Gáspár Győző

Ismert roma aktivista ugrott neki Győzikének

Ismert roma aktivista ugrott neki Győzikének

Az Ide tar­to­zunk roma egye­sü­let ve­ze­tője ala­po­san ki­akadt, ami­kor szem­be­sült a ténnyel...

Az Ide tar­to­zunk roma egye­sü­let ve­ze­tője ala­po­san ki­akadt, ami­kor szem­be­sült a ténnyel, hogy Győ­zike ön­álló mű­sort ka­pott.

Nem hiszed el, hol szólna be a dubajozó celebeknek Győzike

Nem hiszed el, hol szólna be a dubajozó celebeknek Győzike

Ez a leg­na­gyobb álma...

A Gás­pár csa­lád fe­jé­től már meg­szok­hat­tuk, hogy ha mik­ro­font kap a ke­zébe, mond va­lami egé­szen hi­he­tet­len dol­got. Nos, mik­ro­font ka­pott...

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább edzeni kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ő szá­mít.

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról. Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról.

Erre nem számítottál: Újra összeállt a Romantic, íme az új videó

Erre nem számítottál: Újra összeállt a Romantic, íme az új videó

Vér­pezs­dítő fel­dol­go­zás­ban tér vissza a ké­tez­res évek egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb dala. Iz­gal­mas vég­ered­mény szü­le­tett.

Óriásit robbantott Győzike: Megasiker lett a visszatérés

Óriásit robbantott Győzike: Megasiker lett a visszatérés

Régen lát­tunk olyan erejű vissza­té­rést, mint ami­lyet Győ­zike és csa­pata pro­du­kált. Pár nap és meg­lesz a mil­lió!

Régen lát­tunk olyan erejű vissza­té­rést, mint ami­lyet Győ­zike és csa­pata pro­du­kált. Pár nap és meg­lesz a mil­lió!

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Győzike beparázott: Ezt el akarja kerülni, de nagyon

Győzike beparázott: Ezt el akarja kerülni, de nagyon

A show­man hiába töl­tötte be a 45-öt, ő bi­zony nem sze­retne fel­nőni. Min­dent meg is tesz azért, hogy ki­tolja az időt.

A show­man hiába töl­tötte be a 45-öt, ő bi­zony nem sze­retne fel­nőni. Min­dent meg is tesz azért, hogy ki­tolja az időt, ami­kor...

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyo­kat ír.

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyok­kal bom­bázza a ha­tó­sá­got, de vá­laszt sem kap a le­ve­le­ire.

Hatalmas bejelentés, újra összeáll a legendás magyar együttes

Hatalmas bejelentés, újra összeáll a legendás magyar együttes

Ha­ma­ro­san ismét a fa­lu­na­po­kon szí­ne­sí­tik a ma­gyar mu­la­tós pa­let­tát.

A ki­lenc­ve­nes évek nép­szerű tri­ója ha­ma­ro­san ismét a fa­lu­na­po­kon és a ren­dez­vé­nye­ken szí­ne­síti a ma­gyar mu­la­tós pa­let­tát.

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

Azt eddig is le­he­tett tudni, hogy Bea vál­lal­ko­zá­sá­ban a tel­jes Gás­pár csa­lád nya­kig benne lesz...

Azt eddig is le­he­tett tudni, hogy Bea vál­lal­ko­zá­sá­ban a tel­jes Gás­pár csa­lád nya­kig benne lesz...

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi a pénzt.

Gás­pár Bea át­vette a sta­fé­ta­bo­tot. Győ­zike után, úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi meg a be­te­vőre valót.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Gás­pár Eve­lin nem bízza a vé­let­lenre, csak akkor be­szél a ma­gán­éle­té­ről, ha biz­ton­ság­ban érzi magát.

Fordulat Gáspár Győző adócsalási ügyében

Fordulat Gáspár Győző adócsalási ügyében

Gás­pár Győző szó sze­rint lu­bic­kol­hat a pénz­ben.

Gás­pár Győző szó sze­rint lu­bic­kol­hat a pénz­ben, vagyis in­kább a mil­li­ó­kat érő ja­kuz­zi­já­ban, amely a há­zá­ban áll.

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben.

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban. Virág lesz a kö­vet­kező!

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó.

