Gáspár Győző

Gáspár Bea: Győző a lábossal együtt vágta ki a borsólevest

Gáspár Bea: Győző a lábossal együtt vágta ki a borsólevest

Hi­he­tet­len, de igaz...

Hi­he­tet­len, de igaz, hogy ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb sztár­sza­ká­csá­nak férje egy­kor kép­te­len volt meg­enni Bea főzt­jét. Meg­lepő dol­gokra de­rült fény.

Újabb botrány Gáspár Győző életében, ezért jelentette fel saját apját

Újabb botrány Gáspár Győző életében, ezért jelentette fel saját apját

A 45 éves mű­sor­ve­ze­tő­nek már nem kell az adó­ha­tó­ság­gal baj­lód­nia.

A 45 éves mű­sor­ve­ze­tő­nek már nem kell az adó­ha­tó­ság­gal baj­lód­nia.

Felmentették, de még nem lélegezhet fel Gáspár Győző

Felmentették, de még nem lélegezhet fel Gáspár Győző

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző né­hány napja kéz­hez kapta a fel­mentő ha­tá­ro­za­tot...

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, Gás­pár Győző né­hány napja kéz­hez kapta a fel­mentő ha­tá­ro­za­tot...

Fordulat Gáspár Győző sikkasztási ügyében, így döntött a NAV

Fordulat Gáspár Győző sikkasztási ügyében, így döntött a NAV

A show­man a Ri­post­nak re­a­gált a fej­le­mé­nyekre! Két évet kel­lett vár­nia, hogy fel­lé­le­gez­hes­sen.

A show­man a Ri­post­nak re­a­gált a fej­le­mé­nyekre! Két évet kel­lett vár­nia, hogy fel­lé­le­gez­hes­sen.

Nagy bajban van Gáspár Győző: Segítséget kér!

Nagy bajban van Gáspár Győző: Segítséget kér!

Győ­zike szer­ve­zete se­gít­sé­gért kiált.

Gás­pár Győ­zőt meg­vi­selte az el­múlt idő­szak, a szer­ve­zete is se­gít­sé­gért kiált.

Botox vagy valami más: Mi történt Gáspár Bea arcával?

Botox vagy valami más: Mi történt Gáspár Bea arcával?

Az in­ter­ne­te­zők sze­rint Győ­zike fe­le­sé­gé­nek arca meg­vál­to­zott. Töb­ben is plasz­ti­kai be­avat­ko­zásra gya­na­kod­tak.

Az in­ter­ne­te­zők sze­rint Győ­zike fe­le­sé­gé­nek arca meg­vál­to­zott. Töb­ben is plasz­ti­kai be­avat­ko­zásra gya­na­kod­tak.

Most érkezett: elárverezi a NAV Győzike ékszereit!

Most érkezett: elárverezi a NAV Győzike ékszereit!

A tár­gya­kat még 2017-ben, egy ház­ku­ta­tás során fog­lal­ták le.

Az omi­nó­zus tár­gya­kat még 2017-ben, egy ház­ku­ta­tás során fog­lalta le a show­man­től a Nem­zeti Adó és Vám­hi­va­tal.

NAV által lefoglalt Győzike-aranyakat árvereznek 26 nap múlva

NAV által lefoglalt Győzike-aranyakat árvereznek 26 nap múlva

Egy ház­­ku­­ta­­tás során ko­bozta el a Nem­­zeti Adó és Vám­­hi­­va­­tal.

Egy ház­­ku­­ta­­tás során ko­bozta el a Nem­­zeti Adó és Vám­­hi­­va­­tal.

Rendezni kell a sorait: A NAV-ból üzent Győzike

Rendezni kell a sorait: A NAV-ból üzent Győzike

Gás­pár Győző nem bírt ma­gá­val.

Gás­pár Győző nem bírt ma­gá­val, vi­deót ké­szí­tett és a NAV-ból üzent ra­jon­gó­i­nak.

