával kapcsolatban

Gesz­tesi Ká­roly élete ren­de­ző­dik.

Gesz­tesi Ká­roly élete las­san, de biz­to­san vissza­ke­rül a ren­des ke­rék­vá­gásba.

Százmillió forintot gyűjtött össze a fiának Gesztesi Károly!

Százmillió forintot gyűjtött össze a fiának Gesztesi Károly!

A szí­nész kö­szöni szé­pen, jól van.

A szí­nész kö­szöni szé­pen, jól van, szín­házi mun­kák­ból és tit­kos vál­lal­ko­zá­sa­i­ból él.

Gesztesi Károly nem hazudik tovább, őszintén bevallott mindent

Gesztesi Károly nem hazudik tovább, őszintén bevallott mindent

Ha­tal­mas ki­hí­vás vár rá, ami­vel bát­ran néz majd szembe.

Ha­tal­mas ki­hí­vás vár rá, ami­vel bát­ran néz majd szembe.

Szebeni István nyilvános posztban védte meg a balesetező Gesztesit!

Szebeni István nyilvános posztban védte meg a balesetező Gesztesit!

A mű­sor­ve­zető az egyik leg­tisz­ta­szí­vűbb em­ber­nek tartja a szí­nészt, és arra kérte az em­be­re­ket, hogy ne bánt­sák őt.

Durva baleset, luxusszállodából szállították kórházba Gesztesi Károlyt!

Durva baleset, luxusszállodából szállították kórházba Gesztesi Károlyt!

A szí­nész körül nem szűn­nek a kel­le­met­len in­ci­den­sek, most édes­any­já­val együtt érte a baj.

Elhagyja otthonát Gesztesi Károly

Elhagyja otthonát Gesztesi Károly

A szí­nész nem csak ma­gán­éle­té­ről val­lott, de azt is el­árulta, hol él majd a nyár fo­lya­mán, és hol ké­szül egy kü­lön­le­ges pre­mi­erre.

A szí­nész nem csak ma­gán­éle­té­ről val­lott, de azt is el­árulta, hol él majd a nyár fo­lya­mán, és hol ké­szül egy kü­lön­le­ges pre­mi­erre.

Gesztesi Károly megtörte a csendet: Ezért tűnt el Hujber Feri

Gesztesi Károly megtörte a csendet: Ezért tűnt el Hujber Feri

A szí­nész bot­rá­nyos sze­rep­lése után dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul.

A szí­nész bot­rá­nyos sze­rep­lése után dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul a nyil­vá­nos­ság­tól.

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Rá sem lehet ismerni Gesztesi Károlyra! Mintha kicserélték volna

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az 54 éves szí­nész élete, mióta el­vet­ték a jo­go­sít­vá­nyát!

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

Gyász: Gesztesi Károly elvesztette a férfit, akinek mindent köszönhet

A szí­nész két hete újra a pok­lok pok­lát járja. Ne­he­zen áll talpra a gyász­ból. Ne­ve­lő­ap­ját ve­szí­tette el.

Gesztesi atyai pofonnal menti meg Hujbert

Gesztesi atyai pofonnal menti meg Hujbert

Gesz­tesi Ká­roly talán az egyet­len barát és kol­léga, aki kiáll a so­ro­za­tos bot­rá­nyokba ke­ve­redő Huj­ber mel­lett.

Gesz­tesi Ká­roly talán az egyet­len barát és kol­léga, aki kiáll a so­ro­za­tos bot­rá­nyokba ke­ve­redő Huj­ber mel­lett. Igyek­szik te­rel­getni őt, és az esz­köz­tára az öle­lés­től az atyai po­fo­nig ter­jed...

50 napig vezekel Gesztesi, hogy visszakapja a lányát

50 napig vezekel Gesztesi, hogy visszakapja a lányát

Gesz­tesi Ká­roly rövid, de annál in­ten­zí­vebb de­pressziós idő­sza­kon ment ke­resz­tül az utóbbi két hó­nap­ban.

Gesz­tesi Ká­roly rövid, de annál in­ten­zí­vebb de­pressziós idő­sza­kon ment ke­resz­tül az utóbbi két hó­nap­ban.

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni.

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá.

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá, hogy ren­det­len­kedő tér­dét hely­re­hoz­zák. A műtét ugyan si­ke­rült, de nem olyan ütem­ben javul az ál­la­pota, aho­gyan azt re­mélte.