Hi­he­tet­len lu­xus­ban ün­ne­pelte ki­seb­bik lánya 16. szü­le­tés­nap­ját Gás­pár Győző! A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó, így ter­mé­sze­tes, hogy Virág bu­lija során sem adta alább. Győ­zike az ér­ke­zés­nek is meg­adta a mód­ját: az ün­nep­ség hely­szí­nére egy tűz­pi­ros Fer­ra­ri­val gör­dült be Virág, és ez még csak a kez­det volt!

Emlékszel még? Ilyen cuki volt Gáspár Győző kislánya

Emlékszel még? Ilyen cuki volt Gáspár Győző kislánya

Hi­he­tet­len, hogy repül az idő! A kis virág a fél or­szá­got képes volt a té­vé­ké­szü­lé­kek elé ül­tetni annak ide­jén.

Hi­he­tet­len, hogy repül az idő! A kis Virág a fél or­szá­got képes volt a té­vé­ké­szü­lé­kek elé ül­tetni...

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható Győ­zike ol­da­lán, de...

Orvosi kezelés vár Győzikére, ettől retteg a showman

Orvosi kezelés vár Győzikére, ettől retteg a showman

Nincs jó ál­la­pot­ban.

A 44 éves Győző már rég­óta érezte, hogy nincs jó ál­la­pot­ban, ezért kór­házba megy.

Autóbalesetet szenvedett Gáspár Győző, megérkeztek a fotók

Autóbalesetet szenvedett Gáspár Győző, megérkeztek a fotók

A show­man au­tó­jába dur­ván be­le­száll­tak há­tul­ról.

A show­man au­tó­jába dur­ván be­le­száll­tak há­tul­ról.

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Megműtik Győzikét, utána minden más lesz

Megműtik Győzikét, utána minden más lesz

A show­man a rész­le­tek­ről be­szélt.

A nép­szerű show­man a Mokka hét­fői adá­sá­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Óriási örömhírt jelentett Győzike, erre senki nem számított

Óriási örömhírt jelentett Győzike, erre senki nem számított

Le­zá­rult a show­man pere.

Végre le­zá­rult a show­man négy éve hú­zódó pere. A ha­tó­ság sze­rint nem csalt adót Gás­pár Győző.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

45 milliós autóval villog Gáspár Győző

45 milliós autóval villog Gáspár Győző

Azért ki­csit iri­gyek va­gyunk Gás­pár Győ­zőre. Bot­rá­nyok ide, vagy oda, neki va­la­hogy min­dig sok­mil­liós verda jut a fe­neke alá.

Azért ki­csit iri­gyek va­gyunk Gás­pár Győ­zőre. Bot­rá­nyok ide, vagy oda, neki va­la­hogy min­dig sok­mil­liós verda jut a fe­neke alá.

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

A show­man nem ta­gadja, hogy na­gyon kel­le­met­len szi­tu­á­ciót élt át fe­le­sé­gé­vel, Bea asszonnyal.

A kutyának sem kell a Győzike-villa

A kutyának sem kell a Győzike-villa

13 éve nem talál új gaz­dára az egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű in­gat­lan.

Ti­zen­há­rom év is ke­vés­nek bi­zo­nyult ahhoz, hogy új gaz­dára ta­lál­jon Sal­gó­tar­ján­ban az emb­le­ma­ti­kussá vált, egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű Győ­zike-villa. Mu­tat­juk, hogy néz ki most!

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

A Ro­man­tic együt­tes tag­jai úgy dön­töt­tek, újra össze­áll­nak. A trió a 200-es évek leg­több le­mezt eladó csa­pata volt.

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

A roma show­man 8 éven át szedte ma­rok­szám a nyug­ta­tó­kat, de egy ideje már tiszta.

A roma show­man 8 éven át szedte ma­rok­szám a nyug­ta­tó­kat, de egy ideje már tiszta. Most a szen­ve­dé­sé­ről val­lott.

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi a pá­nik­ro­ha­mai ellen sze­dett gyógy­sze­reit, de máris elő­tör­tek az el­vo­nási tü­ne­tek!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

A ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya.

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya. Eve­lin sze­rint min­den­nek az apja el­leni nyo­mo­zás az oka.

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

NAV-bot­rány ide, vagy oda...

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

Nem hajlandó szerénykedni: Ilyen luxusverdában feszít Győzike

Nem hajlandó szerénykedni: Ilyen luxusverdában feszít Győzike

Győ­zike nem tö­rő­dik mások vé­le­mé­nyé­vel, él­vezi a ké­nyel­met és ezt nem is tit­kolja.

