Gáspár Bea

Gáspár Bea mostantól egyetemen oktat

Gáspár Bea mostantól egyetemen oktat

Bea asszony va­lami újba vágta bele a fej­szé­jét, de ismét si­ker­rel járt. Csa­ládja is na­gyon büszke rá, hi­szen egyre ma­ga­sabbra jut a rang­lét­rán.

Bea asszony va­lami újba vágta bele a fej­szé­jét, de ismét si­ker­rel járt. Csa­ládja is na­gyon büszke rá, hi­szen egyre ma­ga­sabbra jut a rang­lét­rán.

FRISS HÍREK

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Elege lett a csalásból: Ügyvédhez fordult Gáspár Bea

Gás­pár Bea nem tűr­hette to­vább.

Gás­pár Bea nem vesz min­dent ma­gára, de ezt a hely­ze­tet már ő sem tűr­hette to­vább.

Kegyetlen vallomás, roma származása miatt érték hátrányok Gáspár Beát

Kegyetlen vallomás, roma származása miatt érték hátrányok Gáspár Beát

Azt sze­retné, ha több fi­a­talt már nem ér­het­né­nek at­ro­ci­tá­sok.

Azt sze­retné, ha több fi­a­talt már nem ér­het­né­nek at­ro­ci­tá­sok.

Gáspár Bea kifakadt: Ismerősök akarnak nyerészkedni rajta

Gáspár Bea kifakadt: Ismerősök akarnak nyerészkedni rajta

Gás­pár Bea si­kere so­kak­nak fel­tűnt és van­nak, akik ké­ret­le­nül is ré­sze­sei akar­nak lenni.

Gás­pár Bea si­kere so­kak­nak fel­tűnt és van­nak, akik ké­ret­le­nül is ré­sze­sei akar­nak lenni.

Újabb borvacsorát mondott le Bea asszony: Ez áll a háttérben

Újabb borvacsorát mondott le Bea asszony: Ez áll a háttérben

Ha­tal­mas len­dü­let­tel vá­gott bele régi álma meg­va­ló­sí­tá­sába, de...

Ha­tal­mas len­dü­let­tel vá­gott bele régi álma meg­va­ló­sí­tá­sába, de nem egé­szen erre szá­mí­tott.

Bea asszony megmutatta: Felszaladt rá pár kiló

Bea asszony megmutatta: Felszaladt rá pár kiló

Győ­zike fe­le­sége nem tit­kolja...

Győ­zike fe­le­sége nem tit­kolja, elő­sze­re­tet­tel hó­dolt az evés szen­ve­dé­lyé­nek az utóbbi he­tek­ben. Így fest most!

Dobd el a fakanalat: Bea asszony így tolja a töltött káposztát

Dobd el a fakanalat: Bea asszony így tolja a töltött káposztát

A sztár­séf így ké­szíti!

Az ün­nepi asz­tal el­en­ged­he­tet­len eleme a jó­féle töl­tött ká­poszta. A sztár­séf így ké­szíti!

Kiderült az igazság: Idegen férfiak tesznek ajánlatot Gáspár Beának

Kiderült az igazság: Idegen férfiak tesznek ajánlatot Gáspár Beának

Gás­pár Beát férfiak bom­báz­zák aján­la­tok­kal az in­ter­ne­ten.

Gás­pár Beát férfiak bom­báz­zák aján­la­tok­kal az in­ter­ne­ten.

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

Bár azt eddig is le­he­tett tudni, hogy Bea vál­lal­ko­zá­sá­ban a tel­jes Gás­pár csa­lád nya­kig benne lesz, még­sem rak­tuk össze a képet.

Bár azt eddig is le­he­tett tudni, hogy Bea vál­lal­ko­zá­sá­ban a tel­jes Gás­pár csa­lád nya­kig benne lesz, még­sem rak­tuk össze a képet.

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell, hogy a szer­ve­zete is töl­tőd­jön.

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell, hogy a szer­ve­zete is töl­tőd­jön.

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi a pénzt.

Gás­pár Bea át­vette a sta­fé­ta­bo­tot. Győ­zike után, úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi meg a be­te­vőre valót.

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Erre biztosan ráfizet Gáspár Bea

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, mégis bukni fog

Bár Gás­pár Bea első bor­va­cso­rá­jára tó­dul­nak a ven­dé­gek, telt ház lesz, Győ­zike fe­le­sége mégis bukni fog az üz­le­ten...