Fotó a helyszínről: autóbalesetet szenvedett Győzike

Fotó a helyszínről: autóbalesetet szenvedett Győzike

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy nem tor­kol­lott tra­gé­di­ába Gás­pár Győző hét­végi au­tó­bal­esete. A show­man a rend­őrö­ket is ki­hívta a hely­színre.

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy nem tor­kol­lott tra­gé­di­ába Gás­pár Győző hét­végi au­tó­bal­esete. A show­man a rend­őrö­ket is ki­hívta a hely­színre.

Nem hiszed el, mit kért Győzike húsvétra Beától

Nem hiszed el, mit kért Győzike húsvétra Beától

A roma show­man­nek idén nem fűlik a foga a ha­gyo­má­nyos hús­véti me­nü­höz, ezért Bea ezt ké­szí­tette neki...

A roma show­man­nek idén nem fűlik a foga a ha­gyo­má­nyos hús­véti me­nü­höz, ezért Bea ezt ké­szí­tette neki...

Ismert roma aktivista ugrott neki Győzikének

Ismert roma aktivista ugrott neki Győzikének

Csú­nyán be­üzent...

Az Ide tar­to­zunk roma egye­sü­let ve­ze­tője ala­po­san ki­akadt, ami­kor szem­be­sült a ténnyel, hogy Győ­zike ön­álló mű­sort ka­pott.

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Gyászol Gáspár Győző: Jó barátját veszítette el

Fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott...

Győ­zike fáj­dal­mas üze­net­ben bú­csú­zott a nem­rég el­hunyt férfi­től. Te­me­tés­ről posz­tolt ké­pe­ket a roma show­man.

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Nem nya­lo­gatja a se­beit...

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Óriásit robbantott Győzike: Megasiker lett a visszatérés

Óriásit robbantott Győzike: Megasiker lett a visszatérés

Régen lát­tunk ilyen vissza­té­rést.

Régen lát­tunk olyan erejű vissza­té­rést, mint ami­lyet Győ­zike és csa­pata pro­du­kált. Pár nap és meg­lesz a mil­lió!

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról. Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról.

Nem hiszed el, hol szólna be a dubajozó celebeknek Győzike

Nem hiszed el, hol szólna be a dubajozó celebeknek Győzike

Ez a leg­na­gyobb álma...

A Gás­pár csa­lád fe­jé­től már meg­szok­hat­tuk, hogy ha mik­ro­font kap a ke­zébe, mond va­lami egé­szen hi­he­tet­len dol­got. Nos, mik­ro­font ka­pott...

Nem tudják eladni: elképesztő áron hirdetik a Győzike-villát

Nem tudják eladni: elképesztő áron hirdetik a Győzike-villát

Több­mint 13 éve van a pi­a­con az in­gat­lan!

Több mint 13 éve van a pi­a­con az in­gat­lan!

Erre nem számítottál: Újra összeállt a Romantic, íme az új videó

Erre nem számítottál: Újra összeállt a Romantic, íme az új videó

Vissza­tért a ké­tez­res évek egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb dala.

Vissza­tért a ké­tez­res évek egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb dala.

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Krisz­tián va­la­hogy ügye­sebb...

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

Egy éve hiába várja haza aranyait Győzike

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyo­kat ír.

A show­man ügy­védje fo­lya­ma­to­san be­ad­vá­nyok­kal bom­bázza a ha­tó­sá­got, de vá­laszt sem kap a le­ve­le­ire.

Győzike beparázott: Ezt el akarja kerülni, de nagyon

Győzike beparázott: Ezt el akarja kerülni, de nagyon

A show­man hiába töl­tötte be a 45-öt, ő bi­zony nem sze­retne fel­nőni. Min­dent meg is tesz azért, hogy ki­tolja az időt, ami­kor...

A show­man hiába töl­tötte be a 45-öt, ő bi­zony nem sze­retne fel­nőni. Min­dent meg is tesz azért, hogy ki­tolja az időt, ami­kor...

Nem hittünk a szemünknek: Koporsót választott magának Győzike

Nem hittünk a szemünknek: Koporsót választott magának Győzike

Gás­pár Győző nem vic­cel, ismét be­szállt a ko­por­só­biz­niszbe.

