Ferenc pápa
FRISS HÍREK

Így integetett Ferenc pápa Nagy Ervinnek

Így integetett Ferenc pápa Nagy Ervinnek

Óri­ási él­mény­ben volt része a ma­gyar mű­vész­nek Csík­som­lyón.

Óri­ási él­mény­ben volt része a ma­gyar mű­vész­nek Csík­som­lyón.

Véget ért Ferenc pápa szentmiséje, rengetegen állnak sorba a pódiumnál

Véget ért Ferenc pápa szentmiséje, rengetegen állnak sorba a pódiumnál

Fe­renc pápa szent­mi­séje véget ért Csík­som­lyón.

Fe­renc pápa szent­mi­séje véget ért Csík­som­lyón, ám még most is ren­ge­te­gen áll­nak sorba a pó­di­um­nál.

Változás Ferenc pápa programjában: Ezért nem érkezhetett helikopterrel

Változás Ferenc pápa programjában: Ezért nem érkezhetett helikopterrel

Csík­som­lyón köz­ben el­csen­de­se­dett az eső.

Csík­som­lyón köz­ben el­csen­de­se­dett az eső.

Elképesztő érdeklődés: Így várják a pápát Csíksomlyón

Elképesztő érdeklődés: Így várják a pápát Csíksomlyón

A zu­hogó eső sem tartja vissza őket.

A zu­hogó eső sem tartja vissza a hí­ve­ket!

Soha nem látott óvintézkedések mellett várják Ferenc pápát

Soha nem látott óvintézkedések mellett várják Ferenc pápát

Hi­he­tet­len rend­őri ké­szült­sé­get ve­zet­tek be Csík­sze­re­dán és annak leg­alább száz ki­lo­mé­te­res kör­ze­té­ben.

Kígyózó sorokban, esőben tömegek Csíksomlyón

Kígyózó sorokban, esőben tömegek Csíksomlyón

Min­denki igyek­szik, hogy lát­hassa Fe­renc pápát.

Min­denki igyek­szik, hogy lát­hassa Fe­renc pápát.

Megérkezett Ferenc pápa Erdélybe, több ezer magyar szállt buszra miatta

Megérkezett Ferenc pápa Erdélybe, több ezer magyar szállt buszra miatta

Ren­ge­te­gen van­nak úton, so­ra­koz­nak a bu­szok a ma­gyar ha­tár­nál.

Ren­ge­te­gen van­nak úton, so­ra­koz­nak a bu­szok a ma­gyar ha­tár­nál. A pápa az Ali­ta­lia gé­pé­vel ér­ke­zett a bu­ka­resti re­pü­lő­térre.

Ez aztán a meglepetés: ilyen lett végül a pápamobil

Ez aztán a meglepetés: ilyen lett végül a pápamobil

A ka­to­li­kus egy­ház feje pén­te­ken meg­ér­ke­zett Ro­má­ni­ába, hogy a hét­vé­gén részt ve­gyen a csík­som­lyói bú­csún.

A ka­to­li­kus egy­ház feje meg­ér­ke­zett Ro­má­ni­ába, hogy a hét­vé­gén részt ve­gyen a csík­som­lyói bú­csún.

Hatalmas megtiszteltetés, Böjte Csabát személyesen fogadta Ferenc pápa

Hatalmas megtiszteltetés, Böjte Csabát személyesen fogadta Ferenc pápa

Az atya egy ma­gyar za­rán­dok­cso­port­tal ér­ke­zett, a gye­re­kek is kezet fog­hat­tak az egy­ház­fő­vel.

Mitől féltik ennyire a pápát Csíksomlyón?

Mitől féltik ennyire a pápát Csíksomlyón?

Vil­lám­csa­pás, vi­ha­ros eső, dró­no­zás, ter­ror­tá­ma­dás...

Vil­lám­csa­pás, vi­ha­ros eső, dró­no­zás, ter­ror­tá­ma­dás... Ezek miatt a ve­szé­lyek miatt kérte a Va­ti­kán a csík­som­lyói pá­pa­lá­to­ga­tás szer­ve­zőit, hogy fed­jék le a Hár­mas­ha­lom-ol­tárt.

Megható, különleges helyre kerültek Senna ereklyéi

Megható, különleges helyre kerültek Senna ereklyéi

Fe­renc pápa kapta a si­sa­kot. 25 évvel a le­gen­dás Forma-1-es pi­lóta ha­lála után is ő a téma.

