Faludy Fanni

Nagy dobásra készül Faludy özvegye: ennek sokan nem örülnek majd

Nagy dobásra készül Faludy özvegye: ennek sokan nem örülnek majd

Fa­ludy Fanny egy kí­mé­let­len bot­rány­könyv ki­adá­sára ké­szül.

Fa­ludy Fanny egy kí­mé­let­len bot­rány­könyv ki­adá­sára ké­szül. Le­rántja a lep­let az igaz­ság­ról.

Teljes a káosz: Kiderült az igazság Faludy György hagyatékáról

Teljes a káosz: Kiderült az igazság Faludy György hagyatékáról

Fa­ludy Fanni em­lék­mú­ze­u­mot akar.

Fa­ludy Fanni, Fa­ludy György öz­ve­gye em­lék­mú­ze­u­mot hozna létre volt férje ha­gya­té­ká­ból. Azt ál­lítja, már tár­gyal erről az ön­kor­mány­zat­tal, ott azon­ban semmi nyo­mát nem ta­lál­ták ennek.

Váratlan fordulat, így folytatódik Faludy Fanny kálváriája

Váratlan fordulat, így folytatódik Faludy Fanny kálváriája

11 évvel a Kos­suth-díjas költő ha­lála után meg­nyíl­hat a ha­gya­té­ká­ból álló em­lék­mú­zeum.

11 évvel a Kos­suth-díjas költő ha­lála után meg­nyíl­hat a ha­gya­té­ká­ból álló em­lék­mú­zeum.

Ezért nem kapták meg a pénzüket a magyar művészek örökösei

Ezért nem kapták meg a pénzüket a magyar művészek örökösei

Nem tud­ják, hogy jár nekik jog­díj.

Az Elő­adó­mű­vé­szi Jog­védő Iroda nyil­vá­nos lista for­má­já­ban tá­jé­koz­tatja az örö­kö­sö­ket, csak erről ők nem ér­te­sül­tek.

Kitört a botrány Faludy hagyatéka körül: Kitálalt az önkormányzat

Kitört a botrány Faludy hagyatéka körül: Kitálalt az önkormányzat

Az ön­kor­mány­zat sze­rint 12 mil­liós a tar­to­zás.

A IX. ke­rü­leti ön­kor­mány­zat sze­rint 12 mil­li­ó­val tar­to­zik nekik a Fa­ludy György öz­ve­gyét kép­vi­selő ala­pít­vány. Fanni azon­ban azt mondja, neki semmi köze ahhoz a tar­to­zás­hoz.

Tartozás miatt árverezi el özvegye Faludy György hagyatékát

Tartozás miatt árverezi el özvegye Faludy György hagyatékát

Szív­szo­rító dön­tést kel­lett hoz­nia az el­hunyt költő öz­ve­gyé­nek, Fan­ni­nak.