Gás­pár Győző nem vic­cel, ismét be­szállt a ko­por­só­biz­niszbe.

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

A va­cso­rá­kon biz­to­san lesz min­den...

Bár azt eddig is le­he­tett tudni, hogy Bea vál­lal­ko­zá­sá­ban a tel­jes Gás­pár csa­lád nya­kig benne lesz, még­sem rak­tuk össze a képet.

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi a pénzt.

Gás­pár Bea át­vette a sta­fé­ta­bo­tot. Győ­zike után, úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi meg a be­te­vőre valót.

Hatalmas bejelentés, újra összeáll a legendás magyar együttes

Hatalmas bejelentés, újra összeáll a legendás magyar együttes

Ha­ma­ro­san ismét a fa­lu­na­po­kon szí­ne­sí­tik a ma­gyar mu­la­tós pa­let­tát.

A ki­lenc­ve­nes évek nép­szerű tri­ója ha­ma­ro­san ismét a fa­lu­na­po­kon és a ren­dez­vé­nye­ken szí­ne­síti a ma­gyar mu­la­tós pa­let­tát.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Gás­pár Eve­lin nem bízza a vé­let­lenre, csak a csa­lád­já­val be­szél.

Gás­pár Eve­lin nem bízza a vé­let­lenre, csak akkor nyí­lik meg, ha biz­ton­ság­ban érzi magát.

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra...

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben.

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban. Virág lesz a kö­vet­kező!

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Hi­he­tet­len lu­xus­ban ün­ne­pelte ki­seb­bik lánya 16. szü­le­tés­nap­ját Gás­pár Győző!

Emlékszel még? Ilyen cuki volt Gáspár Győző kislánya

Emlékszel még? Ilyen cuki volt Gáspár Győző kislánya

Hi­he­tet­len, hogy repül az idő!

Hi­he­tet­len, hogy repül az idő! A kis virág a fél or­szá­got képes volt a té­vé­ké­szü­lé­kek elé ül­tetni annak ide­jén. Ma már 16 éves...

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Orvosi kezelés vár Győzikére, ettől retteg a showman

Orvosi kezelés vár Győzikére, ettől retteg a showman

A 44 éves Győző már rég­óta érezte, hogy nincs jó ál­la­pot­ban, ezért kór­házba megy.

A 44 éves Győző már rég­óta érezte, hogy nincs jó ál­la­pot­ban, ezért kór­házba megy.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Megműtik Győzikét, utána minden más lesz

Megműtik Győzikét, utána minden más lesz

A show­man a rész­le­tek­ről be­szélt.

A nép­szerű show­man a Mokka hét­fői adá­sá­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Óriási örömhírt jelentett Győzike, erre senki nem számított

Óriási örömhírt jelentett Győzike, erre senki nem számított

Végre le­zá­rult a show­man négy éve hú­zódó pere. A ha­tó­ság sze­rint nem csal adót nem csal Gás­pár Győző.

Végre le­zá­rult a show­man négy éve hú­zódó pere. A ha­tó­ság sze­rint nem csal adót Gás­pár Győző.

45 milliós autóval villog Gáspár Győző

45 milliós autóval villog Gáspár Győző

Azért ki­csit iri­gyek va­gyunk Gás­pár Győ­zőre.

Azért ki­csit iri­gyek va­gyunk Gás­pár Győ­zőre. Bot­rá­nyok ide, vagy oda, neki va­la­hogy min­dig sok­mil­liós verda jut a fe­neke alá.

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

NAV-botrány, megalázó helyzetbe került Győzike, el is sírta magát

A show­man nem ta­gadja, hogy na­gyon kel­le­met­len szi­tu­á­ciót élt át fe­le­sé­gé­vel, Bea asszonnyal.

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

Győzike gyászol: támaszát vesztette el

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

A roma show­man a kö­zös­ségi ol­da­lon bú­csú­zott attól a férfi­től, aki min­dig tá­mo­gatta és aki­nek na­gyon sokat kö­szön­het.