Fontos bejelentést tett Bea asszony

Fontos bejelentést tett Bea asszony

Bea kö­zelgő bor­va­cso­rá­jára alig 24 óra alatt fogy­tak el a he­lyek, de most újabb le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik az ínyen­cek­nek.

Bea kö­zelgő bor­va­cso­rá­jára alig 24 óra alatt fogy­tak el a he­lyek, de most újabb le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik az ínyen­cek­nek.

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Csúnyán átverték Bea asszonyt: Óriásit csalódott

Csúnyán átverték Bea asszonyt: Óriásit csalódott

Hó­na­po­kon át hi­te­get­ték.

Hó­na­po­kon át hi­te­get­ték a csa­tor­ná­nál, végül csak csel­lel tudta meg, hogy ki­ke­rült a pro­duk­ci­ó­ból és nem for­gat­nak vele. Sokat bu­kott az át­ve­ré­sen.

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Videóban kér segítséget Gáspár Bea: Komoly nehézségbe ütközött

Videóban kér segítséget Gáspár Bea: Komoly nehézségbe ütközött

Bea asszony nincs könnyű hely­zet­ben, hi­szen a ter­vek sze­rint ok­tó­ber­ben nyitná meg la­kás­ét­ter­mét, de...

Drasztikusan lefogyott Győzike felesége: Mi történt Bea asszonnyal?

Drasztikusan lefogyott Győzike felesége: Mi történt Bea asszonnyal?

Bea ren­ge­te­get fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban! A show­man neje el­árulta tit­kát!

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható...

Bajban van Győzike felesége: veszélyben az étterme

Bajban van Győzike felesége: veszélyben az étterme

Szem­be­sült az árak­kal...

Bea asszony­nak rit­kán akad el a szava, de most meg­tör­tént. Szem­be­sült ugyanis az árak­kal, ami miatt el­akadt álma meg­va­ló­sí­tá­sá­ban.

Bea asszony kiakadt: Rajongóihoz fordult

Bea asszony kiakadt: Rajongóihoz fordult

Va­laki meg­iri­gyelte Bea nép­sze­rű­sé­gét és igyek­szik a bő­rébe bújni.

Va­laki meg­iri­gyelte Bea nép­sze­rű­sé­gét és igyek­szik a bő­rébe bújni az in­ter­net se­gít­sé­gé­vel.

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

Újabb házkutatás, Győzike őrjöng: gyanúsított lett Bea asszony apja is!

A show­man idős apó­sát is csa­lás­sal gya­nú­sít­ják.

A show­man idős apó­sát is csa­lás­sal gya­nú­sít­ják, kezd tel­je­sen össze­om­lani az élete.

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni.

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni, de eddig saj­nos nem si­ke­rült neki. Ki­de­rült, mi aka­dá­lyozza Győ­zike nejét.

Drámai vallomás: Alkoholba folytja bánatát Bea asszony

Drámai vallomás: Alkoholba folytja bánatát Bea asszony

El­dön­tötte, így fog fe­lej­teni.

A Gás­pár csa­lád csak ne­he­zen képes túl­tenni magát az el­múlt idő­szak meg­pró­bál­ta­tá­sain. Győ­zike fe­le­sége el­dön­tötte, így fog fe­lej­teni.

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót és a több ki­ló­nyi ara­nyat, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Durván megalázták a Gáspár családot, Bea asszony teljesen kiakadt

Durván megalázták a Gáspár családot, Bea asszony teljesen kiakadt

Győ­zike fe­le­sége Fa­ce­boo­kon fa­kadt ki, mert, saját sza­vai sze­rint, sok­kol­ták az ese­mé­nyek.

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Tény­leg ez a leg­szebb öröm?

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, hogy füg­get­le­ned­jen a NAV-bot­rányba ke­ve­re­dett Győ­zi­től.

Brutálisan szexi nő lett Gáspár Evelin, ezt nem hiszed el!

Brutálisan szexi nő lett Gáspár Evelin, ezt nem hiszed el!

Vi­lág­éle­té­ben súly­prob­lé­mák­kal küz­dött Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya, a most 23 éves Eve­lin. Ka­masz­kor­ban vi­szont rá­haj­tott a sportra.

