Fucsovics Márton

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Klasszis lesz az el­len­fél.

A ma­gyar te­ni­szező be­ju­tott a har­ma­dik for­du­lóba a szófiai, 524 ezer euró (166 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Lépett Fucsovics Marci, régi ismerős került be az edzői stábjába

Lépett Fucsovics Marci, régi ismerős került be az edzői stábjába

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben.

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben. A dön­tés­ben a pénz is köz­re­játsz­ha­tott.

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. In­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Ebből az együtt­mű­kö­dés­ből nagy dol­gok sül­het­nek ki. Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Világsztár zengett ódákat Fucsovicsról

Hoppá, világsztár szeretett bele Fucsovics Marci játékába

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért.

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért. A te­nisz­le­genda sze­rint leg­jobb férfi já­té­ko­sunk bár­kit meg­ver­het.

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta őt.

A nyír­egy­házi te­ni­szező az ele­jén iz­gult, de Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta. A ma­gyar pá­ros­nak végül si­ke­rült nyer­nie.

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Nem bírt a hazai ked­venc­cel. Ki­e­melt­ként ka­pott ki a syd­neyi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Nem bírt a hazai szur­ko­lók ked­ven­cé­vel. Leg­jobb já­té­ko­sunk ki­emelt­ként ka­pott ki a syd­neyi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics sé­rül­ten küz­dött.

Repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics sé­rül­ten küz­dött.

Fucsovics Márton szerelmével készül az év versenyére

Fucsovics Márton szerelmével készül az év versenyére

Együtt utaz­tak Auszt­rá­li­ába.

Fu­cso­vics Már­ton meny­asszo­nya, Anett ahová csak tudja, el­kí­séri a klasszis te­ni­sze­zőt. Ta­valy ja­nu­ár­ban is együtt utaz­tak Auszt­rá­li­ába.

Fucsovics Mártonnak hiányzott a szerelme, itt találkoztak újra

Fucsovics Mártonnak hiányzott a szerelme, itt találkoztak újra

Auszt­rá­li­á­ban ott lesz Anett.

A ma­gyar te­nisz­klasszis Do­há­ban párja nél­kül ver­seny­zett, Auszt­rá­li­á­ban azon­ban már ott lesz a hely­szí­nen Anett. Hétfő haj­nal­ban lép pá­lyára Fu­cso­vics.

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Így dön­te­nek a mil­li­mé­te­rek­ről. A já­ték­ve­ze­tők talán más­hogy ítél­tek volna, de nincs apel­láta.

Így dön­te­nek a mil­li­mé­te­rek­ről a vitás hely­ze­tek­ben. A já­ték­ve­ze­tők talán más­hogy ítél­tek volna, de nincs apel­láta.

"Tévedtem, sajnálom" - őszinte szavak a magyar sztártól

"Tévedtem, sajnálom" - őszinte szavak Fucsovicstól

Fu­cso­vics Már­ton biz­tos volt benne, hogy a só­lyom­szem az ő ja­vára ítél majd.

A ma­gyar te­ni­szező biz­tos volt benne, hogy a só­lyom­szem az ő ja­vára ítél majd. A vissza­né­zés után azon­ban Djok­ovics örül­he­tett.

Ígéretes jelek: Így válhat valóra Fucsovics Marci álma

Ígéretes jelek: Így válhat valóra Fucsovics Marci álma

Nem el­ér­he­tet­len a TOP 10.

A ma­gyar te­ni­szező rövid időn belül két­szer is meg­szo­ron­gatta Novak Djok­ovi­csot. Ha ezen az úton halad to­vább, akkor a TOP 10 sem el­ér­he­tet­len.

Fucsovics meglepte Djokovicsot, de nem volt pardon

Fucsovics meglepte Djokovicsot, de nem volt pardon

Marci meg­iz­zasz­totta a vi­lág­el­sőt.