Fe­renc pápa kapta a si­sa­kot az egy­kori vi­lág­klasszis au­tó­ver­senyző uno­ka­hú­gá­tól. 25 évvel a le­gen­dás Forma-1-es pi­lóta ha­lála után is ő a téma.

Csíksomlyói búcsú: nagy hírt jelentettek be a pápa látogatása miatt

Csíksomlyói búcsú: nagy hírt jelentettek be a pápa látogatása miatt

A ter­vek sze­rint jú­nius el­se­jén he­li­kop­ter­rel ér­ke­zik a pápa Csík­som­lyóra.

A ter­vek sze­rint jú­nius el­se­jén he­li­kop­ter­rel ér­ke­zik a pápa Csík­som­lyóra.

Nagy hírt közölt az elnöki hivatal: ekkor misézik Csíksomlyón a pápa

Nagy hírt közölt az elnöki hivatal: ekkor misézik Csíksomlyón a pápa

Fe­renc pápa május leg­vé­gén ér­ke­zik Ro­má­ni­ába, a szé­ke­lyek bú­csú­já­ró­he­lyén misét is mond.

Ezért csókolgatja Ferenc pápa elítéltek lábát!

Ezért csókolgatja Ferenc pápa elítéltek lábát!

Foly­tatta a ha­gyo­mányt.

Az egy­házfő a nagy­csü­tör­töki misén foly­tatta II. János Pál pápa ha­gyo­má­nyát, aki papok he­lyett el­ítél­tek lábát mosta és csó­kolta meg.

Meglepő dolgokat árult el a pápa, ezért nincsen mobilja

Meglepő dolgokat árult el a pápa, ezért nincsen mobiltelefonja

A tech­no­ló­gi­á­val ha­di­lá­bon áll.

A min­dig derűs Fe­renc pápa sok­ban eltér elő­de­i­től, de most be­val­lotta: a mo­dern tech­no­ló­gi­á­val ő is ha­di­lá­bon áll.

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Könnyen elő­for­dul­hat, hogy vi­lág­szerte több mil­li­árd ke­resz­tény­nek kell újra ta­nul­nia a Mi­atyánk szö­ve­gét.

Meglepte Ferenc pápát a Terminátor, erre ő sem számított

Meglepte Ferenc pápát a Terminátor, erre ő sem számított

Sok aján­dé­kot ka­pott már spor­to­lók­tól az egy­házfő, de ilyet va­ló­szí­nű­leg még soha.

Sok aján­dé­kot ka­pott már spor­to­lók­tól az egy­házfő, de ilyet va­ló­szí­nű­leg még soha.

Történelmi pillanat a repülőn: megható, amit Ferenc pápa a szerelmesekért tett

Történelmi pillanat a repülőn: megható, amit Ferenc pápa a szerelmesekért tett

A két lé­gi­utas-kí­sérő sem gon­dolta, hogy meg­hi­ú­sult es­kü­vő­jük ilyen sze­ren­csés for­du­la­tot vehet.

Borzalmas háborútól retteg Ferenc pápa

Borzalmas háborútól retteg Ferenc pápa

A ka­to­li­kus egy­ház feje sze­rint bár­mi­kor ki­rob­ban­hat egy atom­há­ború.

A ka­to­li­kus egy­ház feje sze­rint bár­mi­kor ki­rob­ban­hat egy atom­há­ború, amit csak a fegy­ve­rek meg­sem­mi­sí­té­sé­vel le­hetne meg­előzni.

Csinos magyar úszólányokat áldott meg Ferenc pápa

Csinos magyar úszólányokat áldott meg Ferenc pápa

Va­ti­kán­vá­ros­ban Ja­ka­bos Zsu­zsanna és Kapás Bog­lárka is nagy meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült.

Ja­ka­bos Zsu­zsanna és Kapás Bog­lárka is nagy meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült.

Megáldotta a Pápa Mága Zoltánt

Megáldotta a Pápa Mága Zoltánt

Ál­dás­ban ré­sze­sí­tette Fe­renc pápa a Va­ti­kán­ban Mága Zol­tánt! A nyi­tó­kon­cer­ten őszent­sége is jelen lesz! Meg­fogta a he­ge­dű­jét is!

Apos­toli ál­dás­ban ré­sze­sí­tette Fe­renc pápa a Va­ti­kán­ban Mága Zol­tánt! Onnan in­dít­hatja út­jára a 100 Temp­lomi Kon­cer­tet a le­gen­dás he­ge­dűs.