A kutyának sem kell a Győzike-villa

A kutyának sem kell a salgótarjáni Győzike-villa

Ti­zen­há­rom év is ke­vés­nek bi­zo­nyult ahhoz, hogy új gaz­dára ta­lál­jon Sal­gó­tar­ján­ban az emb­le­ma­ti­kussá vált, egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű Győ­zike-villa.

Ti­zen­há­rom év is ke­vés­nek bi­zo­nyult ahhoz, hogy új gaz­dára lel­jen a Nóg­rád me­gyé­ben ta­lál­ható, emb­le­ma­ti­kussá vált, egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű Győ­zike-villa. A show-mű­sor­ból is is­mert in­gat­lan azon­ban, egy friss fel­vé­tel sze­rint, szo­kat­lan arcát mu­tatja most...

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

Nagy bejelentés: Tíz év után újra összeáll a népszerű magyar együttes

A 2000-es évek egyik leg­több le­mezt el­adott együt­tese volt.

A trió a 2000-es évek­ben a leg­több le­mezt adta el.

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

Durva elvonási tünetek gyötrik Győzikét

Egyre rosszab­bul van.

A roma show­man 8 éven át szedte ma­rok­szám a nyug­ta­tó­kat, de egy ideje már tiszta. Most a szen­ve­dé­sé­ről val­lott.

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

Nem tud leállni! Győzike beismerte: elvonási tünetekkel küzd!

A show­man már 3 hó­napja nem szedi a pá­nik­ro­ha­mai ellen sze­dett gyógy­sze­reit, de máris elő­tör­tek az el­vo­nási tü­ne­tek!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

A ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat.

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat a show­man, mi­u­tán a szer­ző­dés­ben le­fek­te­tett til­tás el­le­nére sem bírt ma­gá­val.

Győzike váratlan levelet kapott a rendőrségtől, ez állt benne

Győzike váratlan levelet kapott a rendőrségtől, ez állt benne

Min­den bi­zonnyal re­megő kéz­zel bon­totta ki a bo­rí­té­kot...

Min­den bi­zonnyal re­megő kéz­zel bon­totta ki a bo­rí­té­kot...

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Drámai részletek: Súlyos trauma érte Gáspár Győzőt

Gás­pár Győző össze­rop­pant.

Gás­pár Győző nagy­du­más, de ez csak a lát­szat, leg­be­lül ér­zé­keny ember, akit meg­vi­sel­nek bi­zo­nyos dol­gok.

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Nem kap mun­kát sem Győ­zike lánya.

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát sem Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya. Eve­lin sze­rint min­den­nek az apja el­leni NAV nyo­mo­zás az oka.

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Igaz, mind­járt szer­ző­dést is sze­gett... Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Igaz, mind­járt szer­ző­dést is sze­gett... Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

Nem hajlandó szerénykedni: Ilyen luxusverdában feszít Győzike

Nem hajlandó szerénykedni: Ilyen luxusverdában feszít Győzike

Győ­zike nem tö­rő­dik mások vé­le­mé­nyé­vel, él­vezi a ké­nyel­met.

Győ­zike nem tö­rő­dik mások vé­le­mé­nyé­vel, él­vezi a ké­nyel­met és ezt nem is tit­kolja.

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

A show­man idős apó­sát is csa­lás­sal gya­nú­sít­ják, kezd tel­je­sen össze­om­lani az élete.

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Itt a vége: Elvonóra kötelezték Győzikét

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket...

Évek óta szedi ma­rok­számra a gyógy­sze­re­ket, mára pedig olyan sú­lyossá vált a füg­gő­sége, hogy lépni kel­lett.

Verebes csúnyán kiosztotta Győzikét

Verebes István csúnyán kiosztotta Győzikét

Bár a Győ­zike Show mára szinte ret­ró­nak szá­mít, még ma is szóba kerül. Most Ve­re­bes Ist­ván fa­kadt ki, nyíl­tan. S nem ap­rózta el a vé­le­mé­nyét a show­man­ről.

