George Clooney

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről egy­előre nem sokat lehet tudni.

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről nem sokat tudni, de va­la­min egész éle­té­ben osz­tozni fog a szí­nés­szel.

FRISS HÍREK

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

George Clo­o­ney tel­je­sen ki­akadt attól, amit most el kell vi­sel­nie a her­ceg­né­nek. Fi­gyel­mez­tet, hogy ennek rossz vége lesz!

Súlyos szavak: ismét világsztár kelt Meghan hercegné védelmére

Súlyos szavak: ismét világsztár kelt Meghan hercegné védelmére

Az 57 éves sztára­puka, George Clo­o­ney már nem elő­ször szó­lalt fel a sokat tá­ma­dott her­cegné ér­de­ké­ben.

Az 57 éves sztára­puka, George Clo­o­ney már nem elő­ször szó­lalt fel a sokat tá­ma­dott her­cegné ér­de­ké­ben.

Döbbenet a királyi palotában, Amal Clooney ellopta a show-t

Döbbenet a királyi palotában, Amal Clooney ellopta a show-t

Még Ká­roly her­ceg sem bírt szó nél­kül el­menni a gyö­nyörű Amal mel­lett.

Még Ká­roly her­ceg sem bírt szó nél­kül el­menni a gyö­nyörű Amal mel­lett. Min­denki csak ámult!

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Megijedt a felesége haragjától? George Clooney váratlan döntést hozott

Megijedt a felesége haragjától? George Clooney váratlan döntést hozott

Az 57 éves sztárapu­kát már nyári bal­esete óta nyag­gatta Amal Clo­o­ney, hogy hagy­jon fel a ve­szé­lyes élet­mód­dal.

George Clooney inkább bulizik, mint a családdal van

George Clooney inkább bulizik, mint a családdal van

Két ha­tal­mas par­tit is ren­de­zett.

Az Oscar-díjas fil­mest nem hát­rál­tatta, hogy a fe­le­sége egye­dül ma­radt ott­hon a gye­re­kek­kel. Két ha­tal­mas par­tit is ren­de­zett.

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Clo­o­ney-ék kö­ze­lebb áll­nak hoz­zá­juk.

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Amal és George Clo­o­ney úgy tűnik, a töb­bi­ek­nél is kö­ze­lebb áll hoz­zá­juk.

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Kö­zeli kap­cso­lat­ban van­nak.

Ez­út­tal George Clo­o­ney és fe­le­sége, Amal Clo­o­ney tár­sa­sá­gá­ban pi­hent Harry és Meg­han. Kö­zeli kap­cso­lat­ban van­nak egy­más­sal...

Nem is gondolnád, mivel keresi valójában a pénzt a legjobban fizetett sztár

Nem is gondolnád, mivel keresi valójában a pénzt a legjobban fizetett sztár

Bár George Clo­o­ney-t szí­nész­ként is­mert, nem ez teszi gaz­daggá.

Bár George Clo­o­ney-t szí­nész­ként is­mert, nem ez teszi gaz­daggá.

Hihetetlen, milyen jó formában van balesete után az 57 éves sztár

Hihetetlen, milyen jó formában van balesete után az 57 éves sztár

A szí­nész korát meg­ha­zud­toló ener­gi­á­val foly­tatja a for­ga­tást, mintha bal­esete sosem tör­tént volna meg.

Itt tűnt fel balesete után sztárapuka, túl korán áll újra munkába?

Itt tűnt fel balesete után sztárapuka, túl korán áll újra munkába?

Az 57 éves sztárt egy rep­té­ren si­ke­rült len­cse­végre kap­niuk a fo­tó­sok­nak, de úgy tűnt, hogy még min­dig nem gyó­gyult meg.

Helyszíni videó jött: elgázolták a sztárapukát, métereket repült az ütközéstől

Helyszíni videó jött: elgázolták a sztárapukát, métereket repült az ütközéstől

Durva bal­ese­tet szen­ve­dett Clo­o­ney.

Durva bal­ese­tet szen­ve­dett George Clo­o­ney. Cso­dá­val ha­tá­ros módon úszta meg az üt­kö­zést a szí­nész.

