Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

FRISS HÍREK

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Győ­zike uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban.

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban. Virág lesz a kö­vet­kező!

Emlékszel még? Ilyen cuki volt Gáspár Győző kislánya

Emlékszel még? Ilyen cuki volt Gáspár Győző kislánya

Hi­he­tet­len, hogy repül az idő!

Hi­he­tet­len, hogy repül az idő! A kis virág a fél or­szá­got képes volt a té­vé­ké­szü­lé­kek elé ül­tetni annak ide­jén. Ma már 16 éves...

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó.

Hi­he­tet­len lu­xus­ban ün­ne­pelte ki­seb­bik lánya 16. szü­le­tés­nap­ját Gás­pár Győző! A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó, így ter­mé­sze­tes, hogy Virág bu­lija során sem adta alább. Győ­zike az ér­ke­zés­nek is meg­adta a mód­ját: az ün­nep­ség hely­szí­nére egy tűz­pi­ros Fer­ra­ri­val gör­dült be Virág, és ez még csak a kez­det volt!

Orvosi kezelés vár Győzikére, ettől retteg a showman

Orvosi kezelés vár Győzikére, ettől retteg a showman

A 44 éves Győző már rég­óta érezte, hogy nincs jó ál­la­pot­ban, ezért kór­házba megy.

A 44 éves Győző már rég­óta érezte, hogy nincs jó ál­la­pot­ban, ezért kór­házba megy.

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

A nap po­énja

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Megműtik Győzikét, utána minden más lesz

Megműtik Győzikét, utána minden más lesz

A nép­szerű show­man a Mokka hét­fői adá­sá­ban be­szélt a be­avat­ko­zás rész­le­tek­ről.

A nép­szerű show­man a Mokka hét­fői adá­sá­ban be­szélt a be­avat­ko­zás rész­le­tek­ről.

Óriási örömhírt jelentett Győzike, erre senki nem számított

Óriási örömhírt jelentett Győzike, erre senki nem számított

Végre le­zá­rult a show­man négy éve hú­zódó pere. A ha­tó­ság sze­rint nem csal adót nem csal Gás­pár Győző.

Végre le­zá­rult a show­man négy éve hú­zódó pere. A ha­tó­ság sze­rint nem csal adót Gás­pár Győző.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

45 milliós autóval villog Gáspár Győző

45 milliós autóval villog Gáspár Győző

Azért ki­csit iri­gyek va­gyunk Gás­pár Győ­zőre.

Azért ki­csit iri­gyek va­gyunk Gás­pár Győ­zőre. Bot­rá­nyok ide, vagy oda, neki va­la­hogy min­dig sok­mil­liós verda jut a fe­neke alá.

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

A show­man nem ta­gadja, hogy na­gyon kel­le­met­len szi­tu­á­ciót élt át fe­le­sé­gé­vel, Bea asszonnyal.

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi a pá­nik­ro­ha­mai ellen sze­dett gyógy­sze­reit, de máris elő­tör­tek az el­vo­nási tü­ne­tek!

A kutyának sem kell a Győzike-villa

A kutyának sem kell a Győzike-villa

Ti­zen­há­rom év is ke­vés­nek bi­zo­nyult ahhoz, hogy új gaz­dára ta­lál­jon Sal­gó­tar­ján­ban az emb­le­ma­ti­kussá vált, egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű Győ­zike-villa.

Ti­zen­há­rom év is ke­vés­nek bi­zo­nyult ahhoz, hogy új gaz­dára ta­lál­jon Sal­gó­tar­ján­ban az emb­le­ma­ti­kussá vált, egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű Győ­zike-villa.

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

A Ro­man­tic együt­tes tag­jai úgy dön­töt­tek, újra össze­áll­nak. A trió a 200-es évek leg­több le­mezt eladó csa­pata volt.

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

Egyre rosszab­bul van.

A roma show­man 8 éven át szedte ma­rok­szám a nyug­ta­tó­kat, de egy ideje már tiszta. Most a szen­ve­dé­sé­ről val­lott.

