George Michael

Súlyos titkok derültek ki George Michael és Diana hercegnő viszonyáról

Súlyos titkok derültek ki George Michael és Diana hercegnő viszonyáról

A pop­éne­kes és a her­cegnő kö­zeli ba­rá­tok vol­tak.

A pop­éne­kes és a her­cegnő kö­zeli ba­rá­tok vol­tak, de most ki­de­rült, hogy ennél több­ről volt szó.

Drámai utolsó interjú: Kiderült George Michael halálának igazi oka?

Drámai utolsó interjú: Kiderült George Michael halálának igazi oka?

A sztár ha­lála előtt né­hány nap­pal adta élete leg­meg­rá­zóbb in­ter­jú­ját.

A sztár ha­lála előtt né­hány nap­pal adta élete leg­meg­rá­zóbb in­ter­jú­ját.

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

Döbbenetes dolog derült ki George Michael haláláról

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes­le­gen­dá­ról egyik leg­jobb ba­rátja tett meg­lepő val­lo­mást.

Kiderült, mi okozta valójában George Michael halálát

Kiderült, mi okozta valójában George Michael halálát

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt vi­lág­sztár ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egé­szen idáig tisz­tá­zat­la­nok vol­tak.

A ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt vi­lág­sztár ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egé­szen idáig tisz­tá­zat­la­nok vol­tak.

Babapocak-villantás, kínos bakik és Adele-tarolás - erről szólt az idei Grammy

Babapocak-villantás, kínos bakik és Adele-tarolás - erről szólt az idei Grammy

Va­sár­nap éj­szaka át­ad­ták a leg­ran­go­sabb zenei el­is­me­ré­se­ket, a Grammy-dí­ja­kat. Kel­le­met­len for­du­la­tok is tör­tén­tek.

Óriási botrány: Kitiltották a temetésről George Michael szerelmét

Óriási botrány: Kitiltották a temetésről George Michael szerelmét

Hiába volt a leg­fon­to­sabb ember a sztár éle­té­ben, a gyá­szoló csa­lád látni sem akarja!

Felháborító dolog derült ki George Michaellel kapcsolatban

Felháborító dolog derült ki George Michaellel kapcsolatban

Az éne­kes­nek fo­galma sem volt arról, hogy mit mű­vel­nek a háta mö­gött.

Az éne­kes­nek fo­galma sem volt arról, hogy mit mű­vel­nek a háta mö­gött. A ba­rá­tok és a ra­jon­gók őr­jön­ge­nek.

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Bár 1963. jú­nius 25-én szü­le­tett meg George Mi­chael, mégis az a nap volt az éne­kes csa­lád­já­nak leg­szo­mo­rúbb napja.

Bár 1963. jú­nius 25-én szü­le­tett meg George Mi­chael, mégis az a nap volt az éne­kes csa­lád­já­nak leg­szo­mo­rúbb napja.

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Elő­ke­rült egy te­le­fon­hí­vás, amin az éne­kes párja kér se­gít­sé­get.

Elő­ke­rült egy te­le­fon­hí­vás, amin az éne­kes párja kér se­gít­sé­get.

Ezért nem lehetett öngyilkos George Michael

Ezért nem lehetett öngyilkos George Michael

Csa­lá­dot akart ala­pí­tani.

A leg­fris­sebb plety­kák sze­rint a ka­rá­csony­kor el­hunyt éne­kes saját ma­gá­val vég­zett, ami a ba­rá­tai sze­rint le­he­tet­len. Ugyanis nagy ter­vei vol­tak.

A világ elől bujdosva ért véget George Michael élete

A világ elől bujdosva ért véget George Michael élete

Ha­lála előtt vissza­té­résre ké­szült.

Ha­lála előtt nagy vissza­té­résre ké­szült George Mi­chael, de ugyan­ak­kor el akart rej­tőzni a világ szeme elől, hogy senki ne lát­hassa.

Kiszivárgott George Michael végrendelete

Kiszivárgott George Michael végrendelete

Egyál­ta­lán nem azok kap­ják a sok mil­li­ár­dos ha­gya­té­kát, akik­ről kez­det­ben szó volt. Ami egy­ál­ta­lán nem meg­lepő.

Egyál­ta­lán nem azok kap­ják a sok mil­li­ár­dos ha­gya­té­kát, akik­ről kez­det­ben szó volt. Ami egy­ál­ta­lán nem meg­lepő.