Most érkezett: Elgázolták George Clooney-t

Most érkezett: Elgázolták George Clooney-t

Az 57 éves vi­lág­sztár Szar­dí­nián mo­to­ro­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Az 57 éves vi­lág­sztár Szar­dí­nián mo­to­ro­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Bosszút állt kolléganőjén George Clooney

Bosszút állt kolléganőjén George Clooney

Nem tűri, hogy vic­cel­je­nek vele.

A sztára­puka híres csip­ke­lődő meg­jegy­zé­se­i­ről, de azt nem tűri, hogy be­lőle csi­nál­ja­nak vic­cet.

Itt vannak a legújabb képek a Clooney-ikrekről!

Itt vannak a legújabb képek a Clooney-ikrekről!

Egy szem­fü­les fotós le­kapta őket.

A Clo­o­ney csa­lád el­me­ne­kült a tél elől, amit egy szem­fü­les pap­arazzo si­ke­re­sen meg­örö­kí­tett. A csa­ládfő nem sej­tette, hogy le­si­fo­tós va­dá­szik rájuk...

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak.

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak, de be­jött!

Meglepő dologra kényszerült George Clooney az ikrei miatt

Meglepő dologra kényszerült George Clooney az ikrei miatt

A szí­nész rend­kí­vül elő­re­látó.

A szí­nész nem­csak rend­kí­vül elő­re­látó, hanem el­ké­pesz­tően jófej is. Más biz­to­san nem tett volna ilyet.

Különös fotók: Így bulizott az éjszakában Amal Clooney

Különös fotók: Így bulizott az éjszakában Amal Clooney

Eddig min­den ide­jét gyer­me­ke­i­nek szen­telte, most vi­szont úgy dön­tött, hogy kirúg a hám­ból!

Eddig min­den ide­jét gyer­me­ke­i­nek szen­telte, most vi­szont úgy dön­tött, hogy kirúg a hám­ból!

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Hoppá, úgy néz ki, megint várandós George Clooney neje

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba.

Még csak három hó­na­po­sak a vi­lág­sztár és fe­le­sége ikrei, de máris azt be­szé­lik, jön a kö­vet­kező baba. Clo­o­ney nem ter­vezte.

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Bűntudat gyötri George Clooney-t a felesége miatt

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet.

Na­gyon meg­vál­to­zott a hely­zet ott­hon, mióta meg­ér­kez­tek az ikrek, és ehhez nem min­dig tud al­kal­maz­kodni a szí­nész.

Elképesztő videó került elő George Clooney-ról

Elképesztő videó került elő George Clooney-ról

Min­dig ugyan­azt csi­nálja.

Az Oscar-díjas szí­nész min­dig ugyan­azt csi­nálja mind­egyik film­jé­ben, ami egye­sek sze­rint vic­ces, mások sze­rint ide­ge­sítő.

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Vallott George Clooney: naponta négyszer fakad sírva

Három hó­napja szü­let­tek meg a sár­mos szí­nész ikrei, akik­től most vált el elő­ször hosszabb időre.

Három hó­napja szü­let­tek meg a sár­mos szí­nész ikrei, akik­től most vált el elő­ször hosszabb időre.

Forró éjszaka, étteremben csókolózott George Clooney

Forró éjszaka, étteremben csókolózott George Clooney

Az 56 éves szí­nész sze­rel­me­sebb, mint va­laha!

Az 56 éves szí­nész sze­rel­me­sebb, mint va­laha!

Ilyenek George Clooney ikrei

Ilyenek George Clooney ikrei

A szí­nész-ren­dező édes­apja bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról.

A szí­nész-ren­dező édes­apja bol­do­gan me­sélt új­szü­lött uno­ká­i­ról, aki­ket rö­vid­del a szü­lés után lát­ha­tott is.

Luxuskórházban születtek meg George Clooney ikrei

Luxuskórházban születtek meg George Clooney ikrei

Nem spó­rolt George Clo­o­ney.

Nem spó­rolt George Clo­o­ney fe­le­sége és gye­re­keik ké­nyel­mén, a világ leg­elő­ke­lőbb szü­lé­sze­tén vi­sel­ték gond­ju­kat.

