George Clooney

Az első fotók, így érkeztek meg George Clooney-ék a hercegi esküvőre

Az első fotók, így érkeztek meg George Clooney-ék a hercegi esküvőre

A szí­nész fe­le­sége, Amal Clo­o­ney egy gyö­nyörű sárga ruhát vá­lasz­tott.

A szív­tipró szí­nész fe­le­sége, Amal Clo­o­ney egy gyö­nyörű sárga ruhát vá­lasz­tott.

FRISS HÍREK

Meglepő dologra kényszerült George Clooney az ikrei miatt

Meglepő dologra kényszerült George Clooney az ikrei miatt

A szí­nész rend­kí­vül elő­re­látó.

A szí­nész nem­csak rend­kí­vül elő­re­látó, hanem el­ké­pesz­tően jófej is. Más biz­to­san nem tett volna ilyet.

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak.

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak, de be­jött!

Itt vannak a legújabb képek a Clooney-ikrekről!

Itt vannak a legújabb képek a Clooney-ikrekről!

A Clo­o­ney csa­lád el­me­ne­kült a tél elől, amit egy szem­fü­les pap­arazzo si­ke­re­sen meg­örö­kí­tett.

A Clo­o­ney csa­lád el­me­ne­kült a tél elől, amit egy szem­fü­les pap­arazzo si­ke­re­sen meg­örö­kí­tett, a fotók pedig nap­vi­lá­got lát­tak.

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Még csak három hó­na­po­sak az ik­reik.

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba. Pedig Clo­o­ney egy­előre nem akart csa­lád­bő­ví­tést.

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Nem­rég szü­let­tek meg az ikrek.

Három hó­napja szü­let­tek meg a sár­mos szí­nész és az ügy­védnő ikrei, Clo­o­ney most vált el elő­ször hosszabb időre a csa­lád­já­tól.

Különös fotók: Így bulizott az éjszakában Amal Clooney

Különös fotók: Így bulizott az éjszakában Amal Clooney

Eddig min­den ide­jét gyer­me­ke­i­nek szen­telte, most vi­szont úgy dön­tött, hogy kirúg a hám­ból! De vajon mit szól ehhez a férje?

Eddig min­den ide­jét gyer­me­ke­i­nek szen­telte, most vi­szont úgy dön­tött, hogy kirúg a hám­ból! De vajon mit szól ehhez a férje?

Elképesztő videó került elő George Clooney-ról

Elképesztő videó került elő George Clooney-ról

Az Oscar-díjas szí­nész min­dig ugyan­azt csi­nálja mind­egyik film­jé­ben, ami egye­sek sze­rint vic­ces, mások sze­rint ide­ge­sítő.

Az Oscar-díjas szí­nész min­dig ugyan­azt csi­nálja mind­egyik film­jé­ben, ami egye­sek sze­rint vic­ces, mások sze­rint ide­ge­sítő.

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet ott­hon, mióta meg­ér­kez­tek az ikrek, és ehhez nem min­dig tud al­kal­maz­kodni.

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet ott­hon, mióta meg­ér­kez­tek az ikrek, és ehhez nem min­dig tud al­kal­maz­kodni.

Forró éjszaka, étteremben csókolózott George Clooney

Forró éjszaka, étteremben csókolózott George Clooney

Bár sok pár kap­cso­la­tá­ból a gye­re­kek szü­le­tése után el­tű­nik a szen­ve­dély, az 56 éves szí­nész sze­rel­me­sebb, mint va­laha!

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Évek­kel tűnik idő­sebb­nek!

Né­hány hó­napja még alig várta, hogy apa le­gyen, azt azon­ban talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

Ilyenek George Clooney ikrei

Ilyenek George Clooney ikrei

A szí­nész-ren­dező édes­apja, Nick Clo­o­ney bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról, aki­ket rö­vid­del a szü­lés után lát­ha­tott is.

A szí­nész-ren­dező édes­apja, Nick Clo­o­ney bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról, aki­ket rö­vid­del a szü­lés után lát­ha­tott is.

Luxuskórházban születtek meg George Clooney ikrei

Luxuskórházban születtek meg George Clooney ikrei

Nem spó­rolt George Clo­o­ney fe­le­sége és gye­re­keik ké­nyel­mén, a világ leg­elő­ke­lőbb szü­lé­sze­tén vi­sel­ték gond­ju­kat.