Leg­jobb te­ni­sze­zőnk óri­ási meccset ját­szott a 14-sze­res Grand Slam-győz­tes vi­lág­sztár­ral. Marci meg­iz­zasz­totta a szerb vi­lág­el­sőt.

Micsoda évkezdés, Fucsovics a világelső Djokovics ellen lép pályára

Micsoda évkezdés, Fucsovics a világelső Djokovics ellen lép pályára

A vi­lág­rang­lista 36. he­lyén álló Fu­cso­vics Már­ton két szett­ben le­győzte Ma­rius Co­pilt a dohai te­nisz­tor­nán.

Meglepő, sztáredzővel folytathatja Fucsovics Márton

Meglepő, sztáredzővel folytathatja Fucsovics Márton

Nagy ne­vek­kel tár­gyal Sá­volt At­tila.

Nagy ne­vek­kel tár­gyal Sá­volt At­tila. Fu­cso­vics célja, hogy top hú­szas já­té­kos le­gyen. Je­len­leg a 37. he­lyen áll a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján.

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője, így reagált a vádakra

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője

Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel.

Sá­volt At­tila ta­gadta a testi sér­tés vád­ját. Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel a bo­csá­nat­ké­rés mel­lett.

Óriási bejelentés: Babos és Fucsovics együtt folytatják

Óriási bejelentés: Babos és Fucsovics együtt folytatják

Együtt in­dul­nak ve­gyes pá­ros­ként.

A MOL-csa­pat két ki­váló te­ni­sze­zője az Aust­ra­lian Open­től kez­dő­dően annyi Grand Sla­men indul együtt ve­gyes pá­ros­ban, amennyin csak tud.

Csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

Örülhetnek a rajongók: csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

Már a 36. he­lyen áll az vi­lág­rang­lis­tán.

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező már a 36. he­lyen áll az egyéni vi­lág­rang­lis­tán. A 2019-es évet is erről a hely­ről kezdi meg.

Őrületes összeg, ennyit keresett idén a magyar sztár

Őrületes összeg, ennyit keresett idén a magyar sztár

Fu­cso­vics Már­ton töb­bet ke­re­sett 2018-ban, mint az ed­digi tíz aktív évé­ben össze­sen. Je­len­leg a 37. a vi­lág­rang­lis­tán.

Fu­cso­vics Már­ton töb­bet ke­re­sett 2018-ban, mint az ed­digi tíz aktív évé­ben össze­sen. Je­len­leg a 37. a vi­lág­rang­lis­tán.

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Fu­cso­vics Már­to­nék egy tró­pusi szi­ge­ten pi­he­nik ki az év fá­ra­dal­mait.

Fu­cso­vics Már­to­nék egy tró­pusi szi­ge­ten pi­he­nik ki az év fá­ra­dal­mait. Ta­valy a Maldív-szi­ge­te­ken jár­tak.

Fucsovics nagyon népszerű, ez történt vele Bécsben

Fucsovics nagyon népszerű, ez történt vele Bécsben

Meg­ro­ha­moz­ták a ra­jon­gók

A vi­lág­rang­lista 40. he­lyén álló te­ni­sze­zőt meg­ro­ha­moz­ták a ra­jon­gók. Si­ker­rel vette az első kört az oszt­rák tor­nán az első számú ma­gyar já­té­kos.

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező most a kar­ri­er­jére kon­cent­rál in­kább.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi, ami ere­de­ti­leg idén lett volna.

Fucsovics Márton bizakodó, ezt tervezi a bécsi tenisztornán

Fucsovics Márton bizakodó, ezt tervezi a bécsi tenisztornán

A ma­gyar te­ni­szező három hete ki­ka­pott Fog­ni­ni­től, most vi­szont győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett el­lene.

A ma­gyar te­ni­szező három hete ki­ka­pott Fog­ni­ni­től, most vi­szont győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett el­lene.