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Beleöregedett az apaságba George Clooney

Né­hány hó­napja még alig várta, hogy apa le­gyen, azt azon­ban talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

George Clo­o­ney né­hány hó­napja még alig várta, hogy apa le­gyen, azt azon­ban talán még maga sem gon­dolta volna, mennyi ál­mat­lan éj­sza­ká­val jár egy iker­pár.

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek, egy fi­ú­nak és egy lány­nak.

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek, egy fi­ú­nak és egy lány­nak.

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Bol­do­gan me­sélt a pil­la­nat­ról, ami­kor George el­árulta, hogy apa lesz.

Bol­do­gan me­sélt a pil­la­nat­ról, ami­kor George el­árulta, hogy apa lesz.

Gyászolva készül az apaságra George Clooney

Gyászolva készül az apaságra George Clooney

El­ve­szí­tette imá­dott uno­ka­test­vé­rét.

El­ve­szí­tette imá­dott uno­ka­test­vé­rét George Clo­o­ney. Hat­van­egy évet élt a nép­szerű szí­nész.

Retteghet Brad Pitt és George Clooney, kiderülhetnek a titkaik

Retteghet Brad Pitt és George Clooney, kiderülhetnek a titkaik

Clo­o­ney egy­kori ba­rát­nője alá­írt az egyik re­a­lity-be, ahol könnye­dén ki­fe­cseg­heti a sztá­rok féltve őr­zött tit­kait.

Így reagált Brad Pitt válására a döbbent George Clooney!

Így reagált Brad Pitt válására a döbbent George Clooney!

Elő­ször szó­hoz sem ju­tott!

Az el­fog­lalt szí­nész egy in­terjú köz­ben ér­te­sült róla, hogy An­gel­ina Jolie vá­rat­la­nul be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet. A meg­le­pett­ség­től elő­ször szó­hoz sem ju­tott!

Migránsok özönlötték el George Clooney olaszországi luxusvilláját!

Migránsok özönlötték el George Clooney olaszországi luxusvilláját!

Va­ló­sá­gos me­ne­kült­szál­lássá vál­to­zott a sár­mos vi­lág­sztár nya­ra­ló­já­nak kör­nyéke, Clo­o­ney te­he­tet­len!

Felesége életéért aggódik George Clooney

Felesége életéért aggódik George Clooney

Amal jogi há­bo­rút indít az Isz­lám Állam ellen, ami­vel a ter­ror­szer­ve­zet cél­pont­jává válik.

Amal jogi há­bo­rút indít az Isz­lám Állam ellen, ami­vel a ter­ror­szer­ve­zet cél­pont­jává válik.

Hűha: Apa lesz George Clooney?

Hűha: Apa lesz George Clooney?

Az Oscar-díjas fil­mes ne­jé­nek po­cakja gya­nú­san kez­dett göm­bö­lyödni.

Az Oscar-díjas fil­mes ne­jé­nek po­cakja gya­nú­san kez­dett göm­bö­lyödni, ami azon­nal be­in­dí­totta a plety­ka­gyá­rat.

Halálosan megfenyegették George Clooney-t! Retteg a világsztár!

Halálosan megfenyegették George Clooney-t! Retteg a világsztár!

Se éj­jele, se nap­pala a sár­mos szí­nész­nek, mióta egy őrült pszi­cho­pata ha­lá­lo­san meg­fe­nye­gette őt és csi­nos fe­le­sé­gét.

Őrület! George Clooney neje bepereli az Iszlám Államot!

Őrület! George Clooney neje bepereli az Iszlám Államot!

Amal Clo­o­ney nem­zet­közi em­ber­jogi ügy­véd fogja vé­deni a ja­zidi nőket az Isz­lám Ál­lam­mal szem­ben.

Amal Clo­o­ney nem­zet­közi em­ber­jogi ügy­véd fogja vé­deni a ja­zidi nőket az Isz­lám Ál­lam­mal szem­ben.

Olyat csinált George Clooney, amit eddig még soha!
Videó!

Olyat csinált George Clooney, amit eddig még soha!
Videó!

Ha eddig csak sze­ret­ted, mos­tan­tól imádni fogod őt!

Ha eddig csak sze­ret­ted, mos­tan­tól imádni fogod őt!