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

Győzike váratlan levelet kapott a rendőrségtől, ez állt benne

Győzike váratlan levelet kapott a rendőrségtől, ez állt benne

Min­den bi­zonnyal re­megő kéz­zel bon­totta ki a bo­rí­té­kot...

Min­den bi­zonnyal re­megő kéz­zel bon­totta ki a bo­rí­té­kot...

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Nem kap mun­kát sem Győ­zike lánya.

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát sem Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya. Eve­lin sze­rint min­den­nek az apja el­leni NAV nyo­mo­zás az oka.

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat.

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat a show­man, mi­u­tán a szer­ző­dés­ben le­fek­te­tett til­tás el­le­nére sem bírt ma­gá­val.

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Igaz, mind­járt szer­ző­dést is sze­gett... Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Igaz, mind­járt szer­ző­dést is sze­gett... Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

Verebes csúnyán kiosztotta Győzikét

Verebes csúnyán kiosztotta Győzikét

Bár a Győ­zike Show mára szinte ret­ró­nak szá­mít, még ma is szóba kerül.

Bár a Győ­zike Show ma már ret­ró­nak szá­mít, még ma is szóba kerül Gás­pár Győző sa­já­tos pro­duk­ci­ója, amely annak ide­jén DVD-n is meg­je­lent. Most Ve­re­bes Ist­ván fa­kadt ki, nyíl­tan.

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

A show­man idős apó­sát is csa­lás­sal gya­nú­sít­ják, kezd tel­je­sen össze­om­lani az élete.

Nem hajlandó szerénykedni: Ilyen luxusverdában feszít Győzike

Nem hajlandó szerénykedni: Ilyen luxusverdában feszít Győzike

Győ­zike nem tö­rő­dik mások vé­le­mé­nyé­vel, él­vezi a ké­nyel­met.

Győ­zike nem tö­rő­dik mások vé­le­mé­nyé­vel, él­vezi a ké­nyel­met és ezt nem is tit­kolja.

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett. Le kell szok­nia a pi­ru­lák­ról, a nor­má­lis éle­tet akar.

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett. Le kell szok­nia a pi­ru­lák­ról, a nor­má­lis éle­tet akar.

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja...

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja cér­ná­val a ren­ge­teg be­szó­lást amik a róla szóló cik­kek alá ér­kez­nek kom­ment­ben...

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Gás­pár Győző harca.

Gás­pár Győző harca több-ke­ve­sebb si­ker­rel las­san egy éve tart az adó­ha­tó­ság­gal.

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Gás­pár Győző nem szí­ve­sen be­szél a tör­tén­tek­ről, mert máig nem dol­gozta fel a vesz­te­sé­get.

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

maga le­he­tett a gaz­da­sági csoda!

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél, emi­att ke­rült most is bajba. Be­pe­rel­ték.

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél, emi­att ke­rült most is bajba. Be­pe­rel­ték.

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

Nem tud sza­ba­dulni a ha­tó­sá­gok­tól.

A show­man­nak to­vábbra sem si­ke­rül meg­sza­ba­dul­nia a ha­tó­sá­gok­tól.

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Már nem csak be­szél róla.

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje. Sőt, ennél is to­vább­ment, kár­té­rí­tést kö­ve­tel.

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó, ahol ő jelen van, min­denki jól­la­kik. A show­man tud meg­le­pe­tést okozni.

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó, ahol ő jelen van, min­denki jól­la­kik, vagy meg­le­pő­dik.

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Mi­köz­ben a mil­li­ókra vár­nak...

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy va­gyont.

Gáspár Evelin nagybátyja miatt nem tudott lefogyni

Gáspár Evelin nagybátyja miatt nem tudott lefogyni

Gás­pár Zsolti el­árulta, hogy ő volt a hibás azért, hogy Eve­lin­nek so­káig nem si­ke­rült le­ad­nia plusz ki­lóit...

