Fülöp herceg

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

A na­pok­ban ter­jedt el egy álhír.

A na­pok­ban el­ter­jedt az álhír, amely sze­rint Fülöp her­ceg éle­tét vesz­tette. Ez azon­ban egy­ál­ta­lán nem igaz.

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

Bicskanyitogató, hogy mi derült ki II. Erzsébetről és férjéről

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során, de úgy tűnik, ez nem ijesz­tette meg.

A 97 éves Fülöp her­ceg nem­rég fel­bo­rult az au­tó­já­val egy ka­ram­bol során...

Most jelentette be a királyi család: Karambolozott II. Erzsébet férje

Most jelentette be a királyi család: Karambolozott II. Erzsébet férje

A Buckin­gham-pa­lota be­je­len­tést tett közzé Fülöp her­ceg ál­la­po­tá­ról.

A Buckin­gham-pa­lota csü­tör­tök este be­je­len­tést tett közzé Fülöp edin­burghi her­ceg ál­la­po­tá­ról.

Harry herceg végre jó hírt kapott, nagyapja örvendeztette meg

Harry herceg végre jó hírt kapott, nagyapja örvendeztette meg

A 96 éves her­ceg­ről eddig nem le­he­tett tudni, hogy el tud-e menni uno­kája lag­zi­jára.

A 96 éves her­ceg­ről eddig nem le­he­tett tudni, hogy el tud-e menni uno­kája lag­zi­jára.

Sürget az idő, azonnali műtétre szorul a 96 éves Fülöp herceg

Sürget az idő, azonnali műtétre szorul a 96 éves Fülöp herceg

Nyil­vá­nos sze­rep­lé­seit is le­mondta.

Er­zsé­bet ki­rálynő férje az utóbbi idő­ben fáj­dal­mai miatt a nyil­vá­nos sze­rep­lé­seit is le­mondta.

Mi történhetett a herceggel? A legrosszabbtól tartanak

Mi történhetett a herceggel? A legrosszabbtól tartanak

Saj­tó­hí­rek sze­rint meg­rom­lott Fülöp her­ceg egész­sége, és nem akarja, hogy fáj­dal­mak kö­zött lás­sák.

Komoly műtéten esett át, ide vitték a lábadozó brit herceget

Komoly műtéten esett át, ide vitték a lábadozó brit herceget

II. Er­zsé­bet fér­jét nem­ré­gi­ben meg kel­lett mű­teni, mert csí­pő­fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

II. Er­zsé­bet fér­jét nem­ré­gi­ben meg kel­lett mű­teni, mert csí­pő­fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Ment a cicaharc II. Erzsébet és Jackie Kennedy között

Ment a cicaharc II. Erzsébet és Jackie Kennedy között

A ki­rály­nő­nek nem tet­szett, hogy a nála sok­kal di­va­to­sabb First Lady fel­kel­tette Fülöp her­ceg ér­dek­lő­dé­sét.

A ki­rály­nő­nek nem tet­szett, hogy a nála sok­kal di­va­to­sabb First Lady fel­kel­tette Fülöp her­ceg ér­dek­lő­dé­sét.

Aggasztó hírek érkeztek Erzsébet királynő férjének állapotáról

Aggasztó hírek érkeztek Erzsébet királynő férjének állapotáról

A 96 éves her­ceg na­gyon vi­gyáz az egész­sé­gére.

A 96 éves her­ceg na­gyon vi­gyáz az egész­sé­gére, de még így is van­nak dol­gok, ami­ket nem tud el­ke­rülni.

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

A leg­töb­bek szá­mára el­kép­zel­he­tet­len, hogy hét év­ti­ze­det tölt­se­nek el egy há­zas­ság­ban.

Intim titkok derültek ki II. Erzsébet magánéletéről

Intim titkok derültek ki II. Erzsébet magánéletéről

70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­nepli.

Ma ün­nepli 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját II. Er­zsé­bet és Fülöp edin­burgh-i her­ceg - soha brit ki­rá­lyi pár nem élte még meg a pla­ti­na­la­ko­dal­mát!

Szomorú hírt jelentett be II. Erzsébet

Szomorú hírt jelentett be II. Erzsébet

Sok­kolta a brit köz­vé­le­ményt, mire ké­szül a brit ki­rá­lyi pár: el­ma­rad az or­szágra szóló ün­nep­lés, amire már rég­óta ké­szül­tek.

Sok­kolta a brit köz­vé­le­ményt, mire ké­szül a brit ki­rá­lyi pár: el­ma­rad az or­szágra szóló ün­nep­lés.

II. Erzsébet nem hajlandó visszavonulni

II. Erzsébet nem hajlandó visszavonulni

A brit ki­rálynő már 91 éves, de esze ágá­ban sincs le­tenni a ko­ro­nát, noha az utóbbi idő­ben egyre gyak­rab­ban szó­be­széd tár­gya, hogy II. Er­zsé­bet ha­ma­ro­san be­je­lenti a vissza­vo­nu­lá­sát.

A brit ki­rálynő már 91 éves, de esze ágá­ban sincs le­tenni a ko­ro­nát, noha egyre gyak­rab­ban szó­be­széd tár­gya, hogy be­je­lenti a vissza­vo­nu­lá­sát.

Felcsapott sofőrnek a királynő

Felcsapott sofőrnek a királynő

II. Er­zsé­be­tet most újra a volán mö­gött lát­ták.

II. Er­zsé­bet autós szen­ve­dé­lye köz­is­mert, de a 91 éves ki­rály­nőt most újra a volán mö­gött lát­ták - ez­út­tal a temp­lomba fu­ri­ká­zott test­őré­vel a csa­ládi Ja­gua­ron.

Elkészült a legrosszabb családi fotó Vilmos hercegékről

Elkészült a legrosszabb családi fotó Vilmos hercegékről

Bár ez­út­tal nem az el­ké­pesz­tően cuki gye­re­ke­i­vel és min­dig hi­bát­lan ne­jé­vel kap­ták len­cse­végre.

Férje egészségéért aggódik II. Erzsébet

Férje egészségéért aggódik II. Erzsébet

A ki­rálynő hi­va­ta­los meg­je­le­né­seit is le­mondta, hogy fér­jé­vel le­hes­sen.

Fülöp her­ceg kö­zelgő szü­le­tés­nap­ját egész­ség­ügyi prob­lé­mák ár­nyé­kol­hat­ják be. A ki­rálynő még hi­va­ta­los meg­je­le­né­seit is le­mondta, hogy fér­jé­vel le­hes­sen.

Ezúttal túl messzire ment II. Erzsébet férje

Ezúttal túl messzire ment II. Erzsébet férje

II. Er­zsé­bet ki­rálynő férje min­den­kire rá­hozta a frászt.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő férje min­den­kire rá­hozta a frászt: Fülöp her­ceg biz­ton­sá­giak nél­kül járt egyet.

Botrányos videó Vilmos herceg nagyapjáról

Botrányos videó Vilmos herceg nagyapjáról

Fülöp her­ceg ká­rom­kodva őr­jön­gött.

Fülöp her­ceg gyor­san el­vesz­tette a tü­rel­mét egy ren­dez­vé­nyen, és nyom­da­fes­té­ket nem tűrő módon za­vart el egy fo­tóst.