Faludy Fanni

Kitört a botrány Faludy hagyatéka körül: Kitálalt az önkormányzat

Kitört a botrány Faludy hagyatéka körül: Kitálalt az önkormányzat

Az ön­kor­mány­zat sze­rint 12 mil­li­ó­val tar­to­zik nekik a Fa­ludy öz­ve­gyét kép­vi­selő ala­pít­vány.

Teljes a káosz: Kiderült az igazság Faludy György hagyatékáról

Teljes a káosz: Kiderült az igazság Faludy György hagyatékáról

Fa­ludy Fanni, Fa­ludy György öz­ve­gye em­lék­mú­ze­u­mot hozna létre volt férje ha­gya­té­ká­ból. Azt ál­lítja, már tár­gyal erről az ön­kor­mány­zat­tal, ott azon­ban semmi nyo­mát nem ta­lál­ták ennek.

Ezért nem kapták meg a pénzüket a magyar művészek örökösei

Ezért nem kapták meg a pénzüket a magyar művészek örökösei

A Jog­védő Iroda nyil­vá­nos lista for­má­já­ban tá­jé­koz­tatja az örö­kö­sö­ket, ami­ről csak ők nem tud­nak.

Tartozás miatt árverezi el özvegye Faludy György hagyatékát

Tartozás miatt árverezi el özvegye Faludy György hagyatékát

Szív­szo­rító dön­tést kel­lett hoz­nia az el­hunyt költő öz­ve­gyé­nek, Fan­ni­nak.