Kényszerpihenőre kötelezték Gesztesi Károlyt

Kényszerpihenőre kötelezték Gesztesi Károlyt

Min­den­nap­ja­i­ról me­sélt a szín­mű­vész. Nem könnyű most neki!

Min­den­nap­ja­i­ról me­sélt a szín­mű­vész. Nem könnyű most neki!

Meglepő bejelentés: Elhagyja az országot Gesztesi Károly?

Meglepő bejelentés: Elhagyja az országot Gesztesi Károly?

A sok ne­héz­sé­get átélt szí­nész saját be­val­lása sze­rint is rossz évet tud­hat maga mö­gött. Talán ezért van szük­sége vál­to­zásra?

A sok ne­héz­sé­get átélt szí­nész saját be­val­lása sze­rint is rossz évet tud­hat maga mö­gött. Talán ezért van szük­sége vál­to­zásra?

Rosszul lett az előadás közben Gesztesi Károly?

Rosszul lett az előadás közben Gesztesi Károly?

Idő előtt hagyta el a mo­zi­ter­met.

A szí­nész idő előtt hagyta el a mo­zi­ter­met, la­punk­nak el­árulta, mi volt ennek az oka.

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

Bevallotta: Ezért ivott balesete előtt Gesztesi Károly

Bevallotta: Ezért ivott balesete előtt Gesztesi Károly

Tudja, hogy na­gyot hi­bá­zott.

A nép­szerű szí­nész tudja, hogy na­gyot hi­bá­zott. Azon az éj­sza­kán mégis úgy érezte, nincs más vá­lasz­tása.

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Orvos bizonyítja: Gesztesi nem iszik!

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe.

Gesz­tesi Ká­rolyt újból al­ko­hol­lal hoz­ták hírbe. A hírek egy pa­lac­kot em­le­get­nek, amely­ből a szí­nész kor­tyol­ga­tott Hajdú mű­so­rá­ban.

Meglepő vallomást tett Gesztesi, de mit szól ehhez Claudia?

Meglepő vallomást tett Gesztesi, de mit szól ehhez Claudia?

A szí­nész 10 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Vajon van alapja az ál­lí­tá­sá­nak?

A szí­nész 10 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Vajon van alapja az ál­lí­tá­sá­nak?

A bíróság döntött: Két évig nem vezethet Gesztesi Károly

A bíróság döntött: Két évig nem vezethet Gesztesi Károly

A szí­nész végre nyu­god­tan alud­hat.

A szí­nész végre nyu­god­tan alud­hat, ugyanis hó­na­pok óta az íté­let ered­mé­nyét várta.

Nincs több kísértés: Gesztesi józanul sem vezet

Nincs több kísértés: Gesztesi józanul sem vezet

Eladta au­tó­ját a szí­nész.

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tá­ban van vele, hogy ha­tal­ma­sat hi­bá­zott no­vem­ber­ben, ami­kor hosszú szü­net után meg­ivott két pohár visz­kit, majd au­tóba ült.

Bíróság elé kerülhet Gesztesi Károly

Bíróság elé kerülhet Gesztesi Károly

Bár­mennyire is úgy tűnik, hogy jó úton halad a le­szo­kás­ban a szí­nész, mi­ni­má­lis al­ko­hol­fo­gyasz­tása és emi­att el­kö­ve­tett bot­lása nagy bajt hoz­hat rá.

Bár­mennyire is úgy tűnik, hogy jó úton halad a le­szo­kás­ban a szí­nész, mi­ni­má­lis al­ko­hol­fo­gyasz­tása és emi­att el­kö­ve­tett bot­lása nagy bajt hoz­hat rá.

Gesztesi elhagyja az országot! Csak golfozni akar

Gesztesi elhagyja az országot! Csak golfozni akar

A szí­nész most el­szánta magát egy hosszabb tá­vol­létre. A télen is kel­le­mes klí­májú Te­ne­ri­fére ké­szül...

A szí­nész most el­szánta magát egy hosszabb tá­vol­létre. A télen is kel­le­mes klí­májú Te­ne­ri­fére ké­szül, hogy jó ideig csak ön­ma­gá­val fog­lal­koz­has­son...

Gesztesi mindenben támogatja Lajcsit

Gesztesi mindenben támogatja Lajcsit

Negy­ven­éves ba­rát­ság köti össze Ga­lam­bos La­jost a szí­nés­szel.