Itt az újabb botrány: Gáspár Evelint elítélte a bíróság

Itt az újabb botrány: Gáspár Evelint elítélte a bíróság

Győ­zike lá­nyára ala­po­san rájár a rúd. Nem elég, hogy édes­apja ellen fo­lya­ma­to­san nyo­moz a ha­tó­ság, most őt is el­ítél­ték.

Győ­zike lá­nyára ala­po­san rájár a rúd. Nem elég, hogy édes­apja ellen fo­lya­ma­to­san nyo­moz a ha­tó­ság, most őt is el­ítél­ték ko­moly bűn­cse­lek­mé­nye­kért.

Sorsdöntő fordulat Győzike NAV-botrányában, ez történt

Sorsdöntő fordulat Győzike NAV-botrányában, ez történt

Idén for­du­lat vár­ható az ügy­ben!

Idén for­du­lat vár­ható a fog­la­lási ügy­ben!

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a dolog előtt.

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a hi­va­tal el­já­rása előtt. Hiába dön­tött a Kúria, a csa­lád még egy fil­lért sem lá­tott a fog­lalt va­gyon­ból.

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Gás­pár Győző egyre kö­ze­lebb ke­rült ahhoz, hogy vissza­kapja csa­ládja va­gyon­tár­gyait.

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Gás­pár Győző öccse több mil­lió fo­rint­ról mon­dott le azért, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját a fia éle­tét meg­mentő or­vo­sok­nak...

Gás­pár Győző öccse több mil­lió fo­rint­ról mon­dott le azért, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját a fia éle­tét meg­mentő or­vo­sok­nak...

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

A ször­nyű pletyka tel­je­sen le­döb­ben­tette a nép­szerű show­mant. Ki­fa­kadt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A ször­nyű pletyka tel­je­sen le­döb­ben­tette a nép­szerű show­mant. Ki­fa­kadt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Gáspár Evelin combvillantása megér egy misét

Gáspár Evelin combvillantása megér egy misét

Eve­lin­nel kap­cso­lat­ban sok­szor fel­tet­tük már a kér­dést: miből lesz a cse­re­bo­gár?

Eve­lin­nel kap­cso­lat­ban sok­szor fel­tet­tük már a kér­dést: miből lesz a cse­re­bo­gár? Most vi­szont már ez sem tük­rözi hűen, amit a leg­újabb ké­pein lá­tunk.

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

Győ­zike arra szá­mí­tott, hogy a NAV-bot­rá­nyá­ban be­állt ked­vező for­du­lat hely­re­hozza meg­té­pá­zott ide­geit, de té­ve­dett.

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Évek óta szen­ved a csa­lád!

Évek óta szen­ved a csa­lád! Itt az ideje, hogy végre lép­je­nek, és hátuk mö­gött hagy­ják a múl­tat! Vajon ki tart Győ­ző­vel?

Drámai vallomás: Alkoholba folytja bánatát Bea asszony

Drámai vallomás: Alkoholba folytja bánatát Bea asszony

El­dön­tötte, így fog fe­lej­teni.

A Gás­pár csa­lád csak ne­he­zen képes túl­tenni magát az el­múlt idő­szak meg­pró­bál­ta­tá­sain. Győ­zike fe­le­sége el­dön­tötte, így fog fe­lej­teni.

Újra megjelent a NAV Győzike házánál

Újra megjelent a NAV Győzike házánál

Az adó­csa­lás­sal vá­dolt show­man ott­ho­ná­ban adó­el­len­őrök je­len­tek meg.

Az adó­csa­lás­sal vá­dolt show­man ott­ho­ná­ban adó­el­len­őrök je­len­tek meg.

Gáspár Győző édesapja beolvasott a NAV-osoknak

Gáspár Győző édesapja beolvasott a NAV-osoknak

Szer­dán dön­tést ho­zott a Kúria.

Szer­dán dön­tést ho­zott a Kúria, sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt új­ra­kez­dik a nyo­mo­zást Győ­zike adó­csa­lási ügyé­ben.