Szexi sztárok szakállal és anélkül: újra divat a szőrős pasi!

Szexi sztárok szakállal és anélkül: újra divat a szőrős pasi!

Ismét re­ne­szán­szát éli a sza­káll!

Ismét re­ne­szán­szát éli a sza­káll! Össze­gyűj­töt­tünk pár sztárt, akik dús szőr mögé rej­tet­ték az ar­cu­kat.

George Clooney felesége kigyógyult az anorexiából?

George Clooney felesége kigyógyult az anorexiából?

Nézd meg a fo­tó­kat!

A híres szí­nész sze­rel­mé­nek mintha ki­ke­re­ke­dett volna az arca. El­kép­zel­hető, hogy le­küz­dötte ször­nyű be­teg­sé­gét? Nézd meg a fo­tó­kat!

Erotikus fotókkal üzent volt kedvesének a szexi tévés!

Erotikus fotókkal üzent volt kedvesének a szexi tévés!

El­ké­pesz­tően szexi ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról a 44 éves tévés. Meg­őrül­nek érte a férfiak.

El­ké­pesz­tően szexi ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról a 44 éves tévés. Ezek­kel a fo­tók­kal sze­retne üzenni egy­kori ked­ve­sé­nek. Mi George Clo­o­ney he­lyé­ben le­ül­nénk egy fo­telbe, és el­gon­dol­kod­nánk rajta, hogy hol ron­tot­tuk el a dol­go­kat.

Örökbe fogadtak George Clooney-ék

Örökbe fogadtak George Clooney-ék

Aho­gyan sokan mások Hol­ly­wood­ban, úgy George Clo­o­ney és neje, Amal Ala­mud­din is adop­tál­tak. Ám az ő leg­újabb csa­lád­tag­juk nem egy kis­gye­rek, de még csak nem is ember.

Aho­gyan sokan mások Hol­ly­wood­ban, úgy George Clo­o­ney és neje, Amal Ala­mud­din is adop­tál­tak. Ám az ő leg­újabb csa­lád­tag­juk nem egy kis­gye­rek, de még csak nem is ember.

George Clooney felesége egyre rémesebben néz ki

George Clooney felesége egyre rémesebben néz ki

A lá­ba­i­tól van szebb lát­vány is.

Nehéz el­dön­teni, hogy Amal Clo­o­ney kóros so­vány­sága, vagy a ma­gas­sar­kúk­tól el­tor­zult láb­feje nyújt rosszabb lát­ványt.

Az életével játszik George Clooney gyönyörű felesége

Az életével játszik George Clooney gyönyörű felesége

Amal Clo­o­ney új ügye elég ve­szé­lyes.

Amal Clo­o­ney fo­lya­ma­tos élet­ve­szély­ben van. Az ügy­védnő ugyanis egy olyan po­li­ti­kus vé­del­mét vál­lalta el, aki­nek meg­le­he­tő­sen sok az el­len­sége.

Bugyit villantott George Clooney felesége

Bugyit villantott George Clooney felesége

Amal Clo­o­ney a jog­hoz és a di­vat­hoz na­gyon ért. Az au­tóba való be- és ki­szál­lás­hoz vi­szont ke­vésbé.

Amal Clo­o­ney a jog­hoz és a di­vat­hoz na­gyon ért. Az au­tóba való be- és ki­szál­lás­hoz vi­szont ke­vésbé.

Ilyenek lesznek George Clooney gyerekei - Fotók

Ilyenek lesznek George Clooney gyerekei - Fotók

Ugyan még csak ké­szül az apa­ságra, de egy ügyes prog­ram­nak kö­szön­he­tően, meg­mu­tat­juk, mi­ként néz­het­nek majd ki a gyer­kő­cei.

Ugyan még csak ké­szül az apa­ságra George Clo­o­ney, de egy ügyes grafi­kai prog­ram­nak kö­szön­he­tően, meg­mu­tat­juk, mi­ként néz­het­nek majd ki a gyer­kő­cei.

George Clooney pályázik Leonardo házára

George Clooney pályázik Leonardo házára

A szí­nész nem Le­o­nardo DiCap­rio házát nézte ki ma­gá­nak, hanem azt a vil­lát, ami­ben Le­o­nardo da Vinci la­kott.