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat a show­man, mi­u­tán a szer­ző­dés­ben le­fek­te­tett til­tás el­le­nére sem bírt ma­gá­val.

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat a show­man, mi­u­tán a szer­ző­dés­ben le­fek­te­tett til­tás el­le­nére sem bírt ma­gá­val.

Verebes csúnyán kiosztotta Győzikét

Verebes csúnyán kiosztotta Győzikét

Bár a Győ­zike Show mára szinte ret­ró­nak szá­mít, még ma is szóba kerül. Most Ve­re­bes Ist­ván fa­kadt ki, nyíl­tan. Egyál­ta­lán nem ap­rózta el a vé­le­mé­nyét.

Bár a Győ­zike Show mára szinte ret­ró­nak szá­mít, még ma is szóba kerül. Most Ve­re­bes Ist­ván fa­kadt ki, nyíl­tan. Nem ap­rózta el a vé­le­mé­nyét Gás­pár Győ­ző­ről.

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket...

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett.

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót...

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

A show­man idős apó­sát is csa­lás­sal gya­nú­sít­ják.

A show­man idős apó­sát is csa­lás­sal gya­nú­sít­ják, kezd tel­je­sen össze­om­lani az élete.

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja cér­ná­val a ren­ge­teg be­szó­lást amik a róla szóló cik­kek alá ér­kez­nek kom­ment­ben...

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja cér­ná­val a ren­ge­teg be­szó­lást amik a róla szóló cik­kek alá ér­kez­nek kom­ment­ben...

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Gás­pár Győző harca több-ke­ve­sebb si­ker­rel las­san egy éve tart az adó­ha­tó­ság­gal.

Gás­pár Győző harca több-ke­ve­sebb si­ker­rel las­san egy éve tart az adó­ha­tó­ság­gal.

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Gás­pár Győző nem szí­ve­sen be­szél a tör­tén­tek­ről, mert máig nem dol­gozta fel a vesz­te­sé­get.

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col.

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél.

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

Nem tud sza­ba­dulni a ha­tó­sá­gok­tól.

A show­man­nak to­vábbra sem si­ke­rül meg­sza­ba­dul­nia a ha­tó­sá­gok­tól.

Drámai bejelentés: Daganattal műtötték Gáspár Beát

Drámai bejelentés: Daganattal műtötték Gáspár Beát

Be­le­be­te­ged­tek Gás­pá­rék.

Be­le­be­te­ged­tek Gás­pá­rék a NAV-os bot­rányba. Egy év szo­ron­gás után ki­csit fel­lé­le­gez­he­tett a csa­lád, ám meg­bosszulta magát a sok ide­ges­ke­dés.

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje.

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje. Sőt, ennél is to­vább­ment, kár­té­rí­tést kö­ve­tel.

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

maga le­he­tett a gaz­da­sági csoda!

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó.

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó, ahol ő jelen van, min­denki jól­la­kik.

Itt az újabb botrány: Gáspár Evelint elítélte a bíróság

Itt az újabb botrány: Gáspár Evelint elítélte a bíróság

Győ­zike lá­nyára ala­po­san rájár a rúd. Nem elég, hogy édes­apja ellen fo­lya­ma­to­san nyo­moz a ha­tó­ság...

Győ­zike lá­nyára ala­po­san rájár a rúd. Nem elég, hogy édes­apja ellen fo­lya­ma­to­san nyo­moz a ha­tó­ság, most őt is el­ítél­ték ko­moly bűn­cse­lek­mé­nye­kért.

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót és a több ki­ló­nyi ara­nyat, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Sorsdöntő fordulat Győzike NAV-botrányában, ez történt

Sorsdöntő fordulat Győzike NAV-botrányában, ez történt

Gás­pár Győ­ző­től és csa­lád­já­tól kész­pénzt, arany ék­sze­re­ket, va­la­mint ér­té­kes bú­to­ro­kat és be­ren­de­zési tár­gya­kat fog­lal­tak le.

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Zsolti le­mon­dott nye­re­mé­nyé­ről, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját fia meg­men­tő­i­nek...

Gás­pár Győző öccse több mil­lió fo­rint­ról mon­dott le azért, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját a fia éle­tét meg­mentő or­vo­sok­nak...