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

A show­man sal­gó­tar­jáni há­zá­ban pus­ka­po­ros a han­gu­lat, Győ­zike sze­rint meg­fé­lem­lí­tet­ték a csa­lád­ju­kat.

Hihetetlen fordulat: Gáspár Győző visszakapja a 11 kiló aranyat

Hihetetlen fordulat: Gáspár Győző visszakapja a 11 kiló aranyat

Erre senki nem szá­mí­tott, de Gás­pár Győző mind­vé­gig ál­lí­totta az iga­zát.

Erre senki nem szá­mí­tott, de Gás­pár Győző mind­vé­gig ál­lí­totta az iga­zát.

Elképesztő ítélet Győzike ügyében: felrobbant a dühtől a showman!

Elképesztő ítélet Győzike ügyében: felrobbant a dühtől a showman!

Újabb for­du­lat! Erre nem szá­mí­tott a roma rap­per!

Újabb for­du­lat! Erre nem szá­mí­tott a roma rap­per!

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Tény­leg ez a leg­szebb öröm?

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, hogy füg­get­le­ned­jen a NAV-bot­rányba ke­ve­re­dett Győ­zi­től.

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

A show­man Skype-on nyi­lat­ko­zott a Mok­ká­nak, el­mondta, fel­há­bo­rítja, hogy a Kúria dön­tése előtt ki­szállt hozzá a NAV.

Győzike drámája: Inkább lőjön le a NAV!

Győzike drámája: Inkább lőjön le a NAV!

Szerda reg­gel a Rádió 1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban az egyik fő téma a nóg­rád­me­gyeri show­man és annak hó­na­pok óta hú­zódó adó­tar­to­zása volt.

Szerda reg­gel a Rádió 1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban az egyik fő téma a nóg­rád­me­gyeri show­man és annak hó­na­pok óta hú­zódó adó­tar­to­zása volt. Se­bes­tyén Ba­lázs fel is hívta Győ­zi­két, hogy tisz­táz­zák a hely­ze­tet. Mert mást állít az adó­ha­tó­ság és mást a Ro­man­tic front­em­bere. Az éne­kes sze­rint va­la­ki­nek út­já­ban van Sal­gó­tar­ján­ban.

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

A bajba ju­tott show­man már csak a bí­ró­ság dön­té­sé­ben bíz­hat.

A bajba ju­tott show­man már csak a bí­ró­ság dön­té­sé­ben bíz­hat. De vajon mit szól ehhez Eve­lin?

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

Most érkezett: Ítélet született Győzike ügyében

A Kúria meg­hozta íté­le­tét!

A Kúria meg­hozta íté­le­tét Gás­pár Győző va­gyo­no­so­dá­sá­nak ügyé­ben, de ügy­védje még­sem tudja, mi le­hetne a kö­vet­kező lépés.

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Be­szá­molt a fej­le­mé­nyek­ről.

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

Gyűrűzik a botrány, már Gáspár Evelint is kihallgatták

Gyűrűzik a botrány, már Gáspár Evelint is kihallgatták

A fi­a­tal lány a na­pok­ban állt az ügyé­szek elé, és lel­ki­leg meg­vi­selte a pro­ce­dúra, el­sírta magát a val­lo­más­té­tel­kor.

A fi­a­tal lány a na­pok­ban állt az ügyé­szek elé, és lel­ki­leg meg­vi­selte a pro­ce­dúra, el­sírta magát a val­lo­más­té­tel­kor. Az adó­hi­va­tal ta­vas­szal in­dí­tott nyo­mo­zást a Gás­pár csa­lád több tíz­mil­liós adó­tar­to­zása miatt, ezt nem­rég ja­nuár 18-ig meg­hosszab­bí­tot­ták.

Elképesztő módon reagált Győzike a NAV-botrányra

Elképesztő módon reagált Győzike a NAV-botrányra

Ismét ki­tört a bot­rány a show­man tar­to­zá­sai körül, de neki is meg­van a vé­le­mé­nye a tör­tén­tek­ről.