Vi­lág­éle­té­ben súly­prob­lé­mák­kal küz­dött Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya, a most 23 éves Eve­lin. Ka­masz­kor­ban vi­szont rá­haj­tott a sportra. Meg­lepő az ered­mény!

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val. Az édes­anya nem tűri el, hogy bánt­sák sze­ret­teit.

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val. Az édes­anya nem tűri el, hogy bánt­sák sze­ret­teit.

Új módszerrel fogy Gáspár Evelin

Új módszerrel fogy Gáspár Evelin

Eve­lin már egy ideje el­érte az ide­á­lis ala­kot, ám to­vábbra sem volt elé­ge­dett ön­agá­val. Új mód­sze­ré­vel egy hét alatt három ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Eve­lin már egy ideje el­érte az ide­á­lis ala­kot, ám to­vábbra sem volt elé­ge­dett ön­agá­val. Új mód­sze­ré­vel egy hét alatt három ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

Egy­ben el­ment.

So­káig arról szolt a fáma, hogy a NAV le­fog­lalja azt a tíz­mil­liós nye­re­ményt is, amit Gás­pár Bea fő­zött össze egy té­vé­mű­sor­ban.

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Mi­köz­ben Győ­zike és Bea fil­lé­res gon­dok­kal küz­de­nek a NAV fog­la­lás­so­ro­zat óta, Eve­lin dő­zsöl.

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gáspár Bea: Rutinvizsgálaton derült ki, hogy baj van

Gás­pár Győző fe­le­sége beteg.

Már jó ideje van­nak egész­ség­ügyi prob­lé­mái Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek, de most egy újabb be­teg­ségre de­rült fény.

Újabb csapás érte a Gáspár családot

Újabb csapás érte a Gáspár családot

Ami­óta Győ­zike ellen el­kez­dő­dött a nyo­mo­zás, az ág is húzza a csa­lá­dot.

Ami­óta Győ­zike ellen el­kez­dő­dött a NAV nyo­mo­zás, az ág is húzza a csa­lá­dot.

Minden lehetőséget megragad, hajtja a pénzt Gáspár Győző

Minden lehetőséget megragad, hajtja a pénzt Gáspár Győző

Gás­pár Győző egy este három he­lyen lép fel. Nem meg­lepő, hi­szen az el­múlt idő­szak, meg­vi­selte a csa­lá­dot.

Gás­pár Győző egy este három he­lyen lép fel. Nem meg­lepő, hi­szen az el­múlt idő­szak, meg­vi­selte a csa­lá­dot.

Bea asszony bevallotta: Mindenki elfordult tőle

Bea asszony bevallotta: Mindenki elfordult tőle

Élő vi­de­ó­ban me­sélt.

Gás­pár Bea egy netes élő­zés köz­ben val­lotta be, hogy egyre töb­ben for­dul­tak el tőle azok közül, aki­ket a bot­rá­nyok előtt ba­rát­já­nak hitt.

Bea asszony elárulta, miért tart ki férje mellett

Bea asszony elárulta, miért tart ki férje mellett

Erőn felül küzd a csa­ládi bé­kéért.

Bár tudja, hogy férje egy "komp­lett idi­óta", mégis erőn felül küzd érte és a csa­ládi bé­kéért Bea asszony.

Bea asszony eddig várt, alaposan kitálalt Győzikéről

Bea asszony eddig várt, alaposan kitálalt Győzikéről

Nem elég a NAV-bot­rány, Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek egyéb ott­honi prob­lé­mák­kal is szembe kell néz­nie.

Nem elég a NAV-bot­rány, Gás­pár Győző fe­le­sé­gé­nek egyéb ott­honi prob­lé­mák­kal is szembe kell néz­nie.

Viheti a NAV Bea asszony milliós Zsolnay készletét?

Viheti a NAV Bea asszony milliós Zsolnay készletét?

Kié lehet az ér­té­kes kész­let. A ma­nu­fak­túra nem tud sem­mi­lyen együtt­mű­kö­dés­ről.

Kié lehet az ér­té­kes kész­let. A ma­nu­fak­túra nem tud sem­mi­lyen együtt­mű­kö­dés­ről.

Hatalmas bulira is telik a családi pótlékból Gáspáréknak

Hatalmas bulira is telik a családi pótlékból Gáspáréknak

A NAV le­fog­lalta a csa­lád tel­jes va­gyo­nát, és Győző és Bea min­den­hol el­mond­ták mennyire nincs egy fil­lér­jük sem.