Negy­ven­éves ba­rát­ság köti össze Ga­lam­bos La­jost a szí­nés­szel, egy gim­ná­zi­umba jár­tak. Sok csin­ta­lan­sá­got el­kö­vet­tek együtt, ami miatt volt, hogy intőt is kap­tak.

Stohl: tudom milyen nehéz megharcolni a démonokkal, segítek Gesztesinek

Stohl: tudom milyen nehéz megharcolni a démonokkal

Ma már újra az egyik leg­ke­re­set­tebb ma­gyar sztár, de so­káig tar­tott, amíg vissza­ke­rült a szín­ház, a film, a te­le­ví­zi­ó­zás vi­lá­gába.

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli.

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli. Min­den jel arra utal, hogy ez az ál­la­pot azon­ban nem lesz tar­tós, hi­szen be­vált mód­szer van a hó­dí­tásra.

Ez lehet Gesztesi Károly utolsó esélye

Ez lehet Gesztesi Károly utolsó esélye

Gesz­tesi Ká­roly va­ló­ban meg­vál­to­zott. Ko­ráb­ban talán meg­pró­bált volna men­te­ge­tőzni, ha it­ta­san bal­ese­tet okoz, de most ki­állt, és ha nem is büsz­kén, de be­is­merte, hi­bá­zott...

Gesz­tesi Ká­roly va­ló­ban meg­vál­to­zott. Ko­ráb­ban talán meg­pró­bált volna men­te­ge­tőzni, ha it­ta­san bal­ese­tet okoz, de most ki­állt, és ha nem is büsz­kén, de be­is­merte, hi­bá­zott...

Megtörte a csendet Lagzi Lajcsi: kitálalt Gesztesi balesetéről!

Megtörte a csendet Lagzi Lajcsi: kitálalt Gesztesi balesetéről!

Nem hall­gat to­vább!

A szí­nész egyik leg­jobb ba­rátja nem hall­ga­tott to­vább, el­mondta vé­le­mé­nyét a kínos eset­ről!

Bréking! Gesztesi Károly bevallotta, ittasan okozott balesetet

Bréking! Gesztesi Károly bevallotta, ittasan okozott balesetet

A szí­nész nem akar ha­zu­dozni ezért úgy dön­tött, meg­töri a csen­det.

Kiderült: Árulja otthonát Gesztesi Károly!

Kiderült: Árulja otthonát Gesztesi Károly!

A szí­nész körül újra fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek! Vajon mi áll­hat annak hát­te­ré­ben, hogy el­adóvá vált ott­hona?

A szí­nész körül újra fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek! Vajon mi áll­hat annak hát­te­ré­ben, hogy el­adóvá vált ott­hona?

Ijesztő: Bezárkózott otthonába Gesztesi Károly!

Ijesztő: Bezárkózott otthonába Gesztesi Károly!

A szí­nész élete leg­na­gyobb mély­pont­já­ról val­lott. Ilyen rész­le­te­sen még sosem me­sélte el, min ment ke­resz­tül!

A szí­nész élete leg­na­gyobb mély­pont­já­ról val­lott. Ilyen rész­le­te­sen még sosem me­sélte el, min ment ke­resz­tül!

Először vall élete mélypontjáról Gesztesi Károly

Először vall élete mélypontjáról Gesztesi Károly

A nép­szerű szí­nész két hosszú héten át be­zár­kózva élt ott­ho­ná­ban, mi­u­tán ráéb­redt, vál­toz­tat­nia kell éle­tén.

A nép­szerű szí­nész két hosszú héten át be­zár­kózva élt ott­ho­ná­ban, mi­u­tán ráéb­redt, vál­toz­tat­nia kell éle­tén.

Meglepő dolgot árult el Gesztesi Károly: sms-ben kap lelki segítséget

Meglepő dolgot árult el Gesztesi Károly: sms-ben kap lelki segítséget

A meg­tért szí­nész min­den­nap üze­net­ben kap idé­ze­te­ket a Bib­li­á­ból, ame­lyek se­gí­tik el­gon­dol­kodni.

Felszámolta az értéktelen barátságait Gesztesi Károly

Felszámolta az értéktelen barátságait Gesztesi Károly

A szí­nész tel­je­sen ki­cse­ré­lő­dött.

A szí­nész tel­je­sen ki­cse­ré­lő­dött, új éle­té­ből pedig ki­ik­tatta az ál­sá­gos em­be­re­ket.