Új csapatba került Fucsovics Márton

Új csapatba került Fucsovics Márton

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A most le­szer­ző­dött 26 esz­ten­dős spor­toló sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A most le­szer­ző­dött 26 esz­ten­dős spor­toló sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

El­árulta, mi a leg­jobb szá­mára.

Si­ke­res te­ni­sze­zőnk el­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Veszélybe kerülhet Fucsovics Márton olimpiája

Veszélybe kerülhet Fucsovics Márton olimpiája

Ez Babos Tí­me­ára ugyan­úgy igaz.

Babos Tí­me­á­nak is meg kell egyez­nie a te­nisz­szö­vet­ség­gel, ha ott akar lenni To­ki­ó­ban. In­for­má­ci­ónk sze­rint már foly­nak a tár­gya­lá­sok.

Döntött a szövetség, ez vár Fucsovics Márton edzőjére

Döntött a szövetség, ez vár Fucsovics Márton edzőjére

Fel­mond­ják Sá­volt At­tila meg­bí­zási szer­ző­dé­sét, fi­ze­té­sé­ről ez­után a já­té­kosa dönt­het.

Fel­mond­ják Sá­volt At­tila meg­bí­zási szer­ző­dé­sét, fi­ze­té­sé­ről ez­után a já­té­kosa dönt­het.

Kitálalt a magyar kapitány, így élte meg a botrányos napokat

Kitálalt a magyar kapitány, így élte meg a botrányos napokat

Köves Gábor nem tudja, miért tá­madja őt Fu­cso­vics Már­ton. A ma­gyar sztár edző­jé­ről is be­szélt.

Köves Gábor nem tudja, miért tá­madja őt Fu­cso­vics Már­ton. A ma­gyar sztár edző­jé­ről is be­szélt.

Reagált a teniszszövetség a botrányos vádakra

Reagált a teniszszövetség a botrányos vádakra

Fu­cso­vics és Babos kri­ti­ká­ira hosszabb köz­le­mény­ben re­a­gált a Ma­gyar Te­nisz Szö­vet­ség.

Fu­cso­vics Már­ton és Babos Tímea kri­ti­ká­ira hosszabb köz­le­mény­ben re­a­gált a Ma­gyar Te­nisz Szö­vet­ség. Sá­volt fi­ze­té­sére is ki­tér­tek.

Nem hiszed el, mit mondott Fucsovics Marci a veresége után

Nem hiszed el, mit mondott Fucsovics Marci a veresége után

Lel­ki­leg zak­lat­ták a te­nisz­sztárt.

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt lel­ki­leg zak­lat­ták a szö­vet­ség dol­go­zói az el­múlt na­pok­ban. A nyír­egy­házi spor­toló múlt pén­te­ken bo­rí­totta ki a bilit.

Ez igen, igazi világsztár vár a magyar kedvencre

Ez igen, igazi világsztár vár a magyar kedvencre

Nehéz dolga lesz Fu­cso­vics­nak.

Nehéz dolga lesz Fu­cso­vics Már­ton­nak a US Open első for­du­ló­já­ban. Djok­ovi­csot a végső győ­ze­lemre is esé­lyes­nek tart­ják a ran­gos te­nisz­tor­nán.

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

De­rült égből vil­lám­csa­pás!

De­rült égből vil­lám­csa­pás! Mi lesz így a vá­lo­ga­tot­tal a Vi­lág­cso­port­ban ma­ra­dás­ról döntő meccsen?

Brutális időjárás nehezítette meg Fucsovics Marci életét

Brutális időjárás nehezítette meg Fucsovics Marci életét

35 fok­ban kel­lett ját­sza­nia.

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek 35 fok­ban kel­lett ját­sza­nia. A szél sem könnyí­tette meg a dol­gát, de így is nyert. A kö­vet­kező kör­ben in­kább Waw­rin­ká­val ját­szana.