Bea asszony döbbenetes vallomása: Családi pótlékból élünk

Bea asszony döbbenetes vallomása: Családi pótlékból élünk

Győ­zike igyek­szik óva­to­san pa­nasz­kodni, de Bea asszony dur­ván ki­te­re­gette a szennyest. Ez a drá­mai va­ló­ság.

Még egy drága bulira futotta a családi pótlékból Győzikének

Még egy drága bulira futotta a családi pótlékból Győzikének

Min­denki olyan összegű csa­ládi pót­lékra vá­gyik, ami­lyen­nel Gás­pá­rék­hoz csen­get­he­tett a pos­tás a minap.

Min­denki olyan összegű csa­ládi pót­lékra vá­gyik, ami­lyen­nel Gás­pá­rék­hoz csen­get­he­tett a pos­tás a minap. Abból ugyanis olyan életre telik, ami­lyenre csak ke­ve­sek­nek futja.

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Győzike teljesen tönkre teszi Bea asszonyt

Győzike teljesen tönkre teszi Bea asszonyt

Férje miatt ismét ha­tal­ma­sat buk­hat..

Ha­ma­ro­san ét­ter­met nyit­hat Gás­pár Bea! De férje miatt ismét ha­tal­ma­sat buk­hat..

Gáspár Bea gyógyíthatatlan? Már külföldön keres neki Győző orvost

Gáspár Bea gyógyíthatatlan? Már külföldön keres neki Győző orvost

Hó­na­pok­kal ez­előtt kez­dő­dött Bea asszony kál­vá­ri­ája. Pajzs­mi­rigy-alul­mű­kö­dés­ben szen­ved, ami miatt már 35 kilót hí­zott.

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Zsarolással, fenyegetéssel vádol Gáspár Bea

Bea asszony ál­lítja, a blog­ját és gasztro té­májú ol­da­lát el­ké­szítő és üze­mel­tető cég fe­nye­geti őt, mivel nem tudja kifi­zetni já­ran­dó­sá­gu­kat.

Bea asszony ál­lítja, a blog­ját és gasztro té­májú ol­da­lát el­ké­szítő és üze­mel­tető cég fe­nye­geti őt, mivel nem tudja kifi­zetni já­ran­dó­sá­gu­kat.

Drámai döntést kell hoznia elveszett millióiért Gáspár Beának

Drámai döntést kell hoznia elveszett millióiért Gáspár Beának

Gás­pár Bea hiába nyerte meg a tíz­mil­lió fo­rin­tot.

Ahogy azt ko­ráb­ban a Ri­post meg­írta, Gás­pár Bea hiába nyerte meg az RTL Klub fő­ző­mű­so­rá­nak tíz­mil­liós nye­re­mé­nyét, csak ál­mo­doz­hat az álom­kony­há­ról.

Győzike hibáiért mindig a felesége fizet

Győzike hibáiért mindig a felesége fizet

Gás­pár Győző ál­lan­dóan bajt hoz fe­le­sé­gére. Be­á­nak már négy évvel ez­előtt is férje adó­tar­tó­zása miatt kel­lett vet­kőz­nie a nyu­szis ma­ga­zin­ban...

Gás­pár Győző ál­lan­dóan bajt hoz fe­le­sé­gére. Be­á­nak már négy évvel ez­előtt is férje adó­tar­tó­zása miatt kel­lett vet­kőz­nie a nyu­szis ma­ga­zin­ban...

Győzike miatt nyúlta le a NAV Bea asszony tízmilliós nyereményét

Győzike miatt nyúlta le a NAV Bea asszony tízmilliós nyereményét

In­for­má­ci­ó­ink sze­rint a 10 mil­lió fo­rin­tos álom­nye­re­ményre az adó­ha­tó­ság már rá is tette a kezét.

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Gás­pár Győző csak le­sett...

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest...

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von...

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat. Sze­ren­csére van­nak, akik tűzön-vízen át is ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett. Íme né­hány üdítő el­len­példa:

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Győ­zike és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Döbbenetes vallomás! Győzike gyógyszerfüggő

Na­gyon sokat ve­szít­het...

Gás­pár Győző olyan fesz­te­le­nül be­szélt el­ha­tal­ma­sodó füg­gő­sé­gé­ről, mintha csak ez lenne a világ leg­ter­mé­sze­te­sebb dolga. Pedig na­gyon sokat ve­szít­het...