Gáspár Evelin nagybátyja miatt nem tudott lefogyni

Gáspár Evelin nagybátyja miatt nem tudott lefogyni

Gás­pár Zsolti el­árulta, hogy ő volt a hibás azért, hogy Eve­lin­nek so­káig nem si­ke­rült le­ad­nia plusz ki­lóit...

Gás­pár Zsolti el­árulta, hogy ő volt a hibás azért, hogy Eve­lin­nek so­káig nem si­ke­rült le­ad­nia plusz ki­lóit...

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a hi­va­tal el­já­rása előtt. Hiába dön­tött a Kúria, a csa­lád még egy fil­lért sem lá­tott.

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a hi­va­tal el­já­rása előtt. Hiába dön­tött a Kúria, a csa­lád még egy fil­lért sem lá­tott.

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

A ször­nyű pletyka ter­jeng.

A ször­nyű pletyka tel­je­sen le­döb­ben­tette a nép­szerű show­mant.

Gáspár Evelin combvillantása megér egy misét

Gáspár Evelin combvillantása megér egy misét

Ettől le­esik az állad!

Eve­lin­nel kap­cso­lat­ban sok­szor fel­tet­tük már a kér­dést: miből lesz a cse­re­bo­gár? Most vi­szont már ez sem tük­rözi hűen, amit a leg­újabb ké­pein lá­tunk.

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Gás­pár Győző egyre kö­ze­lebb kerül a va­gyo­ná­hoz.

Gás­pár Győző egyre kö­ze­lebb ke­rült ahhoz, hogy vissza­kapja csa­ládja va­gyon­tár­gyait, ame­lye­ket ko­ráb­ban a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal fog­lalt le. Az ügy­ben az ügyész­ség is döntő lé­pé­se­ket tett.

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

Győ­zike arra szá­mí­tott, hogy las­san meg­nyug­szik, de nem így lett.

Győ­zike arra szá­mí­tott, hogy a NAV-bot­rá­nyá­ban be­állt ked­vező for­du­lat hely­re­hozza meg­té­pá­zott ide­geit, de té­ve­dett.

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Itt az ideje, hogy végre lép­je­nek, és hátuk mö­gött hagy­ják a múl­tat! Vajon ki tart Győ­ző­vel?

Itt az ideje, hogy végre lép­je­nek, és hátuk mö­gött hagy­ják a múl­tat! Vajon ki tart Győ­ző­vel?

Drámai vallomás: Alkoholba folytja bánatát Bea asszony

Drámai vallomás: Alkoholba folytja bánatát Bea asszony

El­dön­tötte, így fog fe­lej­teni.

A Gás­pár csa­lád csak ne­he­zen képes túl­tenni magát az el­múlt idő­szak meg­pró­bál­ta­tá­sain. Győ­zike fe­le­sége el­dön­tötte, így fog fe­lej­teni.

Szomorú hír: Nagy veszteség érte Gáspár Beát

Szomorú hír: Nagy veszteség érte Gáspár Beát

Gás­pár Be­á­nak szer­te­fosz­lott az álma.

Gás­pár Be­á­nak szer­te­fosz­lott min­den álma. Győ­zike neje ka­rá­csonyra ter­vezte ki­adatni első sza­kács­köny­vét.

Gáspár Győző édesapja beolvasott a NAV-osoknak

Gáspár Győző édesapja beolvasott a NAV-osoknak

Szer­dán dön­tést ho­zott a Kúria.

Szer­dán dön­tést ho­zott a Kúria, sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt új­ra­kez­dik a nyo­mo­zást Győ­zike adó­csa­lási ügyé­ben.

Elképesztő ítélet Győzike ügyében: felrobbant a dühtől a showman!

Elképesztő ítélet Győzike ügyében: felrobbant a dühtől a showman!

Újabb for­du­lat! Erre nem szá­mí­tott a roma rap­per! Most bi­zony sok min­dent újra kell gon­dolni az éle­té­ben! Mi lesz így?

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

A show­man sal­gó­tar­jáni há­zá­ban pus­ka­po­ros a han­gu­lat.

A show­man sal­gó­tar­jáni há­zá­ban pus­ka­po­ros a han­gu­lat, Győ­zike sze­rint meg­fé­lem­lí­tet­ték a csa­lád­ju­kat.

Újra megjelent a NAV Győzike házánál

Újra megjelent a NAV Győzike házánál

Az adó­csa­lás­sal vá­dolt show­man ott­ho­ná­ban adó­el­len­őrök je­len­tek meg.