Erre büszke lehet, ilyen még nem történt a magyar sztársportolóval

Erre büszke lehet, ilyen még nem történt a magyar sztársportolóval

Nyolc he­lyet ja­ví­tott a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján.

Fu­cso­vics Cin­cin­na­ti­ben kar­ri­erje során elő­ször ját­szott ATP 1000-es tor­nán a leg­jobb nyolc közé ju­tá­sért.

Szörnyű tortúrán esett át a magyar sztár Amerikában

Szörnyű tortúrán esett át a magyar sztár Amerikában

Fon­tos volt a pi­si­lés és a jeges fürdő.

Ün­nep­lés he­lyett csupa kel­le­met­len­ség várt Fu­cso­vics Mar­cira a nagy si­kere után. Fon­tos volt a pi­si­lés és a jeges fürdő.

Különleges szülinap, ezzel lepte meg szerelmét a magyar sztársportoló

Különleges szülinap, ezzel lepte meg szerelmét a magyar sztársportoló

Cin­cin­na­ti­ban ün­ne­pelte a pár a jeles ese­ményt. A ma­gyar te­ni­szező ked­den a len­gyel Hur­kacz ellen lép pá­lyára.

Szerelmével indult hosszú útra a magyar sztársportoló

Szerelmével indult hosszú útra a magyar sztársportoló

A vi­lág­rang­lista 52. he­lyén álló te­ni­szező több ver­se­nyen is el­in­dul a ten­ge­ren­tú­lon. Párja is el­kí­sérte.

A vi­lág­rang­lista 52. he­lyén álló te­ni­szező több ver­se­nyen is el­in­dul a ten­ge­ren­tú­lon. Párja is el­kí­sérte.

Fucsovics Marci is megdöbbent az új luxuskocsijától

Fucsovics Marci is megdöbbent az új luxuskocsijától

Fél­száz mil­liós ver­dát ka­pott a ma­gyar te­ni­szező. Egy fon­tos dolog vi­szont ne­he­zen fér bele.

Fél­száz mil­liós ver­dát ka­pott a ma­gyar te­ni­szező, ami­hez gyor­san hoz­zá­szo­kott. Egy fon­tos dolog vi­szont ne­he­zen fér bele az au­tó­jába.

Fájó emlék, Fucsovics Marci őszintén mesélt rejtélyes tetkójáról

Fájó emlék, Fucsovics Marci őszintén mesélt rejtélyes tetkójáról

A bal kar­jára var­ra­tott egy mon­da­tot.

A ma­gyar te­ni­szező sokat sej­tető mon­da­tot var­ra­tot a bal al­kar­jára.

Fájdalmas döntés, lefújta az esküvőjét a magyar sztár

Fájdalmas döntés, lefújta az esküvőjét a magyar sztár

Fu­cso­vics Már­ton­nak most fon­to­sabb a kar­ri­erje. A kö­vet­kező évben pó­tol­hat­ják a lag­zit.

Fu­cso­vics Már­ton­nak most fon­to­sabb a kar­ri­erje. A kö­vet­kező évben pó­tol­hat­ják a lag­zit.

Kitalálod, melyik városban fotózkodott a magyar sztár?

Kitalálod, melyik városban fotózkodott a magyar sztár?

Szom­ba­ton Fi­lippo Baldi ellen kezd a te­nisz­tor­nán. Áp­ri­lis végén két he­lyet ron­tott a vi­lág­rang­lis­tán.

Szom­ba­ton Fi­lippo Baldi ellen kezd a te­nisz­tor­nán. Áp­ri­lis végén két he­lyet ron­tott a vi­lág­rang­lis­tán.

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci saját szurkolói előtt

Saját dön­tése miatt szív­hatja a fogát.

Ért­he­tet­le­nül korán kez­dett a ma­gyar te­ni­szező, de ehhez saját maga ra­gasz­ko­dott.