Döbbenet: Egyházfő gyalázza George Michaelt

Döbbenet: Egyházfő gyalázza George Michaelt

Van, aki­nek semmi sem szent, és képes saját beteg né­ze­te­ire is ma­gya­rá­za­tot ta­lálni a sztár ha­lá­lá­ban.

Van, aki­nek semmi sem szent, és képes saját beteg né­ze­te­ire is ma­gya­rá­za­tot ta­lálni a sztár ha­lá­lá­ban.

Mi volt Diana hercegnő és George Michael között?

Mi volt Diana hercegnő és George Michael között?

Lady D egy­kori sza­ká­csa tá­lalt ki.

Lady D egy­kori sza­ká­csa arról me­sélt, hogy mennyire szo­ros kap­cso­lat volt a her­cegnő és az éne­kes kö­zött.

Gyerekként egyetlen barátja sem volt George Michaelnek

Gyerekként egyetlen barátja sem volt George Michaelnek

Ap­já­val ne­he­zen ér­tet­tek szót.

Édes­any­já­val rend­kí­vül szo­ros és sze­re­tet­tel­jes volt a vi­szo­nya, ap­já­val azon­ban ne­he­zen ér­tet­ték meg egy­mást.

Ezért utazott titokban halála előtt George Michael Bécsbe

Ezért utazott titokban halála előtt George Michael Bécsbe

Ez volt az utolsó na­gyobb ki­ruc­ca­nása.

Ez volt az utolsó na­gyobb ki­ruc­ca­nása. Ál­lí­tó­lag senki nem is­merte fel az ekkor már több mint 100 kilós vi­lág­sztárt.

Mély gyászban a szupermodellek George Michael miatt

Mély gyászban a szupermodellek George Michael miatt

Sze­re­pel­tek a klip­jé­ben.

A '90-es évek leg­is­mer­tebb szu­per­mo­dell­jei az éne­kes Fre­e­dom című klip­jé­ben sze­re­pel­tek. Az 53 éves pop­ikon ha­lál­híre őket is tel­je­sen vá­rat­la­nul érte.

Szerelmes nyaraláson védte George Michaelt a magyar testőr

Szerelmes nyaraláson védte George Michaelt a magyar testőr

Ahogy bár­hol, úgy ha­zánk­ban is óri­ási ra­jon­gó­tá­bora van a vi­lág­sztár­nak.

Ahogy a világ min­den pont­ján, úgy Ma­gyar­or­szá­gon is óri­ási ra­jon­gó­tá­bora van a vi­lág­sztár­nak.

Megdöbbentő: itt vannak az utolsó fotók George Michaelről

Megdöbbentő: itt vannak az utolsó fotók George Michaelről

A pop­le­genda az utóbbi idő­ben bor­zal­ma­san meg­hí­zott. A Last Ch­rist­mas elő­adója ka­rá­csony első nap­ján vesz­tette éle­tét.

Tóth Vera: Egy kicsit én is meghaltam

Tóth Vera: Egy kicsit én is meghaltam

George Mi­cha­elt gyá­szolja a hazai sztár­vi­lág.

George Mi­cha­elt gyá­szolja a hazai sztár­vi­lág. Tóth Verát na­gyon meg­ren­dí­tette ked­vence el­vesz­tése. A Fa­ce­boo­kon bú­csú­zott tőle.

Így gyászolja a világsztár George Michaelt

Így gyászolja a világsztár George Michaelt

A vi­lág­sztár ha­lál­híre össze­törte egy­kori du­ett­part­ne­rét. Az egész világ gyá­szol.

A vi­lág­sztár ha­lál­híre össze­törte egy­kori du­ett­part­ne­rét.

Évtizedek után vallotta be a nők bálványa, hogy meleg

Évtizedek után vallotta be a nők bálványa, hogy meleg

George Mi­chael éve­ken át ti­port a női szí­ve­ken, mire be­val­lotta, hogy saját ne­mé­hez von­zó­dik.

Gyászba borult a világ a popikon miatt

Gyászba borult a világ a popikon miatt

Amúgy is nép­szerű slá­ge­rei csú­cso­kat dön­te­nek.

Amúgy is nép­szerű slá­ge­rei né­zett­ségi csú­cso­kat dön­te­nek, web­lapja össze­om­lott.