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Megbocsátható az abortusz

Megbocsátható az abortusz

Mos­tan­tól min­den pap meg­bo­csát­hat az abor­tu­szon áteső nők­nek.

Mos­tan­tól min­den pap meg­bo­csát­hat az abor­tu­szon áteső nők­nek - így dön­tött a pápa.

Szent háború: leszámol a korrupcióval a Vatikán

Szent háború: leszámol a korrupcióval a Vatikán

Az egy­házi ál­la­mot a ke­resz­tény­ség szék­he­lye mel­lett a pénz­mo­sás pa­ra­di­cso­má­nak is tart­ják...

Az egy­házi ál­la­mot a ke­resz­tény­ség szék­he­lye mel­lett a pénz­mo­sás pa­ra­di­cso­má­nak is tart­ják...

Földönkívüli lény a pápa testőrségében? Fotó!

Földönkívüli lény a pápa testőrségében? Fotó!

A pá­pa­mo­bil­ban lát­ható kü­lö­nös fej­for­májú, arc nél­küli sze­mély köz­vet­le­nül Fe­renc pápa mö­gött ül...

A pá­pa­mo­bil­ban lát­ható kü­lö­nös fej­for­májú, arc nél­küli sze­mély köz­vet­le­nül Fe­renc pápa mö­gött ül...

Hentesnek készült Ferenc pápa!

Hentesnek készült Ferenc pápa!

Kis­gye­rek­ként a steak me­nőbb­nek tűnt, mint az egy­ház.

Kis­gye­rek­ként a steak me­nőbb­nek tűnt, mint az egy­ház.

Szent ég! Rocklemezt készít Ferenc pápa

Szent ég! Rocklemezt készít Ferenc pápa

A rend­kí­vül nép­szerű egy­házi ve­zető min­dig is képes volt meg­lepni hí­veit.

A rend­kí­vül nép­szerű egy­házi ve­zető min­dig is képes volt meg­lepni hí­veit és per­sze az egész vi­lá­got! Itt az újabb dobás: rock­le­mez je­len­tet meg.

Kiderült, miért járt Ferenc pápánál Leonardo DiCaprio!

Kiderült, miért járt Ferenc pápánál Leonardo DiCaprio!

Fe­renc pápa csü­tör­tö­kön fo­gadta a Va­ti­kán­ban az ame­ri­kai szí­nészt, aki a kör­nye­zet­vé­de­lem­ről dis­ku­rált vele.

Fe­renc pápa csü­tör­tö­kön fo­gadta a Va­ti­kán­ban az ame­ri­kai szí­nészt, aki a kör­nye­zet­vé­de­lem­ről dis­ku­rált vele, majd át­adott egy csek­ket a pápa "szí­vé­nek ked­ves" jó­té­kony­sági kez­de­mé­nye­zé­sek tá­mo­ga­tá­sára.

Botrány! Melleket villantott a pápának a modell - Fotó

Botrány! Melleket villantott a pápának a modell - Fotó

Alig ta­karta el gi­gan­ti­kus keb­leit.

Egy ar­gen­tin ma­nö­ken alig ta­karta el gi­gan­ti­kus keb­leit a szent­atya lá­to­ga­tá­sa­kor, ami­ért majd­nem meg­lin­csel­ték.

Hihetetlen! Nyilvánosan öltözött a pápa

Hihetetlen! Nyilvánosan öltözött a pápa

Va­ló­szí­nű­leg tör­té­nelmi pil­la­nat volt.

Kény­te­len volt egy gyors­ét­te­rem­ben át­öl­tözni Isten földi hely­tar­tója, Fe­renc pápa, ami va­ló­szí­nű­leg tör­té­nelmi pil­la­nat volt.

Ferenc pápa jófej és ezt megint bizonyította

Ferenc pápa jófej és ezt megint bizonyította

Ugyan Isten szol­gá­la­tá­nak szen­telte éle­tét, de ez nem je­lenti azt, hogy nin­cse­nek egé­szen hét­köz­napi vá­gyai Fe­renc pá­pá­nak.

Ugyan Isten szol­gá­la­tá­nak szen­telte éle­tét, de ez nem je­lenti azt, hogy nin­cse­nek vá­gyai Fe­renc pá­pá­nak. Rá­adá­sul egé­szen hét­köz­napi dol­gokra vá­gyik.