Ismét ki­tört a bot­rány a show­man tar­to­zá­sai körül, de neki is meg­van a vé­le­mé­nye a tör­tén­tek­ről.

Nagyobb a baj, mint hittük: riasztó, ami most kiderült Győzikéről

Nagyobb a baj, mint hittük: riasztó, ami most kiderült Győzikéről

Az éne­kes és té­vé­show-sze­replő megint szé­gyen­lis­tára ke­rült.

Az éne­kes és té­vé­show-sze­replő megint szé­gyen­lis­tára ke­rült. Mi tit­kol­ni­va­lója lehet még?

Kidobták Győzikét egy kávézóból

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val.

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val.

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Győzike sokkoló visszatérése: Ezzel a dallal dicséri az Urat

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tet.

Ős­be­mu­ta­tó­val ké­nyez­tette ra­jon­góit a roma show­man. Ezzel a dal­lal sze­retne be­rob­ban a ka­rá­cso­nyi le­mez­pi­acra. Erre nem lehet fel­ké­szülni!

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

Egy­ben el­ment.

So­káig arról szolt a fáma, hogy a NAV le­fog­lalja azt a tíz­mil­liós nye­re­ményt is, amit Gás­pár Bea fő­zött össze egy té­vé­mű­sor­ban.

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gás­pár Győző fe­le­sége beteg.

Már jó ideje van­nak egész­ség­ügyi prob­lé­mái Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek, de most egy újabb be­teg­ségre de­rült fény.

Soha nem hallott titok derült ki Gáspár Győző lányáról

Soha nem hallott titok derült ki Gáspár Győző lányáról

Bea asszony élő vi­deói nem csak íny­csik­lan­do­zóak, de ér­de­kes tit­ko­kat is rej­te­nek a Gás­pár csa­lád éle­té­ből.

Bea asszony élő vi­deói nem csak íny­csik­lan­do­zóak, de ér­de­kes tit­ko­kat is rej­te­nek a Gás­pár csa­lád éle­té­ből.

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Mi­köz­ben Győ­zike és Bea fil­lé­res gon­dok­kal küz­de­nek a NAV fog­la­lás­so­ro­zat óta, Eve­lin dő­zsöl.

Borzasztó helyzetbe került Győzike, teljesen összeroppant

Borzasztó helyzetbe került Győzike, teljesen összeroppant

Óri­ási szé­gyen­ként éli meg a dol­got.

A show­man óri­ási szé­gyen­ként éli meg, ami vele tör­tént. Egyet­len sze­mély van, aki se­gít­het neki ren­dezni az éle­tét.

Minden lehetőséget megragad, hajtja a pénzt Gáspár Győző

Minden lehetőséget megragad, hajtja a pénzt Gáspár Győző

Gás­pár Győző egy este három he­lyen lép fel. Nem meg­lepő, hi­szen az el­múlt idő­szak, meg­vi­selte a csa­lá­dot.

Gás­pár Győző egy este három he­lyen lép fel. Nem meg­lepő, hi­szen az el­múlt idő­szak, meg­vi­selte a csa­lá­dot.

Bea asszony bevallotta: Mindenki elfordult tőle

Bea asszony bevallotta: Mindenki elfordult tőle

Gás­pár Bea egy netes élő­zés köz­ben val­lotta be, hogy alig ma­radt ba­rátja a bot­rá­nyok után.

Gás­pár Bea egy netes élő­zés köz­ben val­lotta be, hogy alig ma­radt ba­rátja a bot­rá­nyok után.

Újabb csapás érte a Gáspár családot

Újabb csapás érte a Gáspár családot

Ami­óta Győ­zike ellen el­kez­dő­dött a nyo­mo­zás, az ág is húzza a csa­lá­dot.

Ami­óta Győ­zike ellen el­kez­dő­dött a NAV nyo­mo­zás, az ág is húzza a csa­lá­dot.