Most érkezett, ennek a hírnek örülhet Fucsovics Marci

Most érkezett, ennek a hírnek örülhet Fucsovics Marci

Ver­hető el­len­fe­let ka­pott.

Hét­főn kez­dőd­nek a fő­táb­lás küz­del­mek. Piros Zsom­bor a vi­lág­rang­lista 97. he­lyét el­fog­laló Mi­hail Juzs­nij ellen har­col­hatja ki a to­vább­ju­tást.

Nagy a szerelem, ezzel a fotóval lepte meg párját a magyar sztár

Nagy a szerelem, ezzel a fotóval lepte meg párját a magyar sztár

Nehéz náluk bol­do­gabb párt ta­lálni. Ta­valy no­vem­ber­ben je­gyezte el sze­rel­mét első számú férfi te­ni­sze­zőnk.

Nehéz náluk bol­do­gabb párt ta­lálni. Vajon mi lehet a tit­kos re­cept­jük? Fu­cso­vics Már­ton, ha­zánk első számú férfi te­ni­sze­zője ta­valy no­vem­ber­ben je­gyezte el sze­rel­mét, Anett pedig nem hagyta szó nél­kül a közös kép­hez írt so­ro­kat...

Siker, Fucsovics Marci a teniszlegenda nyomába lépett

Hatalmas siker, Fucsovics Marci a teniszlegenda nyomába lépett

Ta­ró­czy Ba­lázs óta nem volt ennyire elő­kelő he­lyen ma­gyar férfi te­ni­szező a vi­lág­rang­lis­tán.

Ta­ró­czy Ba­lázs óta nem volt ennyire elő­kelő he­lyen ma­gyar férfi te­ni­szező a vi­lág­rang­lis­tán.

Ez nem hiányzott, nagyon rossz hírt kapott Fucsovics Marci

Ez nem hiányzott, nagyon rossz hírt kapott Fucsovics Marci

A ma­gyar te­nisz­csil­lag a kény­szer­pi­he­nője miatt ke­rült nehéz hely­zetbe. Edzője azért még re­mény­ke­dik.

A ma­gyar te­nisz­csil­lag a kény­szer­pi­he­nője miatt ke­rült nehéz hely­zetbe. Edzője még re­mény­ke­dik.

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Com­b­izom­sza­ka­dás hát­rál­tatja.

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Nem si­ke­rült dön­tőbe jut­nia itt­hon.

Nem si­ke­rült be­jut­nia a bu­da­pesti te­nisz­torna dön­tő­jébe, a teste ennyit bírt. Sze­ren­csére a láb­sé­rü­lése nem tűnik ko­moly­nak.

Csókkal köszöntötte szerelme Fucsovics Marcit

Csókkal köszöntötte szerelme Fucsovics Marcit

A torta mellé az is járt csü­tör­tök este.

Dup­lán örül­he­tett a ma­gyar te­ni­szező: 26. szü­le­tés­nap­ját győ­ze­lem­mel ün­ne­pelte. A torta mellé egy csók is járt.

Szuper hír érkezett Fucsovics Marciról

Örömteli: szuper hír érkezett Fucsovics Marciról

Öröm­teli be­je­len­tést tett a ma­gyar te­nisz­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya.

Öröm­teli be­je­len­tést tett a ma­gyar te­nisz­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A tár­sak trükk­jeit is ér­de­mes meg­nézni.

Fucsovics vallomása, mélypontra került a magyar tenisz sztárja

Fucsovics Marci vallomása, mélypontra került

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon a gö­dör­ből. Torta és csók volt a ju­talma.

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon a gö­dör­ből. Mi­u­tán si­ke­rült, torta és csók volt a ju­talma a szü­le­tés­nap­ján.

Kiderült, ez a szőke bombázó babonázta meg Fucsovics Marcit

Kiderült, ez a szőke bombázó babonázta meg Fucsovics Marcit

Erre a képre min­denki em­lé­kezni fog.