Nem spó­rolt George Clo­o­ney fe­le­sége és gye­re­keik ké­nyel­mén.

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Kedd reg­gel jött el a nagy pil­la­nat.

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek.

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Bol­do­gan me­sélt a szí­nész édes­anyja a pil­la­nat­ról, ami­kor George el­árulta, hogy apa lesz.

Gyászolva készül az apaságra George Clooney

Gyászolva készül az apaságra George Clooney

El­ve­szí­tette imá­dott uno­ka­test­vé­rét.

El­ve­szí­tette imá­dott uno­ka­test­vé­rét George Clo­o­ney. Hat­van­egy évet élt a nép­szerű szí­nész.

Hűha: Apa lesz George Clooney?

Hűha: Apa lesz George Clooney?

Az Oscar-díjas fil­mes ne­jé­nek po­cakja gya­nú­san kez­dett göm­bö­lyödni.

Az Oscar-díjas fil­mes ne­jé­nek po­cakja gya­nú­san kez­dett göm­bö­lyödni, ami azon­nal be­in­dí­totta a plety­ka­gyá­rat.

Retteghet Brad Pitt és George Clooney, kiderülhetnek a titkaik

Retteghet Brad Pitt és George Clooney, kiderülhetnek a titkaik

Clo­o­ney egy­kori ba­rát­nője alá­írt az egyik re­a­lity-be, ahol fe­cseg­het majd...

Clo­o­ney egy­kori ba­rát­nője alá­írt az egyik re­a­lity-be, ahol fe­cseg­het majd...

Így reagált Brad Pitt válására a döbbent George Clooney!

Így reagált Brad Pitt válására a döbbent George Clooney!

Elő­ször szó­hoz sem ju­tott!

Az el­fog­lalt szí­nész egy in­terjú köz­ben ér­te­sült róla, hogy An­gel­ina Jolie vá­rat­la­nul be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet. A meg­le­pett­ség­től elő­ször szó­hoz sem ju­tott!

Felesége életéért aggódik George Clooney

Felesége életéért aggódik George Clooney

Jogi há­bo­rút indít az ISIS ellen.

Amal jogi há­bo­rút indít az Isz­lám Állam ellen, ami­vel a ter­ror­szer­ve­zet cél­pont­jává válik. Mindez ért­he­tően ag­go­da­lom­mal tölti el a fér­jét.

Halálosan megfenyegették George Clooney-t! Retteg a világsztár!

Halálosan megfenyegették George Clooney-t! Retteg a világsztár!

Se éj­jele, se nap­pala a sár­mos szí­nész­nek...

Se éj­jele, se nap­pala a sár­mos szí­nész­nek, mióta egy őrült pszi­cho­pata ha­lá­lo­san meg­fe­nye­gette őt.

Migránsok özönlötték el George Clooney olaszországi luxusvilláját!

Migránsok özönlötték el George Clooney olaszországi luxusvilláját!

Va­ló­sá­gos me­ne­kült­szál­lássá vál­to­zott a sár­mos vi­lág­sztár nya­ra­lója.

Va­ló­sá­gos me­ne­kült­szál­lássá vál­to­zott a sár­mos vi­lág­sztár nya­ra­lója.

Erotikus fotókkal üzent volt kedvesének a szexi tévés!

Erotikus fotókkal üzent volt kedvesének a szexi tévés!

Le­he­tet­len, hogy 44 éves.

El­ké­pesz­tően szexi ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról a 44 éves tévés. Meg­őrül­nek érte a férfiak.

Őrület! George Clooney neje bepereli az Iszlám Államot!

Őrület! George Clooney neje bepereli az Iszlám Államot!

Amal Clo­o­ney nem­zet­közi em­ber­jogi ügy­véd fogja vé­deni a ja­zidi nőket az Isz­lám Ál­lam­mal szem­ben a Nem­zet­közi Bün­tető Bí­ró­sá­gon.

Amal Clo­o­ney nem­zet­közi em­ber­jogi ügy­véd fogja vé­deni a szex­rab­szol­ga­ság, sze­xu­á­lis erő­szak és nép­ir­tás ál­do­za­tául esett ja­zidi nőket az Isz­lám Ál­lam­mal szem­ben a Nem­zet­közi Bün­tető Bí­ró­sá­gon.

Szexi sztárok szakállal és anélkül: újra divat a szőrős pasi!

Szexi sztárok szakállal és anélkül: újra divat a szőrős pasi!

