Georges Leekens

Kínos, hamar kirúgták a bukott magyar kapitányt

Kínos, hamar kirúgták a bukott magyar kapitányt

A belga Georges Le­ekens újabb tu­né­ziai ka­landja nem tar­tott so­káig, ismét új csa­pat után néz­het.

A belga Georges Le­ekens újabb tu­né­ziai ka­landja nem tar­tott so­káig, ismét új csa­pat után néz­het. Ez volt pá­lya­fu­tása 18. együt­tese.

FRISS HÍREK

Meghökkentő hír: újra szövetségi kapitány akar lenni Leekens

Meghökkentő hír: újra szövetségi kapitány akar lenni Leekens

Most Af­ri­ká­ban vál­lalna mun­kát.

Nem sokat tét­len­ke­dett a Ma­gyar­or­szág­ról el­za­vart fut­ball­edző, most Af­ri­ká­ban vál­lalna mun­kát.

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Georges Le­ekens irá­nyí­tása alatt a nem­zeti csa­pat­ban.

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Georges Le­ekens irá­nyí­tása alatt.

Durván kifakadt Leekens, ezt gondolja a magyarokról a bukott kapitány

Durván kifakadt Leekens, ezt gondolja a magyarokról a bukott kapitány

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott élén.

A belga edző úgy érzi, jó mun­kát vég­zett a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya­ként.

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Ez nagyot szólhat, búcsúzóul meglepőt húzott a kirúgott Leekens

Érik Dzs­u­dzsák nagy vissza­té­rése? Ko­rábbi ka­pi­tá­nyunk ak­ti­vi­zálta magát.

Érik Dzs­u­dzsák nagy vissza­té­rése? Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk keze lehet a do­log­ban.

Meghökkentő MLSZ-terv derült ki: Leekens repül, ő váltja?

Meghökkentő MLSZ-terv derült ki: Leekens repül, ő váltja?

A je­lölt már el is árulta, vál­lalja-e.

Ha va­laki, ez a je­lölt aztán tény­leg meg­ér­de­mel egy esélyt a vá­lo­ga­tott élén. Már el is árulta, vál­lalja-e.

Magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Váratlan fordulat: magyar válogatott akar lenni a német sztárfocista

Jó hírt ka­pott az MLSZ.

Willi Orban dön­té­sé­nek na­gyon örül­het az MLSZ. Már az őszi Nem­ze­tek Li­gája-meccse­ken be­vet­he­tik.

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt ügye?

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll az ügy! Na­po­kon belül vál­tás lehet a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi posz­ton?

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

Óri­ási a tétje a mai, pa­pí­ron ba­rát­sá­gos ma­gyar-auszt­rál meccs­nek. A ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Óri­ási a tétje a mai, pa­pí­ron ba­rát­sá­gos ma­gyar-auszt­rál meccs­nek. A szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi ka­pi­tány?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk a fel­ve­tést: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány?

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Új fel­adat vár Georges Le­ekensre? Bel­gi­um­ban már sem­min sem cso­dál­koz­ná­nak vele kap­cso­lat­ban.

Megszólalt Csányi Sándor, emiatt aggódik a magyar futballvezér

Megszólalt Csányi Sándor, emiatt aggódik a magyar futballvezér

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Az MLSZ el­nöke el­várja a vá­lo­ga­tot­tól, hogy ki­jus­son az Eu­rópa-baj­nok­ságra. Le­ekens­ről is be­szélt.

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

A belga edző meg­ta­nulna ma­gya­rul.

A belga edző hosszú hó­na­pokra ter­vez ide­haza, ezért sze­retne meg­ta­nulni ma­gya­rul.

Komoly kritika, Leekens ezt biztosan nem teszi zsebre!

Komoly kritika, Leekens ezt biztosan nem teszi zsebre!

Meg­kapta a ma­gáét a belga edzőt.

A ko­rábbi ka­pi­tány sze­rint jobb lett volna egy másik edzőt vá­lasz­tani a ma­gyar kis­padra.