Erre a képre min­denki em­lé­kezni fog, in­ter­ne­tes mém lett be­lőle. A Davis-ku­pá­ban egyes­ben két­szer ka­pott ki a klasszis te­ni­sze­zőnk.

Gondban a válogatott, Fucsovics Márton is aggódik

Gondban a válogatott, Fucsovics Márton is aggódik

Láb­fer­tő­zés hát­rál­tatja az edzé­seit.

Láb­fer­tő­zés miatt csak kedd éjjel csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez Fu­cso­vics, aki ki­csit ag­gó­dik a hét­vége miatt.

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Idén biztosan nem lesz lagzi Fucsovicséknál

Idén biztosan nem lesz lagzi Fucsovicséknál

A ma­gyar sztár 2018-ban a kar­ri­er­jére akar össz­pon­to­sí­tani.

A ma­gyar sztár 2018-ban a kar­ri­er­jére akar össz­pon­to­sí­tani. Ezt már a pár­já­val is meg­be­szélte.

Kiderült, ezért nem várhatták Fucsovicsot a szülei

Kiderült, ezért nem várhatták Fucsovicsot a szülei

Sokan vár­ták a rep­té­ren.

Sokan vár­ták az első számú férfi te­nisz­sztárt a rep­té­ren. A szü­lei azon­ban nem le­he­tet­tek ott fiuk ér­ke­zé­se­kor. Fan­tasz­ti­ku­san kezdte az évet.

Meglepő, Fucsovics ezt üzenné fiatalkori önmagának

Meglepő, Fucsovics ezt üzenné fiatalkori önmagának

Szerda reg­gel ér­ke­zett meg Bu­da­pestre. A 63. helyre ugrik a vi­lág­rang­lis­tán az Aust­ra­lian Opent kö­ve­tően.

Szerda reg­gel ér­ke­zett meg Bu­da­pestre. A 63. helyre ugrik a vi­lág­rang­lis­tán az Aust­ra­lian Opent kö­ve­tően.

Így érkezett haza a teniszhős Fucsovics, friss fotók

Így érkezett haza a teniszhős Fucsovics, friss fotók

Sze­ret­tei, ba­rá­tai és ra­jon­gói vár­ták Fe­ri­he­gyen az Aust­ra­lian Open ma­gyar meg­le­pe­tés­em­be­rét.

Sze­ret­tei, ba­rá­tai és ra­jon­gói vár­ták Fe­ri­he­gyen az Aust­ra­lian Open ma­gyar meg­le­pe­tés­em­be­rét.

Leleplező fotó, világsztárral lazított a magyar teniszhős

Leleplező fotó, világsztárral lazított a magyar teniszhős

Fu­cso­vics Már­ton brin­gára pat­tant.

Fu­cso­vics Már­ton élete egyik leg­na­gyobb győ­zelme után brin­gára pat­tant, vele tar­tott Novak Djok­ovics is.

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra Ausztráliában

Min­denki meg­szen­vedi a me­le­get.

Indul az Aust­ra­lian Open, ahol gya­kori a 40-50 fokos hőség. Nem vé­let­len a ren­ge­teg rosszul­lét és áju­lás.

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Megható képek, eljegyezte kedvesét a magyar sztársportoló

Megható képek, eljegyezte kedvesét a magyar sztársportoló

Eg­zo­ti­kus he­lyen tör­tént a lány­ké­rés, kü­lön­le­ges fotó ta­nús­ko­dik róla.

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja.

22 éve nem látott csoda: újra a legjobbak között a magyar teniszezők

22 éve nem látott csoda: újra a legjobbak között a magyar teniszezők

Fu­cso­vics Már­ton szen­zá­ciós já­ték­kal verte orosz ri­vá­li­sát, a ma­gyar fiúk fel­ju­tot­tak a vi­lág­elitbe!