Ismét re­ne­szán­szát éli a sza­káll! Össze­gyűj­töt­tünk pár sztárt, akik dús szőr mögé rej­tet­ték az ar­cu­kat.

Ismét re­ne­szán­szát éli a sza­káll! Össze­gyűj­töt­tünk pár sztárt, akik dús szőr mögé rej­tet­ték az ar­cu­kat.

Örökbe fogadtak George Clooney-ék

Örökbe fogadtak George Clooney-ék

A szí­nész és neje, Amal Ala­mud­din is adop­tál­tak.

Aho­gyan sokan mások Hol­ly­wood­ban, úgy George Clo­o­ney és neje, Amal Ala­mud­din is adop­tál­tak. Ám az ő leg­újabb csa­lád­tag­juk nem egy kis­gye­rek, de még csak nem is ember.

Bugyit villantott George Clooney felesége

Bugyit villantott George Clooney felesége

Ki­fo­gott rajta az au­tóba be­szál­lás.

Amal Clo­o­ney a jog­hoz és a di­vat­hoz na­gyon ért. Az au­tóba való be- és ki­szál­lás­hoz vi­szont ke­vésbé.

George Clooney felesége kigyógyult az anorexiából?

George Clooney felesége kigyógyult az anorexiából?

A szí­nész sze­rel­mé­nek mintha ki­ke­re­ke­dett volna az arca. El­kép­zel­hető, hogy le­küz­dötte ször­nyű be­teg­sé­gét?

A híres szí­nész sze­rel­mé­nek mintha ki­ke­re­ke­dett volna az arca. El­kép­zel­hető, hogy le­küz­dötte ször­nyű be­teg­sé­gét? Nézd meg a fo­tó­kat!

George Clooney felesége egyre rémesebben néz ki

George Clooney felesége egyre rémesebben néz ki

Nehéz el­dön­teni, hogy Amal Clo­o­ney kóros so­vány­sága, vagy a ma­gas­sar­kúk­tól el­tor­zult láb­feje nyújt rosszabb lát­ványt.

Nehéz el­dön­teni, hogy Amal Clo­o­ney kóros so­vány­sága, vagy a ma­gas­sar­kúk­tól el­tor­zult láb­feje nyújt rosszabb lát­ványt.

Az életével játszik George Clooney gyönyörű felesége

Az életével játszik George Clooney gyönyörű felesége

Amal Clo­o­ney fo­lya­ma­tos élet­ve­szély­ben van. Az ügy­védnő ugyanis egy po­li­ti­kus vé­del­mét vál­lalta el.

Amal Clo­o­ney fo­lya­ma­tos élet­ve­szély­ben van. Az ügy­védnő ugyanis egy po­li­ti­kus vé­del­mét vál­lalta el.

Ilyenek lesznek George Clooney gyerekei - Fotók

Ilyenek lesznek George Clooney gyerekei - Fotók

Nézz be ve­lünk a jö­vőbe!

Ugyan még csak ké­szül az apa­ságra, de egy ügyes grafi­kai prog­ram­nak kö­szön­he­tően, meg­mu­tat­juk, mi­ként néz­het­nek majd ki a gyer­kő­cei.

George Clooney pályázik Leonardo házára

George Clooney pályázik Leonardo házára

Meg­adna érte akár 15 mil­lió dol­lárt is.

A szí­nész nem kol­lé­gája, Le­o­nardo DiCap­rio házát nézte ki ma­gá­nak, hanem azt a ten­ger­parti vil­lát, ami­ben egy­kor Le­o­nardo da Vinci la­kott és épí­tett.

Sztárok egy fedél alatt: George Clooney Cindy Crawfordék házába költözik

George Clooney Cindy Crawfordék házába költözik

A szí­nész ré­sze­gen már be­fe­küdt Cindy Craw­ford ágyába. Most pedig a fe­le­sé­gé­vel együtt ide­ig­le­ne­sen össze­bú­to­roz­nak az egy­kori top­mo­del­lel és fér­jé­vel.

Még rövidebbre rántotta Clooney pórázát a felesége

Még rövidebbre rántotta Clooney pórázát az asszony

Amal Ala­mud­din ke­mé­nyen dik­tál! Meg­szabja, hogy mit és mikor csi­nál­hat férje, George Clo­o­ney. Még imá­dott olasz vil­lá­já­ból is ki kell köl­töz­nie.