Bár a Győ­zike Show mára szinte ret­ró­nak szá­mít, még ma is szóba kerül, hi­szen fel-fel­tű­nik, rá­adá­sul anno DVD-n is ki­ad­ták... Most Ve­re­bes Ist­ván ren­dező-mű­sor­ve­zető fa­kadt ki, nyíl­tan. S nem ap­rózta el a vé­le­mé­nyét a show­man­ről, Gás­pár Győ­ző­ről.

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Gáspár Győző hízott a fogyókúrája alatt!

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Győ­zike ja­nu­ár­ban el­dön­tötte, hogy lead né­hány kilót, de ál­lí­tása sze­rint na­gyon rosszul halad a célja el­éré­sé­ben! Sze­rinte kö­vé­rebb, mint előtte volt...

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Váratlan fordulat a NAV-os botrányban: Győzike dönthet

Gás­pár Győző harca.

Gás­pár Győző harca több-ke­ve­sebb si­ker­rel las­san egy éve tart az adó­ha­tó­ság­gal.

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Óriási tragédia: Balesetben vesztették el gyermeküket Gáspár Győzőék

Gás­pár Győző nem szí­ve­sen be­szél a tör­tén­tek­ről, mert máig nem dol­gozta fel a vesz­te­sé­get.

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

Beszóltak Győzikének, válaszul b...zott egy jót!

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja cér­ná­val a ren­ge­teg be­szó­lást amik a róla szóló cik­kek alá ér­kez­nek kom­ment­ben...

A Gás­pár csa­lád feje már nem bírja cér­ná­val a ren­ge­teg be­szó­lást amik a róla szóló cik­kek alá ér­kez­nek kom­ment­ben...

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Így kért bocsánatot élő adásban Gáspár Győző

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél.

Gás­pár Győző csak az iga­záért har­col, de nem min­dig gon­dolja át, hogy mit be­szél.

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

Nagy bajba került: megint feljelentették Győzikét

A show­man­nak to­vábbra sem si­ke­rül meg­sza­ba­dul­nia a ha­tó­sá­gok­tól és a bí­ró­ság­tól.

A show­man­nak to­vábbra sem si­ke­rül meg­sza­ba­dul­nia a ha­tó­sá­gok­tól és a bí­ró­ság­tól.

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Már nem csak be­szél róla.

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje. Sőt, ennél is to­vább­ment, kár­té­rí­tést kö­ve­tel.

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

maga le­he­tett a gaz­da­sági csoda!

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Hihetetlen fotó: Hajdú Péter megkóstolta Győzike kolbászát

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó.

Gás­pár Győző iga­zán jó ven­dég­látó, ahol ő jelen van, min­denki jól­la­kik.

Gáspár Evelin nagybátyja miatt nem tudott lefogyni

Gáspár Evelin nagybátyja miatt nem tudott lefogyni

Gás­pár Zsolti el­árulta, hogy ő volt a hibás azért, hogy Eve­lin­nek so­káig nem si­ke­rült le­ad­nia plusz ki­lóit...

Itt az újabb botrány: Gáspár Evelint elítélte a bíróság

Itt az újabb botrány: Gáspár Evelint elítélte a bíróság

Győ­zike lá­nyára ala­po­san rájár a rúd.

Győ­zike lá­nyára ala­po­san rájár a rúd. Nem elég, hogy édes­apja ellen fo­lya­ma­to­san nyo­moz a ha­tó­ság, most őt is el­ítél­ték ko­moly bűn­cse­lek­mé­nye­kért.

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Mi­köz­ben a mil­li­ókra vár­nak...

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy va­gyont.

Sorsdöntő fordulat Győzike NAV-botrányában, ez történt

Sorsdöntő fordulat Győzike NAV-botrányában, ez történt

Idén for­du­lat vár­ható az ügy­ben!

Idén for­du­lat vár­ható a fog­la­lási ügy­ben!

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Gás­pár Győző öccse több mil­lió fo­rint­ról mon­dott le azért, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját a fia éle­tét meg­mentő or­vo­sok­nak...