Az adó­csa­lás­sal vá­dolt show­man ott­ho­ná­ban adó­el­len­őrök je­len­tek meg.

Hihetetlen fordulat: Gáspár Győző visszakapja a 11 kiló aranyat

Hihetetlen fordulat: Gáspár Győző visszakapja a 11 kiló aranyat

Erre senki nem szá­mí­tott, de Gás­pár Győző mind­vé­gig ál­lí­totta, a NAV jog­ta­la­nul vette el a csa­ládi ék­sze­re­ket.

Győzike drámája: Inkább lőjön le a NAV!

Győzike drámája: Inkább lőjön le a NAV!

Szerda reg­gel a Rádió 1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban az egyik fő téma a nóg­rád­me­gyeri show­man és annak hó­na­pok óta hú­zódó adó­tar­to­zása volt.

Szerda reg­gel a Rádió 1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban az egyik fő téma a nóg­rád­me­gyeri show­man és annak hó­na­pok óta hú­zódó adó­tar­to­zása volt.

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, de...

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, de...

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

A bajba ju­tott show­man már csak a bí­ró­ság dön­té­sé­ben bíz­hat. De vajon mit szól ehhez Eve­lin?

Gyűrűzik a botrány, már Gáspár Evelint is kihallgatták

Gyűrűzik a botrány, már Gáspár Evelint is kihallgatták

Gás­pár Győző lánya el­sírta magát.

A fi­a­tal lány a na­pok­ban állt az ügyé­szek elé, és lel­ki­leg meg­vi­selte a pro­ce­dúra, el­sírta magát a val­lo­más­té­tel­kor. Eve­lin pa­nas­szal élt.

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

A show­man Skype-on nyi­lat­ko­zott a Mok­ká­nak.

A show­man Skype-on nyi­lat­ko­zott a Mok­ká­nak, el­mondta, fel­há­bo­rítja, hogy a Kúria dön­tése előtt ki­szállt hozzá a NAV és le­fog­lalta az ér­té­keit.

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

A Kúria meg­hozta íté­le­tét a va­gyo­no­so­dási ügben, de ügy­védje még­sem tudja, mi le­hetne a kö­vet­kező lépés.

A Kúria meg­hozta íté­le­tét a va­gyo­no­so­dási ügben, de ügy­védje még­sem tudja, mi le­hetne a kö­vet­kező lépés.

Elképesztő módon reagált Győzike a NAV-botrányra

Elképesztő módon reagált Győzike a NAV-botrányra

Ismét ki­tört a bot­rány.

Ismét ki­tört a bot­rány a show­man tar­to­zá­sai körül, de neki is meg­van a vé­le­mé­nye a tör­tén­tek­ről.

Nagyobb a baj, mint hittük: riasztó, ami most kiderült Győzikéről

Nagyobb a baj, mint hittük: riasztó, ami most kiderült Győzikéről

Az éne­kes és té­vé­show-sze­replő megint szé­gyen­lis­tára ke­rült. Mi tit­kol­ni­va­lója lehet még?

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val. Az édes­anya nem tűri el, hogy bánt­sák sze­ret­teit.

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val. Az édes­anya nem tűri el, hogy bánt­sák sze­ret­teit.

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tette ra­jon­góit a roma show­man. Ezzel a dal­lal sze­retne be­rob­ban a ka­rá­cso­nyi pi­acra.

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tette ra­jon­góit a roma show­man. Ezzel a dal­lal sze­retne be­rob­ban a ka­rá­cso­nyi le­mez­pi­acra. Erre nem lehet fel­ké­szülni!

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

Egy­ben el­ment.

So­káig arról szolt a fáma, hogy a NAV le­fog­lalja azt a tíz­mil­liós nye­re­ményt is, amit Gás­pár Bea fő­zött össze egy té­vé­mű­sor­ban.

Soha nem hallott titok derült ki Gáspár Győző lányáról

Soha nem hallott titok derült ki Gáspár Győző lányáról

So­ro­zat­ka­rak­ter­ről kapta a nevét.

Bea asszony élő vi­deói nem csak íny­csik­lan­do­zóak, de ér­de­kes tit­ko­kat is rej­te­nek a Gás­pár csa­lád éle­té­ből. Most ki­de­rült, kiről ne­vez­ték el na­gyob­bik lá­nyu­kat.