Amal Ala­mud­din ke­mé­nyen dik­tál! Meg­szabja, hogy mit és mikor csi­nál­hat férje, George Clo­o­ney. A sár­mőr­nek még imá­dott olasz vil­lá­já­ból is ki kell köl­töz­nie.

Betegesen vékony George Clooney felesége - Fotó

Betegesen vékony George Clooney felesége - Fotó

Amal Ala­mud­din a jelek sze­rint csak a férje ide­geit eszi meg, más­kü­lön­ben nem fogy­hatna ilyen vil­lám­tem­pó­ban.

Amal Ala­mud­din a jelek sze­rint csak a férje ide­geit eszi meg, más­kü­lön­ben nem fogy­hatna ilyen vil­lám­tem­pó­ban.

Vége a világnak! Brad Pitt és George Clooney összevesztek

Vége a világnak! Brad Pitt és George Clooney összevesztek

Csú­nya szak­mai vi­tába ke­ve­red­tek!

Hol­ly­wood leg­hí­re­sebb paj­tás pá­rosa, George Clo­o­ney és Brad Pitt már nem cim­bo­rál­nak töb­bet, mert egy csú­nya szak­mai vi­tába ke­ve­red­tek.

15 sztár rettenetes fogsorral

15 sztár, aki a fogorvosának köszönheti a karrierjét

Meg­mu­tat­juk, ki az a 15 hí­res­ség, aki nem sztár­nak szü­le­tett, de nem saj­nálta a pénzt arra, hogy a mo­so­lyát tö­ké­le­tessé va­rá­zsolja.

Meg­mu­tat­juk, ki az a 15 hí­res­ség, aki nem sztár­nak szü­le­tett, de nem saj­nálta a pénzt arra, hogy a mo­so­lyát tö­ké­le­tessé va­rá­zsolja.

Cicaharc! Amal Alamuddin csak most vette észre, hogy George Clooney jóképű

Cicaharc! Amal Alamuddin csak most vette észre, hogy George Clooney jóképű

A vissza­fo­gott jo­gásznő fél­té­keny fe­ne­vaddá vál­to­zott.

A vissza­fo­gott jo­gásznő fél­té­keny fe­ne­vaddá vál­to­zott.

George Clooney zavarba jött neje ajándékától

George Clooney zavarba jött neje ajándékától

Az asszony olyan arc­pi­rí­tóan drága meg­le­pe­tést vett George Clo­o­ney szü­le­tés­nap­jára, hogy még a szí­nész is el­szé­gyellte magát...

Az asszony olyan arc­pi­rí­tóan drága meg­le­pe­tést vett George Clo­o­ney szü­le­tés­nap­jára, hogy még a szí­nész is el­szé­gyellte magát...

Skalpvadász szelídítők

Skalpvadász szelídítők

A sztár­vi­lág szép­fi­ú­i­ról ál­ta­lá­ban el­mond­ható, hogy a nők őket akar­ják, a férfiak pedig olya­nok akar­nak lenni, mint ők. Ko­runk leg­hír­hed­tebb skalp­va­dá­szai azon­ban már el­es­tek a csa­ta­me­zőn, és bol­dog há­zas­ság­ban élnek va­rázs­erejű höl­gyeik ol­da­lán.

A sztár­vi­lág szép­fi­ú­i­ról ál­ta­lá­ban el­mond­ható, hogy a nők őket akar­ják, a férfiak pedig olya­nok akar­nak lenni, mint ők. Ko­runk leg­hír­hed­tebb skalp­va­dá­szai azon­ban már el­es­tek a csa­ta­me­zőn, és bol­dog há­zas­ság­ban élnek va­rázs­erejű höl­gyeik ol­da­lán.

Felesége kasztrálja George Clooney férfiasságát!

Felesége kasztrálja George Clooney férfiasságát!

Épp­hogy össze­há­za­sod­tak, máris gyűl­nek a vi­har­fel­hők George Clo­o­ney és Amal Ala­mud­din fri­gye fö­lött. A csi­nos ügy­véd­nő­nek ugyanis na­gyon ko­moly el­vá­rá­sai van­nak.

Épp­hogy össze­há­za­sod­tak, máris gyűl­nek a vi­har­fel­hők George Clo­o­ney és Amal Ala­mud­din fri­gye fö­lött. A csi­nos ügy­véd­nő­nek ugyanis na­gyon ko­moly el­vá­rá­sai van­nak, ami­ket vas­szi­gor­ral be is tar­tat új­don­sült fér­jé­vel.