Gás­pár Győző öccse több mil­lió fo­rint­ról mon­dott le azért, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját a fia éle­tét meg­mentő or­vo­sok­nak...

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Soron kívül kell döntenie a NAV-nak Gáspár Győző lefoglalt vagyonáról

Gás­pár Győző egyre kö­ze­lebb ke­rült ahhoz, hogy vissza­kapja csa­ládja va­gyon­tár­gyait.

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

Kiborult Győzike: brutális, amit róla terjesztenek

A ször­nyű pletyka ter­jeng.

A ször­nyű pletyka tel­je­sen le­döb­ben­tette a nép­szerű show­mant.

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Hiába a döntés, nem kapják vissza vagyonukat Gáspárék

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a hi­va­tal el­já­rása előtt. Hiába dön­tött a Kúria, a csa­lád még egy fil­lért sem lá­tott a fog­lalt va­gyon­ból.

Győ­zike ér­tet­le­nül áll a hi­va­tal el­já­rása előtt. Hiába dön­tött a Kúria, a csa­lád még egy fil­lért sem lá­tott a fog­lalt va­gyon­ból.

Gáspár Evelin combvillantása megér egy misét

Gáspár Evelin combvillantása megér egy misét

Eve­lin­nel kap­cso­lat­ban sok­szor fel­tet­tük már a kér­dést: miből lesz a cse­re­bo­gár?

Eve­lin­nel kap­cso­lat­ban sok­szor fel­tet­tük már a kér­dést: miből lesz a cse­re­bo­gár? Most vi­szont már ez sem tük­rözi hűen, amit a leg­újabb ké­pein lá­tunk.

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Dagad a botrány: Elköltözik otthonából Gáspár Győző!

Évek óta szen­ved a csa­lád!

Évek óta szen­ved a csa­lád! Itt az ideje, hogy végre lép­je­nek, és hátuk mö­gött hagy­ják a múl­tat! Vajon ki tart Győ­ző­vel?

Drámai vallomás: Alkoholba folytja bánatát Bea asszony

Drámai vallomás: Alkoholba folytja bánatát Bea asszony

El­dön­tötte, így fog fe­lej­teni.

A Gás­pár csa­lád csak ne­he­zen képes túl­tenni magát az el­múlt idő­szak meg­pró­bál­ta­tá­sain. Győ­zike fe­le­sége el­dön­tötte, így fog fe­lej­teni.

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

130-nál kapott pánikrohamot az autópályán Gáspár Győző

Győ­zike arra szá­mí­tott, hogy las­san meg­nyug­szik, de nem így lett.

Győ­zike arra szá­mí­tott, hogy a NAV-bot­rá­nyá­ban be­állt ked­vező for­du­lat hely­re­hozza meg­té­pá­zott ide­geit, de té­ve­dett.

Szomorú hír: Nagy veszteség érte Gáspár Beát

Szomorú hír: Nagy veszteség érte Gáspár Beát

Gás­pár Be­á­nak szer­te­fosz­lott min­den álma. Győ­zike neje ka­rá­csonyra ter­vezte ki­adatni első sza­kács­köny­vét.

Gás­pár Be­á­nak szer­te­fosz­lott min­den álma. Győ­zike neje ka­rá­csonyra ter­vezte ki­adatni első sza­kács­köny­vét.

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

Exkluzív videó, Győzike és apja őrjöngenek a NAV megjelenésétől!

A show­man sal­gó­tar­jáni há­zá­ban pus­ka­po­ros a han­gu­lat, Győ­zike sze­rint meg­fé­lem­lí­tet­ték a csa­lád­ju­kat.

Újra megjelent a NAV Győzike házánál

Újra megjelent a NAV Győzike házánál

Az adó­csa­lás­sal vá­dolt show­man ott­ho­ná­ban adó­el­len­őrök je­len­tek meg.

Az adó­csa­lás­sal vá­dolt show­man ott­ho­ná­ban adó­el­len­őrök je­len­tek meg.