A szí­nész nem kol­lé­gája, Le­o­nardo DiCap­rio házát nézte ki ma­gá­nak, hanem azt a ten­ger­parti vil­lát, ami­ben Le­o­nardo da Vinci la­kott.

Sztárok egy fedél alatt: George Clooney Cindy Crawfordék házába költözik

George Clooney Cindy Crawfordék házába költözik

A szí­nész ré­sze­gen már be­fe­küdt Cindy Craw­ford ágyába. Most pedig a fe­le­sé­gé­vel együtt ide­ig­le­ne­sen össze­bú­to­roz­nak az egy­kori top­mo­del­lel és fér­jé­vel.

Betegesen vékony George Clooney felesége - Fotó

Betegesen vékony George Clooney felesége - Fotó

Ke­mény di­é­tán van Amal Ala­mud­din.

Amal Ala­mud­din a jelek sze­rint csak a férje ide­geit eszi meg, más­kü­lön­ben nem fogy­hatna ilyen vil­lám­tem­pó­ban.

Vége a világnak! Brad Pitt és George Clooney összevesztek

Vége a világnak! Brad Pitt és George Clooney összevesztek

Csú­nya szak­mai vi­tába ke­ve­red­tek!

Hol­ly­wood leg­hí­re­sebb paj­tás pá­rosa, George Clo­o­ney és Brad Pitt már nem cim­bo­rál­nak töb­bet, mert egy csú­nya szak­mai vi­tába ke­ve­red­tek.

George Clooney zavarba jött neje ajándékától

George Clooney zavarba jött neje ajándékától

Az asszony olyan arc­pi­rí­tóan drága meg­le­pe­tést vett George Clo­o­ney szü­le­tés­nap­jára, hogy még a szí­nész is el­szé­gyellte magát...

Az asszony olyan arc­pi­rí­tóan drága meg­le­pe­tést vett George Clo­o­ney szü­le­tés­nap­jára, hogy még a szí­nész is el­szé­gyellte magát...

15 sztár rettenetes fogsorral

15 sztár rettenetes fogsorral

Meg­mu­tat­juk, ki az a 15 hí­res­ség, aki nem sztár­nak szü­le­tett, de nem saj­nálta a pénzt arra, hogy a mo­so­lyát tö­ké­le­tessé va­rá­zsolja.

Meg­mu­tat­juk, ki az a 15 hí­res­ség, aki nem sztár­nak szü­le­tett, de nem saj­nálta a pénzt arra, hogy a mo­so­lyát tö­ké­le­tessé va­rá­zsolja.

Még rövidebbre rántotta Clooney pórázát a felesége

Még rövidebbre rántotta Clooney pórázát az asszony

Amal Ala­mud­din ke­mé­nyen dik­tál! Meg­szabja, hogy mit és mikor csi­nál­hat férje, George Clo­o­ney. Még imá­dott olasz vil­lá­já­ból is ki kell köl­töz­nie.

Amal Ala­mud­din ke­mé­nyen dik­tál! Meg­szabja, hogy mit és mikor csi­nál­hat férje, George Clo­o­ney. A sár­mőr­nek még imá­dott olasz vil­lá­já­ból is ki kell köl­töz­nie.

Cicaharc! Amal Alamuddin csak most vette észre, hogy George Clooney jóképű

Cicaharc! Amal Alamuddin csak most vette észre, hogy George Clooney jóképű

A vissza­fo­gott jo­gásznő fél­té­keny fe­ne­vaddá vál­to­zott.

A vissza­fo­gott jo­gásznő fél­té­keny fe­ne­vaddá vál­to­zott.

Skalpvadász szelídítők

Skalpvadász szelídítők

Ko­runk leg­hír­hed­tebb skalp­va­dá­szai már el­es­tek a csa­ta­me­zőn, és bol­dog há­zas­ság­ban élnek va­rázs­erejű höl­gyeik ol­da­lán.

Ko­runk leg­hír­hed­tebb skalp­va­dá­szai már el­es­tek a csa­ta­me­zőn, és bol­dog há­zas­ság­ban élnek va­rázs­erejű höl­gyeik ol­da­lán.