Újabb sztárfocista fordult szembe Leekensszel

Balhé a válogatottnál, újabb sztárfocista fordult szembe Leekensszel

Most Sti­eber Zol­tán fa­kadt ki.

Sti­eber Zol­tán­nak na­gyon fáj, hogy az új szö­vet­ségi ka­pi­tány nem ját­szatta.

Leekens nem kapott választ a vádjára

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál.

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál. A klubja nem en­gedni, hogy re­a­gál­jon a belga edző vád­jára.

Kelleti magát Nikolics, bekeményít Leekens: kinek van igaza?

Kelleti magát Nikolics, bekeményít Leekens: kinek van igaza?

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet! Egy kis ada­lék: a csa­tár­nak rö­vi­de­sen könnyebb dolga lesz a ha­za­u­ta­zás­sal.

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet ebben az ügy­ben!

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Dzsudzsák maradhat? Döntött a szövetségi kapitány

Sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Vá­lo­ga­tot­tunk új belga szak­ve­ze­tője, Georges Le­ekens csa­pa­tá­val kap­cso­lat­ban egy­előre sok a kér­dő­jel, de egy már biz­tos.

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Jú­ni­us­ban két mér­kő­zé­sen lép pá­lyára a vá­lo­ga­tott. Fe­hér­orosz­or­szágba is uta­zik a Le­ekens-csa­pat.

Leekens szerint a hit a legfontosabb, templomba megy a fociválogatott

Leekens szerint a hit a legfontosabb, templomba megy a fociválogatott

Belga szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nem sza­kít az elő­dei ha­gyo­má­nya­i­val.

Belga szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk el­mondta, mit vár a já­té­ko­sok­tól. Nem sza­kít az elő­dei ha­gyo­má­nya­i­val.

Hatalmas örömhírt kapott a Fradi sztárja, erre várt eddig

Hatalmas örömhírt kapott a Fradi sztárja, erre várt eddig

Otigba Ken­neth na­gyon közel ke­rült ahhoz, hogy be­mu­tat­koz­zon a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban.

Otigba Ken­neth na­gyon közel ke­rült ahhoz, hogy be­mu­tat­koz­zon a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban.

Meglepő vallomás, Leekens a Barcelonáról álmodik

Meglepő vallomás, Leekens a Barcelonáról álmodik

Ennek örülne iga­zán a belga.

Ennek örülne iga­zán a belga ve­ze­tő­edző. Már­cius 23-án Ka­zahsz­tán ellen ját­szik a vá­lo­ga­tott, négy nap­pal ké­sőbb pedig Skó­ci­á­val.

Nagy húzás? Leekens régi ismerőst csábított a magyar válogatotthoz

Nagy húzás? Leekens régi ismerőst csábított a magyar válogatotthoz

Össze­állt a stáb a nem­zeti csa­pat­nál. Belga edző csat­la­ko­zott a név­sor­hoz. Ka­zahsz­tán ellen de­bü­tál majd Le­ekens.

Kemény üzenet: Nikolics nem kér a magyar kispadból

Kemény üzenet: Nikolics nem kér a magyar kispadból

A Chi­cago Fire fut­bal­lis­tája ugyan­azt sze­retné csi­nálni a vá­lo­ga­tott­ban, mint a klub­csa­pa­tá­ban.

A Chi­cago Fire fut­bal­lis­tája ugyan­azt sze­retné csi­nálni a vá­lo­ga­tott­ban, mint a klub­csa­pa­tá­ban.

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Itt van Leekens első botránya, nekiugrott egy klubvezető

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre. Tény­leg túl pök­hen­din nyi­lat­ko­zott a fo­ci­vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Rá­pi­rí­tot­tak a belga szak­em­berre. Tény­leg túl pök­hen­din nyi­lat­ko­zott a fo­ci­vá­lo­ga­tott új ka­pi­tá­nya?

Eldőlt, ekkor debütál Leekens a magyar válogatott kispadján

Eldőlt, ekkor debütál Leekens a magyar válogatott kispadján

Ha­ma­ro­san be­mu­tat­koz­hat.