Bea asszony eddig várt, alaposan kitálalt Győzikéről

Bea asszony eddig várt, alaposan kitálalt Győzikéről

Nem elég a NAV-bot­rány!

Nem elég a NAV-bot­rány, Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek egyéb ott­honi prob­lé­mák­kal is szembe kell néz­nie.

Bea asszony elárulta, miért tart ki férje mellett

Bea asszony elárulta, miért tart ki férje mellett

Bár tudja, hogy férje egy "komp­lett idi­óta", mégis erőn felül küzd érte és a csa­ládi bé­kéért Bea asszony.

Bár tudja, hogy férje egy "komp­lett idi­óta", mégis erőn felül küzd érte és a csa­ládi bé­kéért Bea asszony.

Ez őrület: Újabb tízmilliós luxusautóval vereti Győzike

Ez őrület: Újabb tízmilliós luxusautóval vereti Győzike

Gás­pár Győző neve még min­dig jól cseng az au­tó­biz­nisz­ben. Me­gint csúcs­ver­dát ka­pott.

Gás­pár Győző neve még min­dig jól cseng az au­tó­biz­nisz­ben. Me­gint csúcs­ver­dát ka­pott.

Viheti a NAV Bea asszony milliós Zsolnay készletét?

Viheti a NAV Bea asszony milliós Zsolnay készletét?

A cég nem tud együtt­mű­kö­dés­ről.

Né­hány napja Bea asszony hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán meg­je­lent egy fény­kép, ame­lyen nagy­já­ból három tel­jes szett Zsol­nay ét­kész­let lát­ható.

Megint áll a bál: besokallt Gáspár Evelin

Megint áll a bál: besokallt Gáspár Evelin

Eve­lin nem vá­lo­gatta meg a sza­vait.

A na­gyob­bik Gás­pár lány dur­ván ne­ki­ment édes­ap­já­nak. Ez­út­tal nem vá­lo­gatta meg Győ­zi­ké­hez in­té­zett sza­vait.

Ámokfutást rendezett milliói miatt Győzike

Ámokfutást rendezett milliói miatt Győzike

Győ­zi­két, ha csak idő­le­ge­sen is, de ki­húz­hatná a csá­vá­ból az a két mil­lió fo­rint, amit a bí­ró­ság ugyan meg­ítélt neki, de máig nem ka­pott meg...

Győ­zi­két, ha csak idő­le­ge­sen is, de ki­húz­hatná a csá­vá­ból az a két mil­lió fo­rint, amit a bí­ró­ság ugyan meg­ítélt neki, de máig nem ka­pott meg...

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Nagy a baj: Kórházba kell mennie Győzikének

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző az utóbbi idő­szak­ban meg­pró­bálta el­dobni ma­gá­tól az éle­tét. A show­man rá­adá­sul egész­sé­géért is ag­gód­hat.

Újabb dráma a Gáspár családban: Győzike begyógyszerezve ült a volán mögé

Újabb dráma a Gáspár családban: Győzike begyógyszerezve ült a volán mögé

Gás­pár Győző ide­gei és egész­sége is fel­mondta a szol­gá­la­tot.

Gás­pár Győző ide­gei és egész­sége is fel­mondta a szol­gá­la­tot.

Győzike édesapja egymilliót ajánlott fel fia bűnösségéért

Győzike édesapja egymilliót ajánlott fel fia bűnösségéért

Össze­fo­gott az egész Gás­pár csa­lád.

Össze­fo­gott az egész Gás­pár csa­lád, és ki­ta­lál­ták, hogy ren­ge­teg pénzt fi­zet­nek annak, aki be­bi­zo­nyítja, hogy a test­vér­pár bűnös.

Ez nagyon durva: Barátja juttathatja rács mögé Győzikét

Ez nagyon durva: barátja juttathatja rács mögé Győzikét

Vád­al­kut kö­tött egy "ba­rátja"?

Gás­pár Győző sze­rint egy kö­zeli ba­rátja miatt fo­lyik el­lene el­já­rás és vit­ték el a ha­tó­sá­gok min­de­nét.