A belga tré­ner négy mér­kő­zés idő­pont­ját is el­árulta. A vá­lo­ga­tott­nak sűrű lesz a jövő évi prog­ramja. Le­ekens ok­tó­ber óta ve­zeti a csa­pa­tot.

Erre ki számított? Leekens üzent a magyar szurkolóknak

Erre ki számított? Leekens üzent a magyar szurkolóknak

Vi­deón kí­vánt kel­le­mes ün­ne­pe­ket.

A ka­pi­tány vi­deón kí­vánt kel­le­mes ün­ne­pe­ket. A ka­pi­tány üze­ne­tét a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán.

Váratlan fordulat, Dárdai kinézte magának Leekens felfedezettjét

Váratlan fordulat, Dárdai kinézte magának Leekens felfedezettjét

A Hoffen­heim­mel ver­se­nyez­het a Her­tha a kö­zép­pá­lyá­sért.

A Hoffen­heim­mel ver­se­nyez­het a Her­tha a kö­zép­pá­lyá­sért. Le­ekens kezei alatt de­bü­tált ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban.

Meglepő helyszín, Leekens ennek a csapatnak a meccsén járt

Meglepő helyszín, Leekens ennek a csapatnak a meccsén járt

Három ma­gyar já­té­kost fi­gyel­he­tett. Sok gólt nem ho­zott a mér­kő­zés.

Három ma­gyar já­té­kost fi­gyel­he­tett. Sok gólt nem ho­zott a mér­kő­zés, amire ki­lá­to­ga­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott belga ka­pi­tá­nya.

Kiderült, így áll munkába az új magyar focikapitány

Kiderült, így áll munkába az új magyar focikapitány

A belga szak­em­ber már baj­noki mér­kő­zé­se­ket is meg­né­zett a hét­vé­gén.

A belga szak­em­ber már baj­noki mér­kő­zé­se­ket is meg­né­zett a hét­vé­gén.

Kőkemény ember rázza gatyába Dzsudzsákékat

Kőkemény ember rázza gatyába Dzsudzsákékat

Le­ekensre fel­néz­het­nek a fo­cis­ták.

Georges Le­ekensre fel­néz­het­nek a ma­gyar fo­cis­ták. Já­té­kos­ként kő­ke­mény védő hí­ré­ben állt a belga. Kű Lajos jó vé­le­ménnyel van róla.

Kínos, az új magyar szövetségi kapitány erre nem lehet büszke

Kínos, az új magyar szövetségi kapitány erre nem lehet büszke

Nem volt túl ered­mé­nyes.

Nem volt túl ered­mé­nyes a vá­lo­ga­tot­tak élén. Közel hat­van­szor irá­nyí­tott nem­zeti csa­pa­tot, rossz a mér­lege a bel­gá­nak.

Durva, ennél a válogatottnál is jelölt volt az új magyar kapitány

Durva, ennél a válogatottnál is jelölt volt az új magyar kapitány

Az év ele­jén majd­nem kis­pa­dot ka­pott Af­ri­ká­ban. Bár a leg­jobb nyolc közé be­ke­rült, végül nem Georges Le­ekens lett a be­futó.

Mi a véleményed a magyar válogatott új kapitányáról? Szavazz!

Mi a véleményed a magyar válogatott új kapitányáról? Szavazz!

Az MLSZ Georges Le­ekenst ne­vezte ki.

Az MLSZ Georges Le­ekenst ne­vezte ki szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak. Sze­rin­ted jó dön­tés volt?

Megvan Storck utódja a válogatottnál, erre ki számított?

Megvan Storck utódja a válogatottnál, erre ki számított?

Belga szak­em­bert kért fel az MLSZ.

Belga szak­em­bert kért fel az MLSZ. Ko­ráb­ban három nem­zeti csa­pa­tot is irá­nyí­tott, Bel­gi­u­mot a vi­lág­baj­nok­ságra is ki­ve­zette a 68 éves tré­ner.